StRAtEgy & FocUS - BNP Paribas Investment Partners

bnpparibas.ip.nl
  • No tags were found...

StRAtEgy & FocUS - BNP Paribas Investment Partners

Strategy & Focus I februari 2011 I 2STRATEGY & FOCUSFEBRUARI 2011Manager Strategy & FocusPhilippe MarchessauxHoofdredacteurMaryelle OuvrardRedactieBrigitta PluijmersArtdirectionSandrine RivièreVormgevingGrafische Studio BNP Paribas Investment PartnersVertalingenTectrad, CPW WillemetzChristian PristCatherine ThysAan dit nummer werkten mee:Nieck AmmerlaanMichael GordonPatricia Hardeveld KleuverOlivier van HirtumKees LambregtseJoost van LeendersSimon van VeenAldert VeldhuisenBart VemerKam Wei NgWouter WeijandInformatieBNP Paribas Investment PartnersBurgerweeshuispad – Tripolis 2001076 GR AMSTERDAMTel: + 31 (0) 20 – 5275 252E-mail: client.service.benelux.dp@bnpparibas-ip.comWebsite: www.bnpparibas-ip.nlDit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot hetaankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2)geen beleggingsadvies.De in dit materiaal genoemde beleggingsfondsen zijn geregistreerd bij de AutoriteitFinanciële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dezeproducten zijn een financiële bijsluiter (Nederlandse fondsen) / vereenvoudigdprospectus (Luxemburgse fondsen) opgesteld met informatie over het product, dekosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u de producten koopt. Hetprospectus, de financiële bijsluiter / het vereenvoudigd prospectus alsmede overigeinformatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners*, Client Service,Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-ip.nl.De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultatenbieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueertmet de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheidbestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uwbelegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstigkoersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kostenin rekening gebracht. Daarnaast kan de distributeur aan- en verkoopkosten inrekening brengen, variërend van 0% tot maximaal 5%, afhankelijk van de distributeuren het verkoopkanaal.BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteedaan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinieskunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas InvestmentPartners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiserenof te wijzigen.* “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van devermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep.


Strategy & Focus I februari 2011 I 3InhoudNieuws 4-5Subfondsen van BNP Paribas L1die opgaan in een ander subfonds 6-7Beleggingsklimaat 8-9Asset Allocation 10-11Ons themaDividend: de sleutel tot toekomstig rendement 12-13BeleggingsmogelijkhedenProfiteer van het hoge dividendpotentieel 14Hoge dividendopbrengsten trekken de aandacht 15Focus ProductenBNP Paribas Global High Income Equity Fund 16-17Parvest Equity High Dividend Europe 18-19BNP Paribas Premium Global Dividend Fund 20-21BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund 22-23BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA 24-25BNP Paribas High Income Property Fund 26-27Rendementen 28-32Ratings 33In één oogopslag 34-35


Strategy & Focus I februari 2011 I 4NieuwsBart VemerRegional Head of Distribution BeneluxK.I.S.S.Beste belegger,De kortste afstand tussen twee puntenis zoals bekend een rechte lijn. Dat soortrechtlijnige eenvoud kan in de wereld vanhet beleggen goed werken, zoals de alombekende Warren Buffett nog steeds laatzien. Zijn stijl kent een warsheid van ’geeksdie met formules komen’ en van complexeproducten. Zo bestempelde hij derivaten alsfinanciële massavernietigingswapens.Rechtlijnigheid kenmerkte ook de bedenkervan het acroniem in de titel. HoofdingenieurKelly Johnson, die veel bijdroeg aan deontwikkeling van de Lockheed U-2 enSR-71 Blackbird, inspireerde designersertoe hightech toestellen te ontwerpendie onder tijdsdruk toch met een handjevolgereedschap waren te repareren. Hij vattedat als “Keep it simple stupid” samen.Michael Gordon, chief investment officerbij BNP Paribas Asset Management, pleitin dit magazine ook voor een rechttoerechtaan aanpak. Zijn aanbeveling: kijkgewoon naar winst en dividend bij de keuzevan beleggingen. Beleggen volgens dezestandaardmaatstaven zou de beleggerde laatste 20 jaar geen windeierenhebben gelegd, stelt hij. Ook nu nog zijndividendaandelen naar onze meningaantrekkelijk gezien de lage rente en degoede conditie van veel bedrijven.Wouter Weijand van het BNP Paribas GlobalHigh Income Equity Fund voegt toe dateen focus op het dividendrendement ookin de praktijk wereldwijd op de langeretermijn interessant kan zijn. De managersvan Parvest Equity High Dividend Europebelichten deze aanpak voor in Europagevestigde bedrijven en stellen onder meerondergewaardeerde dividendbetalendeexporteurs voor. Bij beide fondsen speelt defundamentele analyse een nadrukkelijke rolen staat het bedrijfsbezoek centraal.Verrassenderwijs misschien lijkt ’backto basics’ in deze wereld van technischehoogstandjes en financiële rocket scienceeen zinvolle bezigheid, zeker voor debelegger die middels dividend graag extrainkomen wil. Eenvoud siert en kan ook nogde moeite lonen. De brede high-incomerange van BNP Paribas Investment Partnersbiedt daarbij uitkomst.Bart VemerNu beschikbaar:kwartaalberichten ABN AMRO Multi Manager Profiel FondsenGa voor het meest recente kwartaalberichtvan uw ABN AMRO Multi Manager ProfielFonds naar de website van BNP ParibasInvestment Partners.Heeft u vragen over deABN AMRO Multi Manager ProfielFondsen, neem dan contact op metuw client relationship manager.Afhankelijk van in welk fonds u belegt, gaat u naar:ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 2: www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_2ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 3: www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_3ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 4: www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_4ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 5: www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_5ABN AMRO Multi Manager Profiel Fonds 6: www.bnpparibas-ip.nl/kwartaalbericht_aa_multi_manager_profiel_fonds_6


Strategy & Focus I februari 2011 I 5OBAM seminar –15 februariWij willen u graag bedanken voor het inzo grote getale deelnemen aan het OBAMseminar op 15 februari. Door uw actievebijdrage was deze jaarlijkse update weer eensucces.Peter Ranty stelde uw interesse zeer op prijs.De presentaties, die tekst en uitleg gaven overde verlenging van OBAM’s solide trackrecordin 2010, werden nog actueler door de door ugestelde vragen. De beleggingsstrategie vanOBAM kwam naar voren in de outperformancevan het fonds in het laatste kwartaal van2010*.Neem voor verdere informatie overOBAM contact op met uw clientrelationship manager of ga naarwww.obam.nu.* Performance op basis van de beurskoers, in EUR,geannualiseerd; okt - dec 2010 OBAM 13,94% (vs. 10,98%voor de benchmark MSCI World GR index). Dec 2009 - dec2010 10,99%; dec 2008 - dec 2010 36,89%; dec 2007 - dec2010 -13,93%. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantievoor de toekomst.BNP Paribas Groen Fondsonder nieuw beheerDennis Tian heeft per 1 februari het beheervan het BNP Paribas Groen Fonds overgenomenvan Vincent de Vries en zet samenmet Gabriella Kindert de beleggings filosofieen het beleggingsproces onge wijzigd voort.Zoals voorheen onder steunen analistenvan ons Global Credit team Dennis in hetdagelijks beheer. Gabriella, voorheen hoofdvan ons Loans team, adviseert Dennis bij debeleggingsstrategie en positionering van hetGroen Fonds. Zij treedt ook op als contactvoor klanten.Uitgangspunt blijft het de belangen vanonze klanten zo goed mogelijk te behartigen.Wij houden vast aan ons commitment tenaanzien van ‘groen’ beleggen. BNP ParibasInvestment Partners heeft een lange historiein het beheer van duurzame strategieën. Wijzien het Groen Fonds onveranderd als eeninteressant alternatief voor klanten binnenons aanbod van duurzame vastrentendebeleggingsoplossingen.Wilt u meer weten over hoe hetBNP Paribas Groen Fonds belegt enbijvoorbeeld omgaat met toekomstigerentestijgingen, neem dan contact opmet uw client relationship manager ofga naar www.bnpparibas-ip.nl.Dividend: de sleutel tottoekomstig rendement"Afgaande op het verleden zouden wijnu aan de vooravond kunnen staan vaneen middellange tot lange periode waarinbeleggers in aandelen beloond worden alszij opnieuw oog krijgen voor dividend."Michael Gordon,CIO Equities bijBNP Paribas Asset Management.Op donderdag 31 maart vindt het SeminarDividendbeleggen plaats in het auditoriumvan het kantoor van BNP Paribas InvestmentPartners, Burgerweeshuispad 201, 1076GR Amsterdam. Michael Gordon zal eenvan de sprekers zijn over de kansen enmogelijkheden die dividendbeleggen metzich meebrengt.Bent u benieuwd naar hetprogramma? Raadpleeg de websitewww.dividendbeleggen2011.nl.Via deze site kunt u zich directaanmelden.


