1 BIJLAGE 1. SOCIALE VERZEKERINGEN I. AFGERONDE ...

docs.szw.nl

1 BIJLAGE 1. SOCIALE VERZEKERINGEN I. AFGERONDE ...

Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003BIJLAGE 1.SOCIALE VERZEKERINGENI. AFGERONDE PROJECTENProjectnr. 11 (gedeeltelijk)Starterskrediet REAOnderzoek naar vereenvoudiging van regelgeving m.b.t. voorzieningen voor zelfstandigen enwerknemers door integratie met regelgeving uit te voeren door gemeenten.Stand van zaken: Eerste fase afgerond: Het Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten isinhoudelijk aangepast aan het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Stb. 2003, 300).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. LOPENDE PROJECTENProjectnr. 1WALVIS (onderdeel project WALVIS/SUB)Vermindering van administratieve lasten door inwerkingtreding van de Wet administratievelastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Kamerstukken 28 219).Als gevolg van uniformering van loonbegrippen betekent dit wetsvoorstel tevens eenaanmerkelijke vereenvoudiging van regelgeving en administratieve lastenverlichting.Stand van zaken: Wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. De Tweede nota vanwijziging (met verdergaande afstemming tussen fiscaal loon en premieloon) vergezeld vaninformatie over het dagloonbesluit is inmiddels naar de Tweede Kamer gezonden(inwerkingtreding 1-1-2005).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. VOORNEMENS EN ONDERZOEKENA. CONCRETE VOORNEMENSProjectnr. 2WAODe nieuwe WAO-plannen zijn primair gericht op activering en volumereductie, maar ingezetwordt op een traject met ‘zo min mogelijk regels’.Stand van zaken: Wetgeving is in voorbereiding (beoogde afronding parlementairebehandeling vierde kwartaal 2004).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 3Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicaptenIn samenhang met de WAO-plannen zal het reïntegratie-instrumentarium voorarbeidsgehandicapten in de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten worden doorgelichtmet het oog op maximale stroomlijning en vereenvoudiging.1


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Stand van zaken: Wetgeving is in voorbereiding (beoogde afronding parlementairebehandeling vierde kwartaal 2004).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 4Wetsvoorstel samenwerking UWV en belastingdienstInvoering van één loket voor heffing en inning premies en belasting. Naast eenvereenvoudiging van aangiftesystematiek wordt de regelgeving hiermee sterk vereenvoudigddoor invoering van een nieuwe Wet financiering sociale verzekeringen, onder gelijktijdigeafschaffing van de Wet financiering volksverzekeringen en het schrappen vanfinancieringsbepalingen in de materiewetten.Stand van zaken: Wetsvoorstel voorgelegd aan adviesinstanties (beoogde afrondingparlementaire behandeling vierde kwartaal 2004).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 5Experimenten WerkloosheidswetBeëindiging van de experimenten op grond van de Werkloosheidswet (art. 130 e.v.). Eenvoorstel daartoe zal in de eerste helft van 2003 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.Stand van zaken: Brief van 3 juli 2003 aan de TK over evaluatie experimenten WW,experimenten lopen af m.u.v. experiment preventieve inzet van middelen uit dewachtgeldfondsen, dat wordt verlengd tot 1 juli 2005. Het experiment proefplaatsing krijgteen structurele regeling in de WW in samenhang met regeling in de Wet REA. Het projectwordt voor 1-1-2004 afgerond.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 5aWerkloosheidswetVereenvoudiging van de premieheffing WW en daarmee vermindering uitvoerings- enadministratieve lasten voor werkgevers door vervanging van de AWF-franchise door eenfranchise per tijdvak of een korting op de premieheffing.Stand van zaken: In Wetsvoorstel financiering sociale verzekeringen (zie projectnr. 4) wordtde AWF-franchise per dag vervangen door een franchise per tijdvak.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 5bWet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigenAfschaffen van de WAZ.Stand van zaken: Het afschaffen van de WAZ zal meegenomen worden in de stelselwijzigingWAO (projectnr. 2)(beoogde inwerkingtreding 1-1-2006).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 5cWerkloosheidswet2


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Bezien van mogelijkheden tot afschaffen van de WW-vervolguitkering en de kortdurendeuitkering.Stand van zaken:Wetsvoorstel tot afschaffing van de vervolguitkering wordt naar verwachting in oktober 2003bij de Tweede Kamer ingediend. Afschaffing kortdurende uitkering en verlaagde wekeneiswordt voorbereid (beoogde inwerkingtreding per 1-7-2004).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gefaseerde aanpak Sociale Verzekeringen-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fase 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 6Doorlichting regelgeving SV-terrein:Inventarisatie van regels en voorschriften die door hun complexiteit onevenredig belastendzijn voor de uitvoering van de sociale verzekeringen, zowel intern als in de communicatie metcliënten. Deze projecten, gericht op vereenvoudiging van bedoelde regels, worden door SZW,UWV respectievelijk SVB, en CWI gezamenlijk nader uitgewerkt.Stand van zaken: De resultaten van de doorlichting zijn opgenomen in de Bouwstenennotitievereenvoudiging en deregulering Sociale Verzekeringen (VDSV) en zijn met een brief van 27mei 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het accent ligt op vereenvoudiging van deuitvoering. Over de projecten is advies gevraagd. Een aantal onderwerpen betreftuitwerkingen van projecten in het actieplan. Sommige onderwerpen worden als quick wins opkorte termijn geëffectueerd (zie projectnr. 7). Van de in de Bouwstenennotitie genoemdevoorstellen worden de volgende onderwerpen als project dan wel als quick win naderuitgewerkt (zie brief aan de Tweede Kamer, nr. SV/F&W/03/71044 (PMPM, waarbij enkelevoorstellen betrekking hebben op vereenvoudiging werkprocessen in de uitvoering, terwijlniet direct wijziging regelgeving noodzakelijk is, waarover door UWV/SVB zal wordengerapporteerd:- A. Vereenvoudiging systematiek WW (zie projecten 15 en 16);- B. Andere vereenvoudigingen WW:1. verzorgingsforfait (in wetsvoorstel feitelijk arbeidsverleden, zie projectnr. 7);2. vakantieregeling (min. regeling voor 1-1-2004, zie projectnr. 7);3. effecten Wet flexibiliteit en zekerheid (wacht op advies Stichting van de Arbeid datin oktober 2004 wordt verwacht);- C. Financiering werknemersverzekering:1. premiedifferentiatie WW en cyclische werkloosheid (informatie aan TK voor 1-1-2004);2. anticumulatie-baten WSW (wetgeving zie projectnr.7);- D. Verzekeringsplicht:1. kring verzekerden, kruimelverzekeringen (zie projectnr. 9);2. vervallen statusberichten (uitvoering ter hand genomen)( zie projectnr.7);- E. Arbeidsongeschiktheid:1. afschaffen wettelijke herbeoordelingen (zie projectnr.7);2. vereenvoudiging schattingsbesluit (beoogde inwerkingtreding 1-7-2004, projectnr. 2);3. uniformering wachttijden WAO (bij projectnr. 2);4. ziekte tijdens werkloosheid (bij projectnr. 2);5. samenloop WAZ en WAO (bij projectnr. 2);3


