17 - Denkraam Digitaal

denkraam.info

17 - Denkraam Digitaal

nu ga ik naar mijn werk!”[interview]“Nee, niet Feyenoord, ik ben voor Ajax!”Mario is van Bosnische afkomst enkomt uit de buurt van Sarajewo. Hijspreekt inmiddels prima Nederlands.Mario houdt van sport, namelijk: jeu deboules en bowling. Ook is hij een ferventsupporter van Ajax. Je moet maardurf hebben in een stad als Rotterdam!Mario’s voorliefde voor Ajax heeft misschiente maken met het artistieke dathet Ajax-spel altijd heeft gekenmerkt endaar is een voetballiefhebber uit de Balkanals geen ander zeer gevoelig voor.Het verloop van de mensen die bijDatawerk werken is zeer gering. Zoalseerder gezegd is het bevorderen van deintegratie een belangrijk doel van hetproject Datawerk. “Aan buitenstaanderslaten zien wat wijecht kunnen, datkan drempelswegnemen,” zegtMarcel Kleiman.En hij gaat verdermet: “Hierdoorkunnen wij alsDatawerk tussenandere bedrijvendie soortgelijkwerk leveren als wij onze plaats vinden.En ook kunnen bedrijven die onsopdrachten geven ons gemakkelijkervinden.” De huidige ploeg werkers bijDatawerk bestaat uit zestien cliënten,acht mannen en acht vrouwen. Het oppeil houden van deze ploeg is geenprobleem. Immers, de computerwerkzaamhedendie Datawerk verrichtvoor anderen zijn erg populairbij de cliënten. Mailings in elkaarzetten voor de klanten van Datawerk,in een levendige buurt, watwil je nog meer? Soms vertrekt erwel eens iemand, bijvoorbeeld ombuiten te gaan werken in een vande ‘buiten’projecten van Pameijer-Keerkring. “Plezier hebben in jewerk, dat vinden wij belangrijk,” besluitMarcel. “Wij stimuleren als stichtingwat iemand bij ons aangeeft te willendoen.”Ton HensingFotografie: Michiel van GogCliëntenplatform MOVERS presenteert zichOp dinsdag 27 september 2005 is eennieuw cliëntenplatform opgericht voordak- en thuislozen en verslaafden.Het platform met de naam MOVERS wil in gezamenlijk overlegoptrekken als gesprekspartner voor het bestuur van Rotterdamen voor de diensten van de gemeente ten behoeve vande belangenbehartiging van alle dak- en/of thuisloze mensen,en/of verslaafde mensen in Rotterdam. Het platform streefternaar geaccepteerd te worden alsvolwaardig gesprekspartner metadviesrecht.Het platform wordt samengestelddoor cliëntvertegenwoordigersen/of ervaringsdeskundigen. Deinitiatiefnemers en huidige ledenvan het platform zijn: BerlettaScholten, ervaringsdeskundigeACT-team GGZ Groep Europoort;Martin van Blaricum, CliëntenraadBouman GGZ; Max van Laar, CliëntenraadCVD; Richard Nooij,Cliëntenraad Leger des Heils, en Hanneke Oberman en JohnKruijsbergen (Straatadvocaten Basisberaad Rijnmond). Op termijnwordt cliëntvertegenwoordiging van alle dak- en/ofthuisloze mensen en /of verslaafde mensen binnen het werkgebiedvan het platform nagestreefd.Mede-initiatiefneemster en grote gangmaakster van MOVERSwas de kort geleden overleden Lida van Veen. Naar haar is despeciale prijs genoemd die bestemd is voor iemand die zichop bijzondere wijze heeft onderscheiden op het gebied vandak- en thuislozen en verslaafden. Op de dag van de presentatievan het platform MOVERSwerd de Lida Van Veen-prijs voorde eerste maal uitgereikt en welaan Marga van Rossen van hetACT-team van GGZ Groep Europoort.Marga heeft zich als ervaringsdeskundigede laatste jarenbijzonder verdienstelijk gemaaktvoor de doelgroep.Ton HensingFotografie: Richard Tuc[5]


[column][gedicht[en]Cliëntgestuurde zorg te vroegHet gepraat in de regionale psychiatrische wereld zet door. Zo wordenDagactiviteitencentra steeds vaker cliëntgestuurd. Is dat nou onzin of niet?Situatie is dat in Schiedam de activiteiten voor cliënten verplaatst moetenworden naar een locatie ergens in de bewoonde wereld en niet in residentiede Stadhouder van GGZ Delfland. (Ik vind het overigens eigenaardig datmeer dan twee jaren na deze tenaamstelling nergens op of aan dat complexdie naamgeving terug te vinden is; zelfs de gewone naam van deinstelling heb ik nergens kunnen ontwaren.)De Stadhouderslaan in Schiedam geldt dan wel als residence van een aantalpuissant rijke Schiedammers, echt gezellig vind ik het buurtje niet. Ergebeurt haast niks. De plek doet zelfs nog een beetje denken aan de tijddat psychiatrische instellingen aan de rand van een stad of dorp warengesitueerd. Ik vind het dus hartstikke goed dat zelfs de leiding vindt datook de dagactiviteiten in een meer levendige omgeving moeten komen.Dat kan dan met een Dagcentrum Schiedam dat ook nog eens cliëntgestuurdzou worden. Ik weet helemaal niet of de medewerkers van al dieGGZ-instellingen zélf geloven in cliëntgestuurde zorgverlening, maar goed.In ieder geval lijken ze meer dan vroeger gericht op wat de gebruiker wil,in tegenstelling tot dat zorgverleners, in hun eindeloze wijsheid bepalenwat goed is voor ons. Ik kan in zijn algemeenheid wel zeggen dat ik nietgeloof in het volledig op de gebruiker gericht zijn van alle hulpinstellingendie in het kader van de “verzorgingsstaat” gratis worden aangeboden. Inwezen ben je als (meestal verplichte!) gebruiker van al die voorzieningenmeestal in de verste verten geen gelijke partij ten opzichte van de machtdie deze instellingen bezitten om te doen of te laten wat zij nodig vinden.Het feit dat ze het allemaal goed bedoelen maakt dit niet anders. Ik moetde eerste patiënt met wie is onderhandeld over het sluiten van een behandelovereenkomstnog tegenkomen; meestal staat er niets op papier, dus alser ruzie tussen klant en instelling ontstaat, heb je geen poot om op testaan, mocht je juridisch met zo’n club willen gaan knokken. Bewijs alspatiënt maar eens dat er geen sprake is geweest van een “informed consent”.Het zelfde geldt voor de uitvoerders in de “Sociale Zekerheid”, waarze telefoonboekdikke documentaties (per uitkeringsgerechtigde!) samenstellen.Als je er kennis van wil nemen zetten ze er een dokter naast, omdatze al besloten hebben dat jij er niks van begrijpt. Zeker waar dat dit “maar”papier is, plus dat de inhoud niet altijd serieus hoeft te worden genomen,met die soms stompzinnige Kafka-achtige teksten, het straalt wel eenpsychologisch machtsoverwicht uit. Veel gebruikers capituleren bij voorbaatvoor dit machtsvertoon. Ik denk, even kort-door-de bocht doorredenerend,dat de verzorgingsstaat een draagvlak probleem heeft bij de eigen gebruikers.Pas als de maatschappelijke ongelijkheid is teruggedrongen is de tijd rijpvoor een cliëntgestuurde zorgverlening. Ik denk dat de Geestelijke Gezondheidszorgzijn tijd té ver vooruit is, als ze nu dus een werkelijk volledig cliëntgestuurdDagcentrum in mijn geboortestad willen starten. Een dergelijkproject in Amstelveen, waar ik zelf ben wezen kijken, verschilt nauwelijksvan een klassiek dagcentrum. Maar goed, je moet onzekerheden wel voorlief nemen, om opties voor de toekomst open te houden.Cor NoordegraafTevree’s Avonds stap ik de huiskamerbinnenen ben ik tevreden.Dan kijk ik rond en denk:“Daar heb ik voor gespaard,en dat heb ik gekregen”.’s Nachts als ik dromen galiggen er wel miljoenen in de la.’s Morgens wanneer ik wakkerwordtdan zet ik koffie en denk ik na.De dag moet nog beginnen.Er is al vogelzang.Genieten van de kleine dingendaar word je vrolijk van.Bep KreuknietStervend sterrenkindZij eet de woorden uit jouw mond-zalige moeder- geest van verlorenbeloften. als antibiotica, altijdop tijd in de maakIn de pas lopend, verlangt zijte sterven in jouw schooteen blinkende zilver-schaalvan schitterend water golftin het naakt van twee gezichtenDaarom staart zij jou zowezenloos aan als debroekriem, zo strak aangehaald,haar liefdelust afkalften geruisloos het gedroomdelijden verstaatIrmlinda de Vries[6]


