13.07.2015 Views

De reacties van de fracties - Gemeente Schiedam

De reacties van de fracties - Gemeente Schiedam

De reacties van de fracties - Gemeente Schiedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

-Is er met <strong>de</strong> verenigingen zelf ook gesproken over <strong>de</strong> capaciteitsbehoefte ? Komt dit overeen met <strong>de</strong>resultaten op blz 12 en het aantal vel<strong>de</strong>n nu ingevuld op <strong>de</strong> parken?Ja, hier is met <strong>de</strong> verenigingen over gesproken in <strong>de</strong> bijeenkomsten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Klankbordgroep Sportwaarin <strong>de</strong> voorzitters <strong>van</strong> alle verenigingen <strong>de</strong>elnamen.Blz 29 `Bijdorp kan gebruikt wor<strong>de</strong>n om een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> volkstuinen <strong>van</strong> Thurle<strong>de</strong> te verplaatsen.´-N.a.v. <strong>de</strong> bijeenkomst op maandag 11 juni is er wat ondui<strong>de</strong>lijkheid ontstaan m.b.t. het (communicatie)procesrondom <strong>de</strong> volkstuinen op Thurle<strong>de</strong>. Kan het gevolg<strong>de</strong> proces uiteengezet wor<strong>de</strong>n en daarbijook aangegeven wor<strong>de</strong>n wanneer <strong>de</strong> vereniging voor het eerst betrokken werd in het geheel?Op initiatief <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente heeft op 17 april 2012 op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevon<strong>de</strong>nmet 5 le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het bestuur <strong>van</strong> Vtv Thurle<strong>de</strong> in <strong>de</strong> kantine <strong>van</strong> <strong>de</strong> volkstuinvereniging, waarbij allebeschikbare informatie (kaartmateriaal) met hen besproken is. Het bestuur was <strong>van</strong>af dat momentvolledig op <strong>de</strong> hoogte <strong>van</strong> <strong>de</strong> plannen zoals die in voorbereiding waren. Overigens was het bestuur ookop <strong>de</strong> hoogte <strong>van</strong> <strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën die vorig jaar door diverse partijen gepresenteerd zijn en die <strong>van</strong> invloedop het volkstuincomplex zou<strong>de</strong>n kunnen zijn. Met het bestuur is eveneens het traject tot aanbesluitvorming over <strong>de</strong> Ontwikkelingsvisie ge<strong>de</strong>eld, zowel mon<strong>de</strong>ling als later nogmaals via <strong>de</strong> mail.Parkeergelegenheid A4.Het staat niet met tekst vermeld in <strong>de</strong>ze visie maar op <strong>de</strong> tekeningen is wel een toegangsweg tot <strong>de</strong>parkeervleugel (aan 1 kant) getekend. Wordt er nog wel gekeken naar mogelijkhe<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> toegangtot <strong>de</strong> parkeervleugel aan <strong>de</strong> westkant via een overgang over het tunneldak bij <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong>ro<strong>de</strong>weg teregelen?Na vaststelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ontwikkelvisie zal in samenspraak met <strong>de</strong> toekomstige gebruikers (sportverenigingen,omwonen<strong>de</strong>n) een concreet Inrichtingsplan opgesteld wor<strong>de</strong>n waarbij ook <strong>de</strong> ontsluiting ver<strong>de</strong>ruitgewerkt zal wor<strong>de</strong>n. Bereikbaarheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> westelijke vleugel via een overgang over het tunneldakbij <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong>roweg is daarbij een optie.Vragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Rose (GBSOp <strong>de</strong> tekeningen staan 4 voetbalvel<strong>de</strong>n die tegelijk dienst doen als 2 cricketvel<strong>de</strong>n.Als het cricketseizoen bezig is dan zijn <strong>de</strong>ze vel<strong>de</strong>n niet beschikbaar voor <strong>de</strong> voetbal.Ik kom dan op een totaal <strong>van</strong> 16 voetbalvel<strong>de</strong>n bij een behoefte <strong>van</strong> 19. Zijn geduren<strong>de</strong> het cricketseizoen16 voetbalvel<strong>de</strong>n genoeg om aan <strong>de</strong> behoefte te voldoen? Ja.Op <strong>de</strong> tekeningen zien we nog steeds <strong>de</strong> ateliekbaan ingetekend. Graag ophel<strong>de</strong>ring, gezien <strong>de</strong> opstelling<strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Vlaardingen: geen ontsluiting <strong>van</strong> het park aan Vlaardingse zij<strong>de</strong>. Hoe ver zijn<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingen?<strong>De</strong> atletiekbaan op het Park A4 is een optie na fase 1. <strong>De</strong>ze optie staat inhou<strong>de</strong>lijk los <strong>van</strong> opvattingenin Vlaardingen over ontsluiting. Er is nog geen sprake <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>lingen.Graag zou<strong>de</strong>n wij willen weten wat <strong>de</strong> afstand <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportvel<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong> woningbouw wordt op zowelThurle<strong>de</strong> als Harga.Ook graag <strong>de</strong> afstand <strong>van</strong> <strong>de</strong> huizenrij noordoostelijk in Thurle<strong>de</strong> tot <strong>de</strong> spoorbaan. Zijn alle huizendie hier getekend zijn op <strong>Schiedam</strong>s grondgebied of is er nog grond <strong>van</strong> Prorail die aangekocht moetwor<strong>de</strong>n?Is er in <strong>de</strong> plannen rekening gehou<strong>de</strong>n dat in <strong>de</strong> toekomst <strong>de</strong> spoorbaan wellicht verdubbelt wordt? Isdit met <strong>de</strong>ze plannen fysiek nog wel mogelijk?Alle kaartbeel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Thurle<strong>de</strong> en Harga zijn schetsen <strong>van</strong> een mogelijke in<strong>de</strong>ling. Er is nog alle gelegenheidom met afstan<strong>de</strong>n en inpassing rekening te hou<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitieve uitwerking.Kunt u aangeven waar <strong>de</strong> vrije kavels a 500 euro per m2 gepland zijn?Zie antwoord op <strong>de</strong> vorige vraag.2


ambitie om op <strong>de</strong>ze locatie mid<strong>de</strong>ldure en duur<strong>de</strong>re woonmilieus te kunnen ontwikkelen, een ambitiedie <strong>de</strong> markt en <strong>de</strong> Validatiecommissie op <strong>de</strong>ze locatie realistisch en kansrijk achten.<strong>De</strong> locatie Kethel zoals die op blz. 30 <strong>van</strong> <strong>de</strong> ontwikkelvisie getekend is, is precies 5 ha. (inclusief <strong>de</strong>sloot aan <strong>de</strong> noord- en oostzij<strong>de</strong> die <strong>de</strong> ontwikkellocatie omgeeft). <strong>De</strong>ze 5 hectare is bruto plangebied.Netto blijft daar 70 % uitgeefbaar terrein over; een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> kavelgrootte <strong>van</strong> 310 m2. Met <strong>de</strong>zegrootte hebben <strong>de</strong> kavels zelf ook een groene uitstraling.2. Als er uitgegaan wordt <strong>van</strong> een bruto te bebouwen oppervlakte <strong>van</strong> 2,5 hectare, komt dat, duszon<strong>de</strong>r infrastructuur, plantsoenen, speelvoorzieningen en <strong>de</strong>rgelijke, neer op zo'n 220 vierkante meterper kavel. Hoe kunnen op <strong>de</strong>rgelijke percelen uitgegaan wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> dure woningen op ruime kavels?Zie antwoord op 1.3. Hoe ziet u <strong>de</strong> mogelijke overlast <strong>van</strong> het in 2020 toegenomen vliegverkeer voor <strong>de</strong> te bouwenwoningen? <strong>De</strong> woningen komen zelfs te liggen binnen <strong>de</strong> huidige veiligheidscontour <strong>van</strong> RotterdamThe Hague Airport, die huizenbouw thans onmogelijk maakt. Wanneer wordt <strong>de</strong> veiligheidscontourgewijzigd conform <strong>de</strong> nieuwe aanwijzing <strong>van</strong> 2010?<strong>De</strong>ze veiligheidscontour is vastgesteld in oktober 2010 conform het nieuwe aanwijzingsbesluitRotterdam-<strong>De</strong>n Haag airport. <strong>De</strong> locatie Kethel valt, net als Thurle<strong>de</strong>, buiten zowel <strong>de</strong> veiligheidsals<strong>de</strong> geluidscontour <strong>van</strong> dit vliegveld.SportparkA4:4. Er is nog altijd een atletiekbaan ingetekend in <strong>de</strong> plannen, maar nergens wordt concreet een plangepresenteerd voor atletiekbeoefening op ParkA4. Kunt u aangeven wat <strong>de</strong> stand <strong>van</strong> zaken is m.b.t.het (<strong>van</strong>uit Vlaardingen) naar <strong>Schiedam</strong> verplaatsen <strong>van</strong> <strong>de</strong> atletiekvereniging en wat eventuelealternatieven zijn voor <strong>de</strong> vrijkomen<strong>de</strong> ruimte indien er geen atletiekbaan komt?<strong>De</strong> atletiekbaan op het Park A4 is een optie na fase 1. Alternatieven voor atletiek op dit <strong>de</strong>el <strong>van</strong> ParkA4 zijn na<strong>de</strong>r te bepalen bij <strong>de</strong> uitwerking <strong>van</strong> het inrichtingsplan dat samen met sportverenigingen enomwonen<strong>de</strong>n zal wor<strong>de</strong>n opgesteld.5. Met <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> huisvesting <strong>van</strong> (slechts) VVK en Spaland op het ParkA4 lijken vijf voetbalvel<strong>de</strong>neen te ruim aanbod. Betekent dit dat het <strong>de</strong> bedoeling is dat meer voetbalverenigingen op ParkA4 gaanspelen of wordt <strong>de</strong> ruimte op een an<strong>de</strong>re manier ingevuld?Zie antwoord vraag .46. Hoe is <strong>de</strong> gemeente Vlaardingen betrokken in het ontwikkelen <strong>van</strong> <strong>de</strong> plannen voor ParkA4?Welk antwoord heeft <strong>de</strong> gemeente <strong>Schiedam</strong> gegeven op <strong>de</strong> brief <strong>van</strong> het Vlaardingse College <strong>van</strong> 31mei 2011 schreef het Vlaardingse gemeentebestuur waarin men als uitgangspunt aangaf dat "Een autoontsluiting<strong>van</strong> <strong>de</strong> sportvoorzieningen via Vlaardingen niet aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> is" ?Bij <strong>de</strong> na<strong>de</strong>re uitwerking <strong>van</strong> <strong>de</strong> plannen voor het Park A4 is sinds het begin <strong>van</strong> 2011 op ambtelijkniveau en tussen le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> colleges meermalen overleg geweest. Hierbij zijn <strong>de</strong> plannen en<strong>de</strong> ontwikkeling daar<strong>van</strong> besproken en toegelicht. Vraagstukken als ontsluiting, parkeren, veilighei<strong>de</strong>n leefbaarheid zijn sindsdien ook uitgebreid aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> in <strong>de</strong> Klankbordgroep <strong>van</strong> omwonen<strong>de</strong>n <strong>van</strong>het toekomstige Park A4. In <strong>de</strong>ze klankbordgroep nemen ook bewoners uit Holy <strong>de</strong>el.Het college <strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong> wil over al <strong>de</strong>ze aspecten graag met Vlaardingen in gesprek blijven om tekomen tot een optimale inpassing <strong>van</strong> Park A4.7. Klopt het dat <strong>de</strong> grond waarop <strong>de</strong> A4 wordt aangelegd in eigendom is <strong>van</strong> <strong>de</strong> rijksoverheid? Dat zoulogischerwijs betekenen dat dit dan ook het geval is voor <strong>de</strong> grond boven die grond: het tunneldak.Welke afspraken zijn er met '<strong>de</strong> waterstaat' gemaakt over (vergoedingen voor) het gebruik en verhuur<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze grond?Met het Rijksontwikkelings en Vastgoed bedrijf zijn ambtelijk gesprekken gevoerd over <strong>de</strong> wijze waarophet gebruik <strong>van</strong> rijkseigendom in <strong>de</strong>ze situatie door <strong>de</strong> gemeente vorm gegeven kan wor<strong>de</strong>n. Bei<strong>de</strong>5


