13.07.2015 Views

Goes - 8.19-melding sanering tankplaat 2005 - ProRail

Goes - 8.19-melding sanering tankplaat 2005 - ProRail

Goes - 8.19-melding sanering tankplaat 2005 - ProRail

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

* :C .1. Overìge ver&nn$i& e"6f méldingen die van toepassing'a , .y: , $ A * :4 , >. ...a' r " If .I ,, :" "' ,*


Bestek.Amoveren vijf kleine tankplaten envernieuwen één kleine <strong>tankplaat</strong>van <strong>ProRail</strong> in de regio Zuid.Bestek: nummer 04.792projectnummer M-00 1900datum 10 december 200410 december 2004 Amoveren kleine tankplaten - Pagina 1115


projectnummer M-O0 1900- olie-afscheider, per locatie, afmetingen:- diameter : ca. l,3 meter.- hoogte : ca. 50 meter.- geschat gewicht : ca 2.100 kg.- coalescentiefilter, per locatie, afinetingen:diameter : ca 1,1 meter.hoogte : ca. 2,3 meter.- geschat gewicht : ca. 2.900 kg.De combinatie van de slibvanger, de olie-afscheider en het coalescentie-filter wordt in dit bestekook wel aangeduid met 'Soba'. Alle afinetingen, gewichten, e.d. dienen als indicatief te wordenbeschouwd en kunnen in de praktijk afwijkingen te zien geven.De tanks te <strong>Goes</strong>, Lage Zwaluwe en Breda staan opgesteld op twee betonnen platen en wordenomgeven door enkele betonnen plaatjes die de aanrijdbeveiliging vormen; de afmetingen vandeze platen bedragen ca. 2 bij ca. 1,5 meter per stuk. De tanks te Sittard en Weert staan op éénbefonplaat van ca 2 bij ca. 2 meter.De tankplaten bestaan over het algemeen twee (tenzij anders aangegeven) metaIen bakken tussenen naast het spoor, die op de dwarsliggers zijn gemonteerd. De afmetingen van de tankplatenzijn standaard ca 6 bij ca l ,5 meter en ca. 6 bij ca. 2 meter.Foto's en locatietekeningen zijn onder bijlage 01 en 02 aan dit bestek toegevoegd.10 december 2004 Amoveren kleine tankplaten, <strong>ProRail</strong> Zuid - Pagina 4/15


Beschrijving van het werk (vervolg).Emplacement : <strong>Goes</strong>, doodlopend spoor nr. 516, ter hoogte van 49.650.De tank staat opgesteld aan de noord-zijde van het emplacement, langs het doodlopende spoornr. 516, ter hoogte van km 49.650.De installatie bevindt zich aan een brede losweg en is goed bereikbaar voor (grondverzet-)materieel, ten behoeve van de afvoer van de installatie. De losweg is (via een afgesloten hek)toegankelijk vanaf een parkeerterrein, dat een inrit heeft vanaf de Van Hemweg.De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen.leegmaken en reinigen van de bovengrondse tankleegmaken en reinigen van de ondergrondse slibvanger, de olie-afscheider en hetcoalescentie-filter.reinigen van de tankplaten (drie stuks).spoelen van de afvoerleiding vanaf de tankplaten naar de Soba.spoelen van de afvoerleiding vanaf de Soba naar het gemeentelijke riool.zonodig demonteren van de elektrische aansluiting van de installatie; het elektra is doorderden afgekoppeld; de resterende kabel@) ter plaatse afdoppen, inkorten en ondergrondsafwerken.opnemen en afvoeren van de bovengrondse tankinstallatie, inclusief de pomp,bedjeningskast en appendages.opnemen en afvoeren van de aanrijdbeveiIiging.opnemen en afvoeren van de beton-platen, waarop de tank is opgesteld.demonteren, opnemen en afvoeren van de tankplaten (drie stuks), gemonteerd opdwarsliggers, tussen de rails; verwijderen van de afvoerleidingen die op de tankplaten zijnaangesloten.ontgraven, opnemen en afvoeren van de Soba.eventueel ontgraven en afvoeren van een beperkte hoeveelheid met olie verontreinigdegrond (stelpost).verwijderen van de afvoerleiding vanaf het noordelijke deel van de <strong>tankplaat</strong> tot de Soba envanaf de Soba tot het doodlopende spoor van de noordzijde; de riolering onder de sporenbehoeft niet te worden verwijderd; de afgekapte leidingen moeten worden afgeblind.afdichten van de noolleiding bij het lozingspunt op de gemeentelijke riolering.aanvullen van de put -waarin zich de Soba en leidingen bevonden- met zand, inclusief hetverdichten van het zand; het zand moet zijn voorzien van een zogenaamde 'schoongrondverklaring';het zand moet laagsgewijs @er ca. 0,3 meter) worden aangebracht en wordenverdicht tot een verdkhtingsgraad van 95 %.herstellen en aanvullen van de bestrating, bestaande uit zogenaamde 'kinderhoofdjes' (ca.60 m'); de kinderhoofdjes liggen niet in asfalt.aanvullen van het ballast-grind (30/60) ter plaatse van de verwijderde tankplaten,vergelijkbaar met het overige deel van het betreffende spoortracé.het uitvoeren van een milieukundig bodemonderzoek ter plaatse van de <strong>tankplaat</strong>, detanklocatie en rondom de Soba.10 december 2004 Amoveren kleine tankplaten, <strong>ProRail</strong> Zuid - Pagina 5/15


Kleine <strong>tankplaat</strong> N.S.-emplacement te <strong>Goes</strong>.


Kleine <strong>tankplaat</strong> N.S.-emplacement te <strong>Goes</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!