Strategy & Focus I februari 2011 I 8Beleggingsklimaat – per eind januari 2011Januari was een moeilijke maand voor de aandelenmarkten – aandelen uit de ontwikkelde landenmaakten pas op de plaats (in euro) en aandelen uit de opkomende landen verloren 5% 1 . Tochmenen wij dat het beleggingsklimaat positief blijft voor risicovolle activa. De per saldo positievegroeiverwachtingen en de overvloedige liquiditeit zullen de vrees van beleggers voor toenemendeinflatie en de recente geopolitieke spanningen wellicht kunnen onderdrukken.Productie heeft de wind in de zeilenIn de VS steeg de ISM-index van de verwerkende industrie injanuari naar zijn hoogste niveau sinds 2004 (zie grafiek). Eenvergelijkbare Britse graadmeter van het producentenvertrouwen -de PMI-index - bereikte de hoogste stand sinds 1992. Voorlopendeindicatoren in de eurozone wijzen op een potentiële groei (diewellicht niet zal worden behaald). In Brazilië en India groeide deproductiesector sneller in januari dan in december. De Japanseindustriële productie veerde op in december en in veel opkomendemarkten kwamen de productie en de export hun tijdelijke inzinkingvan vorig jaar te boven. Daarom menen wij dat de verwachtingenvoor de wereldwijde productie goed zijn.Voorlopende indicatoren VS, eurozone: stijgende lijn (z-score)210-1-2ISM VSESI eurozoneTerugkeer van InflatieDus waarom hebben aandelen het moeilijk? De voornaamste redenis inflatievrees. Die is het sterkst aan de orde in de opkomendelanden waar de inflatie het meest is toegenomen en waar veelcentrale banken hun monetair beleid nu verstrakken. Dat verklaartwaarom de opkomende markten het de laatste tijd niet goed deden(zie grafiek). Het fenomeen doet zich ook voor in de eurozone enhet VK waar een hogere inflatie de centrale banken aanzet omhardere 2 taal te hanteren. In de eurozone steeg de obligatierente,ISM VSvooral1in het korte segment van de curve (zie grafiek). TochESI eurozonedenken wij niet dat er renteverhogingen aan zitten te komen in0de eurozone. De werkloosheid is immers te hoog, de inflatie isvolledig -1 toe te schrijven aan hogere voedsel- en energieprijzen enbanken van de meeste ‘perifere’ landen hebben het moeilijk. Wij-2zijn zelfs vrij positief gestemd over Europese aandelen op basis-3van positieve cyclische en seizoensgebonden factoren en gunstigewaarderingen.-4MSCI World (ex-EM) & MSCI EM indices01/01/00140001/01/0101/01/0201/01/0301/01/0401/01/0501/01/0601/01/0701/01/0801/01/0901/01/1001/01/111200-3-401/01/0001/01/0101/01/0201/01/0301/01/0401/01/0501/01/0601/01/0701/01/0801/01/0901/01/1001/01/1113001200MSCI EM (rechts)MSCI World (links)11001000Bron: Datastream, BNP Paribas Investment Partners140012001100900En hoe is het met de rest van de economie gesteld? De Amerikaanse13001100bbp-groei versnelde in het MSCI vierde EM (rechts) kwartaal van 2010, vooraldankzij 1200 sterke privéuitgaven, en de groeiverwachtingen zijn 1000delaatste maanden aanzienlijk naar boven MSCI bijgesteld. World (links) De zwakkehuizen- 1100 en arbeidsmarkt, het lage consumentenvertrouwen 900en de lage inkomensgroei kunnen nu een domper op de groeizetten, 1000 maar Amerikaanse consumenten hebben hun spaargeld 800aangesproken om hun koopwoede te bekostigen en dankzij debelastigingverlagingen kunnen ze de vinger ook begin dit jaar5misschien nog van de knip laten. In 2010 tekende Duitsland derefirentehoogste 4 bbp-groei sinds de eenwording eind jaren ’80 op. De groei10-jarige rendementenin andere Europese kernlanden hield ondanks de staatsschuldcrisis3goed stand.%01/01/1001/03/1001/05/1001/07/1001/09/1001/11/1001/01/1110005Bron: Datastream, BNP Paribas Investment Partnersrefirente43%01/01/1021001/03/1001/05/1002/01/0702/07/0702/01/0802/07/0801/07/1001/09/1002/01/0902/07/0901/11/1001/01/1110-jarige rendementen2-jarige rendementen02/01/1002/07/1080002/01/1122-jarige rendementen11 Bronnen voor alle cijfers: Bloomberg, BNP Paribas Investment Partners002/01/0702/07/0702/01/0802/07/0802/01/0902/07/0902/01/1002/07/1002/01/11


Strategy & Focus I februari 2011 I 10Asset allocation - per eind januari 2011Aandelen:OVERWOGENGewijzigd. Na de sterke rally eind vorig jaar kregen aandelenhet moeilijk in januari. Dat was vooral een gevolg van detoenemende inflatie. Wij blijven positief op de korte termijn geziende economische groei, de overvloedige liquiditeit en de per saldosterke bedrijfswinsten. Wij vergrootten onze positie in Europeseaandelen. De voorlopende indicatoren in de eurozone blijvenimmers sterk, de waarderingen zijn gunstig en seizoenseffectenondersteunen deze beleggingsklasse. Wij zijn overwogen voorEuropa, de opkomende markten en Japan en onderwogen voor deVS.Small-cap aandelen:NEUTRAALOngewijzigd. Small caps profiteren van factoren zoals de positieveeconomische cyclus, overvloedige liquiditeit, toenemenderisicobereidheid en per saldo positieve markttrends. Maar omdatbanken nog altijd aarzelen om te lenen aan kleinere bedrijven,twijfelen wij of het soepele monetaire beleid en de liquiditeit nuecht het verschil kunnen maken. De waarderingen zijn volgens onsniet aantrekkelijk. Daarom handhaven wij onze neutrale visie.Staatsobligaties:ONDERWOGENOngewijzigd. De rentecurve vervlakte in de VS, maar de Duitseobligatierente steeg nadat de ECB harde taal hanteerde. Of er nuecht renteverhogingen aankomen, is geen uitgemaakte zaak. Wijverwachten dat de Federal Reserve het QE2-programma volledigzal uitvoeren om de groei en de werkgelegenheid te stimuleren. Wijdenken dat de rente slechts licht of zelfs helemaal niet zal stijgen.Maar omdat de rente relatief laag is kan zelfs een bescheidenstijging het rendement van een obligatieportefeuille tenietdoen.Wij handhaven onze onderwogen positie.Investment-grade bedrijfsobligaties:OVERWOGENOngewijzigd. Positieve factoren voor bedrijfsobligaties zijn naaronze mening onder meer de per saldo gezonde bedrijfsbalansen,een soepel monetair beleid, naar boven bijgestelde ratings en deinstroom van kapitaal in bedrijfsobligatiefondsen. Het klimaatvan lage groei en lage inflatie zou eveneens positief moetenzijn. Wij menen echter dat de kredietomgeving is verslechterd.Wij verwachten immers dat voor obligatiehouders negatieveactiviteiten, zoals leveraged buyouts en fusies en overnames,zullen toenemen.High-yield obligaties:OVERWOGENOngewijzigd. Veel van de factoren die investment-grade obligatiesondersteunen, zijn ook positief voor hoogrentende obligaties.Deze beleggingsklasse profiteert volgens ons van nog tweepositieve factoren: het couponrendement is op basis van derisico-rendementsverhouding aantrekkelijker dan bij investmentgradeobligaties en de hogere spreads op hoogrentende obligatieszouden de beleggingsklasse beter bestand moeten maken tegeneventuele stijgingen van de rente op staatsobligaties. Obligatiesvan banken die globaal genomen lijden onder de begrotingscrisisin de eurozone vertegenwoordigen slechts een klein deel van hethoogrentend universum.Obligaties uit de opkomende landen:NEUTRAALOngewijzigd. De spreads op obligaties uit de opkomende marktenzijn gestegen na de onrust in Tunesië en Egypte. Wij vindenhet couponrendement op deze obligaties doorgaans nog altijdaantrekkelijk. Een ander pluspunt is de gezonde begroting vande meeste opkomende landen. Het gevaar van protectionisme,valutastijgingen en heffingen op de instroom van kapitaal isvolgens ons een punt van zorg. Wij blijven neutraal.Converteerbare obligaties:NEUTRAALOngewijzigd. Het stijgingspotentieel van de aandelencomponenten de ondergrens die de obligatiecomponent van dezebeleggingsklasse biedt, zouden positief moeten zijn in een voortactische handel geijkte omgeving. Maar de huidige volatiliteitvan de beurzen is volgens ons negatief. De geldstromen pleiteneveneens voor een neutraal standpunt.Vastgoedaandelen:NEUTRAALGewijzigd. Wij zijn nu onderwogen voor Europees vastgoed omdatde waarderingen volgens ons per saldo onaantrekkelijk zijnvergeleken met aandelen. Wij blijven overwogen voor Aziatischvastgoed omdat de vastgoedcyclus daar verbetert. Wij zijn nogaltijd neutraal voor de VS.Grondstoffen:NEUTRAALOngewijzigd. Wij verwachten dat de vraag vanuit de opkomendemarkten globaal genomen robuust blijft, maar de voorraden zijnrelatief hoog en wij voorzien geen tekorten op de korte termijn.Volgens ons maken de markttechnische omstandighedengrondstoffen onaantrekkelijk voor beleggers die zoeken naarrendement.