partijen hebben voorkeur voor het vestigen <strong>van</strong> een recht <strong>van</strong> opstal. In <strong>de</strong> afspraken die gemaaktmoeten wor<strong>de</strong>n speelt ook het toekomstig on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> parkinrichting <strong>van</strong> het tunneldak, zowelten noor<strong>de</strong>n als ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong>roweg een rol. Zowel ten aanzien <strong>van</strong> het recht <strong>van</strong> opstal, alsten aanzien <strong>van</strong> het toekomstig beheer zal een samenhangend pakket <strong>van</strong> afspraken gemaakt wor<strong>de</strong>n.Harga:8. In bestemmingsplan Groene Long wordt op pagina 7 gesteld:“Beatrixpark en sportpark Harga zijn in RR2020 aangeduid als ‘openluchtrecreatiegebied of ste<strong>de</strong>lijkgroen’. Het gebied Harga is daarbij tevens aangeduid als ‘bedrijfslocatie in het groen’, watkleinschalige economische ontwikkelingen in het groen mogelijk maakt. Voor het Hargaterrein dienteen integraal gebiedsontwikkelingsplan te wor<strong>de</strong>n gemaakt, waarbij rekening gehou<strong>de</strong>n wordt met <strong>de</strong>groenverbindingen en/of cultuurhistorische waar<strong>de</strong>n in het gebied. Het plan behoeft goedkeuring <strong>van</strong>Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten en het Dagelijks Bestuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> Stadsregio.”Kunt u aangeven of <strong>de</strong> voorliggen<strong>de</strong> “Ontwikkelvisie” als het hier bedoel<strong>de</strong> “integraalgebiedsontwikkelingsplan” gezien moet wor<strong>de</strong>n? Als dit in<strong>de</strong>rdaad zo is, hoe staan provincie enstadregio tegenover <strong>de</strong> plannen? Zo niet, hoe verhoudt <strong>de</strong> huidige <strong>Schiedam</strong>se besluitvorming zich dantot <strong>de</strong> vereiste goedkeuring <strong>van</strong> GS en Stadsregio?Om <strong>de</strong> uitgangspunten <strong>van</strong> <strong>de</strong> ontwikkelingsvisie mogelijk te maken en om <strong>de</strong> herontwikkeling <strong>van</strong>Harga en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gebie<strong>de</strong>n te realiseren, zal het ter plaatse vigeren<strong>de</strong> bestemmingsplan moetenwor<strong>de</strong>n herzien. Het herzien <strong>van</strong> een bestemmingsplan heeft tot gevolg dat alle voor die locatie gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong>bestemmingsplannen komen te vervallen. Dit heeft daarmee ook tot gevolg dat <strong>de</strong> rechtstreeksedoorwerking <strong>van</strong> het bestemmingsplan Groene Long voor <strong>de</strong>ze locatie zal komen te vervallen. Dat ditbestemmingsplan komt te vervallen neemt niet weg dat, gelet op het belang dat gemeentelijk wordtgehecht aan een goed functioneren<strong>de</strong> groene long, <strong>de</strong> uitgangspunten <strong>van</strong> het bestemmingsplan GroeneLong zullen wor<strong>de</strong>n meegenomen en doorvertaald in nieuwe bestemmingsplannen, zoals ook gebruikelijkis bij <strong>de</strong> actualisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestemmingsplannen.Op grond <strong>van</strong> <strong>de</strong> huidige regelgeving (WRO;Wabo) is voor <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> plannen geen separategoedkeuring <strong>van</strong> <strong>de</strong> provincie vereist. Beoor<strong>de</strong>eld moet wor<strong>de</strong>n of een plan in strijd is met hetprovinciaal beleid als vastgelegd in <strong>de</strong> provinciale veror<strong>de</strong>ning Ruimte, die op on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len eenkoppeling maakt met het stadsregionaal beleid. Op het moment dat <strong>de</strong> ontwikkeling inovereenstemming is met <strong>de</strong> regels wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> provinciale belangen niet geschaad en kan zon<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>re tussenkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> provincie me<strong>de</strong>werking wor<strong>de</strong>n verleend aan <strong>de</strong> plannen. Ste<strong>de</strong>lijk groenvormt geen on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> provinciale belangen, waardoor <strong>de</strong> plannen op dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el nietseparaat hoeven te wor<strong>de</strong>n voorgelegd aan <strong>de</strong> provincie of stadsregio. Dit neemt niet weg dat <strong>de</strong>ontwikkeling dusdanig <strong>van</strong> aard is dat <strong>de</strong>ze wel als geheel zal wor<strong>de</strong>n besproken met <strong>de</strong> provincie en<strong>de</strong> stadsregio.Dit gebeurt enerzijds via het wettelijk verplicht bestuurlijk vooroverleg voor het bestemmingsplan,maar op bestuurlijk en ambtelijk niveau zal ook voortijdig hierover terugkoppeling plaatsvin<strong>de</strong>n metprovincie en stadsregio. <strong>De</strong> na<strong>de</strong>re uitwerking <strong>van</strong> <strong>de</strong> plannen zal daarmee dan ook in overleg met <strong>de</strong>provincie en stadsregio plaatsvin<strong>de</strong>n. Daarbij kan wor<strong>de</strong>n voortgebouwd op <strong>de</strong> IODS afspraken dieProvincie en gemeenten in 2010 met het Rijk hebben gemaakt. Een goedkeuring vooraf <strong>van</strong> <strong>de</strong> nuvoorliggen<strong>de</strong> gemeentelijke ontwikkelvisie door provincie of stadsregio is dus niet vereist.Thurle<strong>de</strong>:9. Wat betekenen <strong>de</strong> plannen in fase 3 voor <strong>de</strong> twee jaar gele<strong>de</strong>n gestarte herinrichting <strong>van</strong> hetBeatrixpark?<strong>De</strong> nadruk <strong>van</strong> <strong>de</strong> herinrichting <strong>van</strong> het Beatrixpark ligt op het mid<strong>de</strong>n-ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> het park en nietop het gebied ten oosten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Parkweg. <strong>De</strong> voorstellen uit <strong>de</strong> Ontwikkelvisie versterken <strong>de</strong> plannen6


voor het aantrekkelijker maken <strong>van</strong> het Beatrixpark, m.n. waar het gaat om het beter integreren <strong>van</strong>het Beatrixpark bij <strong>de</strong> rest <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad en het verhogen <strong>van</strong> <strong>de</strong> sociale veiligheid in het park.Algemeen:10. Naar aanleiding <strong>van</strong> het uitgangspunt dat <strong>de</strong> groene long <strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong> met <strong>de</strong> ontwikkelvisie eenkwaliteitsimpuls krijgt willen wij u vragen welk plan <strong>de</strong> gemeente heeft gemaakt of gaat maken voorhet terugplaatsen <strong>van</strong> <strong>de</strong> 4000 voor <strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong> <strong>de</strong> weg gekapte bomen?Rijkswaterstaat en zijn aannemer maken een inrichtingsplan voor het tracé om te voldoen aan <strong>de</strong>herplantplicht die <strong>Schiedam</strong>, samen met diverse an<strong>de</strong>re eisen t.a.v. groene kwaliteiten, heeftverbon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> kapvergunning. Dit inrichtingsplan moet eerst wor<strong>de</strong>n goedgekeurd door <strong>de</strong>gemeente <strong>Schiedam</strong> alvorens te kunnen wor<strong>de</strong>n uitgevoerd door RWS en diens aannemer.Vragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Maris (PS)<strong>Schiedam</strong> kent t.a.v gron<strong>de</strong>xploitaties het erfpacht systeem. Zijn <strong>de</strong> beraam<strong>de</strong> grondopbrengstenberekend op basis <strong>van</strong> dit erfpachtsysteem of op basis <strong>van</strong> grond verkoop?Conform het huidige beleid geschiedt gronduitgifte in hoofdlijnen in erfpacht. Echter, bij gronduitgiftevoor particuliere woningbouw wordt <strong>de</strong> mogelijkheid tot conversie gebo<strong>de</strong>n. Voor <strong>de</strong> bepaling <strong>van</strong> <strong>de</strong>grondopbrengsten wordt voor woningbouw uitgegaan <strong>van</strong> grondverkoop. Voor gron<strong>de</strong>n die uitgegevenwor<strong>de</strong>n ten behoeve <strong>van</strong> bedrijventerreinen of commerciële doelein<strong>de</strong>n wordt uitgegaan <strong>van</strong> uitgifte inerfpacht.Bij ontwikkeling <strong>van</strong> sportpark Kethel tot woonomgeving; hebben we het dan slechts overontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportvel<strong>de</strong>n of ook over <strong>de</strong> groenstroken. Waar lopen exact <strong>de</strong> grenzen<strong>van</strong> het ontwikkelingsgebied?<strong>De</strong> locatie Kethel zoals die op blz. 30 <strong>van</strong> <strong>de</strong> ontwikkelvisie getekend is, is precies 5 ha. (inclusief <strong>de</strong>sloot aan <strong>de</strong> noord- en oostzij<strong>de</strong> die <strong>de</strong> ontwikkellocatie omgeeft). <strong>De</strong>ze 5 hectare is bruto plangebied.Netto blijft daar 70 % uitgeefbaar terrein over ; een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> kavelgrootte <strong>van</strong> 310 m2. Met <strong>de</strong>zegrootte hebben <strong>de</strong> kavels zelf ook een groene uitstraling.Er wordt steeds gesproken over vitale verenigingen. Zijn er op dit moment niet vitale verenigingendie niet mee gaan/kunnen/mogen in <strong>de</strong> plannen en zo ja, welke zijn dit?Door <strong>de</strong> gemeente is gestart met een vitaliteitson<strong>de</strong>rzoek en uit <strong>de</strong> eerste on<strong>de</strong>rzoeksresultaten blijktdat er veel vitale verenigingen in <strong>Schiedam</strong> zijn die een goed gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportparken kunnengaran<strong>de</strong>ren. Er zijn echter ook min<strong>de</strong>r vitale verenigingen. Het is niet aan <strong>de</strong> gemeente om te bepalenof een vereniging wel of niet 'meekan' in <strong>de</strong> plannen. Wel verlangt <strong>de</strong> gemeente dat verenigingen opz'n minst <strong>de</strong> huur <strong>van</strong> <strong>de</strong> vel<strong>de</strong>n betalen.Er is met <strong>de</strong> verenigingen overlegd over <strong>de</strong>ze ontwikkeling en het verhuizen <strong>van</strong> <strong>de</strong> verenigingen.PS neemt aan dat er per vereniging verslaglegging is. PS wil graag weten:hoeveel keer is er met <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke verenigingen overlegd? Hoe vaak in groepsverband?Wat zijn <strong>de</strong> concrete vragen aan <strong>de</strong> verenigingen geweest? Wat zijn <strong>de</strong> <strong>reacties</strong> geweest?<strong>De</strong> verenigingen zijn vertegenwoordigd geweest in een Klankbordgroep die in januari gestart is en intotaal 4 keer plenair bij elkaar geweest is. Daarnaast hebben <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Klankbordgroep perSportpark separaat een of meer<strong>de</strong>re keren overlegd. Naast <strong>de</strong> Klankbordgroep zijn er vele contactengeweest, zowel ambtelijk als bestuurlijk met <strong>de</strong> verenigingen. Het gaat om contacten met verenigingenafzon<strong>de</strong>rlijk, maar ook met een aantal verenigingen gezamenlijk. <strong>De</strong> hoeveelheid contacten wisseltsterk per vereniging, gemid<strong>de</strong>ld is met <strong>de</strong> meeste verenigingen 3 keer verga<strong>de</strong>rd. <strong>De</strong> mening <strong>van</strong> <strong>de</strong>verenigingen wordt weergegeven in <strong>de</strong> verslagen <strong>van</strong> <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke Klankbordgroepen dieoverwegend positief staan ten opzichte <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorgenomen plannen, maar die daarbij ook, in <strong>de</strong>zefase <strong>van</strong>zelfsprekend, allerhan<strong>de</strong> randvoorwaar<strong>de</strong>n, eisen en wensen neergelegd hebben.7


