gazette vaiv lokere

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette vaiv lokere

mmZondag 24 Augusti 1913. 70» Jaar N* 3606.GAZETTE VAIV LOKEREKEN,llarleiverdameiBureel en "Werkhuizen : Statiestraat, Lokeren.Men schrijft in te Lokeren bij den Uitgever en in alle Postkantooren — De prijs der inschrijving is by hot jaar fr 4 en per post fr 5 , voor Frankrijk fr 7 vooruit t« betalen Hen aanvaardtgeene inschrijvingen dan voor eenjaar — Men wordt verzocht de bekendmakingen den Vrijdag vóór den middag toe te zenden, de pri)s il 15 centiemen, aankondigingen in stadsnieuws 26 cenUemearechterlijke aankondigingen of verkoopingen door failliet 50 centiemen, vonnissen 1 fr per drukregel , dikwyh te herhalen bekendmakingen betalen op voorhand en worden bij overeenkomst gedaanLokeren, 23 Aug.8TADNIEUWS.Taaikring LokerenLokaal Groenselmaikt, 26lostelooze Fransche Leergangenvoor Juffrouwen en HeerenSchooljaar igi3 1914I De lessen zullen herbeginnen den i5September 1913 en eindigen den 3o Juni914De leergangen van 1912 1913 wordenoortgezet •Bijvoeglijke leergangen zullen indiennodig ingericht wordtn voor de nieuweerhngen die zich aanbiedenDe lessen voor Juffrouwen worden geevenden Maandag en den Dinsdag vantot 7 ure s namiddags en die voor[eeren den Donderdag en den Vrijdagan 8 tot 10 ure s avondsDe vereischte ouderdom is minstens 16arOm de lessen met vrucht te kunnenolgen is het noodig de Vlaamsche taalp voldoende wijze te kennenEene bibliotheek van uitgekozen Ffan:he leesboeken is ter beschikking «IerthoolDe aanvragen der nieuwe leerlingenloeten tijdig gedaan worden aan denitraar M FRANS DE RO, Kerkstraat ofin een der ondergenoemde leden vanHet BeheerCLOTILDE DE SPIEGELEIREEDGARD LANNOYESTANISLAS COCKDESIRE MAESLokeren i5 Augusti 1913.Menschlievende KringZonder Naam niet zonder HartBroep»choolvan,Huishoudkunde.De nieuwe leergangen zullen aanvangemen op Zondag 19 October 1913De meisjes, die dezelve wenschen teolgen, moeteu zich aanbieden denondag 21 September van 8 1/2 tot1/2 ure s morgens, in het lokaal derchool Groenselmarkt, 26 Zij woren verzocht een officieel bewijs vanlaren ouderdom bij voorbeeld het trouwsekje harer ouders mede te brengenOm als leerling te kunnen aanvaardorden is het noodig1° Op 1 October 1913 den ouderdomin 14 jaren bereikt en dien van 16 jarennet overtroffen te hebben%' Van onbegoede doch treffelijkeaiders afkomstig te zijn3» Een onberispelijk gedrag te hebben4° Een voldoend lager onderwijs telezittenINamens het BestuurDe Schrijver De VoorzitterUI.ES BROECKAERT DESIRE MAESI Lokeren, i5 Augusti 1913HET GEHEIMvan den GeneesheerROMAN UIT HK1 ENGELSCH7" Vervolg— De oude dokter ligt nu zelf aan depokken en hsten— Fn ik lan Stephen '— Mijn hurt 19 v«rleell Ds eenehelft behoort am de menschheld, daan lerrt aan u Maar ze roepen t>t mijom hulp, die viou«An en kinderendaarginds 7ijt RIJ nu boos op mij '— lioos ' — nep 7ij, — Hoos ' Ik— Brand m de Tentoonstelling —Woansdag avond ia brand ontstaan inhet paviljoen van Spanje, naast dit derstad Gent gelagenHat vuur dat