Strategy & Focus I februari 2011 I 11ModelportefeuillesModelportefeuilles per 7 februari 2011Defensief Neutraal AmbitieusBenchmark Huidige positie Benchmark Huidige positie Benchmark Huidige positieAandelen 20,0% 24,9% 41,5% 46,4% 60,0% 64,9%Europese large caps 6,0% 10,0% 12,0% 16,0% 18,0% 22,0%Europese small caps 2,0% 2,4% 4,0% 4,4% 4,0% 4,4%Amerikaanse large caps 4,0% 2,0% 8,0% 6,0% 12,0% 10,0%Amerikaanse small caps 1,0% 1,2% 1,5% 1,7% 2,0% 2,2%Japan 2,0% 2,8% 4,0% 4,8% 6,0% 6,8%Global Emerging Markets 5,0% 6,5% 12,0% 13,5% 18,0% 19,5%Asian Emerging Markets 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Vastgoed 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%Europees vastgoed 1,0% 0,3% 1,0% 0,3% 1,0% 0,3%US vastgoed 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1%Asian vastgoed 0,0% 0,7% 1,0% 1,7% 1,0% 1,7%Obligaties 61,0% 56,3% 39,5% 34,8% 24,0% 19,7%Internationale Overheidsobligaties* 21,0% 15,9% 9,0% 3,9% 3,0% 0,0%JPM EMU 12,6% 9,5% 5,4% 2,3% 1,8% 0,0%JPM World ex EMU 8,4% 6,4% 3,6% 1,6% 1,2% 0,0%Bedrijfsobligaties (Euro)** 16,0% 19,6% 9,5% 13,1% 6,0% 9,6%Barclays Euro Corp 9,6% 13,5% 5,7% 9,6% 3,6% 7,5%Barclays Euro Coll. Bonds 6,4% 6,2% 3,8% 3,6% 2,4% 2,2%Euro Inflation Linked 14,0% 9,8% 10,0% 5,8% 6,0% 0,0%Amerikaanse bedrijfsobligaties 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Europese hoogrentende obligaties 4,0% 5,2% 7,0% 8,2% 7,0% 8,2%Amerikaanse hoogrentende obligaties 1,0% 0,9% 2,0% 1,9% 2,0% 1,9%Opkomende landen (uitgedrukt in USD) 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0%Opkomende landen (uitgedrukt in lokale munt) 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0%Converteerbare Obligaties 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%Commodities 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0%Absolute Return 12,0% 11,7% 10,0% 9,7% 6,0% 5,3%Cash 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Cash 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%* International bonds = 60% Eurobias Bron: BNP Paribas Asset Management, Datastream** Euro Credit Bonds (60% corporate bias and 40% collateralized)


Strategy & Focus I februari 2011 I 12Dividend: de sleutel tot toekomstigrendementAfgaande op het verleden zouden wij nu aan de vooravond kunnen staan van een middellange totlange termijn waarin beleggers in aandelen waarschijnlijk beloond zullen worden als zij opnieuw oogkrijgen voor dividend, aldus Michael Gordon, chief investment officer aandelen bij BNP Paribas AssetManagement. Volgens hem is de tijd rijp voor 'high-income’-portefeuilles.Opbrengsten die worden uitgekeerd - en dat gebeurt in tallozevormen waaronder als dividend - vormen historisch gezien invrijwel alle beleggingsklassen het grootste deel van het totalerendement 1 . Tegen deze achtergrond kan het zinnig zijn om inaandelen te beleggen en daarbij vooral op het dividend te letten.Als wij terugkijken op de laatste 30 jaar, zien wij dat de stijgingvan de aandelenmarkten tot een explosieve toename heeft geleidvan het aantal aandelenbeleggers en aandelenbeleggingsfondsen,wat het vertrouwen in ondernemingen en hun aandelen op hunbeurt weer steun gaf. Dat verleidde veel financiële analistenertoe bij de beoordeling van beleggingskansen over te stappenvan de meest voor de hand liggende maatstaven naar criteriazoals intern bedrijfsbeheer. Bovendien werd het vertrouwen inhet bedrijfsbeheer zo groot dat in veel gevallen een gebrek aandividend of zelfs aan winst niet langer als zorgwekkend werdbeschouwd. Het argument daarbij was dat het voor een bedrijfniet nodig was om winst te boeken of dividend uit te keren zolanghet de inkomsten in de toekomstige groei herinvesteerde. Desnelle opkomst van de internetsector aan het einde van de jarennegentig was hiervan het beste voorbeeld.Zonneklaar, maar over het hoofd gezienVolgens mij hebben deze twee ontwikkelingen ertoe geleiddat beleggers minder belangstelling voor dividenduitkeringenkregen. Ik denk echter dat dit een verkeerde ontwikkeling was.De maatstaven die voor aandeelhouders van oudsher van belangwaren, winst en dividend, hebben de tand des tijds doorstaan.Uit onderzoek 2 blijkt dat het wereldwijd kopen en in portefeuillesbundelen van aandelen met een hoog dividendrendement delaatste 20 jaar een duidelijk succesvolle strategie is geweest.Misschien hebben beleggers vanwege het belastingregime, dat insommige landen gunstiger uitpakt voor kapitaalwinsten dan voorinkomsten, het dividendrendement uit het oog verloren. Bedrijvenhebben zich ook gemotiveerd gevoeld om het rendement op eigenvermogen te verhogen. Dat was het makkelijkst te verwezenlijkendoor het terugkopen van aandelen. Zodra een dergelijke terugkoopwerd aangekondigd, stegen de aandelenkoersen. Op de langetermijn was dit echter een minder succesvolle strategie dangedacht: onderzoek 1 heeft aangetoond dat het rendementverbonden aan het terugkopen van aandelen in de Amerikaanseaandelenmarkt sinds 1995 5% bedroeg. Dividenden die gedurendedezelfde periode in de markt werden geherinvesteerd rendeerdenechter 14% per jaar, bijna drie keer zoveel!Dividendrendement heeft op termijn groot aandeel in totaalrendement7,06,05,04,03,02,01,00,0-1,0-2,0%5,0 5,5 6,0 4,6 4,1 5,7 2,9VK VS Frankrijk Duitsland Australië Canada JapanDividendrendementDividendgroeiBron: MSCI, SG Quantitative StrategyToename multipleTotaal rendement geannualiseerd51 Bron: BNP Paribas Asset Management, dec 20102 Bron: SG Cross Asset Research43refirente10-jarige rendementen22-jarige rendementen10


Strategy & Focus I februari 2011 I 13Is het ditmaal anders?Zal de geschiedenis zich herhalen? Ik denk dat dit heelwaarschijnlijk is. Uiteraard bestaan er scenario’s waarin hetdividend de komende jaren niet de belangrijkste aanjager van hetrendement van beleggingen in aandelen zou vormen. De marktenzouden bijvoorbeeld aan de vooravond van een rally kunnen staanin de verwachting dat de economie weer net zo sterk zal groeienals voorheen.Beleggers zullen naar verwachting opnieuw bekijken waar zij hetmeeste risico lopen om geld te verliezen en zich afvragen waar zijstabiele en duurzame beleggingsinkomsten kunnen behalen. Wijzien ons nu gesteld voor volledig nieuwe scenario’s wanneer wijons afvragen waar in de toekomst het risico en het rendementliggen. Wat is het alternatief? Een aandelenportefeuille met hogedividendopbrengsten.Ik zie dat echter nog niet zo snel gebeuren omdat de meestemarkten al met meer dan 50% zijn gestegen ten opzichte van hetdieptepunt uit 2009. Bovendien zal de groei van de ontwikkeldeeconomieën in de komende jaren wellicht gematigd zijn. Voorbeleggers vertaalt zich dit in een grotere behoefte aan zekerheid,ook voor wat betreft de inkomsten uit beleggingen, en aan mindervolatiliteit binnen de portefeuille. Dit scenario is volgens mij ideaalvoor bedrijven om opnieuw te focussen op dividend, wat goednieuws is voor beleggers.De risico-rendementsverhouding valt nuin het voordeel van dividend uitAls wij ervan uitgaan dat de behoefte aan lagere volatiliteit en aanvastere inkomsten uit beleggingen de risicoaversie zal verhogen,kunnen wij beleggingen vanuit een ander oogpunt bekijken, vooralwat aandelen betreft. Wat vroeger wijs en veilig was, is dat nu nietlanger. Beleggers zullen moeten leren leven met afschrijvingenop obligaties van landen en banken. Sinds 1948 zijn er geenwanbetalingen op staatsobligaties geweest, maar nu bestaat dekans op een herschikking van schulden. Beleggen in obligatiesgaat niet langer samen met een afkeer van risico: overheden enbanken zien zich geconfronteerd met een mogelijke herschikkingvan hun schulden, pensioenfondsen met mogelijke afschrijvingenop hun obligatieportefeuilles.