Op pagina 12 <strong>van</strong> <strong>de</strong> ontwikkelingsnota staat een behoeftenstaatje <strong>van</strong>af he<strong>de</strong>n tot aan 2030.Is dit lei<strong>de</strong>nd voor het aantal aan te leggen sportvel<strong>de</strong>n?Ja, hier is met <strong>de</strong> verenigingen over gesproken in <strong>de</strong> bijeenkomsten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Klankbordgroep Sportwaarin <strong>de</strong> voorzitters <strong>van</strong> alle verenigingen <strong>de</strong>elnamen.Op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong>mografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in <strong>de</strong> sportbeoefening is een raminggemaakt <strong>van</strong> <strong>de</strong> behoefte aan sportvel<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> langere termijn (2030). Daaruit blijkt dat er op <strong>de</strong>zetermijn een fors overschot is aan met name voetbalvel<strong>de</strong>n. Door <strong>de</strong> KNVB is <strong>de</strong>ze behoefteraminggetoetst en akkoord bevon<strong>de</strong>n. Komen<strong>de</strong> jaren zal een proces ingezet wor<strong>de</strong>n waarbij het aantal vel<strong>de</strong>nlangzaam maar zeker afneemt. Regelmatig zal getoetst moeten wor<strong>de</strong>n of <strong>de</strong> behoefteraming nogaccuraat is en bijstelling behoeft. Er wordt niet voorzien in toekomstige uitbreidingsmogelijkhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong><strong>de</strong> nieuwe sportparken, wel in een toename <strong>van</strong> <strong>de</strong> flexibiliteit in het gebruik. Overigens zijn er in <strong>de</strong>huidige situatie op Kethel, Harga en Thurle<strong>de</strong> geen uitbreidingsmogelijkhe<strong>de</strong>n.Door veel voetbalverenigingen is aangegeven dat zij verwachten komen<strong>de</strong> jaren te groeien waardoorzij meer vel<strong>de</strong>n nodig hebben. Uit <strong>de</strong> me<strong>de</strong> door <strong>de</strong> KNVB aangelever<strong>de</strong> gegevens over trends tenaanzien <strong>van</strong> het toekomstig aantal georganiseer<strong>de</strong> voetballers blijkt, dat er in <strong>Schiedam</strong> niet meergeorganiseer<strong>de</strong> voetballers zullen komen. Wel zijn verschuivingen per vereniging mogelijk, maar datmaakt het niet noodzakelijk om in <strong>Schiedam</strong> meer voetbalvel<strong>de</strong>n aan te leggen. Wel benadrukt dat <strong>de</strong>noodzaak dat er op <strong>de</strong> nieuwe sportaccommodaties meer gezamenlijk vel<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>eld wor<strong>de</strong>n doorverenigingen.Groene Long. Sportvel<strong>de</strong>n hebben geen ecologische waar<strong>de</strong>. (ecologisch inactief).Komen er garanties in het plan <strong>van</strong> eisen zodat er bij bebouwing sprake zal zijn <strong>van</strong> handhaving<strong>van</strong> <strong>de</strong> ecologische waar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> bedoeld gebied?Het is goed mogelijk om ten behoeve <strong>van</strong> <strong>de</strong> nieuwe ontwikkelingen wensen en randvoorwaar<strong>de</strong>n tenaanzien <strong>van</strong> bijvoorbeeld duurzaamheid en het behoud en ontwikkelen <strong>van</strong> ecologische waar<strong>de</strong>n meete geven.Het Beatrixpark, inclusief sportvel<strong>de</strong>n, is in<strong>de</strong>rtijd aangelegd ter compensatie <strong>van</strong> het toenmaligeSterrenbos. Is er sprake <strong>van</strong> groencompensatie voor het teloor gaan <strong>van</strong> “groen”, ten gevolge<strong>van</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> dat <strong>de</strong>el <strong>van</strong> het stadspark tot woongebied?Er zal bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> woongebie<strong>de</strong>n zoveel mogelijk gebruik gemaakt wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong>bestaan<strong>de</strong> groenstructuren. Dit heeft niet alleen uit ecologisch oogpunt <strong>de</strong> voorkeur, maar draagt ookbij aan <strong>de</strong> gewenste kwaliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> nieuwe woonmilieus.<strong>De</strong> ecologische waar<strong>de</strong> ligt <strong>de</strong>els in <strong>de</strong> om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> het park. Hoe wordt <strong>de</strong> grote ecologischewaar<strong>de</strong> <strong>van</strong> Harga behou<strong>de</strong>n? Vogels, (bescherm<strong>de</strong>) vissen, zoogdieren, planten?Op basis <strong>van</strong> recente inventarisaties blijkt dat <strong>de</strong> ecologische waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> Harga veel lager is dan ophet eerste gezicht werd verwacht. Met name door het verbeteren <strong>van</strong> <strong>de</strong> waterkwaliteit (baggeren,uitdiepen) en het laten toetre<strong>de</strong>n <strong>van</strong> zonlicht op het water is voor amfibieën een aantrekkelijk biotoopte realiseren.Wat is er <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n <strong>van</strong> dat <strong>de</strong> Volkstuinvereniging zich moet opsplitsen en <strong>de</strong>els naar Bijdorpmoet verhuizen? Te overwegen valt om <strong>de</strong>ze splitsing niet door te voeren en in Bijdorp bij tebouwen. Hoe staat U tegenover <strong>de</strong>ze suggestie?Op zich staat het college niet negatief tegenover bouwen op <strong>de</strong> honkballocatie bij Bijdorp. <strong>De</strong> locatieis echter zeer moeilijk bereikbaar zon<strong>de</strong>r dat dit tot (grote) overlast leidt voor <strong>de</strong> huidige bewoners<strong>van</strong> Bijdorp. Daarom is er <strong>van</strong> afgezien een <strong>de</strong>rgelijk i<strong>de</strong>e in <strong>de</strong> Ontwikkelvisie op te nemen.8


Wat betekenen <strong>de</strong> bouwplannen voor an<strong>de</strong>re, reeds braak liggen<strong>de</strong> ontwikkelgebie<strong>de</strong>n in<strong>Schiedam</strong>? Zullen laatstgenoem<strong>de</strong>n nog ooit gerealiseerd kunnen wor<strong>de</strong>n? Wat betekent in<strong>de</strong>ze context het gegeven dat Zuid Holland <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren 70.000 min<strong>de</strong>r woningen daneer<strong>de</strong>r vastgesteld gaat bouwen? Bouwplan Oranjeburg bevindt zich in het zelf<strong>de</strong> segment alshet bouwplan sportpark Kethel. Welke concurrentie problemen voorziet het College en hoelost zij <strong>de</strong>ze op?<strong>De</strong> bouwplannen die ontwikkeld kunnen wor<strong>de</strong>n op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ontwikkelvisie zullen niet op kortetermijn gerealiseerd wor<strong>de</strong>n. Gestart zal wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> Kethel met ca. 100woningen. Afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> wijze <strong>van</strong> bouwrijpmaken zal <strong>de</strong> daadwerkelijke verkoop <strong>van</strong> woningenin Kethel starten in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2017-2019. Pas in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> daarna komen er grotere bouwlocatiesop <strong>de</strong> markt. Dit vraagt afstemming op ste<strong>de</strong>lijk niveau waarbij niet zozeer naar aantallen als welnaar woonmilieus gekeken moet wor<strong>de</strong>n. <strong>De</strong> flexibiliteit in <strong>de</strong> Ontwikkelvisie en <strong>de</strong> verschillen inwoonmilieus die op <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> plekken ontwikkeld kunnen wor<strong>de</strong>n, maken afstemming metan<strong>de</strong>re bouwplannen goed mogelijk.Vragen <strong>van</strong> mevrouw <strong>De</strong> Haan (PvdA)1) Op basis <strong>van</strong> welke uitgangspunten wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> resultaten verwacht? Graag <strong>de</strong>ze aan <strong>de</strong> raadverstrekken en behan<strong>de</strong>len in een besloten <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring.In <strong>de</strong> raadsinformatiebijeenkomst <strong>van</strong> 11 juni jl. zijn <strong>de</strong>ze uitgangspunten toegelicht in het beslotenge<strong>de</strong>elte over <strong>de</strong> second opinion. Als er daarnaast nog specifieke vragen zijn over <strong>de</strong> uitgangspuntenzullen wij <strong>de</strong>ze <strong>van</strong>zelfsprekend beantwoor<strong>de</strong>n.2) Hoe reëel zijn <strong>de</strong> uitgangspunten voor <strong>de</strong> te realiseren woningen, te weten dat <strong>de</strong> bouwmarktvrijwel volledig stil ligt?Op dit moment ligt <strong>de</strong> woningmarkt in<strong>de</strong>rdaad vrijwel volledig stil. Op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> verwachtingenzoals uitgewerkt in <strong>de</strong> Woonvisie, en zoals ook toegelicht in <strong>de</strong> raadsbijeenkomst op 26 maart jl. door<strong>de</strong> heer Bo<strong>de</strong>wes <strong>van</strong> <strong>de</strong> Validatiecommissie, is er in <strong>Schiedam</strong> een voortduren<strong>de</strong> vraag naargrondgebon<strong>de</strong>n woningen.<strong>De</strong> huidige samenstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> woningvoorraad (aan<strong>de</strong>el koop/huur en aan<strong>de</strong>el meergezins- eneengezinswoningen) sluit niet aan op <strong>de</strong> huidige en toekomstige vraag naar woningen. Dit blijkt uiton<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> zowel ABF Research (prognose) als on<strong>de</strong>rzoek op grond <strong>van</strong> verhuisanalyse(daadwerkelijke situatie uit verle<strong>de</strong>n) en informatie uit <strong>de</strong> grote Woontest. Er wordt hierbij rekeninggehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> huidige bevolkingssamenstelling, en <strong>de</strong> toekomstige samenstelling op basis <strong>van</strong>bevolkingsprognoses. Er wordt niet uitgegaan <strong>van</strong> een specifiek percentage bereikbare woningen in <strong>de</strong>verschillen<strong>de</strong> projecten. <strong>De</strong> ambitie uit <strong>de</strong> Woonvisie is om te groeien naar 60% koopwoningen en35% eengezinswoningen in 2030. <strong>De</strong>ze ambitie kan op <strong>de</strong> langere termijn gerealiseerd wor<strong>de</strong>n doorsloop, nieuwbouw en verkoop <strong>van</strong> huurwoningen. Uitgangspunt hierbij is spreiding en differentiatieover <strong>de</strong> hele stad.Bij het opstellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Ontwikkelvisie is aangesloten op <strong>de</strong> (analyses <strong>van</strong> <strong>de</strong>) Woonvisie en zijnbovendien twee marktpartijen geconsulteerd die goed bekend zijn met <strong>de</strong> regio. Ook <strong>de</strong>ze partijenon<strong>de</strong>rschrijven <strong>de</strong>ze analyse. In <strong>de</strong> Ontwikkelvisie zijn locaties uitgewerkt waar voor een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong>zebehoefte aan woningen ruimte gecreëerd wordt in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> tot ca. 2030. In <strong>de</strong> eerste fase <strong>van</strong> <strong>de</strong>realisatie is een klein aantal woningen opgenomen en pas in <strong>de</strong> latere fases komen groterewoningbouwlocaties tot ontwikkeling. Zo is er nog ruimte om in te spelen op toekomstigeontwikkelingen op <strong>de</strong> woningmarkt.3) In <strong>de</strong> presentatie door Bakker en Korstanje aan le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> raad werd aangegeven dat eral breed draagvlak is on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> huidige gebruikers <strong>van</strong> <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n. Zijn alle betrokkenen inmid<strong>de</strong>lsakkoord met <strong>de</strong> uitgangspunten <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente?9


