gazette van lokere

waaslandca.front36.kunstmaan.be

gazette van lokere

Zondag 17 November 1895. 52° Jaar «• 2678.GAZETTE VAN LOKEREMen schrijft in te Lokeren bij den Uitgever en in alle Postkantooren. — De prijs der inschrijving is bij het jaar fr. 4 en per post fr. 5 ; voor Frankrijk fr. 7 vooruit te betalen. Men aanvaardtgeene inschrijvingen dan voor een jaar. — Men wordt verzocht de bekendmakingen den Vrijdag voor den middag toe te zenden, de prijs is 12 centimen, aankondigingen in stadsnieuws 25 centimen,rechterijke aankondigingen of faillieten 50 centimen, vonnissen fr. 1 per drukregel; dikwijls te herhalene bekendmakingen betalen op voorhand en worden bij overeenkomst gedaan.STAD LOKEREN.Verkiezing voor 15 Gemeenteraadsledenden 17 November 1895.Kandidaten herkiesbaar in 1904Kandidaten herkiesbaar in 19001Lokeren 16 Nov.BERICHTAl wie met Nieuwjaar a. s.een abonnement neemt op de< Gazette van Lokeren > ontvangtvan heden af ons bladgratis.Eene fortuin in een oud boek.Uit Brussel meldt men de aanhoudingvan twee personen die titels ter waardevan 9000 frank voor 3000 frank tekoop boden en bij hunne aanhouding beweerdendat zij de waarden in een oudboek gevonden hadden. Dit alles is volstrektwaar.Een 13 jarige knaap kocht dezerdagen bij eenen koopman in oude boekenvan de Marché au Puces, op dehalfwekelijksche markt der Cours deVincennes, te Parijs, eene oude verzamelingvan het blad Le Voleur.Het boek doorbladerende vond hij eenheel bundel titels met spelden aan hetboek vastgesteken. Hij nochzijne ouderskenden de titels en raadpleegden denkolenkoopman op den hoek der straat,die vaststelde dathetgoede titels waren,tot een beloop van niet min dan 150,000frank.Men besloot zich dit fortuintje toe teeigenen en de kolenkoopman met denvader van den knaap vertrokken naarBrussel om de titels, dragende den naamH. Haes, te verkoopen. De policie vanBrussel verwittigde deze van Parijs overde aanhouding en de moeder van denknaap zegde nu de heele waarheid.Henri Haes, wien de titels haddentoebehoord woonde rue du Chateau d'Eaute Parijs ; hij was bediende bij het Bureelvan Weldadigheid en onlangs zooarm gestorven dat de familie zijne berafeniskostenmoo»i 'oeiuïeu en daai-mnzijne meubelen en boeken had doeuverkoopen.De heer Haes was zeer bang voor dedieven, had zijne titels in het boek verborgen.De 150,000 frank zullen nuverdeeld worden onder de erfgenamen,drie neven. Een hunner, overste in demagazijnen Bon Marché, wilde de zaakniet gelooven voor de oprichter deropenbare veiligheid het hern zelf verzekerdeInbraak in eene pastorij.Eene der nachten van verleden weekhebben dieven trachten in te breken inde pastorij te Lendelede, bij Brugge.Rond twaalf uren hoorde de meid vanden pastoor gerucht in huis ; zij dachtdat het haar meester was, maar weldravernam zij dat het gerucht van buitenkwam. Zij schoof haar venster open enzag een man wegvluchten.Daarop begon zij t.ï luiden met hetklokske dat boven de pastorij hangt,maar de koord brak in hare handen.Door het bellen en roep>n, kwam ercin lelijk hulp opgedaagl. Men heeftalles ondarzocht ; de dieven haddenreeds twee deuren opengebroken.Ook hebben zij het slot van de voorpoortdoen springen en gepoogd in denkelder te breken, maar langs daar nietgelukkend trachtten zij in het huis tebreken. Zij waren op het punt binnente dringen toen zij verdreven werden.Zij hadden vela druiven opgeeten.Crisis in de hollebloknijverheid.Men schrijft uit Overslag :In de holHndsche bladen deed in denlaatsten tijd een berichtje de ronde overde duui'to van In t klompenmakershouten over dMin»u verkocht, die1,"( 1(1 i' u i ' '1 [>]>i l a - h t e n ( l u i g i ' S C>w»