FILANTROPIA EN OMSTREKEN“KAZERNE”Na een leuk verhaal over de“heksenketel”, komt er dezekeer een wat minder leukverhaal. Het is de bedoelingom een waarheidsgetrouwbeeld neer te zetten over deBW waar ik woon. Het isnatuurlijk niet altijd rozengeuren maneschijn. Zoalsde titel al zegt, ga ik het nuover het strakke, soms weldictatoriale regime hebbenzoals op dit moment hetbeleid gevoerd wordt.Het begint als eerste bij de pb’ers ( persoonlijkbegeleiders). Ik heb er twee.De ene is een schat van een mens waarik goed mee kan praten en ze is, waar ikerg van hou, loosy, goosy. De andere iseen jongere vrouw en ze is vaak meedogenloosnaar mijn gevoel. Ik heb hetgevoel dat ze de verwachtingslat heelerg hoog legt. Zij vindt van niet en danben ik snel uitgepraat. Zij vindt zichzelfdirect en helder. Maar ik begrijpvaak totaal niet waar ze het over heeften ze maakt afspraken die ze naderhandhelemaal niet nakomt en dan krijg ikop mijn kop. Dat is niet leuk.Dan zijn er de verschillende regels, diebij elk persoon weer anders kunnenzijn. In mijn geval mag ik niet drinken.Als ik drink dan krijg ik een officiëlewaarschuwing, en als je er drie hebt,dan sta je op straat. Zonder pardon.Dat vind ik heel erg hard. Ik mag welblowen, maar niet meer als een per dagen dan nog na achten ’s avonds. Alsofik een kleuter ben, die zelf niets kanbeslissen. Dat vind ik geen beschermdwonen, maar een “booth camp” voorex verslaafden met een psychischeachtergrond. Zo mag een vriend vanmij, die ongeveer dezelfde verslavingsgeschiedenisheeft, weer niet blowen.Ik vind dat oneerlijk, maar zo zijn deregels. Ik word gek van alle regels. Enzelf? Zelf zetten ze de regels die zij hebbentegenover ons, naar hun eigenhand. Zoals: Ze mogen tussen half éénen één uur ’s middags eten en ’s avondsvan half zeven tot zeven uur. Als er eenbegeleider eerder honger heeft wordtdie regel verbroken en bepalen ze zelfwanneer ze eten. Dus, als jij op tijd jemedicijnen haalt of je wilt een gesprekof iets dergelijks, dan kun je het vergeten.Dan wordt er door de deur gegild:“pauze” en je kunt dan lullen als brugman,ze geven niet thuis. Hierover raakik af en toe behoorlijk gefrustreerd.Als we huiskamervergadering hebben -en wij buiten willen zitten- en één vande drie begeleiders zegt: “Nee, we gaannaar binnen”, dan wandelen de meestemensen uit onze groep als makke schapennaar binnen. Een vriend en ik enzelfs een begeleider protesteren, maarde begeleider die zei dat we binnenmoesten komen wint dan toch. Danmaak ik gekscherend een opmerkingvan: “Zo. Een tikje dictatoriaal? Grapje”.Maar diep van binnen meen ik hetecht. We worden behandeld als kleinekleuters, die hun kont nog moetenleren afvegen. Erg, maar waar. Ik denkook dat ik, als ze dit verhaal onder hunneus krijgen, een hoop heibel krijg.Nou, dat moet dan maar. Ik ben het zatom onder een ijzeren regime, waarconstant de regels worden veranderd ofmet voeten getreden, te leven. Helaasheb ik geen andere keus dan het allemaalmaar netjes op te volgen, want eris nergens anders plek voor mij, omdatik gehandicapt ben. En alleen wonen isgeen optie.Nog een voorbeeld. Onze etage heeftsinds kort een nieuwe traditie. Dat isdat we op zondagavond iets gezamenlijksdoen. Dan is er een begeleider diemet een paar mensen van onze etage,afspreekt dat we naar een dvd vanCorry Konings gaan luisteren. Soms zijner bewoners niet goed geïnformeerd.Achteraf krijgen ze dan te horen dat zeer niet waren. Terwijl de meeste menseneen mobieltje hebben. Dat zeg ikdan ook, maar het antwoord is dat hijgeen zin had om de bewoners te waarschuwen.En dan kan ik het weer nietlaten om een scherpe opmerking temaken. Ach, denken ze dan, dat hoortbij haar ziektebeeld. Poep. Niks ziektebeeld,geen goede afspraken maken.Dat is het. Ik mag dan mijn beklagdoen bij “de kolonel”. Dat schiet echtniet op. Zij zal altijd zeggen dat debegeleiding gelijk heeft. Hier zou ik methet geklaag op willen houden en metiets positiefs eindigen. Gelukkig kunnenwe als groep onder elkaar goed metelkaar opschieten en gaan we zo onzeeigen gang, of de begeleiding dat nugoed vindt of niet. En ondanks dezetroosteloze zomer, maken we op hetbalkon veel lol. Het is dan best wel uitte houden.Tenslotte doe ik weer een oproep aanmensen die in een BW wonen of ietssoortgelijks,om ook verhalen op teschrijven en naar ons te mailen.Het mag ook gewoon per post, alsu dan maar duidelijk schrijft.U kunt uw verhalen sturen naar:c.berkhof@denkraam.infoCarla Berkhof[7]


Armoede In Rotterdam – deel 2Waarom doen we niets met het armoedebeleid, alsde armoede onder de mensen steeds meer toeneemt?Groeiende rijen bij de voedselbank, en nu ook nogeens een supermarkt voor de minima.Het kabinet zou zich dood moeten schamen,dat in een land als Nederland hetzover heeft moeten komen. Mensenmet een te laag inkomen, soms helegezinnen met kinderen, moeten zichsteeds vaker aanmelden bij een voedselbank.En nu ook nog eens bij de supermarktvoor de minima. Wanneer wordthet kabinet eens wakker, en houden zeeens niet hun handen voor de ogenvoor deze problematiek die steeds maarverder groeit?In een jaar tijd is het aantal huishoudensdat afhankelijk is van een voedselpakketverviervoudigd naar 6000 perjaar. Voor de komende jaren wordt eenverdubbeling van dit aantal verwacht.Een voedselbank en een supermarktvoor de minima zouden niet nodig hoevente zijn in onze samenleving. Hetzou beter geregeld moeten worden doorhet kabinet, maar volgens mij vindendie het allang best. Wat wordt de volgendestap? Als het straks voor de minimanog slechter wordt. Gaan we diegroepen mensen straks nog ergens opeen stuk land plaatsen als melaatsen.Ver uit de buurt van Rotterdam, daarmogen alleen nog maar mensen komenwonen met een inkomen van 120% vanhet minimum. Het is echt te gek voorwoorden. Er zou iets moeten gebeurenaan deze problematiek.Supermarkt voor MinimaDe supermarkt voor minima is een initiatief van hetZadkine College. In augustus is de supermarkt nog involle voorbereiding, tijd voor de redactie van Denkraamom eens een kijkje te nemen.Bij het verschijnen van Denkraam is deproeftijd, die op 5 september begon,voorbij en heeft de supermarkt haardeuren geopend voor de minima.We worden vriendelijk ontvangen doorde heer Wulfele, teamcoördinatoronderwijs van het Zadkine College. Hijserveert ons een kopje thee. Het washet begin van een zeer interessantgesprek over de supermarkt. Later voegdede aankomende supermarktmanagerzich bij het gesprek. Het leek er op datde heren niet uitgesproken raakten. Inieder geval zijn wij er veel wijzer vangeworden.Hoe is het idee van de supermarkt voorminima ontstaan?“Het idee is zo’n anderhalf jaar geledenontstaan, tijdens de supermarktenoorlog”,aldus van Wulfelle, “Een stage iseen verplicht onderdeel binnen deopleiding detailhandel van het ZadkineCollege. Het Zadkine werkt met leerlingendie wat meer aandacht nodig hebben,voor hen is het moeilijk een stageplaatste vinden en behouden. Zo kwamenwe op het idee voor een eigenbedrijf: een supermarkt voor de minima,á la ‘superette’ in België. Ook inandere steden in Nederland wordt hieral mee gewerkt.”Welke organisaties zitten er achter desupermarkt?Het Zadkine college heeft samen metstichting Lava (projectondersteuning[8]


