Kerkinactie - Protestantse Kerk in Nederland

pkn.nl

Kerkinactie - Protestantse Kerk in Nederland

Kerkinformatienummer 194 • juli-augustus 2011MeedoenmetmusicalsBas Plaisier over christenen in China • Marcus-Connect in Den Haag • Collecterooster 2012


2 |InternetnieuwtjesHandige beeldbankHerdenking SrebrenicaKerkdiensten in buitenlandwww.pkn.nl/beeldbankGoed nieuws voor redacties van kerkbladen,kerkmagazines en websites: Beeldbank.pkn.nlis on line en openbaar. De Beeldbank bevatvele foto's en fotoseries, die samen een beeldgeven van de activiteiten van en binnen deProtestantse Kerk.In de Beeldbank.pkn.nl zijn bijvoorbeeldportretfoto's te vinden van het moderamen,maar ook fotoseries van een synodevergadering,de Landelijke Pastorale Dag of van de doopvan een kind in een protestantse gemeenteergens in Nederland.In de Beeldbank kan worden gezocht via dezoekmachine, maar ook systematisch, viatrefwoorden. Het grootste deel van de foto'szijn 'rechtenvrij' en dus - onder enige voorwaarden- vrij te downloaden en te gebruiken.Wie een foto vindt die niet zomaar te downloadenis, kan deze foto opvragen bijbeeldbank@pkn.nl. De foto’s zijn beschikbaarin diverse formaten en ook geschikt voordrukwerk.Op de homepage zijn in een pdf de voorwaardenvoor gebruik van de foto's te vinden. In derubriek Help wordt met filmpjes en handleidingengetoond hoe iemand het best op zoek kangaan naar die ene speciale foto. Kortom: komeens kijken op www.pkn.nl/beeldbankEen website voor uw gemeente:te moeilijk? Te duur? Niet haalbaar?Kijk eens op www.protestantsekerk.net!www.srebrenica-herdenking.nlOp maandag 11 juli vindt op het Pleinin Den Haag de herdenking van de valvan Srebrenica plaats. HonderdenNederlanders en Bosnische Nederlandersnemen hieraan jaarlijks deel uitsolidariteit met de slachtoffers.Sprekers zijn advocate LiesbethZegveld, belangenbehartiger van eengroep overlevenden, en Fahrudin Alic,voorzitter van de Vereniging vanoverlevenden van de genocide vanSrebrenica. IKV Pax Christi is een vande organisatoren.Xnoizz Flevo Festivalwww.flevofestival.nlHet Xnoizz Flevo Festival is eenchristelijk jongerenevenement waarjaarlijks circa 10.000 kampeerders aandeelnemen. Ze komen voor muziek,workshops, theater, cabaret, lezingenenz. Er zijn meer dan 200 programma’sen 80 concerten vanaf vijf podia. Opzondagmorgen is de afsluitendeopenluchtdienst met ongeveer 14.000bezoekers. Het festival vindt plaats van18-21 augustus 2011 in Bussloo bijApeldoorn. Organisatie: Youth forChrist, JOP en EO.www.pkn.nl/kerkzoekerbuitenlandWie in het buitenland is voor vakantieof zakenbezoek en graag een zondagsekerkdienst wil meemaken, kan terechtbij pkn.nl/kerkzoekerbuitenland. Viadeze kerkzoeker zijn kerken te vinden inBelgie, Duitsland, Engeland, Frankrijk,Italie, Luxemburg, Portugal, Spanje,Turkije, Zwitserland en Oostenrijk. Bijelke kerk staat een verwijzing naarmeer informatie via mail, telefoon ofwebsite. Controleer voor uw vertrekeven of er niets veranderd is.Geestelijke verzorgerswww.vgvz.nlDe vereniging van geestelijke verzorgersbij zorginstellingen vierde in juni haarveertigjarig bestaan. In een interview,op deze site te vinden onder ‘Actueel’,hoopt voorzitter Simon Evers dat er overtien jaar een brede beroepsverenigingvan geestelijke verzorgers zal bestaan,samen met de collega’s bij justitie enkrijgsmacht. Hij betwijfelt of deambtelijke binding als voorwaarde voorhet lidmaatschap zal zijn te handhaven.Colofon Nummer 194 juli-augustus 2011 ISSN 1380-460XKerkinformatie verschijnt elf keer perjaar als officieel orgaan van deProtestantse Kerk in Nederland.Algemeen adresDienstenorganisatie Protestantse Kerkin Nederland, Joseph Haydnlaan 2a,3533 AE Utrecht, Postbus 8504,3503 RM Utrecht,telefoon (030) 880 18 80,e-mail: servicedesk@pkn.nl.AbonnementenadministratieAbonnementsprijs e 17,50 per jaar;buitenland e 24,-. Vanaf 35 ex.:e 15,- per jaar. U kunt zich alsabonnee opgeven en afmelden bijde Abonnementen-administratieKerkinformatie, Postbus 8504,3503 RM Utrecht,telefoon (030) 880 17 25,abonnementen@pkn.nlDit blad is voor visueel gehandicaptenin aanpaste leesvorm verkrijgbaar. Voornadere informatie CBB,Postbus 131, 3850 AC Ermelo,telefoon (0341) 56 54 99.Redactie-adresKerkinformatie, Postbus 8504, 3503RM Utrecht, telefoon (030) 880 14 17(di, wo, do).E-mail: f.rozemond@pkn.nlAdvertenties: zie achterin aan het beginvan de advertentierubriek.RedactieEmmy Bregman, Janet van Dijk,Jan-Gerd Heetderks (hoofdredacteur),Michiel Nap, Marieke Raatgever enFrans Rozemond (eindredactie).Basis vormgevingReproVinci, SchoonhovenOpmaakInterface Communicatie B.V., EdeDruk Koninklijke BDU, BarneveldKerkinformatie op internetwww.pkn.nl/kerkinformatieOvername van artikelen wordt op prijsgesteld, mits met bronvermelding.Overname van foto’s in overleg.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


| 3Ten geleideInhoud‘Waarom zijn deze protestantsekerken zo aantrekkelijk? Laat ik hetzo samenvatten: de kerkledentobben niet over hun geloof maarleven eruit. Zij zwijgen niet, maarlaten het zien en spreken er metveel plezier en passie over …’Voormalig synodescriba Bas Plaisieris door Kerk in Actie uitgezondennaar Hong Kong als docent aan hetLuthers Theologisch Seminarium.Hij vertelt over zijn ervaringen metchristenen en kerken in Hongkongen geheel China. ‘Hun passiehebben we hard nodig.’Over ‘kerkelijk spreken’ met het oogop samenlevingsvragen valt heelwat te zeggen en te schrijven.Wanneer mag de kerk wel enwanneer mag zij niet spreken?Hoe controversieel mag het sprekenvan de kerk zijn? Sommigen zullenzeggen dat de kerk zo weinigmogelijk moet spreken, anderenzullen de profetische taak van dekerk benadrukken. Kees Tingaschrijft over de BeraadsgroepSamenlevingsvragen van de Raadvan Kerken. ‘Het komt er steedsweer op aan om het juiste woordop de juiste tijd te spreken.’4 Kerk in ActieBas Plaisier over het christendom in China8 MeditatieLandelijke dag van Vacare9 SamenwerkingKerken rond Buren bundelen krachten10 BijbelgenootschapRappende meiden winnen BibleDate Award 201111 Expositie‘...en er was licht’13 Beraadsgroep SamenlevingsvragenAls kerken spreken, luistert het nauw...14 Missionaire mogelijkhedenMarcusConnect Den Haag: kerk met de wijk16 Gemeenteopbouw‘De musical zoemde door het hele dorp’Katern: Collecterooster 2012kerk in actieHoe een gezamenlijke activiteit eengemeenteopbouwende functieheeft, wordt beschreven in hetartikel ‘De musical zoemde door hethele dorp’. In twee protestantsegemeenten werd een musicalopgevoerd. Honderd mensen vanbinnen en buiten de gemeentededen voor en achter de schermenmee aan deze gebeurtenis.De mensen kregen een hechte bandmet elkaar. Een prachtige ervaring. •18 JOPJeugdwerk voorbij kerk- en clubgebouwJan-Gerd Heetderkshoofdredacteur vanKerkinformatieb i j d ec o v e r f o t oRubrieken6 Kroniek12 Mensen (inclusief predikantswisselingen)22 Collecten23 Bijbelteksten25 AdvertentiesHet organiseren van een musical geeft een band in de gemeente.Meer hierover op p. 16-17.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


4 |Bas Plaisier over christenen in China:‘Hun passie hebben wij hardnodig!’Oud synodescriba Bas Plaisier en zijn vrouw Hennywonen sinds eind vorig jaar in Hong Kong. Zij zijn doorKerk in Actie en de PThU uitgezonden naar China.Twee jaar zullen ze er blijven om de contacten van deProtestantse Kerk in Nederland met de Chinese kerkenverder uit te breiden. In deze bijdrage vertelt Plaisierover hun ervaringen in dit onmetelijke land.Kerk in ChinamensenOp het eerste college dat ik gaf aan destudenten van het LTS, vroeg ik heneen korte levensbeschrijving te geven.Tot mijn stomme verbazing bleekongeveer 60 procent van hen een‘nieuw-gelovige’ te zijn. Zij waren in deafgelopen tien jaar christen gewordenen zó gegrepen door het geloof dat zijhun hele leven daaraan willen wijden.Daarbij – en dat was mijn tweedeverbazing – behoorde het merendeelvan hen niet tot de gevestigde kerken,maar tot meer charismatische enevangelische kerken. Ik had het nieuwechristendom voor mijn neus zitten…MinderheidWat ik tijdens mijn lessen zie, is derealiteit in Hong Kong en in geheelChina. Verreweg het grootste deel isnog niet zo lang geleden tot de kerktoegetreden en weet te vertellen watvoor verschil dit maakt met vroeger.Dat maakt de sfeer totaal anders dandat het christelijk geloof je met depaplepel is eigen geworden. Zij pratenniet besmuikt en omzichtig over Jezus,maar over de reddende Zoon van Goddoor wie hun leven totaal veranderde,kleur en vreugde kreeg. De kerk vanChina heeft een vanzelfsprekendemissionaire uitstraling. Zij die bij dekerk betrokken zijn, praten er met eengeestdrift en vasthoudendheid over methun buren en collega’s. Het maakt henook niets uit dat zij een kleine minderheidzijn.In Hong Kong is niet meer dan 9% vande mensen christen, en in China is dat(waarschijnlijk) minder. Nederlandsechristenen lijken vaak te worstelen methet gevoel te behoren tot een verdwijnendeminderheid en niet goed teweten waar ze het zoeken moeten enhoe ze iets van ons geloof kunnendelen. Chinese christenen kennen dievragen ook, maar het geloof is zóDocent aan LuthersSeminariumBas Plaisier, tot 2008 scriba van degenerale synode, werkt als docentzendingswetenschap en oecumenischetheologie aan het LuthersTheologisch Seminarium (LTS) inHong Kong.Op de dagopleiding van het LTSstuderen zo’n 350 mensen (meestboven de twintig jaar) theologie, methet oog op een functie in de kerk,onderwijs en samenleving. Demeesten van hen komen uit HongKong, maar ongeveer 100 uit Chinaen een groot deel van zuidoost-Aziëwaaronder de landen van deMekongdelta en Indonesië.van! In Hong Kong worden ze omringddoor een grote groep geseculariseerdemensen. Materialisme, individualismeen consumentisme hebben een net zosterke invloed op het leven van demensen. China is het land met degrootste groep mensen die niet bij eengodsdienst betrokken zijn: 625 miljoen.‘Kerkleden praten hier met geestdrift envasthoudendheid met hun buren encollega’s. Het maakt hen niets uit dat zijeen kleine minderheid zijn.’Kerk in een nieuwe wijk in Shanghai – vaakhoogopgeleid, jonger en leidinggevend.Na de dienst is er - zoals in veel kerkendoor heel China – gelegenheid voor persoonlijkgebed.verweven met de kern van hun bestaan,dat het uit alles blijkt. En verder zijn zeerop gericht – zeker in Hong Kong – omalsmaar te zoeken naar nieuwe vormenvan kerk-zijn.Hebben Chinese christenen hetgemakkelijker dan wij? Geen sprakeEen kleine excursie op zondagmiddagdoor een van de honderden gigantischeshoppingscentra van Hong Kong geefteen aardig beeld van dat waarmee demensen vooral bezig zijn. Je verdrinktin de massa. Die drang tot kijken enkopen laat niemand ongemoeid.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