Strategy & Focus I februari 2011 I 14Profiteer van het hoge dividendpotentieelWij benadrukten het al in het voorgaande artikel: op de lange termijn kanhet dividend het grootste deel van het aandelenrendement uitmaken. En metcontraire, op dividendrendement gerichte beleggingsstrategieën kunnen zelfsbetere resultaten worden bereikt dan met standaard aandelenstijlen. Strategy &Products (S&F) bespreekt het BNP Paribas Global High Income Equity Fund metfondsbeheerder Wouter Weijand (WW) om erachter te komen hoe voor nog meertoegevoegde waarde kan worden gezorgd.S&F: Waarom leveren dividendaandelen zo’n aantrekkelijkrendement?WW: In gewone aandelenindices hebben de duurste aandelen perdefinitie de grootste weging. Bij strategieën die op dividend gerichtzijn, geldt meestal het omgekeerde: zij laten verhoudingsgewijs dureaandelen en aandelen die geen of weinig dividend uitkeren buitenbeschouwing. Daarom doet deze strategie het op de langere termijngewoonlijk beter (zie grafiek).S&F: Kunt u uitleggen hoe u deze op dividend gerichte indicesprobeert te verslaan?WW: Onze besluitvormingsproces is gebaseerd op zowel de waarderingals de duurzaamheid en de groei van het dividend. Wij beoordelende financiële toestand van een onderneming en de mate waarin zijde komende jaren een hoog dividend kan handhaven en verhogen.Wij willen ons er bovendien van vergewissen dat de belangen vanhet management en de aandeelhouders op één lijn liggen. Uiteraardselecteren wij uitsluitend aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. Omde nodige informatie te verzamelen doen wij ons eigen onderzoek,spreken met het management en vergelijken de ondernemingen methun concurrenten. Zo willen wij de beste beleggingen tegen de bestekoers selecteren. Het resultaat is een portefeuille van topkwaliteit.S&F: Denkt u dat u mede door deze benadering ondernemingen hebtkunnen selecteren die de markt links had laten liggen?WW: Ja, vooruitlopen op de trend kan een interessante uitkomstvan onze selectiemethode zijn. Wij proberen eerder dan anderefondsen om ondernemingen opsporen waarvan de resultaten eenopgaande lijn vertonen. Wij richten ons namelijk niet alleen opbekende ondernemingen met hoge dividendopbrengsten, maarook op ondernemingen die misschien weer het uitkeren van eendividend hervatten en waar die verwachting nog niet volledig isverdisconteerd. Een goed voorbeeld is Daimler: het bedrijf keerdevorig jaar geen dividend uit. Nu zij een ongekend goed jaar achterde rug heeft, verwachten wij een genereus dividend. Dus, dankzijonze benadering kunnen wij ook anticiperen op een hervatting vandividenduitkeringen.1 Excess return voor 2010 ten opzichte van de benchmark S&P/Citigroup High Income EquityWorld NR index (afgedekt in EUR), na aftrek van kosten, in EUR; rendement Global HIEF naaftrek van kosten, in EUR voor 2010: 8,95%, voor 2009: 20,46% en voor 2008: -39,52%, bron:BNP Paribas Investment Partners. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verledenbehaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.S&F: Gezien het grote aantal degelijke bedrijven met een stabiellangetermijnbeleid en goed beheer lijkt de portefeuille redelijk warsvan risico. Betekent dit dat jullie sectoren zoals financials vermijden?WW: Nee, het is onmogelijk om wereldwijd in aandelen te beleggenzonder daarbij financiële waarden te betrekken. Wij zijn welonderwogen en uiterst selectief wanneer wij hierin beleggen. Opdeze basis hebben wij Noorse en Zweedse banken, zoals DNBNOR enHandelsbanken, in portefeuille. Onze relatief goede resultaten hebbenwij kunnen beschermen door onder meer banken in bijvoorbeeldde perifere landen van de eurozone (Griekenland of Spanje) temijden. Uiteraard beleggen wij wel in regio’s met een aanzienlijkgroeipotentieel, maar wij blijven selectief. In India of China, waar debanken doorgaans kleiner zijn, kozen wij voor beperkte posities in eengroter aantal banken om in te kunnen spelen op de groei en tegelijkhet risico te spreiden.S&F: De resultaten waren goed in 2010 gezien de excess return van187 bp 1 , maar de afdekking van de euro, die het afgelopen jaar zwakwas, drukte het rendement. Denkt u dat deze afdekking nog altijdverstandig is?WW: Wij hebben dit onderzocht. Afdekken kan weliswaar eenlogische, defensieve strategie zijn, maar wij vinden dit niet langervanzelfsprekend. Volgens ons is het beter om beleggers tussen eenhedged en een unhedged fonds te laten kiezen. Daarom hebben wijin december een unhedged versie van het fonds geïntroduceerd. Zokrijgen beleggers de mogelijkheid om zelf te bepalen wat het bestbij hun visie past.High Dividend Equity Indices - zowel met als zonder valutahedge -verslaan MSCI World index9008007006005004003002001000juli-89juli-90S&P High Income Equity - hedgedS&P High Income Equity - unhedgedBron: S&P, MSCI, oktober 2010MSCI World indexjuli-91juli-92juli-93juli-94juli-95juli-96juli-97juli-98juli-99juli-00juli-01juli-02juli-03juli-04juli-05juli-06juli-07juli-08juli-09juli-10


Strategy & Focus I februari 2011 I 15Hoge dividendopbrengsten trekken deaandachtKlanten die positief zijn over Europese aandelenmarkten, maar wars vanrisico, zouden zich op ‘high income’-aandelen kunnen richten. Olivier vanHirtum (OvH) en Simon van Veen (SvV) van Parvest Equity High DividendEurope vertellen Strategy & Focus (S&F) over de kansen aan de vooravond vande samenvoeging 1 van het fonds met BNP L1 Equity High Dividend Europe. Diefusie moet uitmonden in een strategie van ruwweg 1 miljard euro.S&F: U bent sinds mei 2010 verantwoordelijk voor het fonds 2 . Iser een verschil in strategie vergeleken met andere fondsen methoge dividendopbrengsten die eveneens door het High IncomeEquity team worden beheerd?OvH: De lijn is veelal dezelfde. Het voorgaande team had ookeen aanpak die op aandelenselectie en fundamentele criteriawas gebaseerd. Het huidige fonds verschilt in die zin dathet valutarisico niet afgedekt wordt. Dat is het belangrijksteonderscheid voor beleggers in het in euro afgedekte fonds BNPL1 Equity High Dividend Europe.S&F: Uw beleggingsproces is gebaseerd op een bottom-upaandelenselectie en niet op factoren zoals opname in de index.Niettemin vergelijkt u de resultaten met niet één maar met tweeindices. Kunt u dit toelichten?SvV: Omdat wij aandelen op basis van fundamentele criteriaselecteren, kunnen wij ons fonds vergelijken met een breedEuropees aandelenuniversum, zoals dat van de MSCI Europeindex. Maar omdat de uitkering van een hoog dividend onsbelangrijkste criterium is, is het ook logisch om het fonds af tezetten tegen een ‘high income’-index, zoals de S&P/Citigroup HighIncome Equity. Wij gebruiken beide om volledig transparant te zijnen om cliënten deze dubbele vergelijking te kunnen laten maken.S&F: Vindt u een overstap naar aandelen met hogedividendopbrengsten een goede oplossing als beleggers bezorgdzijn over de lage obligatierente in 2011?S&F: Volgens ons beleggingsstrategieteam blijft de groei in Europade komende tijd waarschijnlijk zwak. Denkt u dat het nu een goedmoment is om in uw fonds te beleggen?SvV: Ja, de timing is bijzonder goed, omdat men posities neemtin zowel het mogelijke economische herstel van Europa als inde groei van de opkomende markten (OM). Wij weten dat veelwordt gedacht dat het effect van de groei van de OM op dewinsten al in de koersen is verwerkt. Wij menen echter dat ditniet het geval is: de marktwaardering van Unilever komt overeenmet die van concurrenten die niet actief zijn in de OM, hoewelmeer dan 50% van de omzet uit de OM komt. Duitse exporteurszoals Siemens zijn ook nog ondergewaardeerd, hoewel zij naastde vraag uit de OM profiteren van de veerkrachtige Duitsebinnenlandse economie. Dit zijn volgens ons belangrijke maartijdelijke problemen, terwijl de groei van de OM een ‘megatrend’is die nog lang zal aanhouden. Wij verwachten dan ook dat dezekwaliteitsaandelen de achterstand zullen wegwerken zodra hetbeleggerssentiment aantrekt. Een alternatieve manier om tebepalen of Europese aandelen aantrekkelijk gewaardeerd zijn,is de vergelijking met aandelen uit andere ontwikkelde markten;per saldo worden Europese bedrijven nu met een korting van20-30% ten opzichte van hun Amerikaanse bedrijven verhandeld.Zoals u ziet, hebben wij dankzij onze contraire visie en strengeaandelenselectie een robuuste portefeuille opgebouwd. Enkelesuccesvolle aandelen hebben wij toegevoegd voordat de rest vande markt ze in de gaten kreeg. Wij zijn van mening dat met ditfonds beleggers de ontwikkelingen in de markten in 2011 goedkunnen doorstaan.OvH: Ja, wij menen dat dit een vrij goede keuze kan zijn. Derente van staatsobligaties is over het algemeen nog altijdlaag. Als je er rekening mee houdt dat obligaties vanwege devrees voor groeiende overheidstekorten en twijfels over dekwaliteit van de schuldenaars onder druk staan, dan kun je jeals belegger afvragen of risicovollere staatsobligaties niet beterplaats kunnen maken voor solide ondernemingen die een hoogdividend uitkeren, zoals Roche of Royal Dutch (die in het fondszijn opgenomen). Het is interessant te zien dat enkele van onzegrote institutionele cliënten in Europa nu besluiten om over testappen naar dividendaandelen nadat deze in 2010 bij de marktwaren achtergebleven.1 Gepland voor maart 20112 Voorheen beheerd door een in Parijs gevestigd team


