mededelin g enb lad / facu lteit bou wku nde - Technische ...

w3.bwk.tue.nl

mededelin g enb lad / facu lteit bou wku nde - Technische ...

Aanmelden examensEisen m.b.t. de behandeling inde examenvergadering (van deExamencommissie):• De student dient zich uiterlijk 4 wekenvoor de examenvergadering aan te meldenvia internet: http://owinfo.tue.nl/.Voor data zie het examenrooster opOWINFO (roosters - examenrooster).• Alle beoordelingen van vakken, oefeningenen projectwerk (inclusief hetafstudeerproject) moeten bij BureauOnderwijs uiterlijk 2 weken voor deexamenvergadering ingeleverd zijn.• Aan alle eisen van het afstudeerprojectdient te zijn voldaan, d.w.z. er is eenbeoordeeld afstudeerverslag ingeleverd,er is een eindcolloquium gehouden ener is samenvatting voor de afstudeerbundelingeleverd.Elke maand vindt er een examenvergaderingplaats, namelijk op de laatste dinsdagvan de maand met uitzondering vande maand juli.Houdt er rekening mee dat je je dientaan te melden voor het propedeusebachelor-en doctoraal/masterexamenen wel voor de sluitingstermijn van deaanmelding.Aanmelding geschiedt door de studentzelf via internet: http://owinfo.tue.nlLet op: studenten die zich niet tijdig hebbenaangemeld voor de examenvergadering wordenniet behandeld!VacaturesManagement TraineeDoelstellingBij Unidek krijg je volop mogelijkhedenom als trainee op uiteenlopende afdelingende belangrijkste processen van eenproductiebedrijf te leren kennen. Dat kanin operationele functies of door mee tewerken aan uitdagende projecten op hetgebied van productie, IT, techniek, logistiekof sales. Door daarbij jouw theoretischekennis te koppelen aan de dagelijksepraktijk wordt een goede basis gelegdvoor een toekomstige leidinggevendefunctie binnen Unidek.ProfielJe hebt een afgeronde BouwkundigeHBO en/of WO opleiding, beschikt overeen brede belangstelling om jezelf ookbuiten het eigen kennisgebied te ontwikkelen.Voor jou zijn ambitie, samenwerken,verantwoordelijkheid en initiatiefvanzelfsprekend. Maar ook brede interessevoor productieprocessen en -technologieënvormt een belangrijk fundamentvoor een succesvolle carrière.Werken bij Unidek betekentDeel uitmaken van een internationaleonderneming met een Brabantse cultuur.Maar ook mee- en samenwerken aan decontinue verbetering van onze productenen processen. Gebruikmaken van demogelijkheden die Unidek jou biedt ominspirerende en creatieve ideeën om tezetten in kansen voor de ondernemingen daarmee een bijdrage te leveren aande vooruitgang en groei van Unidek.Door goede individuele begeleiding, jouwpersoonlijke ontwikkelingsplan en uitgebreideopleidingsmogelijkheden brengtUnidek jouw carrière in een stroomversnelling.Bovendien, als onderdeel vanhet Ierse CRH zijn er op termijn ookvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden,ook internationaal, naast Unidek.Voor u op vakantiegaat ...Denk er a.u.b aan de uitleentermijn vanuw boeken te verlengen voor u op vakantiegaat. Neem voor verlenging contact opmet de faculteitsbibliotheek Bouwkunde(email ; tel. 040-2473905) of verleng uw boekenzelf. (Zie de aanwijzingen )Before you leave for your vacation ...Before you leave for your vacation pleaseremember to renew the loan-period ofyour books. You may do so either inperson at the loan desk, or by telephone(040-2473905), or by e-mail , or on-line .bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeReactieAls je op zoek bent naar deze uitdagendemogelijkheden die Unidek joukan bieden, stuur dan jouw curriculumvitae naar de afdeling HRM, tavMevr. Jenny de Wit (0492-378450) metdaarbij een heldere motivatie waaromje als managementtrainee bij Unidekaan slag wilt. Vermeld bij de brief“Managementtrainee”.

More magazines by this user
Similar magazines