12.07.2015 Views

Kadernota sociaal domein - Gemeente Schiedam

Kadernota sociaal domein - Gemeente Schiedam

Kadernota sociaal domein - Gemeente Schiedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Verzameling raadsstukken nr. 101<strong>Schiedam</strong>, 20 november 2012Cluster MaatschappelijkeBriefnr.12INT00528OntwikkelingAfdeling Werk & Inkomen Portefeuillehouder Wethouder StamWethouder GrijzenAuteur F.L. Veldman Datum b&w-besluit 13-11-2012Tel.nr. 010-2192635E-mail Fl.veldman@schiedam.nlOnderwerp <strong>Kadernota</strong> <strong>sociaal</strong> <strong>domein</strong>Bestuurssamenvatting en voorgesteld besluit:Op 26 april 2012 is de Visienota <strong>Schiedam</strong>s Maatwerk in het Sociale Domein door de raad vastgesteld.Hierin worden drie pijlers benoemd waarlangs de transitie in het sociale <strong>domein</strong> vorm moet krijgen.1. versterken van de eigen kracht en burgerkracht;2. versterken van de keten van zorg voor de kwetsbare <strong>Schiedam</strong>mers;3. sociale stijging en maatschappelijke carrière.De gemeente staat de komende jaren voor de opgave met minder middelen een stevige taakverzwaring hethoofd te bieden. Om hierbij de juiste keuzes te maken zijn in de kadernota vijf criteria benoemd.1. Eigen kracht en burgerkracht2. Maatschappelijk rendement3. Integraal en effectief4. Preventie5. Het bieden van een vangnetIn de kadernota worden de vijf criteria getoetst aan de drie pijlers van de visienota. Dit levert het volgendeoverzicht op:1. Wat gaan we meer doen?2. Wat gaan we anders doen?3. Wat gaan we minder doen?In 29 beslispunten wordt vervolgens aangegeven tot welke keuzes dit dan leidt.1. Aanleiding<strong>Gemeente</strong>n staan de komende jaren voor een stevige taakstelling: er komen veelverantwoordelijkheden naar de gemeenten, maar de budgetten blijven hierbij achter. Dat betekent datwe duidelijke keuzes moeten maken, omdat we niet alles meer kunnen doen wat we zouden willen. Bijde decentralisaties gaat het rijk uit van het principe dat er meer eigen verantwoordelijkheid genomenmoet worden door de burgers zelf. Ook is er de aanname dat gemeenten beter in staat zijn te komen totmaatwerk en afstemming omdat zij het lokale veld beter kennen. Ook is de gemeente hierdoor in staatmeer efficiënt en effectief te werken. Bij het vorm geven aan deze taken zien wij ook een belangrijkeopgave voor de gemeente om zo veel mogelijk preventief te werken en te voorkomen dat<strong>Schiedam</strong>mers een beroep gaan doen op zware vormen van ondersteuning. Echter, voor degenen dietussen wal en schip dreigen te komen zal er ook een vangnet beschikbaar moeten zijn.Op basis van deze opgave, de uitgangspunten van de visienota ‘<strong>Schiedam</strong>s maatwerk in het sociale<strong>domein</strong>’ de interne ambtelijke discussie, de discussie met de raad op 15 oktober 2012 en degesprekken met de Adviesraden (Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand, WMO-adviesraad enAdviescommissieVrouwenemancipatie) komen wij tot vijf criteria:1. Eigen kracht en burgerkracht2. Maatschappelijk rendement3. Integraal en effectief4. Preventie5. Het bieden van een vangnet2. Bijlagen die ter inzage liggen- <strong>Kadernota</strong> Sociaal <strong>domein</strong>- Brief aan de adviesraden