Strategy & Focus I februari 2011 I 16BNP Paribas Global High Income Equity FundMet het oog op een aantrekkelijk dividendMet het BNP Paribas GlobalHigh Income Equity Fundbelegt u wereldwijd inaandelen van bedrijven dieeen relatief hoog en stabieldividendrendement hebben.Bij de selectie kijkt defondsbeheerder vooral naarde kwaliteit hiervan en hetverwachte dividend. Dat iszeker in deze tijd geen luxe.Relatief hoge dividenduitkeringen kunnen u goed van pas komen. Bijvoorbeeldals aanvulling op pensioen of voor onverwachte uitgaven. Zeker als deze jaar injaar uit worden uitgekeerd is dat een rustgevende gedachte. Die rust maakt hetbeleggingsfonds extra aantrekkelijk. Zoekt u inkomsten en rust? Het BNP ParibasGlobal High Income Equity Fund biedt u beide.De wereldwijde aandelenmarkten kenmerken zich sinds medio 2006 door toegenomenvolatiliteit. Dit is vooral het gevolg van de verslechterde Amerikaanse huizenmarkt,de waardedaling van beleggingen in subprime-hypotheken (en andere afgeleidebeleggingen) en de daaropvolgende crisis in de bankensector. Maar zelfs onderdeze moeilijke marktomstandigheden kunnen aandelenbeleggingen aantrekkelijkedividenden opleveren. Zeker als de aandelenselectie, zoals bij het BNP Paribas GlobalHigh Income Equity Fund specifiek is gericht op een relatief hoog, liefst stijgenddividendrendement. In geval van marktbrede koersdalingen blijken aandelen meteen hoog dividendrendement namelijk minder volatiel te zijn dan aandelen vanondernemingen die de winst voornamelijk herinvesteren met het oog op snelle groei.Met andere woorden: de focus op het beleggen in ondernemingen die een relatief hoogen stabiel dividendrendement hebben, geeft dit beleggingsfonds veelal in meer ofmindere mate een defensief element ten opzichte van fondsen die zich niet focussenop dividend bij de aandelenselectie.Een tweede aspect dat de categorie hoog-dividendaandelen interessant maakt, is hetverschijnsel dat die omgekeerd gecorreleerd is met de meestgebruikte benchmarksen indexen. Terwijl bijvoorbeeld de MSCI World index vooral bestaat uit groteondernemingen met een groeikarakter en een relatief laag dividend, is dit niet hetGeïndexeerde waardeontwikkeling(netto in euro inclusief herbelegging dividend - tot eind december 2010)200180160BNP Paribas GlobalHigh Income Equity Fund140120100S&P/Citigroup High Income Equity World(EUR hedged) (Net Return)80sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10Bron: BNP Paribas Investment PartnersOprichtingsdatum is 100


Strategy & Focus I februari 2011 I 17FondsfeitenFondsnaam:BNP Paribas Global High IncomeEquity FundFondsbeheerder:Wouter WeijandVerhandelbaarheid:DagelijksOprichtingsdatum:30 september 2003Beursnotering:Euronext AmsterdamVermogensbeheerder:BNP Paribas Investment PartnersVermogen onder beheer:1,84 miljard euro (31 december 2010)Land van vestiging:NederlandValuta:EuroBenchmark:S&P/Citigroup High Income EquityWorld (EUR hedged) (Net Return)ISIN code:NL0006294167Uitgiftestructuur:Open-endBeheerkosten:1,50% op jaarbasisService fee:0,06% op jaarbasisTotal Expense Ratio (TER):1,56% (voor het boekjaar 2009/2010)**Maandelijkse nieuwsbrief:verkrijgbaar via www.bnpparibas-ip.nlKoersinformatie:kijk op www.bnpparibas-ip.nl** Daarnaast kan de distributeur aan- en verkoopkostenin rekening brengen, afhankelijk van de distributeur en hetverkoopkanaal.geval bij deze categorie en het BNP Paribas Global High Income Equity Fund. Hierwordt een aandeel pas opgenomen in het beleggingsuniversum van het fonds alshet dividendrendement hoger is dan 3% en verdwijnt het als het onder die 3% komt.Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel: een onderneming wordt succesvol engaat relatief veel dividend uitkeren. Door dit beleid maakt het aandeel deel uitvan de categorie hoog-dividendaandelen en kan het worden opgenomen in hetBNP Paribas Global High Income Equity Fund. Als vervolgens de koerswinst (ende marktkapitalisatie) zo ver doorgroeit dat het aandeel in de MSCI World indexterechtkomt, daalt automatisch het dividendrendement en verdwijnt zodoende hetaandeel uit de beleggingscategorie en het beleggings universum van het BNP ParibasGlobal High Income Equity Fund.Omgekeerd betekent dit ook dat een aandeel ten gevolge van een koersdalinghaar dividend rendement boven de 3% ziet stijgen, dit aandeel vanzelf in onzebeleggingshorizon terecht komt.BNP Paribas Global High Income Equity FundHet BNP Paribas Global High Income Equity Fund keert zoveel mogelijk dividend uitaan zijn aandeelhouders. Als de fondsbeheerder aandelen voor het fonds selecteert,kijkt hij vooral naar de kwaliteit en mate van zekerheid van het dividend. Bijvoorbeeld,hoeveel heeft een bedrijf in het verleden uitgekeerd, en heeft het voldoende financiëleruimte om dat ook in de toekomst nog te kunnen doen? Daarnaast worden debeleggingen actief over regio’s en sectoren gespreid om het risico te verminderen.In Noord-Amerika, Europa en het Verre Oosten zijn regionale beleggingsteamswerkzaam die zich volledig op hun regio richten. Naast de zorgvuldige selectie vanaandelen op potentieel dividend en de spreiding over regio’s en sectoren wordt ook hetvalutarisico actief gemanaged. Valutarisico’s worden namelijk standaard grotendeelsafgedekt naar de euro. Dat maakt beleggen in het BNP Paribas Global High IncomeEquity Fund wellicht extra interessant voor u.Waarom beleggen in het BNP Paribas Global High IncomeEquity Fund?• Jaarlijkse uitkering van een relatief hoog contant dividend• Defensieve beleggingsstijl• Beleggen in ondernemingen die een relatief hoog en stabiel dividendrendementhebben• Geen inkomstenbelasting over dividend• Minimaal valutarisicoNetto rendementen (in euro - per eind december 2010)BNP Paribas Global High IncomeEquity FundS&P/Citigroup High Income EquityWorld (EUR hedged) (Net Return)YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*8,95% 8,95% -7,41% -1,15%7,08% 7,08% -5,55% -0,42%* GeannualiseerdBron: BNP Paribas Investment PartnersDe waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bijaan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.


Strategy & Focus I februari 2011 I 18Parvest Equity High Dividend EuropeDefensieve stijl in vertrouwd EuropaWAAROM IN EUROPESE HOOG DIVIDEND AANDELEN BELEGGEN?In de afgelopen jaren werd een langdurige daling in de beleggingsmarkten gewoonlijk gevolgddoor een spectaculair herstel. Voor 2011 voorzien wij echter niet meer dan een beperkte stijgingvan de aandelenkoersen. Een dergelijk scenario veronderstelt dat het dividendrendementeen groter deel van het totale resultaat wordt. Met een beleggingsfonds dat zowel uitzichtkan bieden op een relatief hoog dividendrendement en een koersstijging bent u dus goedgepositioneerd in de huidige marktomstandigheden.Het economische herstel in de Europese markt heeft zich nog niet volledig doorgezet. Deverwachtingen zijn echter goed, waardoor het aantrekkelijk kan zijn om op dit moment inEuropese hoog dividend aandelen te beleggen. Het Parvest Equity High Dividend Europe fondskoppelt de interessante beleggingskansen in Europa aan relatief hoge dividenden die per jaarworden uitgekeerd. Met dit fonds heeft u dus kans op koersstijgingen en extra inkomsten opvaste tijden.WAT IS PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE?Het Parvest Equity High Dividend Europe fonds richt zich op Europese hoog dividend aandelenen hanteert een defensieve beleggingsstijl. Dit fonds belegt te allen tijde minstens 75% van hetvermogen in aandelen van ondernemingen die hun hoofdkantoor hebben in een lidstaat van deEuropese Economische Ruimte. Maximaal 25% van het vermogen mag worden belegd in alleandere effecten, geldmarktinstrumenten, afgeleide financiële instrumenten en/of liquiditeiten.Bij de aandelenselectie voor de portefeuille van het Parvest Equity High Dividend Europefonds wordt gekeken naar de financiële gezondheid, de waardering van de bedrijven en ofzij een voldoende hoog en duurzaam dividendrendement hebben. Aandelen met een hoogen duurzaam dividendrendement zijn over het algemeen goed beschermd tegen dalingen enwijzen op een relatief lage waardering.Het fonds heeft als doel om, naast een waardestijging van de portefeuille en het verslaan vanhaar benchmark (de MSCI Europe Net Return index), tevens jaarlijks 3% tot 5% bruto dividenduit te keren. Dit fonds is unhedged (het kent dus geen afdekking van het valutarisico naar deeuro) zodat u eventueel kunt profiteren van gunstige wisselkoersen.PRAKTISCHE INFORMATIEParvest Equity High Dividend EuropeBeheerd door:Een onderdeel vanBNP Paribas Investment PartnersBenchmark:MSCI Europe Net ReturnBASIS VALUTA: EURAanbevolen minimalebeleggingshorizon: 4 jaarRisicograad: 55(0: laagste risicoklasse; 6: hoogste risicoklasse)


