Het Westbroekpark

home.wanadoo.nl

Het Westbroekpark

Gemeente Den HaagDienst StadsbeheerHet WestbroekparkDe Haagse rozenvalleiColofonUitgaveGemeente Den HaagDienst StadsbeheerPostbus 126512500 DP Den HaagProductieFacilitaire DienstMultimedia-denhaagVormgevingTeresa Jonkman (bno)Foto’sPeter van OosterhoutDienst StadsbeheerMeer informatie en vragenwww.denhaag.nl/westbroekparkApril 2006De Gouden Roos van Den Haag.Het Westbroekpark staat vooral bekend om de veleprachtige rozensoorten. Dit 18 hectare grote park heeftde hoofdingang aan de Kapelweg en is het gehele jaargratis toegankelijk. Het park bestaat, naast een schitterendrosarium met vaste plantenborders, uit een grotespeelweide, vijvers en watergangen.Door de losstaande boomgroepen en de schilderachtigedoorkijkjes doet het qua aanleg denken aan een Engelspark. Vanaf één van de twee kunstmatige heuvels heeftu een fraai panoramisch uitzicht over het park.Het rosarium kent geen wandelpaden; er kan overal ophet gazon worden gelopen.WestbroekparkHistorieHet Westbroekpark maakte voor 1860 deel uit van een bebostduingebied, ook wel binnenduinbos genoemd. Door het afgravenvan deze duinen ontstond een weiland op de huidige plaats vanhet Westbroekpark.In de jaren hierna werden diverse ontwerpen gemaakt voor deaanleg van een park. Slechts delen van deze plannen werden uitgevoerd.De heer Westbroek, toenmalige directeur van Gemeenteplantsoenen,ontwierp begin jaren ’20 de hoofdlijnen van het“Nieuwe Park” aan de Nieuwe Parklaan. Zijn ontwerp werd in 1925uitgevoerd. Ter nagedachtenis aan de inmiddels overleden heerWestbroek werd het park gedoopt tot het “Westbroekpark”.In 1948, ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum vankoningin Wilhelmina, werd in het park een jubileumexpositie metbijzondere bomen en struiken ingericht. Deze bomen en struikenbleven na afloop van de expositie staan. In 1961 werd het rosariumaangelegd waaraan het Westbroekpark nu zijn internationale faamdankt.RosariumHet pronkstuk van het park is het rosarium. Tussen eind juni enoktober bloeien hier wel meer dan 300 verschillende rozenrassen.Er staan vijf verschillende categorieën rozen in het rosarium: patiorozen(miniatuurrozen), leirozen, park/heesterrozen, grootbloemigerozen en trosrozen.Rozenkwekers uit de gehele wereld sturen jaarlijks hun nieuwsterozenrassen naar het Westbroekpark. Alle nieuw ingezonden rozenrassenworden anoniem op het proefveld van het Westbroekparkgeplant. Deze rozen staan daar twee jaar en worden meerderemalen per jaar, door deskundigen gekeurd. Tijdens het keuren wordtgekeken naar bloeirijkheid, (her)groei en ziektegevoeligheid. Alleenals een nieuwe roos een voldoende heeft gescoord, mag deze inhet rosarium worden geplant.RozenconcoursNadat de rozen in het rosarium zijn geplant, worden ze vervolgensde eerste drie jaar opnieuw beoordeeld door een deskundige jury.Bij iedere keuring krijgen de rozen een cijfer. Rassen die een ruimvoldoende behalen, ontvangen certificaten en zijn zo een aanbevelingvoor de koper. Alle rozen met een certificaat worden nogmaalsvijf jaar lang gekeurd. In deze vijf jaar maken de rozen ieder jaar,per categorie, kans op het winnen van een gouden, zilveren ofbronzen medaille. De laatste keuring vindt plaats tijdens het internationaleRozenconcours, dat elk jaar op de 2e donderdag in juliplaats vindt. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt en deprijzen uitgereikt. Op deze dag wordt tevens de Gouden Roos vanDen Haag uitgereikt. Deze eer krijgt de roos met het hoogste cijfervan de vijf categorieën. Rozenkwekers vanuit de hele wereld komenjaarlijks naar het Westbroekpark om dit internationale concours bijte wonen en te jureren.Vaste plantenNaast de vele verschillende rozenrassen is er in het rosarium eenkleurenpracht aan vaste planten te vinden. Van vroeg in het voorjaartot laat in het najaar bloeien meer dan 150 soorten vaste plantenin de kleurige borders. Bij alle planten staan naambordjes.


KunstVerspreid over het rosarium staan fraaie objecten, zoals de zonnewijzerdie geschonken is door de Nederlandse Rozenvereniging.Daarnaast zijn er 16 beelden van verschillende kunstenaars te vinden.Midden in het rosarium staat bijvoorbeeld de “Gelaarsde Kat”,klaar voor de strijd.SpeelweideNaast het rosarium ligt de speelweide, waar veel gebruik van wordtgemaakt. De weide wordt bijvoorbeeld gebruikt voor balspelen, omop te barbecuen of om te spelen op de verschillende speeltoestellen.Gebruik en bereikbaarheidIn het Westbroekpark zijn honden niet toegestaan. Bij de ingangvan het park, aan de Kapelweg, kunt u uw auto gratis parkeren.Op het midgetgolfterrein vindt u een openbaar toilet. Het Westbroekparkis bereikbaar met het openbaar vervoer (tram 9 richtingScheveningen en buslijn 14, halte Nieuwe Duinweg).InformatieAlle aanwezige rozenrassen en de daarbij behorende informatie,bijvoorbeeld het verkoopadres, zijn geregistreerd. Deze informatieis gebundeld in een inventarislijst die ieder jaar opnieuw wordtuitgebracht. Via de website van de gemeente Den Haag is deze lijstte downloaden zie daarvoor www.denhaag.nl/westbroekpark.Westbroekpark1PNIEUWE DUINWEG➔738AN I E U W E PA R K L A A NIndien u meer wilt weten over rozen en het rosarium kunt u terechtbij de rozenkiosk in het rosarium. Hier zijn leden van de NederlandseRozenvereniging en de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkundedikwijls aanwezig om informatie te verschaffen.2B➔GHCC R E M E R W E GP➔12ParkerenIngangMidgetgolf - Openbaar toiletRosarium - Wokrestaurant WestbroekparkSierheestersBosplantsoenHagenDE63WatertappuntGazon45678Theeschenkerij - Roeibotenverhuur De WaterkantUitzichtpuntSpeelweideSpeeltuinRozenkioskRozenKruidachtigenWaterGebouwenHARINGKADE45➔ABVoorhofPaviljoenhofVerhardingFCPanoramahofDMiddenhofEParkhofFAchterhofGPatiohofHProefveld

More magazines by this user
Similar magazines