Grooten Schouwburg van Gent.ZONDAGH NOVEMBER, OM 2 UREgroote Morgenstondaan verminderde prijzen.Balkon, logién en baignoiren fr. 3.00Parket fr. 2.00, tweede rang de face fr.1.75, tweede rang zijkant fr. 1.25,parterre fr. 1.00, derde rang de face fr.C.75, derde rang zijkant fr. 0.60, galerijfr. 0.35, paradijs fr. O 20.Cavalleria rusticanaLyrisch drama in twee deelen, muziekvan Mascagni.Spaansche FantazijGroot ballet door mej. Pastore en Parisen gansch het halletkorps.Le ChaletBlijspel in één bedrijf, muziek vAdam.Orde der vertooning : 1. Le Chalet2. Ballet, 3. Cavalleria Rusticana.Alle Zondagen morgenstond.Men kan van heden af kaarten bekomen.— Amerikaansche pince-nez. — Zie3' page.BflRGERSTASD DER STAD LOKEREHvan 7 tot 14 November 1895.HUWELIJKEN :Urbain Louis Marie Vertongen, fabriekant, met Maria Christina Lyssensbezondere.OVERLIJDENS :Marie Therese Dielemans, z. b. 72 j7 m. echtgenoote van Guillaume Frederic Adolphe Otte/bein, Molenstraat.Julianus Mauritius Waegemans,m. 2 d. Nieupoört.Gustaaf Prosper Waegemans 2j.m. Nieupoort.Josephus Veldeman, koopman, 59 j.8 m. echtgenoot van Philomena JacobaThomas, Heirbrug.Antoine Adolphe Florida Marie GhislainBlancquaert, 2 m. 17 d. Statiestraat.Joannes Baptista Collewaert, Ij. 11m. Heirbrug.Isidore Desire Collewaert, 3j. 1 m.Heirbrug. .Eduardus Verbraeken, hjndraaier,75 j. 2m. echtgenoot van Rosalia DeCoen, Zand. .Madeleine Rogiers, 4 m. 7 d. Heir-Marguerite Louise Impens, 8m. 18d.GazstraatMalrina Louisa Hoebeke, 19 j. 7 m.Bergendries.Edmondus Frans De Bock, hairsmjder,41 j. 6 m. echtgenoot van CarolinaKetels, Veldstraat.Michel D'haemer, 4 m. 12 d. Bergendries.Aurelius Van de Velde, 1 j. Nieupoort.Petrus Cesar De Vos, 2 m. 12 d.Nieupoort.GEBOORTENS : 11Grondgoederen van mijnheer Th. Poullier,uijveraarte Rijsel.Openbare VerkoopingEsschen BoomenSparren op stam, Sparrensnoei,gevelde sparren en afbraakte WACHTEBBKE (Peene) en teEXAARDE (Steenebrug).De Notaris DESCBLINS. teWachtebeke,zal openbaarlijk verkoopen, tonverzoeke van den heer Théophiel Poullier,nijveraar te Rijssel.Op Maandag 9 December 1895,om 8 ure 's morgens.2000 sparrensnoei, 3 koopen boonkodden,te Exaarde aan de Steenebrug.4000 gevelde sparren, 9000 sparrensnoei,16 koopen esschen boomen, 5koopen afbraak, in da Peenebosschen teWachtebeke.Sparren op stam te Wachtebeke,Peene.Koop 1 153 stuks Koop 13 186 stuks2 171 » » 14 2063 153 » » 15 1664 164 . » 16 1875 133 » » 17 1486 158 » » 18 1507 182 » » 19 1538 188 » » 20 1399 174 • > 21 15210 188 . » 22 13811 168 » » 23 165„ 12 164 »Tijd van betaling tot 8 September1896, mits te stellen voldoende borg.Te vergaderen ter herberg van JanDemey te Wachtebeke, Peene.Openbare VerkoopingvanKaphout en BoomenTE EXAARDE-LEEN.De Notaris BACK te Exaarde verblijvende,zal openbaar verkoopan tenaanzoeke van den heer Ernest Serdobbelte Gent en anderen :Op Dijnsdag 3 Decemberom 8 uio voormiddag.Eenen bosch allerhandeschoon zwaaraphout.50 kanada en abecleu boomen.Te vergaderen ter herberg van LouisVan de Vyver te Exaarde-Oosteinde- Casino D Lij Fr.'|VTluimr, te S vei.eecken, iloip.