Strategy & Focus I februari 2011 I 22BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity FundProfiteren van de sterke groei in 'Asia Pacific'Het zwaartepunt van dewereldeconomie verplaatstzich steeds meer naar Azië.De kredietcrisis heeft ookdeze regio sterk beïnvloedmaar Azië blijft groeien,zij het trager dan voor definanciële malaise. Het aljarenlange hoge economischegroeitempo in landen alsIndia en China heeft ook degroei in overige landen inde regio gestimuleerd. OokJapan moeten we nog steedsin gedachten houden alseconomische grootmacht.Met het BNP Paribas AsiaPacific High Income EquityFund kunt u op eenvoudigewijze profiteren van degroei in deze landen endaarnaast uitzicht hebbenop bovengemiddeldedividendrendementen.Het BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund belegt in aandelen van kleine,middelgrote en grote ondernemingen in ‘Asia Pacific’. Dat is het Verre Oosten inclusiefJapan, plus Australië en Nieuw-Zeeland. Het fonds streeft ernaar zoveel mogelijkdividend aan haar aandeelhouders uit te keren. Bij de selectie van aandelen kijkt defondsbeheerder uitsluitend naar ‘Asian Pacific’ bedrijven die een relatief hoog, stabielen bij voorkeur stijgend dividendrendement hebben. Bijvoorbeeld, hoeveel heeft eenbedrijf in het verleden uitgekeerd en heeft het naar verwachting voldoende financiëleruimte om dat ook in de toekomst nog te kunnen doen?Hierin verschilt het fonds van de meeste internationale aandelenfondsen. Want dezebeleggen voornamelijk in grote tot zeer grote ondernemingen zonder zich specifiekop het dividendrendement te richten. Aandelen die in koers stijgen, waardoor hetdividendrendement daalt, kunnen juist uit de portefeuille van het BNP Paribas AsiaPacific High Income Equity Fund verdwijnen. Daarnaast worden de beleggingen actiefover landen en sectoren gespreid om het risico te verminderen. Met een beleggingin dit fonds draagt u eenvoudig bij aan de spreiding in uw portefeuille. Zo kunt u hettotale risico van uw aandelenbeleggingen verlagen.Ervaren beleggingsteam met lokale inzichtenHet BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund wordt beheerd vanuit HongKong door het Verre Oosten ‘High Income’ beleggingsteam van BNP Paribas InvestmentPartners. Arthur Kwong is de beheerder van het fonds en hij heeft meer dan 10 jaarGeïndexeerde waardeontwikkeling(netto in euro inclusief herbelegging dividend - tot eind december 2010)160150140130120110100908070S&P/Citigroup High IncomeEquity Asia Pacific (EUR hedged)(Net Return)BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund60jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10Bron: BNP Paribas Investment PartnersOprichtingsdatum is 100


Strategy & Focus I februari 2011 I 24BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA 1Beleg in de grootste economie ter wereldWAAROM IN AMERIKAANSE AANDELEN BELEGGEN?Met de financiële malaise van 2008 en 2009 nog in gedachten, zijn beleggers terughoudendmet beleggen in de Verenigde Staten. Toch kan het gunstig zijn om in de nog steeds grootsteeconomie ter wereld te investeren. De Amerikaanse markt is goed voor 50% van de MSCI Worldindex en biedt legio toonaangevende en wereldwijd bekende bedrijven een thuisbasis. Verder isde Amerikaanse markt een dynamische en innovatieve markt, die ook in onzekere economischetijden kansen aanvoert. Verschillende sectoren doen het immers goed in verschillende fasenvan de economische cyclus.Het BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA fonds combineert de talrijke beleggingskansenin de Verenigde Staten met relatief hoge dividenden die jaarlijks worden uitgekeerd. Ditbeleggingsfonds biedt u dus zowel kans op rendement als extra inkomsten op vaste momenten.WAT IS BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH DIVIDEND USA?Het BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen vankleine, middelgrote en grote bedrijven in de Verenigde Staten. Het fonds streeft, naast eenwaardestijging van de portefeuille en het verslaan van haar benchmark (de S&P/Citigroup HighIncome Equity North America index), tevens naar een bruto dividend uitkering van 3% tot 5%op jaarbasis.De fondsbeheerder is ervan overtuigt dat investeren in bedrijven in de Verenigde Statenmet hoge, duurzame en bij voorkeur stijgende dividenden goede kansen op een aantrekkelijkrendement biedt. Het niveau en de duurzaamheid van de dividenden worden vaak beschouwdals een basis voor de waardering van een bedrijf. Aandelen met een hoog en duurzaamrendement zijn over het algemeen goed beschermd tegen dalingen en wijzen op een relatieflage waardering.PRAKTISCHE INFORMATIEBNP Paribas L1 Equity High Dividend USABeheerd door:Een onderdeel vanBNP Paribas Investment PartnersBenchmark:S&P/Citigroup High Income EquityNorth America Net Return Index USDBASIS VALUTA: USDAanbevolen minimalebeleggingshorizon: 9 jaarRisicograad: 44Bij de aandelenselectie voor de portefeuille van het fonds kijkt de beheerder naar hoeveeldividend een onderneming in het verleden heeft uitgekeerd en of het naar verwachtingvoldoende financiële ruimte heeft om dat ook in de toekomst nog te kunnen doen.(0: laagste risicoklasse; 6: hoogste risicoklasse)1 Sinds 1 september 2010 is de naam van Fortis L Fund Equity High Dividend USA veranderdin BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA.


Strategy & Focus I februari 2011 I 25PRAKTISCHE INFORMATIERECHTSVORM:Subfonds van BNP Paribas L1 2 , een SICAVnaar Luxemburgs rechtINTRODUCTIEDATUM 3 :21/11/2008AANDELENKLASSE:Kapitalisatie of distributieINSTAPPEN/UITSTAPPEN:In principe dagelijks mogelijkGEBRUIKTE/GEPUBLICEERDE INVENTA-RISWAARDE (IW):IW waarderingsdag (D)/IW waarderingsdag(D) + 1 bankwerkdagVEREFFENING:Debet/credit IW waarderingsdag (D) + 4bankwerkdagenKOSTEN CLASSIC-DEELBEWIJS:Beheerkosten: 1,50% + 0,15%per jaar voor de selectieadviseurOverige kosten: 0,35%Taxe d’abonnement: 0,05%TOTAL EXPENSE RATIO (TER):Classic-deelbewijs: 2,05% per jaar(inschatting voor het boekjaar 2010) 4INSTAPKOSTEN:Maximaal 5%MINIMALE INLEG:Classic-deelbewijs: 1 aandeelVOORDELEN VOOR DE KLANT• Toegang tot het volledige aanbod van Noord-Amerikaanse aandelen, ‘s wereldsgrootste, meest gediversifieerde en kansrijke markt• U speelt in op het potentieel van kwalitatief hoogstaande ondernemingen, binnengoed gestructureerde sectoren• Beleggen in ondernemingen die een relatief hoog en stabiel dividendrendementhebben• Uitzicht op een beoogd bruto dividendrendement van 3 tot 5% op jaarbasisONS BELEGGINGSTEAMHet BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA fonds wordt lokaalbeheerd door het River Road team van BNP Paribas InvestmentPartners vanuit Louisville, Kentucky. Aan het hoofd van dit team staatJames Shircliff (Chief Investment Officer), die 37 jaar ervaring opbeleggingsgebied heeft.James wordt ondersteund door in totaal 12 fondsbeheerders enanalisten. Zij hebben samen een schat aan ervaring op het gebied van“value/dividend” aandelen. Sinds het voorjaar van 2005 is River Roadmet ons wereldwijde hoog dividend beleggingsteam verbonden. Zij bouwen verder ophun jarenlange positieve track record.RISICO’S VERBONDEN AAN BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGHDIVIDEND USA• De risico’s van beleggen in aandelen (en soortgelijke instrumenten) zijn onder meeraanzienlijke koersschommelingen en negatieve informatie over het bedrijf of de markt.• De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel stijgen alsdalen en het is mogelijk dat beleggers hun aanvankelijke inleg niet terugkrijgen.• Beleggingsfondsen die in aandelen beleggen kunnen een hogere volatiliteit vertonendan de algemene markt en kunnen afwijkend reageren op economische, politieke enmarktontwikkelingen en op specifieke informatie betreffende het bedrijf.ISIN CODES:Classic-deelbewijs (kapitalisatie):LU0377083059Classic-deelbewijs (distributie):LU0377083307Classic-deelbewijs(kapitalisatie – hedged in euro):LU0377083646Classic-deelbewijs(distributie – hedged in euro):LU03770840242 Per 1 augustus 2010 is BNP Paribas L1 (afgekort BNPP L1) de nieuwe aanduiding geworden van de SICAV Fortis L Fund.3 Eerste netto-inventariswaarde (NIW).4 Tegelijkertijd zijn de kosten voor het beheer en de dienstverlening aangepast. Voor meer informatie gelieve contactop te nemen met uw relatiebeheerder. U kunt ook het prospectus van een fonds op de site www.bnpparibas-ip.nl raadplegen.


Strategy & Focus I februari 2011 I 26BNP Paribas High Income Property FundExtra inkomsten uit wereldwijd onroerend goedOntvangt u ook graag eenaantrekkelijk dividend op uwbeleggingen? En vindt u datonroerend goed niet magontbreken in uw portefeuille?Dan is het BNP ParibasHigh Income Property Fundwellicht geschikt voor u.Spreiding in uw portefeuilleDe onroerendgoedmarkt volgt een eigen cyclus, die niet gelijk loopt met die vanaandelen of vastrentende waarden. Door een onroerendgoedfonds toe te voegenaan uw bestaande beleggingsportefeuille, kunt u het totale risico dus spreiden enuw portefeuille diversifiëren. Doordat de onroerendgoedbeleggingen over diverseregio’s worden verdeeld, heeft u daarnaast de mogelijkheid te profiteren van deontwikkelingen op de wereldwijde vastgoedmarkt.In 2010 heeft onroerend goed over het algemeen beter gepresteerd dan aandelenen vastrentende waarden. De vastgoedmarkt is in het derde kwartaal van 2010 ookverder gestabiliseerd, ondanks dat de verkoop van onroerend goed veelal daalde.Met het BNP Paribas High Income Property Fund kunnen investeerders profiterenvan over het algemeen aantrekkelijke rendementen in een relatief stabiele markt envan extra inkomsten uit dividenduitkeringen. Wilt u genieten van de zekerheid vanvastgoed en tegelijkertijd profiteren van extra inkomsten? Dan is dit beleggingsfondseen optie voor u.BNP Paribas High Income Property FundMet het BNP Paribas High Income Property Fund belegt u in onroerendgoedmaatschappijenover de hele wereld. Daarbij selecteren wij op bedrijven die een relatief hoog dividenduitkeren. Dit wordt jaarlijks aan u uitgekeerd. De beleggingen vinden plaats in diversevaluta. Om de risico’s hiervan zo veel mogelijk uit te sluiten, dekt het BNP Paribas HighIncome Property Fund valutarisico’s grotendeels af naar de euro.Geïndexeerde waardeontwikkeling(netto in euro inclusief herbelegging dividend - tot eind december 2010)260240BNP Paribas High220Income Property Fund200180160140120FTSE EPRA NAREIT Global Dividend +(EUR hedged) (Net Return)1008060jun-02 mrt-02 dec-03 sep-04 jun-05 mrt-06 dec-06 sep-07 jun-08 mrt-09 dec-09 sep-10Bron: BNP Paribas Investment PartnersOprichtingsdatum is 100