| 5spreken er met veel plezier en passieover. Ze laten zien dat het wat uitmaaktof je christen bent: je helpt onbaatzuchtigen je blijft komen waar geen helperszijn. Trouw, geduld en doorzettingsvermogenis hun kenmerk. Ze praten nietzoveel, maar bidden des te meer enverwachten in een levende relatie metde Heer alles van zijn kracht en zijnGeest. Ze drinken de woorden van deBijbel bijna in en zien in heel veeldingen om hen heen God aan het werk.We voelen het als een zegen om in hunmidden te wonen!In de noodkerk na aardbeving in Mihanzu.HuiskerkenIn China zelf is het niet anders. Deoverheid daar heeft de kerk geaccepteerd– officieel in de grondwet vastgelegd -mits deze zich aanpast aan de staatsregelsen zich op een of andere manieronder overheidscontrole stelt. Zo is hetniet toegestaan om een eigen protestantsekerk te beginnen of je verbondente voelen met de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk. Daarvantrekken veel Chinezenzich echter niets aan.Er zijn schattingendat het aantalmensen dat bijeen protestantsehuiskerkbehoort,tussen dezestig enzeventigmiljoen ligt,terwijl het aantalRome-getrouwekatholieken rond detien miljoen cirkelt.Opvallend is dus, dat hetchristendom in China vooraleen protestantse godsdienst is: deschattingen zijn dat rond viervijfde vande christenen tot een protestantse kerkbehoort. Een feit dat in Europa nauwelijksbekend is vanwege de algemeneneiging om alles wat met de kerk temaken heeft als rooms-katholiek tebestempelen.Kerkleden opgepaktDe mensen van de huiskerken hebbenhet ervoor over om op gezette tijdenbeknot te worden in hun vrijheid en veeldingen in het geheim te doen. Ze lijken erin het algemeen niet onder te lijden.Chinezen hebben al vele eeuwenervaring om overheidsmaatregelen ophun eigen manier uit te leggen en tochredelijk onbekommerd te leven. Tot zeecht verboden worden, zoals de laatste‘Opvallend is, dat hetchristendom in Chinavooral een protestantsegodsdienst is: de schattingenzijn dat rond viervijfde van de christenentot een protestantsekerk behoort.’maanden met de grootste (gereformeerde)huiskerk van Peking – de Shouwangkerk– gebeurde. Deze kerk die voornamelijkuit intellectuelen en hoogopgeleidebestuurders bestaat, is de plek voorkerkdiensten ontnomen. Elke zondag(terwijl ik dit schrijf al bijna acht wekenlang) worden er kerkleden opgepakt diein de open lucht hun kerkdienst willenhouden. Inmiddels is de vasthoudendheidvan de Shouwang-kerk wereldnieuwsgeworden en heeftbijna elke gerenommeerdekrant in dewereld hierover albericht en volgt deontwikkelingenop de voet.Passie die wijnodig hebbenDe mensen inde officiëleprotestantsekerk (de CCC,de ‘Drie Zelf Kerk’)hebben van dezerepressie geen last.Ook deze kerk (die erg opde Protestantse Kerk in Nederlandlijkt) is stormachtig gegroeid. Aanhet einde van het Mao-tijdperk leek erniets meer van over. Nu, zo’n dertig jaarlater, behoren zeker 23 miljoen mensentot deze kerk: anderhalf maal hetinwonertal van Nederland! In hetalgemeen verschilt de geloofsbeleving,de manier van kerkdiensten houden ende missionaire drang van de officiëlekerk niet zoveel met die van dehuiskerken. We zouden kunnen zeggendat dit de kerk van de toekomst is, meteen passie die wij hard nodig hebben.Waarom zijn deze protestantse kerkenzo aantrekkelijk? Daarop zijn allerleiantwoorden te geven. Laat ik het zosamenvatten: de kerkleden tobben nietover hun geloof, maar leven eruit.Ze zwijgen niet, maar laten het zien enDissidenten worden protestantWat ook opvalt is dat veel intellectuelechristenen vol nieuwsgierigheid kijkennaar de door het christendom gestempeldeEuropese cultuur met waarden ennormen die zij maar wat graag zoudenwillen hebben. Het is op zijn minstopvallend te noemen dat het merendeelvan de leidende dissidenten van hetPlein van de Hemelse Vrede, inmiddelsprotestant geworden is en zelfsvoorgaat in de kerkdiensten. BijAugustinus en Calvijn vinden dezechristenen antwoorden op vragen overde verhouding kerk en staat, menselijkewaarden, mensenrechten, het doel vanhet leven en een door liefde, solidariteiten gerechtigheid gedomineerde staat.Er zijn in dit deel van de wereld in hetchristendom ontwikkelingen gaande,waarvan wij nauwelijks weten, maar diewel eens beslissend kunnen zijn voor hetgezicht van de kerken in de wereld! •Dr. Bas Plaisieroud-scriba generale synode en nu docentzendingswetenschap en oecumenischetheologie aan het Luthers TheologischSeminarium (LTS) in Hong Kong.Het leven en werk van Bas en HennyPlaisier-Wendt is te volgen op hunweblog: www.kerkinactie.nlbasplaisier en via Twitter:twitter.com/basplaisierVerkoopster van bijbels in de kerk van Xian.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


6 |KroniekVredeRecent vond in Kingston, Jamaica, een oecumenischevredesconferentie plaats van de Wereldraadvan Kerken. Het was warm, zeker in de middagbijna ondragelijk. Alles geurde naar bougainville.En de deelnemers waren uit alle windstrekenaangereisd. Behalve een sensatie aan geuren werdde conferentie dus ook een hele ervaring vankleuren en talen. Maar waar dat in Babel ooit bijnatot oorlog leidde, ging het die week in Kingstondus om vrede.Het is prachtig en inspirerend een dergelijkeconferentie mee te maken. Het tilt je boven dewerkelijkheid van de krant uit. ‘Ik laat jullie vredena; mijn vrede geef ik jullie’, zegt Jezus. En datwordt ter plekke waar. Er zijn veel mensen aanwezigdie gedreven door het koninkrijk van Godwerkelijk iets voor de wereld willen betekenen.Er zijn zelfs realistische oplossingen voor deproblemen van deze wereld. Het werkt aanstekelijk.Je voelt dat vrede kan.Onder vrede werd trouwens meer verstaan dan hetontbreken van oorlog. Daar begint natuurlijk welalles mee, maar werkelijke vredeis meer. In Kingston werdde aandacht gericht opMoeten we alskerken nietverschrikkelijkoppassen voorhet gehevenvingertje?vrede in de samenleving,met de aarde,in de economie entussen de volken.Voor elk van devier thema’s waseen dag ingeruimd,en elke dag weerbracht nieuwehoop. De zoon van Martin Luther King sprak ons toeen zei: ‘The dream of my father rests on us.‘Was het alleen maar geweldig? De eerlijkheidgebiedt ‘nee’ te zeggen. Naast alle hoop ervoer ikook een andere kant. Allereerst: moeten we alskerken niet verschrikkelijk oppassen voor hetgeheven vingertje? ‘Geachte wereld, we hebben erover nagedacht. En we zijn er uit. De kerk wil vrede.’Wie kan daar wat mee? Dat is veel te massief. In hetechte leven van alledag moet je toch soms gewoonroeien met de riemen die je hebt? Inclusief de vuilehanden die daarbij horen. Voor zulk realisme wasniet altijd evenveel ruimte.Daar komt bij dat het allemaal wel erg veel werd.Tijdens de conferentie waren er 160 workshops, dievrede beoogden voor bijkans elke verpletterendeminderheidsgroepering die denkbaar is. Getuigt datnog van werkelijkheidszin? Kun je niet soms beterkiezen, juist ter wille van de slachtoffers? De les vanhet brandende huis is: wie iedereen wil redden, redtuiteindelijk niemand.Ik verplaats mij weer naar mijn andere been enrealiseer me dat het ondanks alles toch moet.De droom van Martin Luther King waarmaken isinderdaad aan ons. En het koninkrijk waartoe Jezusons uitnodigt, is ondenkbaar zonder vrede. Hetkoninkrijk is vrede. En daar kun je niet van zeggen:da’s moeilijk, kom later nog eens terug. Maar latenwe in vredesnaam ook niet denken dat we datvarkentje wel even wassen. Babel is altijd om dehoek. Babel zit in ons. •Peter Verhoeffpreses van de generale synodeKerkinformatie • juli-augustus 2011


| 7• berichten• Meer dan 1000 gemeenten kozen LRPAl meer dan 1000 van de 1800 (wijk)gemeenten binnen de ProtestantseKerk waren begin juni aangesloten opLRP, het nieuwe ledenregistratiesysteem.LRP werkt via een beveiligdeinternetverbinding. De uitrol is inmaart begonnen.De eerste reeks trainingen in het landis afgerond. Alle autorisatiesleutels zijnuitgereikt en de meeste betrokkengemeenten hebben hun bestandgeconverteerd naar het nieuwesysteem. De overgang gaf weinigproblemen. Vooral bij gemeenten diehet tweezijdig mutatieverkeer vanuitBaruch goed hadden bijgehoudenverliep alles heel soepel. Bij lokalevarianten, zoals bestanden zondermutatieverkeer, zijn met enig puzzelwerkook die gebruikers goed op derit gezet.De keuze om bij het ontwerp af testemmen op wat gemeenten echtnodig hebben om goed met LRP tekunnen werken, werpt nu vruchten af.Ook bij het testen bleek dat LRPvoorziet in alles wat in de dagelijksepraktijk nodig is. Verdere wensenblijven nog even geparkeerd tot eenvolgende versie.Een voordeel van de nieuwe werkwijzeis dat de gegevens altijd actueel zijn,wat een hoge kwaliteit en betrouwbaarheidgarandeert. Een positief neveneffectis dat naburige gemeenten overLRP meer contact met elkaar hebbengekregen. Men ging men bij elkaar eenkijkje nemen en wisselde ervaringenuit. Gemeenten zijn elkaar vervolgensgaan helpen en dat blijkt een goedeonderlinge band op te leveren.In het najaar van 2011 volgt er eenextra ronde trainingen in het land.Gemeenten die zich voor 1 juli hebbenopgegeven, kunnen daarin dit jaarmeedraaien. •De protestantse gemeente Tienhoven wasde duizendste gemeente die zich aansloot bijLRP. Vrijwilligers ontvingen uit handen vanprojectleider Henry Kieskamp een taart.• Meedoen met de Vredesweek?Het thema van deVredesweek 2011(18-25 september)is ‘Elk mens eenveilig bestaan’.Ieder mens heeftimmers recht opeen veilig enmenswaardigbestaan, ver wegen dichtbij. Watbetekent het als jein Congo niet veilignaar de markt kuntvoor je boodschappen?Wat betekenthet om in Syrië tewonen en nooit teweten wanneer deveiligheidsdienstvoor je deur staat?Ook in Nederlandheeft iedereenrecht op eenmenswaardige behandeling.Met het Ministerie van Vrede, denieuwe campagne van IKV Pax Christi,kunnen ook kerken laten zien datmensen daaraan bijdragen. In debuurt, in politiek Den Haag en ver overde grens in conflictgebieden. In verschillendeplaatsen worden Ambassadesvan Vrede opgericht. Zij organiserenvredesweekactiviteiten, zoals eendebatavond, jongerenactiviteiten, eenvredesconcert of vredesfeest. Op dewebsite van het Ministerie van Vredestaan ideeën voor activiteiten.Het Ministerie zoekt mensen die eenlokale Ambassade van Vrede willenoprichten.Contactadres: Dorien Jansen, e-mail:vredesweek@ikvpaxchristi.nl oftel. (030) 233 33 46.Voor de Vredeszondag (18 september)is er een Liturgiekrant ‘Vrede.vieren’ tebestellen. Hierin staan liturgische enexegetische suggesties voor vieringenin de Vredesweek. Te bestellen viawww.ministerievanvrede.nl •• Zonnepanelen op kerk inSchoondijkeOp 1 juni werden vierentwintigzonnepanelen geplaatst op het dak vande protestantse kerk in Schoondijke(Zeeuws Vlaanderen). Daarmeevoorziet gemeente ‘De Verbinding’voortaan in haar eigen behoefte aanelektriciteit. Het thema duurzaamheidkrijgt hierdoor een nieuwe dimensie.Al zo’n vijftien jaar gebruikt degemeente koffie en thee met het FairTrade keurmerk, teken van eerlijkehandel, omdat men ervan overtuigd isdat woord en daad samen op moetengaan. Regelmatig wordt in de kerkdienstenaandacht gevraagd voor hetthema gerechtigheid. Zorg voor deschepping, duurzaamheid dus, ligt inhet verlengde daarvan. De actie metde zonnepanelen gaat echter verderdan het kerkdak. De gemeenteledenworden opgeroepen om ook zonnepanelenaan te schaffen voor huneigen huis. Om dat extra aantrekkelijkte maken heeft de leverancier van dezonnepanelen de toezegging gedaandat per tien verkochte sets zonnepanelenéén set zonnepanelen beschikbaargesteld wordt voor partnerorganisatiesvan Kerk in Actie in het Zuiden. Meerinformatie staat op de website van degemeente:www.pkn-schoondijke-waterlandkerkje.nl•Kerkinformatie • juli-augustus 2011


8 |Landelijke dag van VacareOp zaterdag 1 oktober vindt in de Ichthuskerk in Amersfoort de tweedelandelijke dag plaats van Vacare, platform voor meditatief leven in en vanuitde Protestantse Kerk.Tijdens deze Vacare-dag wordt het eerste exemplaar vanhet ‘Handboek Christelijke Meditatie’, geschreven doords. Lex Boot, overhandigd aan dr. Arjan Plaisier, scriba vangenerale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.Mariska van Beusichem houdt een lezing over ‘Meditatieen de geestelijke weg’.meditatiemensenWorkshopsEr zijn twee rondes met workshops. Deelnemers kunnenkiezen uit:• Chakra’s en de Bijbel, een ontmoeting tussen Oost enWest, door zr. Theresia Kool;• Meditatie en gemeenteopbouw, door Marius Noorloos;• Bibliodans, door Riëtte Beurmanjer;• Loopmeditatie, door Inge van den Bosch;• De theologie van de meditatieve beweging, door Lex Boot;• Meditatief wandelen (buiten) door Marti Koster.Het programma eindigt met een slotviering. Aansluitend iser thee en koffie en de mogelijkheid om na te praten. Er zijnboekentafels aanwezig.AanmeldingDe toegangsprijs bedraagt € 15,-. Dat is inclusief koffie,thee, melk en karnemelk. Zelf graag een lunch meenemen.U kunt zich voor deze dag opgeven bij Wilmy van Hartingsveldt,via e-mail vacare@pkn.nl of telefoon (0183) 62 83 18. •• berichten• Kerkenpad in Zuid-BevelandWie deze zomer in Zeeland is, kan eenprachtige route rijden langs fraaireligieus erfgoed in Zuid-Beveland. Totaan Monumentendag (11 september)staan de deuren van vijftien eeuwenoudekerken ook doordeweeks openvoor bezichtiging en een moment vanrust en bezinning. In elke kerk zijngidsen aanwezig. De werkgroep KerkOpen van de Geerteskerk in Kloetingemaakte bij de route een mooieKerkenpadfolder, die deelnemersmeevoert van toren naar toren.Uitgangspunt is de al bestaandefiets-knooppuntenroute, die ookwandelend kan worden afgelegd.Deelnemers zijn dit jaar: de protestantsekerken in ‘s Heer Arendskerke, ‘s HeerAbtskerke, Baarland, Goes (GroteKerk), Heinkenszand, Hoedekenskerke,Kapelle, Kloetinge, Nisse, Yerseke,Wemeldinge en Wolphaartsdijk. Verderrooms-katholieke kerken in Goes(Magdalena parochiekerk) en inKwadendamme. In de kerken liggenfolders met exacte openingstijden ende routekaart. Informatie:www.pknkloetinge.nl, onder:Gebouwen > Kerk Open. •• Huwelijksbijbel in HerzieneStatenvertalingIn het voorjaar zijn verschillende nieuweuitgaven van de Herziene Statenvertalingverschenen. Naast de vijf compacteedities met psalmen en gezangen is ernu de kerkbankbijbel (16 x 24 cm), dehuwelijksbijbel en de paralleleditieStatenvertaling - Herziene Statenvertaling.De paralleleditie biedt de mogelijkheidom een vergelijking te makenbeide vertalingen. In septemberverschijnt er een schoolbijbel in hard -cover en flexibele cover. De inhoud isgelijk aan de vijf edities met psalmenen gezangen, maar het formaat isgroter: 12 x 18 cm. De schoolbijbel isbedoeld voor scholen en voor catechese.Door de grotere letter is deze uitgaveeventueel ook bruikbaar in de eredienst.Bij grote bestellingen kunnen kerken enscholen en kerken hun naam op deKerkinformatie • juli-augustus 2011