laelator VIrs,ntianj••iP.I0UWen |genBi, pal[katoeminiGroote Verviersche VerverijHTJTS O. SCHIPPERGESvertegenwoordigd doorMej. ELVIRE VERLAEKTVeemarkt, 25, Lokeren.Zonder concurrent in België voor de VERWERIJ en APPRET van, wollen en zijdenBijzonder zwart voor rouw.„ I Verwen. enj van bijden met de tendeurBDrooge geperfectionneeide kukschmg)ost Drukken op stof, supenonteit van werk, snelheid, matigheid van prijzenBei Succmsilen in il de gioote steden van het landr TaJit er hand te koopen.T< « schoone voituur (caleche),ufvroop tp 33in stut en een dubbel harnais, zooals nieuw Zich te bevragen teniele dezer bladLa Victorieuse.lezen schujflnkt is de beste welkehelen toe uitgevonden is Hij bevatijke voordeelen op allen anderennjfinkt Van hoedanigheid is hij zeerirt zimer, v'oeibaar en laadt nochnktfiotten noch/de pennen aan'erknjgbaar ir? pullen van 1 liter,liter en 1/1 liter ten bureele dezerOpenbare VerkoopingPotd "TJONHUIZENen twee'"TL LOKEREN\t Notaris LYSSENS te Lokerenblijven Ie zal ten aanzoeke van wienbehoort, met winst van 1/2 °/o inIpremie, openbaarlijk verkoopenStad LokerenEene Olieslagenj en hof, te Loke-, Kazernstraat, ten kadaster bekendtie E, nummers 1782f en deel van14e, groot 12 aren 58 centiaren,ende oost de Kazernstraat nonrl Munce Van Damme en Adolf VanDime, west M Louis Rubbens en zuidop twee1 ngenottreding met 1 Januari 1896[I Een schoon Woonhuis en hof tèteren, Kazernstraat, ten kadasterend sectie E, nummer 1784b en deel1784e, groot 5 aren 45 centiaren,lende oost de K izernstraat, noord0| 1 west M Louis Rubbens en zuiuop -tIntjenottreding met 1 Janmn 1896III Vier Woonhuizen met hof staligen verdere afhingen te Lokeren,uernestraat, ten kadas*ei bekenditie F, nummers 1784bcibis, I784b4bis84e5bis, 1784f5bisen deel van 1784e,simen groot van gronde 4 aren 7 cenirenpalende oost de Kazernstraat,ilen west M Louis Rubben en noor 1iii *p 3Jaarhjksche opbrengst fr 280 80Bij accumulatie gebracht op fr 10700IV Fen voornaam Woonhuis metim achtergebouw dienend voor drukï! irij, staande en gelegen te Lokeren,stienstraat, ten kidaster voorkomenonder sectie A, nummers 677x en"j groot van gronde 1 are 40 centinJen, palende west de Statienstraat,ird en oost M Juks \ in Damme ennd de heeren en juffers Boelens en>p 5\erhuura mits 4"0 franken 'sjaarsSlechts gebi icht op fr 6500Fen welgelegen Winkelhuis metsrdere aanhoongheden stianle tesUren, rechtover de kerk lan delarkt, ten kadaster hekend sectie E,urnmet 579b Lroot van cronde 1 areJcentiaren, palende noord de Markt,o^tjuffer Mine Drisspns, zuil en westame wed De Conmik m kindeienVerhuurd aan den heer August Baertmts 600 franken 's j iarsMI Vier Woonhuizen "ret verdieptaan Ie engelegen te lokeren, aan deI ugstraat, ten kadastei bek< nd sectienummers 1170c, 1171b, 1172d,n deel van 1172c groot 2aien I9ceniwen,palen Ie nooid de Brugstraat,*>st de Lepelstraat, zuid koop 8 en «e«tlame wed Alfons IhuysbaertJanlijksche opbrengst fr 611VIII 4 Woonhuizen met koer enWrlera afhangen te Lokeren, aan Ielstraat, ten kadaster bekend sectienummers 1167a, 1168a 116%,116 )c, en deel van 1173c en 1173b, tezainpn groot van gronde et n are S4tmtiaren, palende noord koop 7, oostad. Duivepart,gediplomeerde Chirurgien-TandmeesteresOmmeganckstraat 62, Antwerpenheeft de eer het publiek en h ire talrijke kaianten kenbaar te m iken dat zij / il te raadplegenof te ontbieden zijn all WOENSDAGEN te LOKEREN, bij den hter BUYSSE-XSTREMIRSCH, KERKSTIUAi 4, voor alle mondziekten alsook het inzetten vankunsttanden volgens het nieuw systeem — Huis meer dan 40 jaren gunstig gekend Ter plaatse kostelooze raadplegingen en