Uit <strong>de</strong> 3 adviezen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Klankbordgroep Sport blijkt dat er draagvlak bestaat bij het overgrote <strong>de</strong>el<strong>van</strong> <strong>de</strong> sportverenigingen, zeker bij <strong>de</strong> verenigingen die betrokken zijn bij <strong>de</strong> eerste fase. <strong>De</strong>zeverenigingen zien kansen in <strong>de</strong> vermaatschappelijking <strong>van</strong> <strong>de</strong> sport en het flexibeler gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong>accommodaties. Vanzelfsprekend voorzien <strong>de</strong> verenigingen ook vraagstukken die opgelost moetenwor<strong>de</strong>n, bijvoorbeeld waar het gaat om openbaarheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> nieuwe parken in relatie tot <strong>van</strong>dalisme.4) Wordt er <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l gerealiseerd op Harga en zo ja hoeveel vierkante meters?<strong>De</strong> ambitie bestaat om op Harga <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l te realiseren die opereert op regionale schaal zoalsbijvoorbeeld grote bouwmarkten. In <strong>de</strong> financiële berekeningen is uitgegaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong>32.500m2 bedrijventerrein.5) Er wordt gesproken over het leggen <strong>van</strong> een relatie met <strong>de</strong> binnenstad en het interesseren<strong>van</strong> investeer<strong>de</strong>rs via <strong>de</strong>ze voorliggen<strong>de</strong> plannen. Hoe concreet zijn <strong>de</strong>ze verwachtingen?Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> consultatie is hierover met bei<strong>de</strong> marktpartijen <strong>van</strong> gedachten gewisseld maar zijn geenconcrete afspraken gemaakt in afwachting <strong>van</strong> <strong>de</strong> besluitvorming over <strong>de</strong> Ontwikkelvisie, <strong>de</strong> Woonvisieen <strong>de</strong> Binnenstadsvisie.Agendapunt 04.Ontwikkelingsvisie Binnenstad (VR 63/2012)Vragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Hofland (CDA)Vraag 1.Heeft het college als eens laten berekenen, hoeveel m2 aan winkeloppervlakte voor <strong>de</strong> binnenstad <strong>van</strong><strong>Schiedam</strong> economisch verantwoord is? [I.v.m. met eventuele overbewinkeling?Nee. <strong>De</strong> meerwaar<strong>de</strong> <strong>van</strong> een <strong>de</strong>rgelijke analyse in <strong>de</strong> huidige economische realiteit is beperkt. Inhet verle<strong>de</strong>n was <strong>de</strong> behoefte (op basis <strong>van</strong> inwoneraantal, ligging, etc.) op papier en in cijfersevi<strong>de</strong>nt. <strong>De</strong> praktijk bleek echter veel complexer en diffuus. <strong>De</strong> insteek in <strong>de</strong> huidige visie is danook een gebied (struingebied) waar flexibiliteit wordt gebo<strong>de</strong>n (om in te kunnen spelen op <strong>de</strong>flexibele vraag en aanbod in <strong>de</strong> markt), maar ook een hel<strong>de</strong>re insteek als het gaat om <strong>de</strong> positionering<strong>van</strong> het aaneengesloten winkelgebied (en <strong>de</strong> diversiteit hierbinnen). <strong>De</strong> ambitie is ommeer mensen naar <strong>de</strong> binnenstad te trekken. Een aaneengesloten winkelfront heeft hierbij, netals alle an<strong>de</strong>re binnenstadsfuncties, enorme meerwaar<strong>de</strong>.Vraag 2.<strong>De</strong> vraag naar kleinere winkel eenhe<strong>de</strong>n neemt toe, Het Nieuwe Winkelen <strong>van</strong> Cor Molenaar [ o.a.internet verkoop ]Dit geeft bedreigingen maar ook kansen. <strong>De</strong> ontwikkelingsvisie voor <strong>de</strong> Binnenstad <strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong>heeft veel ambitie in zich. Maar over <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l is er weinig geschreven.en <strong>de</strong>ze ontwikkelingsvisie gaat tot 2030.Is er een on<strong>de</strong>rzoek gedaan wat voor soort <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l, buiten <strong>de</strong> galeries in <strong>de</strong> Binnenstad <strong>van</strong><strong>Schiedam</strong> nodig zijn? Wij moeten toch niet tot 2030 afwachten of er in alle winkels een on<strong>de</strong>rnemergevestigd is.In <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhavige visie wordt er <strong>van</strong>uit gegaan dat <strong>de</strong> gemeente slechts op hoofdlijnen kan enmoet bepalen waar en hoe <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l zich moet ontwikkelen. <strong>De</strong> visie is gebaseerd op <strong>de</strong>input <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rnemers, investeer<strong>de</strong>rs, inwoners e.a. belanghebben<strong>de</strong>n in het gebied. Eea aangescherptop basis <strong>van</strong> lan<strong>de</strong>lijke trends en on<strong>de</strong>rzoeken. Ipv branchering gaat <strong>de</strong> visie uit <strong>van</strong> hetcreëren <strong>van</strong> <strong>de</strong> randvoorwaar<strong>de</strong>n voor een op termijn florerend <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lbestand.Vraag 3.Darwin zei, je moet je aanpassen om te overleven.10


Er zijn al goe<strong>de</strong> kwalitatieve on<strong>de</strong>rnemers gevestigd aan <strong>de</strong> Hoogstraat en omgeving, die een Webshophebben.Is het college er <strong>van</strong> bewust dat kwalitatieve goe<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers zich moeten gaan vestigen in <strong>de</strong> Binnenstad,vindt het college dat wij niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit moeten gaan.?Ja, <strong>de</strong> ontwikkelingsvisie voor <strong>de</strong> binnenstad is specifiek gericht op het benutten <strong>van</strong> <strong>de</strong> kwaliteiten<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Schiedam</strong>se binnenstad. Kwaliteit staat centraal en is ook noodzakelijk voor eenduurzame ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> (binnen)stadVraag 4.Er wordt nu veel gefocust op <strong>de</strong> Historische gebouwen, <strong>de</strong> toeristen.Maar wil kopers uit an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong>, Vlaardingen en Rotterdam naar <strong>de</strong> Binnenstad verlei<strong>de</strong>n,dan is een goed kwalitatief winkelaanbod ook <strong>van</strong> groot belang.Mijn vraag is:Hoe <strong>de</strong>nkt het college, daar op kort termijn invulling aan te geven?Het college zet in op een complete binnenstad waar het winkelaanbod on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> is. Alleenals alle facetten <strong>van</strong> <strong>de</strong> binnenstadservaring op or<strong>de</strong> zijn zal <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke ambitie: structureelmeer mensen in <strong>de</strong> stad (ook uit an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong>, Vlaardingen en Rotterdam), optimaalen duurzaam wor<strong>de</strong>n ingevuld. <strong>De</strong> termijn is door <strong>de</strong> gemeente met name te beïnvloe<strong>de</strong>ndoor het organiseren <strong>van</strong> <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> randvoorwaar<strong>de</strong>n (zie ontwikkelingsvisie) waardoor hetvestigingsklimaat voor winkeliers verbeterd. Op korte termijn wordt met werk aan <strong>de</strong> winkel2.0 en door intensieve samenwerking met investeringspartners/vastgoe<strong>de</strong>igenaren in <strong>de</strong> stadgewerkt aan ge<strong>de</strong>gen winkelinvulling op zo kort mogelijke termijn.Vraag 5.Kan het college in ontwikkelingsvisie niet meenemen, om aan <strong>de</strong> Lange Kerkstraat, Billboards teplaatsen aan <strong>de</strong> kerkzij<strong>de</strong>, en thematische invulling aan <strong>de</strong> historie <strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong>, per twee maan<strong>de</strong>nweer te vernieuwen?Dit geeft beleving in <strong>de</strong> stad.<strong>De</strong>ze suggestie wordt meegenomen in <strong>de</strong> uitwerking <strong>van</strong> <strong>de</strong> marketing/pr strategieVraag 6.Soortgelijke als vraag 5 over <strong>de</strong> <strong>Schiedam</strong>se molens.Aan het Broersvest hebben vroeger molens gestaan, ook daar Billboards plaatsen waar <strong>de</strong> molen hebbengestaan, met daarbij <strong>de</strong> nodige informatie?<strong>De</strong>ze suggestie wordt meegenomen in <strong>de</strong> uitwerking <strong>van</strong> <strong>de</strong> marketing/pr strategieVragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Rose (GBS)In <strong>de</strong> binnenstadsvisie is sprake <strong>van</strong> het autoluw maken <strong>van</strong> zowel <strong>de</strong> Lange Haven als Korte Haven.Autovrij zal betekenen dat er in ie<strong>de</strong>r geval niet meer lang geparkeerd mag wor<strong>de</strong>n. Hoe zit het metlaad en los plaatsen en invali<strong>de</strong>nparkeerplaatsen op <strong>de</strong>ze straten? Blijven <strong>de</strong>ze beschikbaar? Zo ja danblijft autorij<strong>de</strong>n over genoem<strong>de</strong> straten <strong>de</strong> gehele dag mogelijk, is dat correct? Bent u het met ons eensdat als <strong>de</strong> straten nagenoeg autovrij zijn dat er dan har<strong>de</strong>r gere<strong>de</strong>n zal/kan wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> straten, daar<strong>de</strong> rijweg bre<strong>de</strong>r wordt?Autoluw volgens <strong>van</strong> dale: met weinig autoverkeer: een autoluwe binnenstad.Volgens wikipedia: Met autoluw wordt bedoeld dat er relatief weinig gemotoriseerd verkeer is.11