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 20036. onderzoek naar mogelijkheid afschaffing WAZ (zie projectnr. 18 en 5b);- F. Reïntegratie:1. reïntegratie van ontslagwerklozen, experimenten WW (zie projectnr. 5);2. beoordeling passende arbeid bij werkhervatting (Vereenvoudiging werkprocessen);3. schatting in verband met werkhervatting (Vereenvoudiging werkprocessen);4. samenloop WW en REA (zie projectnrs. 3 en 7);5. vaststelling arbeidsgehandicapt (Vereenvoudiging werkprocessen);6. vergoeding reiskosten bij scholing WW-gerechtigden (zie projectnr.7);7. starterskrediet (afgerond, zie projectnr. 11);8. meerkostenregeling ombouwen tot subsidieregeling (zie projectnr.7);- G. Volksverzekeringen (zie projectnr.12):1. AKW (wordt niet uitgevoerd, zie projectnr.12);2. GBA als authentieke bron (1 e fase onderzoek start voor 1-1-2004,);3. afkoop kleine AOW-en ANW-uitkeringen (onderzoek afgerond voor 1-1-2005);4. vrijwillige verzekering AOW, ANW, AWBZ (idem);- H. Bezwaar en beroep:1. minder beslissingen bekend maken (onderzoek, gestart september 2003);2. correcties mogelijk maken zonder bezwaar (idem);3. mogelijkheid vooraankondigingen (idem);4. horen op verzoek (idem);5. voorontwerp beroep bij niet tijdig beslissen (idem);6. wetgeving mbt massaal bezwaar (idem);7. overgangsrecht samenvoegen ( permanent aandachtspunt bij wetgeving entoepassing bij wetgevingstrajecten);- I. Controle en sancties (zie ook projectnr. 8):1. voorlichting rechten en plichten (bij projectnr. 7);2. herijking voorschriften verplichtingen werkgevers/verzekerden (gestart in mei 2003);3. sanctie in de vorm van een vast bedrag (afhankelijk van uitkomst I.2);4. wettelijk kader boete en maatregelen stroomlijnen (wordt onderzocht, eindfase 2006);5. Terugvorderingsplicht: uitzondering bij AOW (SVB regeling wordt aangepast)6. verrekening AKW binnen één gezin;- J. Minimumbescherming (zie projectnr. 18a);- K. Herziening inkomensbesluitenNa wijziging systeem van aangifte loongegevens per maand vereenvoudiginguitvoering (zie projectnr. 4)- L. Vereenvoudiging werkprocessen in de uitvoeringsketen (voorstellen CWI);De uitwerking en effectuering loopt door tot 1-1-2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fase II-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 7Quick wins vereenvoudiging uitvoering SV-wetgevingVoor 1-1-2004 zullen, in vervolg op fase I, de eerste voorstellen voor vereenvoudiging enderegulering van regelgeving op het terrein van de sociale verzekeringen worden gedaan.4


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Stand van zaken: Voorzover dit (nieuwe) wetgeving betreft is de beoogde inwerkingtreding1-1-2004 of 1-7-2004. Wijzigingen van ministeriële regelingen kunnen voor 1-1-2004. Dezevoorstellen hebben in ieder geval betrekking op:- Vervallen statusberichten;- Eenvoudiger criterium verzorgingsforfait voor vaststelling arbeidsverleden WWopgenomen in Wetsvoorstel tot uitbreiding van het feitelijk arbeidsverleden WW(wordt voor 1-10-2004 bij TK ingediend (inwerkingtreding 1-1-2004);- Vereenvoudiging vakantieregeling WW: om deze beter uitvoerbaar te maken(aanpassing ministeriële regeling, inwerkingtreding 1-1-2004);- Afschaffen wettelijke herbeoordelingen (beoogde inwerkingtreding 1-7-2004);- Reïntegratie (afschaffen reïntegratieuitkering (samenloop WW/REA) enmeerkostenregeling ombouwen in subsidieregeling) (beoogde inwerkingtreding 1-7-2004);- Anticumulatiebaten WSW: wettelijk systeem van vergoeding ten laste van fondsendoor het UWV aan het Rijk op grond van de WAZ, WAJONG en WAO vereenvoudigen(beoogde inwerkingtreding 1-1-2004);- Voorlichting rechten en plichten: afschaffen wettelijke verplichting verstrekken bijlageals voorgeschreven in de WW (wetswijziging in voorbereiding; (beoogdeinwerkingtreding 1-7-2004);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. ONDERZOEKENProjectnr. 8HandhavingOnderzoek naar de mogelijkheid van stroomlijning van verplichtingen en handhavingsregelsin de sociale zekerheidswetten (waaronder sanctiebepalingen in verband met uitkeringen enniet betaalde premies evenals de regels inzake terug- en invordering van ten onrechte betaaldeuitkeringen). Daarbij zal tevens een afweging plaatsvinden van de voor- en nadelen voorburgers en uitvoeringsinstellingen van onderbrenging in een (nieuwe) Wet handhaving socialeverzekeringen.Stand van zaken: Het onderzoek is gestart. In het kader van de voornemens genoemd bij deprojectnrs. 2 en 3 zullen vooruitlopend daarop de wettelijke bepalingen wordengeharmoniseerd rekening houdend met de voorstellen tot vereenvoudigingen uit deBouwstenennotitie VDSV (na afronding onderzoek aanpassing regelgeving doorloop tot 1-4-2005).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 9Kring verzekerden werknemersverzekeringenOnderzoek naar de mogelijkheid van aanpassing van de regeling fictieve dienstbetrekking(zijn argumenten voor onderscheiden groepen nog steeds actueel?), waardoor de regelingeenvoudiger is uit te voeren en inhoudelijk beter aansluit bij de praktijk.Stand van zaken: In het kader van het dossier ‘premiestructuren in relatie tot modernearbeidsverhoudingen’ is besloten een adviesaanvraag aan de SER te sturen. In dat kaderwordt ook de aanpassing van de regeling fictieve dienstbetrekking voor advies voorgelegdevenals de vraag met betrekking tot de wenselijkheid van verzekeringsplicht bijdienstbetrekkingen van een geringe omvang (loopt door tot 1-1-2006).5


