70' Jaar N" 3609. Bureel en Werkhuizen : Statiestraat, Lokeren.

waaslandca.front36.kunstmaan.be

70' Jaar N" 3609. Bureel en Werkhuizen : Statiestraat, Lokeren.

ERNEST 5lEGUN,BfiÜSSf.l ISchaft ui vernier •end scburen van b^twascfrgoed af, en vervangthet biceïfen cphet |ras. Het is hetgocdUoopste voor h;'reinigen van vloeren,deuren, vensters,ens. en wordt ever;-',verkocht aan der*prijs van 20 C""" heipali van 1 '4 ljH.3.Merk : . DB «5WAA.N .— Een diercnte?ntner door bevenverscheurd. — Op IM gewezen Speelplein,in het l'ark, te Gent, thans in dnomheining d-r Wereldtentoonstellingbegrepen, verheft /.ich de diergaardevan den bekend.-n du'retitemmer Bostock.Zondag ging 'Ie gsw me .*wo",dvortooningdour ZIJ uationd hall'negenaangevangen en vuel volk woondö zebij.'Rond 9 1/4 uur trail Dosay, bestuurdervan het lieestonspel, eau 42jarigeFransoliman, de werkkcoi binnen, waarreeds zoven ïuigfl, zware Russischeberen htgenEnkel» oefeningen liepen «oed al, onhot publiek juichte de kunde en stoutmoedigheid van den temnier toe.Doch Uussy had bemerkt dat eenzijner c kostgangers * niet zeer wel tepasbl'vk to zijn ; het dier was uitermateonu illig.Da beer bleef koppig en weerspannigin het uitvoeren van de hem aangeleerdeoefeningen, (ot er een oogeblikkwam dat de beer achter den temmeromdraaide, Dossy keerde /irh snel «frijn hiel b»lf»m, ten einde het kwade< bruinlj.' ^ gi ie te slaan Doch, doorliet -il l,i snelle jwenkan struikelde hij'il viel. Schielijk sprung hij recht, dochgled andermaal uit en plofte neerDe on willijn heer sprong op dengevallen temmer toe en beet hem j;ruw«lijk. Drssv verdedigde zich echtei metreuzenkracht In de kooi bleven deoverige beren tamelijk rustig, uitgezonderdeen, die insgelijks den lemmer eenpaar beten toedienie.Een angstig gegil ste«g uit de rangender toeschouwers r.p Vrouwen verlorenhet bewustzijn ; kinderen begonnenluidop te weenen. De menigte schreeuwdeals waanzinnigDe bedienden kwam»n met langsvorken en revolvers toegesneld. Menschoot op den beer, die nog altoos metdo tanden zijn slachtoffer doorploegde,en hem lappen vleesch van het lichaamrukte. De tweede bee', na üossy eenpaar mal">> gebeten te hebben, was logvan het slachtoffer weggegaan, denbebloaden muil aflikkend.De vorken drongen diep in de huiden het vleesch van !en beei- De knu'-lsgingen iich di»p m ?i i- hch-tamvestigen. Ma.ir h-t wivi ï-jnue Uer»chu Ide zich neus, et> »iel (•»••> **e*r opzijn sl.ichtr.ff«r aan.Bij het ruiken van het *arm luen-«chenbloed gingen de overige berenwild aan het grollen. En hot werd daareen ijselijk i»tsEen lid van het dienstpeisoneel, ziendedat de wild geworden beer Dossyniet loslaten wilde, nam een heldhaftigbesluit. Voorzien van vork en revolver,rukte hij de deur der kooi open en«prong binnenD« kranige man stapte moedig op denkwaden beer toe en ving met hemeenvreeselijken «trijd aan. Men slaagde eraldra in, dank zij dit moedig optreden,de beren allen in hun hok te krijgen.Op het gehuil fn het geschreeuwkwam Mev. Dossy de tent hinnenge-«neld. Toen zij bemerkte wat er methaar man gebeurd was, plofte zij bewusteloosten gronde.Inmiddels werd de aan stukken, gtentetïtr. van leven meer gevinde " 1 .,._•' •.,II.