Kerken rond Buren bundelenkrachten| 9Zeven kerkelijke gemeenten in de gemeente Buren gaan nauw samenwerken.Op Eerste Pinksterdag namen ze de aftrap met ballonnen, duiven en een waterballet.‘Door onze samenwerking kunnen we meer betekenen voor de dorpen.’Het gaat om de protestantse gemeenten van Asch, Erichem,Kerk- en Kapel-Avezaath, Rijswijk, Ravenswaaij en Zoelen ende hervormde gemeente van Buren. Met behoud van huneigen identiteit vormen deze gemeenten sinds 1 maart destreekgemeente ‘Tussen Lek en Linge’. De publieke aftrapvond plaats op Eerste Pinksterdag. De kerken gaan samenwerkenop het gebied van hun pastorale werkzaamheden,diaconale hulpverlening en jeugd- en toerustingswerk.Sterker‘We bundelen onze krachtenom sterker te staan’, verteltds. Machteld de Mik van Aschen Erichem. Kerksluiting is indeze regio niet aan de orde,benadrukt zij. ‘De deurenvan de verschillende kerkenkomen op deze manier juistmeer open te staan.’ Waarsupermarkten en andere winkels soms al jaren geleden uit dedorpen zijn verdwenen, wil de kerk aanwezig blijven. ‘Juistdoor samen te werken kunnen de afzonderlijke kerken meerbetekenen in het eigen dorp.’Ook de diaconieën van de kerken gaan meer samen doen.Daardoor kunnen de kerken in een klimaat waarin de overheidzich terugtrekt straks meer hulp bieden, mocht datnodig zijn.Nieuwe moedHet thema van degezamenlijke Pinksterdienstop 12juni in de BurenseSt. Lambertuskerkwas ‘Oud vertrouwen,nieuwemoed’. Aan dedienst werkte eengelegenheidskoormee, gevormd doorkerkleden uit deverschillende dorpen.Na de dienstlieten gemeenteledenzeven duivenvrij en werden engingen er ballonnenmet wensen delucht in. Ook ging een nieuwe website van start:www.tussenlekenlinge.nl. Als symbool van de kerkelijkesamenwerking-in-verscheidenheid koos de gemeente eenregenboog. •Samenwerkingkerk in actievoorkant van de hardcover-bijbel latenafdrukken. Meer informatie hierover bijde christelijke boekhandel. De HerzieneStatenvertaling is na de introductie indecember 2010 in orthodox-christelijkeen evangelische kringen positief ontvangen.Uitgevers zijn de StichtingHerziening Statenvertaling en UitgeverijJongbloed. Het hoofdbestuur van deGereformeerde Bond is opdrachtgevervan de herziening van de Staten vertaling.•• Jubileum Gereformeerde KerkBoven-HardinxveldOp 14 augustus 2011 is het 150 jaargeleden dat de Gereformeerde KerkBoven-Hardinxveld werd geïnstitueerd.Van 10-18 september wordt daaromeen feestelijke jubileumweek gehouden.De activiteiten staan in het teken vanhet thema: danken – vieren – delen. Opzaterdag 10 september 2011 wordt eenreceptie/reünie voor (oud)gemeenteledenen oud-predikanten georganiseerd.Wie zich met deze gemeente verbondenvoelt is van harte welkom.Meer informatie over het jubileumprogrammastaat op de website:www.pknbovenhardinxveld.nl.Contactpersoon: Gerda Eijkelenboom,e-mail: gerda.eijkelenboom@xs4all.nl •• Cursus leiden van kinderkorenKomend najaar zal in Amersfoort eencursus voor leiders van kinderkoren en–cantorijen plaatsvinden. Deze oecumenischepraktijkcursus wordt gegevendoor Catrien Posthumus Meyjes. Decursus is gericht op (amateur-)dirigentenvan kinderkoren die een functiehebben in de protestantse of roomskatholiekeeredienst, of die zich in denabije omgeving daarvan bewegen.Ook mensen die overwegen eenkinderkoor te gaan leiden kunnendeelnemen. Het gaat om zevenzaterdagochtenden in de periode 17september – 17 december. Behandeldworden: dirigeertechniek, stemvorming,repertoirekennis, meerstemmigheid,methodiek en liturgie. Basalekennis van het notenschrift is vanbelang. Plaats: Oud-Katholiek Seminariein Amersfoort (vlakbij NS-station).De cursus wordt georganiseerd insamenwerking met het OecumenischeWerkgroep Kinderkoor-/cantorij (eensamenwerkingsverband van NSGV,KCZB en Kerkzang.nl). Een flyer metuitgebreide informatie wordt opaanvraag toegestuurd. Informatie enaanmelding: bureau@kerkzang.nl.Zie ook www.kerkzang.nl. •Kerkinformatie • juli-augustus 2011


10 |Rappende meiden winnenBibleDate Award 2011Op 31 mei 2011 is de jaarlijkse BibleDate Award uitgereikt aan vier leerlingen vanhet Christelijk College Groevenbeek te Ermelo. Zij wonnen de prijs voor het mooistefilmpje dat is gemaakt tijdens een bezoek van de BibleDate-trailer van het NederlandsBijbelgenootschap, die al aan vele scholen een bezoekje bracht.De leerlingen wonnen met hun filmpje ‘Mozes die met zijnvolk door de zee trekt’. De jury schrijft in haar rapport: ‘Inveel filmpjes die in de BibleDate gemaakt worden, wordenmensen geïnterviewd of wordt een Bijbelverhaal nagespeeld,maar de leerlingen van Groevenbeek durven zich teonderscheiden. Ze verpakken het Bijbelverhaal in een hipjasje. In het begin van het filmpje vraagt de kijker zich afwat er gaat gebeuren, het lijkt rommelig, maar dan hoor jede beat komen. Dit wordt niet gemaakt door instrumenten,maar door de acteurs zelf. Er is lef voor nodig om dit tedoen en dat hebben ze!’De vier meiden ontvingen de prijs uit handen van jurylid enzanger Rob Favier. Daarna werd de klasgetrakteerd op taart en een optredenvan Favier.BijbelgenootschapmensenYou TubeDe BibleDate is een opvallendeexperience-trailer waarin jongeren van12-16 jaar op een interactieve manierkennis maken met de Bijbel. Hetprogramma is bedoeld voor deonderbouw van vmbo, havo en vwo.Eén van de programmaonderdelen ishet maken van een filmpje naaraanleiding van een bijbelverhaal.Per jaar bezoeken 10.000 jongeren deBibleDate. Dit betekent dat er ongeveer2000 filmpjes gemaakt en beoordeeldzijn. Het winnende filmpje staatop You Tube. •V.l.n.r.: Claire The, Femke Visser, Eline Schuur, Mathilde van der Niet.• berichten• Kerkenpad voor slechtziendenVoor mensen met een visuele beperkingwordt op 3 september eenkerkenpad georganiseerd in Nijmegen.Initiatiefnemer is de Open OecumenischeGemeenschap binnen de NederlandseVereniging van Blinden en Slechtzienden.De organisator roept kerken opom mensen in hun gemeente op dezemogelijkheid te attenderen.De deelnemers verzamelen om10.00 uur bij het station en drinkendaarna koffie in het Kolpinghuis. Indrie groepen worden vervolgensbezocht: de Sint Stevenskerk, het TitusBrandsma Memorial en de Petrus Canisiuskerk.Deskundige gidsen zullenrondleidingen geven. Het programmais afgestemd op blinden en slechtzienden,waarbij is gelet op toegankelijkheiden ‘voelbaarheid’ van de tebezoeken gebouwen. Voor slechthorendenis er een mobiele ringleidingaanwezig. De bezoeken wordenafgewisseld met een lunch en eendrankje tussendoor. De dag wordtafgesloten met een vesper die omca. 17.00 uur afgelopen zal zijn.Kosten: leden van de Open OecumenischeGemeenschap betalen € 15,-,niet-leden € 22,50. Informatie enaanmelding: Jaap Van Dam,tel. (0341) 25 23 94 of mail naarjwgvandam@hetnet.nl. •• Gezocht: vertalers-vrijwilligersvoor Kerk in ActieKerk in Actie, dat missionaire, diaconaleen oecumenische taken uitvoertnamens de gemeenten van de ProtestantseKerk, zoekt vrijwilligers dieteksten willen vertalen vanuit Engels,Frans, Spaans of Portugees. Kerk inActie ontvangt namelijk nogal watmateriaal over de voortgang vanprojecten uit het buitenland: foto’s,reisverslagen, voortgangrapportages,interviews enz. Kerk in Actie Interactiefgebruikt al deze informatie voorgemeenten die specifieke belangstellinghebben om deze projecten testeunen en een 'interactieve relatie'met een project op willen bouwen enzoekt daarom vertalers. Het is belangrijkdat zij accuraat zijn en zelfstandigvanuit huis kunnen werken: alles gaatdigitaal.Meer informatie en sollicitatie:Mieke Labots, tel. (030) 880 1462;m.labots@kerkinactie.nl •• Tsjerkepaad 2011In Friesland wordt dit jaar voor deachtste keer Tsjerkepaad gehouden.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


Expositie Leeuwarden:‘…en er was licht’| 11Acht kunstenaars geven deze zomer in de Grote Kerk te Leeuwarden hun kunstzinnigevisie op de eerste scheppingsdag. De groepsexpositie ‘…en er was licht’bestaat uit metershoge transparante kunstwerken die geplaatst worden voor deramen in het schip van de monumentale kerk.Iedere kunstenaar geeft op zijn of haar eigen wijze het lichtdoor aan bezoekers van de kerk. Licht dat symbool staatvoor begin van leven, hoop en verwachting.De commissie kerk en kunst van de Grote Kerk deed inspiratieop in het Zuid-Franse dorp Saint Prim. De middeleeuwsekerk van Saint-Prim is enkele jaren geleden heringerichtmet onder meer felgekleurde screens aan debinnenkant van de kerkramen.Nieuw evenwichtDe kunstwerken die in Leeuwarden te zien zijn, zijn gemaaktdoor: Wilco Berga, Louise Cohen, Nikki van Es, Jan Hofman,Anke Kuypers, Henk Pietersma, Hanshan Roebers enGerrit Terpstra. Zij hebben voor hun werken transparantematerialen gebruikt. De ramen in het schip van de GroteKerk bestaan sinds de restauratie van zo’n veertig jaargeleden uit blank glas. De ramen in het koor van de kerkzijn originele glas-in-loodramen. Met de expositie ontstaatdus een bijzonder, nieuw ‘evenwicht’ in het licht in de kerk.OpeningstijdenDe expositie ‘…En er was licht’ duurt van 1 juli tot en met10 september. De Grote Kerk is dagelijks open van 11.00-16.00 uur, behalve op vrijdag (13.00-16.00 uur) en maandag(gesloten). Tijdens de expositie worden diverse activiteitengeorganiseerd, zoalseen concert, eenexcursie en een lezing.Meer informatie opwww.enerwaslicht.com. •expositieNieuw is dit jaar de samenwerking metOrganum Frisicum en het openen vande Tsjerkepaad-Alvestêdenrûte. Er doenmeer dan 250 kerken mee, waarvan 17kerken voor de eerste keer. In vergelijkingmet andere provincies heeftFriesland het hoogst aantal open kerkenin de zomer. Vorig jaar telde deorganisatie meer dan 40.000 bezoekersuit binnen- en buitenland. Het gaatechter niet om de hoge bezoekersaantallenmaar om de gastvrijheid van dekerken, het bieden van een plaats vanbezinning en ontmoeting. De kerkentonen aan belangstellenden huncultuurhistorische schoonheid.Van 2 juli tot 10 september staan dedeelnemende kerken open op zaterdagvan 13.30-17.00 uur. Meer informatie:Tsjerkepaadgids (verkrijgbaar is in dekerken en bij de VVV-kantoren) en opwww.tsjerkepaad.nl enwww.openkerkenroute.nl. •• Theologencursus Charismatische VernieuwingIn september 2011 gaat een nieuwedriejarige Theologencursus CharismatischeVernieuwing van start. Doel iskennismaking met de charismatischegeloofsbeleving en het ontdekken vande waarde ervan voor de beroepsuitoefening.Deskundigheidsbevorderingwordt nadrukkelijk gekoppeld aangroeien in ontvankelijkheid. In driecursusjaren wordt achtereenvolgensstilgestaan bij: de theologische notiesvan de charismatische geloofsbeleving,de pastor persoonlijk en de pastor in degemeente. Werkvormen zijn onder meer:luisteren naar lezingen, delen van eigenervaringen in kleine groepen, biddenvoor elkaar, creatieve verwerking na delezing, samen vieren.Per cursusjaar zijn er zes vormingsdagenin Amersfoort (op donderdag van9.30-15.30 uur) en een retraite (ditcursusjaar van 2 t/m 5 januari 2012 inZenderen). De inleidingen in hetkomende seizoen worden verzorgddoor dr. Benno van den Toren, dr. KickBras, Bert Bakker, ds. Henk van Veen,dr. Reinhard van Elderen en ds. TjitteWever.Doelgroep: pastores, theologen entheologiestudenten in de laatste fasevan de studie. Ook partners zijnwelkom. Er is een kennismakingsdagop 5 september 2011. Deelname kost€ 395,- (inclusief retraite). Deze cursusis in de jaren zeventig samen metcollega-predikanten opgezet doordr. Karel Kraan (1912-1982).Informatie: ds. Henk van Veen, e-mail:hvanveen44@kpnplanet.nl, tel.(0172) 53 36 42. Aanmelding: EngelienBakker, engelienbakker@ekklesia.nl,tel. (0180) 68 73 34. •Kerkinformatie • juli-augustus 2011