waarschijnlijk lang moetgesmeuld hebben voordat het bemerktwerd barstte rond 9 ure met gewelduit, derwijze dat, toan de brandweer,die nochtans op het eerste sein toosueldeen in enkele minuten blusschensgttreedwas, de vlammen kon bsginnen te bestrijden,heel bet Paviljoen in brandstondGezien het groot gevaar waarin hatPaviljoen van Gent (het Oud Prirsanhof)verkeerde — de vlammen lekten hetgebouw tot aan de torenspits, — begonmen onmi'tdelijk alle kunstvoorwerpente red len die zich bevonden in hatmoderne gedeelte van het Paviljoen 1Borstbeellen, poitretten, tafels, kader•men om deu >riadienst, du tot lan toelooi- de policie en aan jantal «achtarser Tentoonstel'ing verncüt was, teerstsrkenRond 11 ure was all) gevaar geweenHat Paviljp»n vin Gunt heeft echter;eer veel gale ian van het waterBehalve hetPaviljoen van Spinja zijnn asch galeg! e* 1restaurant, oanngarenwinkel en eene herbergDe ooi-zaak v ui den brand is totaalnbökend , de personen die hat eorst delammen zafidi zijn dooi het p rketndervraagdMen rekent dn scha Ie, zoo voor het5paansch Paviljoen als voor de anderaanten, op ongsveer 50,000 frank-- Wilt gi] de juiste uur *Koopt uwe horlogiën bi] A HBR-TBCANT - VAN DRIESSCHB,Roomstraat, No 1, Lokeren- Een Phihppyn oie> leden —Het Phihppijnsch dorp, dat zich in het'ar* dar Aintrekkelijkha len ter len-;oonstelling van Gent verheft, is inlemin u an Demonlor u meer dan ik ueggen kanZij waten nu aan ilnkl.ni» havengekomen, waar ie boot lag te wachtenMarlon vlij Ie zich nog dichter tegentophen aan Hare oogan bleven op hemgericht als vreesde zij, dat zi) zijn aangezichtnooit meer zou terugzien— Ga nu kind — zegda hij zacht —Die mannen komen van eene besmetteplaats GIJ moet dus met te dicht bijhen komen— En gij dan ' — Voor mij /ijt gijbezorgd — en zalf gaat gij u te middenin de besmetting storten —— Kind, — fegde hij glimlachend —gij zult nooit rieue goade doktarsvrouwworden— Zag dat niet. Stephen, — piotestoerdeZIJ — Dit i» eena bijzonderhard geval voor mij Maar gij zult an Iersgeen lafaard in mij vinden God zrj metu havehng 'HIJ sprong in da boot, de roeiersstaken de riemen uit Marion bleef nogop de strook zand staan, een bavalliglachje tegen de witte klip, met haarreine, ernstige gelaat in de omlijstingvan blonde haren Stephen was opgewonden Het «as toch wel een orTa*'dat hij bracht Dit voel Ie hij wal Maarhet was zoet, in de oogen der bemindeta lezen dat hij een held was Dit warenwel gedachten om het bloed van eenman sneller te doen stroomen, om hetbesta in hem wakker te schulden en inbawaging te ntten(Wordt voortgezet)rouw Timit'i.% aan harir inwonors, ilnaar da cveldan van den Grootan Jagar»vertrokkenTimiteg waa pas 28 jaar oud Hijverkwijnde langzaam in ons weiniggastvrij klimaat, var van rijn land waarde brandanda zon alias zoo heerlijkmaakt Heimwee voalde hij, hij werdmoedeloos, vatta koude en stlorfDa bewoners van het Philippijnschdorp omringden bem, on woondau batvertrek bij van Timiteg's geeit naar deonmetelijke jachtgrondenDit overlijden gaf aanlei Itng tot aenegansene raaks