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 10Oudere werknemersOnderzoek naar de mogelijkheid van vereenvoudiging en harmonisatie van hetinstrumentarium ter bevordering van arbeidsdeelname door ouderen.Stand van zaken: Wordt ingebracht als onderwerp, afhankelijk van mogelijke aanbevelingenvan de Taskforce Ouderen en Arbeid, voor 1-1-2004.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 11Starterskrediet en begeleid werken REAOnderzoek naar vereenvoudiging van regelgeving m.b.t. voorzieningen voor zelfstandigen enwerknemers door integratie met regelgeving uit te voeren door gemeenten, zoalsstarterskredieten voor zelfstandigen en begeleid werken in het kader van de Wet socialewerkvoorziening.Stand van zaken:• 1 januari 2004: start pilot uitvoering besluiten over verlening van starterskrediet doorgemeenten onder mandaat van het UWV.• Voorbereiding wetsvoorstel Wet inkomensvoorziening zelfstandigen, waarin het Besluitbijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de Wet inkomensvoorziening oudere engedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) worden samengevoegd, enook de doelgroep van het besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten wordt opgenomen;Inwerkingtreding is beoogd op 1 januari 2005.• Tevens onderzoek naar de regeling begeleid werken alleen in kader van WSW (loopt tot 1-1-2005)..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 12VolksverzekeringenStudies naar mogelijke vereenvoudigingen op het terrein van de volksverzekeringen zoalsonderzoek naar de mogelijkheid van het afschaffen van de onderwijs-, werkloosheids- enarbeidsongeschiktheidstoets voor 16- en 17-jarigen in de Algemene Kinderbijslagwet.Stand van zaken: Maatregelen in de sfeer van de AKW onderzocht, worden niet uitgevoerdwegens de hoge budgettaire gevolgen. Onderzoek naar overige maatregelen totvereenvoudiging uitvoering volksverzekeringen afgerond 1-1-2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 13WAOBezien van de mogelijkheden tot vereenvoudiging van de overgangsregels die bij de diversewijzigingen van de WAO tot stand zijn gekomen.Stand van zaken: In voorbereiding. Dit hangt samen met de nieuwe WAO-plannen (zieproject nr. 2).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Projectnr. 14WAOBezien van de mogelijkheden om de procedurele bepalingen met betrekking tot medischebesluiten (artikel 88-88i WAO) af te schaffen hetgeen tevens samenhangt met de nieuweWAO-plannen.Stand van zaken: Enkele vereenvoudigingen zijn opgenomen in de Verzamelwet 2003(Kamerstukken II 2002/03, 28 978); verder in voorbereiding (indien opgenomen inwetswijziging, zie projectnr. 2 ).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Project nr. 15WerkloosheidswetInventarisatie van mogelijkheden tot verdergaande vereenvoudigingen van de WW zoalsafschaffen van het Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet c.q. beperking tot éénongedifferentieerde referte-eis.Stand van zaken: Onderzoek afgerond; afschaffing verlaagde wekeneis wordt meegenomen inwetsvoorstel aanpassing referte-eis en afschaffing kortdurende uitkering (zie projectnr. 5c)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 16WerkloosheidswetOnderzoek naar mogelijkheden vereenvoudiging WW met uniformering WWuitkeringsstructuur:bezien van mogelijkheden tot afschaffen van de WW-vervolguitkering ende kortdurende uitkering.Stand van zaken: Onderzoek afgerond, zie voornemen projectnr. 5c.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 17WerkloosheidswetOnderzoek naar vereenvoudiging van de premieheffing WW en daarmee verminderinguitvoerings- en administratieve lasten voor werkgevers door vervanging van de AWFfranchisedoor een franchise per tijdvak of een korting op de premieheffing.Stand van zaken: Onderzoek afgerond, zie voornemen projectnr. 5a.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 18Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigenOnderzoek naar de mogelijkheid van het afschaffen van de WAZ.Stand van zaken: Onderzoek afgerond, zie voornemen projectnr. 5b.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 18aMinimumbescherming7


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Onderzoek naar afschaffing Toeslagenwet en kopjesregeling.Stand van zaken: Het onderzoek wordt in het vierde kwartaal 2004 afgerond.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fase III-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 19Structurele vereenvoudiging en dereguleringIn de fase III zullen structurele voorstellen tot vereenvoudiging en deregulering vanregelgeving op het gehele terrein van de sociale verzekeringen worden gedaan.Stand van zaken: Deze fase zal in het vervolgtraject van het overleg met de SVB, UWV, CWIen gemeenten vorm krijgen (vanaf 1-1-2004).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003ARBEIDSOMSTANDIGHEDENI. AFGERONDE DOSSIERSProjectnr. 20, 21, 23, 24, 25Totstandbrengen van één productenwet, te weten de WarenwetVereenvoudiging door totstandbrengen van één productenwet, te weten de Warenwet. Hierbijworden de volgende doelen bereikt:- intrekken van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;- samenvoegen van het Besluit liften en het Liftenbesluit I;- intrekken van de WGW-besluiten machines en persoonlijke beschermingsmiddelen doorintegrale toepassing van overeenkomstige Warenwet-besluiten;- vereenvoudigen van het Besluit schiethamers.Stand van zaken: Afgerond: zie Stb. 2003, 315, in werking getreden per 1 september 2003.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 31Afstemmen Arbobesluit en BouwbesluitDeregulering door het afstemmen van arboregelgeving in het Bouwbesluit en Arbobesluit enschrappen van dubbele regelgeving.Stand van zaken: Afgerond: zie Stb. 2002, 203, in werking getreden op 1-1-2003 (Stb. 2002,582).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 32Integratie arbowetgeving vanuit Mijnbouwreglementen in ArbobesluitVereenvoudiging door integratie van arbowetgeving vanuit de Mijnbouwreglementen in hetArbobesluit.Stand van zaken: Afgerond: zie Stb. 2002, 652, in werking getreden op 1-1-2003 (Stb. 2002,651).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. LOPENDE TRAJECTENProjectnr. 22, 28 en 29Intrekken Stoomwet en StoombesluitVereenvoudiging door de regelgeving omtrent drukapparatuur onder de (gewijzigde)Warenwet te brengen, zodat de Stoomwet en het hierop gebaseerde Stoombesluit kunnenworden ingetrokken. Hiertoe zal het Warenwetbesluit drukapparatuur worden gewijzigd,waarbij tevens voorschriften over drukapparatuur in de milieuwetgeving kunnen vervallen.Hiermee wordt ook de mogelijkheid geboden om bedrijfskeuringsdiensten aan te wijzen tervervanging van de thans aangewezen keuringsinstantie.Stand van zaken: Het ontwerp-besluit is in voorbereiding en wordt voor 1-1-2004 voorbesluitvorming in procedure gebracht.9