12 |PredikantswisselingenmensenBeroepente Amerongen-Overberg (herv.wijk 2 Overberg), ds. E.E.Bouter te Oud-Loosdrecht; te Dronten, ds. G.J. Heeringa teHarderwijk; te Giessen-Oudekerk (hervormd) en Peursum(PKN), ds. L. Lammers te Wezep-Hattemerbroek; te Heinenoord(hervormd), proponent E.J. Prins te Zeist; te Leiderdorp,proponent E. de Paauw te Leiden; te Oudewater-Hekendorp,ds. J.J. van den End te Molenaarsgraaf (herv.); te Rijssen(herv.wijk 3), ds. E. de Mots te Goedereede; te Rouveen(herv. wijk 2), ds. W. van Vreeswijk te Rijssen; te Werkhoven,proponent G.A. Termaat te Ede; te Zeist (wijk Bethel), ds. (dr.)T.T.J. Pleizier te Langerak (herv.); door de generale synode,universitair docent Oude Testament PThU ds. P. Sanders teDen Haag; door de generale synode, als universitair docentgeestelijke verzorging, ds. M.N. Walton te Deventer.Aangenomennaar Almelo (geestelijk verzorger Trivium/MeulenbeltZorg),ds. M.D. Vlasblom te Glanerbrug; naar Apeldoorn, ds. G.J.Schüssler te Wassenaar; naar Bontebrug-Gendringen, ds.H.E. van der Zwaag te Halsteren/Nieuw-Vossemeer; naarBrussel-Anderlecht (VPKB, Bethlehemkerk), ds. L. Bosgra teHallum; naar Delfzijl, ds. A. Ferwerda en ds. D. Ferwerda-Arends te Abetifi (Ghana; Presb. Church); naar Doorwerth-Heveadorp, ds. J.M. de Jong te Zetten (Vluchtheuvelkerk);naar Grijpskerk e.o. (protestantse gemeente i.w; deeltijd),ds. A. Landman te Groningen; naar Groenekan (de Boskapel),ds. E.A. Visser te Woerden; naar Hardenberg-Heemse(wijkgem. Heemse-West), deeltijd, proponent L. van Rikxoortte Hardenberg-Heemse; naar Heemskerk, ds. M. Visser teAmstelveen-Buitenveldert; naar Koudekerke, ds. R. Poesiat teKudelstaart; naar Lemelerveld, proponent C.T. Benard teWichmond; naar Maarssen (geref. wijkgemeente Open Hof),ds. J.H. Stuiver te Nieuwegein-Zuid (De Rank).naar Rijssen (herv.wijk 3), ds. E. de Mots te Goedereede;naar Rotterdam-Noordrand, als geestelijk verzorger van hetSint Franciscus Gasthuis, ds. W.A.M. Kelder te Voorschoten;te Rotterdam-Zuid (combinatie wijkgemeenten Zuid enWest), ds. A.P. Davelaar te Zwartsluis; naar Rouveen (herv.wijk 2), ds. W. van Vreeswijk te Rijssen; naar Veenendaal-West, ds. A.H. Wielstra-Ensing te Dokkum; naar Vlissingen(deeltijd), ds. J.W. Steenbergen te Middelburg; naar Vreeland,ds. P. Hoekstra te Hoofddorp (interim-predikant); naarWilnis, ds. P. Veerman te Lopikerkapel (herv.); naar Zoetermeer(wijkgem.Rokkeveen), ds. D.A.J. Sonneveld te Spijkenisse.Bedanktvoor Boven-Hardinxveld, ds. E. de Mots te Goedereede; voorDen Bommel (herv.), proponent H.I. Methorst te Wekerom;voor Dussen-Hank (herv.), ds. D.J.W. Kok te IJzendoorn; voorEpe, ds. J.B. ten Hove te Katwijk aan Zee (herv.); voor Hedel(Herv.), ds. (dr.) M.A. van den Berg te Zoetermeer (herv.);voor Katwijk aan Zee (wijkgem.Sion), ds. H.J. Donken teMeerkerk; voor Oldebroek (wijk 1), ds. J.P.J. Voets te Wijk bijHeusden; voor Sommelsdijk, ds. G.J. Hiensch te Elst-Rhenen;voor IJsselmuiden en voor Zeist, ds. T.T.J. Pleizier te Langerak.beroepbaards. W.E. Onderwaater te Aalten, tel. (0543) 47 38 61.Overleden17 mei M.A. Janssens (geb. 19 juli 1922); 21 mei H.J. terMaat (geb. 11 juli 1916); 26 mei P.C. de Vries (geb. 13 juni1917); 7 juni A.A. Zwaal (geb. 23 mei 1936).naar Maas-Heuvelland (Maastricht), ds. P.B. van Reenen teTervuren (België); naar Marken, ds. H. Dekker te Vollenhove;naar Nieuwland en Oosterwijk (herv.), proponent H.I.Methorst te Wekerom; naar Oldebroek (hervormd wijk 2), ds.M.J. Schuurman te Ilpendam-Watergang; naar Ommen(geref.), proponent M.J. Karels te Utrecht; naar Oudewater-Hekendorp (herv.), ds. J.J. van den End te Molenaarsgraaf;Wilt u berichten over predikantswisselingen en beroepbaarstellingendoorgeven aan het Synodesecretariaat?Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht, e-mail: jaarboek@pkn.nlDaarnaast kunnen deze berichten doorgegeven wordenaan Persbureau Scheps, Postbus 103, 3770 AC Barneveld,e-mail: info@persbureauscheps.nl• bericht• Drie eredoctoraten PThUTer gelegenheid van haar eerstelustrum zal de Protestantse TheologischeUniversiteit (PThU) op 6 december2011 eredoctoraten uitreiken aan deoudtestamenticus Gerrit Singgih, aanFrits Hoogewoud, oud-bibliothecarisvan de Bibliotheca Rosenthaliana inAmsterdam, en aan de econoom BobGoudzwaard. Volgens de universiteithebben zij ieder op unieke wijze hetprotestantse theologische denkenbeïnvloed en verder gebracht.Dr. E.G. Singgih (1949), hoogleraarOude Testament in Yogyakarta, is eenvooraanstaand protestants theoloog inIndonesië en een stimulator in dekerkelijke en theologische oost–westdialoog. Behalve op zijn vakgebiedpubliceerde hij onder meer overcontextualisatie, globalisering eninterreligieuze dialoog.Drs. F.J. Hoogewoud (1941) was dedrijvende kracht achter de brontekstgetrouwebijbelvertalingen in de serieEen vertaling om voor te lezen. Alsbibliotheekwetenschapper leidde hijeen veelgeroemd onderzoek naar doorde Nazi’s geroofd boekenbezit en naarNederlands-Joodse ex libris. Zijninspanningen om de Hebreeuwsebijbel toegankelijk te maken en decollectie Judaïca in Nederland na deTweede Wereldoorlog weer op tebouwen en te ontsluiten zijn voorbeeldig,aldus de PThU.Dr. B. Goudzwaard (1934) is emeritushoogleraarEconomie van de VrijeUniversiteit in Amsterdam. Middenjaren zeventig was hij voorzitter van decommissie die het eerste verkiezingsprogrammavan het CDA schreef: Nietbij brood alleen. Zijn denkbeelden overhet ‘rentmeesterschap’ en de ‘economievan het genoeg’ hebben groteinvloed gehad op het christelijk-sociaaldenken in de christelijke politiek en deinternationale oecumene, maar ook inkringen buiten de kerken, die opkomenvoor een alternatief type economie.Behalve de lustrumviering houdt dePThU houdt op 6 december haarlaatste diesviering binnen de huidigeconstellatie Utrecht - Kampen – Leiden.Het zal de laatste diesviering zijn die inKampen plaatsvindt. Medio 2012verhuist de PThU naar Amsterdam enGroningen. •Kerkinformatie • juli-augustus 2011


| 13Beraadgroep SamenlevingsvragenAls kerken spreken, luisterthet nauw...Als de kerk zich publiek uitspreekt, voelt de één zich in de kruin gestreeld en gaanbij de ander haren overeind staan. Toch is zwijgen vaak geen optie. De BeraadgroepSamenlevingsvragen is het oecumenisch adviesorgaan van de Raad van Kerkenen zijn lidkerken. Soms komt het tot een publieke verklaring, maar niet altijd.Toen de Arnhemse gemeenteraad eenpaar maanden geleden bezuinigingenafkondigde op de sociale voorzieningen,pleitten vertegenwoordigers van delokale kerken voor een andere aanpak.En toen de Tweede Kamer het onverdoofdritueel slachten dreigde teverbieden, lieten naast Joodse enIslamitische geloofsgemeenschappenook kerkleiders zich horen. MinisterRosenthal van Buitenlandse Zakenontving aan het begin van de zomereen brief van de Raad van Kerken meteen uitvoerige uiteenzetting over deoorlog in Libië en een oecumenischevisie op de internationale rechtsbeginselendie daarbij een rol spelen.Bij de Europese Commissie in Brusselprobeert de commissie Kerk enSamenleving van de Conferentie vanEuropese Kerken de zondag als vastevrije dag veilig te stellen in de nieuweEuropese werktijdenregeling. De CECoverweegt zelfs een grootscheepsEuropees burgerinitiatief op dit punt.En vanuit Jamaica deden eind meihonderden vertegenwoordigers vanlidkerken van de Wereldraad vanKerken een publieke oproep tot‘rechtvaardige vrede’.Vijf voorbeelden van kerkelijk sprekenover samenlevingsvragen, elk met eeneigen schaal, context en focus. Vroegerhaalden dergelijke uitspraken, pleidooienof protesten nog wel eens het tv-journaalof de voorpagina van de krant. Maarhoeveel van deze vijf voorbeeldenkende u? In de dagelijkse stortvloedvan berichten vallen kerkelijke uitsprakenzelden op. Een kerk die aandringtop vrede, op een rechtvaardig armoedeofklimaatbeleid, op een humaneasielpolitiek, krijgt op haar best in dechristelijke media wat aandacht. Voorlezers van kerkelijke standpunten geldtsteeds opnieuw: wiens kruin wordtgestreeld en wiens haren komenovereind?Algemeen belang?Als kerken zich publiek uitspreken overeen kwestie van algemeen belang,spelen er veel factoren mee. Is datbelang echt algemeen of pleit de kerkook voor eigen belangen? Gebeurt eenuitspraak over zondagsheiliging uit zorgvoor de arbeidsvoorwaarden en – omstandighedenof speelt het belang voorhet eigen instituut mee? Het is vanbelang daar duidelijk en eerlijk in te zijn.Bij het opkomen voor ‘religieuze lotgenoten’,zoals bij het slachtverbod,loopt de solidariteit met dierenbeschermersgevaar. En sinds de jaren tachtigweten we dat uitspraken over vrede,armoede en vluchtelingenwerk deeigen kerkleden soms pijnlijk treffenin hun politieke overtuiging.Op de juiste tijdMaar zwijgen is geen optie. Daarvoorheeft de geschiedenis overtuigendeargumenten. Het komt er steeds weerop aan om ‘het juiste woord op dejuiste tijd’ te spreken. Vooraf moet erveel worden geluisterd en nagedacht.Zijn er misschien consultaties nodigtussen kerkleiding en vakdeskundigen?Gelukkig zijn er in en rondom de kerkenkenniscentra en adviesraden, die hunkennis beschikbaar stellen ten behoevevan studie en uitspraken op allerleigebied. De Beraadgroep Samenlevingsvragenvan de Raad van Kerken is zo’n– in dit geval oecumenisch – adviesorgaan.Ze adviseert de Raad, zijnlidkerken en als het goed is ook vande samenleving als geheel. De ledenhebben de opdracht om namens dekerken ogen en oren open te houdenvoor wat er in de samenleving speelten daarover gevraagd of ongevraagdadvies uit te brengen. Soms leidt dattot een interne gedachtewisseling ofpublicatie, en een enkele keer ook toteen publieke verklaring.Ook u kunt de Beraadgroep op dehoogte stellen van wat u op maatschappelijkgebied zorgen baart, hoogzit of naar uw mening om aandachtvraagt. Want ook u hoort immers bijde ogen en oren van de kerk. •Kees Tinganamens de Protestantse Kerk lid ensecretaris van de Beraadgroep Samenlevingsvragenvan de Raad van Kerken.E-mail: k.tinga@pkn.nlDe beleidsnota van de Beraadgroep,Pleidooi voor een inclusieve samenleving,staat op de website van deRaad van Kerken:www.raadvankerken.nlKerkinformatie • juli-augustus 2011


14 |MissionairemogelijkhedenMet ideeën en materialen stimuleert het Missionair Teamvan de Protestantse Kerk initiatieven van plaatselijkegemeenten (zie www.pkn.nl/missionair).MarcusConnect Den Haag: kerkvoor en met de wijkKerk-zijn voor en met de wijk. Dat is wat de protestantse wijkgemeente Marcuskerk inDen Haag voor ogen staat. De kerk staat in Moerwijk, een ‘krachtwijk’ met meer dan60% allochtonen, veel oudere mensen, veel flats en goedkope woningen voor mensenmet een smalle beurs. Er is nauwelijks enige binding tussen mensen. De Marcuskerkwil zich richten op een intensievere verbinding tussen de gemeente en de wijk.Wijkpredikant René de Reuver is vanafhet begin betrokken bij de werkgroepdie over deze verbinding na wildedenken. MarcusConnect werd bedachtals project van de Marcuskerk dat eennieuw netwerk in de wijk moetdraagt al bij aan onze Kinderwinkel,moet zelf bezuinigen en kan niet nogeens financieel bijspringen. Ik heb toenHans van Ark van Missionair Werk &Kerkgroei uitgenodigd. We kwamentot de conclusie dat het hier niet gingom een pioniersplek in die zin dat ernog geen kerk was in de wijk, maardat het te gek voor woorden zou zijnals we pas een pioniersplek zoudenkunnen oprichten als de kerk hier terziele zou zijn. Missionair Werk beslooter een pioniersplek van te maken. Wehebben ook bij de IZB aangeklopt,onder meer vanwege zijn expertise opdit gebied. Vervolgens is Marcus-Connect een gezamenlijk projectgeworden van de Marcuskerk, de IZBen Missionair Werk van de ProtestantseKerk. De werker wordt HetteDomburg. Hij komt in dienst van deProtestantse Kerk. Met zijn komst inseptember kunnen we echt gaandraaien.’Voor meer informatie over de Marcusgemeente,de Kinderwinkel enMarcusConnect:www.marcuskerk-denhaag.nl. •Janet van Dijkcommunicatie Missionair Werk & KerkgroeiKerk in de wijkDs. René de Reuver.creëren, een netwerk van mensen uitde huidige gemeente, migrantenchristenenen anderen. Dit netwerk moetzichtbaar worden bij het aanpakkenvan concrete noden, in gemeenschapsvormendeactiviteiten, en in hetzoeken van een nieuwe vorm vankerk-zijn in samenkomen en vieren.De Reuver: ‘Niet zomaar een plan omer even bij te doen, er is een werkervoor nodig. Maar dat kunnen we nietzelf betalen. We zijn op zoek gegaannaar partners, en begonnen bij STEK,stichting voor stad en kerk. Maar STEK‘We draaien er niet omheen datMarcusConnect uit de nood geborenis’, zegt Andrea Werkman, missionairouderling en voorzitter van de werkgroepMarcusConnect. ‘Door eensteeds kleiner wordende gemeente gaje nadenken over het gemeente-zijn en‘hoe nu verder’. Maar het is niet zo datwe met het project de kerk weer volwillen krijgen; we willen kerk in de wijkzijn. Het is fantastisch dat we inseptember echt van start kunnen gaan.Het Marcushuis is er ook klaar voor; Andrea Werkman.het is verbouwd tot een prachtige locatiemet ruimtes voor activiteiten, én een grote keuken waar we maaltijdenkunnen houden.’Kerkinformatie • juli-augustus 2011


