SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

docs.szw.nl
  • No tags were found...

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

SZWSZW-lijst van kankerverwekkende stoffenen processenLijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van hetArbeidsomstandighedenbesluitTer verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdthet Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid een lijst1( bij van kankerverwekkende stoffendie moeten worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 kankerverwekkend volgens de criteria vanbijlage VI bij Richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingeninzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG 196). Dezelijst bestaat uit stoffen en processen die:– door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd alskankerverwekkend, en/of– door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG enbijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG.1 Deze versie van de lijst is ook te vinden op: http://arbo.nl/topics/subject/bedrijfsgezondheidszorg/beroepsziekten1.stm onder giftigestoffen, de Internetpagina van het ArboPlatform Nederland.Ook is de lijst verkrijgbaar bij de Informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (0800 9051). 2 maal perjaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.A. Lijst van kankerverwekkende processen1. vervaardiging van auramine.2. werkzaamheden die blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen aanwezig inroet, teer of pek van steenkool, met zich brengen.3. werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof, dampen of nevels die vrijkomen bijroosting en elektroraffinage van nikkelsteen.4. procédé met sterk zuur bij de fabricage van isopropylalcohol.5. werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout.Definitie International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanischekarakteristiek: hardhout = hout van bedektzadigen. Voorbeelden van hardhout: berk, beuk, eik,els, es, esdoorn, esp, haagbeuk, iep, kastanje, kers, linde, notenboom, plataan, populier, walnoot,wilg en van tropisch hardhout: balsa, ebbe, iroko, kauriden, mahonie, mansonia, meranti, palissander,teak.Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 26 1


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 26 2


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 26 3


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 26 4


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 26 5


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 26 6


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 26 7


SZWNiet-limitatieve lijst van voor de voortplantinggiftige stoffenNiet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen waarop de aanvullende registratieplichtvan toepassing is als bedoeld in artikel 4.2a, tweede lid van het ArbeidsomstandighedenbesluitTer verduidelijking van de vraag om welke stoffen het hier in ieder geval gaat, houdt hetMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst 1 bij van voor de voortplanting giftigestoffen die moeten worden geclassificeerd als ‘voor de voortplanting giftig’ en/of ‘kan schadelijkzijn via borstvoeding’ volgens de criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raadvan de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van dewettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerkenvan gevaarlijke stoffen (PbEG 196).Deze lijst bestaat uit stoffen die( in bijlage I van de Richtlijn 67/548/EEG zijn opgenomen als ‘voor de voortplanting giftig’ en/of‘kan schadelijk zijn via de borstvoeding’ en/of( door de commissie 543 ‘Beoordeling reproductietoxiciteit van stoffenvan de Gezondheidsraadals zodanig zijn geclassificeerd.1 Deze versie van de lijst is ook te vinden op: http://arbo.nl/topics/subject/bedrijfsgezondheidszorg/beroepsziekten1.stm onder giftigestoffen, de Internetpagina van het ArboPlatform Nederland.Ook is de lijst verkrijgbaar bij de Informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (0800 9051). Tevenswordt de meest recente versie van de lijst 2 maal per jaar gepubliceerd in de Staatscourant.Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 28 1


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 28 2


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 0 3


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 0 4


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 0 5


Uit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 0 6


SZWSZW-lijst van mutagene stoffenLijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van hetArbeidsomstandighedenbesluitTer verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier inieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheideen lijst 1 bij van mutagene stoffen die moeten worden geclassificeerd als categorie1 en 2 mutageen volgens de criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr.67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijkebepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijkestoffen (PbEG 196).Deze lijst bestaat uit stoffen die door de EU ingedeeld zijn als mutageen enzijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG.StofnaamCAS-nummeraardoliegassen en residuen*: EG nrs. 2 beginnend met268-273, 289, 292, 295, 307acrylamide* 79-06-1ammoniumdichromaat* 7789-09-5benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazyl-2-carbamaat 17804-35-2benzeen* 71-43-2benzo[a]pyreen* 10605-21-72,2’-bioxiraan* 1464-53-51,3-butadieen* 106-99-0cadmiumchloride* 10108-64-2cadmiumfluoride* 7790-79-6cadmiumsulfaat* 10124-36-4chromyldichloride* 14977-61-8carbendazim/ethylbenzimidyl-2-carbamaat 10605-21-7chroomtrioxide* 1333-82-0diethylsulfaat* 64-67-5ethyleenoxide/oxiraan* 75-21-8ethyleenimine/aziridine* 151-56-4hexamethylfosforzuurtriamide* 680-31-9kaliumdichromaat* 7778-50-9isobutylnitriet* 542-56-3natriumchromaat* 7775-11-3natriumdichromaat* 10588-01-9natriumdichromaatdihydraat* 7789-12-0natriumdichromaatanhydraat* 10588-01-92-nitrotolueen* 88-72-24,4’-oxydianiline/p-aminofenyl en zouten* 101-80-4propyleenoxide/1,2-epoxypropaan/methyloxiraan* 75-56-91,3,5-tris[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)trion 59653-74-6TGIC 2451-62-9* Stoffen die ook voorkomen op de lijst met kankerverwekkende stoffenstoffen nieuw op de lijst na september 20041 Deze versie van de lijst is ook te vinden op:http://arbo.nl/topics/subject/bedrijfsgezondheidszorg/beroepsziekten1.stm onder giftige stoffen, dit is deInternetpagina van het Arboplatform Nederland.Ook is de lijst verkrijgbaar bij de Informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(0800 9051). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.2 Voor deze stoffen geldt dat ze niet als mutageen worden ingedeeld indien kan worden aangetoond dathet gehalte 1,3-butadieen minder bedraagt dan 0.1 %. Zie voor een nadere specificatie PublicatiebladL 152 van 30 april 2004: de 29ste wijziging van Richtlijn 67/548/EEGUit: Staatscourant 28 december 2004, nr. 251 / pag. 30 1

More magazines by this user
Similar magazines