Energie - Verenigde EPDM Systeem Producten

vesp.benelux.com

Energie - Verenigde EPDM Systeem Producten

EPDM contra witOveral lees je over energiewinst inde zomer door de witte kleur van deafdichting van een plat dak, wat leidttot minder kosten voor airco.De VESP (VerenigdeEPDM Systeem Producenten)stellen daarbijvolgende vragen :• Wat in de 8 andere maanden vanhet jaar ?• Wat met de andere gevolgen voorde witte kleur ?• Zwart of wit ? Is er op jaarbasisenergiewinst of energieverlies ?Is er milieuwinst of milieuverlies ?Is er een financieel voordeel ofnadeel op termijn ?De meeste artikelen die zijn verschenen,spreken alleen maar van het voordeel in dezomer. Ze hebben het liefst niet over allenadelen in de winter en de milieueffecten enfinanciële gevolgen op termijn.Twee zaken moeten we in acht nemen als wede vergelijking willen maken.Ten eerste moeten door de EPB-eisen plattedaken voorzien worden van een dik isolatiepakketwat vroeger niet verplicht was, waardoorin de toekomst de energiedoorgang vanwarmte en koude sterk wordt beperkt.Ten tweede zal door de opwarming van deaarde de gemiddelde temperatuur doorheenhet jaar geen 10°C stijgen doch slechtsenkele graden. Daardoor zullen de gevolgenop termijn niet zo sterk verschillen van dehuidige toestand, in een gebied waar denabijheid van de zee de extreme temperaturentempert.ZWARTE KLEUR VAN EPDM GEEFT ENERGIEWINSTEnergiebalansTot op heden zijn er enkele studies bekendwaarbij de temperaturen van zwarte en witteplatte daken zijn genoteerd en vergeleken ineen zelfde gebied. De meest bekende studieszijn die in de USA die de vergelijking hebbengemaakt gedurende vele jaren van in hetzuiden (woestijn) tot in het noorden (sneeuwin de winter). De conclusie is dat in vollewinter een zwarte afdichting 5°C warmer isoverdag en in de tussenseizoenen 10 à 20°Cwarmer is dan de luchttemperatuur, als dezon schijnt. De energieverliezen hangen afvan de temperatuur van de afdichting en nietvan de buitenlucht erboven.Dit betekent dat, als de buitentemperatuur5°C bedraagt in tussenseizoen, de zwarte afdichtingop 15 à 20°C komt. Bij 20°C binnenen 20°C van de afdichting is er zelfs geenenergieverlies meer naar buiten doorheenhet dak.Als de buitentemperatuur 10°C bedraagt ende afdichting opwarmt tot boven de 20°C,dan heeft men een energiebron op hetdak die warmte naar binnen afstraalt. Dewarmteverliezen doorheen ramen, deurenen wanden van de gevels worden dan deelsgecompenseerd door de warmte-uitstralingonderaan de dakvloer (plafond). De centraleverwarming zal dan nog minder energiemoeten leveren.De periode van positieve invloed van eenzwart dak is van oktober tot mei of dusongeveer 8 