Strategy & Focus I februari 2011 I 27FondsfeitenFondsnaam:BNP Paribas High Income Property FundFondsbeheerder:Jan Willem VisVerhandelbaarheid:DagelijksOprichtingsdatum:27 mei 2002Beursnotering:Euronext AmsterdamVermogensbeheerder:BNP Paribas Investment PartnersVermogen onder beheer:147 miljoen euro (31 december 2010)Land van vestiging:NederlandValuta:EuroBenchmark:FTSE EPRA NAREIT Global Dividend+(EUR hedged) (Net Return)Rendement en risico’sWij keren jaarlijks het liefst een zo hoog mogelijk dividend aan u uit. Daarombeleggen wij alleen in aandelen van onroerendgoedmaatschappijen met een verwachtdividendrendement van minimaal 4%*. De selectie vindt plaats op basis van grondigonderzoek.Aan elke belegging zijn echter risico’s verbonden en er is dan ook geen garantiedat het fonds deze beleggingsdoelstelling zal realiseren. Voor nadere informatieover de risico’s wordt verwezen naar de financiële bijsluiter of naar het hoofdstuk‘Risicofactoren’ in het prospectus van BNP Paribas Fund III N.V.* Het betreft interne richtlijnen die slechts ter informatie worden vermeld en aan wijziging onderhevig zijn. Prospectusrichtlijnen zijn leidend.WAAROM BELEGGEN IN HET BNP PARIBAS HIGH INCOMEPROPERTY FUND?• Jaarlijkse uitkering van een aantrekkelijk dividend• Beleggen in onroerend goed geeft u de kans een goede spreiding aan te brengenin uw beleggingsportefeuille• Inspelen op de ontwikkelingen op de wereldwijde vastgoedmarkt• Heldere inzichten in regionale markten vanwege lokaal beheerNetto rendementen (in euro - per eind december 2010)YTD 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*ISIN code:NL0006294159Uitgiftestructuur:Open-endBNP Paribas High Income PropertyFundFTSE EPRA NAREIT Global Dividend+(EUR hedged) (Net Return)14,30% 14,30% -9,20% -3,20%16,04% 16,04% -6,69% -1,67%Beheerkosten:1,50% op jaarbasisService fee:0,08% op jaarbasis* GeannualiseerdBron: BNP Paribas Investment PartnersDe waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.Total Expense Ratio (TER):1,58% (voor het boekjaar 2009/2010)**Maandelijkse nieuwsbrief:verkrijgbaar via www.bnpparibas-ip.nlKoersinformatie:kijk op www.bnpparibas-ip.nl** Daarnaast kan de distributeur aan- en verkoopkostenin rekening brengen, afhankelijk van de distributeur en hetverkoopkanaal.


Strategy & Focus I februari 2011 I 28Rendementen 31 januari 2011ISINNaam fondsBenchmarkBeheerkosten3 maanden* YTD*1 jaar*(jaarbasis)3 jaar*(jaarbasis)5 jaar*(jaarbasis)AUM (mln)Valuta*performance na aftrek van kostenAandelenAziatische aandelenNL0006294175 BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund 1,50% 0,98% -1,36% 16,51% -0,86% 154,76S&P/Citigroup High Income Equity Asia Pacific (Hedged inEUR) Net Return Index5,80% 0,53% 6,69% -3,82% EURLU0076717171 BNP Paribas L1 Equity China 1,75% -3,80% -2,15% 12,62% -5,10% 7,74% 545,34FTSE MPF China Gross Return Index -3,40% -1,41% 15,66% 2,31% 10,15% USDLU0291299674 BNP Paribas L1 Equity Indonesia 1,75% -11,21% -11,19% 25,86% 7,35% 154,87Jakarta SE Composite Price Index -7,17% -8,29% 35,22% 9,94% USDLU0116160622 BNP Paribas L1 Equity Japan 1,50% 9,50% 0,31% -2,91% -14,92% -14,42% 30 928,71MSCI Japan Net Return Index 11,90% 1,15% 2,51% -11,13% -10,03% JPYAandelen opkomende marktenLU0088339741 BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging 1,75% 4,90% -1,12% 15,33% -5,09% -0,52% 257,97MSCI EM Europe 10/40 Net Return Index 5,80% -0,42% 19,51% -0,76% 2,32% EURLU0377088363 BNP Paribas L1 Equity India 1,75% -12,70% -13,32% 11,86% -5,33% 10,76% 295,74MSCI India 10/40 Net Return Index -12,59% -13,05% 11,83% -3,12% 13,61% USDLU0109013671 BNP Paribas L1 Equity Latin America 1,75% -2,43% -4,47% 19,20% -0,66% 9,23% 630,74MSCI EM Latin America 10/40 Net Return Index -2,53% -4,43% 21,98% 6,48% 14,93% USDLU0269742168 BNP Paribas L1 Equity Russia 1,75% 16,18% -0,42% 28,40% 2,40% 1 165,10MSCI Russia 10/40 Net Return Index 18,07% 1,39% 31,10% 4,27% EURLU0212963259 BNP Paribas L1 Equity Turkey 1,75% -18,81% -9,82% 5,34% 1,93% 0,36% 160,95MSCI Turkey 10/40 Net Return Index -18,99% -10,14% 7,91% 5,40% 1,04% EURLU0081707118 BNP Paribas L1 Equity World Emerging 1,75% -2,10% -3,92% 21,18% -4,62% 4,45% 921,28MSCI Emerging Markets Net Return Index 1,48% -2,71% 22,48% 3,25% 9,81% USDLU0230662891 Parvest Equity BRIC 1,75% -1,27% -3,84% 14,39% -2,41% 698,2525%MSCI BRAZIL/RUSSIA/INDIA/CHINA USD (i) -0,91% -3,44% 15,90% -0,17% USDEuropese aandelenNL0006294142 BNP Paribas AEX Index Fund 0,50% 7,21% 1,69% 10,32% -4,01% -1,83% 215,34AEX Price Index 6,97% 1,74% 10,02% -6,50% -4,35% EURNL0006294084 BNP Paribas Netherlands Fund 1,50% 7,65% 1,46% 14,20% -5,47% -3,18% 419,12AEX Gross Return Index 7,37% 1,74% 13,66% -2,81% -0,82% EURNL0006294134 BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 1,75% 11,00% -1,15% 21,02% 9,65% 4,88% 72,47S&P Customized Netherlands Listed Non-property (< 1BEuro) Gross Return Index10,64% -0,56% 17,50% 4,56% 4,42% EURLU0090548479 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1,50% 2,47% 1,42% 13,10% -1,47% -0,22% 182,70MSCI EMU Net Return Index 4,70% 4,06% 12,32% -4,30% -0,57% EURLU0191755619 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 1,50% 4,18% -0,19% 18,18% 0,26% -0,06% 190,81MSCI Europe Net Return Index 5,54% 1,71% 16,34% -1,23% 0,28% EURLU0010012721 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,50% 4,35% 0,49% 15,65% -3,50% -2,07% 1 108,66MSCI Europe Net Return Index 5,54% 1,71% 16,34% -1,78% -0,11% EURLU0375761581 BNP Paribas L1 Equity Europe Growth 1,50% 4,40% -0,69% 19,29% 1,81% 1,19% 349,44MSCI Europe Net Return Index 5,54% 1,24% 16,34% -1,78% -0,11% EURLU0076590677 BNP Paribas L1 Equity Europe Small Cap 1,75% 9,55% -1,19% 26,14% -4,30% -1,58% 158,06MSCI Europe Small Cap Net Return Index 8,91% -0,39% 26,68% 4,09% 2,20% EURLU0154361405 Parvest STEP 90 Euro 1,50% -0,09% 1,23% -0,46% 4,41% 3,84% 543,30EURO STOXX 50 (PI) 3,82% 5,76% 6,37% -7,99% -4,36% EUR