rouwbetuigingen vanwege de kannibalenZij nopen en Harden om da boozegeesten af ta schrikken die Timiteg, opdu eeuwige jacht gaaida, zoudan kannenvergozellen en ZIJ lieten bij «enpachter, in den omtrek, aan varkenkoopsn dat zi kaalden, an rauw oppeuzeldenHet bestuur van het sterfreval inkennis gabracht, deed het lijk van'llmlteg naar liet g»s buis hranganlunitag ging mat den vooruiteangme la vooraleer ta sterven drukt* hijden wensen uit met zijne • klaadaron >— een panr lappen en een gordel —begraven te «ordenWoensdag namiddag om 1 \fi urewerd Timiteg bajjiavnn op bat gemeentekurkhoflar BiugiCha piort— De koning en de prinsen hebbenZon lag td Mechelan dan praalstoat'anommagan; bijgawioni, ingericht targele„'enht>ii der 9^5" verjaring dar varh«erli|kingran O L V van Hanswijck.De stal was in volla feest— De betooging Hugo Vernest —Da bat ioging lor eer-j van i«n Vlaaruschen dichtar pastoor Hugo Vorneat, endi» Zondag duizendan p»r«onen naar hatvraedzama dorpje Ingoy^am daadstroomen, is recht geestdriftig geweestDo baan v»n Vichte tot Ingoygurawas Ke^l ver-ierd er het dorpj» *»if «uvolup in feestdosOn lar d) talrijke vareerders van denearbted waardigen pastoor zag menvolksveiteganwoordigars, dokters, advokoten an andere hoogachoolgadiplom«erian,devoornaamste latUrnumligenuit Vlaanderen an ook uit Ned«rlandMie standen van hat Vlaimscha volkwaren er vertegenwoordigdDa stoet, verscheidene duizendendaelnamars sterk, met talrijke prachtigeklaurtijke vaandals, werd gavormd teVichte van waar hij, onder da opwekkendetonen van versi billende muzwkkorpsen, naar Ingovgem trokZooira Ie stoat aangekondigd word,trad Hugo Varnest buiten, waar hij opvolgaulijkrt'or al de betoogers metgeestdriftig gejubel begre et werd Eenuur lang duuide de optocht, tijdenswelke honlerden vl*ggsn voor dun gomoedelijken V laainschun dichtar enspraker Vardan uetr^ebogenDe gevierds weende en lachte tegelijkertijdvan ontroaringOntelbare bloaraanschoven an anderegischenken »erd«n den jubilaris aangebodenbaen groep of hij biacht eenb) emtuil of gesihenk voor VarnestHet laatst Lwam het prachtig portretvan den Nadarlandschen schilder fooropden grijzen pastoor door den Atnsterdamschentooneelkring « Vlolier > aangebolaiDit portret warl getoond aanhat volk dat nogmaals in toejuichingenlosbrak, terwijl nu hat Nederlandschevolkslied aangeheven wardTe middag werd den jubilaris zijnborstbeeld aangeboden, Tervaardigi do>rJules Lagae , woord voerder was hierbijde haar \ V«rmeylen, voorzitter »anhet FeestcomiteitNadu de gevierda in aen* automobialeen tocht door hel dorp had gemaakt,vereanig lan zich vale honderdan daalmersaan gen feestmaal, tijdens hetwelkin geestdriftige, hartelijke aansprakennug herhaaldelijk hul la werd gabrachtaan den held van hat feestNa aSoop van hat banket werdas dabeste werken van da Vlaamsche toondichtenaangehevenCornells zette t op een loopken,Raadt, vuenden, eens waarheen 'Er eenen pakken van t Wit Shepitn ,Want beter is er geen 'Vieux-Système merk t t Wit Stoopka »Jacques Nee^s Antwerpen— Mitpakt — Da hanr August R ,paardankoopman te Gunt, wandald» opdendt|k. ta Oostanda, toan hij eensklapsdoor twee karels bijna warl omvergeloopen