maanden.In de zomer zal men alleen een negatiefeffect hebben als de temperatuur van debuitenlucht boven de 20°C uit stijgt en dezon schijnt (wat bijv. in de zomer van 2006gedurende de hele maand augustus door hetconstant slecht weer niet het geval was !). Deperiode van boven de 20°C is maximaal 60dagen of twee maanden.De maximale temperatuurpiek in de loopvan de dag is volgens de literatuur in onsklimaat 75°C op een zwart dak en 50°C opeen wit dak. Bij een energiebegroting moetje rekenen met de gemiddelde dagtemperatuurvan de dakafdichting tussen 8h en 20h :deze is 45°C bij zwart en 34°C bij wit. Aan deonderzijde van de isolatie is het verschil veelkleiner. In vergelijking met de rest van hetjaar spreidt het zich wel over een veel groteraantal uren.Als je beide periodes bekijkt is het positieveeffect van een zwart dak over eenveel grotere periode gespreid (8 tegenover2 maanden). De energietoevoer perdag in de herfst, winter en lente is welminder groot dan de vereiste energieafvoerper dag in de zomer.In ons klimaat kan je dan de energiebalansopmaken. Dit gebeurt volgens bestaande rekenprogramma’sdie rekening houden met degemiddelde luchttemperaturen, de gemiddeldeopwarming van de dakafdichting en hetaantal dagen zonneschijn. Daarbij moet jeook rekening houden met de isolatiewaardevan de dakopbouw. Ook in de USA werdenaan de hand van metingen dezelfde berekeningenuitgevoerd, die werden voorgesteldop de nationale conferentie RCI voor plattedaken. Zij kwamen tot de zelfde conclusiesdie hierna worden gegeven.Als men in onze klimaatzone zwak isoleert,is er een positief effect van de witte kleur. Alsje rekening houdt met de strenge minimaleisolatie-eisen die nu aan de daken wordenopgelegd, dan heb je geen voor- of nadeelqua kleur van de afdichting in ons klimaat.Als men zeer sterk isoleert, is er zelfs eenpositief effect van de zwarte kleur. In onsklimaat speelt dus de kleur van de dakafdichtinggeen rol in de energiebalans opjaarbasis.Men kan zich terecht de vraag stellenwaarom men in de zomer ook airco nodigheeft op de lager gelegen verdiepingen.De warmtetoevoer gebeurt immers nietalleen doorheen het dak. In de zomer zijn devensters een veel grotere bron van energietoevoerin de gebouwen.Bij gevels met grote raampartijen en ookbij daken met koepels en lichtstraten zalde energietoevoer doorheen een goedgeïsoleerd dak in de zomer slechts een kleinstukje van het probleem van de oververhittingzijn. Vergelijk dit met een auto : er zijngrote raamoppervlakken en slechts een kleinplat dak. Men spreekt daar ook niet vande “must” van een witte auto, zelfs niet inwoestijngebieden.EnergieArch-Index - nummer 60 - april 200729