innen het onderwijs) een consortiumopgericht om expertise binnen te halenrond het opzetten en draaien van eensupermarkt. Later is de voedselbankRotterdam er bij gekomen. Met hetROC Arnhem, het Zadkine Amsterdamen het Kennis Centrum is er uitwisselingvan kennis en ervaring. In de laatstefase is een professionele supermarktmanageraangetrokken.”Wanneer is de opening van de supermarkt?”De officiële opening is op 30 september.Op 5 september opent de supermarkthaar deuren voor 50 tot 70 mensenom proef te draaien. We hopen datveel mensen zich aanmelden, zowelvoor de proef als na de officiële opening.”Voor wie is de supermarkt bedoeld? En hoekan je je aanmelden?“Hierbij hebben we gekeken naar deervaringen van de Voedselbank. Netzoals bij hun werken wij op basis vanverwijzing, van o.a. MaatschappelijkWerk en de hulpverlenende instellingen.De voedselbank hanteert de normvan € 150,- besteedbaar inkomen permaand. De supermarkt hanteert denorm dat iedereen met een besteedbaarinkomen onder het bijstandsniveauaanspraak kan maken op de supermarkt.In andere steden wordt ergewerkt met pasjes. Sozawe in Rotterdamwerkt hier echter niet aan mee, zezijn voorzichtig en terughoudend. Hiervoorhebben ze ongetwijfeld hun redenen.Met de supermarkt kunnen we tussende 750 en 1250 mensen bedienen.Mensen die zich aanmelden krijgen eenpasje van ons dat één jaar geldig is.Daarna wordt er opnieuw beoordeeld.Een pasje wordt telkens met een periodevan één jaar verlengd.”Zijn initiatieven als de supermarkt voor deminima en de Voedselbank voldoendetegen de armoedebestrijding?“Ik denk het niet. We zouden het welwillen! Er is in Rotterdam veel armoede,iets wat door veel organisaties en instellingengebagatelliseerdwordt. Maar kijk maar eenswat je zelf uitgeeft in eensupermarkt: je geeft meer enmeer geld uit, je krijgt erminder producten voorterug. Voor mensen, zowelalleenstaand als gezinnen,hakt het er in.Mensen komen op een gegevenmoment onder dearmoedegrens, zoals bijvoorbeeldbij schuldsanering. Jehoudt dan een laag budgetover, soms maar € 50,- perweek. Het is natuurlijk nietleuk om gebruik te moetenmaken van de supermarktvoor minima en/of de voedselbank.Je kan te makenkrijgen met reacties uit deomgeving. Anderzijds is erwel behoefte aan de supermarkten de voedselbank.”[het interview]wel een marge. Als supermarkt zijnwe toch van onze inkomsten afhankelijk.”Wat zal de supermarkt gaan verkopen?“Het is een droom van mij om eendiep en breed assortiment aan tebieden. Maar of dit ook gaat lukken?Misschien niet, ik wil in iedergeval een kernassortiment met verseproducten die de mensen nodighebben aanbieden. Koffie, thee, suiker,rijst, pasta: alles wat we krijgen.Wat we binnen krijgen varieertnatuurlijk.”Hoeveel mensen hebben zich tot nu toeaangemeld voor de supermarkt?“Er zijn nog geen aanmeldingen totnu toe, u bent onze eerste klant. Wehopen echter op meer bekendheiden meer aanmeldingen. We hopende 750 klanten te halen.”Hoe wordt er gereageerd op de supermarktWelke rol zou de Gemeente Rotterdam verderkunnen spelen tegen de armoedebe-”Op het persbericht dat is uitgegaanvoor minima?strijding?zijn verschillende reacties geweest, zoals“Ik ben een man uit het onderwijs, op een discussie in het Lagerhuis. Marcelhet gebied van politiek heb ik de wijsheidniet in pacht. We hebben wel nodig is, het is toch de taak van organi-van Dam vond het schandalig dat ditgesprekken gehad met de gemeente. Er saties zoals Sozawe om dit te voorkomen.De supermarkt zou stigmatiserendwas wel aandacht voor de armoedeproblematiek,veel animo om het op te lossenleek er niet te zijn. We hopen op maken. Dit is natuurlijk niet zo. Hetwerken voor mensen die er gebruik vanmeer ondersteuning en een actievere wordt de mensen niet opgedrongen, zerol van de gemeente en politiek. Nu is kunnen er zelf voor kiezen om gebruikhet allemaal nog glad ijs.”te maken van de supermarkt.Het zou inderdaad niet nodig hoeven teHoe komt de supermarkt aan haar spullen? zijn, in onze welvaartstaat zouden we“Via schenkingen van bedrijven, goederenuit beschadigde partijen en overtol-Er wordt geld genoeg geïnvesteerd indit moeten hebben kunnen voorzien.lige producten. Bijvoorbeeld van een andere dingen. Aan armoede wordt hierbierbrouwer die na een koele zomer een niet gedacht, er is geen aandacht voor.partij bier overheeft. Via inkoop willen Ik wil mensen kunnen helpen, daarnaastblijven werken aan verbeteringwe een zo compleet mogelijk aanbod tebieden. Producten die een houdbaarheidsdatumhebben, zoals koffie, thee Voor de mensen is het moeilijk om uitvan voorzieningen binnen de zorgstaat.etc., proberen we zoveel mogelijk tegen de schulden te komen, en een betaaldeinkoopsprijs van de leverancier in te baan te vinden.”kopen. Deze producten verkopen wezonder marges door in de winkel. Voor Yvonne Barninggratis gekregen producten rekenen we Fotografie: Bas van Bellen[9]