| 15Werken dicht bij mensenIn september begint Hette Domburg als missionair kerkelijk werker bij MarcusConnect.’Het spreekt me enorm aan dat het ingaan op concrete nood van mensen enhet delen van geloof bij MarcusConnect hand in hand gaan. Het is werken aan debasis, dicht bij mensen.’Hij ‘heeft’ wat met mensen die soms moeten worstelen om hun hoofd boven waterte houden. ‘De mooiste ervaringen deed ik de afgelopen jaren op in het contactmet de ‘gewone’ mensen in Mozambique, waar ik met mijn vrouw ruim vijf jaarwerkte aan een theologische opleiding. Niet met de geleerden en de professionals,maar met de mensen voor wie hoop en wanhoop aan tastbare dingen raakt. Voorwie Gods aanwezigheid geen theoretische vraag is, maar een kwestie van levensbelang.’De positieve houding van de Marcuskerk waardeert hij enorm. ‘Men gaat niet bij depakken neerzitten omdat de gemeente steeds kleiner wordt. Integendeel, menzoekt naar verandering van de eigen gemeente, naar toenadering tot mensenbuiten de eigen kring, naar nieuwe groei. Daar is geloof voor nodig, en ik vind hetgeweldig om in zo’n gemeente mee te mogen werken.’Hette Domburg.• berichten• Bezichtiging Nieuwe BadkapelDe Nieuwe Badkapel aan de NieuweParklaan te Scheveningen opent in dezomermaanden op zaterdagmiddagFoto: Gerhard van Roonhaar deuren voor bezichtiging. DeNieuwe Badkapel werd gebouwd in1916 door architect W.Ch. Kuyper en iseen van de weinige nogbestaande voorbeeldenvan protestantsearchitectuur uit die tijd.Er zijn duidelijkeinvloeden van Berlageen De Bazel. Hetinterieur is voor hetgrootste gedeelte nogoorspronkelijk. De kerkis een rijksmonument.De oorspronkelijkeBadkapel stond op hetGevers Deynootplein enmoest begin 1900wijken voor eenherinrichting van hetplein. De diensten waren vooralbestemd voor de vakantie vierendebadgasten in Scheveningen. Dekerkelijke gemeente is om die redenvan oudsher gewend aan een zeergemêleerd publiek.De Nieuwe Badkapel werd regelmatigbezocht door Koningin Wilhelmina alszij in Scheveningen verbleef. Zoals veelprotestantse kerken in Den Haagbeschikte ook de Nieuwe Badkapel totin de jaren zestig over een koninklijkeloge. De kerk is in juli en augustus openvoor bezichtiging, op zaterdagmiddagtussen 14.00 en 16.00 uur. De toegangis gratis. Nieuwe Parklaan 90, Scheveningen.Meer informatie:www.nieuwebadkapel-zorgvlietkerk.nl •• Haagse protestanten slaan nieuwe weg inDe Protestantse Gemeente te ´s-Gravenhage(PGG) gaat drastisch bezuinigen.Vanwege de grote financiëletekorten worden wijkgemeentengecombineerd en gebouwen gesloten.Het aantal predikanten wordt bijnagehalveerd. Maar er komt ook ruimteom te investeren in nieuwe activiteiten,zo liet de algemene kerkenraadweten op www.kerkindenhaag.nlAan alle wijkkerken van de PGG had deValkenboskerk aan de Loosduinsekadein 2010 het grootste tekort. De kerkstaat in een arm gedeelte van DenHaag. Het voorstel is de veertienwijken te bundelen in negen levensvatbarecombinaties van wijkgemeenten.Tegelijk wordt bezien welke van dezeventien kerkgebouwen buitengebruik kunnen worden gesteld of opafzienbare termijn verkocht.Natuurlijk verloopHet aantal predikanten wordt dekomende jaren teruggebracht vanvijftien naar acht. Dat kan volgens devoorstellen 'in principe' via natuurlijkverloop. Al deze maatregelen moetenertoe leiden dat de begroting over vijfjaar weer sluitend is.Zonder deze maatregelen, stelt hetdagelijks bestuur van de PGG, zullende wijkgemeenten de komendedecennia één voor één ter ziele gaan,wat het failliet van de PGG als geheelzou betekenen.Nieuwe activiteitenTegelijk met de bezuinigingen wilprotestants Den Haag investeren innieuwe activiteiten. Er is geld beschikbaarom voor vijf jaar acht kerkelijkwerkers in deeltijd aan te stellen.Verder worden vernieuwende initiatievenondersteund van vitale gemeentendie over voldoende menskracht,bezoekers en aansprekende activiteitenbeschikken. Sinds april kunnen alleleden zich over de plannen uitspreken.In augustus stelt de algemene kerkenraadhet reorganisatieplan vast. •Kerkinformatie • juli-augustus 2011


16 |‘De musical zoemde doorhet hele dorp’GemeenteopbouwIn Hoevelaken werd eind mei in de protestantse gemeente De Eshof de musicalMaria uitgevoerd. Een musical over de moeder van Jezus. De musical verbindtbijbelse fragmenten over het leven van Maria met de levensvragen van mensenvan nu. ‘Je trekt een heel seizoen met elkaar op en dat geeft een enorme band.’Twee jaar geleden voerde dezegemeente de musical Ester uit.Nel Stoffelsen, producent van demusicals, vond dat vanaf het beginspannend. ‘Vind je genoeg mensen diehet leuk vinden om mee te doen metdit musical? Ik had zelf veel zin in zo’nproject, en de kerkenraad was ookenthousiast, maar zonder voldoendedeelnemers kun je het vergeten. Wehebben niet alleen in de kerk mensengeworven maar ook via plaatselijkebladen in Hoevelaken en omgeving.Daar kwamen meer dan vijftig mensenop af, voldoende om de musical uit tekunnen voeren. Daarnaast zijn ermensen nodig voor licht, geluid, decor,kleding, PR, catering, schminken,opbouw…noem maar op. Al met al zijnzo’n honderd mensen bij de musicalbetrokken.’[tussenkop]Ellie Boot, predikant van deze protestantsegemeente: ‘We hebben voor demusical Maria gekozen omdat hetverhaal de mensen van nu iets moetzeggen. De musical roept herkenningop. Er komt zoveel uit het dagelijks levenvan mensen voorbij, er blijft altijd weliets haken. Alle emoties komen aan bod:blijdschap, verdriet, spijt, geroddel…’Die herkenning is belangrijk, ook ommensen aan de rand van of buiten dekerk aan te spreken. Ellie: ‘We wildengraag mensen van buiten de kerk bijhet groepsproces betrekken. Dat kanheel goed met een musical. En danniet alleen spelers maar ook mensendie naar de uitvoering komen kijken.Zo’n groepsproces doet veel. Je trekteen heel seizoen met elkaar op en datgeeft een enorme band. Het is danprachtig als het niet beperkt blijft totbinnen de gemeente. En het is ookweer goed dat mensen van buiten zichniet verplicht voelen om na de musicalnog weer in de kerk te komen.Zo willen wij kerk zijn.’Heel blij waren ze dan ook met deBrigitte Lamers die, hoewel nietkerkelijk betrokken, toch met haarVolledig uitverkochtEr deden honderd mensen (spelersen mensen achter de schermen) meeaan de musical Maria, in de leeftijdvan 17 tot 78 jaar. De repetities voorde musical begonnen in september2010, de drie uitvoeringen wareneind mei 2011 volledig uitverkocht.Meer dan 700 mensen zagen demusical. Het entreegeld voor deuitvoeringen dekte de kosten van demusical voor een deel. Koffie, thee enmaaltijden in het weekend van deuitvoeringen werden betaald doorsponsors.www.musical-hoevelaken.nlMeer informatie over de inhoud vande musical, de makers en hetbestellen van het musicalpakket opwww.musicalmaria.nl.deskundigheid als dramadocente deregisseurskar heeft willen trekken.Brigitte: ‘Ook voor mij was het groepsprocesbelangrijk. Ik beleefde veel aande goede sfeer. De musical heet voluit‘Maria, de kracht van de liefde’. Ik hebdat willen laten voelen door de manierwaarop ik warmte in de verschillenderollen heb aangebracht.’ •Zie verder p.17Kerkinformatie • juli-augustus 2011


'Je trekt wekelijks met elkaar op'| 17De kerkmusical Straten is een van de musicals die ds. Michiel de Zeeuw van deprotestantse gemeente in Zierikzee samen met musicus Mar van der Veer schreef.Straten gaat over wegen van geloof en de vraag hoe mensen vandaag toegangvinden tot die wegen. De musical kan de hele gemeente erbij betrekken, vankinderen van de basisschool tot ouderen.‘Het vraagt verschrikkelijk veelvoorbereiding, maar het levert dan ookwel heel veel op.’ Tannie Stoutjesdijk,met haar 77 jaar de oudste van degroep die in Zierikzee de kerkmusicalStraten instudeerde en op de plankenzette, kijkt met heel veel plezier terugop de periode van bijna een jaar dat degroep zich voorbereidde op hetuitvoeren van de musical. Ze deed aanalle musicals mee die predikantMichiel de Zeeuw samen met musicusMar van der Veer schreef. ‘Het is ergleuk om met een groep mensen naariets toe te werken. Je krijgt een heelhechte band met elkaar. Je trektwekelijks met elkaar op. En hetuitvoeren van zo’n musical is dan echthet hoogtepunt. Maar ook in de restvan de gemeente geeft het een band.Veel mensen leven mee en leven toenaar het uitvoeren van de musical.Leuk was dat de leeftijdsopbouw vande cast deze keer heel erg uiteenliep.Van kinderen in de basisschoolleeftijdtot oudere mensen zoals ik. De vadersen moeders van die kinderen warendoordat ze hun kinderen naar derepetities moesten brengen en weerophalen ook erg betrokken.’Haar rol was die van oudere in eenbejaardenhuis. ‘Ik wilde die rol graaggoed tot z’n recht brengen, dat wasvoor mij de uitdaging: het verhaal latenspreken.’Onderlinge bandOok Sjoerd Ennenga speelde al eerdermee in musicals van Michiel de Zeeuw.Hij vertolkte in de kerkmusical Stratende rol van Abraham. ‘De cast van demusical bestond uit een dwarsdoorsnedevan mensen uit de omgevingwaar ik woon; iedereen heeft je welwat te vertellen. Ik heb dat als bijzonderervaren: mensen van verschillendeleeftijd en niveau die enthousiast zijnvoor dat ene onderwerp: de musical.’Er deden al met al zo’n vijftig mensenmee met de musical. Spelers, maarook mensen voor de decors enmensen die hielpen met opbouw enafbraak op het moment van uitvoering.‘Er waren ook mensen bij betrokkendie je niet of niet zo vaak meer ziet inde kerk. En dat is goed, want tijdenszo’n musical laat je echt zien dat ookmet kerkmensen lol te maken valt. Ikheb wel eens het idee dat daar buitende kerk anders over gedacht wordt.’Het lang met elkaar optrekken schepteen enorme onderlinge band, vindtSjoerd. ‘We hebben als cast dan ookwel wat met elkaar meegemaakt.Er overleden in de tijd van de repetitiesenkele familieleden van spelers. Hetwas mooi om te zien hoe deze spelersomgingen met hun verdriet. Dat klinktmisschien raar, maar het draagt bij aanje levenservaring. Dat gold zeker ookvoor de jonge spelers.’De uitstraling op de gemeente wasgeweldig. ‘Er kwam veel supportvanuit de gemeente. En tijdens deuitvoeringen van de musical zat dekerk stampvol.’Sjoerd noemt nog de samenwerkingmet de Wereldwinkel in Zierikzee. ‘DeWereldwinkel verzorgde de catering inhet weekend van de uitvoeringen, enkreeg de mogelijkheid zich te presenterenen wat te verkopen. Het leverdemooie dwarsverbanden op.’ •kerk in actieHet musicalpakketHet pakket van de kerkmusicalStraten bestaat uit een boek met despelerstekst met alle rollen en deliederen, incl. een cd met dekoor muziek en een soundmixversiedie gebruikt kan worden om bij meete zingen, een koorboek en eenmuziekboek. Het spelersboek(incl. cd) kost € 17,50, het koorboek€ 12,50 en het muziekboek € 22,50.Bestellen via www.pkn.nl/webwinkel,tel. (030) 880 13 37 ofbestellingen@pkn.nlMeer informatie over de inhoud vande musical, de makers en hetbestellen van het musicalpakket opwww.pkn.nl/musicalstraten enwww.kerkmusical.nl.Voorbereiding vlak voor de uitvoering.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


18 |JOP is de jeugdorganisatie van deProtestantse Kerk in NederlandJeugdwerk moet uitgaan vanrelatie tussen ouders en kinderenHet onderwerp ‘geloofsopvoeding’ hangt in de lucht. Het wemelt van de themadagen,cursussen en nieuwe boeken. Zelfs het Sociaal en Cultureel Planbureau begon ereind vorig jaar over in het rapport Wisseling van de wacht over de overdracht vangeneratie op generatie in Nederland. Waarom krijgt dit thema zoveel aandacht?Eerst maar eens een spannende stelling: Als de gemeentegeen aandacht heeft voor de betrokkenheid van ouders bijde geloofsopvoeding van hun kinderen, dan heeft hetjeugdwerk van de kerk geen zin! Wie bedenkt dat ingemeenten deze expliciete aandacht vaak ontbreekt, kandoor de stelling ontmoedigd raken. Veel vrijwilligers doenimmers hun best om de kerk voor kinderen en jongeren toteen plek te maken waar het goed toeven is. Toch is hetnoodzakelijk deze stelling aan gemeenten en het jeugdwerkvoor te houden. Zonder visie en beleid op de rol van deouders in de geloofsopvoeding gaat het niet.Wat is geloofsopvoeding?Waar gaat het over bij geloofsopvoeding? Ten diepste gaathet om een socialisatieproces, waarbij ouders proberenchristelijk godsdienstige opvattingen, praktijken en belevingenaan hun kinderen over te dragen. Het gaat dus omovertuigingen, de manier waarop die in de praktijk wordengebracht en de wijze waarop deze door ouders wordenbeleefd. Een voorbeeld: je vindt als ouder het gebed eenbelangrijke manier om contact te onderhouden met God.Je brengt deze overtuiging in praktijk door op gezette tijdente bidden. Je laat merken dat deze praktijk je rust geeft envreugde biedt. Als ouders samenhang laten zien in hunzingevingsstijl, zo ontdekten onderzoekers, dan is de kansgroter dat de kinderen die stijl zullen overnemen.Gewoon doorgaan?In zekere zin hebben we dat natuurlijk altijd al geweten.Het verschil met vroeger (pakweg vóór 1960) is de veranderdeomgeving waarin het proces van geloofsopvoedingplaatsvindt.De geloofsopvoeding werd vroeger ondersteund door voorkinderen herkenbare overtuigingen, praktijken en belevingen:in de kerk, op school, in verenigingen, in de eigen mediaenzovoorts. Dat is nu anders. Godsdienst is een privézaak.De Nederlandse samenleving is ‘religieloos’ geworden.Het probleem is echter, dat de gemiddelde ouder en ook degemiddelde kerkelijke gemeente (waaronder het jeugdwerk)net doet of het nog 1960 is. De samenleving is veranderd,maar de praktijk van de gemeente en ook de geloofsop voedinglijkt daar niet zoveel rekening mee te houden. Daar komt nogbij, dat het proces van ontkerkelijking en secularisering bepaaldniet is voorbijgegaan aan betrokken gebleven kerkleden.Foto: www.sxc.huWaar ontstaat ‘godsdienstigheid’?Ook het hierboven aangehaalde rapport van het Sociaal enCultureel Planbureau Wisseling van de wacht bevestigt hetverband tussen een godsdienstige omgeving en de ontwikkelingvan godsdienstigheid bij kinderen. Belangrijk zijn:gewoontevorming (door kerkgang en gezamenlijk gebed) éneen voor kinderen duidelijke persoonlijke doorleefdheid vanhet geloof bij de ouders. Ook open gesprekken over geloofmet de ouders zijn niet weg te denken uit de opvoeding.Kinderen nemen wellicht niet dezelfde praktijken en over -tuigingen over, maar wel de godsdienstigheid (de eerdergenoemde ‘zingevingsstijl’) van de ouders. Geloofscommunicatie,zo wordt gesteld, is erg belangrijk, omdat ze bijdraagtaan een proces van wederkerig geloofsleren, en dusniet van eenrichtingsverkeer van de kant van de ouders.Verlegen met geloofNatuurlijk is er geen reden om ouders van nu aan te vallen.Zij willen hun kinderen graag laten delen in de rijkdom vanhet christelijk geloof en in de uitdrukking die dit thuis en inde kerk heeft gevonden. Maar het is niet gemakkelijk omopen te zijn over je geloof. Als ouder kun je de indrukKerkinformatie • juli-augustus 2011