Er wordt in <strong>de</strong> ontwikkelingsvisie voor <strong>de</strong> binnenstad aangesloten op <strong>de</strong>ze <strong>de</strong>finities. <strong>De</strong> primaireambitie achter het autoluw maken <strong>van</strong> een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> binnenstad is om verblijfskwaliteit toete voegen.Als <strong>de</strong> parkeerplaatsen daadwerkelijk verdwijnen dan verdwijnen circa 250 parkeerplaatsen. Dit is20% <strong>van</strong> alle straatparkeerplaatsen in het centrum (nu 1201 plaatsen). In het parkeer en bereikbaarheidsplan2009-2013 is sprake <strong>van</strong> een grote parkeerdruk in het centrum.’S Avonds ligt <strong>de</strong> parkeerdruk op 107%. In het parkeer en bereikbaarheisdplan is sprake <strong>van</strong> een gewensteuitbreiding <strong>van</strong> minimaal 40 parkeerplaatsen. In het plan staat ook dat <strong>de</strong> behoefte aan extraparkeerplaatsen door toevoeging <strong>van</strong> nieuwe woningen en herontwikkeling <strong>van</strong> pan<strong>de</strong>n als Monopoleen Havenkerk ongeveer 150 plaatsen zal zijn.In het binnenstadsplan wordt verwezen naar een parkeervoorziening in <strong>de</strong> Westmolenstraat. Als ikbovenstaan<strong>de</strong> cijfers optel moet <strong>de</strong>ze voorziening straks minimaal 440 plaatsen tellen, alleen om aan<strong>de</strong> behoefte te voorzien. <strong>De</strong>ze parkeervoorziening zal echter ook nog plaats moeten hebben voor <strong>de</strong>parkeervoorziening <strong>van</strong> <strong>de</strong> woonontwikkellocatie in <strong>de</strong> Westmolenstraat zelf. Ik schat <strong>de</strong>ze ook op eenaantal <strong>van</strong> minimaal 100. Hoe wilt u minimaal 540 parkeerplaatsen realiseren op het Westmolenterrein,terwijl on<strong>de</strong>rzoek heeft aangetoond dat een dubbele on<strong>de</strong>rgrondse parkeerlaag financieel en mogelijktechnisch onhaalbaar is?<strong>De</strong> financiering en uitvoering <strong>van</strong> het autoluw maken <strong>van</strong> <strong>de</strong> havens wordt in <strong>de</strong> plannen helaas totaalniet besproken. Op <strong>de</strong> havens parkeren nu bewoners <strong>van</strong> genoem<strong>de</strong> straten, maar ook bewoners <strong>van</strong> <strong>de</strong>Hoogststraat (Lange Haven) en <strong>de</strong> Dam (Korte Haven). <strong>De</strong>nkt u dat het reëel is om aan te nemen datzij hun auto parkeren in een parkeergarage? Bewoners betalen nu circa 70 euro voor een parkeervergunningper jaar? Is het zon<strong>de</strong>r een parkeersubsidie <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente mogelijk om <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> auto’s ineen on<strong>de</strong>rgrondse parkeergarage te stallen?Hoe gaat u bewoners en on<strong>de</strong>rnemers dwingen gebruik te maken <strong>van</strong> <strong>de</strong> parkeergarage? Ontneemt uhen het recht op een straatparkeervergunning? Zo niet dan is dui<strong>de</strong>lijk wat er gaat gebeuren; men zoekteen parkeerplek in meest directe nabijheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigen woning.Straten als <strong>de</strong> Lange Achterweg, Roosbeek, Nieuwstraat, Baan, Laan, Westvest kunnen veel zoekverkeerverwachten met veel rondrij<strong>de</strong>n want <strong>de</strong> parkeerplaatsen zijn, zeker ’s avonds schaars.Het is niet <strong>de</strong> bedoeling dat het parkeren volledig gaat verdwijnen (zie ook pagina 23 in <strong>de</strong> visie).Het gaat om het faciliteren <strong>van</strong> gedoseerd parkeren voor bewoners/bezoekers/kortparkeer<strong>de</strong>rsin samenhang met <strong>de</strong> te realiseren parkeergarage. La<strong>de</strong>n &lossen + invali<strong>de</strong>-parkeren zal logischerwijsgefaciliteerd blijven. Autoverkeer blijft mogelijk. <strong>De</strong> inrichting <strong>van</strong> het gebied zal bepalendzijn voor <strong>de</strong> snelheid (en <strong>de</strong> beleving). Een inrichting waarbij voetgangers en fietsers hetprimaat hebben werkt zeer goed om op een prettige manier een passen<strong>de</strong> snelheid <strong>van</strong> motorvoertuigenaf te dwingen. <strong>De</strong> kwantitatieve parkeeranalyse wordt bij het vertalen <strong>van</strong> <strong>de</strong> visienaar plannen ge<strong>de</strong>tailleerd uitgevoerd (zie ver<strong>de</strong>r ook antwoord op vraag 3 pvda). Hierbij wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong> belanghebben<strong>de</strong>n (waaron<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rnemers, bewoners, e.a. in het gebied) intensief betrokken.In <strong>de</strong> plannen zien we <strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong> diverse nieuwe bruggen.Wij vragen ons af met welk doel er een brug gewenst is tussen Makkerstraat en Buitenhavenweg. Watis <strong>de</strong> relatie met <strong>de</strong> binnenstad?Een zelf<strong>de</strong> vraag over een brug tussen <strong>de</strong> Overschiesestraat en <strong>de</strong> woonwijk op het Hollandiaterrein.Wat is <strong>de</strong> relatie met <strong>de</strong> binnenstad?<strong>De</strong> benoem<strong>de</strong> bruggen bij makkerstraat en hollandiaterrein betreffen een lange-termijn ambitiein <strong>de</strong> ontwikkelingsvisie (en dus geen concrete plannen) die moeten wor<strong>de</strong>n bezien binnen <strong>de</strong>relatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> binnenstad en <strong>de</strong> omliggen<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n.12


In <strong>de</strong> plannen is sprake <strong>van</strong> om <strong>de</strong> Boterstraat eenrichtingverkeer te maken. Kunt u aangeven hoe u ditziet? <strong>De</strong> Boterstraat geeft toegang aan <strong>de</strong> ABCparkeergarage die oa <strong>de</strong> parkeervoorziening is voor hetWennekerpand. Dan moet men er wel kunnen komen <strong>van</strong>af het Wennekerpand.Boterstraat: zie antwoord op vraag 3 <strong>van</strong> pvda. Van en naar het wpand gaat het, in relatie tot <strong>de</strong>ABC garage, om voetgangers. <strong>De</strong> ABC-garage zal een ontsluiting behou<strong>de</strong>n voor auto’s.Ook vragen wij ons af hoe <strong>de</strong> bereikbaarheid <strong>van</strong> het ou<strong>de</strong> centrum wordt in het geval <strong>de</strong> Ooievaarsbruger weer eens tussenuit ligt (niet geheel <strong>de</strong>nkbeeldig) of langdurig openstaat voor het bootverkeerwat in <strong>de</strong> nieuwe binnenstadsvisie bevor<strong>de</strong>rd wordt. Een ontsluiting via <strong>de</strong> Boterstraat is dan extranodig.Bent u het met ons eens dat het inrichten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Boterstraat tot eenrichtingsweg (ver)leidt tot har<strong>de</strong>rrij<strong>de</strong>n, er hoeft immers geen rekening gehou<strong>de</strong>n te wor<strong>de</strong>n met een tegenligger?<strong>De</strong> uitvoeringsfasering (en <strong>de</strong> verkeersafwikkeling geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong>ze uitvoeringsperio<strong>de</strong>) <strong>van</strong> <strong>de</strong>diverse bruggen wordt nauwgezet uitgewerkt om zo <strong>de</strong> overlast te beperken. <strong>De</strong> eventuele inrichting<strong>van</strong> <strong>de</strong> boterstraat tot eenrichtingsverkeer biedt <strong>de</strong> mogelijkheid om voetgangers enfietsers beter te faciliteren. <strong>De</strong> uitein<strong>de</strong>lijke inrichting kan op basis <strong>van</strong> dit uitgangspunt t.o.v. <strong>de</strong>huidige situatie aanzienlijk aan kwaliteit en veiligheid winnen.Op <strong>de</strong> Koemarkt is nog niet zolang gele<strong>de</strong>n een fietsenstalling gerealiseerd om het winkelen met <strong>de</strong>fiets te promoten. In <strong>de</strong> nieuwe binnenstadsvisie wordt <strong>de</strong>ze voorziening weer weggehaald. Kunt uaangeven waarheen <strong>de</strong> fietsenstalling verplaatst wordt?<strong>De</strong> fietsenstalling op <strong>de</strong> koemarkt zal niet op korte termijn wor<strong>de</strong>n verplaatst. Ook bij <strong>de</strong> twee<strong>de</strong>fase voor <strong>de</strong> aanpak <strong>van</strong> <strong>de</strong> Koemarkt wordt <strong>de</strong>ze functie in het programma opgenomen.Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bespreking <strong>van</strong> het verbeterplan luchtkwaliteit werd er gesteld dat er maatregelen zou<strong>de</strong>nkomen om <strong>de</strong> doorstroming op <strong>de</strong> Oranjestraat en Gerrit Verboomstraat te verbeteren. In dit plan zienwij een tegengestel<strong>de</strong> visie: Oranjestraat en Gerrit Verboomstraat wor<strong>de</strong>n versmald. Wij verwachten<strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente een consistent beleid en horen graag wat wij kunnen verwachten in <strong>de</strong>ze straten opverkeerstechnisch gebied.<strong>De</strong> beantwoording zal op korte termijn schriftelijk wor<strong>de</strong>n nagezon<strong>de</strong>n.In <strong>de</strong> binnenstadsvisie wordt gesteld dat marketing en stadspromotie een speerpunt wordt? Wat is hiernieuw aan? Er is <strong>de</strong> afgelopen jaren veel tijd en geld besteedt aan <strong>de</strong>ze zaken via <strong>de</strong> Stadspromotie<strong>Schiedam</strong>, VVV en <strong>de</strong> campagne ont<strong>de</strong>kschiedam.nu. Moeten wij constateren dat inzet tot nu niet tothet gewenste resultaat geleid heeft?Stadspromotie en marketing blijft een speerpunt. zie ook antwoord op vraag 7 <strong>van</strong> PVDA. Er isresultaat geboekt. Insteek nu is om nog meer focus aan te brengen en <strong>de</strong> samenwerking op gebied<strong>van</strong> marketing en promotie ver<strong>de</strong>r uit te bouwen en te verbeteren. Eea op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> ontwikkelingsvisiedie, op elementen, een aangescherpte koers behelst.Vragen <strong>van</strong> mevrouw <strong>De</strong> Haan (PvdA)1) Waarom wordt gekozen voor het leggen <strong>van</strong> accenten rond <strong>de</strong> Lange Haven en wordt er min<strong>de</strong>raccent gelegd op <strong>de</strong> oostzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> binnenstad?<strong>De</strong> lange haven is in het proces tot <strong>de</strong> visie door vrijwel alle betrokkenen als mooiste plek <strong>van</strong> <strong>de</strong>binnenstad benoemd en is ook zeer bepalend in <strong>de</strong> historische kwaliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad. Het gebiedbiedt daarnaast enorme potentie die perfect aansluit bij <strong>de</strong> ontwikkelingsvise (op vlak <strong>van</strong> toe-13