De Sunligbt is demeest beleende en beroemstezeep.HET BEWIJS : Alde huismoeders derwereld £ebruil$en baarsedert vijf en twintigjaar en bevinden eriicbwel mede.-ij wordt algemeenboo$t;cKcbat om barevoortreffelijke bocdaniébedenen wij verzekerendat zij die altijdzal bezitten,boe boog deprijs der grondstoffenwaarmede zij gemaalftwordt ooi* moge stijgen.5UNLKHTZEEPHij voelde :n generaal aan het honfd.ICr zal een oefeningsplein gemaakt•worden van 25 hectaren groot. De bestaandekazerne zal vergroot en er zalecne kazerne bijgebouwd worden voorde aitillene. De stad zal in de onkosteneen gedeelte bijdragen.To Aalst komt een regiment der nieuweruiterij, de dragonders.— De nieuwe schoolwet. — De heerWoeste heeft zijn verslag nedergelegdover de schoolwet.Dit verslag werd in de middenafdeelingaangenomen met 5 stemmen tegen2.De heeren Masson en Roger hebbener een nota v»n de minderheid bijgevoegd.Het debat over de Scihnolwet zalmaar op 14 October aanvang-n ; totnu to« zij» reeds 20 spreek rs ingeschreven— Wat het imokkelen in Duitschlandkosten kan — E>ni beUni/rijk»likeurenfirina bezit een srap^ltiuis in dehaven te Kiel ; de firm 1 werd sindseenigen tijd door de tolbeambten bewaakten verdacht uit Zwitserland langsdun Rijn, groots hoeveelheden alkool inte voeren Deze alkool hevond zich inondsnjedeelten van opzettelijk voordensmokkelhandel uitgeruste schepen.De firma werd verwezen tot eene boetvan 904,300 mark, terwijl de in beslaggenomen koopwaar 27,000 mark waardwas Bovendien kreeg een der bestuurdersvan de firma 8 maand en de andere15 maand gevang.Taal- & Handelsondemijs.DAMES en HEEREN,Wilt gij in EEn jaar Fransch,Duitsck, Ettgelsch, Spaansch, Nederlandsch.Boekhouden, Snelschrifi,Wiskunde, leeren of U voor eenopenbaar ambt of plaats welke hetook zij voorbereiden, vraagt inlichtingenin het grootste taaiinstituutvan Belgiè37-29 SAVAENSTRAAT.Mter dan 2700 bezoekers Dames enH«cren,waarvan i5oo boren d« 20 jaarDagleergangen, Zondagleergangen,Wcfhleergangen,Halve en geketh kostschool.17 ]»ar schitterende uitslagenAlles bijna voor niets — Kosteloos programma,uurtafel, enz op aanvraag aanCommercial and Polyglot InstituteENGLISH CLUBSavaenstraat, 27-29, Gent.OPENING 29 SEPTEMBER.— Hel icaier in de koolpiUten —H>>1 I>!I,W water loop'nvan twee putten.'er in-u'vi- mijn \>o*nrr.cn Cours» 1, inLimburg, IHM ft de h'\ igste onttot lingt'weej (.nbr.icht tuasc'-.ea deaandwlh"iidfrs;lift bestuur en de talrijke bedieii'Ifiifn wrrklieden die er hun brood«inin'a N>i dit tweede allerergst» onpnvaltiji de ingenieur* als het «arsradeloo*IV eerstf put was 425 meters diep,toen hij overstroom 1 werd, hij staatnog altijd onder water en men is sedeitverscheidene weken be?ig den ondergrondnog meer te doen bevriezen danvrueger L)e tweede put, die op 40 meiersafstand van don eersten lichepper Beuckel te . St Nikolaas, mUeybrock, Joinpels, rJaiuliruc-k en Specklen,op meersch genaamd De Wei ft, VanHespe, De