| 19krijgen dat je nog de enige bent die z’n kinderen gelovigprobeert op te voeden. Daar komt nog bij: in de afgelopendecennia zijn binnen en buiten de kerk vraagtekens geplaatstbij geloofszaken die lange tijd onveranderlijk leken.Geloofstwijfel, zo leert het onderzoeksrapport, hoeft echtergeen negatief effect te hebben op geloofsopvoeding.Wel zullen ouders zich vaker dan vroeger verlegen voelenover wat ze hun kinderen willen meegeven. Ze zoeken ooklanger naar hoe ze het onder woorden zullen brengen.Geloofsopvoeding anno 2011 is vaak geen sinecure.De kerk is geen eilandWat kun je met deze feiten als coach in de kerk? Kijken wenog even naar de stelling uit het begin: de geloofsopvoedingof de relatie van ouders/opvoeders met hun kinderen moetnaar het centrum van de aandacht van elke gemeente en inalle facetten van het jeugdwerk worden getrokken. Doorontwikkeling van visie en beleid moet het voor elke jeugdwerkervast staan dat het jeugdwerk nooit los gedacht kanworden van de thuissituatie van de kinderen en de jongeren.De kerk is geen eiland. Er komen kinderen en jongeren dieeerst en vooral leven in relatie met hun ouders. Tot aan hetzestiende levensjaar is de relatie tussen ouders en kinderenvoor tachtig procent verantwoordelijk voor de ontwikkelingvan godsdienstigheid bij de kinderen. De kinderen en dejongeren nemen hun ouders dus als het ware mee naar dekerk. Het is van belang je daar in elke activiteit in hetjeugdwerk van bewust te zijn. Zo kent bijvoorbeeld elkebijeenkomst van JOP Basics (basiscatechesemateriaal) eenmogelijkheid om ook de ouders actief in te schakelen bij deverkenning van het thema dat aan de orde is en dat kosthelemaal niet zo heel veel moeite.Aandacht voor tussengeneratieHet ontwikkelen van visie en beleid op geloofsopvoeding isniet alleen belangrijk voor de relatie van de ouders met hunkinderen. Het is ook belangrijk voor de ouders zelf. Oudersvan nu worden ook wel de ‘tussengeneratie’ of ‘middengeneratie’genoemd, of met wat minder fraaie woorden ‘hetgat van de kerk’. Om allerlei redenen is deze groep grotendeelsveel minder betrokken bij de kerk en kerkelijkeactiviteiten. Kerk en kerkgang nemen geen centrale plaatsmeer in het leven van een gezin in. De meeste ouders zijn inhet beste geval gelegenheidsbezoekers geworden. Toch wildat niet zeggen dat ze zich niet meer verbonden voelen methet christelijk geloof en de kerk, al was het maar omdat zijhun kinderen toch graag iets mee willen geven. Dezetussengeneratie verdient dus ook om zichzelf bijzondereaandacht.De knop omzettenHet is goed als de kerk activiteiten organiseert voor kinderenen jongeren in de kerk. Maar als die activiteiten alle aan-Foto: www.sxc.hudacht opeisen, dan is dat niet goed voor de ontwikkelingvan de godsdienstigheid van kinderen. Het jeugdwerk vande kerk mag ook ouders helpen om oude en nieuwewoorden te gebruiken om de relatie die zij met hun kinderenonderhouden vanuit het geloof in te vullen. Daarbij helpttrouwe kerkgang, maar ook thuis moet het geloofsgesprekworden ondersteund. Dat begint al bij het doopgesprek datmet ouders vanuit de kerk wordt gevoerd, maar daar zouhet niet op moeten houden. De godsdienstpedagoog Wimter Horst pleit in zijn boek Christelijke pedagogiek voor hetbij elkaar brengen van gezinnen of families in familiegroependie met hun kinderen activiteiten ontplooien, waarin ookhet praktiseren en beleven van het christelijk geloof eenplek krijgt.Dat laatste kan vanuit de kerk heel goed worden ondersteund.Het is een mooie manier om eens voorbij degebruikelijke (jeugd)activiteiten te denken en meer testarten bij de relatie die er al is tussen ouders en hunkinderen en deze juist in de kleine gemeenschap vanverschillende families te beoefenen. Grote vraag bij dit alles:durf je als vrijwilliger in het jeugdwerk de knop om tezetten? Dat is namelijk echt nodig! •Wielie Elhorstmedewerker van JOP• berichten• Kerk in Actie zoekt jonge deelnemers Cuba-reisIn de Veertigdagentijd doen we dingenvaak net even anders. Door bezinningen door te vasten, richten we ons opGod, onze naaste en op Pasen, hetfeest dat echte verandering mogelijkmaakt. Dichtbij en ver weg hopen enbidden mensen om verandering in hunpersoonlijke leven of in de situatie inhun land. Wij kunnen elkaar hierbij totsteun zijn. Geloof in verandering!Tijdens de herfstvakantie van 12oktober t/m 23 oktober 2011 zendt Kerkin Actie acht jongeren (18-24 jaar) uitnaar een zendingsproject in Cuba.Dit programma wordt uitgevoerd doorTogetthere en JOP. Terug in Nederlandgaan jongeren volgend jaar tijdens deVeertigdagentijd langs bij kerken,scholen en groepen jongeren omervaringen te delen. Zo worden zij hetgezicht van de 40dagentijdcampagne2012 en zending. Kent u jongeren(18-24 jaar) met oog voor alles om zichheen, die meer willen weten van dewereld en die enthousiast kunnenpresenteren in woord, beeld of anderekunstvorm? Geef dit bericht dan aanhen door. Meer informatie:www.jop.nl/40dagentijd2011 •Kerkinformatie • juli-augustus 2011


20 |• berichten• Cursussen en Studiedagen PCTEHier staat het overzicht van debasis- en vervolgtrainingen en delandelijke cursussen van het ProtestantsCentrum voor Toerusting enEducatie in de komende maanden.Aanmelding en nadere informatie overcursusinhoud, ook over het aanvragenvan een cursus op maat voor de eigengemeente: www.pkn.nl/pcte.Vragen? PCTE, Postbus 8503 RMUtrecht, tel (030) 880 1558,e-mail: toerustingeneducatie@pkn.nlInschrijving is nog mogelijk op devolgende cursussen en activiteiten:EREDIENST EN LITURGIEBasiscursus Liturgie3 oktober, FranekerCursus Preeklezen11 oktober, GroningenLectorentraining12 september, OotmarsumCursus presentatie voor voorgangers14 september 2011, HoutenLeiden van uitvaarten doorgemeenteleden22 september, DrachtenWerkweek Hoeven12 juli 2011, HoevenPASTORAATBasiscursus Pastoraat12 september, Den Ham20 september, Naaldwijk29 september, Nieuwleusen29 september, Dordrecht7 november, Heerenveen9 november, Leek17 november, ZuilichemUitgebreide training Pastoraat voorvrijwilligers,23 september, AmersfoortPastoraat bij rouw4 oktober, Drachten8 november, HoogeveenPastoraat bij ziekte18 augustus, LissePastoraat bij ziekte en rouw12 september, HoornGezinspastoraat27 oktober, EnterBegeleiden van rouwgroepen inde gemeente14 september 2011, HydeparkLuisteren is een kunst26 oktober, RijnsburgIntroductiecursus meditatie23 september 2011, MaarssenJeugdpastoraat1 oktober 2011, NijkerkDIACONAATMicha cursus introductie-avond3 oktober, Utrecht4 oktober, Giessenburg6 oktober, Joure12 oktober, ZwolleBasiscursus Diaconaat26 september, Rijnsburg29 september, Zaltbommel3 oktober, Emmen10 oktober, Enschede10 oktober, Naaldwijk25 oktober, IJsselmuiden31 oktober, HeerjansdamZENDING EN MISSIONAIR WERKMissionair rond Kerst, 1 avond5 oktober, ZaltbommelBasiscursus Missionair Werk9 november, RijssenZWO18 oktober, WaddinxveenKERKENRAAD EN ORGANISATIEBasiscursus Ambtsdragers13 september, Wognum20 september, Hengelo4 oktober, Dokkum5 oktober Appingedam25 oktober, Bolsward27 oktober, Hoogeveen7 november, Medemblik10 november, NijverdalKerk en Communicatie26 september, Zuidwolde (Dr.)6 oktober, Alkmaar31 oktober, Joure16 november, NumansdorpCursus Effectief vergaderen3 oktober, EnterCursus voor de scriba10 oktober, Hendrik Ido Ambacht13 oktober, Almelo23 november, GoudaBasiscursus Beroepingswerk16 november, BorneVergaderen voor voorzitters15 november, DrachtenBeleidsontwikkeling1 november, Hendrik Ido Ambacht15 september, West ZeeuwsVlaanderenBasiscursus kerkbeheer27 september, KatwijkLeidinggeven aan veranderingen8 september 2011, Hydepark •In mei sloten cursisten van vier landelijkecursussen van het Protestants Centrumvoor Toerusting en Educatie (PCTE) huncursusperiode af. De cursussen Leidinggevenaan Veranderingen, Presentatievoor Predikanten, Begeleiding van Meditatieen de Uitgebreide training Pastoraathadden alle vier hun laatste dag diemaand. Op de foto staan de deelnemersvan de cursus Uitgebreid Pastoraat voorVrijwilligers.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


| 21• Vanaf de werkvloer• Week van Gebed 2012: ‘Winnen met gevouwen handen’TussentijdDe Raad van Kerken en de EvangelischeAlliantie (EA) hebben voor deWeek van Gebed in 2012 het thema‘Winnen met gevouwen handen’gekozen. Het thema is gebaseerd op 1Korintiërs 15: 57. Het woord overwinningstaat daarbij centraal. Aan degebedsweek, die wordt gehouden van15-21 januari 2012, nemen honderdduizendenchristenen deel.Volgens de organisaties wijst het themaop de spanning tussen winnen op basisvan een menselijke prestatie en hetbegrip overwinning, zoals christenendat beleven in hun geloof. De overwinningvan Jezus Christus op de dood iseen centraal geloofsthema. Niet alleenhet perspectief van een leven na dedood, maar ook het effect van dieover winning in het hier en nu geeft hetdagelijks leven nieuwe kleur eninvulling. Thema’s als lijden, dienstbaarheiden gerechtigheid komen in eenander licht te staan. Gebed speeltdaarbij een essentiële rol.• Symposium over catecheseOp 3 oktober wordt in Apeldoorneen symposium gehouden over ‘Detoekomst van de catechese’. Vanuit deProtestantse Kerk zullen medewerkingverlenen drs. H.J. van Wijnen (programmamanagerJeugdwerk), drs. J.H.W.Elhorst (JOP) en A.S. de Winter (HGJB).Daarnaast werken mee prof. dr. A.Baars (christelijk gereformeerd),dr. R. Erwich (Leuven) en J. Meerveld(vrijgemaakt gereformeerd).Plaats en tijd: Theologische Universiteitvan de Christelijke GereformeerdeKerken, Wilhelminapark 4, Apeldoorn,De tekst is door een aantal Poolsekerken aangedragen. De bevrijding vanhet communisme geeft het begrip‘overwinning’ voor het voormaligeOostblokland een extra dimensie.Daarnaast is het thema een knipoognaar het Europees KampioenschapVoetbal dat in 2012 in Polen enOekraïne wordt gehouden.De Evangelische Alliantie en de Raadvan Kerken werken al enkele jarensamen in de voorbereiding van degebedsweek. Dat maakt het voorgemeenten, parochies en lokalegebedsgroepen gemakkelijker omactiviteiten gezamenlijk in te vullen.In het najaar komen de organisaties elkmet werkmateriaal, dat gericht is op deeigen achterban.De aan de Raad van Kerken verbondenkerken kennen al meer dan honderdjaar een Week van gebed voor deeenheid van de christenen. Binnen deachterban van de EA bestaat dezetraditie al ruim 160 jaar. •13.30-16.30 uur. Op deze dag zal ookde presentatie plaatsvinden van hetnieuwe basisboek catechese ‘Altijdleerling’, geschreven door dr. A. deKock, A. Pals, dr. J.W. van Pelt, drs.A. Stijf en prof.dr. W. Verboom (metmedewerking van drs. B.T. Wallet).Meer informatie:www.boekencentrum.nl, agenda 3oktober, of mail naar jwvanpelt@tua.nl.Kosten symposium inclusief boek:€ 50,- (studenten € 20,-).Aanmelding: e-mail: info@tua.nl oftel. (055) 577 57 00. •Predikanten komen, predikanten gaan.Voor een gemeente breekt er een spannendetijd aan. De eerste vraag die zichaandient is de vraag op welke termijnde gemeente een predikant wil beroepen.Deze vraag wordt door gemeentenverschillend beantwoord.Voor de ene gemeente is het helderwelke predikant zij zoekt. Het beleidsplangeeft duidelijk aan wat de gemeentewil en zij zoekt daar een passendepredikant(e) bij. Voor de anderegemeente blijkt de 80% predikantsplaatsniet meer houdbaar – deze kannog maar voor 50% worden ingevuld.Een herbezinning op taken is nodig.Bij het wegen van factoren word ik alsgemeenteadviseur betrokken. BeroepingscommissieX gaat voortvarendaan de slag en vraagt mij de cursusberoepingswerk te geven. In dezecursus staan we onder meer stil bij dezorgvuldigheid in het contact dat deberoepingscommissie heeft met predikanten,kerkenraad en gemeente.Voor gemeente H. is het niet vanzelfsprekenddat het beroepingswerkmeteen start. De kerkenraad vraagt mijvoor een bezinningsavond waarbij devraag centraal staat: willen we directberoepen of willen we ons eerst afvragenwelke mogelijkheden het biedtom níet te beroepen? Vooral de vraaghoe ze gemeente wil zijn in deze tijd enin deze plaats wil de gemeente in dezetussentijd beantwoord zien. Hoe zijn degedachten daarover in de kerkenraad?Deze gemeente gaat net zo voortvarendaan de slag, maar kiest voor een andereroute en vraagt mij er als gemeenteadviseurbij om haar overwegingenhelder te krijgen.Iedere gemeente kiest de weg die voorhaarzelf het meest gewenst is. En datmaakt mijn werk zo boeiend. •Lydia Roosendaalsinds 2006 gemeenteadviseur in de classesWoerden en Doorn, daarvoor werkzaam alsjeugdwerkadviseur in de provincieZuid-Holland en als kerkelijk werker inWoerden en GoudaKerkinformatie • juli-augustus 2011