operatien alle Woensdagen van 9 tot 10 ureid Ter plaatse kostelooze raadplde Lepelstraat, zuid volgende koop enwest dame wed Alfons IhuysbaertJaarlijksche opbrengst fr 403I\ Eene herberg met koer en verdera afhangen, te Lokeren, Lepelstraat,ten kadaster bekend sectie E, nummer1166a en deel van 1173b, groot een are19 centiaren, palende noord koop 8,oost de Lepelstraat, zuid volgende koopen west wed Alfons ThuysbaertVelhuu 1 mits 182 fianken 'sjaarsX Drie Woonhuizen met koer en verdure afhangen te Lokeren, Lepelstraat,ten kadaster bekend sectie E, nummers1163a, 1164a, 1165a en deel van 1173b,groot een are 65 centiaren, palendenoord voorgaande koop, oost de Lepelstraat,zuid M Isidoor Van den Borreen west dune wed Alfons ThuvsbaertJaarhjksche opbrengt 312 frankenBIJ af cumulatie gebracht op fr 26150XI Een Winkelhuis te Lokeren,Steenebrug, ten kadaster bekend sectieE, deel van nummers 1984i en 1984k,groot een are 68 centiaren, palende oosten zuid dame wed Athanase Lapeer,wtst koop 12 en noord de KapellcstraatOnmiddellijk ingebruiktredingSlechts gebracht op fr 1600XII Eene Stoomoheslageiijmet groote magazijnen en zoldering en veidereafhangentheden, gelegen alsvoren, tenkadaster bekend sectie E, deel vannnmmer 1984i, groot 11 aren 97 centiaren,palende oost koop 11, zuid dameweduwe Athanase Lapeer, west koop1i en n)ord de Leede en daarover densteenweg van Gent naar AntwerpenOnmiddelijke ingebruiktredingSlechts gebracht op fr 10550XIII Eenen schoonen Lusthof metserre, paviljoen en magazijnen te Lokeren,Heirbrug, sectie E, nummers1984h en 1985d, groot 23 ar»n 05centiaren, palende oost koop 12, zuidge/egde dame Lapeer, west M GustaafBrandt en noord de Leede endaaroverden steenweg van Gent naar AntwerpenIngebruiktreding onmiddellijk na deverkoopingSlechts gebracht op fr 4520DEFINITIEF VERBLIJFWoensdag 20 November 1895,om 2 uren namiddag ter herberg « DeBeurs » gehouden door M A Beel teLokeren, Groote MarktOPENBAREVERKOOPINGHUI3MEUBELENLandbouwer salm, Beestialen, Veldvtuchten,Hout, Hooi en strooiTE EXAARDE-R1 ('HTS! RAATDe Notaris B \CK te Fxaardt \ ei! lijven Ie, ?\] ten aan/oeke en ten 1 f vevan Leonie Veischraegen, weduweBenignus De Mey enSeraphien De Mty,te Fxaarde Reentstraat, openbaar v»ikoopenOp Dijnsdag 19 ISatembei 18951° om 8 ure vooimi \\i^Huismeubelen, als taf Is, stoelen,banken, stoven met toebehootten h rlogie, quinquets, koffers, kleirkassen,kommoden, printen, koper ijzer tinaar Ie-en gleierwerk , in een vooideen volledig keukengenefBedstoelen en beddegenevenLindbouwersalin, als 2 scimmednj A lelkarrcn treemkar, speelk irIi nbak met trein, twee plo gen kernnnehiuilo fmolen, windmolen 'ggeen -deepbar I siiijpiarl, baskuul metgewichten, I il wis n» t gedichten, kt uidewa^ens n ken, spadtn voiken,zussens pikken «ehuppen vlegels,iaken, \n\\f i m'Sthaken, braskuiptnemmers grauizikken zultonien,melkkuip, melk en botertielen,potten II m^er andere gei lew nzunIiVe s* \ luchten jJOO schovenoi^'ed i t.h n I oorn10 K) ^cli ven ongedorscln n havei801)0 kil s urdappel n400 kilos, godoischeii tarw i100 , , haverVerders 400 kilos tarwe meel300 » gruisVruchten te Velde Ongeveer 1hectaar 15 aren loof en wortelsGezaagd Hout 81 deelen planken,4 eiken gordingonEene groote hoeveelheid hooi enstrooi, ongeveer 10,000 kilosAllerhande zwaar bekwaam kapboutMest, beir en brandhout2° om 2 ure namiddag (stipt)Beestialen Een biuin ruinpaard(zevenjarig) bijzonder dienstig voorbrouwerij Ook drie paardenharnassuren3 schoone koeien1 rund4 verkens — kiekens en haanN B De beestialen zullen allen tekoop gesteld en verkocht worden, geenenkel zal aan de openbare