Baere,VanHecke,Berkmoens,Cornells, Vcimeulen, De Bock, de laFcidle, de Zelenaar, eiu.Voor juffer Octavie Leyn te Dacknam,Louis Bdeke te Lokeren, erven De MolCruyl.Te vergaderen om 8 uren 's murgondsjuist, bij Eduard Goossuns f In De bonteKoe » aan de Neerstraat en 's namiddagsom 2 ure juist ter herberg « den Wortel»bij de kinderen Steels.Tijd van betaling mtts aanwezige envoldoende borg te stellen.Gelieft t.et voorts te zeggen.FABRIEK VAN PIANOSHUISGebroeders VAN HTFTEopvolgers van J. VITS & C\»Gouden Leeuwplaats, 10GENT(bij.de Poiiülnmarkt&deStadhuisstege)De piano» VAN HYFTE, Gebroeder?,onderscheiden zich door hunnewelluidendheid en duurzaamheid ;zij zijn voorzien van alle laatste volmaaktheden,fransche mekamekon,enz.10 jaren waarborg.Hnurpianoss-in alle prijzen, grootekeus van occasiapianos ; verkoop ;verwisseling ; verhuring ; accordagiënen reparatie'n.Groot gtmak van betaling, ook perLJules De VylderWisselagent, Lokeren.Aan- en verkoop van alle obligation,loten, aktiën. uitbetaling vankoepons. V'trwisselino t»at> tt'Ms, enzBij uitscheiding van bedrijf.Uit der hand te koopKene ZOUTZIEÜERIJ in volle werkzaamheidmet aanpalende magazijnen,TE HURENEene gerieflijke BURGERSWONINGin t\e Koophandelstraat.Zich te wenden bij mnvrouw GustaafMaas, Roomstraat.Te Huren of te Kooptegen 15 December aanstaande, fabriekm«t Stoomtuig, dynamo, enz., ppraccordeerdaan den ijzeren weg, nu verhuurdaan Boissellerie, Gazestrant.Zich te bevragen aan Mr Emiel DePalmenaar, Hoekaken.Marktprijzen.Lokeren 20 Auguiti 1913Witte tarwe per 106 lit. fr.OOOO ('000Rogge»00 00()ÜCO3eerste» 00 00 00 (X!Boek weit .00 00 0000Haver per 10(1 kilos • 00 00 0000Klaverzaad per kilo » 00 00 0000Boter . » » 2 45 2 90ieren per 25 • 2 72 254Aardappelen per 100 uil. > 650 000Raapkoek > 12 00 00 00•ijnkoek » 19 00 0000Kempkoek .0000 0000M. PALTZER13, rue du Brabant, 13,G A N D.Chaussures de Luxe et de grand usagemarque « Le Dragon »(MANUFACTURE i ISEGHEM).Seule Maison rendant les chaussures avec garantie:< entièrement cousues a la main >.- Modèles eiclusifs. -Spécialité : Chaussures sur mesuresans augmentation de prix.Rijwiel- en Motofabriek« S c a 1 d i s »naamlooze-vennootschap. Kapitaal 500,000 Franken.Bestuurder: JOS VAN DER WIELEN.Fabriek en Bureelen ;22, Bleekerijstraat, AntwerpenAFDEELING I. — Fabricatie van rij»ielen in alle soorten en aan alleprijzen. Fijne afwerking, sierlijke modellen, 2 jaren waarborg tegen allefouten van constructie, behalve de normale sleet der banden. Laatste nieuwigheden.Luxe rijwielen met ringvormige loopvlakken dooron» gebreveteerdin 1911 en sinds door andere huizen nageaapt. Wacht U du« voor de namaaksels,want >re meesten dezer zijn slecht.Fabricati» van motorrijwielen, speciaal g)bouwd voor de belgische wegen :2 en 2 3/4 H. P. mst of zonder vrijloopendnn m >tor — Talrijke prijzen inregelmatigheids- en snalheidikoersen, op efftm of bererachtige weg«n.Catalogen gratis op aanvraag. Mear dan 7,00 agenten in het land. Goedeagenten gevraagd wasr nog niet vertegen*oori1i^d.AFDEELING II — Artiekels voor