12.07.2015 Views

Nederlands Fonds voor de Film - Mediafonds

Nederlands Fonds voor de Film - Mediafonds

Nederlands Fonds voor de Film - Mediafonds

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

p/a Tweede KamerPostbus 200182500 EA Den HaagAmsterdam, 30 oktober 2012Betreft: RegeerakkoordGeachte fractievoorzitters en woordvoerders Cultuur en Media,Met grote zorg heeft de film- en televisiesector kennis genomen van de voornemens in deparagrafen Kunst & Cultuur en Media van het regeerakkoord. De voorgenomen maatregelentreffen de sector opnieuw onevenwichtig hard en zullen grote consequenties hebben voorhet culturele film en media-aanbod.In het regeerakkoord wordt gepleit voor een onafhankelijk, gevarieerd en hoogwaardigmedia-aanbod, toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. Dit onderschrijven wijvolledig. Deze ambitie lijkt nu volledig ondermijnd te gaan worden door de €100 miljoenextra bezuinigingen op de Publieke Omroep en de heroverweging van het Mediafonds.Mocht deze heroverweging betekenen dat het huidige Mediafonds opgeheven wordt en dathet budget voor drama, documentaire en talentontwikkeling verdwijnt, dan heeft datonherroepelijke gevolgen voor de sector. In de grote bezuiniging op de Publieke Omroep ishet kennelijk de bedoeling specifiek de geoormerkte gelden voor kunst en cultuur en desamenwerking met culturele instellingen, makers en producenten te treffen. Voor eenhoogwaardig aanbod is het van groot belang dat er ondanks de bezuinigingen bij dePublieke Omroep genoeg ruimte blijft voor de onafhankelijke makers en producenten.Wij vragen ons af of de overheid zich realiseert dat door bovengenoemde maatregelen, nade al eerder doorgevoerde bezuinigingen bij het Filmfonds, 80% van het fondsenbudgetvoor documentaires verdwijnt. Hoogwaardige Nederlandse dramaseries kunnen niet meergemaakt worden. Ook de projecten waarin jonge en beginnende speelfilm en televisiemakers via het Mediafonds en het Filmfonds gestimuleerd worden en hun talent kunnenontwikkelen zullen verdwijnen. Nationaal en internationaal geprezen TV-producties zoalsde dramaseries A’dam en Eva, Overspel, Penoza en Lijn 32, de documentaires zoalsOuwehoeren, De regels van Matthijs en Stand van de Sterren en speelfilms als Kauwboyhadden zonder fondssteun niet gerealiseerd kunnen worden.De desastreuze gevolgen van de aangekondigde maatregelen worden bovendien verergerddoor het gebrek aan initiatief in het regeerakkoord voor economische maatregelen. Hoewelin het regeerakkoord gesteld wordt dat cultureel ondernemerschap en nieuwefinancieringsvormen ondersteund en gestimuleerd worden zien wij daar niets van terug.Er wordt structureel €52 miljoen gekort op het topsectoren beleid van EL&I en €2 miljoenop het topsectoren beleid van OCW. Het water staat de filmsector aan de lippen.


Door het ontbreken van een gelijk speelveld met het buitenland gaan Nederlandsefilmbedrijven failliet en wordt de filminfrastructuur in Nederland in rap tempo afgebroken.Het stimuleren van bedrijven en bedrijvigheid in Nederland door industriebeleid isonontbeerlijk om, na de al eerder doorgevoerde bezuinigingen, de filmsector gezond envitaal te houden. Wij wijzen erop dat dergelijke maatregelen niet alleen zorgen voor eengezonde marktontwikkeling in de filmindustrie maar ook bijdragen aan een gezondeeconomie in Nederland. De Belgische tax shelter voor audiovisuele werken is recentonderzocht door Deloitte (2012) en per €1 kosten levert dat de staat €1,21 op. In de periode2007-2011 heeft dat de Belgische staat €77 miljoen opgeleverd. De werkgelegenheid in desector is met 23% gestegen t.o.v. 8,5% algemeen landelijk. Er was een stijging infilmproductie van 150% en een groei in internationale prijzen.Wij zijn ons ervan bewust dat er bezuinigd moet worden, maar de manier waarop dit nu isingevuld heeft fatale gevolgen voor film- en televisie industrie. Verschraling zal het gevolgzijn. Wij verzoeken uw partij dan ook de budgetten voor Nederlandse documentaires, dramaen speelfilm op peil te houden en ruimte te maken voor economisch beleid.Met vriendelijke groet,Ger Poppelaars Jean van de Velde Hans BosscherVoorzitter Voorzitter VoorzitterDutch Directors Guild Netwerk Scenarioschrijvers NBFMarc van Warmerdam Monique Busman Michiel SnijdersVoorzitter Voorzitter VoorzitterFilmproducenten Nederland Documentaire Producenten Nederland Vereniging NederlandseAnimatie ProducentenVincent Croiset Roel Kooi Peter van den BunderDirectie Voorzitter CrewbelangenACT Acteursbelangen Onafhankelijke Televisie Producenten FNV Kiemcc: Nederlands Filmfonds, Mediafonds

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!