Brochure 25.6 - Abemec

abemec.nl

Brochure 25.6 - Abemec

GECONCENTREERDEKRACHTALLES BINNEN EEN BEPERKTE RUIMTECOMPROMISLOZEPRESTATIESDe verreiker Panoramic P 25.6 is het resultaat van een fantastisch staaltje technologische ontwikkeling. De machine iscompact, krachtig en veilig. Ze is dé oplossing voor werken op plaatsen die voor de klassieke verreiker onbereikbaarzijn. Het idee voor een compacte verreiker ontstond al in 1991 bij Merlo, toen de revolutionaire P 20.6 werd geïntroduceerd.Dankzij de originele structuur en zijn prestaties gold deze Panoramic jarenlang als de referentie voor dezemarkt. De nieuwe P 25.6 zorgt nu voor een nieuw referentiepunt en levert nogmaals de bevestiging van het absoluteleiderschap van Merlo als het om compacte verreiker gaat. De ontwerpkeuzes, die absolute voorrang geven aan veiligheiden compactheid, hebben een machine opgeleverd van beperkte afmetingen, met een breedte van net geen1m80 en een hoogte van minder dan 2 m. Toch kan deze machine snel en volledig betrouwbaar lasten van tweeënhalveton verplaatsen en tot op een hoogte van zes meter werken. Wat het comfort betreft is ervoor gekozen om dit nieuwemodel uit te rusten met dezelfde cabine als de modellen van een hogere categorie: een sterke troef die de bestuurdereen overvloed aan ruimte alsook extra bergruimte in de cabine en een ongelooflijk zicht vanuit de cabine biedt.


P 25.6GECONCENTREERDE KRACHTCOMPACTDe meest positieve veranderingenzijn de veel kleinereafmetingen, zowel in debreedte (met maar 1m80)als in de hoogte (minder dan2 m).COMFORTABELEr is het exclusieve voordeelover de cabine te kunnenbeschikken van de Merlomodellen van een hogerecategorie met hetzelfdezicht, hetzelfde comfort,dezelfde veiligheid als diehogere categorie biedt.SNELDe prestaties op alle terreinen de maximumsnelheid van36 km/u maken snelle verplaatsingenmogelijk.GEMAKKELIJKBESTUURBAARWendbaarheid en gemakkelijkebestuurbaarheid lagennooit eerder zo goed in dehand: twee onontbeerlijkeeigenschappen voor hetverplaatsen van lasten metprecisie en snelheid zondergelijke.STERKDe turbomotor ontwikkelttot 55 kW (75 pk) vermogen,een pittige krachtbronvoor deze categorie vanverreikers, maar tegelijk ookecht nuttig om effi ciënt hetpiekvermogen te bieden datvoor de diverse aanwendingenvereist is.


DE VERNIEUWENDETROEVENDESIGN, COMFORT, PRESTATIESDE COMPACTE VERREIKERIN MERLO STIJLDe revolutionaire ontwerpkeuzes op het vlak van design en structuur hebben het mogelijk gemaakt om een bijzonderstevig chassis te creëren dat de prestaties van het staal nog opwaardeert. De efficiëntie van de permanente integraletractie en de besturing op de vier wielen, de grote baanvastheid, de ruime invalshoeken alsook de rijsnelheid van 36km/u garanderen een onvergelijkbare dynamiek.De moeilijkste terreinen en de lastigste werkomstandigheden kunnen deze machine in alle veiligheid aan. De stabiliteitis zelfs op steile hellingen gewaarborgd dankzij de evenwichtige verdeling van de massa en het zeer lage zwaartepuntvan de machine. De P 25.6 is een efficiënt en comfortabel werksysteem waarvan de gebruiker dag na dag maximalebetrouwbaarheid, kwaliteit, rentabiliteit en vooral veiligheid mag eisen.


P 25.6DE CABINEDe bediening van de telescopischegiek wordt beheerddoor een hydraulischeproportionele joystick metelektrische On/Off knoppen(foto links). In optie wordtde elektroproportionelejoystick aangeboden (fotoonder).De toegang tot de cabinewordt gemakkelijk gemaaktdoor de effen vloer zonderobstakels. De deur bestaatuit twee delen, die allebei180° kunnen opendraaien.Het instrumentenbord isanaloog met een digitaalschermpje voor de weergavevan de belangrijkste werkingsparameters.Met de elektrische Finger-Touch bediening is hetmogelijk de rijrichting om tekeren zonder de handen vanhet stuur te halen.De praktische zonneblindmet twee standen (in optie)verbetert het comfort, zelfsin volle zon.