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 26Opstellen identieke bepalingen voor certificerende instellingenHierbij worden de omvangrijke bijlagen in de Arbeidsomstandighedenregeling geschrapt. Bijdeze bijlagen zijn normen gesteld waaraan personen moeten voldoen om in aanmerking tekomen voor een certificaat van vakbekwaamheid. Hiervoor in de plaats zal worden verwezennaar zogenoemde certificatieschema’s die in het kader van certificatie door belanghebbendepartijen worden opgesteld.Stand van zaken: De ontwerp-regeling is in voorbereiding en wordt voor 1-1-2004 afgerond.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 27Vervangen van Arbeidsveiligheidsrapport door een Aanvullende RI&EDe regeling van de Arbeidsveiligheidsrapportage voor bedrijven waar grote hoeveelhedengevaarlijke stoffen aanwezig zijn wordt vervangen door een aanvullende risico-inventarisatieen -evaluatie. Hiermee wordt een vereenvoudiging in de regelgeving gerealiseerd en kunnenaanzienlijke kostenbesparingen worden gehaald, terwijl het veiligheidsbeleid kan wordenverbeterd doordat aansluiting wordt gezocht bij nieuwe veiligheidsinzichten op grond van dezgn. Seveso II richtlijn.Stand van zaken: Het ontwerp-besluit is op 29 augustus 2003 door de Ministerraadgeaccordeerd. Beoogde afronding voor 1-1-2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 30Totstandbrengen één productenbesluit asbestHierbij worden voorschriften met betrekking tot asbest uit het Arbobesluit, besluiten op grondvan de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Warenwet vervangen door één op genoemdewetten en de Arbowet gebaseerd besluit. Voortouw ligt bij VROM.Stand van zaken: Het ontwerp-besluit is eerder voorgepubliceerd in Stcrt. 2002, 74. Eengewijzigd ontwerp is in voorbereiding en wordt voor 1-1-2004 voor besluitvorming inprocedure gebracht.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 32aAfschaffing certificering zandsteenbedrijvenBetreft nieuw project (komt voort uit project nr. 32c en 39). Hiermee wordt beoogd deverplichte certificering van zandsteenbedrijven, die na een overgangsperiode per 1 november2003 zou worden ingevoerd, te laten vervallen. Hiervoor in de plaats wordt aansluitinggezocht bij de bestaande arbobeleidsregel m.b.t. werken met kwarts in de bouw, waarmee dekwartsaanpak in de natuursteenbranche wordt gelijkgetrokken met die in de bouwsector.Stand van zaken: Het ontwerp-besluit is in voorbereiding en wordt voor 1-1-2004 voorbesluitvorming in procedure gebracht.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 32b10


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Wijziging recirculatieverbod stoffenBetreft nieuw project (komt voort uit project nr. 32c en 39). Met de wijziging van het absoluterecirculatieverbod voor kankerverwekkende stoffen in de Arbeidsomstandighedenregelingwordt een meer op de praktijk afgestemde richting gegeven. Hiermee wordt aangesloten bijzowel de wens van de overheid en ondernemers om energiebesparing te realiseren, onderandere door hergebruik van verwarmde omgevingslucht in gebouwen, als de technischeontwikkelingen die het mogelijk maken om fijne deeltjes van gevaarlijke stoffen, die zich inde lucht op de werkplek bevinden te kunnen vermijden.Stand van zaken: De ontwerp-regeling is in voorbereiding en wordt voor 1-1-2004 voorbesluitvorming in procedure gebracht.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 32cEvaluatie “nationale kop”Op het terrein van de arbeidsomstandigheden wordt in beeld gebracht welke regelgeving nietrechtstreeks voortvloeit uit dwingende internationale EU-verplichtingen (nationale kop).Vervolgens wordt bezien of (delen van) die nationale kop kan worden afgeschaft c.qvereenvoudigd.Stand van zaken: Analyse is voor 1-4-2004 afgerond. Voor de Arbowet 1998 zelf loopt dezeanalyse mee met de evaluatie van de wet. Besluitvorming n.a.v alle onderdelen van de analysevoor 1-1-2005 (enkele delen van analyse worden reeds uitgevoerd; zie de nieuwe projecten32a en 32b)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III VOORGENOMEN INITIATIEVEN EN ONDERZOEKENA. CONCRETE VOORNEMENSProjectnr. 33Zoeken naar mogelijkheden voor vermindering van Europese regelgevingGetracht zal worden in het kader van Europese regelgeving mogelijkheden voor verminderingvan regelgeving te zoeken. Door:- bij onderhandelingen over nieuwe regelgeving en de revisie van richtlijnen kritisch te lettenop de noodzaak van gedetailleerde regels;- binnen Europa te zoeken naar partner-Lid-Staten die ook streven naar vereenvoudiging enderegulering.Stand van zaken: Met het Britse Health and Safety Executive wordt overlegd, met namevanuit de optiek van vereenvoudiging en dereguleringsmogelijkheden ten aanzien vanEuropese Arboregels. Voorts wordt in het Europees Comité veiligheid en gezondheid op dewerkplek door SZW nadrukkelijk aandacht gevraagd voor deregulering en vereenvoudigingvan Europese regelgeving.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 34Organiseren conferentie over effectieve interventies op Arboterrein11


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Deze conferentie tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU gaat - vanuit de optiek vanzowel effectief arbobeleid als deregulering - over alternatieven voor regelgeving, zoalsconvenanten, economische prikkels, protocollen etc.Stand van zaken: Een departementale werkgroep is inmiddels met de voorbereiding van deconferentie van start gegaan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 35Aansluitplicht werkgevers bij gecertificeerde arbodienstenHierbij gaat het om de voorbereiding van een wijziging van de systematiek dat werkgeverszich laten ondersteunen door gecertificeerde arbodiensten. Hierbij worden ook de gevolgenbetrokken van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 22mei 2003 in de infractieprocedure tegen Nederland waarbij is vastgesteld dat de regeling in deArbowet met betrekking tot de deskundige bijstand van de werkgever bij het arbobeleid nietin overeenstemming is met de Europese kaderrichtlijn arbeidsomstandigheden. Na adviseringdoor de SER zal een wetswijziging van de Arbowet worden voorbereid.Stand van zaken: SER-advies gevraagd op 4 april 2003; vervolgbrief d.d. 15 juli 2003 aanSER n.a.v. arrest Europese Hof van Justitie (zie TK 2002-2003, 27659, nrs. 29 en 30).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 36Afschaffen werkoverlegHierbij gaat het om de opheffing van de verplichting in de Arbowet tot regelmatigwerkoverleg in afdelingen van een arbeidsorganisatie voor zover de arbeidsomstandighedendat vereisen.Stand van zaken: Deze wijziging is meegenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van eenaantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzakevan de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden (Verzamelwet SZW-wetten AV- enArboterrein); ingediend bij de Tweede Kamer 3 juli 2003 (TK 2002-2003, 28986, nrs. 1 en 2)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. STUDIES/ONDERZOEKProjectnr. 37Studie naar unificatie arboregelgevingIn dit verband wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van vereenvoudiging in deregelgeving op specifieke arboterreinen. Voor de verschillende onderzoeken die in ditverband worden ondernomen zijn thans aparte projectnummers toegekend; zie de projectnrs.37a tot en met 37c.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 37aArboregelgeving mijnbouwsectorAnalyse van het Arbowet-regelgevingscomplex m.b.t. voorschriften die destijds in deMijnwetgeving waren opgenomen. Het gaat om een onderzoek naardereguleringsmogelijkheden van de “nationale kop”.12