[gedicht]HerinnerenJou herinnerenis jou ontmoeten.Jou herinnerenis jou weer zien.Het Dolhuys: museum voor de PsychiatrieAl eerder dit jaar reisde een groepje mensen van hetBasisberaad naar het Dolhuys, in augustus werd het nogeens gedaan. In augustus stapten circa twintig mensende trein in naar Haarlem om het museum voor dePsychiatrie nog eens te bezoeken.Jou herinnerenis het goede van jouvoort laten leven.Jou herinnerenis loslaten wattot de dood behoort.Jou herinnerenis loslaten watvoorbij is.Jou herinnerenis loslaten watonvruchtbaar bleek.Jou herinnerenis loslaten wat detoekomst brengt.Jou herinnerenis jou nog eensanders zien.Jou herinnerenis jou zien vanuiteen ander levenslicht.Jou herinnerenis stilstaan omverder te kunnen gaan.Marinus van den Berg.Na een uurtje treinen en een kortewandeling door Haarlem kwamen weaan bij een monumentaal pand. Eenmooi pand, dit belooft veel goeds! Hetpand heeft een geschiedenis van zichzelf:in 1320 is het opgezet als leprozenkolonie,in 1550 werd het een ‘Leprozen,Pest- en Dolhuys’. Nu doet hetdienst als museum voor de Psychiatrie.Een pand dus dat bijna 700 jaar dienstdoetin de gezondheidszorg.‘Een ontdekkingsreis door de wereldvan de waanzin’, zo meldt de uitnodigingdie we bij binnenkomst ontvangen.Het pand is zoveel mogelijk in zijnoorspronkelijke staat gelaten, in elkeruimte is een stukje geschiedenis vande psychiatrie te vinden. Met de uitnodiging,die tevens een routebeschrijvingis, wandelen we door het museum.Wat mij opviel is hoe ‘jong’ en hoe‘oud’ de psychiatrie is. Psychiatrie alswetenschap is relatief jong. In de 17een 18e eeuw was er een zeer bescheiden(wetenschappelijke) belangstelling voorde ‘dollen’: het aantal ‘asielen’ voor dedollen nam toe, syndromen werdenopgetekend en verder uitgewerkt. Pas inde loop van de 19e eeuw kwam de psychiatrieuit de boeien. Pinel deelde desymptonen op in melancholie, manie,dementie en idiotie. Ook Freud heefteind 19e, begin 20e eeuw een belangrijkebijdrage geleverd (het belang van hetonderbewuste en de hang naar de verbodenen verdrongen behoeften).‘Gekken’ en ‘dollen’ zijn er echter doorde eeuwen heen altijd al geweest. In deMiddeleeuwse tijdsgeest werden ‘dollen’gezien als ‘heksen’ of door geestenbezeten. De gevolgen laten zich raden.Geestesuitdrijving en exorcisme werdgezien als kuur tegen de dolheid. Heksen,die reddeloos door de duivel warenbezeten, kwamen terecht op de brandstapel.In latere tijden werden de ‘dollen’opgesloten in de dolhuizen, eensoort ‘bewaarhuizen’. Niet alleen inHaarlem, meer steden hadden huneigen ‘dolhuys’.Wandelend door het museum trekt degeschiedenis van de psychiatrie aan jevoorbij. Een kamer van de in eeninrichting opgenomen patiënt: wat kleding,een paar boeken, veel pillen eneen pakje sigaretten. Bij het openenvan een kast start een geluidsopnamewaarbij de betrokken persoon begint tevertellen over zijn ervaringen. Mijn oogvalt op het boek ‘God is in de war, Hijdenkt dat Hij Pieter is’, een ervaringsverhaaldat de landelijke media heeftgehaald.Schuin tegenover deze kamer is eenouderwetse isoleercel. Het lichtschijnseluit de gang verraadt dat het een ruimtevan twee bij twee meter is, maar als dedeur dicht is verdwijnt het ruimtelijkinzicht. Een beklemmend gevoel overheerst.Een damesstem vertelt hoe 24uur eenzame opsluiting haar dreef tot[10]


waanzin. Iets verderop zijn videobeeldenvan mensen die met touwen wordenvastgebonden aan hun bed. Eensomber beeld van hoe de psychiatriegeweest is.Een ruimte met grote boekenkasten,een riant bureau en een paar comfortabelestoelen. Duidelijk de werkruimtevan een psychiater, laat 19e of begin20e eeuw. De opengeslagen boekenlaten de gangbare theorieën rond depsychiatrie van die tijd zien. Slechts detwee in het bureau verzonken beeldschermen,waarop informatie op te vragenvalt, verraden dat de kamer recentelijkis gebouwd. Aan de muur hangenportretten van mensen die van invloedzijn (of zijn geweest) binnen de psychiatrie.De rode telefoons in de gang ende kamer ernaast vertellen het verhaalvan de cliënt: hoe hebben mensen zelfhun zorg ervaren?Met een stethoscoop in het oor, word jein een van de laatste kamers in vogelvluchtnog eens door de geschiedenisvan de psychiatrie geleid. Het begint bijde Middeleeuwse brandstapel: wanneerje de stethoscoop op het linker microfoontjelegt, hoor je het pleidooi vaneen geneesheer die verklaart dat eenvrouw bezeten is door de duivel. Bij hetrechter microfoontje hoor je de wanhopigevrouw. Het middelste microfoontjevertelt de uitspraak van de rechter. Viade verschillende zuilen in de ruimteloop je letterlijk door de psychiatrieheen: de brandstapel, het dolhuys, deexperimenten, het onderzoek, om teeindigen bij vermaatschappelijking enherstel.In de laatste ruimtes zijn wisselendeexposities van ervaringsdeskundigekunstenaars, met om de hoek een galerie.Het Dolhuys biedt met films, foto’sen geluid een uitgebreid beeld van degeschiedenis van de (westerse) psychiatrie,te veel om in een middag te bekijken.Zeker de moeite waard om nogeens te bezoeken, of als je nog nietgeweest bent: ga er naar toe!Bas van BellenFotografie: Het Pest- en Dolhuys, Haarlem[ingezonden]Loodgieter gezocht op de zaterdagavondWat ga je doen als er in je huis op een zaterdagavondhet water van de afvoer via de WC je huis binnenstroomt?Trek je je zwemvliezen, je badkleding en je lieslaarzenaan en ga je daarna een rondje zwemmen in je nieuwverworveneigen zwembad of hoe los je zoiets op.Je probeert eerst via je telefoongids enje adressenboekje je huiseigenaar tebereiken alsmede je verzekeringsagent.Ook is het wel gemakkelijk als je naastde telefoon een draadloos exemplaar bijje hebt.Gelukkig is het duidelijkvoor je huiseigenaar dat ersnel een loodgieter moetkomen die oorzaak engevolg zullen verhelpen. Naeen tweede telefoontje voorhet juist verstrekken vangegevens waar de loodgieternaar toe kan komen hoop jedat ze de oorzaak van de lekkagesnel verholpen hebben.De loodgieters hebben vande huiseigenaar echter eenopdracht gekregen van dweilenmet de kraan open. Jemoet echter niet verwachten dat zenaar de aanwijzingen van een leek overde eventuele oorzaak van het probleemook werkelijk luisteren. Je moet je alshuisbewoner dan heel rustig houden alsdaarna voor de tweedemaal op zaterdagavond jegang en woonkamer weervol loopt.Je zoekt dan weer contactmet je huiseigenaar. Maarals het zaterdagavond is,vakantietijd en er een leukprogramma op de T.V. is, ishet erg moeilijk om eenverzoek om hulp voor eenloodgieter voor een tweedemaal daadwerkelijk uitgevoerdte krijgen.Degene die je dan aan detelefoon helpt heeft ooknog het lef om te vragen of het werkelijknoodzakelijk is dat er weer eenloodgieter komt. Maar aandringenhelpt goed. Ze zullen dan weer eenloodgieter sturen. Wat doe je echter alser verder geen actie ondernomen wordten er verder geen andere loodgieterkomt opdagen!Gewoon gaan zwemmen in je nieuwverworven zwembad. Zwemvliezen aan,snorkel om en heerlijk verder extravakantie vieren met een glas tropicalfruit? Nee dus!Na heel wat bellen, voor een loodgieterdie je op de zaterdagavond volgensmelding in de telefoongids alle 24 uurkunt bereiken, zijn er werkelijk heelweinig die echt deze vermelding serieusnemen.Maar het zwembad hoef je niet te gaanrealiseren en met hulp van de noodloodgieterdie echt op zaterdagavondzijn werk bij je gaat uitvoeren wordt deoorzaak van het euvel en de gevolgensnel en met goed gevolg opgelost.Hulde voor deze zaak.Veel dankNellie[11]