isme, recreatie, horeca, karakteristieke winkelen, wonen, cultuur) . Door <strong>de</strong>ze potentie te benuttenzal ook <strong>de</strong> rest <strong>van</strong> <strong>de</strong> binnenstad een impuls krijgen en beter kunnen gaan functioneren.2) <strong>De</strong> Boterstraat wordt in <strong>de</strong> plannen een slentergebied, maar hoe wordt dan <strong>de</strong> ontsluiting geregeld,zeker als ook <strong>de</strong> Lange Haven autoluw wordt?Zie ook pagina 33 <strong>van</strong> <strong>de</strong> ontwikkelingsvisie. Er wordt een on<strong>de</strong>rzoek voorgesteld naar eenrichtingsverkeer.Het betreft hier een uitwerkingsopgave die juist in samenhang met het autoluwmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> lange haven zal wor<strong>de</strong>n bezien.3) Hoe verhou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> plannen zich tot <strong>de</strong> verkeerscirculatie en wordt er voldoen<strong>de</strong> parkeercapaciteitgerealiseerd?Er wordt in <strong>de</strong> ontwikkelingsvisie een ambitie geformuleerd die, on<strong>de</strong>r meer, op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong>verkeerscirculatie-gegevens zal wor<strong>de</strong>n uitgewerkt , net als <strong>de</strong> exacte parkeerbehoefte die al welglobaal in beeld is gebracht.4) Bij een aantal locaties wordt gesproken over het realiseren <strong>van</strong> maatschappelijke functies: welkezou<strong>de</strong>n dit moeten zijn en waarom wordt gekozen voor die doelein<strong>de</strong>n?Maatschappelijke functies passen uitstekend in <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> nieuwe woongebie<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> binnenstad.In een <strong>de</strong>rgelijk gebied ligt het zwaartepunt op wonen, maar aanvullen<strong>de</strong> functies zijnnoodzakelijk om <strong>de</strong> kwaliteit (en levendigheid) aan het gebied te geven. Gedacht moet wor<strong>de</strong>naan een kin<strong>de</strong>rop<strong>van</strong>g, culturele voorzieningen, een tandartspraktijk, een sportschool, een dokterspost,een fysiotherapeut, etc.5) Het haltermo<strong>de</strong>l wordt losgelaten en <strong>de</strong> Broersveld en Broersvest wordt slechts geduid dat <strong>de</strong> huidigemaatvoering lei<strong>de</strong>nd is. Wat betekent dit voor <strong>de</strong> inmid<strong>de</strong>ls verpauper<strong>de</strong> Broersvest en <strong>de</strong> plannenvoor het Gat <strong>van</strong> Bolmers. En hoe zit het met <strong>de</strong> exploitatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> laatste?<strong>De</strong> Broersvest en broersveld wordt (op pagina 19 <strong>van</strong> <strong>de</strong> visie ) specifiek benoemd binnen het slentergebied.Op dit moment ligt er een uitgewerkt Ste<strong>de</strong>nbouwkundig Plan <strong>van</strong> Eisen klaar <strong>van</strong> Stoom Architectuurin opdracht <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente opgesteld. <strong>De</strong>ze visie is nog niet vastgesteld door het collegemaar anticipeert wel op <strong>de</strong> ontwikkelingsvisie binnenstad voor dit stukje <strong>Schiedam</strong>. <strong>De</strong> ste<strong>de</strong>nbouwkundigerandvoorwaar<strong>de</strong>n inclusief het welstandska<strong>de</strong>r zijn in dit SPVE omschreven endienen door een <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> ontwikkelaar te wor<strong>de</strong>n nageleefd.Directe aanleiding voor het opstellen <strong>van</strong> SPVE was dat het ou<strong>de</strong> bouwplan dat al lang op <strong>de</strong>plank ligt niet meer paste binnen <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> beschermd stadsgezicht.Op dit moment is intensief (echter nog vrijblijvend) overleg met een instelling die geïnteresseerdis in een totale ontwikkeling in <strong>de</strong> gaten <strong>van</strong> Mak en Bolmers. <strong>De</strong>ze instelling wil zorgwoningenbouwen inclusief een verblijfsruimte op <strong>de</strong> begane vloer icm horeca en een winkelfunctie. <strong>De</strong>exploitatie is voor <strong>de</strong> ontwikkelaar, <strong>de</strong> grondprijs zal marktconform zijn. Op dit moment wordtnaar <strong>de</strong> grondwaar<strong>de</strong> een onafhankelijke taxatie uitgevoerd.6) Aan wat voor soort woningbouw wordt gedacht op <strong>de</strong> lege plekken en welk marktanalyse ligt hieraan ten grondslag?14


<strong>De</strong> woonvisie geeft een actueel beeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouw<strong>de</strong> woonbehoefte. In <strong>de</strong> ontwikkelingsvisieis een aantal locaties aangeduid waar in <strong>de</strong>ze behoefte kan wor<strong>de</strong>n voorzien. Op het momentdat <strong>de</strong> ontwikkelingen concreet wor<strong>de</strong>n dient op dat moment een goe<strong>de</strong> koppeling te wor<strong>de</strong>ngemaakt met <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> afzetmarkt. In plaatst <strong>van</strong> een marktanalyse wordt hierbij gestreefdnaar het direct in <strong>de</strong> planvorming betrekken <strong>van</strong> kopers/eindgebruikers.7) Hoe zal het marketingbeleid afwijken <strong>van</strong> wat er nu al gebeurt?<strong>De</strong> marketing en pr strategie zal na<strong>de</strong>r aangescherpt wor<strong>de</strong>n (hel<strong>de</strong>re focus) in lijn met <strong>de</strong> in <strong>de</strong>visie benoem<strong>de</strong> kwaliteiten en ambities.8) Zijn er al concreet geïnteresseer<strong>de</strong>n <strong>van</strong> te realiseren projecten in <strong>de</strong> stad?Er vin<strong>de</strong>n verkennen<strong>de</strong> gesprekken plaats met geïnteresseer<strong>de</strong>n. Men reageert nog terughou<strong>de</strong>nd.Voornamelijk omdat <strong>de</strong> ontwikkelingsvisie nog niet is vastgesteld. Het vaststellen en in hetbijzon<strong>de</strong>r het (als overheid) hieraan vasthou<strong>de</strong>n wordt door <strong>de</strong>ze partijen als cruciaal bestempeld.9) Heeft UTO nog het voornemen om te verhuizen?Ja, UTO, oftwel Herman Janssen, heeft naar onze informatie nog altijd <strong>de</strong> ambitie om te verplaatsten.Agendapunt 05.Woonvisie <strong>Schiedam</strong> 2030 (VR 64/2012)Vragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Rose (GBS)<strong>De</strong> heer Rose verwijst naar zijn vragen bij agendapunt 03.<strong>Schiedam</strong> in beweging; gemeentelijke ontwikkelvisiesportparken en vrijvallen<strong>de</strong> locaties.Vragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Rose (GBSGraag zou<strong>de</strong>n wij willen weten wat <strong>de</strong> afstand <strong>van</strong> <strong>de</strong> sportvel<strong>de</strong>n tot <strong>de</strong> woningbouw wordt op zowelThurle<strong>de</strong> als Harga.AntwoordAlle kaartbeel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Thurle<strong>de</strong> en Harga zijn schetsen <strong>van</strong> een mogelijke in<strong>de</strong>ling. Er is nog alle gelegenheidom met afstan<strong>de</strong>n en inpassing rekening te hou<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitieve uitwerking.In <strong>de</strong> plannen missen wij elke vorm <strong>van</strong> sociale woningbouw? Komt die er wel en is dit meegerekendin <strong>de</strong> plannen?AntwoordIn <strong>de</strong> plannen voor herontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> vrijvallen<strong>de</strong> locaties in Kethel, Harga en Thurle<strong>de</strong> is differentiatie<strong>van</strong> woonmilieus een belangrijk doel om voor <strong>Schiedam</strong>mers een wooncarriere mogelijk temaken. Daarbij hoort ook een aan<strong>de</strong>el bereikbare huur- en/of koopwoningen. Zo willen we aansluitenop wat <strong>de</strong> herstructurering in <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> stad doet voor <strong>de</strong> kwaliteit aan <strong>de</strong> betaalbare kant <strong>van</strong> <strong>de</strong>woonmarkt. Gezien <strong>de</strong> reeds beschikbare woningvoorraad in het sociale segment, is op <strong>de</strong> nieuwelocaties (we <strong>de</strong>nken nu m.n. aan Harga) een beperkt aan<strong>de</strong>el voldoen<strong>de</strong>. In <strong>de</strong> businesscase wor<strong>de</strong>n ophet totale aantal <strong>van</strong> 1080 woningen 156 bereikbare woningen (14%) begroot. <strong>De</strong> exacte invulling <strong>van</strong>planning en programma zal echter in <strong>de</strong> daadwerkelijke realisatie wor<strong>de</strong>n bepaald.15


In <strong>de</strong> plannen is aan <strong>de</strong> rijksweg een appartementencomplex (het kasteel) gepland? Hoe realistisch is<strong>de</strong> afzet voor <strong>de</strong>ze woningen, een vergelijkbaar complex aan <strong>de</strong> Pol<strong>de</strong>rvaart (<strong>de</strong> Swarte toren) is ernooit gekomen hoewel <strong>de</strong> ligging veel aantrekkelijker was en het economische tij <strong>de</strong>stijds veel gunstigerwas?Antwoord<strong>De</strong> bij het proces betrokken marktpartijen en <strong>de</strong> Validatiecommissie achten dit een realistisch en kansrijkon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> plannen.Ecorys, die een second opinion heeft gegeven zegt dat realisatie <strong>van</strong> woningen in het mid<strong>de</strong>n en hogesegment op <strong>de</strong> vrijvallen<strong>de</strong> locaties alleen mogelijk is als er tegelijkertijd niet vergelijkbare woningenin <strong>Schiedam</strong> op <strong>de</strong> markt gezet wor<strong>de</strong>n. In <strong>Schiedam</strong> zijn we gestart met <strong>de</strong> verkoop <strong>van</strong> Oranjeburgh.In <strong>de</strong> nabije toekomst volgen er nieuwe ontwikkelgebie<strong>de</strong>n op het Utoterrein en het Dirkzwagerterrein.Ver<strong>de</strong>r hebben wij nog <strong>de</strong> ontwikkelingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Westmolenstraat, Over het Water, Houthaven diverselocaties in Groenoord etc. In <strong>de</strong> woonvisie is sprake <strong>van</strong> 17 projecten die we <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren afwillen maken Ook in <strong>de</strong> achterstandswijken zoals Oost, <strong>de</strong>len <strong>van</strong> West willen wij graag woningenrealiseren die sociale stijging mogelijk maken. Hoe <strong>de</strong>nkt u in een tijd waarin <strong>de</strong> nieuwbouw totaal stilstaat en er geen tekenen zijn <strong>van</strong> een verbetering al <strong>de</strong>ze projecten <strong>van</strong> <strong>de</strong> grond te krijgen?AntwoordDit staat beschreven in <strong>de</strong> ontwikkelvisie, die volop ruimte biedt om hierin maatwerk te leveren overeen langere perio<strong>de</strong>.. Juist met het oog op <strong>de</strong> huidige situatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> woning- en vastgoedmarkt isdaarbij <strong>de</strong> markt geconsulteerd en is <strong>de</strong> Validatiecommissie gevraagd e.e.a. te beoor<strong>de</strong>len. <strong>De</strong> inschattingis dat <strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> plannen tot 2030 realistisch zijn, omdat er binnen <strong>de</strong> gemeente eengrote ver<strong>van</strong>gingsbehoefte is <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> om<strong>van</strong>grijke herstructureringsopgave, en er eenwoningbehoefte is gebaseerd op een toenemend aantal huishou<strong>de</strong>ns.Vragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Maris (PS)Er wordt gesproken over sloop en nieuwbouw in bestaan<strong>de</strong> wijken.Hoe gaat <strong>de</strong> gemeente in <strong>de</strong>ze om met verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> particuliere woningen. al of niet in een verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong>omgevingsstructuur?AntwoordTot 2015 loopt het project Particuliere Woningverbetering in <strong>Schiedam</strong>. Met laagrenten<strong>de</strong> leningenstimuleren we <strong>de</strong> eigenaren in Oost en West hun woning op te knappen. Door slechte fun<strong>de</strong>ringengaan ou<strong>de</strong> woningen scheef staan. Ook bij fun<strong>de</strong>ringsherstel on<strong>de</strong>rsteunen we particulieren metlaatrenten<strong>de</strong> leningen tot 2015. We werken aan een vervolgaanpak voor <strong>de</strong> particuliere voorraad.En we on<strong>de</strong>rzoeken <strong>de</strong> mogelijkheid <strong>van</strong> een steunpunt voor het activeren <strong>van</strong> VVE’s. Daarnaastkijken we naar mogelijkhe<strong>de</strong>n voor Europese subsidies.Zuid Holland zal 70.000 woningen min<strong>de</strong>r bouwen dan eer<strong>de</strong>r vastgesteld . Wat betekent dit voor <strong>de</strong>Woonvisie <strong>Schiedam</strong>?Antwoord<strong>De</strong> provincie Zuid Holland heeft voorgesteld om <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> 70.000 woningen door te schuiventot <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 2020-2030. Dit betekent uitstel <strong>van</strong> 40% <strong>van</strong> <strong>de</strong> plancapaciteit. Dit sluit heelgoed aan bij <strong>de</strong> ontwikkelingen voor <strong>Schiedam</strong> zoals in <strong>de</strong> Woonvisie <strong>Schiedam</strong> 2030 is verwoord.Het door <strong>de</strong> provincie Zuid Holland voorgestel<strong>de</strong> instrument <strong>van</strong> faseren en doseren wordt in<strong>Schiedam</strong> (noodzakelijkerwijs) al langer gehanteerd in <strong>de</strong> woningbouwprogrammering. Tevensloopt hierover al langer een traject met <strong>de</strong> stadsregio Rotterdam om met een dashboard <strong>de</strong> wo-16