22 |• collecten• Zomerzending 2011De zomervakantie in Oekraïne duurtlang, twee tot drie hele maanden.De Reformatuskerk organiseert tijdensdeze maanden zomerkampen op drielocaties in Transkarpatië, in het uiterstewesten van Oekraïne. Doe: de gezinnente ondersteunen in de zorg voor hunkinderen en om de kinderen in aanrakingte brengen met het Evangelie.Transkarpatië, een zeer arm gebied,kent veel werkloosheid en socialeproblemen. De zomerkampen van deReformatuskerk trekken ieder jaar bijna3000 tieners. Deze tieners vinden eenluisterend oor bij elkaar en krijgen eengoede invulling van hun lange zomervakantie.Een dag in het zomerkampbegint met bijbelonderwijs en gesprekkenover onderwerpen waar tienersmee te maken krijgen zoals seksualiteit,drugsgebruik of verslaving. ’s Middagsis er tijd voor sport, spel en creativiteit.De tieners leren samenwerken en doenzo sociale vaardigheden op. Het kleinebedrag dat de kinderen voor dezekampen betalen, dekt de kosten bijlange na niet. Daarom ondersteuntKerk in Actie de Reformatuskerk, zodatdeze tieners kunnen genieten van eenheerlijke vakantie en versterkt wordenin hun geloof. Organiseer of ondersteundaarom de collecte voor hetzendingswerk van Kerk in Actie opzondag 19 augustus 2011 en maako.a. de zomerkampen voor de tienersin Oekraïne mogelijk.Bij deze collecte zijn posters, foldersen advertentieprints beschikbaar.Meer informatie:www.kerkinactie.nl/collectes,bestellingen@pkn.nl of(030) 880 13 37. •• Missionair Werk & Kerkgroei: Startzondag september 2011Het nieuwe kerkelijke seizoen is weerbegonnen en veel plaatselijke kerkenstarten met activiteiten voor de eigengemeente, maar ook met missionaireactiviteiten om mensen buiten de kerkte bereiken met het Evangelie.De Protestantse Kerk steunt plaatselijkekerken daarin, onder andere metsubsidies voor activiteiten die iets latenzien van Gods liefde voor mensen.Zo kreeg de protestantse gemeente inScheemda subsidie voor het organiserenvan een expositie in de kerk.Veel leerlingen van basisscholen in deomgeving, leden van verenigingen énindividuele bezoekers zijn naar de kerkgekomen om de schilderijen te zien.Het bood de gemeente de gelegenheidom in gesprek te gaan met de bezoekersover de schilderijen. Kunst kan menseneen toegangsweg tot geloven bieden.Op Startzondag in september wordtgecollecteerd voor missionaire activiteitenvan gemeenten om mensen buitende kerk te bereiken met een boodschapvan liefde. Bij deze collecte zijn postersen advertentievellen en een collecteafkondigingbeschikbaar opwww.pkn.nl/steunons. •• Hoe werft Kerk in Actie geld?Over inkomsten van Kerk in Actie is erde laatste tijd slecht nieuws en goednieuws te melden. Het slechte nieuwsis dat gemeenten krimpen en erminder mensen in de zondagsekerkdiensten komen. De plaatselijkegeldwerving en de zondagse collectenleveren dus minder op. De gevolgenzijn duidelijk: als dit zo doorgaatkunnen er steeds minder projecten vanbijvoorbeeld Kerk in Actie wordengesteund. Het goede nieuws is dat debijdragen van particuliere donateursstijgen.Particuliere donateurs, die niet via hungemeente maar rechtstreeks geldovermaken, kent de Protestantse Kerkal sinds het ontstaan van Kerk in Actiein 1994. Niet zelden gaat het omgemeenteleden die weinig in de kerkkomen, maar wel bereid zijn omregelmatig een acceptgiro in te vullenvoor Kerk in Actie of een van deandere kerkelijke projecten. Zijreageren daarmee op brieven, diezeventien keer per jaar uitgaan op demomenten en voor de doelen die hetlandelijk collecterooster aangeeft. Opdie manier brengt de landelijke kerk dezondagse collecte als het ware naar dekerkleden. De ontvangers kunnenoverigens zelf aangeven hoe vaak zeper jaar post willen ontvangen.Om brieven aan particulieren tekunnen versturen onderhoudt Kerkin Actie een eigen adressenbestand.Daarin staan bijna driehonderdduizendadressen van gevers en donateurs.Deze zijn onder meer afkomstig uit debestanden van de voormalige hervormdeGenerale Diaconale Raad en de Raadvoor de Zending, maar bijvoorbeeldook van de vroegere stichting OecumenischHulp. Daarnaast veel adressenvan actieve kerkleden, die het gemakkelijkvinden om hun bijdrage rechtstreeksover te maken. In 2010 kwamer ruim 8 miljoen via particuliere giftenbinnen voor Kerk in Actie, MissionairWerk en JOP. •Collecte opbrengsten onlineovermakenIn 2012 kan de penningmeester ofde daarvoor aangewezen persoonvanuit de plaatselijke gemeenten deopbrengsten van de collecten noggemakkelijker overmaken. Via dewebsite https://collecten.pkn.nl isdit mogelijk. Kies de betreffendecollecte, vul de naam van degemeente en uiteraard de opbrengsten rekeninggegevens in en men kande afdracht online voltooien.Zo wordt tijd en geld bespaard.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


Advertenties| 25Kerkinformatie kent twee soorten advertenties:vacatureadvertenties van kerkelijke gemeenten enandere advertenties.Vacatureadvertenties van gemeenten kunnen invier verschillende formaten geplaatst worden:Klein (tot 65 woorden), Normaal (tot 130 woorden),Groot (tot 260 woorden) en Zeer groot (tot 520woorden/hele pagina). Voor deze formaten geldenrespectievelijk de volgende tarieven: € 174, € 348,€ 698 en € 1.394. Het aantal woorden wordtberekend met de functie ‘Woorden tellen’ onderExtra in tekstverwerkingsprogramma Word.Andere advertenties kunnen worden aangebodenbij de drukker. Formaten, tariefkaart en aanleverinformatie:www.bdu.nl > Koninklijke BDUUitgevers > mediadocumentatie.Aanlevering vacatureadvertentiesPer e-mail aan: kerkinformatie.advertenties@pkn.nl (dekale tekst in een Word-bestand en logo’s uitsluitendapart in een jpg-bestand) of in papieren vorm perpost aan: Kerkinformatie Advertenties (F. Rozemond),Postbus 8504, 3503 RM Utrecht.Naam en logo’sDe afkorting PKN wordt zoveel mogelijk vermeden.Wanneer het logo van de ProtestantseKerk wordt gebruikt dient dat volledig (met vastenaamtekst) te worden afgedrukt. Dit in verbandmet de optimale en eenduidige werking ervan.Eigen varianten op dit logo kunnen in Kerkinformatieworden geweigerd. Andere eigen logo’s,beeldmerken, vignetten of foto’s zijn uiteraardhartelijk welkom.Uiterste aanleverdata(zie ook www.pkn.nl homepage, linksboven ondertijdschriften/nieuwsbrieven):Septembernummer:Oktobernummer:Novembernummer:8 augustus5 september3 oktoberDe advertentiepagina’s in Kerkinformatie wordenvanaf de dag van verschijnen tevens geplaatst opwww.pkn.nl > klik rechtsboven op: Vacatures.De redactie van Kerkinformatie is niet verantwoordelijkvoor de inhoud van advertenties. Bijde opmaak zal zoveel mogelijk rekening wordengehouden met de wensen van de adverteerder.De Protestantse Gemeente Damsterboord omvat een aantalstadswijken van Groningen en enkele omringende dorpen.De gemeente heeft ±1200 leden. Voor de zondagse eredienstworden afwisselend drie kerken gebruikt: de middeleeuwsekerken van Noorddijk en Middelbert en de moderne Emmaüskerkin Lewenborg. Elke eerste zondag van de maand heeftde dienst een oecumenisch karakter als onderdeel van desamenwerking met de R.K. Walfriedparochie.De gemeente rond de kerk van Ammerstol(behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) zoekt eenpredikant (m/v) 70%Damsterboord karakteriseert zich als een open, lerendegemeenschap. Dit krijgt m.n. gestalte in de eredienst en hetkringenwerk. Met een jaarlijkse lezingencyclus worden ookbelangstellenden van buiten de gemeente bereikt.Om het contact met jongeren niet te verliezen is eenjongerenpastor aangesteld.We zijn op zoek naar een “reisleider” die geïnspireerd eninspirerend op levensreis wil gaan met alle generaties vanonze gemeente.Iemand die als dienaar van het Woord een gids wil zijn, met alszijn/haar thuishaven de pastorie in het midden van ons dorp.We zijn een kleine, open, veelzijdige, betrokken geloofsgemeenschapdie de liturgie graag viert.Uw schriftelijke sollicitatie en CV zien wij graag tegemoetvóór 31 augustus 2011, u kunt deze richten aan de voorzittervan de beroepingscommissie: dhr. Nico van der Kraan,Lekdijk 130, 2865 LG Ammerstol, n.vd.kraan@hccnet.nlEen informatiepakket kunt u opvragen bij de scriba mevrouwTineke van Santen-Speelman, Kadijkselaan 26 e , 2861 CJBergambacht. Mailadres: sante655@planet.nlKerngegeven blijkt telkens weer het onderlinge gesprek.Bezinning hierop vertaalt zich in pastorale presentie en ineen constant aanwezige diaconale activiteit.Vanwege het emeritaat van onze huidige predikantzoeken wij eenfulltime predikant(e)die, met ons, dit gesprek wil voortzetten en uitbreiden.Er is een pastorie in het landelijke gebied van Noorddijk aande rand van de stad Groningen.Voor meer informatie zie www.damsterboord.nl of neemcontact op met Harmi Praagman, secretaris van deberoepingscommissie, t: (050) 364 30 59 of e:beroepingscommissie@damsterboord.nl.Graag uw brief met CV voor 1 september 2011 naar mw.H. Praagman, Frederikstraat 34, 9724 KD, Groningen.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


26 | • advertenties‘Geschreven in Zijn hand, gegrift in de wereld’De Protestantse Gemeente te Angerlo/Doesburgzoekt eenDe Protestantse Wijkgemeente Stadspolders in Dordrechtkenmerkt zich door een verscheidenheid aan geloofsbelevingvan haar leden. Te midden van deze verscheidenheid zoekenwij de eenheid in Jezus Christus. Wij zijn een gezinsrijkegemeente en willen aantrekkelijk zijn voor jong en oud.predikant (m/v) 100%Onze gemeente• omvat ca. 1300 leden• beschikt over een werkgroepenstructuur en een grootaantal vrijwilligers• bevindt zich in een veranderingsproces naar een eigentijdsegeloofsgemeenschap• kerkt in twee historische kerkgebouwen in Angerlo enDoesburg.De Protestantse Gemeente Angerlo/Doesburg wil eenongedeelde, open, gastvrije en vierende geloofsgemeenschapzijn waar mensen met elkaar vreugde beleven aan Goddelijkeinspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijkeactie.Onze nieuwe predikant• is flexibel en creatief en heeft teamgeest hoog in hetvaandel staan• geeft inspirerend leiding aan de veelkleurigheid van onzeerediensten• werkt samen met de jeugd- en jongerenleiding en zorgtvoor de nodige toerusting• heeft een stimulerende en actieve opstelling in onsveranderingsproces• beschikt over aantoonbare ervaring op bovenstaandegebieden• weet bruggen te bouwen tussen de verschillende culturenin Angerlo en Doesburg• staat open voor samenwerking met andere (religieuze)organisaties en instellingen.InformatieOp onze website www.pkn-angerlodoesburg.nl krijgt u eenindruk van onze gemeente en vindt u alle informatie metbetrekking tot deze vacature.ReactieWij zien uw reactie uiterlijk 15 augustus 2011 met belangstellingtegemoet.Uw sollicitatie met cv kunt u - bij voorkeur per e-mail - sturenaan de beroepingscommissie t.a.v. mevr. M. Karreman, Weth.Jan Tieckenstraat 29, 6986 BA Angerlo, tel. (0313) 47 70 49,e-mail: beroep@pkn-angerlodoesburg.nlWe zijn op zoek naar eenlosmaker en verbinderpredikant (m/v) voltijdsWij zoeken een losmaker die energie brengt, ons stimuleertom ons geloof met elkaar te delen en die onze talentenmaximaal weet in te zetten voor de opbouw van onzegemeente.Wij zoeken een verbinder die de onderlinge betrokkenheidverder weet te versterken en die samen met ons een karaktervolle,open gemeenschap vormt met ruimte voor iedersspiritualiteit.Uw reactie is welkom tot 15 augustus 2011.Meer informatie over deze vacature vindt u opwww.pkn-stadspolders.nl/beroepingswerk.De Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburgis een kleine levendige gemeente, behorend tot de ProtestantseKerk. Wij zoeken een enthousiaste en inspirerendepredikant (m/v) 50%Wij verwachten van de predikant dat hij/zij :• Goed kan omgaan met verschillende belevingen, eensamenbindende rol kan vervullen en mensen kan inspirerentot opbouw van de gemeente.• Het evangelie, vanuit een levend persoonlijk geloof, opeigentijdse manier kan vertalen.• Goede sociale en pastorale vaardigheden heeft ommakkelijk contact te leggen met jongeren en ouderen.• Gericht is op samenwerking met de vele vrijwilligers die inonze gemeente actief zijn.• Bereid is in oecumenisch verband samen te werken ensamen te werken met de naburige gemeenten.Uw sollicitatie kunt u voor 20 juli sturen naar Ellen Leibbrand,postbus 31, 6690 AA Gendt of e-mail: ellenkerkenwerk@tele2.nlZie ook onze website: www.kerkgendtdoornenburg.nlKerkinformatie • juli-augustus 2011