[stand van zaken]Het nieuwe zorgstelselDat er heel wat gaatveranderen in de zorg,is een feit. Er klinken nieuwetermen, oude regels veranderen,de premies wordenaangepast. Wat mag deconsument verwachten?Het goede doel: kostenbesparingMinder overheid, onderlinge concurrentietussen zorgverleners en zorgverzekeraarsen meer verantwoordelijkheidvoor de burger als kritische consument:dat zijn de kernpunten van de nieuweZorgverzekeringswet die op 1 januari2006 ingaat. Er komt een verplichtebasisverzekering voor iedereen. Het wettelijkvastgestelde basispakket vergoedtongeveer dezelfde kosten als het huidigeziekenfonds. Wie meer wil, moet eenaanvullende verzekering afsluiten. Hoewelde invoering zo’n 900 miljoen eurozal kosten, moet het nieuwe stelsel uiteindelijkleiden tot kostenbesparing.Verzekeraars moeten gaan concurrerenop premies, samenstelling van de pakkettenen op de kwaliteit van dienstverlening.De regering verwacht dat verzekeraarsdaartoe bijvoorbeeld meer zullengaan onderhandelen met behandelaarsen ziekenhuizen over de prijs-kwaliteitverhoudingvan behandelingen.Voor iedereen: het basispakketIn de nieuwe Zorgverzekeringswet staatonder andere dat in het basis- of standaardpakketzorg is opgenomen dienoodzakelijk is. Kosten voor alternatievegeneeswijzen, bepaalde cosmetischeingrepen, aanvullende tandheelkundeen dergelijke vallen hier niet onder. Debasisverzekering is voor iedereen toegankelijk,omdat de zorgverzekeraarseen acceptatieplicht krijgen. Dat betekentdat zij iedereen die zich aanmeldtvoor de zorgverzekering moeten accepteren.Ook mag de premie voor debasisverzekering niet afhankelijk zijnvan kenmerken als geslacht, leeftijd engezondheid.Wat zijn we kwijt?De premie voor de basisverzekering zaluitkomen op €100,- per maand. Dit iseen voorlopige schatting van hetministerie van Volksgezondheid. Kinderenjonger dan 18 jaar vallen wel onderde verzekeringsplicht, maar betalengeen premie voor de basisverzekering.Hoe hoog de uiteindelijke premie ligt,bepaalt de zorgverzekeraar. De hoogtezal deels afhankelijk zijn van het gekozenverzekeringsmodel. Daarnaast is hetstraks mogelijk te kiezen voor een eigenrisico tot € 500,-. Hoe hoger het eigenrisico, hoe lager de premie.Euro-steuntje in de rug.Met name voor de huidige ziekenfondsverzekerdenbetekent het nieuwe stelseleen forse stijging van de vaste lasten.Een deel van de premie wordt echtergecompenseerd via de zogeheten zorgtoeslagen andere fiscale regelingen.Deze zorgtoeslag is een tegemoetkomingin de premie en is afhankelijk vaninkomen en gezinssituatie. Deze toeslagwordt toegekend en uitgekeerd door deBelastingdienst, die daarmee start indecember 2005, voorafgaand aan depremie die in januari 2006 moet wordenbetaald. Welk bedrag achteraf kanworden teruggevorderd via fiscale regelingenis nog niet bekend; die regelingenmoeten door het kabinet nog wordenuitgewerkt. Wel is bekend dat deno-claimregeling van kracht blijft: mensendie niet of weinig gebruik makenvan zorg kunnen tot € 255,- per jaarterugkrijgen.Extra dekkingWie een uitgebreidere verzekering wildan het basispakket, is aangewezen opeen vorm van aanvullende verzekering.Aanvullende pakketten zijn particuliereverzekeringen, waarop de nieuwe Zorgverzekeringswetniet van toepassing is.Verzekeraars mogen dus ook in de toekomstzelf bepalen hoe deze aanvullendepakketten er uitzien. Ook mogenzorgverzekeraars mensen op basis vanbepaalde gezondheidsrisico’s uitsluitenvan een aanvullende verzekering. Verzekeraarszullen streven naar aanvullendepakketten die zo dicht mogelijk liggenbij de huidige pakketten. Particulier verzekerdenhebben op dit moment vaakéén polis; zij zullen door hun zorgverzekeraareen aanvullend pakket aangebodenkrijgen voor de zorg die binnen debasisverzekering valt. Voor ziekenfondsverzekerdengeldt: niemand zal ineenszijn aanvullende verzekering kwijtrakenvanwege nieuwe voorwaarden.Problemen.Of je nu miljonair bent of een bijstandsuitkeringhebt, iedereen betaaltevenveel. De no-claim regeling is nietafhankelijk van het inkomen en druktdus het zwaarst op de portemonnee vanmensen met een laag inkomen. De kansis groot dat de no-claimregeling uiteindelijkde zorg duurder zal maken,omdat mensen met een laag inkomenlanger zullen wachten om naar de dokterte gaan, waardoor zij uiteindelijkduurdere behandelingen nodig hebben.Ook bestaat het risico dat arme menseneen aanvullend pakket niet kunnenbetalen, waardoor zij niet meer de zorgkrijgen die zij nodig hebben. Zorgenzijn er ook over de omgang met medischeen persoonlijke gegevens. Het risicoop stigmatisering en uitsluiting vanaanvullende verzekering, waarvoor geenacceptatieplicht geldt, neemt daardoortoe. Voor de gemiddelde burger is hetvergelijken van alle verschillende polissenop prijs en kwaliteit al erg ingewikkeld,maar vooral mensen met psychischeproblemen, psychiatrische patiëntenen ouderen zien door de bomen hetbos niet meer. Omdat de zorgverzekeringswetvan burgers verwacht dat zezelf een verzekering zoeken, een poliskiezen, premie betalen en een zorgtoeslagaanvragen, worden veel problemenvoorzien.[12]