23. Beleid (context)<strong>Gemeente</strong>n staan de komende jaren voor een stevige taakstelling: er komen veelverantwoordelijkheden naar de gemeenten, maar de budgetten blijven hierbij achter. Dat betekent datwe duidelijke keuzes moeten maken, omdat we niet alles meer kunnen doen wat we zouden willen. Bijde decentralisaties gaat het rijk uit van het principe dat er meer eigen verantwoordelijkheid genomenmoet worden door de burgers zelf. Ook is er de aanname dat gemeenten beter in staat zijn te komen totmaatwerk en afstemming omdat zij het lokale veld beter kennen. Ook is de gemeente hierdoor in staatmeer efficiënt en effectief te werken.4. AfwegingenBij het vorm geven aan deze taken zien wij ook een belangrijke opgave voor de gemeente om zo veelmogelijk preventief te werken en te voorkomen dat <strong>Schiedam</strong>mers een beroep gaan doen op zwarevormen van ondersteuning. Echter, voor degenen die tussen wal en schip dreigen te komen zal er ookeen vangnet beschikbaar moeten zijn. Op basis van deze opgave, de uitgangspunten van de visienota‘<strong>Schiedam</strong>s maatwerk in het sociale <strong>domein</strong>’ de interne ambtelijke discussie, de discussie met de raadop 15 oktober 2012 en de gesprekken met de Adviesraden (Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand,WMO-adviesraad en Adviescommissie Vrouwenemancipatie) komen wij tot vijf criteria:1. Eigen kracht en burgerkracht2. Maatschappelijk rendement3. Integraal en effectief4. Preventie5. Het bieden van een vangnet5. GevolgenDeze vijf criteria zijn vervolgens getoetst aan de drie pijlers die zijn benoemd in de visienota<strong>Schiedam</strong>s maatwerk in het sociale <strong>domein</strong>. Dit levert een analyse op met:1. Wat gaan we meer doen?2. Wat gaan we anders doen?3. Wat gaan we minder doen?In totaal benoemen we 29 beslispunten over wat we wel en niet blijven doen.Daarnaast benoemen we de regionale samenwerking als beslispunt. Het regeerakkoord doet uitsprakenover de schaalgrootte om uitvoering te geven aan de decentralisaties. Tezamen met het beslispunt omde vijf criteria vast te stellen, komen we op 31 beslispunten.1. <strong>Schiedam</strong> zoekt actief de samenwerking in de regio om voldoende slagkracht te hebben om dedecentralisaties te kunnen uitvoeren. De ondergrens in het regeerakkoord van 100.000 inwoners ishierbij leidend.2. Bij de invulling van de drie pijlers zijn vijf criteria leidend:1. Eigen kracht en burgerkracht2. Maatschappelijk rendement3. Integraal en effectief4. Preventie5. Het bieden van een vangnetWat gaan we meer doen in de eerste pijler?3. Wij gaan meer investeren in de eerste pijler om tot besparingen te kunnen komen in de tweede enderde pijler.4. In het eerste kwartaal van 2013 zal de gemeentelijke visie op vrijwilligerswerk wordenaangeboden.5. We gaan met ingang van 2013 meer middelen ter beschikking stellen voor initiatieven van<strong>Schiedam</strong>mers op de volgende terreinen:- Het ondersteunen van kwetsbare <strong>Schiedam</strong>mers;- Het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in de eigen woonomgeving.Het aanvragen van deze middelen wordt zo laagdrempelig mogelijk.6. Er wordt extra geïnvesteerd in de ondersteuning van mantelzorgers zodat zij beter en langer instaat zijn hun taak uit te voeren.7. Vrijwilligersorganisaties die zonder professionele krachten werken zullen actief ondersteundworden in hun ontwikkeling om het later zelf te kunnen.