veiling onttrokkenwordenAlles kontant te betalenOpenbare Verkoopingvan twee partyenZAAILANDte Exaaide, RechtshaatDe Notaris BACK te E\aarde verbhjvende, daartoe in rechte benoemd, zalten overstaan van den heet Vrederechte"des kantons Lokeren, openbaar verkoopenEerste koopEen Zaailand, gelegen te Exaarde,Rechtstraat, kadastraal bekend sectieA, nummer 600, groot 60 aren, palendeoost den heer Gustaaf De Vos, zuid deheeren Karel Haeck, Petrus Puts enDomien Verhoosele, west dame wedBaetens-De Giaeve te Lokeren en noordufvrouw Lleonore Scheins te Zeveneekenen volgenden koopTweede koopten Zaailand, gelegen alsvoren, sectieA, nummer 612, f,root 59 aren 80 >centiaren, palende oost genoemden heer fDe Vos, ^uid voorgaanden koop, westoornoemde jufvrouw Scheins en noordenoemde heeren Haeck en PutsIn pacht bij Üomien Verhoosele totKerstdag aanstaande mits I40frBENIGE ZITDAGOp Woensdag 11 Decembei 1895Om 2 ure namid lag tu zaal van hetVredegerecht te LokerenBij uitschelding van BedrijfVeiling vanMEUBELENLandbouwersalm, Beestialen enzte Evaarde, DoorselaardamDe Zaakwaarnemer CAM ONGENA,te Exaarde Doorselare, zal door bevoegdambt ten aanzoeke en ten hove derweezon Judocus Van Damme, te txaarde,Kersmaeker, openbaarlijk verkoopenOp Dinsdag 3 December 1895,om 8 ure voornn IdagHuismeubelen stoelen, 2 tafels,kleerkas en kommole, tin-, en menigander geriefLandbouwersalm loofinolen, 2landegden, 2 kruidwagens, trog, 3 hders bijlen, mesthaken, kuipen, zaadtonnen, kern met toebehoorten, balansen gewichten, smjpaard en verdereUndbouwgenefBeestialen 2 schoone koeien1500 schoven ongedorschen koorn700 > . haverRogge haver en geerststroo45 aren loof en wortels te veldeDe koopen tot 6 fr komptant, verderstijd van betaling mits goede borg.MOBILAIREVERKOOPINGte Exaarde GentdamDe Notaris LYSSENS te Lokeren,/al ten aanzoeke en ten hove derkinderen Van Damme, te Exaaide aan deGentdam, openbaar verkocpenOp Dinsdag 26 Noteinbet 1805om 8 uren voormildagHuismeubelen als Ufels, stoelen,LOimnode, bedstoelen, ijzei koper enaai lewcrk en?Lan lbo iwersh il n zooals een onlangsnieuw lor < limachii u met manege, neken, vi"> ii spilen, mesthaken, beirbik, hoop' ir, tio,', plcj, enz\ ei lunchten 3000 ongedorschenschooven to£,g*600 «piustn Iroog brindhout70 aren loof60 aren wortels1"> )O kilos aar lappelenStr ï, kautbouten schaapmestLieesti ïlf u 2 bi k dfde koeien2 rundersD I 11 p ii tot fr 5 Limipt int tebet ik nHuis Ch, Van den Bogaert15, Kerkstraat, 15, Lokeren.Confectien op Maat voor Heeren, Dames politots (model WKinder-ccstnmenGroote keus van allerlei Lakens.Taillenr) enSpecialiteit van Engelsche Stoffen, Nieuwigheden voor Vronwkleederen.Al wie wel wilt gekleed zyn en zich schaone stoffen aanschaffen, wendezich tot bovengenoemd huis alvorens zyne aankoopen te doenAl wie een aankoop doet van 25 franken ontvangt gratis een schoonportret (carte visite).Voor 50 franken carte Album om te vervaardigen by den heer JULIÜSSTEECK, Kerkstraat Lokeren.He gezondheid weergegeven aan allenzonder kosten noch medecijnen door dezachte Grezondheidsbloem deRevalenta ArabicaDU BARRY, van Londen, welke sedert48 jaar, zonder medecijnen, noch purgeenng,noch onkosten, volwassenen enkinderen geneest van slet hte spijsvertering,maagontsteking,buikpijn, slijm,winden, zuur, klopping, walging, brakingna het eten of in zwangerschap,buikloop, roode loop, darmkramp,teling, hoest, aamborstigheid, beklemdheidvan de borst, ?inking, duizeligheid,aandrang (congestion), zenuwkwaal,slapeloosheid, zwaarmoedigheid,pisvloed, zwakheid,uit^eputheid, bloedjebiek,bleekzucht, koorken,influenza,hoest, asthma, slijm, krampen, nevral-;ie, lamheid, suikerziekte, rumatbisme,icht, zwakheid, uitputtingOnder