PLUS: deze aanvulling.In september krijgt iedereen een envelopvan de belastingen in de bus. Daarinstaan verscheidene teruggaafmogelijkhedenals huursubsidie, kinderopvangen vooral ook de zorgtoeslagi.v.m. de nieuwe ziektekostenverzekeringvan 2006. Om voor deze subsidiesin aanmerking te komen en deze bijtijdste ontvangen, moet de zorgtoeslagaanvraagvóór 1 november aanstaandezijn teruggestuurd! De mogelijke kostenvan de nieuwe zorgverzekering kunnenwellicht € 200 hoger uitvallen, doordatde zorgverzekeraars per klant administratiekostengaan rekenen. Het is dushandig, indien mogelijk, daarvoor extrageld te gaan reserveren. Bovendien lijkthet erop dat de boete voor onverzekerdzijn, kan oplopen tot € 7.000,-.Sowieso is het handig als mensen geldreserveren voor onverwachte verhogingen,daar het schijnt dat ook:a. de energiebedrijven de hogere olieprijszullen gaan doorrekenen en dit zalzo’n € 150,- tot 200,- per jaar meer kunnenzijn.b. de kabelTV-bedrijven zijn bezig methet aanbieden van digitale televisie watin gaat houden dat zowel de maandelijkseabonnementskosten omhoog zullengaan, alsook dat voor elke TV, videoen/of dvd-recorder een soort decoderzal moeten worden aangeschaft en peraanschaf kan dit oplopen tot rond de €100,- Geen leuke mededelingen voormensen met een klein budget. Maareen ingelicht mens telt voor twee.Als kleine tegemoetkoming voor desterk gestegen prijzen is op 1 januari2004 voor de minima de langdurigheidstoeslagingevoerd. De Langdurigheidstoeslagis een regeling voor mensendie langdurig op het minimuminkomenzijn aangewezen.De toeslag is per 12 maanden voorgehuwden € 466,-; voor alleenstaandeouders € 418,- en voor alleenstaanden€ 327,-. Om voor deze toeslag in aanmerkingte komen moet je bij SoZaWeeen aanvraag indienen en aan devolgende voorwaarden voldoen:- je bent 23 jaar of ouder, maar noggeen 65 jaar oud;- je hebt gedurende de afgelopen 60maanden (5 jaar) ononderbroken inNederland moeten rondkomen vaneen inkomen op bijstandsniveau;- je hebt geen ander vermogen danhet vrij te laten vermogen (€ 5.105,-voor een alleenstaande en € 10.210,-voor gehuwden, samenwonendenen alleenstaande ouders);- je hebt gedurende de afgelopen 60maanden geen inkomsten uit arbeidontvangen. Dus geen loon, ziekengeldof WW-uitkering;- je moet gedurende de afgelopen 60maanden voldoende geprobeerdhebben om algemeen geaccepteerdearbeid te verkrijgen en aanvaarden.Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkeringkunnen ook voor dezetoeslag in aanmerking komen. Hetarbeidsongeschiktheidspercentage moetwel tenminste 80% bedragen.De Langdurigheidtoeslag moet je zelfaanvragen en kan eenmaal per twaalfmaanden worden verstrekt!Compensatie ziektekostenverzekering.Er is nog een klein extraatje voor deminima. Dit om de gestegen ziektekostente compenseren. In 2004 kregenmensen met een inkomen op bijstandsniveaueenmalig € 60,- als compensatievoor de gestegen premies van de ziektekostenverzekering.Deze regeling geldtook dit jaar. Het gaat opnieuw om eenbedrag van € 60,-.Ook de bijzondere bijstand van € 120,-voor chronisch zieken of gehandicaptenmet een inkomen op bijstandsniveaugeldt dit jaar (en in 2006) weer.Mensen die 65 jaar of ouder zijn en alminstens drie jaar een inkomen op bijstandsniveauhebben, kunnen in aanmerkingkomen voor bijzondere bijstandvan € 350,-. Deze regeling geldtvanaf 1 juli 2005. Ook voor deze toeslaggeldt: zelf aanvragen bij SoZaWe!Ted Borghmans[ Mr Helen’sRecht Hoekje ]“Euro-visie….in therapie”.Ik vroeg me al af ofer nog verbondenheidbestaat in dehuidige Nederlandsemaatschappij. Het Eurosongfestival isvoor Nederland inmiddels gedoemd totnietszeggendheid? Met het referendumover de Europese grondwet was daar inéén klap iets van zichtbaar: massaalwerd er twee weken lang druk gediscussieerdover het ‘ja of neen’, met eenuiteindelijk voor Nederlandse maatstavenverpletterende op- en uitkomst.Normaliter is er weinig betrokkenheidvan de burger bij de politiek te bespeuren:immers al jaren meent ‘de’ overheiddat de burger te weinig verstandzou hebben en dus indirect mee magdoen. Dat er een kloof bestaat is nuduidelijk: stemden ‘onze’ geachteVolksvertegenwoordigers (de TweedeKamer) massaal in met ondertekeningvan de Grondwet, de burgers beslistenoverdonderend anders! Nochtansbeweren ministers dat er van een kloofgeen sprake zou zijn! Opmerkelijk…Het referendum als middel om beleidte voeren is in Zwitserland heelgewoon, en doet het daar goed. Methet referendum neem je de burgerserieus en geef je het gevoel vanbetrokken mogen zijn. Wat een gemistekans nu, dat er bij de campagne zo denadruk werd gelegd op het ‘ja’. Eenconcreet diepgaand inhoudelijke argumentatiebleef echter uit. Het bleef stekenbij een vaag ‘dat het goed is voorNederland’.Nadien kreeg ik het gevoel opgedrongenalsof het een blunder was om‘neen’ te hebben gestemd omdat je alsburger er kennelijk niets van gesnaptzou hebben. Hmmm, en al die hoogleraren,juristen, en mensen uit hetbedrijfsleven dan, die zich eveneensonder de tegenstemmers bevonden?Het kan toch niet aan het verstandhebben gelegen?Zo is het overigens met therapie ook:de therapeut die meent dat zijn cliënter niets van snapt, beseft kennelijk nietdat het wellicht schort aan informatievoorzieningvanuit haar of hemzelf. >[13]


Neen, het lag niet aan de overheid: diehad goed campagne gevoerd. Het lagaan de burger, die de snelheid in Europaniet aan kan. Het feit dat de burgerjaren lang verstoken is van goede informatie,gevoegd bij het feit dat er sprakeis geweest van ‘affaires’ rondomzelfverrijking der europarlementariërsbleef nu onderbelicht).In de psychologie heet dat een ‘fundamenteleattributiefout’: je eigen falenwordt weggeredeneerd door te stellendat de omstandigheden schuld eraanhebben en bij de ander is het falen ietswat in de persoon zelf ligt!Een beginsel dat zelfs al in een oudboek, de Bijbel, beschreven staat: diesplinter bij de ander in zijn oog terwijljezelf een balk hebt. In therapie vraagtzo’n therapeut dan: ‘Wat is je eigenaandeel?’, in de hoop dat je voortaanbewust bent dat het zo kan werken endus dit vermijd.De discussie om het referendum in tevoeren zou naar smaak van mr. Helenweer open gegooid mogen worden. Deburger immers staat centraal in hetoverheidsbeleid, en dus mag de burgermeebepalen. Net zoals in het oudeAthene (toegegeven: dat had slecht[gedicht]Stille SchijnAlleen staat zijsoms in het zandverlangend vrouwop wachtZij koestert omarmendde onderganghaar laatstezonneprachtWarme stralen omringenhaar aarzelendbadend godinnenlijfpijnlijk… zo heerlijk zacht500 inwoners met stemrecht). De overheidontleent haar bestaansrecht aande burgers en niet omgekeerd!De therapeut die stelt dat zij of hijbeslist wat er in therapie moet gebeuren,heeft dat evenmin door: de cliëntis waar het om draait en dus degenedie meebepaalt over behandeling.Goede informatievoorziening en vakmanschap(of vakvrouwschap) zijn debelangrijkste gereedschappen van detherapeut die in de ‘toolkit’ moeten zitten.En daar ontbreekt het helaas aan,gelet op de ongezouten kritiek vanuitén cliënten én de beroepsgroepbeoefenaarszélf. Lees ’Te gek om los telopen’ van Bram Bakker maar, en hetartikel over Sara Roelofs in ‘De Riagg’s:zijn ze wel zo gezond voor de geest?’(Bron: Cliëntenbond GGZ).Wat vind u als lezer over uw therapeut?Heeft u wel eens een enquête ingevuld?Kijk op de website van GGzPlaza(www.ggzplaza.nl) wat u mag verwachtenvan een therapeut. U kunt daar ookeen enquête invullen over de kwaliteitvan de hulpverlening.Mr.Helen (e-mail: mr.helen@gawab.com)Purperrode liktongenin warm eigeelschrijnend lichtsmachten naar bezielenFluisterend onthullenstemmen haar diein hoge golvenverdrinken waaromzij huilend wiegenDans tranendal zwoelzoetdoch bitterzoutin en uit het oogverloor zij nooit haarleugens die niet liegen.Isabella FabriGoedevoorzieningen,gelijke kansen!Onder deze titel hebbensamenwerkende cliënten-,patiënten en consumentenorganisatieseen kaart eneen brochure uitgebrachtmet voorwaarden rond deWMO (Wet MaatschappelijkeOndersteuning).Over de WMO hebben we in Denkraamal eerder enige malen geschreven. DeWMO gaat een deel van de regelingenvan de AWBZ (Algemene Wet BijzondereZiektekosten), de Welzijnswet en deWet Voorzieningen Gehandicapten(WVG) vervangen. Formeel wordt ditgenoemd: “De WMO heeft tot doel oplokaal niveau goede voorzieningen tetreffen voor burgers, met daarbij eenregisserende rol van gemeenten om ditte realiseren.”Cliëntenorganisaties hebben op de cliëntenconferentievan 19 mei eenoproep gedaan aan de gemeentepolitiek:“Praat niet langer over ons, maarmet ons”. Er zijn zorgen geuit over demensen in kwetsbare posities, mensendie langdurig van de zorg afhankelijkzijn. Veel voorzieningen, o.a. op hetgebied van dagbesteding, gaan uit deAWBZ en over naar de WMO.De gemeenten hebben de wettelijkeverplichting belangenorganisaties tebetrekken bij het opstellen van de vierjaarlijkseWMO-beleidsnota. Verschil-[14]


