13.07.2015 Views

WAT IS CHIRO? HOE IS DE CHIRO OPGEBOUWD? MEER WETEN ...

WAT IS CHIRO? HOE IS DE CHIRO OPGEBOUWD? MEER WETEN ...

WAT IS CHIRO? HOE IS DE CHIRO OPGEBOUWD? MEER WETEN ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wat is Chiro?Wat is... Chironog meer dan spel?Een stuk van jezelf, ’t zit onder je vel.Waar iedereen mee beweging maakt,dat is Chiro, als je ’t mij vraagt.De Chiro is een jeugdbeweging. Niet zomaar een jeugdbeweging, maar degrootste van Vlaanderen. In de Chiro staat het spel centraal. Via spel willen we kinderenen jongeren ervaringen laten opdoen, hen leren samenleven en hen een kijkbieden op zichzelf en de wereld. We willen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hunvrije tijd verenigen, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuelecapaciteiten. Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. Daartoewillen we jongeren aanzetten en vormen.Chiro is dan ook meer dan één wekelijkse middag, het is een manier van leven!Hoe is de Chiro opgebouwd?De Chiro heeft een trapsgewijze structuur om haar groepen te ondersteunen.x 985 Chirogroepenx 73 gewesten: een gewest ondersteunt haar groepen en organiseert (kader)vorming en ontspannendeactiviteiten voor leiding en ledenx 10 verbonden: een verbond ondersteunt in de eerste plaats haar gewestploegen en organiseertStartdagen en kadervorming voor leiding en aspi’sx 3 stadswerkingen (Antwerpen, Brussel en Gent): specifieke ondersteuning voor stadsgroepenx 5 regionale secretariaten (het provinciale niveau): hier kunnen leden, (kader)leiding, ouders,jeugdwerkers, jeugdconsulenten, enz. terecht met allerlei vragenx 1 nationaal secretariaat: voor kadervorming, publicaties, verzekeringen, wetgeving of metjuridische vragen kun je hier terecht.Groepen, gewesten en verbonden bestaan volledig uit vrijwilligers. Op de secretariaten werkenenkele beroepskrachten, maar er zijn ook tal van vrijwilligers dagelijks in de weer.Meer weten over het aanbod?Op www.chiro.be/jeugdconsulenten vind je heel wat informatie speciaal gebundeld voor jeugdconsulenten.Hierbij alvast enkele interessante mailadressen voor jeugdconsulenten:lokalen@chiro.be verzekeringen@chiro.be jeugdbeleid@chiro.betoegankelijkheid@chiro.be juridisch@chiro.be stadswerking@chiro.bevorming@chiro.be bivak@chiro.be drugs@chiro.be


REGIOANTWERPENRegioANT@chiro.be, www.chiro.be, www.chiro.be/jeugdconsulentenChirojeugd AntwerpenWaar en wie?Regionaal secretariaat AntwerpenKipdorp 30, 2000 Antwerpen03-231 07 95RegioANT@chiro.be, www.chiro.be, www.chiro.be/jeugdconsulentenEducatief medewerkers regio Antwerpenx Katrien.Mus@chiro.be, stadsgroepenwerker Antwerpenx Klaartje.Brits@chiro.be, ondersteuning verbond Mechelenx Sander.Ooms@chiro.be, ondersteuning verbond Kempenx Niels.Visser@chiro.be, ondersteuning verbond Antwerpen en Chirovertegenwoordiger in deprovinciale jeugdraad van AntwerpenWat?StadswerkingGroepen in en om de ‘grootstad’ hebben het wel eens moeilijker. Daarom kiest de Chiro ervoorom die groepen extra ondersteuning te bieden. In Antwerpen krijgt die ondersteuning vorm viade stadsgroepenwerker en via de Prostad!, een vrijwilligersploeg die acties organiseert in verbandmet “Chiro in de stad Antwerpen”.Gewesten en verbondenx Gewesten en verbonden bieden Steun Op Maat (SOM) aan groepen in nood (dat is “Steun OpMaat van de groep, met en in de groep, op zoek naar een netwerk met het oog op verzelfstandiging”).Samenwerking tussen gewesten, verbonden en jeugdconsulenten is van groot belang,zodat we niet naast elkaar ondersteunen.x De gewesten organiseren de Inleidingscursus (IK) en uitwisselingsmomenten voor leiding.x De verbonden organiseren het Scholingsbivak (SB) dat samen met de IK recht geeft op het attest‘Animator in het Jeugdwerk’.x Voor kaderleiding (gewest en verbond) organiseren de Antwerpse verbonden deel 1 en 3 van deinstructeursvorming (KIC).x Gewesten en verbonden organiseren ook tal van ontmoetings- en uitwisselingsmomentenvoor (kader)leiding.Op het regionaal secretariaat:x kan (kader)leiding terecht met vragen en problemen;x ontlenen we promomateriaal, spel-, circus-, knutsel- en EHBO-koffers;x is er de bibliotheek, waar we educatieve spelen en boeken ontlenen;x gebeurt de dienstverlening door vier educatief medewerkers.Wat betekent dat voor jou als jeugdconsulent?Gelieve contact op te nemen met de educatief medewerkers als een groep problemen heeft,bv. lokalennood, leiding- of ledentekort, conflicten. Ook als een groep informatie of ondersteuningnodig heeft, die jij als jeugdconsulent niet kunt bieden, willen we graag dat je contactopneemt met het regionaal Chirosecretariaat. Op die manier kunnen we elkaar aanvullen in deondersteuning van die groep.Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen[ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!