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Stand van zaken: inventarisatie en plan van aanpak wordt voor 1-1-2004 afgerond.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 37bVerdere afstemming Arbobesluit en Bouwbesluit (voortouw VROM)In dit kader wordt een aantal activiteiten ondernomen:1. De verdere afstemming van enkele bouwtechnische voorschriften in het Bouwbesluit en hetArbobesluit, zoals die voor nooduitgangen, zal nader worden bezien;2. De daglichtbepalingen in Bouwbesluit en Arbobesluit worden geëvalueerd en alternatievenworden bezien.3. De afstemming van de gebruiksvoorschriften in het Arbobesluit en het Bouwbesluit (zoalsvluchtwegen) zal nader worden bezien.Stand van zaken: 1.Voorstel van VROM wordt voor 1-1-2004 verwacht; 2. voorstudie wordtdoor VROM uitgevoerd; 3. ambtelijk overleg SZW-VROM is gestart.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 37cAfstemming Arbobesluit en BestrijdingsmiddelenbesluitDe afstemming van het Arbobesluit met het Bestrijdingsmiddelenbesluit wordt nader bezien(mogelijke doublures en inconsistenties worden geschrapt).Stand van zaken: Project wordt voor 1-1-2004 gestart.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 38Inventarisatie verbetering keuringen en kwaliteitsborgingHierbij gaat het om een studie naar vereenvoudiging en stroomlijning van de keuringsregimesvoor hijskranen en liften en een onderzoek naar vereenvoudiging van de implementatie van deEU-richtlijn arbeidsmiddelen.Stand van zaken: De studie wordt voor 1-1-2004 afgerond.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 39Actualiseren van gevaarlijke stoffenbeleidIn dit verband wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van vereenvoudiging in deregelgeving op terrein van het werken met gevaarlijke stoffen. Voor de verschillendeonderzoeken die in dit verband worden ondernomen zijn thans aparte projectnummerstoegekend; zie de projectnrs. 39a en 39b.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 39aHeroverweging verboden zandsteen en zandstralenBezien wordt in hoeverre het mogelijk is om in plaats van de verboden inzake het gebruik vanzandsteen en het zandstralen aansluiting te zoeken bij het bestaande algemene stoffenregimemet betrekking tot kankerverwekkende stoffen (vervangingsplicht).Stand van zaken: Plan van aanpak voor 1-1-2004 gereed.13


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 39bVereenvoudiging van de registratieverplichting voor reprotoxische stoffenOnderzocht gaat worden in hoeverre het mogelijk is om de huidige registratieverplichtingvoor reprotoxische stoffen te vereenvoudigen. Dit punt wordt meegenomen in het meeromvattende project “Versterking Arbobeleid Stoffen” waarover de Tweede Kamer isgeïnformeerd bij brief van 27 juni 2003 (TK 2002-2003, 25883, nr. 17). Overleg met hetrelevante bedrijfsleven wordt gestart om te zoeken naar alternatieve instrumenten.Stand van zaken: In het kader van de Europese week voor veiligheid en gezondheid op dewerkplek wordt in een conferentie in oktober 2003 het startsein gegeven voor de uitvoeringvan het project.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 40Vereenvoudiging vergunningen ioniserende stralingIn dit kader wordt een aantal activiteiten ondernomen:1. Onderzoek naar mogelijkheden van omzetting van de vergunningplicht in eenmeldingsplicht voor bepaalde (voor mens en omgeving minder risicovolle) radioactievestoffen en toestellen ingevolge de Kernenergiewet.Stand van zaken: M.b.t. radioactieve stoffen: onderzoek is gekoppeld aan totstandkomingnieuwe Euratom-Richtlijn bronnen (thans in behandeling in Raadswerkgroep atoomzaken).M.b.t. toestellen: onderzoek NRG (Nucleair Research Group) naar risicoanalyse toestellen isgestart.2. Onderzoek naar rapportageverplichtingen in vergunningen voor radioactieve stoffen entoestellen met een gering risico voor mens en omgeving.Stand van zaken: Plan van aanpak voor 1-1-2004 gereed.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 40aStudie naar nut en noodzaak beleidsregelsDit betreft een nieuw project. De studie naar nut en noodzaak van beleidsregels op het terreinvan de arbeidsomstandighedenwetgeving bestaat uit drie onderdelen:1. Inhoudelijke doorlichting/evaluatie alle beleidsregels (met Arbeidsinspectie enbelanghebbende partijen);2. Beschrijving uniforme procedure totstandkoming beleidsregels;.3. Standpunt over de wijze van vormgeving/presentatie.Stand van zaken:Inhoudelijke doorlichting; afgerond voor 1-4-2004.Beschrijving procedure: afgerond voor 1-1-2004.Standpunt vormgeving; afgerond voor 1-1-2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. EVALUATIES14


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Projectnr. 41Evaluatie van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 waarbij specifieke aandacht zal wordengeschonken aan de mogelijkheden van vereenvoudiging/deregulering.Stand van zaken: De voorbereiding van het evaluatieonderzoek is in oktober 2002 gestart.Het parlement ontvangt de evaluatie en de beleidsconclusies dienaangaande uiterlijk innovember 2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003ARBEIDSMARKT EN BIJSTANDI. AFGERONDE DOSSIERSProjectnr. 43Intrekken Regeling noodzakelijke scholingMet ingang van 1 januari 2003 wordt de Regeling noodzakelijke scholing ingetrokken. Dezederegulering geeft gemeenten meer beleidsvrijheid bij het toestaan van noodzakelijkescholing in de bijstand.Stand van zaken: Afgerond, zie Regeling van 18 december 2002, Stcrt. 246.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 44Inhoudelijke toetsing circulairesInhoudelijke toetsing van alle circulaires die in het kader van de ABW zijn verschenen.Mogelijk kunnen er van de circa 125 bestaande circulaires ongeveer 75 vervallen. Gestreefdwordt de Tweede Kamer hierover medio december 2002 nader te berichten. Door dezederegulering krijgen gemeenten een beter overzicht van de nog geldende circulaires.Stand van zaken: Afgerond, de Tweede Kamer is hierover geïnformeerd bij brief d.d. 20december 2002, kenmerk Intercom 202/97994.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 45Soepele toepassing art. 70 AbwOp 30 oktober 2002 zijn de gemeenten geïnformeerd over het feit dat het bij de toepassingvan artikel 70 van de ABW is toegestaan dat de ondertekening door de cliënt beperkt blijft tothet trajectplan. Dit betekent een vermindering van de administratieve verplichtingen voorbijstandscliënten en gemeenten.Stand van zaken: Afgerond, de Tweede kamer is hierover geïnformeerd bij brief d.d. 30oktober 2002, kenmerk Intercom/2002/80014.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 46Vereenvoudiging verantwoordingsverslagen en controle- en rapportageprotocollenHet SZW project Structurering en integratie gmeentelijke informatiestromen SZW (Sigis)richt zich, naast het stroomlijnen en integreren van informatieuitvraag bij gemeenten, op hetverminderen van administratieve lasten (derapportering) bij gemeenten. In dit kader wordende verantwoordingsverslagen 2003 alsmede de controle- en rapportageprotocollen voor 2003waar mogelijk vereenvoudigd.Stand van zaken: Afgerond, alle controle- en rapportageprotocollen ten behoeve van het jaar2003 zijn gederapporteerd.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 47Deregulering Besluit ID-banen16