Vervuilde dakvlakken in licht kleurVervuilingZwart naast lichtgrijs dakvlakEen wit (of lichtgrijs) dak blijft niet wit. Degrootste boosdoener is het fijn kleverige roetgevormd door de uitlaten van dieselmotoren,bij ons in zeer grote concentraties aanwezig.Eens het in voldoende dikte aankleeft op hetdakoppervlak, zullen er zich korrels van stofen aarde op vastzetten.Hierop groeien er uiteindelijk mossen enalgen. Dit fenomeen is niet te vermijden.Daardoor zal zwart donkergrijs worden enwit licht grijs. De gemeten temperatuurverschillentussen beide dakafdichtingen bijvervuiling nemen daardoor geleidelijk af metongeveer 5°C.In de zomer werd in het bovenvermelde artikelde 45°C verminderd tot 42°C voor zwarten de 34°C vermeerderd tot 36°C voor wit.Ook dit fenomeen elimineert het voordeelvan een witte kleur op termijn. Zonder regelmatigonderhoud van een witte afdichtingvan een plat dak wordt het temperatuurverschiltussen zwart en wit sterk herleid totbijna de helft.OnderhoudMetingen hebben aangetoond dat een witdakoppervlak na één jaar ongeveer 20% vanzijn reflecterend vermogen verliest. Na driejaar stabiliseert de afname van het reflecterendevermogen. Het voordeel van een wittereflecterende kleur is na drie jaar verlorenen een zwarte afdichting zal van dan af opjaarbasis een positieve energiebalans geven.Men moet een witte of licht grijze afdichtingdus om de maximum drie jaar behandelen.Bij de behandeling met water onder hogedruk al of niet met toevoeging van chemischestoffen loopt men het risico het oppervlakvan de afdichting te beschadigen en aan tetasten. De dikte van de afdichting kan danafnemen. Het oppervlak wordt ruwer envervuilt sneller. Om ook de vervuiling doorplasvorming te vermijden is een minimalehelling van 3% nodig (volgens een rapportin de USA zelfs 5%). In de USA dient het“ENERGY STAR” label om de frequentie vanhet onderhoud vast te leggen.Financiële kostenHet regelmatig onderhoud van een witteafdichting vergt materiaal, materieel, chemischestoffen, energie en arbeidsloon. Dekosten van een onderhoud liggen volgensde Amerikaanse literatuur tussen 0,40 € en7,50 € per m² in functie van de soort vanchemische behandeling.De kostprijs voor de fabricatie van een wittekleur van een afdichting is ook een stuk hogerdan die van de gewone afdichtingbaan.Bij de plaatsing moet men bijkomende voorzorgennemen die de totale kostprijs verderomhoog duwen.Beiden samen verhogen het totalekostenplaatje van witte membranenaanzienlijk.Zwarte afdichtingen vergen echter geenenkel extra onderhoud naast het normalepreventieve onderhoud dat op alle dakenmoet worden gepleegd.MilieuHierboven hebben we aangetoond dat opgebied van energiebalans er geen verschil istussen de zwarte en witte kleur.Het reinigen van witte membranen vergtenergie en verbruik van water. De chemischestoffen die daarbij worden gebruikt zijnbelastend voor het milieu. De totale milieubalansis dan ook in het nadeel van de wittemembranen.wordt belast. In de USA heeft men berekenddat een witte baan 17 jaar langer zoumoeten kunnen meegaan om alle kosten vanwitte kleur en onderhoud te compenserentegenover een zwarte afdichting in het zelfdemateriaal, wat in de praktijk niet haalbaar is.Een uitgebreide studie van het SKZ op elastomeerEPDM-afdichtingen voor platte dakenwerd in 2000 aangevangen. Uitgebreideverouderingsproeven werden uitgevoerdop stalen gesneden uit EPDM-afdichtingendie 5, 10, 15, 20 en 25 jaar zichtbaar opdaken hadden gelegen en vergeleken met deresultaten op nieuw materiaal. Deze proevenhebben aangetoond dat zwarte EPDM-afdichtingenmeer dan 50 jaar zullen meegaanzelfs bij de hoge thermische belasting in dezomer. Alleen dat reeds toont aan dat dezezwarte EPDM-afdichtingen een veel beterelevenscyclusanalyse hebben dan de witteafdichtingen in andere materialen die extraonderhoud vergen.Bij EPDM-afdichtingen wordt de zwarte kleurveroorzaakt door het roet in het mengsel.Dit roet absorbeert de UV-stralen, zodat hetEPDM-materiaal een veel langere levensduurheeft. Om licht gekleurde EPDM-afdichtingente maken kan men geen roet toevoegen aanhet mengsel, waardoor haar levensduur sterkzou worden verminderd.NeveneffectenDe lichtweerkaatsing van een laag gelegenwit plat dak geeft opwarming van denaastliggende gevel aan de noordzijde (meerairco nodig) en lichtverblinding in de lokalenachter die gevel.ConclusieBij de huidige energieprestatie-eisen voorplatte daken is er geen verschil in de energiebalansop jaarbasis tussen witte en zwartekleur voor de dakafdichting. De hogere kostprijs,de regelmatige onderhoudskosten en degevolgen voor het milieu zijn in het nadeelvan de witte afdichtingen. In ons klimaat zijnzwarte afdichtingen dus voordelig.Zwarte elastomeer EPDM-afdichtingen hebbenbovendien een betere levenscyclusanalysedoor hun zeer lange levensduur.EnergieLevensduurVervuild reflecterend dakDe mogelijke beschadiging bij het reinigenvan een witte afdichting moet men stellen tegenoverde langere levensduur van een witteafdichting, omdat ze minder zwaar thermischMooi zwart is niet lelijkArch-Index - nummer 60 - april 200731

More magazines by this user
Similar magazines