lende cliënten- en belangenorganisatieshebben in de zomer de handen ineengeslagen en een kaart en brochureopgesteld met voorwaarden vanuitcliënten- c.q. consumentenperspectiefrond invoering en visie van de WMO.Deze kaart is op prinsjesdag, tegelijkmet de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer, in deprovincie Zuid Holland aan allegemeenten uitgereikt.Op basis van de uitgegeven brochurewillen de lokale belangenorganisaties inoverleg treden met de gemeente. DeWMO moet goede voorzieningen voorburgers treffen, de burgers moeten gelijkekansen krijgen. “Mensen met beperkingenmoeten volwaardig kunnendeelnemen aan de maatschappij”,stellen de belangenorganisaties in hunpersbericht begin augustus. In de kaarten brochure staat wat de gemeente kandoen om dit te realiseren.In de folder staat in het kort:- Toegang: Iedere burger heeft toegangtot de voorzieningen die hij of zijnodig heeft- Integrale voorzieningen: Iedere burgerkan een beroep doen op een samenhangendgeheel aan voorzieningen,afgestemd op de vraag.- Keuzevrijheid: Iedere burger kan kiezenvoor de voorziening die bij hempast- Kwaliteit: Iedere burger kan rekenenop kwalitatief goede voorzieningenen dienstverlening.- Cliëntenparticipatie: Burgers hebbeninspraak in de beleidsvorming enuitvoering van de WMO.De uitreiking van de brochure op Prinsjesdagis niet geheel toevallig: gelijkmet de presentatie van de kabinetsplannenen begrotingen in de Staten Generaal,treden de belangenorganisaties inoverleg met de gemeenten over deinvoering van de WMO.De uitreiking in RotterdamIn Rotterdam wordt een delegatie vande belangenorganisaties ontvangen ophet hoofdkantoor van Sociale Zaken enWerkgelegenheid door Yvonne Frank.De wethouders van Rotterdam latenzich verexcuseren: zij zijn op Prinsjesdagin Den Haag aan het lobbyen. In deopenbare ruimte worden de kaart enbrochure uitgereikt.In de begeleidende toespraak tipteHetty Bannink (RMO Rijnmond Centrum– mantelzorg) een aantal puntenvan de tekst op de kaart aan. De zorgplichtvan de gemeente: de neigingbestaat bij de overheid om de zorgplichtin eerste instantie te leggen bijfamilie en vrijwilligers. De zorgplichtvan de gemeente dient dus goed uitgewerktte worden, en goed te kijken naarde draagkracht en positie van de mantelzorgers.In de allochtone gemeenschapwordt veel aan mantelzorggedaan. Het belang van informatievoorziening,zeker voor allochtonen, wordtnog eens extra onderstreept.In een eerste reactie laat Frank weten deactiepunten uit de brochure te onderschrijven.De uitgangspunten die in debrochure zijn gehanteerd, komen overeenmet die van de gemeente. Op kortetermijn zal er gewerkt worden om op 1juli 2006 klaar te zijn voor de WMO.Voor de lange termijn wordt er gewerktaan het ontwikkelen van een visie rondde WMO, waarbij cliëntenparticipatieeen belangrijke rol speelt.In een verder gesprek met Frank komthet eerste obstakel aan de orde. Deplannen voor de WMO worden nogbesproken in de Tweede Kamer. Hierbijzijn schriftelijk al 300 kamervrageningediend. Hierdoor is het voor allebetrokken partijen (gemeentepolitiek,ambtenaren en belangenorganisaties)op dit moment onduidelijk hoe deWMO er precies uit komt te zien. Erworden verschillende scenario’s ontwikkeld.De datum van invoering van deWMO lijkt hierdoor onder druk tekomen te staan. Er wordt echter welgewerkt aan een gefaseerde invoer vande WMO vanaf 1 juli 2006.De belangenorganisaties doen eenoproep om te participeren in besluitvormingen invoering van de WMO. Ookhier geldt: “Niet over ons, maar metons”. Hoe kan dit vorm gegeven worden?Daarbij willen de verschillendebelangenorganisaties graag op de hoogtegehouden worden van de ontwikkelingen.Participatie dient te gebeurendoor gezamenlijk overleg tussen debelangenorganisaties en de gemeente.Yvonne Frank benadrukt dat de WMOniet ‘een groot geheel’ is. Het omvatvele groepen, zoals ouderen, psychiatrie,verslaving enzovoort. Vertegenwoordigersvan deze groepen hebben,naast een gezamenlijk belang, ook huneigen deelbelangen. Belangenorganisatiesmoeten hun eigen deelbelangenkunnen blijven vertegenwoordigen. Ditkan via de bestaande overlegstructuren.Over een ding leken de betrokken hetwel eens te kunnen worden: één loketvoor vragen van burgers op het gebiedvan wonen, zorg en welzijn. Als vragenniet beantwoord kunnen worden, kaner vanaf het loket wel doorverwezenworden.De uitreiking in MaasdamDe invoering van de WMO zal grotegevolgen hebben voor de gebruikersvan de zorg. Rond de invoering is ermeer niet duidelijk dan wel. Alleen albijvoorbeeld hoeveel geld iederegemeente krijgt. De wet moet per 1 juli2006 ingaan.[15]


Benno en Anja zijn namens het CliëntenInformatie Punt (CLIP Rijnmond)op prinsjesdag naar Maasdam gegaan.Daar werd in de middag een verklaringaangebonden aan de betrokken wethouder,mw. Kooijman. Ze stelde onzekomst op prijs. Zij stelde zich in hetkort voor, daarna waren de deelnemersaan de beurt. Herman (MEE – Zuid HollandseEilanden) overhandigde de kaarten brochure aan de wethouder, waarnaer enige woorden van dank waren.Iedereen die ziek of gehandicapt is, ofooit wordt, zal met de WMO te makenkrijgen. Het is duidelijk dat mensen diete maken krijgen met de WMO, dekomende tijd op het stadhuis te vindenzullen zijn. Er zal veel over deze mensenbeslist worden, het is niet de bedoelingdat dat zonder deze mensengebeurt. Een van de aanwezigen vroegzich af of iemand, na invoering van deWMO, verplicht kan worden om debenodigde zorg in België in te kopen.De wethouder zei dat dit in theoriemogelijk is. Huishoudelijke verzorgingkan gedaan gaan worden door eenschoonmaakbedrijf: dat is goedkoper.De schoonmaakster zou eventueel ookeen pleister kunnen plakken. De wethouderstipte aan wat er volgens haarzo goed geregeld was in haar gemeente.Er is een zorgcentrum wat door alleinwoners van Maasdam gebruikt kanworden. Er rijdt een busje van en naarde stad. Niet alleen om mensen tehalen en te brengen, maar ook naar debibliotheek om boeken voor de mensenop te halen. Het busje rijdt toch al!Na ongeveer een uur was de bijeenkomstweer voorbij. We konden beginnenaan de terugreis. De wethouderheeft beloofd om een streefrapport aangaandede invoering van de WMO naarons op te sturen. Het was wel jammerdat de landelijke media geen aandachthebben besteed aan de uitreiking vande WMO-brochure.De brochure is in de regio uitgegevendoor: Basisberaad Rijnmond, Centrumvoor Maatschappelijke Ontwikkeling –Stimulans, Landelijke Organisatie Cliëntenraden– Regionaal Netwerk CliëntenradenRijnmond, MEE Zuid HollandZuid, Regionale Federatie OuderverenigingenRijnmond, Regionale MantelzorgOrganisatie Rijnmond Centrum /Rijnmond Zuid , Regionaal PatiëntenConsumenten Platform Rijnmond,Samenwerkingsorgaan BelangenbehartigingOuderen Zuid Holland, RegionaleNetwerk Ouderen en het TympaanInstituut.De brochure opvragen?Neem contact op met het RPCPRijnmond, tel. 010 – 4670522 ofe-mail: info@rpcprijnmond.nlwebsite: www.rpcprijnmond.nlBas van BellenUitreiking in Maasdam: AnjaFotografie: AnjaGestoord?EFT: een eenvoudig aan teleren techniek om emotionelestoring te herstellen.Op 22 september 2005 mocht ik aanwezigzijn bij een middag georganiseerddoor Steunpunt GGz Utrecht. Dit iseen bijeenkomst in een reeks van vier,met als titel ‘Aanvullende benaderingenin de psychiatrie’. Hierin wordt aandachtgeschonken aan spirituele aspectenbij de geestelijke gezondheidszorg.Deze middag wordt ingevuld doorMarjan Schweitzer, internist/oncoloogin ruste. Zij is opgeleid in de EmotionalFreedom Technique (EFT, emotionelevrijheid techniek – red.) en geeft daaronderricht in.Marjan start de bijeenkomst met hetcreëren van een “prettige” werksfeer. Zijgaat ons voor in de kring: wij wrijven,klappen en zingen dat het een lieve lustis en ziedaar een positief energieveld inons midden! Dan volgt er héél veel theorie,gepresenteerd op zorgvuldig uitgewerkteflappen. Ik zal proberen er ietsvan te reproduceren.Er zijn heel veel niveaus van bewustzijn.Nu kan je iets genezen op eenbepaalde manier binnen één laag daarvan.Echter, de mens zit wat gecompliceerderin elkaar. Alle niveaus hebbenmet elkaar te maken. Het effect vanwerken op één niveau zal minimaalzijn, dan wel van korte duur zijn. Jemoet dus eigenlijk op alle niveaus genezen.Bijvoorbeeld medicijnen hebbeneen uitwerking op een bepaald niveau.Daarbij brengen ze vaak allerlei bijwerkingenmet zich mee. Dit zou de weerstandvan de andere niveaus van diebepaalde persoon zijn. EFT werkt metvelden. Een (traumatische) gebeurtenisuit jouw verleden ligt opgeslagen in eenveld. Als er nu iets gebeurt dat ergensdatzelfde veld raakt: hup! Dan komenalle bijbehorende emoties weer boven.Aan de oppervlakte van de huid zittenoveral punten die corresponderen metdie velden. Bij aanraking van zo’n puntkan een kenner van EFT die emotie herijken.Door een simpele handeling isjouw trauma opgeheven!‘Ompolen’Ieder mens heeft twee polen, met positieveen negatieve energie, net zoals eenmagneet. Van sommige patiënten/ cliënten/medemensenwordt er gezegd dater niets mee is te beginnen. ‘Compleet[16]