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Kaderwet SZW-subsidies:Besluit in- en doorstroombanenHet Besluit in- en doorstroombanen en de onderliggende regelingen worden ten behoeve vanhet subsidiejaar 2003 sterk vereenvoudigd en gedereguleerd, hetgeen o.a. leidt totderapportering. Dit besluit vervalt automatisch in 2004, tenzij voor 1 januari 2004 eenwetsvoorstel wordt ingediend waarin de subsidie aan de gemeenten is geregeld. Gedachtwordt aan het laten opgaan van dit besluit in een nieuwe bijstandswet (zie onder II).Stand van zaken: Afgerond, met de wijziging van het Besluit in- en doorstroombanen van 18december 2002 (Stb. 648) is de beoogde vereenvoudiging/deregulering gerealiseerd. Hetbesluit vervalt automatisch met ingang van 1 januari 2004. Het gaat op in de Wet werk enbijstand.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 48Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)Een wijziging van de WAADI die leidt tot minder regels, minder overlap, minderadministratieve lasten voor de werkgever en de CWI, minder controle-lasten voor deArbeidsinspectie en de SIOD. Dit wetsvoorstel (Kamerstukken 28 465) heeft betrekking op:- het vervallen van de vergunningplicht van arbeidsbemiddeling;- het vervallen van de gelijkstelling van diensten van impresario’s met arbeidsbemiddeling;- het vervallen van de bepaling dat arbeidsbemiddeling gelijkelijk moet worden aangeboden(dit vanwege overlap met antidiscriminatie regels). Dit wetsvoorstel beperkt verder de ruimtevoor het publieke toezicht en handhaving ten gunste van het privaatrechtelijk toezicht enhandhaving.Stand van zaken: Afgerond, zie de Wet van 23 april 2003, Stb. 192 en het Besluit van 3 juli2003, Stb. 310. Inwerkingtreding 1-9-2003 (zie Stb. 2003, 311).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 50Wijziging monitor scholing en activering in het kader van de WIWWet inschakeling werkzoekenden (WIW)Vermindering van administratieve lasten voor kleinere gemeenten door wijziging van demonitor scholing en activering in het kader van de WIW die inhoudt dat die monitor nietverplichtend gaat gelden voor kleinere gemeenten.Stand van zaken: Afgerond, zie de Regeling van 27 november 2002, Stcrt. 232.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 51Continuering beleidsvrijheid gemeenten aanbesteding reïntegratieVereenvoudiging van de uitvoering door een grotere beleidsvrijheid voor gemeenten, doordatde vóór 2002 toegestane versoepeling van de aanbestedingsvoorschriften reïntegratie in hetkader van de WIW (20% vrij besteedbaar budget) in 2003 wordt gecontinueerd.Stand van zaken: Afgerond, de Tweede kamer is hierover geïnformeerd bij brief d.d. 30oktober 2002, kenmerk Intercom/2002/80014.17


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 54Derapportage WSWMeer keuzemogelijkheden, de transparantie in de uitvoering gaan gepaard met derapportering.Gestreefd wordt naar een inzichtelijke en bondige verantwoording en verslaglegging. Over2003 wordt geen verslag over de uitvoering ingevoerd. Volstaan wordt met dezelfdeeenvoudige werkwijze voor gemeenten als in 2002.Stand van zaken: Afgerond over 2003. Met ingang van 1 januari 2004 wordt ook bij de WSWhet verslag over de uitvoering ingevoerd. Mede gelet op projectnr. 52 (stroomlijningindicatieproces WSW) betekent dit dat gemeenten uiteindelijk minder behoeven terapporteren.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 57ESFOnderzoek naar de mogelijkheden tot vereenvoudiging van de uitvoering van deVerordeningen 1260/99 - 1681/94 - 1685/00 - 4440/01 door deregulering op het gebied van deEuropese regelgeving (ESF).Stand van zaken: Afgerond, de ESF-subsidieregeling en het beleidskader zijn vereenvoudigdbij de wijziging van de Regeling van 11 juli 2003 (Stcrt nr. 131), door het uitgangspunt teverlaten dat er verschillende aanvragers moeten zijn al naar gelang het de projecten, dereïntegratie van werklozen, de scholing van werkenden dan wel de bestrijding van voortijdigschoolverlaten en de versterking van het beroepsonderwijs betreffen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. LOPENDE TRAJECTENProjectnr. 42Algemene bijstandswet c.a. (ABW)Deregulering in het kader van de Agenda voor de toekomst. Gezamenlijkedereguleringsvoorstellen van SZW en de VNG zijn op 8 juli 2002 aan de Tweede Kamertoegezonden (SOZA-02-518).Stand van zaken: Het dereguleringsproject SZW/VNG omvat 19 voorstellen, daarvan lopener 12 mee met de Wet werk en bijstand. Van de 7 overblijvende dereguleringsvoorstellen zijner inmiddels 5 op een andere wijze gerealiseerd. De overblijvende 2 projecten betreffen defraude-aanpak en bewijslast en proactieve dienstverlening. Deze onderwerpen worden verdergeïnventariseerd in overleg met de VNG.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 49Wet arbeid vreemdelingen (WAV)In de interdepartementale werkgroep WAV is een aantal voorstellen gedaan om de WAVprocedurete vereenvoudigen en versnellen en de WAV-regelgeving te vereenvoudigen. Dezevoorstellen zijn door het kabinet op 26 april 2002 overgenomen en naar de Tweede Kamergezonden (SOZA-02-380). De Vaste Commissie van SZW heeft aangegeven hierover eenalgemeen overleg te willen houden.18


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Stand van zaken: Op 20 maart 2003 heeft het aangekondigde algemeen overlegplaatsgevonden; op 27 maart 2003 heeft dit een plenair vervolg gekregen. De door deinterdepartementale werkgroep uitgewerkte voorstellen zullen worden geïmplementeerd. Ditbetekent een wijziging van de WAV, de amvb ter uitvoering van de WAV en een wijziging vande ministeriële regeling ter uitvoering van de WAV. Dit laatste is inmiddels gerealiseerd, ziede Regeling van 2 juni 2003, Stcrt. 104. De wijziging van de amvb ter uitvoering van de WAVzal omstreeks 1 januari 2004 in werking kunnen treden. De wijziging van de WAV zal voor 1-4-2004 bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 52Bezien stroomlijning indicatieprocedures WSWWet sociale werkvoorziening (WSW)Voorzien is dat de indicatiestelling in het kader van de WSW, die thans wordt uitgevoerd doorof namens gemeenten, wordt ondergebracht bij de Centrale organisatie werk en inkomen. DeTweede Kamer is hiervan bij brief d.d. 15 maart 2002 op de hoogte gesteld. Deze overdrachtkan op termijn stroomlijning van verschillende indicatieprocedures betekenen. Hierbij zalnadrukkelijk gekeken worden naar de mogelijkheden van vereenvoudiging in het(her)indicatieproces voor gemeenten en cliënten die zich voor de WSW aanmelden dan weldaarin werkzaam zijn.Stand van zaken: Het wetsvoorstel is op 29 september 2003 bij de Tweede Kamer ingediend(Kamerstukken II, 2003-2004, 29 225).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 53Verzending plan modernisering WSW naar Tweede KamerMet de VNG is op 2 september 2002 in een bestuurlijk overleg gesproken over eenmoderniseringstraject voor de WSW. Dit traject biedt mogelijkheden voorderegulering/vereenvoudiging: arbeid beter laten aansluiten op de behoeften enmogelijkheden van de WSW-geïndiceerden. Zoveel mogelijk reguliere arbeidsplaatsen: meerWSW-geïndiceerden onder WSW omstandigheden aan het werk laten komen bij regulierewerkgevers in plaats van bij aparte SW-bedrijven; meer sluitende aanpak binnen het brederereïntegratiebeleid en een meer transparante en doelmatige uitvoering.Stand van zaken: De RWI heeft over modernisering van de WSW op 4 juni 2003 een adviesuitgebracht “De gewoonste zaak van de wereld”. Een kabinetsstandpunt over dit advies is op30 september 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 55Innemen standpunt noodzaak stimulering multicultureel personeelsbeleid (vervallenWet Samen 1-1-2004).Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet Samen)Deregulering door het laten vervallen van de Wet Samen. Het kabinet zal een standpuntinnemen met als inzet de vraag of en zo ja hoe nog extra beleid gevoerd moet worden omwerkgevers te stimuleren om multicultureel personeelsbeleid te laten voeren en daarmee te19