rijwielhandelaars. Groote voorraadvan stukken an garniturtn intrk Drijtand (ziet afbeeldsel hierboven) en B. S.A. Kettingen R1110H en Appleby, zadels Nagel, Chriity en BKooks, navenAigle, Eidi» en Torpedo, romm»n Bowden en Tourist, banden Englebert,raccords, buizen en alia an We toebjhoorten in alle soorten en prijzen.Prijzen buitnn alle concurrentie. — Algemeen agentschap der btroemdeSolar lantaarns. Prachtige geïllustreerde kataloog, uitsluittnd voor rij wiel -makers, gratis op dezes aanvraag.AFDEELING III. — Polijsten, verkoperen en vernikkelen van alle metal«nVerlakken van alle voorwerpen en in alle kleuren. Grootste inrichtingvan het vlaamsche land. Rap en onberispelijk werk. Zeer lage prijzen voorkwantiteiten.Belgische Hypotheekmaatschappyen Spaarkasnaamloos vennootschap — Kapitaal 5,000 000 frankZetel te ANTWERPEN, N« 71, KTJNSTLEI.B«heerraad : MM. Baron FREDEGAND COGELS,, voorzitter, EDOUARD THVS ondervoorzitterALPH ULLENS DE SCHOOTEN, LEON VAN DEN BOSCH. HENRI-J. ENGELS.Collsgie der Commissarissen : MM JEAN DELH FAILLE DE LFVEKOHEM, voorzitterde Graaf ADRIEN DE BORCHGRAVE DALTMNA, LEON COLLINET-PLISSART Baron AUGUST n*rn»»r»'EDTOARD JOLV, de Graaf OSCAR LE GRELLE.""*•SPAARBOEKJES aan 3.60 •/.Esnteboskjss op Naam met zesmaandeUjksche conpons aan 4 %Uitgifte van Qrondobligatiën aan 4 •/•L.EENINGEN OP HYPOTHEEK — VOORSCHOTTEN OP TITELSAGENTEN :Calcken : Remi De Gelder, onderwijzer. Wachtebekel dorp J : Th. Baert, onderwijzer.Exaerde-Doorslaer : Edm. Van Damme,eigenaar.Wachtebeke-Overslag : Edm. Noé, handelaar.Lokeren Paul DeMunck, sladsbediende.Overmeire: Ch. Meire, gemeentesecretariswijzer.WynckelSte-Kruis : J. Depaepe, onder-Saffelaere : H. Der Kinderen, handelaar. Zeleen St Anna-Hamme : Alfr. Mertens,Seveneecken : Ch. Boonen, koster. kandidaat notaris.Sinay : Edg. De Waele, bakker.Maison B. Symons17, Rue Saint-Jean, BruxellesDÉGAGBMENTS DES MONTS - DR - PIÉTÉCorreipondante en Frovince et a 1'ltruigerCOMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTEde Bijoux, Pierres précieuses, Argenterie, TableauxMeubles et Cristaux anciens st Objsts d'irtAchat d'Or et d'Argent au plus haut prixREPARATIONS DE TOUT GENREOccasions réellesmrorseh PIJ hof, f. root oiifïeve^r 35arpn, gelegen te Lokeren, einde Zelestriat,langsheen Ar rivier de üurme.Zich te bevragpn bij den eigenaarheer Th. Da Bus tn Lokeren, Zand, of'en kantore van den heer Notans DEBEULE tn Lokrtren, Kerkstraat.GARAGE DE LOKERENROOMSTRAAT, 61.Verhuren van AutomobielenEssence — oliën — bandenen toebehoorten.Reparatiën.Zich te bevragen: Lindestraat 47.Te verkrijgen bijMej.VAOENDKIESSCHEHeirbrug te Lokeren.Oude bieren vervaardigd door deBrouwerij Du Pont van Gent :Ouri« uitset de groote ftVsch 0,12Dobbel spéciale > > 0,20Auilenaerde da halve > 0,12Tripnl (lux bier) ile grootu > O,S5Tripcl • • do halve > 0,18Kieren der Brouwerij Wieleman»-Ceupp«nii van BrusMl, 'Ie bijzonderstevin 't lind :Bavière de froote H*s«h 0,15Qaviara rla halte > 0,10Book of Munich de kwart fWh 0,10Al deze bieren zijn gewaarborgd zuiveren gezond.