ningprogrammering goed te kunnen plannen en op elkaar af te stemmen. Daarnaast biedt <strong>de</strong> ontwikkelvisieA4 ruimte om hierin maatwerk te leveren over een langere perio<strong>de</strong>.In <strong>de</strong> stadsvisie is sprake <strong>van</strong> bouw <strong>van</strong> 4.000 woningen tot 2030. Dit is inclusief 1.300 woningenop <strong>de</strong> locatie Wilhelminahaven. Door het uitstellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouwplannen aan <strong>de</strong> Wilhelminahaventot na 2030, zijn <strong>de</strong>ze 1.300 woningen niet meer meegeteld in <strong>de</strong> raming voor <strong>de</strong> Woonvisie. Daarnaastis <strong>de</strong> locatie Gusto, met 200 geplan<strong>de</strong> woningen, komen te vervallen. In <strong>de</strong> Woonvisie zijnechter wel 1.000 woningen meegeteld op <strong>de</strong> nieuwe locaties die ontstaan door <strong>de</strong> plannen voor <strong>de</strong>A4. Hierdoor komt <strong>de</strong> nieuwe raming uit op 3.500 woningen tot 2030. Dit aantal woningen is nodigvoor <strong>Schiedam</strong> <strong>van</strong>wege het toenemen<strong>de</strong> aantal huishou<strong>de</strong>ns en <strong>de</strong> grote herstructureringsopgave<strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong>. Vanwege <strong>de</strong> verdunning op <strong>de</strong> locaties <strong>van</strong> <strong>de</strong> herstructurering (er wordt gemid<strong>de</strong>ld45% teruggebouwd <strong>van</strong> het aantal <strong>van</strong> 1500 woningen dat wordt gesloopt) zijn nieuwe locaties nodigom <strong>de</strong> gewenste ontwikkeling <strong>van</strong> verdunning en spreiding <strong>van</strong> woningbouw te realiseren.Woonplus zal 70 woningen per jaar verkopen. Welke gevolgen voor <strong>de</strong> particuliere woningmarkt zijnhierdoor te verwachten?Antwoord<strong>De</strong> categorie woningen die door Woonplus te koop wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n zijn vooral woningen inhet goedkope segment, veelal in complexen waar reeds sprake is <strong>van</strong> gemengd bezit. Woonplusheeft in 2011 meer dan 70 woningen verkocht en voorziet blijkbaar met haar aanbod in een behoefte.Voor het overige heeft het als gevolg dat het aan<strong>de</strong>el koopwoningen in <strong>Schiedam</strong> toeneemt, wateen bijdrage levert aan <strong>de</strong> ambitie om het aan<strong>de</strong>el koopwoningen in <strong>Schiedam</strong> te vergroten.Groene woonwijken zijn favoriet. Hoe gaat het college er zorg voor dragen dat <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> wijken (Zuid,West en Oost) groener wor<strong>de</strong>n, zodat <strong>de</strong>ze toekomstbestendig wor<strong>de</strong>n?AntwoordGroene wijken zijn in<strong>de</strong>rdaad favoriet, dus het is belangrijk om <strong>de</strong>ze woonmilieus toe te voegenaan <strong>de</strong> stad. Groen realiseren in <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> stadswijken is een moeilijke opgave. In <strong>de</strong>ze wijken is insprake <strong>van</strong> een ste<strong>de</strong>lijk levendig of ste<strong>de</strong>lijk rustig woonmilieu, welke bei<strong>de</strong> gekenmerkt wor<strong>de</strong>ndoor relatief weinig groen. Voor Zuid, West en Oost vindt <strong>de</strong> realisatie met name plaats binnen <strong>de</strong>pijler nieuwe woonmilieus door ste<strong>de</strong>lijke vernieuwing, waarbij <strong>de</strong> aanpak zich richt op het vervolg<strong>van</strong> <strong>de</strong> herstructurering. In Zuid en West gaat het om relatief kleine aantallen, waar in beperktemate sprake zal zijn <strong>van</strong> verdunning (min<strong>de</strong>r woningen) en differentiatie, zon<strong>de</strong>r dat dit tot een directgroenere omgeving zal lei<strong>de</strong>n. In Oost gaat het om <strong>de</strong> Wetenschappersbuurt, waar binnen <strong>de</strong>bestaan<strong>de</strong> structuur 364 meergezinswoningen ver<strong>van</strong>gen zullen wor<strong>de</strong>n door voornamelijk eengezinswoningen.Ook hier zal niet direct meer groen aan <strong>de</strong> buurt toegevoegd kunnen wor<strong>de</strong>n. Welzullen privétuinen tot meer groen voor <strong>de</strong> individuele bewoner <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze woningen lei<strong>de</strong>n.Vragen <strong>van</strong> mevrouw <strong>De</strong> Haan (PvdA)1) <strong>De</strong> PvdA mist een beschouwing over <strong>de</strong> gevolgen <strong>van</strong> <strong>de</strong> crisis in <strong>de</strong> bouwmarkt, zeker voor <strong>de</strong>korte en mid<strong>de</strong>llange termijn. In dit ka<strong>de</strong>r is het ook zaak om <strong>van</strong> het college te weten hoe het convenantover woningbouw dat <strong>de</strong> provincie wil sluiten moet wor<strong>de</strong>n geduid. Werkt <strong>de</strong> gemeente<strong>Schiedam</strong> mee aan <strong>de</strong> plannen om tot 2020 <strong>de</strong> woningbouwproductie (fors) terug te dringen en zoja, ten koste <strong>van</strong> welke plannen gaat dit dan?Antwoord<strong>Schiedam</strong> is met het vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Woonvisie op hoofdlijnen voorbereid om <strong>de</strong> woningmarktproblematiekin <strong>Schiedam</strong> aan te pakken, omdat <strong>de</strong> crisis vraagt om min<strong>de</strong>r blauwdrukplanning enmeer flexibel opereren en inspelen op <strong>de</strong> vraag.17


<strong>De</strong> crisis op <strong>de</strong> woningmarkt openbaar<strong>de</strong> zich reeds in 2009 en is meegenomen in alle afwegingendie tot <strong>de</strong>ze Woonvisie hebben geleid. Een beschouwing over <strong>de</strong> crisis is niet expliciet in <strong>de</strong> analyseopgenomen, maar <strong>de</strong> crisis heeft <strong>Schiedam</strong> reeds tot maatregelen genoodzaakt. Dit betreft bijvoorbeeld<strong>de</strong> reeds genomen exercitie <strong>van</strong> faseren, doseren en afboeken op lopen<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitaties.Het door <strong>de</strong> provincie Zuid Holland voorgestel<strong>de</strong> instrument <strong>van</strong> faseren en doseren wordt in<strong>Schiedam</strong> (noodzakelijkerwijs) al langer gehanteerd in <strong>de</strong> woningbouwprogrammering. Tevensloopt hierover een traject met <strong>de</strong> stadsregio Rotterdam om met een dashboard <strong>de</strong> woningprogrammeringgoed te kunnen plannen en op elkaar af te stemmen.Concreet is in <strong>de</strong> stadsvisie sprake <strong>van</strong> bouw <strong>van</strong> 4.000 woningen tot 2030. Dit is inclusief 1.300woningen op <strong>de</strong> locatie Wilhelminahaven. Door het uitstellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouwplannen aan <strong>de</strong> Wilhelminahaventot na 2030, zijn <strong>de</strong>ze 1.300 woningen niet meer meegeteld in <strong>de</strong> raming voor <strong>de</strong> Woonvisie.Daarnaast is <strong>de</strong> locatie Gusto, met 200 geplan<strong>de</strong> woningen, komen te vervallen. In <strong>de</strong> Woonvisiezijn echter wel 1.000 woningen meegeteld op <strong>de</strong> nieuwe locaties die ontstaan door <strong>de</strong> plannenvoor <strong>de</strong> A4. Hierdoor komt <strong>de</strong> nieuwe raming uit op circa 3.500 woningen tot 2030. Dit aantal woningenis nodig voor <strong>Schiedam</strong> <strong>van</strong>wege het toenemen<strong>de</strong> aantal huishou<strong>de</strong>ns en <strong>de</strong> grote herstructureringsopgave<strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong>. Gezien <strong>de</strong> sloopopgave <strong>van</strong> circa 1.500 woningen, betekent het eennetto toevoeging <strong>van</strong> circa 2.000 woningen. Vanwege <strong>de</strong> verdunning op <strong>de</strong> locaties <strong>van</strong> <strong>de</strong> herstructurering(er wordt gemid<strong>de</strong>ld 45% teruggebouwd <strong>van</strong> het aantal <strong>van</strong> 1500 woningen dat wordtgesloopt) zijn nieuwe locaties nodig om <strong>de</strong> gewenste ontwikkeling <strong>van</strong> verdunning en spreiding <strong>van</strong>woningbouw te realiseren. Daarnaast biedt <strong>de</strong> ontwikkelvisie A4 ruimte om hierin maatwerk te leverenover een langere perio<strong>de</strong>.2) In het document wordt uitgegaan <strong>van</strong> een planning <strong>van</strong> woningbouw, waarin wordt gesteld dat eenaantal projecten op langere termijn gaan spelen. Toch wordt een forse inspanning tot 2020 geleverd.Hoe reëel zijn <strong>de</strong>ze plannen medio 2012 en wordt in het schema uitgegaan <strong>van</strong> realisatiedatumof start voorbereidingen, in planvorming of fysiek? En zijn <strong>de</strong>ze ook qua gron<strong>de</strong>xploitatie afgestemd?Antwoord<strong>De</strong> genoem<strong>de</strong> data zijn richtlijnen voor realisatie. Eén <strong>van</strong> <strong>de</strong> voornemens is om een uitvoeringsplanop te stellen waarin <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> ambities uit <strong>de</strong> Woonvisie ver<strong>de</strong>r wordt uitgewerkt. Indit uitvoeringsplan zullen voorstellen wor<strong>de</strong>n opgenomen om <strong>de</strong> nieuwbouw meer concreet te faserenen doseren, in samenspraak met betrokken marktpartijen. Hierop zal ook meer concreet gestuurdwor<strong>de</strong>n. <strong>De</strong> inschatting is dat <strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> plannen tot 2030 realistisch zijn, omdat erbinnen <strong>de</strong> gemeente een grote ver<strong>van</strong>gingsbehoefte is <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> om<strong>van</strong>grijke herstructureringsopgave,en er een woningbehoefte is gebaseerd op een toenemend aantal huishou<strong>de</strong>ns. In<strong>de</strong> nu lopen<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>xploitaties is <strong>de</strong> fasering op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> huidige inzichten over <strong>de</strong> stagneren<strong>de</strong>woningmarkt reeds aangepast.3) Door <strong>de</strong> compacte teksten leest <strong>de</strong> PvdA weinig terug over duurzaamheid. Waarom geen aandachtvoor hergebruik <strong>van</strong> bestaan<strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n, zoals leegstaan<strong>de</strong> kantoorpan<strong>de</strong>n? En op welke wijze wor<strong>de</strong>n<strong>de</strong> duurzaamheidsambities <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente in nieuwbouw vormgegeven wanneer het gaat omwoningbouw?Antwoord:In <strong>de</strong> klimaatnota is een eerste aanzet gegeven tot het formuleren <strong>van</strong> duurzaamheidsambities ophet gebied <strong>van</strong> wonen. Het hergebruik <strong>van</strong> bestaan<strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n, zoals leegstaan<strong>de</strong> kantoorpan<strong>de</strong>n isgeen doel op zich, maar een mid<strong>de</strong>l om <strong>de</strong>ze ambities (me<strong>de</strong>) te kunnen realiseren. In het uitvoe-18