| 27De Protestantse Gemeente Gennep e.o is een streekgemeentein Noord Limburg, de historische kerk staat in Gennep.De gemeente telt 320 leden.Wij zoeken eenProtestantse Gemeente Kollum zoekt een inspirerendepredikant(e) 1 fte(emeritus) predikant(m/v) 0,4 ftedie• voorgaat in de eredienst op zondag (2x per maand) en inbijzondere diensten (kerstnacht, kerstmorgen, WitteDonderdag, Goede Vrijdag, Pasen, doop-, huwelijks- enuitvaartdiensten).• de kinderkerk begeleidt en toerust en oudere jeugdinspireert• enthousiast is en graag meewerkt aan initiatieven vanuitde gemeente.• communicatief is en een open houding naar de mensenom zich heen heeft• actief deelneemt aan het pastorale werk en onze pastoralewerkgroep begeleidt• oecumenisch is en zich inzet om de goede verstandhoudingmet andere geloofsgemeenschappen te waarborgen.Meer informatie: www. protestantsgennep.nlContact: L. van Bekkum tel. (0485) 54 06 11; e-mail:leenvanbekkum@home.nlDe Hervormde Gemeente te Klazienaveen zoekt eenpredikant 50 %• Heeft u een hervormde achtergrond?• Bent u in staat de erediensten op een aansprekende wijzevorm te geven?• U heeft belangstelling voor pastoraat en wil de leden vandeze gemeente met liefde benaderen en terzijde staan.• U wilt jongeren in hun zoektocht naar het geloof stimulerenen begeleiden.• U weet dat het een zware klus is de jeugd bij de kerk tebetrekken, maar u laat zich daardoor niet uit veld slaan.Voor meer informatie kunt u mailen naar:J.W.Wanders@online.nl, tel. (0591) 31 33 44.Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.Hoogachtend,Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Klazienaveen.Adres: De Omloop 8, 7891 KS Klazienaveen, voorz.J.W. Wanders, scriba: Mevrouw H. Brinks.Vanaf mei 2008 zijn wij, gereformeerd en hervormd, samengegaanen werken nu aan de groei van onze open en gastvrijegemeente, gefundeerd op de omgang met God, gemeenschapmet elkaar en dienstbaar aan de samenleving.Onze rijk geschakeerde gemeente telt ca. 3500 leden enheeft 3 fulltime predikantsplaatsen. We beschikken over deMaartenskerk, de Oosterkerk en het kerkelijk centrum ProRege. Binnen onze gemeente opereert zelfstandig de hervormdegemeente op gereformeerde grondslag, de Kandelaar.Wij hechten aan vertrouwde vormen van gemeentezijn invorming, toerusting en eredienst maar staan daarnaast openvoor het zoeken naar nieuwe vormen die ons ook tot God entot elkaar kunnen brengen.Wij verwachten dat hij/zij:• vanuit de Bijbelse boodschap gemeenteleden inspireertmet het oog op hun persoonlijke leven en hun taak in desamenleving• bijdraagt aan de pastorale zorg binnen de sectie en aanondersteuning van de taakgroepen• vooral jongeren en middengroepen enthousiasmeert• initiatieven ontplooit voor nieuwe (aanvullende) vormenvan gemeenteopbouw• manieren helpt vinden randkerkelijken meer betrokken tekrijgen bij ons kerkelijk werk• respectvol omgaat met de pluriformiteit van onze gemeente• zich herkent in de volgende eigenschappen: samenwerkenen samenbinden, toegankelijk en relativerend, communicatiefvaardig zowel op de kansel als in de dagelijkse omgang• ervaring heeft in minstens 1 gemeente.Verzoeken om inlichtingen en sollicitaties met cv kunt u voor1 september richten aan:Mw. T. van der Meulen-PosthumusDe Wirden 19291 PP Kollum(0511) 45 32 28theavandermeulen@hetnet.nlwww.pknkollum.nlKerkinformatie • juli-augustus 2011


28 | • advertentiesPROTESTANTSE GEMEENTELANGEDIJK-NOORDDe Protestantse Stiftsgemeente Weerseloop Het Stift in Weerselo zoekt eenpredikant (m/v)Deze gemeente vormt een kleine gemeenschap, waarin eenbelangrijk deel van de leden daadwerkelijk meewerkt aan hetgemeentewerk. De Stiftsgemeente is van oorsprong eenplattelandsgemeente in het overwegend Rooms-KatholiekeNoordoost Twente. De leden van de gemeente wonen danook verspreid over een relatief groot gebied en hebben iederhun eigen worteling in en kijk op de Protestantse Kerk.Van de predikant verwachten wij dat hij of zij• bereid is de zondagse diensten in te richten naar onzeliturgische opzet volgens het rooster van de landelijke kerk(de Eerste Dag)• de bijbelse boodschap op eigentijdse wijze weet uit tedragen in prediking en pastoraat• belangstelling en talent heeft voor pastoraat• ruimte laat en schept voor verschillen in geloofsbeleving• oecumene een warm hart toedraagt.Wij bieden een dienstverband aan van 50%. Daarnaast is ervoor de predikant een qua ligging unieke pastorie aanwezigop Het Stift. Van de predikant wordt verwacht dat hij of zijdaar gaat wonen.Bent u geïnteresseerd dan nodigen wij u graag uit vóór 15augustus 2011 uw schriftelijke sollicitatie te sturen aan hetsecretariaat van de beroepingscommissie: mevr. B.C.Z. Bolk,Bisschopstraat 15, 7595 AR Weerselo / dinybolk@hetnet.nlEen profielschets is beschikbaar. Voor het verkrijgen hiervanen voor nadere informatie kunt u, uiteraard vertrouwelijk,contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissiemevr. J. Leeuw-Dijkstra, tel. (0541) 66 15 36 ofjleeuw@hetnet.nlKerkelijkWerker nodig?Het Mobiliteitsbureau kan bemiddelen!www.pkn.nl/mobiliteitsbureautel. (030) 880 15 05 (ma, di, vr)Welkepredikant (m/v) 80-100%weet de Protestantse Gemeente Langedijk-Noordte inspireren?Wie zijn wij?Wij zijn een pluriforme gemeente. De vele vormen vangeloofsbeleving, die samen komen in onze kerken, gevenonze gemeente kleur en daar zijn wij best een beetje trots op.Met respect voor oude waarden laten wij ons graag inspirerendoor nieuwe ontwikkelingen.Wat bieden wij?• een gemeente met 800 leden• twee kerkgebouwen met ieder een heel eigen sfeer• een plek die landelijk gelegen is met de stad binnen bereik• het Allemanshuis voor activiteiten van Allemansavondentot Zingevingscafé• verschillende mogelijkheden qua woonruimte.Wat zoeken wij?een predikant die:• de bijbelverhalen boeiend verbindt met de actualiteittijdens eredienst, leerhuis en catechese• de pastorale taken van de gemeente belangrijk vindt endaaraan gestalte kan geven• enerzijds de onderlinge gemeenschap weet te versterkenen anderzijds helpt om meer kerk naar buiten te worden• affiniteit heeft met jeugd en jong volwassenen zonder deouderen uit het oog te verliezen• leidinggevende capaciteiten heeft om teams aan te sturenen bereid en competent is tot werken in teamverband• stimuleert tot “team spirit” bij de verschillende activiteitenin de gemeente• zich actief opstelt bij het volgen en stimuleren van ontwikkelingenop kerkelijk en maatschappelijk gebied.Een informatiepakket kunt u opvragen bijd.bootsman@quicknet.nlStuur uw sollicitatie voor 13 augustus naar:Beroepingscommissie Protestantse Gemeente Langedijk-NoordMevr. M. Neesen, SecretarisWaterdrieblad 381724 XK OudkarspelKerkinformatie • juli-augustus 2011


| 29De Protestantse Gemeente te Vianen i.w. zoekt eenpredikant (m/v) 80% - 100%die bij voorkeur ervaring heeft met minimaal één gemeente,het liefst een PKN- of Samen op Weg-gemeente.Wij wensen een predikant die:• op inspirerende wijze de boodschap van de Bijbel vertaaltnaar de huidige tijd;• van harte zijn of haar lidmaatschap van de ProtestantseKerk uitdraagt en meewerkt om een fusie te realiseren;• het geloofsgesprek binnen alle geledingen van onzegemeente ondersteunt;• bijzondere aandacht heeft voor onze jeugd en jongegezinnen (45-) om daardoor de band in onze gemeente teversterken;• weet om te gaan met de bestaande veelkleurigheid indenken, geloven en beleven;• als een bruggenbouwer de volle diversiteit van onzegemeente aanspreekt.Vianen wordt, ook in geestelijk opzicht, beïnvloed door hetstedelijke Utrecht en omgeven door een behoudend polderland.De Protestantse Gemeente van Vianen is een federatie van deplaatselijke Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeentemet ongeveer 2.000 leden en beschikt over de monumentaleGrote Kerk en het moderne kerkgebouw de Hoeksteen.Hoewel de vacante predikantsplaats formeel in de HervormdeGemeente is ontstaan, is de voorbereiding in handen van eengemeenschappelijke werkgroep. Haar rapport 'Een trektochtrichting een profiel' is op aanvraag beschikbaar.Meer informatie vindt u op www.pkn-vianen.nl en kanverkregen worden bij de voorzitter van de beroepingscommissie,de heer A.C. Stekelenburg, tel.nr. 0347 – 32 6767.Uw reactie kunt u schriftelijk richten aan emailadres:gerriedewith@pkn-vianen.nl, of aan het volgende postadres:Beroepingscommissie Protestantse Gemeente i.w.,Vogelenzangseweg 20, 4124 AS Hagestein. In verband metde vakantieperiode kunt u tot 20 augustus a.s. reageren.De wijkgemeente Lukas in Wageningen – City of LifeSciences - is een levendige en veelzijdige gemeenschap metzo’n 2800 leden en een team van 3 predikanten, waarvan eréén in deeltijd werkt. Eind dit jaar zal een kerkelijk werker voorde jeugd het team komen versterken. Binnen de gemeente iseen groot aantal vrijwilligers actief op pastoraal en diaconaalvlak. De wijkgemeente Lukas (protestants) maakt – samen metde wijkgemeenten Mattheüs (hervormd gereformeerd) enMarkus (hervormd) – deel uit van de Protestantse GemeenteWageningen. Er is veel ruimte voor eigen beleving en traditiemaar ook samenwerking en verlangen om meer samen tewerken vanuit een gedeelde grondhouding.Op basis van een recent opgesteld adviesrapport heeft dekerkenraad uitgesproken de komende jaren gericht zorg enaandacht te willen geven aan de gemeenteleden in de leeftijdvan 25-50 jaar. Vanwege het vertrek van één van de predikanten,zoeken wij voor ons ervaren en gemotiveerde predikantenteamversterking met eenpredikant(e) (m/v) voor 1,0 fteEen dienstverband van 0,8 fte is ook bespreekbaar.Van deze predikant wordt in het bijzonder verwacht dat zij/hij- samen met de andere leden van het team - op zoek gaatnaar mogelijkheden om met de gemeenteleden uit dezegroep 25-50 jarigen een zodanige pastorale relatie op tebouwen dat zij zich in hun geloofs- en leefwereld gekendzullen weten, in een creatief contact met andere leeftijdsgroepen.Onze gedachten gaan uit naar een predikant die:• een aantoonbare affiniteit heeft met het leven van enwerken met de bedoelde doelgroep;• in staat is met deze mensen contact te maken en nieuwevormen van gemeente-zijn met hen te ontwikkelen;• binnen de gemeente ruimte weet te creëren voor de belevingvan deze ‘middengroepers’ - in verbinding met ouderegemeenteleden die hiervoor open en nieuwsgierig zijn;• kundig en ervaren is in gemeenteopbouw;• het woord van God kan vertalen naar onze tijd en degemeente weet te inspireren;• samen met collega’s en vele vrijwilligers vanuit het woordvan God wil werken aan een open en gastvrije gemeente,die beleving en samenwerking zoekt met wijkgemeentesMattheüs en Markus en ook actief aanwezig is in desamenleving;• een teamspeler is die feedback kan geven en ontvangen.Indien u belangstelling hebt, kunt u zich voor nadere inlichtingenwenden tot de voorzitter van de beroepingscommissie:de heer Wouterleen Hijweege, Hendrikweg 31, 670X AVWageningen, telefoon (0317) 42 17 21, e-mail: wouter.hijweege@gmail.com.Uw sollicitatiebrief met een curriculum vitae graag vóór22 augustus 2011 sturen naar bovengenoemd adres.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


30 | • advertentiesDe Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer zoekt eenDe Protestantse Gemeente te Vries zoekt eenEnthousiaste inspirerendeKerkelijk jeugdwerkerWij vragen o.a.• HBO werk- en denkniveau• meelevend lid van een protestantse kerkWij bieden• een dienstverband voor 8 uur per week• salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO PKNGeïnteresseerd? Lees de volledige advertentie:www.pkn-vries.nl/news.phpReacties naar dhr. Gerben Bakker, voorzitter kerkenraad,Oude Rijksweg 2, 9481 BD Vries of bakkergerben@live.nlvoorganger (m/v) 50%Wij zoeken iemand die:• Op een inspirerende manier uitleg kan geven van God'sWoord.• Een constructieve samenbindende rol kan spelen binnenonze Gemeente.• Een ondersteunende rol in het jeugd- en jongerenwerk kanbieden.• Crisispastoraat op zich kan nemen.Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een afgerondetheologische opleiding op WO of HBO niveau.Belangstelling?Voor informatie en sollicitatie kunt u zich wenden tot devoorzitter van de beroepingscommissie:Dhr. P. SmitIJssel 151509 JB ZaandamTel. 075-6172499Email : beroepingscommissie@veg-wormerveer.orgSluitingsdatum: 1 septemberDe Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten zoekt eenparttime predikant 0,67 fteDe MartinuskerkDe Protestantse GemeenteWarnsveld/Leesten is eenveelkleurige gemeentemet ongeveer 2.400leden.Onze gemeenteledenwonen in het dorpWarnsveld gelegen bijZutphen, en in Leesten,een grote nieuwbouwwijkvan Zutphen die haarvoltooiing nadert.• die verantwoordelijk is voor het pastoraat in een deel van onze gemeente, met relatief veelouderen;• die op eigen wijze een bijdrage levert aan de verscheidenheid van de zondagse vieringen,met aandacht voor de liturgie;• die 1 à 2 maal per maand voorgaat in een kerkdienst van de gemeente;• die in staat is actuele theologische en maatschappelijke thema’s aan de orde te stellen;• die affiniteit heeft met het onderhouden van contacten met de maatschappij;• die kwaliteiten bezit om in een team te werken;• die samenbindende kwaliteiten bezit en toegankelijk is voor mensen;• die een flexibele instelling heeft, teneinde ook taken van anderen over te kunnen nemen;• die taken op het gebied van gemeenteopbouw en toerusting kan uitvoeren;• die bereid is een aantal dagdelen in de avonduren beschikbaar te zijn;Er is geen pastorie beschikbaar, maar de kerkenraad zal van harte medewerking verlenen om eengeschikte woning te vinden.Nadere informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat (zie hierna) en/of de website: www.pknwarnsveld.nlGeïnteresseerden worden verzocht hun sollicitatie vóór 1 september 2011 te sturen aan de secretaris van de beroepingscommissie:de heer K. Brouwer, Rijksstraatweg 32, 7231 AG Warnsveld, telefoon (0575) 52 65 18.Kerkinformatie • juli-augustus 2011


| 31Meer wetenover nalaten?Donatus verzekert kerkgebouwen en alles watdaarbij hoort. Zoals doopvonten, kanselbijbelsen orgels. Ook voor vrijwilligers en werkers inkerkelijke dienst hebben we passende verzekeringen.Donatus is een betrokken specialist.Klein genoeg om u persoonlijk van dienst tezijn. Groot genoeg om met een gerust hart uwverzekeringsbelangen aan toe te vertrouwen.Donatus is een onderlinge verzekeringsmaatschappijzonder winstoogmerk. Samen met uzorgen we ervoor dat wat waardevol is, behoudenblijft voor onze kinderen en hun kinderen enhun kinderen…Donatusverzekert vertrouwdwww.donatus.nl tel. 073 - 5221700Kerkinformatie • juli-augustus 2011


32 | • advertentiesKerkinformatie • juli-augustus 2011

More magazines by this user
Similar magazines