[18][henkiedenkie]


Drie Groentenkugel[recept]Bij het verschijnen van dit nummer isde zomer heengegaan en maakt plaatsvoor het gure herfstweer. Geen moeilijkgedoe meer, geen last hebben van hetniet willen koken, en geen trek hebben.Als nawee van deze zomer een simpel tebereiden gerecht. Alhoewel sommigemensen nog geen ei kunnen koken! Ikheb het vrij recent nog meegemaakt.Was bij een kennis op visite. Ze kanfantastisch koken, maar als er een eigekookt moet worden gaat het fout.Tja, je moet water opzetten, dat is niethet probleem. Maar dan die eieren! Watmoet je ermee? Uit de koelkast halen eneven op temperatuur laten komen!Gaatje prikken in de onderkant van hetei (zo voorkom je ontploffingsgevaar inde pan). Sommige beweren een beetjezout in het water te doen. Volgensgrootmoeders kookboek moet je een eimet koud water opzetten en naargelang je je ei in dikte wil hebben drie,vijf, of -voor een kanonskogel- zevenminuten laten koken. Langer mag ookals je van groene eieren houd. In onderstaandrecept ook eieren. Gewoon loskloppenen erbij gooien en de ovendoet de rest (krijgen we toch weer temaken met die zomerse temperaturen).Eet smakelijk.Drie Groentenkugel (voor vier personen)Ingrediënten:2 courgettes, grof geraspt2 wortelen, grof geraspt2 aardappelen, geschild en grof geraspt1 ui, geraspt3 eieren, losgeroerd3 tenen knoflook, fijngesnedensnufje suiker1 eetl. fijngesneden verse peterselie2-3 snufjes gedroogde basilicum2-3 eetl. matsemeel7 eetl. olijfolie (of andere plantaardigeolie)zout en versgemalen zwarte peperBereiding:Verwarm de oven voor op 180 °C.Meng in een kom de courgettes, wortelen,aardappelen, ui, eieren, knoflook,suiker, peterselie, basilicum, zout enpeper.Meng het matsemeel erdoor, zodat heteen dik beslag wordt.Schenk de helft van de olie in eenovenschaal.Schep hierop de groenten en sprenkelde rest van de olie hierover.Zet de schaal 40-60 minuten in deoven, of tot de groenten gaar zijn en debovenkant goudbruin is gekleurd.Serveer de groenteschotel warm.[gedicht]SomsMijn pijn is te zienSomsIn mijn ogenWanneer ikWegkijkVerdriet voel ikWanneer ikSomsTe lang nadenkDe vernedering is weerBij mijSoms wanneer ikNaar jou kijkEigenlijk is hetMijn geheugen somsDat mij doet hatenSomsWil ik alles vergetenAlles somsMijn levenCliënten gevraagd voor onderzoekBent u cliënt (geweest) van de geestelijke gezondheidszorg (ggz)in de regio Rijnmond? Dan komt het Tympaan Instituut uitVoorburg graag in contact met u! Tympaan zoekt ggz-cliëntendie willen deelnemen aan het ggz-panel Rijnmond.Twee keer per jaar krijgen de panelleden een vragenlijst voorgelegd over hunervaringen met de hulpverlening. Elke keer komt een ander onderwerp aanbod, zoals bijvoorbeeld sociale contacten, nazorg of financieel beheer.Uiteraard is uw privacy gewaarborgd.De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om de hulpverlening in deregio te verbeteren. Iedereen die aan het ggz-panel meedoet, krijgt informatieover de uitkomsten en over wat er met die uitkomsten wordt gedaan.Het ggz-panel Rijnmond is opgericht in opdracht van de provincieZuid-Holland in nauwe samenwerking met de regionale cliëntenorganisatieBasisberaad Rijnmond.Denk mee en laat uw stem horen!Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen methet Tympaan Instituut: telefonisch via 070-3371000 of via internet:www.tympaan.nl en www.cliprijnmond.nlVirginia[19]


[Beste mensen,]Het is in de korte tijd voordat we op vakantie gaan voor mij onmogelijkom op iedereen te reageren, daarom dit dankwoord via de e-mail.Het klink als een cliché, maar ik heb 31 augustus echt op een geweldige manierafscheid kunnen nemen als ondersteuner van de cliëntenraad SP van de RIBWRijnmond en daarmee ook van de samenwerkingspartners van die cliëntenraad inde regio. Je probeert gewoon je werk zo goed mogelijk te doen. De waardering die jedaarvoor krijgt is buitengewoon. Het werd thuis erg laat die avond, alles passeerdeweer de revue.Ik was blij verrast met zoveel aanwezigen vanuit de cliëntenbeweging in de regio.Nogmaals hartelijk dank voor alle mooie woorden, bloemen, drank en geschenkenen vooral bedankt voor de prettige samenwerking. De boeken zullen gebruikt wordende komende weken. De foto op het Noordplein is erg mooi geworden, Jan Burger!Iedereen die aanwezig was, zal snappen dat het prachtige kunstwerk van JacquesSens een ereplaats krijgt thuis. Laat de symboliek ervan voortdurendbij allen levend blijven. Als cliëntenbeweging heb je elkaar hardnodig.Het gaat jullie allen goed. Zowel privé als in jeactiviteiten als belangenbehartigers. Ik zal julliemet warme belangstelling blijven volgen. Hetcontact met m’n collega ondersteuners zal ikmissen, voor mij krijgen jullie een nieuwecollega terug. Ontvang Leonie Steenbrinkin jullie midden.Met vriendelijk groet,Jan Bakker

More magazines by this user
Similar magazines