de duizende genezingen en bedankingsbneven,is de heer pastorComparet, die zegt « God zij geloofd 'de goddelijke Revalenta heeft een eindegesteld aan mijne 18 jaren maag- enzenuwpijnen » De heer pastor Boillet,na 36jaren verstikkend asthma, deheerhertog de Pluskow van voortdurendeopstopping, deberoemde doctorsleeraarsDede Wuizer , D' Benecke zijn kindjevan 4 maanden van onophou lelijkebuikloop en brakingen , de heei Dr AVeimeulen, vanAntwerpen, schrijft, 16October 1888 « Ik heb herhaaldelijken met den grootsten bij val uwe Revalentavoorgeschreven Ik kan er zelfsbijvoegen dat, bij middel van dit uitstekend voortbrengsel, ik echte verrij zenissenbekomen heb Op dit oogenbhkbehandel ik nog een kind, dat zijn levenaan de Revalenta zal te danken hebben ,de heer D' Elmslie sehri)ft « Uwe Revalentiis haar gewicht in goud wnrd ,de heer majoor F de Bros van het 19'dragonders te Dole (Jura) schrijft, den10 December 1892 « Na het stelselvan de Revalenta Du Barry moet ik bekennendat ik er zulke voldoende uitwerkselenvan ondervind, dat ik vastbesloten ben met meer van haar gebruikaf te zien, F de B>-os , » mev de markiezinde Breh in, van slapeloosheid enleverziekte, van zenuw en hersenpijngedurende 7 jaai , Zijne Majesteit wijlenKeizei Mcolaas, Z H wijlen den PausPlus IX , mev Bore', gebo-en Carboneti,van 20 jaren h van^enheid, zoodanigdat zi) geene 1 weging kon doennoch zicli kleeden n< h uitkleeden, metmaagpijnen en slipeloosheid , de heerF Pernol, van 3 jaren ontsteking deiingewanden met voortdnrende brakingen nevralgie , op 30jangen ouderdomverlangde hij naar den dood en dacht aanniets dan aan de zelf noord , de eerwVader Lacan, van 7 jaar verlammingder tong, armen en beenen ui dnemaanden genezen , de heer Ruff, van40jaren nevnlgiein t hoofdIn doozenvan 2 fr 50, 4 fi 50, 7fr75, 17 fr 50, 6 kibs, 40 fr , 12 küos80 fr , zij het ongeveer 10 centiemenper maal Zij is voedzamer dan vleeschen bpspaart vijftig maal zijnen prijs inde behandelingOok is de Revalenta Chocolade debeste spijs om de slapeloosheid te genezenen de krachten der herstellendenherop te wekken In doozen van 2 fr50, 4 fr 50 en 7 fr 75Franco toegezonden tegen postmandaatDu BiRRY ET CIE (limited) 14, ruede Castialione, Parijs en 77 RegentstreetW , I onden Algemeen Depot te Brusselbij Emiel Timmermans, 2, Rouppestraaten in alle goede apothekenDEPOTS TE LOKEREN Thienpont,Wauters en Jacobs, apothekers4 VENDREEEEACE pour un cheval, aussi bonque neuf — S'adresser au NotaireSeschlins a Wachtebeke.Ter drukkerij dezer tebekomen :Schoone keus vanDoodsbeeldekenste beginnen van fr. 2.75de 100.Onmogelijke concurrentie.Amenkaansche Pmce-Nez.Nieuw model van doorzicht welkenoch den neus kwetst noch er afvaltPince nez en brillen m goud zilver,ecaille en bufle Meer dan dertig verschillendemodellenGioote keus van jumellen, barometers,thermometer» enzArtikels voor brtuwers, stokers en»Werkhuis van reparationPrijs buiten alle coneurencieG. SCHOONHENGEZICHl KUNDIGEVoldersstraat, 3S, Sent.DOOR REDENvan vergroating.Uit occasie te koop aan zeer voordeehgenprijs, een staande Gasnotor,systeem a Buss en Sombart » van 1/4Paard krachtTe bevragen bijAlph. Alberts, Onderstraat, 7,Gent.TE HUREN"Een schoon en genefelijk RENTE-NIERSHUIS met groote magazijnen enkoetspoort, ook dienstig voor alle bedrijven,gelegen in de Roomstraat Zichte beviagen bij M Alfred D'Hollander,doktorEr wordt gevraagdeen COÏSCIFRGE ter volle trouw, onnoodigzich aan te bieden zonder goedegetuigschriftenZich te wenden tot den heer LeonThuysbaert, Brouwer, Zand ïs° 28TE HURENEen welgelegen WOONHUIS metkoetspoort in de Kerkstraat, laatst bewoonddoor dame wed Ocket De Veirin7ich te bevragen bij wed De Beule-?