ingsplan zal dit on<strong>de</strong>rwerp wor<strong>de</strong>n meegenomen. Voor wat betreft <strong>de</strong> duurzaamheidsambities ophet gebied <strong>van</strong> woningbouw kan wor<strong>de</strong>n gemeld dat het college voornemens heeft het regionaleconvenant ‘Verbeteren energieprestatie bij nieuwbouw’ te on<strong>de</strong>rtekenen. Dit convenant is het resultaat<strong>van</strong> <strong>de</strong> samenwerking <strong>van</strong> drie projecten uit <strong>de</strong> regionale Klimaatagenda 2008-2012 enheeft tot doel <strong>de</strong> energieprestatie <strong>van</strong> nieuwbouw woningprojecten en nieuwbouw bedrijventerreinente verbeteren. In <strong>de</strong>ze klimaatagenda hebben <strong>de</strong> regiogemeentes besloten samen te werken aan15 projecten met als doel om een CO2 reductie <strong>van</strong> 40 % in 2025 te behalen t.o.v. 1990.Het voornaamste doel <strong>van</strong> het convenant is om als regiogemeenten met elkaar <strong>de</strong> ambitie na testreven om met marktpartijen <strong>de</strong> discussie aan te gaan tot het realiseren <strong>van</strong> woningen en utiliteitsgebouwenmet een aangescherpte energieprestatie. Tot slot wordt on<strong>de</strong>rzocht wat <strong>de</strong> aanleg<strong>van</strong> <strong>de</strong> Leiding over Noord <strong>van</strong> Eneco voor <strong>de</strong> warmtevoorziening <strong>van</strong> met name Rotterdamsehuishou<strong>de</strong>n, qua energieambities voor <strong>Schiedam</strong> kan betekenen op het gebied <strong>van</strong> bijvoorbeeldstadsverwarming.4) Mag uit <strong>de</strong> stukken gelezen wor<strong>de</strong>n dat er bij <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> meer koopwoningen en eengezinswoningenrekening wordt gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> huidige bevolkingssamenstelling <strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong>? Ofwel<strong>van</strong> welk percentage bereikbare woningen mag wor<strong>de</strong>n uitgegaan en waar zijn <strong>de</strong>ze concreet bedacht?Antwoord:<strong>De</strong> huidige samenstelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> woningvoorraad (aan<strong>de</strong>el koop/huur en aan<strong>de</strong>el meergezins/eengezinswoningen)sluit niet aan op <strong>de</strong> huidige en toekomstige vraag naar woningen. Ditblijkt uit on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> zowel ABF Research (prognose) als on<strong>de</strong>rzoek op grond <strong>van</strong> verhuisanalyse(daadwerkelijke situatie uit verle<strong>de</strong>n) en informatie uit <strong>de</strong> grote Woontest. Er wordt hierbij rekeninggehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> huidige bevolkingssamenstelling, en <strong>de</strong> toekomstige samenstelling op basis<strong>van</strong> bevolkingsprognoses. Er wordt niet uitgegaan <strong>van</strong> een specifiek percentage bereikbare woningenin <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> projecten. <strong>De</strong> ambitie is om te groeien naar 60% koopwoningen en 35%eengezinswoningen in 2030. <strong>De</strong>ze ambitie kan op <strong>de</strong> langere termijn gerealiseerd wor<strong>de</strong>n doorsloop, nieuwbouw en verkoop <strong>van</strong> huurwoningen. Uitgangspunt hierbij is spreiding en differentiatieover <strong>de</strong> hele stad.5) Met welke zorgorganisaties zijn op dit moment contacten op het gebied <strong>van</strong> woonzorgzones en zijn<strong>de</strong>ze plannen al concreet?AntwoordEr zijn in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> pijler Levensloopvrien<strong>de</strong>lijke stad contacten met DSW, Argos, MDNW,Frankeland, Seniorenwelzijn, GGZ <strong>De</strong>lfland, Pameijer, Woonplus, Careyn en ROGplus. <strong>De</strong>zegroep is niet limitatief en kan <strong>de</strong>sgewenst uitgebreid wor<strong>de</strong>n met an<strong>de</strong>re partijen. Het traject en <strong>de</strong>aanpak staat nog behoorlijk in <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>rschoenen me<strong>de</strong> gezien <strong>de</strong> ontwikkelingen in het SocialeDomein. Er wordt momenteel ambtelijk gewerkt aan een integrale aanpak om <strong>de</strong> pijler Levensloopvrien<strong>de</strong>lijkeStad en <strong>de</strong> uitwerking <strong>van</strong> <strong>de</strong> ‘Visie <strong>Schiedam</strong>s maatwerk in het sociale domein’ver<strong>de</strong>r vorm te geven samen met bovengenoem<strong>de</strong> partijen. In het uitvoeringsplan zal dit ver<strong>de</strong>r geconcretiseerdwor<strong>de</strong>n.19


6) Op welke wijze <strong>de</strong>nkt het college woningbouw voor starters, en met name stu<strong>de</strong>nten, vorm te gaangeven? Met welke partners zou dan moeten wor<strong>de</strong>n samengewerkt?AntwoordAlhoewel het college geen specifiek beleid wil gaan voeren voor starters zullen initiatieven diehiertoe genomen wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> markt niet op voorhand wor<strong>de</strong>n afgewezen. Daarnaast dient gezegdte wor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> huidige woningvoorraad <strong>van</strong> <strong>Schiedam</strong> goed toegankelijk is voor starters.7) Welke initiatieven om <strong>de</strong> particuliere woningbouw te stimuleren <strong>de</strong>nkt het college te gaan voortzetten,c.q. te initiëren?AntwoordIk ga er <strong>van</strong>uit dat met <strong>de</strong>ze vraag bedoeld wordt initiatieven om particulier opdrachtgeverschap testimuleren. Het project Oranjeburgh, waarin particuliere kavels te koop wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n, looptop dit moment. Tevens wordt het initiatief <strong>van</strong> <strong>de</strong> stichting SIR55 voor <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> 3 woningenvoor 55+ in particulier opdrachtgeverschap in het noor<strong>de</strong>lijk stads<strong>de</strong>el on<strong>de</strong>rsteund. Voor het overigewordt op alle locaties on<strong>de</strong>rzocht welke verschillen<strong>de</strong> vormen <strong>van</strong> (collectief) particulier opdrachtgeverschapof consumentgericht bouwen <strong>de</strong> kans op realisatie zal vergroten.8) Is het tempo voor <strong>de</strong> herstructurering <strong>van</strong> Wetenschappersbuurt (Buurt 15) reëel, gezien het langzametempo <strong>van</strong> werving door <strong>de</strong> gemeente in dat gebied?AntwoordDit betreft <strong>de</strong> planning voor heel <strong>de</strong> Wetenschappersbuurt, dus ook <strong>de</strong> woningen <strong>van</strong> Woonplus.Het is om <strong>de</strong>ze re<strong>de</strong>n nog steeds haalbaar hier <strong>van</strong>af 2015 (huur)woningen te realiseren.Agendapunt 06.Voormalig poortgebied Wilton (VR 65/2012)Vragen <strong>van</strong> mevrouw Hagen (GL)Welke status heeft dit gebied cq krijgt dit gebied?Zij verwijst naar een brief <strong>van</strong> Milieu<strong>de</strong>fensie <strong>van</strong> 26 januari 2012 aan het gemeentebestuur. Zij wilgaarne <strong>de</strong> reactie <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente op <strong>de</strong>ze brief vernemen.Agendapunt 07.Na<strong>de</strong>re regels <strong>Gemeente</strong>lijk Herplantfonds <strong>Schiedam</strong> 2012 (VR 66/2012)Vraag <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Maris (PS)Financiële herplant maakt nog geen boom. Wat betekent dit concreet? Waar wordt uitein<strong>de</strong>lijk welherplant?Agendapunt 13.Rondvraag commissiele<strong>de</strong>nVragen <strong>van</strong> mevrouw <strong>De</strong> haan (PvdA)Waterproblematiek <strong>Schiedam</strong>-West .Graag verneemt <strong>de</strong> Partij <strong>van</strong> <strong>de</strong> Arbeid een stand <strong>van</strong> zaken-overzicht. Twee na<strong>de</strong>re vragen:1) Welke gevolgen heeft <strong>de</strong> ernstige buienoverlast op 11 juni jl. voor <strong>de</strong> wijk en in het bijzon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>Sint-Liduinastraat en omgeving gehad?Antwoord.Bij <strong>de</strong> gemeente en Irado is geen overlast bekend in <strong>de</strong> St. Liduinastraat en omgeving naar aanleiding<strong>van</strong> <strong>de</strong> buien op 11 juni 2012. Er heeft wat water op straat gestaan maar geen wateroverlast bij particulieren.20


2) Op welke wijze zijn <strong>de</strong> bewoners inmid<strong>de</strong>ls geïnformeerd over <strong>de</strong> stand <strong>van</strong> zaken, gezien <strong>de</strong> toezegging<strong>van</strong> het college in <strong>de</strong> raadsverga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> mei jl.?Antwoord.<strong>De</strong> bewoners wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze week geïnformeerd door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> een informatiebrief. Er is een goedplan <strong>van</strong> aanpak opgezet zodat <strong>de</strong> bewoners mee kunnen wor<strong>de</strong>n genomen in het proces naar <strong>de</strong> oplossing<strong>van</strong> <strong>de</strong> problematiek.Samenstelling Harrie JanssonGriffie <strong>Schiedam</strong>19 juni 201221

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!