mededelin g enb lad / facu lteit bou wku nde - Technische ...

w3.bwk.tue.nl

mededelin g enb lad / facu lteit bou wku nde - Technische ...

7Y420 Climatic Design 3 sp7Y210 Basis ontwerpen klimaatinstallaties 3 sp5EE70 Basis elektrische energievoorziening 3 sp5S801 Matlab for building physics and systems 1 1 sp7Y530 Modelvorming en simulaties in de installatietechniek 3 sp4B420 Thermodynamica 3 sp4P510 Blijvende energiebronnen 3 sp7MP10 Minorproject 12 spVoor het volgen van deze minor heeft de student geen nadere toestemming van de examencommissienodig. Een student die deze minor gedaan heeft, is daarmee niet alleentoelaatbaar tot de master Architecture Building and Planning, maar ook tot de masteropleidingBuilding Services.ProgrammeringEen interne minor is geheel geprogrammeerd in het derde jaar.Waar een vrije minor in het programma zal passen is afhankelijk van de samenstellingvan deze minor. Waar een externe minor in het programma zal passen is afhankelijk vande keuze van deze minor.De minor Climatic Design is geprogrammeerd in de semesters 2.2 en 3.1.ProceduresDe keuze van een minor wordt gefaciliteerd met het vak 7PF20 Portfolio 2. In het kadervan dit vak- oriënteert de student zich op de minorkeuze;- spreekt hij met een zogenaamde student-mentor over zijn minorkeuze;- beschrijft de student de door hem beoogde minor;- legt hij de argumentatie voor deze minor vast;- vraagt hij, indien nodig, toestemming van de examencommissie.De beoogde minor, de argumentatie, het bewijs van het gesprek met de student-mentoren, indien van toepassing, de goedkeuring van de examencommissie vormen de verplichteresultaten van dit vak. Een richtingaanwijzer, bij voorkeur van de door de studentbeoogde afstudeerrichting, is examenbevoegd voor dit vak.Indien de student een minor kiest waarvoor toestemming van de examencommissie vereistis, vraagt hij deze toestemming uiterlijk 2 maanden voor de start van het onderwijsvan de door de student beoogde minor.Aanvang interne minor en minor Climatic DesignEen student mag aan het minorproject beginnen als- voor de beoogde minor geen toestemming van de examencommissie nodig is of als debenodigde toestemming is verkregen en als- hij zijn propedeuse heeft gehaald en als- hij de projecten van het tweede jaar heeft afgerond en als- hij 7PF20 Portfolio 2 heeft afgerond.Een student mag aan minorvakken beginnen als- voor de benodigde minor geen toestemming van de examencommissie nodig is of alsde benodigde toestemming is verkregen en als- hij zijn propedeuse heeft gehaald. Voor de minor Climatic Design geldt dat de student45 sp moet hebben gehaald.Wanneer een student met zijn vrije minor of zijn externe minor begint, hangt onderandere af van de programmering van deze minor.Wijziging 2e jaars vakBouwkunde:Com A (7P112) + Com B (7P118) = COM(7P125)Met ingang van het volgende collegejaar,aanvang 25 augustus a.s., zullen de vakkenCom A en Com B gecombineerdworden tot één vak, namelijk COM(7P125): COnstrueren met Materialen.Gedurende één studiejaar geldt er eenovergangsregeling voor studenten dieCom A en B nog moeten herkansen.De combinatie van twee vakken tot éénvak COM heeft inhoudelijk de volgendeconsequenties:1. Qua leerstof vallen de oude vakkennagenoeg geheel binnen het kader vanhet nieuwe vak. Wijzigingen en aanvullingenzijn van dezelfde orde alswat er jaarlijks bij een vak plaatsvindt.Overschakeling van een dictaat naar eenboek of vice versa wil niet per se zeggendat ook de stof inhoudelijk veranderd is.Dus controleer de leerstof!2. De colleges zullen inhoudelijk ophoofdlijnen hetzelfde zijn als de oudeCom A en B - colleges, met dien verstandedat er een andere volgorde kan plaatsvinden.De colleges zullen verdeeld overhet eerste semester gegeven worden, metin blok A de meeste colleges. Bovendienzullen de colleges in blokken aandachtbesteden aan één materiaal.3. Het tentamen vindt plaats in de periodena het eerste semester (januari) enhet hertentamen in de periode nà hettweede semester (juni). Het nieuwe COM- tentamen is één tentamen van drie uur.Niet alle materialen hoeven aan bod tekomen, hierover kan een bewuste keuzegemaakt worden die telkens verschillendkan zijn.Mocht van een bepaald materiaal géénvraag in het reguliere COM - tentamenzijn opgenomen, dan wordt van het ontbrekendemateriaal toch een aparte vraagtoegevoegd, speciaal voor die studentendie Com A of Com B moeten herkansen.Samengevat; het reguliere nieuwe tentamenwordt gemaakt door de studentendie COM (7P125) volgen èn de studentendie zowel Com A als Com B nog moetenherkansen.Diegenen die alléén Com A òf Com Bmoeten overdoen, beantwoorden alleende vragen die betrekking hebben op debetreffende materialen èn eventueel deextra toegevoegde vraag.bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeOp Studyweb zal t.z.t. aanvullende informatieworden verstrekt.

More magazines by this user
Similar magazines