De toekomst van de dakbranche - Verenigde EPDM Systeem ...

vesp.benelux.com

De toekomst van de dakbranche - Verenigde EPDM Systeem ...

JANUARI | FEBRUARI 200715De toekomstvan de dakbranche‘Gezonde werkvoorraad moetgaan leiden tot gezonde bedrijfsvoering’.Tekst: Erik SteegmanDe bouwconjunctuur is vanaf half 2005 sterk verbeterd. Begin 2006zijn er weer positieve ontwikkelingen merkbaar, het bouwvolume isverbeterd. De jarenlange leegstand in de utiliteitsbouw lijkt voorbij,bedrijven durven weer te investeren. Na stagnatie blijkt ook nieuwbouwvan woningen weer op schema te liggen, particulieren krijgenweer vertrouwen in de economie.


16JANUARI | FEBRUARI 2007Na uiterst magere jaren komen altijdweer de vette jaren, deze uitdrukkinggeldt ook voor de relatief kleinemarkt van dakbedekkend Nederland.Het resultaat is weliswaar dat in 2006 nogeen aantal dramatische faillissementen hebbengeleid tot grote verliezen bij de toeleverendeindustrie, maar er gloort weer hoopaan de horizon. Omzetten gaan omhoog,want er is weer genoeg werk op het dak.De vraag is alleen: levert het op dit momentalweer voldoende op? De gezonde margeszijn volgens velen nog ver te zoeken!ONTWIKKELINGEN INDAKDEKKEND NEDERLANDIn tijden van economische druk wordendoor aannemers meer dakdekkers gevraagdom te rekenen aan nieuwbouw- en renovatieplannen.Hierbij geldt dat de laagste prijsmoet worden aangeboden om de opdrachtte krijgen voor de uit te voeren werkzaamheden.De afgelopen tientallen jaren zijn doorde hardere concurrentiestrijd tussen grotereondernemingen en de zogenaamde Z.Z.P.-ers (zelfstandige zonder personeel) de margesvan de dakdekkerbedrijven zeer sterkonder druk komen te staan. Het ontstaanvan deze zelfstandige bedrijven zonder personeelkomt deels voort uit de mogelijkhedenom zonder papieren een bedrijf te stichten,maar ook zeer zeker door de drang vande grote landelijk opererende ondernemingenom minder eigen, relatief duur personeelte hebben en gebruik te maken vandeze goedkope onderaannemers, waardoorde marge verbeterd kan worden. Maar doorde ingezette lagere bouwconjunctuur blijktal snel dat de grote ondernemingen ookrechtstreeks last van deze kleine bedrijvenhebben gekregen, waardoor de prijzen ongezondverder dalen. Want wat het grotebedrijf met een hoge overhead niet lukt, luktwel de kleine onderaannemer die vanwegede krappere markt rechtstreeks werk weet tescoren. De lagere prijzen lijken ogenschijnlijkgunstig voor de opdrachtgever. Er zitalleen één maar aan, ergens moet uiteindelijkde marge vandaan komen. Door de hogedruk om te scoren, is de afgelopen jaren eendeel van die margeverbetering bij de toeleverendeindustrie vandaan gekomen.Inkoopprijzen van isolatie- en afdichtingmaterialenzijn in de afgelopen jaren alleenmaar gedaald onder druk van het binnenhalenvan werk door de dakdekker, wellicht tenkoste van de kwaliteit. Maar ook de komstvan goedkoop personeel uit o.a. de nieuwelidstaten van de Europese Unie geeft eennog groter verschil in uitvoeringsprijzen.Nu het beter gaat, en de invloeden van eenopkomend China met name tot uiting zijngekomen in de sterke schaarste van verschillendegrondstoffen, blijkt dat de enormeverhogingen van grondstofprijzen inmiddelsworden doorberekend door de industrie.Ook de grote vraag naar - en daardoorschaarste van - Oost Europees personeeldrijft de prijs weer verder op. De vraag is ofhet uitvoerende bedrijf hier, in een duidelijkverbeterende economie, al rekening meeheeft gehouden. Vele bedrijven zitten nogmidden in de neerwaartse spiraal van demagere jaren. Men merkt te laat dat het werksterk aantrekt, maar dat de marge nog op hetlage slechte niveau van een zwakke marktzit. Nog steeds vraagt men zich af of en aanwie al de verhogingen van materialen,personeelskosten doorberekend kunnenworden. Duidelijk is dat het uitvoerendebedrijf altijd als laatste de knop omzet.Hij merkt vaak te laat dat zijn werkdruk weeromhoog is gegaan en dat de margeverbeteringvan de producent alleen wordt verhaaldop zijn bedrijfsresultaat. Doorberekenen vanverhogingen van materialen wordt te laat alsniet mogelijk geacht vanwege zijn zogenaamdeuitstekende relatie met dezelfdeopdrachtgever die hem in slechte tijdenheeft gesommeerd om toch steeds de goedkoopstete zijn. Dezelfde opdrachtgever zalzich wellicht inmiddels moeten realiserendat het uitvoerende bedrijf nooit in dezedakbranche goedkoper kan zijn, zonder datdit duidelijke gevolgen heeft voor de aangebodenkwaliteit.CIJFERS DAKBRANCHEOnderzoek binnen de dakbedekkingsbranchegeeft inzicht in de hoeveelheid platdakvlak die jaarlijks wordt bekleed metgesloten dakbedekkingmaterialen. Het totaledakvlak dat in de nieuwbouw- en renovatiemarktvan platte daken wordt uitgevoerddoor de officiële dakdekkersbedrijven, ligtde laatste jaren tussen de 18 en 20 miljoenvierkante meters per jaar. Meer dan de helft(12 miljoen m 2 ) van de platte daken wordtdoor Vebidak-leden uitgevoerd. De dakendie door de installatiebranche worden gerenoveerd,zijn in deze meters niet opgenomen,dit wordt nog op een slordige 3 à 4 miljoenvierkante meters geschat.Ruim 60% van de materialen, zowel dakafdichtingals isolatiematerialen, wordt via


