Views
3 years ago

Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...

Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van ...

Brief Voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid - Vereniging van

Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den HaagDe Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalBinnenhof 1 A2513 AA S GRAVENHAGE2513AA22XAPostbus 908012509 LV Den HaagAnna van Hannoverstraat 4T 070 333 44 44F 070 333 40 33www.szw.nlContactpersoonmw. C.M. NeefjesDatum 3 december 2009Betreft Voortgang Actieplan JeugdwerkloosheidT 070 333 51 17F 4604CNeefjes@minszw.nlOnze referentieR&P/JWL/09/22574Ik informeer u hierbij, mede namens minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin,minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie en staatssecretaris VanBijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over relevante ontwikkelingenbij de uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, zoals ik u heb toegezegd.Zoals wij u al berichtten in onze eerste voortgangsbrief van 14 september jl. zijnwij met een aantal maatregelen uit het Actieplan voortvarend gestart om effectenvan de economische crisis al in de zomer aan te kunnen pakken.De jeugdwerkloosheid is opgelopen vergeleken met voorgaande jaren, maar nietzo hard als gevreesd en verwacht. Voorlopige cijfers van het CBS over september(114 duizend jongeren 15-26 jaar) laten zelfs een lichte daling zien ten opzichtevan juli en augustus, maar dit is naar verwachting niet een trend die doorzet. InEuropees perspectief is de situatie in Nederland relatief gunstig te noemen (ziebijlage 1, figuur 6).Bij deze brief is een cijfermatig overzicht opgenomen van recente ontwikkelingenop het terrein van jeugdwerkloosheid (bijlage 1). Hierbij wordt ook naderingegaan op de verschillende definities.In deze fase van de uitvoering van het Actieplan zetten betrokken partijen, zoalsde sociale partners, de scholen, de gemeenten en het UWV de regionale plannenom van papier naar praktijk. De voortgang in de actieplannen begint zich af tetekenen. In de brief treft u daarvan in boxjes enkele concrete voorbeelden aan.Daarmee wordt het – specifiek ten aanzien van de voortgang in de regio’s - vanbelang op welke wijze de monitoring van resultaten plaatsvindt en hoe zich datvertaalt in de verdeling van de middelen voor het komende tijdvak. Ook daargaan wij in deze brief op in. In deze brief komen de volgende onderwerpen aan deorde:1. de voortgang in de regio’s en de monitoring;2. de financiering in 2009 en 2010;3. de voortgang op de overige onderdelen in het Actieplan;4. de uitvoering van enkele moties;5. bijlagen met aanvullende informatie.1. De voortgang in de regio’s en monitoringMet alle 30 arbeidsmarktregio’s hebben we convenanten gesloten. Daaronderliggen regionale actieplannen waarin de concrete voornemens van de regio zijnopgenomen. In alle regio’s is men op basis daarvan aan de slag gegaan. In onzebrief van 14 september jl. hebben we al aangegeven dat er nog witte vlekken zijnPagina 1 van 24

Actieplan & voortgang Integrale Veiligheid regio Twente
Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen - Vereniging van ...
Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009 - Gemeente Purmerend
REGIONAAL ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID ... - Pact Brabant
Actieplan bij convenant - RPA Stedendriehoek
Actieplan aanpak harde kern jeugd - Vereniging van Nederlandse ...
Voortgang Uitvoeringsplan IVVP brief van het college 130213.pdf
Actieplan Vereniging van Eigenaren dec06 - Staf Depla
Actieplan Weert weert polarisatie en radicalisering - Gemeente Weert
Biodiversiteit actieplan gemeente Reusel - De Mierden
Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek - Gemeente Meulebeke
brief - Vereniging BWT Nederland
Werkingsverslag en realisaties actieplan 2012.pdf - Gemeente ...
nieuws brief - Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen
Brief Vereniging Eigen Huis aan gemeenteraad Dordrecht met ...
25 jaar in bloei - Vereniging van Nederlandse Gemeenten