| 1,. p o i m - trol iiiiini: ielIIJI di' i,^,ii,ij;i. mriii'n j.eli-11. De ai m e\)i ~') " i in allciijl naar het «!!"11 iamloo7.n vpiniootjchip. Kapilj.il 500,000 Franken,innler : JOS VAN OER WIELEN.Fabriek en Burcelen :22, Bleekerijstraal, AnlicerjicnAFDEELING I — Fabricatie van rijuieleu in alle soorUn 1 n aan alleprijzen. Fijne afwerking, sierlijke modellen, 2 jaren waarborg tegen allefoutnn van constructie, behalve de normale sleet der banden. Laatste nieuwighedenLuxe njwiolen met ringvormige loopvlakknn dooroi.s gebreveteerdin 1911 en sinds door andere huizen nageaapt. Wacht U dus voor de namnaksels,want de meesten dezi-r zijn slecht.Fabricate van motorrijwielen, speciaal gibouwd voor de belgischs wegen :2 en 2 3/4 H P met of zonder vrijloopfliiden motor. — Talrijke prijsen inregelmatigheids- en sn«lh"idskoersen, op effdii of bergachtige wegan.Catalogpn gratis op aanvraag Meer dan 700 agenten in het land. Goedaagenten gevraagd waar nog niet vertegenwoordigdAFDEELING II — Artieknla voor rijwielhamielaars Groote voorraadvan stukken en garnitursn mirk Urijtand (ziet afbeeldsel hierboven) en 11 S.A. Kattinsi-n Rinnld en Appleliy, zadels Nigel, Chrisly en Brooks, navenAigle, E'idi" nn Torpedo, remmsn Bowden en Tour.st, banden Englebert,raccord», buizen en all» andera toebahoorten in alle soorten en prijzen.Prijzen lniiti>n alle noncurrnnti» — Algemeen agentschap der beroemdeSolar lantaarns. Prachtige geïllustreerde kataloog, uitsluitend voor rijwielmakers,gratis op dezes aanvraag.AFDBELING III. — Polijsten, verkoperen «11 vernikkelen van alle metalenVerlakken van alle voorwerpen en in alle kleuren. Grootste inrichtingvan het vluamsche land. Ripen onberispelijk wrrk. ZOPT Uge prijzen voorkwantiteiten.Belgische Hypotheekmaatschappijen Spaarkasnaamloos vennootschap — Kapitaal 5,000 000 frankZetel te ANTWERPEN, N« 71, KUNSTLEI.Boheerraad : MM. Baron FREDEGAND COGELS, voorzitter, EDOUAKD THYS ondervoorzitterALI'H. ULLENSDE SCHOOTEN, LEO.N \AN DEN BOSCH, HENRI-J ENGELS.Collegie der Commissaristen . MM. JEAN »>„, FAILLE DE LEVERGHEM, voorzitterde Graaf Annum DI BORCHGRAVE DALTENA, LEON COLLI-JET-PLISSART, Baron Aotró DELBIK.'I-.DOUARD JOLY, óc Graaf OSCAR LE GRELLEI-"*«*.SPAARBOEKJES aan 3 60 •/.Eontebcelges op Naam met zesmaandelyksche coupons aan 4 %Uitgifte van Grondobligatiën aan 4 •/.LEENINGEK OP HYPOTHEEK - VOORSCHOTTEN OP TITELSAGENTEN :Calcken : Remi De Gelder, onderwijzer. Wachtebeke ( dorp; : Th. Baert, onderwijzer.Exaerde-Doorslaer : Edm. Van Damme,eigenaar.Wachtebeke-Overslag : Edm. Noé, handelaar.Lokeren : Paul DeMunck, stadsbsdiende.Overmeire: Ch. Meire, gemeentesecretariswijzer.Wynckel-Ste-Kruis : J. Depaepe, onder-Saffelaere : H. Der Kinderen, handelaar. Zele en St Anna-Hamme : Alfr. Mertens,Seveneecken : Ch. Boonen, koster. kandidaat notaris.Sinay : Edg. De Waele, bakker.OnBij uitscheiding van bedrijf.Uit der hand te koopEenen sclioonen EIGENDOM, metaanpalende magazijnen,meersch