\audts, KerkstraatJaarlijksche VerkoopingvanSLAGHOUTen zuireEiken Boomente Saffèlare CtcsmcerschboschDe Notiris DESCHLIÏSS te Wachtebeke,zil openbiarlijk verkoopen, tenverzoeke van het bestuur van het Bureelvan Wellah_heid der stad GentOp Maandag 18 \ownber 1895,om 9 ui e 's morgens1° 4 heit ren 23 aren 30 centiarenbeste blaghcut, te Saffèlare, in de bosschen{.enaam 1 Ciesmeersch, aan dePuienbrug, (assiette nummer 19 )2* En 10 /eer z» are eiken boomenTijd van betaling tot 8 September1896 voor rV koopers voorzien vineenen goeden m dek< oper of borgTe verga leien tei herberg van Petru»Pringels, « In den fsachtegaal « te Siffelare,Pmsnbrug


VELDSTRAATen hoek derBBXNESTEEGM' & MEJ E A. SE 1!HUISHERFST 1895 WINTERAU GOIN DE RUE =G E N THet voornaamste huis der twee VlaanderenGemaakte Kleederen voor Heeren, Jongelieden en KinderenBijzondere afdeeling voor het vervaardigen van Kleederen op Maat.Carreaux en Strepen, fr 2-00, 2-25, 3-25 3-5o, 3 75,4-90, 5-75T5_,__l___ in schoone engelsrhe stoffen, zuivere nol, fri s r o e ü e n 7-50.7-90, s-50,9-25, 9-90, 10-90, 12-00, 13-50,i5-oo, l6-5o, 1S-00m fantaisie of blauwe Che\iott, op een entwee rijenknoppen, fr. 6-5o, 7-25, 7-90, 8-5o, 8-90, g-5o, 9-90,:2-5o, 14-00, 16-00, 1S-00m gekamde Wol of m blauwe en zwarte Cheviot^geboerd m schoone Satin, fr 12, i5, 16-5o,iS, 20, 22, 24, 27, 3oWinter-O ver j assen ^iXsuTór êê„twee rijen knoppen, fr i2-5o, i3-5o, 14-50, i5, 16 5o, iS, 20.Winter-O ver j assen £u do^e Zoi%een en twee rijen knoppen, ge\oerd m wollen fantaisiestotfen of schoonesatijn, fr 24, 2S, 3o, 35, 3S, 40, 40, 5o, 55"Winter-Overjassen ^ZJvlttï^Lalle kleuren, gevoerd met wollenfantaisie-voenng, i5,19, 25, 28, 35, 39,44,48HTTnuio oe»£4-n °^ ^ **alf seizoen, in niemve ge-\J V GIjcLSSCH streepte Fantaisiestoffen of in engelsche enmlandsche Che\ioU, ge\oerd in satijn, fr 9-90, 12Ö0, i5, 18, 21, 25,3o, 35, 39, 44, 4S.Winter-Overjassenfr 7-50,9, i2-5o, i5, I8,J22compleet in schoone, nieuwe, effen en Fantaizie-Costumen~~ÏZ • comüleet in Taquetten of Vesten, m gekam. [ekamde wolCOStlimen o£ blauwe en zuartcche^ott, zuivere wol,17-50,20,23,27,30,35,40 45 _^____ —compleet, model Redingote, in blauwe of zwartegekamde wol, 35, 40, 45, 5o, 60 68, 75Costumen voor Jongeliedenin effen of Fantaiziestoften, fr 7-50, 9-00, I2-5Q, i5, 18Costumen voor Jongeliedenm schoone Nieuwigheden, of blau»c en zv, arte Cheviott, zuivere wol, frIO-5O, 12-50, 15, 20, 25, 3o ^ ^ __Costumen voor Kinderennieuwste modellen, fr 390, 4 9", 6-". 7-5". 8-75, 9-9°. '°-5°Costumen voor Kinderenm blauwe of fantaizie cheviott, maun of blouse, fr 7-75, 9 9°. "-5°. '2O, 23 _ _ _Pelerines Lorraines 2\l7SeVX^schoone stoffen van alle kleuren, waterdicht, fr 3-90,4-25,5-00,5-90,6-50, 7-75, 9-75, 11-50, 14, i5, 17, 19Kleederen voor Pensionaten, Administraties en Livreien.Lakens en Nieuwigheden, verkocht per meter.Franco verzendingen in geheel België van aankoopen van af 20 frankVAB3 STALENOp aanvraag begeeft ach een Snijder ten huize voor de Maat te nemen, zonder verhooging van Prijs.Zich te wenden :AIT COIN DE RITE. Yeldstraat, GENT.GASGESTIGHTDER STAD LOkEREN.VERKOOP VAN COCKE.Voor 1 tot 100 hectoliters, a fr. 0 80per hectoliter.Boven de 100 hectoliters a fr. 0.70de hectoliter.TE HURENLogernenthuis en Herberg vooraan deRoomstraat, laatst bewoond door Edm.Van Kerckhove ; Renteniershuis, Gazstraaten schoon Huis met winkel, herbergenhof, Schoolstraat, thans, bewoonddoor Louise De Wolf ; schoon LSuiuershuisvooraan