DE TELESCOPISCHEGIEKSPIEREN VAN STAALTWEEËNHALVE TON BESTURENMET één HANDDe technici van Merlo zijn erin geslaagd om voor de compacte machine een telescopische giek te fabriceren die onmiddellijkde referentie voor de markt geworden is.Bovenop de toegevoegde waarde van een extreme verkleining van de afmetingen komen nog de kenmerken van robuustheiden weerstand die hun gelijke niet hebben. Op die manier voldoen de prestaties van de giek zeer efficiëntaan de werkvereisten voor lasten heffen en de giek maximaal uitschuiven.De giekelementen bestaan uit twee hoogresistente stalen platen in een U-vorm, die dichtbij de neutrale as in de lengterichtingaan elkaar gelast zijn. Het uitschuiven van de diverse elementen wordt bestuurd door een hydraulischsysteem dat helemaal in de giek zelf ingebouwd is, zodat het beschermd is tegen eventuele schokken en schade.Het over elkaar glijden gebeurt op speciale verstelbare glijblokken met weinig wrijving, die gemaakt zijn van technopolymerenvan een nieuwe generatie, eveneens een exclusief product van Merlo.


DE MOTORENERGIEIN ACTIENUTTIGEKRACHTOm beter aan de behoeften te beantwoorden hebben wij gekozen voor de Kubota vier cilinder turbomotor van55 kW (75 pk), met emissies die met Tier 3 conform zijn. Zijn prestaties verzekeren de volle benutting van het beschikbarekoppel op het hele werkscala en een snelle reactie op elke vraag om vermogen.De plaatsing laag aan de rechterkant van het chassis vergemakkelijkt de bereikbaarheid van de motor voor eenvolkomen veilig onderhoud. Men kan immers aan de motor werken terwijl men blijft rechtstaan naast de machine,want de mechanische en hydraulische onderdelen bevinden zich binnen handbereik. De transmissie is hydrostatischmet een hydraulische pomp en motor met aszuigers, een systeem dat een zeer hoog rendement en een grote mogelijkheidom bij te regelen biedt op vol vermogen en bij een maximumsnelheid van 36 km/u.


P 25.6DE MOTORDe permanente integraletractie en de hydrostatischetransmissie maken het mogelijkom elk type terrein teoverwinnen.De pittige motor en de effi ciëntie van de hydrostatischetransmissie garanderen stabiliteit en veiligheid, zelfs op steilehellingen. De hydrostatische transmissie beperkt het gebruikvan de remmen tot het minimum dankzij haar verrassenddynamisch remeffect.DE HYDRAULISCHE SYSTEEMDe hydraulische pomp is vanhet tandwieltype. Het debietvan de hydraulische olieverandert naar gelang vanhet motortoerental en kanrechtstreeks met hetgaspedaal bediend worden.DE HYDROSTATISCHE TRANSMISSIEEen oliedebiet wordt onder druk van eenhydraulische pomp naar de statische motor – rechtstreekshydroaangeslotenop het mechanischesperdifferentieel achteraan– gestuwd en van daar inmechanische energie omgezet.Via de overbrengingsassen wordt dieenergie doorgegeven naar de wielen.De snelheid, van minimaal tot maximaal,is verschillend naar gelang van de drukdie op het gaspedaal uitgeoefend wordt,zonder dat daarbij een mechanische snellingsbak nodig is.De geslaagde combinatie met een permanenteintegrale tractie garandeertvereenuitstekende motoriek en goedebaanvastheid, , ook in de meest veeleisendesituaties.Dankzij de hydraulische bedieningmet het Inching-Control pedaal is hetmogelijk om de machine op de millimeterprecies te verplaatsen en tegelijk een1hoog toerental aan te houden,dat nuttig is bij graafwerkenof snel stapelwerk.21 – As2 – Differentieel3 – Hydraulische motor4 – Overbrengingsas141213


P 25.6DE ASSENDe assen zijn gemaakt met epicycloïda-le reductoren. De bewegingstructuurdie de Merlo-technici ontwikkeldhebben, vermindert het la-waai en vermindert hetsteigeren en duiken bij hetremmen en het accelereren,terwijl ze tegelijk de besturingin bochten en bij het rijden meteen last verbetert.REMMEN OP DE VIER WIELENDe hoofdremmen zijn schijfremmen met een zwevendezadel met bekrachtigde hydraulische bediening.Het remsysteem is gesplitst om maximum werkveiligheid tehebben.De parkeerrem, met automatische inschakeling bij het afzettenvan de dieselmotor, is een onafhankelijke schijfrem dieaangrijpt op de hoofdtransmissieas.De alle-terrein prestatiesworden gegarandeerddoordat de achteras kanschommelen.De aanleg voor alle-terreinwerken wordt gegarandeerddoor bijzonder hogeaanval-, afzij- en overschrijdingshoekenvoordeze categorie.* Variabele gemiddelde waarden in functie van de gebruikte banden.De conceptuele kenmerken van de P 25.6 maken het mogelijk om erhellingen van meer dan 100% mee te overwinnen, maar het type terreinen het contact van de wielen met de grond bepalen de prestaties.DRIE STUURWIJZENDe vier wielen zijn bestuurbaar methydraulische stuurbekrachtiging.Drie stuurwijzen kunnen geselecteerd worden,met automatische synchronisatie vande wielen op eindeloop wanneer ze nietmeer op één lijn staan.• Op de voorwielen voor rijden op deweg (A);• Op de vier wielen om een kleine draaicirkelte hebben (B);• In krabbesturing om de machinezijdelings te verplaatsen zonderde uitlijning over de lengteas te verliezen(C).De draaicirkel met vierwielbesturing isveel kleiner dan die van een gewone gezinswagen.A B C