38. We gaan nieuwe groepen vrijwilligers stimuleren om zich actief in te zetten voor de eigenomgeving vanuit het principe dat iedereen een bijdrage levert aan de eigen leefomgeving.Wat gaan we anders doen in de eerste pijler?9. Bij de subsidiëring van instellingen zal de nadruk liggen op het ondersteunen van vrijwilligers inplaats van het zelf uitvoeren van activiteiten.10. In 2013 zullen we een plan uitwerken voor een steunpunt vrijwilligers ‘nieuwe stijl’ dat gericht isop het mobiliseren, activeren en scholen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.11. We gaan meer samenhang aanbrengen in het aanbod per wijk door inwoners, instellingen en degemeente een gezamenlijk werkplan te laten maken.Wat gaan we minder doen in de eerste pijler?12. We gaan minder aanbodgericht en meer vraaggericht werken. Deze vraag wordt ook zo neergelegdbij professionele organisaties.Wat gaan we meer doen in de tweede pijler?13. In 2013 zal het Wot Nieuwland worden geëvalueerd. Bij gebleken succes en voldoendebeschikbare middelen zullen drie Wot’s heel <strong>Schiedam</strong> bedienen.14. <strong>Schiedam</strong> zal digitale hulpmiddelen meer inzetten om een betere informatievoorziening te bieden;vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen; zorg meer effectief en efficiënt te laten zijn enmeer de eigenkracht te stimuleren.15. We gaan sterk inzetten op de gezondheid van <strong>Schiedam</strong>mers, te beginnen bij de gezondheidszorgvoor de ongeborenen.Wat gaan we anders doen in de tweede pijler?16. Bij voorlichting aan <strong>Schiedam</strong>mers gaan we meer gebruik maken van mondelingeinformatieoverdracht, waarbij we ook ervaringsdeskundigen inzetten die hun ervaringen willendelen.17. We starten in 2013 met een pilot van maatschappelijk aanbesteden waarbij de gemeente het doelschetst en instellingen en verenigingen bepalen hoe ze dat doel gaan bereiken.Wat gaan we minder doen in de tweede pijler?18. De gemeente zal minder losse producten in de zorg financieren, maar overgaan tot inkoop van eenintegraal aanbod van samenwerkende instellingen.19. De gemeente <strong>Schiedam</strong> zal steeds meer taken door maatschappelijke instellingen laten uitvoerenen een steeds minder grote rol spelen in de uitvoering van de zorg.Wat gaan we meer doen in de derde pijler?20. <strong>Schiedam</strong> gaat meer inzetten op projecten gericht op activering naar vrijwilligerswerk van mensenals tegenprestatie voor een uitkering. We zoeken hierbij bij voorkeur de verbinding met debehoeften in de tweede pijler.21. <strong>Schiedam</strong> gaat actief sturen op de kwaliteit van het onderwijs en andere aanbieders in de eerste lijnzoals peuterspeelzalen en kinderopvang zodat het rendement omhoog gaat.22. In het eerste kwartaal van 2013 zal de gemeentelijke visie op Brede Scholen worden uitgewerkt,waarin de sociale stijging van <strong>Schiedam</strong>se jongeren vorm zal krijgen.23. <strong>Schiedam</strong> zet in op het versterken van de keten in onderwijs en arbeidsmarkt door op alleschakelmomenten de risico’s op uitval te verminderen.24. In het Talentontwikkelplein zullen vraag en aanbod van onderwijs, werkgevers en werknemersbeter op elkaar worden afgestemd, zodat meer <strong>Schiedam</strong>mers aan een baan komen.25. De gemeente zal als werkgever en stageverlener zijn verantwoordelijkheid nemen naar de<strong>Schiedam</strong>mers die een kwetsbare plaats op de arbeidsmarkt innemen.26. Vanuit het programma economie worden actief bedrijven geworven die de werkgelegenheid in destad kunnen verhogen.27. <strong>Schiedam</strong> zal actief belemmeringen wegnemen om vrijwilligerswerk uit te voeren naast eenuitkering.Wat gaan we anders doen in de derde pijler?28. In 2013 starten we in het kader van de voorloperaanpak met de doorontwikkeling van dezorgadviesteams in de scholen.


429. In het kader van de woonvisie is tot een samenhangend pakket aan maatregelen besloten om<strong>Schiedam</strong> een meer aantrekkelijk woonklimaat te laten hebben.30. Sport zal planmatig worden ingezet als middel voor het bereiken van de <strong>Schiedam</strong>se doelen op hetgebied van participatie, versterken van burgerkracht, het realiseren van een betere leefomgevingen het verbeteren van de gezondheid.Wat gaan we minder doen in de derde pijler?31. De gemeente <strong>Schiedam</strong> zal kwaliteitsaspecten en rendement bepalend laten zijn voor de verdelingvan onderwijsmiddelen.Wij stellen u voor het hierna afgedrukte besluit vast te stellen.Burgemeester en wethouders van <strong>Schiedam</strong>,de secretaris,de burgemeester,ir. J.C. van Ginkel MCMir. J.M. Leemhuis-StoutAan de gemeenteraadvan <strong>Schiedam</strong>De raad van de gemeente <strong>Schiedam</strong>;gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;b e s l u i t:de kadernota Sociaal Domein vast te stellen, inhoudende:de 5 criteria die zullen worden als toetsingskader gehanteerd bij het realiseren van de maatschappelijkeopgaven in het sociale <strong>domein</strong>. In de kadernota heeft deze toetsing plaatsgevonden en dit heeft geleid tot31 beslispunten die betrekking hebben op de vraag:1. Wat gaan we meer doen?2. Wat gaan we anders doen?3. Wat gaan we minder doen?Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente <strong>Schiedam</strong> in zijn openbare vergadering vande griffier,de voorzitter,J. Gordijn C.H.J. Lamers

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!