en hof,dienstig vour alle bedrijven, f.root ongeveer35 aren, gelegen te Lokeren, eindoZelestraat,langsheen de rivier de Dunne.Zich te bevragen bij den eigenaarheer Th. De Bus te Lokeren, Zand, often kantore van den heer Notaris ÜEHEULE te Lokeren, Kerkstraat.Te Huren of te Kooptegen 15 December aanstaande, fabrmkmet Stoomtuig, dynamo, enz., jjeraccordeerdaan den ijzeren weg, nu verhuurdaan Boissdlerie, Gazsstraat.Zich te bevragen a'in Mr Kmi»l DePalmen«»r, Ho«k«k»n.WELKENTROOMERVERElüNIGTVOLGENS het OORDEEL dar KENNERSEN SPECIALISTENII de onontbeerl.jke voordeelenHU van een volmaakt machien :1. VOLMAAKTE 0NTK00MING;2. HOOGSTE OPJiRENGST;3. EENVOUDIG WEBK;4. MINSTE MOEITE; >•5 . KLEINSTE SLB:ET;6. STIIXK GANG ;7. GliOOISTE BESPARING;8. STEKKSTE MAAKSEL;ITTE(MET HANGB0L EN ENKELE TURBIEN)Fabrieken VANDEPUTTE & O, EeclooAQENThN WOKDUN OEVRAAODGARAGE DE LOKERENROOMSTRAAT, 61.Verhuren van Automobielen— oliën — bandenen toebehoorten.Reparatiën.Zich te bevragen: Lindeetraat 47.~~~TEHUREN"Eene gerieflijke BURGERSWONINGin da Koophandelstraat.Zich te wenden bij mevrouw GuntaafMa«s, Roomitraat.


Bijvoegsel der < Gazette van Lokeren > van Zondag 14 September 1913.GasgestichtDER STAD LOkEIÏE.X.VERKOOP VAN COKES,flrovs cokes van 1 tot 5 hortulitor» snnfr. 1,50 pet hectoliter.U van 6 tot 14 hectoliters aan fr 1,40par bactoJiter.ld. van 15 tot 19 hectol aan fr. 1,H5per hectoliter.IJ. van 20 h»ct en m«»r aau fr. 1 ,'35p«r h«ctolit«r.Gemalen cokes aan fr. 1.70 por bectol.Grasillon cokes aan fr. 1,25 per bectol.Gok»» stof aan fr. (1.80 p«r hectol.Mits groots hneve«Ihed«n on op bepaaldetijdstippen afganousen, prijzpnbij evere«nkoin$tTË" KOOPE«ne goede PIANO en een«n GAS-LUSTER zoo goed als niauw. Zich (ebavragen ten bureel» dezer.MEN VRAAGTEen Leerjongenvan dit blad.voor dt* drukkerijMarktprijzen.Lokeren 10 September 1913,Witte tarwe per 106 lit. fr.00 00Rogge.00 00Seergt*>00 00Boekweit.00 00Haver per 10(i kilos .00 00Klsverzaad per kilo > 00 00Botor > » » 3 08Eieren par 25. 2 45Aardappelen per 100 kil. » 5 00Raapkoek» 11 50Lijn koek> 19 00Kempkoek.0000000000 CO00 00000000 00000034426355000 (X)0000oo ceJules De VylderWisselagent, Lokeren.Aan- en verkonn van alle obligation,loten, aktièn Uitbetaling vankoepons. Verwisseling van tile's, tmzTe verkrijgen bijMej.VANDENDEIfiSSOHEHeir brug te Lokeren.Ou Ie bieren vervaardigd door deBrouwerij Du Pont van Gunt :Oude uitz'4 de groot» fluch 0,12DobM spéi-i.de » « 0,20Audertaerde ds halve ? 0,12Triprl (lui tii«i) ilc sroot» t 0,;!5Trip--! » dn halve » 0,18Bieren der Brouwerij Wiplnmans-Cenpp'ne vsn Rrussol, de bijzonderatevan 't laml :Baviire de grotite tleseh 0,15Bavièrc de h:;li* > 0,10Boek of Munich de kwart flaich 0,10Al deie l-iii'sn zijn gewaarborgd :niveren ctzoorl.MANUFACTUREBELGEM. PALTSBR13, rue du Braaant, 13,GAID.Chaussures de Luxe et de grand usagemarque « Le Dragon »(MANUFACTURE a ISEGHEM).Seule _ Maison vendant les chaussures avec garantie :< entièrement cousues a la main >.