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003bereiken dat de in- en doorstroom van etnische minderheden wordt bevorderd en de uitstroomwordt tegengegaan. Daarbij behoeft niet voor regelgeving gekozen te worden.Stand van zaken: de Wet Samen vervalt automatisch met ingang van 1 januari 2004. DeTweede Kamer is bij brief d.d. 4 maart 2003 over de evaluatie van de Wet Samengeïnformeerd. Op 26 september 2003 is het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de WetSamen aan de Tweede Kamer aangeboden.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III VOORGENOMEN INITIATIEVEN EN ONDERZOEKENA. CONCREET VOORNEMENProjectnr. 56Algemene bijstandswet c.a. (ABW)Deregulering door het vervangen van de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet financieringAbw, de IOAW, de IOAZ (WFA), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluitin- en doorstroombanen door een nieuwe bijstandswet. Op 16 oktober 2002 zijn dehoofdlijnen voor zo’n nieuwe wet aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken 28 600XV, nr. 4). Met het voorstel krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid, de ruimte en demiddelen voor het voeren van een actief reïntegratiebeleid. Door een volledige budgetteringvan de bijstand krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid mensen zo snel mogelijk toe teleiden naar de arbeidsmarkt. Daarnaast kan er optimaal maatwerk worden geleverd door hetcreëren van één ongedifferentieerd en vrij besteedbaar reïntegratiebudget. Gemeenten kunnenalle denkbare instrumenten inzetten om ervoor te zorgen dat een uitkeringsgerechtigdeuitstroomt naar de arbeidsmarkt of dat de afstand tot de arbeidsmarkt vermindert. Daarnaast ishet kabinetsbeleid erop gericht de bureaucratie over de volle breedte van het beleid terug tedringen. Om dit te bereiken wordt de Algemene bijstandswet vereenvoudigd. Daarmee wordthet oplossend vermogen op het lokale niveau versterkt. De vermindering en vereenvoudigingvan regels en terugdringing van rapportageverplichtingen van gemeenten zorgen voor eenaanzienlijke vermindering van de bureaucratie. De fiscale behandeling van debijstandsuitkering zal bij de uitwerking van het wetsvoorstel in beschouwing wordengenomen. Op deze wijze is er sprake van een voor alle actoren (uitkeringsgerechtigden,gemeente en Rijk) optimaal belang bij uitstroom uit de bijstand en bij een zo kort mogelijkverblijf in de bijstand.In het kader van een nieuwe bijstandswet zal nadrukkelijk ook naar de aanverwante wettenvan ABW worden gekeken. Met name de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (naaraanleiding van de evaluatie van die wet) en de regelingen op het terrein van de zelfstandigen(Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigenen Bijstandsbesluit zelfstandigen).Stand van zaken: het wetsvoorstel Wet werk en bijstand en de Invoeringwet Wet werk enbijstand zijn op 2 september 2003 door de Tweede Kamer aanvaard.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 58Kaderwet SZW-subsidies:Regeling schoonmaakdiensten particulieren20


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Onderzoek naar de mogelijkheid tot het intrekken van de Regeling schoonmaakdienstenparticulieren.Stand van zaken: Dit onderzoek loopt. Op verzoek van de Tweede Kamer gedaan tijdens hetalgemeen overleg d.d. 4 december 2002 over het MDW-raport “Vijf vliegen in een klap” overpersoonlijke dienstverlening is de toezegging gedaan een vergelijking te maken met deervaringen in het buitenland en daarbij de schoonmaakregeling te betrekken. De resultatenvan het onderzoek kunnen voor 1-1-2004 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dezeresultaten bepalen mede de vraag of de Regeling schoonmaakdiensten particulieren kanworden ingetrokken.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------21


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003ARBEIDSVERHOUDINGENI. LOPENDE TRAJECTENProjectnr. 59Intrekken Wet financiering loopbaanonderbrekingDe Wet financiering loopbaanonderbreking wordt ingetrokken.Stand van zaken: de Wet financiering loopbaanonderbreking is opgegaan in de Wet arbeiden zorg. De in de Wet arbeid en zorg opgenomen regeling voor financiering vanloopbaanonderbreking zal vervallen op het moment dat de door het kabinet beoogdelevensloopregeling van kracht wordt. Het kabinet ontwikkelt daarvoor thans voorstellen insamenhang met het Belastingplan 2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. VOORGENOMEN INITIATIEVEN EN ONDERZOEKENA. STUDIES/ONDERZOEKProject. 60Onderzoek naar deregulering en vermindering administratieve lasten oppensioenterreinOnderzoek naar de mogelijkheden van deregulering en vermindering van administratievelasten op het terrein van pensioenregelgeving. Dit onderzoek wordt meegenomen in de tweereeds in gang gezette herzieningstrajecten van de Pensioen- en spaarfondsenwet (vervangingdoor een nieuwe pensioenwet) en de Wet betreffende verplichte deelneming in eenberoepspensioenregeling.Stand van zaken: het wetsvoorstel betreffende verplichte deelneming in eenberoepspensioenregeling zal voor 1-1-2004 in de Ministerraad worden behandeld. Hetwetsvoorstel betreffende de herziene Pensioen- en spaarfondsenwet zal voor 1-4-2004 in deMinisterraad worden behandeld. Na advisering door de Raad van State kunnen dewetsvoorstellen vervolgens bij het parlement worden ingediend. In deze beide wetsvoorstellenwordt deregulering en vermindering van administratieve lasten meegenomen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 61Discussie met de Tweede kamer over vereenvoudiging en deregulering op terreinArbeidstijdenwetOnderzoek naar mogelijkheden van vereenvoudiging en deregulering op het terrein van deArbeidstijdenwet. De minister zal met de Tweede Kamer in discussie treden over dereguleringvan de ATW, met behoud van het uitgangspunt van sociale bescherming. Hieraanvoorafgaand zal de Tweede Kamer een gedachtevormende notitie ontvangen. Nagedachtwordt onder andere over meer mogelijkheden van zelfregulering door werkgevers enwerknemers. De adviesaanvraag van het vorige kabinet aan de SER bevat al een voorstel omde systematiek van de wet te vereenvoudigen. Ook is de mate van handhaving een onderwerpdat wordt bezien. Internationale bepalingen vormen het uitgangspunt bij de gedachtevorming.Stand van zaken: de betreffende notitie kan de Tweede Kamer voor 1-1-2004 tegemoet zien.22