'isselkantoor RAYMOND ËVERAERT _,__.._...„._. _ilooze inschrijving van alle uitgaven. Belgische hypotheekwaarden van 3,60 0|Q tot 4 OQ intrestGeneeskundig Cabinet te Gent54, Savaenstra»t, 54.WATER-ORGANENNIERENRaadpleging door Dokter Specialistden ZONDAG, DINSDAGen VRIJDAG, van 9 tot 12 ure. —Radikale genezing van Nier- enBlaasziekten, Troebele waters,tJitloopingen en alle nieuwe enverouderde Geheime ziekten,Zaadverlies, Verzwakking,Witte vloed, Vrouwenaiekten.lit der hand te koopE«ue MEESTERWONING m.t op->de, geschikt voor all« bedrijven, teinkerm, RoomstraatZich to bevragen ter studio van HenSolaris ÜE BEULE, te Lokeren, Kerkitraat.Li) !l y>] tuin de Maag?IldtQii renrsleehltSpijsvertering?Hebt gij jietn trek mar eten?IJeM7.en uan de Lever? Aan dr Mem,?ü, Kram]"n., Ops,U.-.« der Masg,Kkingeii, Pijnen m den Kua en.Jr Lendtn?JkKF.MTKEIRST CN VOORAL >Ue ««token. - Frankmiorin


De eenige Margarine bereid uitOostersche vruchten— Vrij van ieder dierlijk vet —Wordt uitsluitend verkocht in kartons van 1|4 en 1|2 k° aan fr. 1 de 1 2 k\— Weigert de namaaksels —COIN BEAllerbest gelegenBOUWGRONDENmet daarop staande gebouwen TE K00-PEN te Lokeren, Zelestraat (oud hofWed Meert). Groot gsmak van betaling.Zich te bevragen bij den eigenaarNotaris Lessens te Lokeren.BERICHT.Mejuffar ESTHER VAN SLYCKSN,Dacknam, gelast zich met allerleiborduur- en fijn lingeriewerk. en verzoektom de gunst der geachte damesvan Lokeren en omtrek.— V e ld s traat —GENTIJaeren weg van Moerbeke naar St. GHUIB.Moorbeke 5,40 6,45 9.59 11,15 1.2C 6.15 7,45Klein Sinay 5.48 6.53 10.08 11,23 1.28 6.23 7,53Stekene 5,57 7.06 10.18 11,33 1.38 6.35 8,r>3Kemf»ke 6,02 7. 11 10.15 11,37 1.43 6.40; 8,08Sv Gillis 6,09 7.18,10.»4'll,45 1.50 6.47 8.15St. Gillis 5.02 6 8.01 11,20 12.00 3.86 7.30Remseke 5.10 7 8.08 11,28 12.08 3.34 7.38Stekeno 5.15 7, 8.14 11,35 12.14 3.39 S.01Klein Sinay 5.24 7,17 8.8» 11,45 12.23 3.48 J.I1M COMCO •«•COt»' r-'6.44Ö.125.325.385.445.49II'iSoc11.2411.336.034.091411.4011.449.566.153.07COei10.5911 05— r-0» O»SBggSSS6.286.346.404.384.444.51A KA-. — — — „ _ u;10.073D^VX7.1612.1712.2312.2910.1910.256.476 536.597.04«O "ÜO Xro co>2212.3812.4210 3610 4510 5010 549.049 10QOrOGO^ft-»aooslC — 4OCO ^J *t lï O M - O>COCOia io• 25NIIsJJ5 S o DE SMET-THKM0N, Statiéostraat.

More magazines by this user
Similar magazines