ds Schoolstraat en nieuwopgebouwd Huis Kouter.Te bevragen bij Van de Velde br' &z' Veemarkt.Studie van den Notaris LYSSENSteLokeren, Statienstraat.TE BEKOMENGroote en kleine Kapitalenaan gematigden intrest mits goedehypotheek.Marktprijzen.Lokeren 13 November 1895.Witte tarwe per lU61it.fr. 13 50 1400Rocge • 9 00 9 50Geerste • 00 00 00 COBoekweit » 00 00 0000Haver » 9 751075Klaverzaad per kilo » 2 00 2 50Boter > . » 217 236Eijerenper25 » 3 26 354Aardappelen per 100 kil. • 4 00 5 00Raapkoek • 11 00 0000Lijnkoek » 16 00 00 00Kempkoek , 00 DO 00 00Mekanieke Bork- rn SteendrakkerijW' DE SMET-THEMON, Statienstraat.Emile NeefsGEPATENTEERDE WISSEL4GESTBIJ DE BEURS VAN BRUSSEL,Groote Markt, oud huis Four,LOKEEEN.Aankoop en verkoop van publiekefondsen, zoowel Belgische als vreemde.Inkasseering van koupons. Uitwisselingvan vreemde munten en bankbiljetten.Sinds 14 JULI is het kantoor van denNotaris BLANCKAEET overgebracht vande Statienstraat naar de plaats genaamd» Het Hoeksken » N° 13.De studie van den Notaris LYSSENS teLokeren, is overgebracht van het Zand,naar de Statienstraat VS' 13 nevens deherberg « Café de la Durme. >MekaniekeBoek- en StecndruklnrijWED» DE SMET-THEMONStatienstraat Lokeren.Men vervaardigt alle slach van drukwerken : Boekwerken, brievenvoor kennisgeving van geboorten en overlijden, beeldekens, portrettenin gravuur, aankondigingsbrieven van huwelijken, bestuurwerken, al debenoodigdheden voor maatschappijen, programuias, .iktien of obligatien.adreskaarten, visietkaarten, facturen, memorandums wissels, quittancien,tabellen en registers, affichen van alle groote, plans, menus, hiponderheidvoor kiezerslijsten en alle staten voor de administratie derbelastingen en accijnsen, alle «oorten van etiketten voor fabrikanten,immers alles wat in betrek staat met de Boek- en Steerfdrukkenj.Door behulp van een Gazmachien worden de werken op snelpersengedrukt en knnnen dus met de moesten spoed en aan de laagsteprijzen afgeleverd worden.PETROLEUM EN GASiOTOREU " KIFPEL „van de beste der bestaande systemen.Behoeft zeer weinig plaatsIs gemakkelijk in gang te brengenZacht en regelmatig in zijne beweging.Geeft 50 °/„ meer kracht dan eenig ander stelsel, mft 25 "/„ minder verbruik.Eenvoudig en sterk van constructie.Deze motoren even als verschillige andere sjstemen, nieuw en gebruikte,zijn verkrijgbaar en dagelijks in werking te zien bij den Hoof''-* rentALPH, ALBERTS, ONDSRSTRAAT, 7, G£[yr.X. B. Een nieuwe gismntor « KAPPEL » is- ter drukkerij v.ia dit blad dagelijksin vsrking en kan door de belanghebbende nagezien worden.VAN VERTROUWEN.Gediplomeerde Chirugyns-Tandmeesters p TH AT FBRABANTDAM, 81 UJJlNOPERATIEN EN XUNSTTANDEN.IJssren weg van Brussel,3rus;el5, 40 7, 18 10, 19 2, 16 5,09 6, 35Atóche6, 11 3, 18 10, 49 2 44 5.39 7 05(a 6 30 8, 16 11, 1" 3' 12 6,07 7 33Dendermomle: , 55 6 43 8, 52 11 3 10 6.10 7 36Grembergen 5, Ot 6 52 9, 00 11 37 3 21 6.19 7 45Zele5, 15 7 01 9, ia 11 50 3 33 6.30 7 51Lokeren 5 31 7 11 9 24 12 05 3 44 6.50 8 08Exaarde 5 41 7 25 9 37 12 15 3 54 7.02 8 18a. 548Moerbeke 1 78 32 9 45 12 24 4 00 7.09 23v. 5 57 38 12 2' 5 23 30Wachtebeke 0 07 8 49 12 3S 5 34 8 10ZplzateIS 9 .05 12e.53 5 51 8 52Eecloo 7 12 9 IS 1.506 46 9 47Detroin welkeom b 40 s noiiiJa uit Lokeren \ortrekl zal dien dag teDacknum 0111 6 46 biilljouden00 009,199,4910,17IJssren weg van, Seeloo. iokersn naar Brussel.Eecloo11 5310SelzateWachtebekeMoerbeke5 53Exaarc'e 6 01Lokeren 6 13Zele 6. 25Grembergen 6 35(a 6 42Dendermonde, '(v ü. 49Assche /, 20Bru«bel 7', 4!»s W n gFAaanie 6 (S ,hckuAlle treinen /Ul

More magazines by this user
Similar magazines