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Daarin wordt niet alleen de Arbeidstijdenwet, maar ook de lagere regelgeving meegenomen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 62Onderzoek naar vereenvoudiging op terrein gelijke behandelingTer uitvoering van de bij de Tweede Kamer behandeling van het wetsvoorstel Gelijkebehandeling op grond van handicap of chronische ziekte aangenomen motie (KamerstukkenII, 2001-2002, 28 169, nr. 14) wordt nagegaan of integratie van de grond handicap ofchronische ziekte in de Algemene wet gelijke behandeling kan plaatsvinden en op welketermijn dit kan geschieden. In het verlengde daarvan zal ook worden nagegaan of integratievan de grond leeftijd in de Algemene wet gelijke behandeling mogelijk en wenselijk is.Stand van zaken: Staatssecretaris Phoa heeft in een brief d.d. 12-12-2002 aan de TweedeKamer (28 170, nr. 12) aangegeven dat de wetgeving betreffende discriminatie wegensleeftijd zal worden geïntegreerd in de Algemene wet gelijke behandeling (Awbg), nadat deparlementaire behandeling van de wetsvoorstellen leeftijd en handicap zijn afgerond.Staatsecretaris Ross-van Dorp van VWS heeft op 11-12-2002 eenzelfde mededeling aan deTweede Kamer gedaan betreffende de integratie van handicap in de Awbg (28 169, nr. 30).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 63Bezien mogelijkheden deregulering en vereenvoudiging n.a.v. advies over ontslagstelselBezien van de mogelijkheden van deregulering en vereenvoudiging van regelgeving in hetkader van het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het door de Adviescommissie DuaalOntslagstelsel uitgebrachte advies over de inrichting van het ontslagstelsel en de hierover (te)ontvangen adviezen van de Stichting van de Arbeid, de Nederlandse Orde van Advocaten, deVereniging voor Rechtspraak en het voormalige Landelijk instituut sociale verzekeringen.Stand van zaken: De Stichting van de Arbeid heeft over het ontslagstelsel op 15 juli 2003 eenadvies uitgebracht. Het kabinet is voornemens hierover voor 1-4-2004 een standpunt aan deTweede Kamer te sturen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 64Wetsvoorstel Wet basisvoorziening kinderopvangHet in de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel Wet basisvoorziening kinderopvang zalnog op mogelijke vereenvoudigingen worden bezien. Met name ten aanzien vankwaliteitseisen wordt momenteel in overleg met het veld naar mogelijkheden voor meerzelfregulering gekeken. Verder zal terughoudendheid worden betracht bij het opstellen vannadere regelgeving. In het wetsvoorstel is al een evaluatiebepaling opgenomen, die te zijnertijd zal worden benut om ook na invoering van die wet alert te blijven op mogelijkevereenvoudiging en deregulering.Stand van zaken: de beoogde datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel 1 januari2005. De nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging zijn in april 2003uitgebracht. In de nota van wijziging zijn reeds voorstellen tot verdergaande dereguleringopgenomen. Met het veld vindt overleg plaats teneinde mogelijkheden van zelfregulering metbetrekking tot kwaliteitseisen te bezien.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. EVALUATIES23


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003Projectnr. 65Wet aanpassing arbeidsduurTen aanzien van deze wet is een evaluatie voorzien voor 1 juli 2003. Zoals bij iedere evaluatiezal ook hier worden bezien of er aanleiding is tot vereenvoudiging van regelgeving enderegulering.Stand van zaken: het onderzoek ten behoeve van de evaluatie is in het najaar van 2002uitbesteed; het onderzoek onder werkgevers, werknemers en ondernemingsraden loopt en zalvoor 1-1-2004 beschikbaar komen. Daarnaast wordt er een jurisprudentieonderzoek, eenCAO- onderzoek en een analyse van gegevens over het vóórkomen van deeltijdarbeid in groteen kleine bedrijven uitgevoerd. Een kabinetsstandpunt is eveneens gepland voor 1-1-2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 66Gereedkomen kabinetsstandpunt n.a.v. evaluatie Wet flexibiliteit en zekerheidWet flexibiliteit en zekerheidTen aanzien van deze wet zal aan de hand van het onderzoek naar de effecten en dedoeltreffendheid van de Wet Flexibiliteit en zekerheid, en de reactie hierop van de Stichtingvan de Arbeid, worden nagegaan of er mogelijkheden tot deregulering en vereenvoudigingzijn. Bij het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie van deze wet (voorzien voor1-1-2004) wordt het parlement hierover geïnformeerd.Stand van zaken: het advies van de Stichting van de Arbeid wordt voor 1-1-2004 verwacht.Het kabinetsstandpunt zal voor 1-7-2004 aan de Tweede Kamer kunnen worden gestuurd.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 67Wet op de bedrijfsorganisatieBij de komende evaluatie van de Wet op de bedrijfsorganisatie zal worden bezien of dezeaanleiding geeft tot vereenvoudiging/deregulering.Stand van zaken: het evaluatie-onderzoek, dat is uitbesteed, komt voor 1-10-2003beschikbaar. Daarna zal overleg plaatsvinden tussen SZW en EZ en LNV over hetkabinetsstandpunt dat naar verwachting voor 1-1-2004 kan worden gepresenteerd.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectnr. 68Wet op de ondernemingsraden (WOR)De WOR is geëvalueerd. Rond de jaarwisseling 2002/2003 zal het kabinetsstandpunt n.a.v. deevaluatie van de WOR aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Daarin zullen voorstellenworden opgenomen om te komen tot meer keuzemogelijkheden voor betrokken partijenwaardoor de inrichting van de indirecte medezeggenschap meer dan nu op de situatie in deonderneming kan worden afgestemd. Na advisering door de SER zal een wetsvoorstel wordenvoorbereid tot wijziging van de WORStand van zaken: het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie is op 7 februari2003 aan de Tweede Kamer aangeboden. Vervolgens is op 28 april 2003 een algemeen24


Stand van zaken Actieplan vereenvoudiging SZW-regelgeving per september 2003overleg gehouden. De evaluatie is daarna op 27 juni 2003 voor advies neergelegd bij de SER.De SER zal voor 1-12-2003 advies uitbrengen. Het wetsvoorstel waarbij de Wet op deondernemingsraden wordt gewijzigd, zal voor 1-4-2004 bij de Tweede Kamer kunnen wordeningediend.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

More magazines by this user
Similar magazines