subsidieregeling groene daken en gevels stadsdeel oost

oost.amsterdam.nl
  • No tags were found...

subsidieregeling groene daken en gevels stadsdeel oost

3 van 4b. ontwerp en aanleg van groen dak of gevel uit te laten voeren door een bij de Kamer van Koophandelingeschreven bedrijf;c. dat binnen 13 weken na subsidieverlening is gestart met de uitvoering.d. dat de werkzaamheden binnen 6 maanden na subsidieverlening zijn afgerond.e. dat aan de door het dagelijks bestuur met controle belaste personen: inzage wordt verleend in de op de subsidieaanvraag betrekking hebbende bescheiden entekeningen; gelegenheid wordt gegeven tot het controleren en kopiëren van alle documenten die betrekkinghebben op de uitgevoerde werkzaamheden; alle inlichtingen worden verstrekt, die naar hun oordeel noodzakelijk zijn voor het beoordelen of deregeling juist is toegepast en of de voorschriften bij de subsidieverlening zijn nageleefd; toegang wordt verleend tot de onroerende zaak waarvoor subsidie is verleend.Artikel 8. Hoogte van de subsidie en wijze van berekening1. Een subsidie kan worden aangevraagd als bijdrage in de kosten van de aanleg van een groen dak of gevel.2. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de goedgekeurde investering, met een maximum van€ 50,- per vierkante meter en een maximum totaalbedrag per object van € 5000,-. Dit is inclusief de onder artikel4, lid 3, 4 en 5 genoemde bijkomende kosten.Artikel 9. Subsidieverlening1. Het dagelijks bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag over de verlening ofweigering van de subsidie.2. Deze termijn kan eenmaal worden verdaagd voor 6 weken. Hierover doet het dagelijks bestuur vóór afloop vande eerste termijn schriftelijk mededeling aan de aanvrager.3. In het geval van een nieuwe of lopende aanvraag voor een Omgevingsvergunning is de termijn hiervoorbepalend voor de beslissing over de subsidieverlening. De termijn voor de beslissing over de subsidieverleningwordt in dat geval gelijkgesteld aan de termijn voor de Omgevingsvergunning en verlengd met 4 weken.Artikel 10. Subsidievaststelling1. Uiterlijk binnen 2 maanden na afronding van de werkzaamheden wordt een schriftelijke gereedmelding enaanvraag voor definitieve vaststelling van de subsidie ingediend. Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordende volgende stukken overlegd:- kopieën van originele facturen en betaalwijzen;- een totale kostenopstelling,inclusief een opgave van eventueel meer- en minderwerk. Uit de stukken moet duidelijk blijken hoeveel vierkantemeter groen dak of gevel werkelijk is aangelegd, ten opzichte van de subsidieaanvraag.2. De subsidie wordt vastgesteld naar rato van het aantal gerealiseerde vierkante meter. Als er minder groen dak ofgevel is gerealiseerd dan waarvoor subsidie is aangevraagd, wordt de subsidie lager vastgesteld.3. Het dagelijks bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag over vaststelling van desubsidie.4. Deze termijn kan eenmaal verdaagd worden voor 6 weken. Hierover doet het dagelijks bestuur vóór afloop vande eerste termijn schriftelijk mededeling aan de aanvrager.5. Het vastgestelde subsidiebedrag wordt betaald binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie.Artikel 11. Weigeringsgronden1. Onverminderd het bepaalde in art. 4;48 en 4;49 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de subsidieweigeren of intrekken, indien blijkt dat:a. de verplichtingen op grond van art. 7 niet zijn nagekomen;b. de benodigde vergunning(en), niet is/zijn verleend;c. de minimale oppervlak van het groene dak of gevel minder dan 6 vierkante meter is;d. de maximale oppervlakte van het groene dak of gevel meer dan 100 vierkante meter is;e. al uit andere hoofde een subsidie is verkregen voor de aanleg van het groene dak of gevel;f. de kosten van de subsidiabele voorzieningen naar het oordeel van het dagelijks bestuur niet in redelijkeverhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;g. de werkzaamheden niet binnen 6 maanden na de datum van verlening van de subsidie zijn uitgevoerd;h. de aanvrager, zonder schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur, is gestart met de aanlegvoordat op de aanvraag tot subsidieverlening is beslist.2. Artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Stadsdeel Oost is van overeenkomstige toepassing.


4 van 4Artikel 12. HardheidsclausuleHet dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze regeling afwijken of bepalingen buitentoepassing laten, voor zover toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.Artikel 13. CiteertitelDeze subsidieregeling kan worden aangehaald als de Subsidieregeling groene daken en gevels stadsdeel Oost.Artikel 14. Datum van inwerkingtredingDeze subsidieregeling treedt in werking op 1 maart 2012 en eindigt op 31 oktober 2012

More magazines by this user
Similar magazines