Strategy & Focus I februari 2011 I 29ISINNaam fondsBenchmarkBeheerkosten3 maanden* YTD*1 jaar*(jaarbasis)3 jaar*(jaarbasis)5 jaar*(jaarbasis)AUM (mln)Valuta*performance na aftrek van kostenWereldwijde aandelenNL0006294167 BNP Paribas Global High Income Equity Fund 1,50% 3,42% 0,48% 12,85% -4,46% -2,37% 1 818,98S&P/Citigroup High Income Equity World (Hedged in EUR)Net Return Index3,96% 1,60% 12,37% -2,47% -0,50% EURNL0006294050 BNP Paribas Premium Global Dividend Fund 1,50% 2,75% 0,39% 9,48% 378,2375% BNP Paribas Global High Income Equity Fund (RI) +25% Cash Index Euribor 1 Month2,63% 0,38% 9,82% EURLU0086352696 BNP Paribas L1 Equity Best Selection World 1,50% 9,13% 1,40% 20,46% -4,00% -2,64% 38,62MSCI World Net Return Index 8,89% 0,06% 20,86% 1,84% 0,05% EURLU0086351706 BNP Paribas L1 Equity World Biotechnology 1,50% 4,55% -2,44% 10,45% 2,38% -3,97% 78,36Nasdaq Biotechnology Price Index 6,46% -1,75% 14,82% 9,33% 1,66% EURLU0097714413 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables 1,50% 9,01% -2,35% 35,46% 6,78% 0,06% 30,68MSCI World Consumer Discretionary Net Return Index 8,09% -1,57% 30,68% 5,57% 0,44% EURLU0080609679 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods 1,50% 0,65% -4,33% 14,08% 3,02% 2,50% 70,34MSCI World Consumer Staples 10/40 Net Return Index 1,62% -4,04% 13,80% 6,17% 5,26% EURLU0080608945 BNP Paribas L1 Equity World Energy 1,50% 20,34% 3,28% 23,63% -1,86% 3,79% 246,73MSCI World Energy 10/40 Net Return Index 19,96% 3,72% 27,74% 4,23% 3,85% EURLU0076549012 BNP Paribas L1 Equity World Finance 1,50% 8,72% 2,05% 14,20% -15,02% -12,26% 53,70MSCI World Financials Net Return Index 9,07% 1,84% 15,68% -8,89% -8,71% EURLU0074280149 BNP Paribas L1 Equity World Health Care 1,50% 2,81% -1,62% 2,54% 0,42% -3,50% 109,82MSCI World Health Care 10/40 Net Return Index 3,38% -1,55% 5,27% 2,85% -0,87% EURLU0377089841 BNP Paribas L1 Equity World Industrials 1,50% 13,06% 0,68% 29,46% -0,18% -1,10% 13,17MSCI World Industrials 10/40 Net Return Index 13,27% 1,31% 31,67% 3,40% 2,05% EURLU0377091409 BNP Paribas L1 Equity World Materials 1,50% 11,12% -3,91% 32,58% -3,62% 3,02% 188,23MSCI World Materials Net Return Index 9,91% -4,51% 31,38% 3,01% 5,93% EURLU0076273605 BNP Paribas L1 Equity World Technology 1,50% 9,75% 1,46% 23,83% 4,03% 0,21% 100,51MSCI World Information Technology 10/40 Net ReturnIndex9,84% 1,41% 23,86% 6,39% 1,12% EURLU0074280495 BNP Paribas L1 Equity World Telecom 1,50% 3,24% -0,46% 24,25% 0,33% 4,00% 116,69MSCI World Telecommunication Services 10/40 Net ReturnIndex3,17% -0,24% 22,86% 1,25% 4,50% EURLU0103371943 BNP Paribas L1 Equity World Utilities 1,50% 1,89% 0,11% 4,94% -10,07% -1,03% 93,46MSCI World Utilities Net Return Index 2,53% 0,76% 8,77% -3,85% 1,15% EURLU0120291793 BNP Paribas L1 Opportunities World 1,50% 0,44% -0,85% 20,57% 3,38% -0,99% 110,77MSCI AC World Net Return Index 8,05% -0,61% 21,26% 1,56% 0,30% EURNLSP06294035 OBAM 1,00% 11,19% -0,83% 15,31% -9,34% -1,40% 2 927,07MSCI World Gross Return Index 9,00% 0,08% 21,49% 1,58% 0,10% EURAandelen VSLU0092590669 BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA 1,50% 10,14% 2,72% 22,33% -1,55% 1,55% 201,26MSCI USA Net Return Index 9,21% 2,37% 21,80% -0,46% 1,74% USDLU0377078216 BNP Paribas L1 Equity USA Growth 1,50% 9,45% 2,64% 23,18% 6,57% 6,08% 749,66Russell 1000 Growth Gross Return Index 9,45% 2,54% 25,14% 3,01% 4,10% USDLU0377083059 BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA 1,50% 4,97% 0,36% 17,12% 32,76S&P/Citigroup High Income Equity North AmericaNet Return Index5,24% 0,60% 20,31% USDLU0377124267 BNP Paribas L1 Opportunities USA 1,50% 8,29% -2,06% 25,11% 2,49% 7,66% 1 614,33S&P 500 Composite Net Return Index 9,07% 2,34% 21,45% -1,25% 0,73% USD


Strategy & Focus I februari 2011 I 31ISINNaam fondsBenchmarkBeheerkosten3 maanden* YTD*1 jaar*(jaarbasis)3 jaar*(jaarbasis)5 jaar*(jaarbasis)AUM (mln)Valuta*performance na aftrek van kostenLU0072778490 BNP Paribas L1 Profielfonds Zeer Offensief 1,50% 8,60% 0,78% 16,17% -5,07% -3,88% 297,38MSCI World Net Return Index 8,89% 0,06% 20,86% 1,84% 0,05% EURNL0006294068 BNP Paribas All In Fund 1,25% -1,46% -0,23% 35,61% 11,06% 6,05% 517,3355% Bond + 20% Equity + 10% Real Estate + 15% Cash Euro -0,67% -0,05% 5,51% 2,83% 2,14% EURNL0006294076 BNP Paribas All Income Fund 1,35% 1,21% 0,83% 52,13% 13,16% 7,33% 68,21No BenchmarkEURDuurzame en verantwoorde beleggingenLU0377094254 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World 1,50% 5,95% -1,02% 15,12% 23,44MSCI World Net Return Index 8,89% 0,06% 20,86% EURLU0251281332 BNP Paribas L1 Green Future 1,50% 6,50% -1,97% 13,05% -11,35% 82,82MSCI World Net Return Index 8,89% 0,06% 20,86% 0,99% EURLU0374654613 BNP Paribas L1 Green Tigers 1,50% 0,33% -6,37% 12,32% 17,5075% MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) + 25% MSCI Japan(NR)6,41% -3,64% 23,38% EURNL0006294209 BNP Paribas Groen Fonds 1,00% -2,69% -0,06% -1,02% 2,00% 1,44% 335,38No BenchmarkEURLU0265288877 Parvest Sustainable Bond Euro Corporate 0,75% -2,48% -0,29% 1,67% 4,48% 109,17BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE CORP. INDEX (TR) -2,02% -0,44% 2,62% 4,62% EURLU0406802339 Parvest Environmental Opportunities 2,20% 9,31% -2,24% 12,14% 2,45% 267,53MSCI WORLD SMALL CAP U$ (NR) 12,46% -1,27% 32,20% 7,73% EURAbsolute ReturnLU0377061162 BNP Paribas L1 V150 0,50% -0,26% 0,09% 1,19% 1,46% 151,56Daily Capitalized Eonia Index (RI) 0,15% 0,06% 0,46% 1,84% EURLU0429159980 BNP Paribas L1 V350 0,50% -0,36% 0,29% 3,27% 92,61Daily Capitalized Eonia Index (RI) 0,15% 0,06% 0,46% EURConverteerbare obligatiesLU0377063960 BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe 1,25% 3,14% 1,94% 8,49% 3,78% 3,69% 133,95UBS Convertible Europe Gross Return Index 3,97% 0,44% 11,43% 6,20% 5,27% EURLU0244322540 BNP Paribas L1 Convertible Bond Asia 1,25% 1,79% 0,04% 6,72% -4,61% 94,96UBS Convertible Asia Focus Vanilla (Hedged in EUR) GrossReturn Index3,24% 0,92% 9,58% 2,78% EURLU0128352480 BNP Paribas L1 Convertible Bond Eurozone 1,25% 0,71% 1,57% 8,67% 1,32% 0,94% 204,14UBS Convertible Bonds Eurozone (EUR Hedged) GrossReturn Index2,10% 1,45% 10,52% 1,60% 1,82% EURLU0194604442 BNP Paribas L1 Convertible Bond World 1,20% 3,08% 1,08% 9,99% 0,01% 1,79% 1 267,54UBS Convertible Global Focus Vanilla (Hedged in EUR)Gross Return Index3,06% 1,14% 11,51% 0,81% 2,88% EURLU0095613583 Parvest Convertible Bond Asia 1,10% 0,19% -0,93% 10,39% 3,27% 8,20% 425,09UBS Convertible Asia ex Japan > 0305 (i) 1,72% 0,38% 15,89% 5,49% 9,49% USDVastgoedNL0006294092 BNP Paribas Global Property Securities Fund 1,50% 4,14% -0,55% 29,29% -4,16% -4,41% 436,45FTSE EPRA NAREIT Global Net Return Index 4,62% -0,86% 30,91% -1,18% -2,25% EURLU0153635098 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe 1,50% 0,21% -0,23% 12,98% -8,34% -5,59% 598,17FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 NetReturn Index0,19% -0,95% 19,04% -5,12% -3,18% EURLU0291291770 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific 1,50% 5,16% -3,47% 25,49% -1,70% 106,85FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 Net Return Index 3,82% -3,20% 26,64% 1,41% EURNL0006294159 BNP Paribas High Income Property Fund 1,50% 1,87% 1,79% 20,13% -6,64% -3,64% 147,60FTSE EPRA NAREIT Global Dividend+ (Hedged in EUR) NetReturn Index2,04% 1,03% 20,69% -4,85% -2,26% EUR


IndonesiaStrategy & Focus I februari 2011 I 34BNP Paribas Investment Partners:onze beleggingspartners in éénoogopslagMulti-expertise investment capabilitiesSpecialist investment partnersEnvironmentalClean EnergyCurrency ManagementFunds of Hedge FundsMoney MarketFixed IncomeMulti-managementEquitiesAsset AllocationIndexed ManagementLocal/Emerging MarketsDiscretionary Portfolio ManagementIndia*Local & regional solution providersFortis Investments TurkeyBrasil* De definitieve inrichting van de activiteiten in Turkije wordt vastgesteld in overleg met de aandeelhouders.P1102053

More magazines by this user
Similar magazines