DE WAARDEVAN DE TECHNOLOGIEDE FEITEN AAN HET WOORDSPECTACULAIRE VEELZIJDIGHEID 1Voor de nieuwe P 25.6 kiezen betekent dag na dag de voordelenontdekken van een geavanceerde technologie en debetrouwbaarheid ervaren van een veilige en comfortabele machinewaar altijd het maximum van gevraagd mag worden.1 – Snel laden en stapelen.2 – Dieren voederen.3 – Zware lasten verplaatsen.4 – Stallen schoonmaken.23


P 25.6DE WAARDE VAN DE TECHNOLOGIE47(m)65432104 3 2 1 0(m)KENMERKEN EN PRESTATIESTotaal leeg gewicht met vorken (kg) 4750Maximale last (kg) 2500Hefhoogte (m) 5.9Maximale reikwijdte (m) 3.3Hefhoogte met maximale last (m) 4.7Reikwijdte met maximale last (m) 1.4Last op maximale hoogte (kg) 1,750Last op maximale reikwijdte (kg) 1,000Motor (merk/cilinders)Kubota/4Vermogen van de Tier 3 motor (kW/pk) 55/75Brandstofreservoir (l) 70Maximumsnelheid (km/u) 36Hydr. circuit – Pomp met tandwielaandrijving (bar-l/min) 210/80Reservoir van de hydraulische olie (l) 70Elektrisch circuit (V) 12Batterij (Ah) 100Cabine overeenkomstig norm ROPS/FOPSPBedieningen met mechanische proportionele joystickPBedieningen met elektromechanische joystickpTac-Lock blokkering van de uitrustingenPHydraulisch aftakpunt op de giekPTwee zwevende vorken (1200 mm lang)PHydrostatische transmissiePFinger-Touch voor omkeren rijrichtingPInching-Control pedaal voor het rijdenPPermanente integrale tractiePBesturing op de vier wielenPHoofdschijfremPAutomatische parkeerremPBanden 12-16.5PBanden 12/75-18pSperdifferentieel achteraanpVier werklichten op de cabine (2 vooraan + 2 achteraan)pManuele aircopRuitenwisser op dakraampElektrische stekker 12 V op de kop van de giekpManuele batterijsleutelpZonneblind vooraan en bovenaanpHomologatie landbouwtrekkerpAFMETINGEN (mm)A (mm) 3,900B (mm) 835C (mm) 2,450D (mm) 615E (mm) 3,480F (mm) 270H (mm) 1,800M (mm) 995P (mm) 1,920R (mm) 3,370S (mm) 4,200BSFECADPRHMDe prestaties gelden voor een machine die uitgerust is met vorken.P Standaard. p In optie.De modellen die in deze documentatie afgebeeld staan, kunnen uitgerust zijn met optionele of speciale voorzieningen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting en die op vraagbijgeleverd werden. In bepaalde landen zijn niet alle modellen of uitrustingen verkrijgbaar, mogelijk vanwege reglementaire beschikkingen. De technische gegevens en de informatie werdengeüpdatet op het moment dat de brochure gedrukt werd, onder voorbehoud van wijzigingen die door ons aangebracht kunnen worden op grond van de gewone technologische evolutie,zonder verplichte voorafgaande kennisgeving van onze kant. Uw Merlo concessiehouder zal u graag alle bijkomende inlichtingen over onze producten en diensten verstrekken.


MERLO IMPORT BENELUXS.A. TESTCENTRUM DE LILLE N.V.Hulstsestraat 2 - B-8860 LendeledeTel. +32(0)56 738080 - Fax +32(0)56 705650www.merlobenelux.com - info@merlobenelux.comMKT MERLO • U 416 NL 0212MERLO S.P.A.Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - ItaliaTel +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101www.merlo.com - info@merlo.com

More magazines by this user
Similar magazines