- Modèles exclusifs. -Spécialité : Ghaussures sur mesuresans augmentation de prix.GAZSTRAAT, LOKERKN.vraagt onmiddulijk bekwame SCHRIJN-WERKERS «n halva gasten. LoonT*1;*DI bekwaamheid.Boek-WEDMaison B. Symons17, Rue Saint-Jean, BruxellesDÉGAGEMENTS DES MONTS - DE - PIÉTÉCorrtipondints en Prorace et a 1'BtrangerCOMPTOIR D'ACHAT ET DE VENTEde Bijoux, Pierre8 préoieusss, Argentarie, TableauxMeubles et Cristaux anciens st Objets d'AriAohat d'Or et d'Argent au plus haut prixREPARATIONS DE TOUT SENREOccasions réellesMekaniekeenStecndrukkerij• DE SMET-THEMONStatienstraat Lokeren.Men vervaardigt alle slach van drukwerken : Boekwerken, brievenvoor kennisgeving van geboorten en ovprlijden, beeldekens, portrettenin gravuur, aankon'ligingsbrieven van huwelijken, bestuurwerken, al debenoodigdheden voor maatschappijen, prograramas, aktien of obligatien.adreskaarten, visiettaarten, facturen, memorandums wissels, quittancien,tabellen en registers, affiche,, van alle groote, plans, menus, bijzonderheidvoor kiezerslijsten en alle staten voor de administratie derbelastingen en accijnsen, alle soorten van etiketten voor fabrikantenimmers alles wat in betrek staat met de Boek- en Steendrukkerij. 'Door behulp van een Gazmachien worden de werken op snelpersengedrukt en kunnen dus met de meesten spoed en aan de laagsteprijzen afgeleverd worden.OvergroDte en zeer schoone keus vanDoodsbesldekensZeer gematigde prijzen.— Concurrentie onmogelijk. —-


Margarine bereid uit Oostersche vruchten30 series van 12 prachtige beeldeken? benevens schoons albums om ze in te plakken.Groote Wedstrijd met 1000 stuks prachtig speelgoedVier de kinderen die deze beeldekens in onze albums verzamelen.Vanden Berghs Limited «*•erdeelt onder haarfverbruikersGOIN— Veldstraat —GENTHuis VTDE BECK ~KLEEDERENVOORMANNEN en KINDERENOVERJAS HALF-SEIZOEN '%?«£"zwarte ch.wot, grijs getikt of coveit-coat mode65 fr., 55 fr., 45 fr , 40 fr., 35 fr., 29 FR.Gansch gemaakt op maat van af 45 FR.KOSTUUM VESTON ^ ^ Sdiagonale, zwart, blauw, of schoone fantaisie, laatstenieuwigheid, goed verzoigd,76 f, 65 f., 55 f., 45 f., 40 f, 35 f., 29 f, 25 FR.Oansch gemaakt op maat van af 46 FR.Groote keus van zwarteen fantaisie Broeken, 19fr., 17 fr.14,50 fr., ll,90fr., 9,90 fr., 7,90 fr.$L JST' "p eenvoudige aanvraag komt men ten huae met de prachtige venameling stalen voor Kleederen op maat.Dit zonder prijsvermeerdering.Bijzondere Afdeelingen voor Hemden, Hoeden, Kousen,Halsbanden, Krawaten,enz. enz. aan zeer voordeelige prijzen.s HaarMEER Hl«De Nieuwe London»doet 4e gnjMi haren Wnn«n enk'P das»i-ilers van het Wit Kruis (en detealleen) verzai-blen oogcni,l.kk-lijk en geuri'n spoedig QIIP ZEM'WZIEKTEN •tmartvotlt mcanits ow!en hoo/upijn «lie'c bulilptjn migraine) draaimg, hoofdduizeling,zenuwkoorts, de lirMgste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingslapeloosheid, jjihten, zemiwzwdkle villfndc 7ifkte, zenuwaanvallen bij dèvrouwen(Mslene), zwaarmrodigheirt, Mokken in de keel, benauwdheid- — influe.->za, kooi Is. ni>WkoorH. pohiei kooit», ihtiraatism, Herecijn, jicht, ruggepijn, enz.DeWonilerbitrx I'OI-

More magazines by this user
Similar magazines