JANUARI | FEBRUARI 200717de groothandel ingekocht. De overigeinkoop geschiedt door inkooporganisatiesen grotere dakdekkersbedrijven rechtstreeksvia de producent/leverancier. Het merendeel(70%) van het totaal van deze dakvlakkenwordt voorzien van traditioneel bitumineusmateriaal: 60% voorzien van A.P.P.materialen en 10% met S.B.S. materialen.Nederland is in tegenstelling tot enkeleomliggende landen nog steeds het land meteen merendeel aan bitumineuze, gebrandeA.P.P. systemen.De kunststof afdichtingsmarkt is duidelijk delaatste tien jaar stijgend en heeft inmiddelseen aandeel van een ruim 30%, waarbij dePVC- (3,5-4 miljoen vierkante meter/perjaar) en de EPDM-markt (maximaal2 miljoen vierkante meter) de belangrijkstetoegepaste kunststoffen zijn. Duidelijkverschil is dat de PVC-markt veelal duidelijkin concurrentie met de bitumineuzedakafdichting op de nieuwbouw van groterehallen wordt toegepast, waarbij de EPDMdakafdichting met name voorkomt op hetmilieuvriendelijke en duurzame vlak binnende woningbouw en op aanvraag van overheidsinstellingen.Overige toegepaste kunststoffenzijn de ECB, TPO en TPE dakbanen,deze zijn nog goed voor een redelijk stabielblijvend marktaandeel van in totaal1 miljoen meter. Ook is in de vloeibare polyester(probleemoplosser) en spuitbare bitumineuzedakafdichting weinig verschuivinggesignaleerd en lijkt deze markt stabiel inomzet.PRODUCTONTWIKKELINGENDakbanenDe introductie van éénlaagse bitumineuzesystemen, wellicht ingegeven vanuit eenzekere marktdruk om nog lagere totaalprijzenaan te bieden lijkt, aan het einde vande magere jaren, niet echt een vast aandeelin omzet te hebben gekregen. Veel dakdekkerszijn niet meegegaan met deze - wellicht- verarming van kwaliteit. Zoals aangegeven,is met de huidige verkoopprijs van de bitumineuzedakbaan haast geen marge te behalenvoor een gezonde bedrijfspolitiek bij debitumineuze producenten. Nu het beter gaatwordt door de producent aan de ene kant deprijsverhogingen van grondstoffen sterkerdoorberekend, anderzijds worden ooknieuwe hoogwaardige systemen geïntroduceerdbinnen deze sector van zogenaamdegecombineerde POCB materialen, alternatievebitumineuze producten met kunststofverbindingen die tegen hogere prijzen in eenduurzamer segment hun positie moetenveroveren. De jarenlange exclusiviteit vande dakdekker met het topsegment binnende bitumineuze markt, waarbij het onderscheidendvermogen en de extra kwaliteitvan de bitumineuze dakbaan wordt vertaaldin het toepassen van dubbele wapeningenvan glasweefsel en polyester, lijkt op zijnWalter Bos


