12.07.2015 Views

Archief van A.D. de Leeuw - Gemeente Schiedam

Archief van A.D. de Leeuw - Gemeente Schiedam

Archief van A.D. de Leeuw - Gemeente Schiedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Toegangsnummer: 586Inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong>,1907-1929H. Kruse<strong>Gemeente</strong>archief <strong>Schiedam</strong> 2007This finding aid is written in Dutch .


2 <strong>Archief</strong> <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong> 586


586 <strong>Archief</strong> <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong> 3I N H O U D S O P G A V EBESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF................................................................................5Aanwijzingen voor <strong>de</strong> gebruiker........................................................................................6Wijze <strong>van</strong> citeren...........................................................................................................6<strong>Archief</strong>vorming...................................................................................................................7Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> archiefvormer..............................................................................7Inhoud en structuur <strong>van</strong> het archief...................................................................................8BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN.................................................9


586 <strong>Archief</strong> <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong> 5Beschrijving <strong>van</strong> het archiefBeschrijving <strong>van</strong> het archiefNaam archiefblok:<strong>Archief</strong> <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong>, 1907-1929Perio<strong>de</strong>:1907-1929<strong>Archief</strong>bloknummer:586Om<strong>van</strong>g:Taal <strong>van</strong> het archiefmateriaal:De taal <strong>van</strong> <strong>de</strong> stukken is Ne<strong>de</strong>rlands .<strong>Archief</strong>bewaarplaats:<strong>Gemeente</strong>archief <strong>Schiedam</strong>Samenvatting <strong>van</strong> <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> het archief:[beknopte samenvatting <strong>van</strong> <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> het archief]


6 <strong>Archief</strong> <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong> 586Aanwijzingen voor <strong>de</strong> gebruikerAanwijzingen voor <strong>de</strong> gebruikerWijze <strong>van</strong> citerenWIJZE VAN CITERENVerwijzing naar archiefstukken <strong>van</strong> dit archief geschiedt door (eerste maal altijd volledig):<strong>Gemeente</strong>archief <strong>Schiedam</strong>, <strong>Archief</strong> <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong>, inv.nr....: of (verkort) GA<strong>Schiedam</strong>, A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong>


586 <strong>Archief</strong> <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong> 7<strong>Archief</strong>vorming<strong>Archief</strong>vormingGeschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> archiefvormerGESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMERAdrianus D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong> werd geboren in 1883 in Nieuw-Lekkerland. Hij stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong>geneeskun<strong>de</strong> in Lei<strong>de</strong>n en vestig<strong>de</strong> zich in 1914 als huisarts in <strong>Schiedam</strong>. Hij had zijnpraktijk aan <strong>de</strong> Westvest. Naast huisarts was hij ook politie- en gemeente-arts, leraar bijEHBO-cursussen in <strong>de</strong> stad, leraar anatomie aan <strong>de</strong> Aca<strong>de</strong>mie voor Beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunsten inRotterdam en regelmatig bespeler <strong>van</strong> het orgel in <strong>de</strong> Grote Kerk.


586 <strong>Archief</strong> <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong> 9Beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> series en archiefbestand<strong>de</strong>lenBeschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> series en archiefbestand<strong>de</strong>len1 Geïllustreerd manuscript 'Physiologie, <strong>de</strong>el III. Beschreven voor TineVenhuis, on<strong>de</strong>rwijzeres, door Adri D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong>',1907 1 <strong>de</strong>el2 'Vijftien jaren homeopathie.' Herinneringen aan en bespiegelingen over zijneerste vijftien jaar als huisarts in <strong>Schiedam</strong>,[1929] 1 band3 Handbijbel1913 Gedrukt. 1 <strong>de</strong>elN.B.: Met handgeschreven aantekeningen4 Portret <strong>van</strong> A.D. <strong>de</strong> <strong>Leeuw</strong> <strong>van</strong> een onbeken<strong>de</strong> maker. Contétekening inzwart,z.d.1 stuk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!