JANUARI | FEBRUARI 200719retour. Deze marktfilosofie met eenbeschermde geautoriseerde verwerker wordtdoor de hoge druk om omzet te genererendoor één van de belangrijkste marktleidersbinnen dit zogenaamde 446 segment vaarwelgezegd. De producten worden inmiddelsook via de groothandel verkocht. De kunststof-markt,met name de EPDM-markt, profiteertduidelijk van een snel toenemendaantal opdrachtgevers die bewustwording inkwaliteit inmiddels al wat langer in hetvaandel meedragen. De afgelopen jaren zijnzowel in de dakmarkt als de gevelmarkt stijgingenvan minstens 20% in omzet geen uitzonderingbij de op deNL-markt opererende producenten. Een permanenteinhaalslag lijkt door hen te wordengemaakt. De komst - enige jaren geleden -van TPO- en TPE-materialen in de kunststofindustrieis door de veelzijdigheid vansystemen en de moeilijke verwerking vandeze systemen qua omzet gestabiliseerd eninmiddels wat op zijn retour. Mede dankzijde zeer snelle verlaging van de TPO/TPEverkoopprijzen doordat o.a. enkele leveranciersdrastisch zijn gaan stunten om hunmarktaandeel snel te laten stijgen, ten kostevan de PVC sector, hebben ook het imagovan deze groep van Polyolefinen kunststofdakbanen verder geschaad.IsolatiematerialenDuidelijke verschuivingen worden gesignaleerdbinnen de hardschuim isolatiematerialenvoor platdaksystemen. Steedsmeer wordt PIR isolatie (relatief dunne isolatieplaatmet een brandwerende eigenschap)toegepast in plaats van de bekende drukvastepolyurethaan dakplaat. Ook is vanwegeeen tekort aan minerale wol isolatie, wat aanhet einde van 2006 heeft geleid tot dramatischelange levertijden, meer PIR isolatietoegepast. Vanwege de gunstige lage prijsheeft ook de Polystyreen-markt zijn vastemarktaandeel behouden. De overige specialistischemarkt van uiterst drukvaste isolatiematerialenvan XPS (omkeerdak) en isolatievan Cellulair glas heeft vanwege de opkomstvan steeds meer gebruiksdaken in de vormvan o.a. parkeerdaken, groendaken en waterdaken,goed geprofiteerd in omzet.TOEKOMSTDe inventiviteit binnen de dakmarkt wordtsoms beloond. Aan de ene kant is het enkelejaren geleden veel besproken en geïntroduceerdebeheerscontract niet overal vollediguit de verf gekomen, op enkele gespecialiseerdebedrijven na. Daarentegen is demarkt van valbeveiligingen op het dak naeen hevige en snelle ontwikkelingsfase eenvolwassen markt geworden. Hier blijktmomenteel veel geld in om te gaan.Het maken van risicoanalyses van dakvlakkenop het gebied van veiligheid en het adviserenvan permanente of tijdelijke valbeveiligingenof zogenaamde gebiedsbegrenzers,is inmiddels door veel adviesbureaus enaparte afdelingen van dakdekkersbedrijvenvolledig in het pakket van werkzaamhedenopgenomen. (Red. Dit onderwerp zal binnenkortnog behandeld worden in B+U)Grote veranderingen zullen in 2007 plaatsvinden als de Voornorm 6050: “het brandveiligdetailleren van gesloten dakbedekkingssystemen”,wordt omgezet in eenuiteindelijke NEN 6050 en binnen hetnieuwe bouwbesluit wordt opgenomen.In 2007 zal deze voornorm dienen omervaring binnen de branche op te doen metdit thema. Ook het aantal gebruiksdaken zalde komende jaren blijven stijgen.De (her)bouw van nieuwe centrumplannenen stadsparken zoals in Almere, Rotterdamen Enschede zullen ook in andere stedenmoeten gaan leiden tot meer toepassingenin de vorm van gebruiksvoorzieningen opdaken. Een hot item blijft natuurlijk hetmilieu waarbij waterberging en waterbufferingin de toekomst ook op het dak zal moetenkunnen plaatsvinden. Mooie voorbeeldenvan een vorm van waterbuffering zijn dewaterdaken op het nieuwe belastingkantoor“Walter Bos complex” te Apeldoorn. Dezeextra toepassing op het dak geeft voorsamenwerkende partijen zoals de dakdekker,hovenier en producent van duurzame materialennog meer mogelijkheden om systemente blijven ontwikkelen die passen bijhet veilig afdichten van deze gebruiksdakenop hoog niveau!Tot slot zullen in 2007 naar verwachting deprijzen verder moeten stijgen binnen dedakbranche tot een gezond niveau, waarbijeen verantwoorde bedrijfsvoering voor eenieder mogelijk is. Het zal zeer zeker helpenom duidelijke keuzes te maken welke(gespecialiseerde) richting men met hetbedrijf uit wil en bovendien - door een stukselectiever te werk te gaan - ontstaat naarverwachting de langverwachte gezondedakbranche.

More magazines by this user
Similar magazines