13.07.2015 Views

541 - Gemeente Schiedam

541 - Gemeente Schiedam

541 - Gemeente Schiedam

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A MTOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VANHET GEMEENTEBESTUUR VAN SCHIEDAM(1929) 1954-1959 (1969)N.B.: Ca. 0.25m nog in te voegen archiefmateriaal is nog niet beschreven:DOORJ.M. ROBATSCHIEDAM 2004(bewerkt 2012, N.Friedel)


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>INHOUDSOPGAVEINLEIDING ................................................................................................................................... 31. Verantwoording van de inventarisatie .................................................................................. 31.1 De oude ordening ...................................................................................................... 31.2 De nieuwe ordening ................................................................................................... 31.3 Selectie voor vernietiging en bewaring ..................................................................... 32. Wijze van citeren .................................................................................................................. 4INVENTARIS ................................................................................................................................ 5I. Stukken van algemene aard .................................................................................................. 51. Jaarverslagen en publicaties ...................................................................................... 52. Agenda’s en notulen .................................................................................................. 52.1 Burgemeester en Wethouders .......................................................................... 52.2 <strong>Gemeente</strong>raad .................................................................................................. 62.3 Commissies, Diensten en Bedrijven ................................................................ 6II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen ...................................................................... 61. Organisatie en Openbaar Bestuur .............................................................................. 61.1 Bestuur ............................................................................................................ 61.2 Diensten en bedrijven ...................................................................................... 71.3 Eigendommen ................................................................................................. 8a. beheer .................................................................................................... 8b. aankoop en onteigening ........................................................................ 9c. verkoop ............................................................................................... 16d. verhuur en verpachting........................................................................ 18e. ruiling .................................................................................................. 19f. onteigeningsplannen ........................................................................... 191.4 Financiën ....................................................................................................... 201.6 Verkiezingen ................................................................................................. 221.7 Koninklijk bezoek ......................................................................................... 221.8 Personeel ....................................................................................................... 222. Belastingen .............................................................................................................. 253. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .............................................................. 263.1 Volkshuisvesting algemeen ........................................................................... 263.2 Uitbreidingsplannen ...................................................................................... 263.3 Afbraak, sloop en verbetering en verhuur ..................................................... 273.4 Stichten van woningen .................................................................................. 28a. door de <strong>Gemeente</strong> ............................................................................... 28b. door Woningbouwverenigingen en particulieren ................................ 303.5 Groenvoorzieningen en landschapsschoon ................................................... 313.6 Bestrating ...................................................................................................... 314. Openbare orde en zedelijkheid ................................................................................ 325. Bevolking ................................................................................................................ 336. Gezondheidszorg ..................................................................................................... 346.1 Voeding ......................................................................................................... 346.2 Ziekten, ongevallen en verpleging ................................................................ 356.3 Lijken ............................................................................................................ 356.4 Milieuhygiëne ............................................................................................... 367. Openbare veiligheid ................................................................................................. 37


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>7.1 Bescherming Bevolking (B.B.) .................................................................... 377.2 Brandweer..................................................................................................... 397.3 Overige veiligheidsmaatregelen ................................................................... 398. Waterstaat ............................................................................................................... 399. Verkeer ................................................................................................................... 419.1 Wegen ........................................................................................................... 419.2 Bruggen en ponten ........................................................................................ 419.3 Spoorwegen .................................................................................................. 429.4 Waterwegen .................................................................................................. 429.5 Communicatie............................................................................................... 4310. Economie ................................................................................................................ 4310.1 Handel en industrie ....................................................................................... 4310.2 Energievoorziening ....................................................................................... 4410.3 Kabels en leidingen ...................................................................................... 4411. Welzijn .................................................................................................................... 4512. Onderwijs ................................................................................................................ 4612.1 Organisatie .................................................................................................... 4612.2 Schoolgebouwen ........................................................................................... 47a. penbaar ............................................................................................... 47Kleuter- en Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.)................................. 47Voortgezet Onderwijs ......................................................................... 47b. Protestant-Christelijk .......................................................................... 48Kleuter- en Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.)................................. 48Voortgezet Onderwijs ......................................................................... 48c. Rooms-Katholiek ............................................................................... 48Kleuter- en Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.)................................. 48Voortgezet Onderwijs ......................................................................... 4913. unst en cultuur ......................................................................................................... 4914. Gemeenschapsopbouw en religie ............................................................................ 5015. Sport en recreatie .................................................................................................... 5016. andsverdediging ...................................................................................................... 51III. Documentatie ..................................................................................................................... 52IV. Gedeponeerd archief .......................................................................................................... 521. Archief van de financiële commissie, 1954-1959 .......................................................... 52BIJLAGEN .................................................................................................................................. 53Concordans .................................................................................................................................. 53


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>INLEIDINGIn 1954 ging de Secretarie over van een seriegewijze naar een rubrieksgewijze archiefordening,waarbij gebruik werd gemaakt van de Basis Archief Code (BAC genoemd). Vanaf dit jaar zijnarchiefbestanden per blok van tien jaar afgevoerd en als zodanig beschreven. Dit heeft totgevolg dat het eerste blok, A1960, 1954-1959 geen echt tien-jarenblok kon zijn. Het is in 2004overgedragen aan het <strong>Gemeente</strong>archief.In juni 2004 en november 2007 is er een aanvulling op het archief overgedragen. Deze stukkenzijn later tussengevoegd.1. Verantwoording van de inventarisatie1.1 De oude ordeningHet grootste deel van het blok is geordend met behulp van de BAC. Daarnaast zijnongecodeerde dossiers aangetroffen, doorgaans afkomstig van bepaalde gemeentelijke diensten.Het waren echter geen eenvoudige kopieën van gecodeerde dossiers met dezelfde omschrijving.In veel gevallen was het noodzakelijk beide dossiers samen te voegen en de dubbelen teverwijderen. Buiten de beperkte omschrijving op de dozen was het materiaal nauwelijkstoegankelijk gemaakt. Er was geen dossierinventaris, alleen een overzicht met summiereomschrijvingen in Excel.1.2 De nieuwe ordeningHet uitgangspunt bij de nieuwe ordening is een indeling in stukken van algemene aard enbijzondere onderwerpen, zoals die ook in de inventaris van de voorgaande periode (1815-1953)is gebruikt. De bijzondere onderwerpen zijn vervolgens geordend volgens de BAC, zoals die in1954-1959 in gebruik was, en daarna chronologisch. In de beschrijving wordt de code overigensniet meer vermeld. Wanneer de indeling van de BAC uit 1954-1959 nu niet meer zo voor dehand ligt, is de huidige BAC gebruikt. Zo had Volksgezondheid vroeger een deelonderwerpVolkshuisvesting, maar heeft dit nu een zelfstandige rubriek gekregen. Bestanden die zondercode zijn aangetroffen, zijn ook volgens de BAC ingedeeld. De mate van onderverdeling isbepaald door de hoeveelheid en diversiteit van de bestanden die onder een bepaalde rubriekvallen. Bij de beschrijving is gebruik gemaakt van het Lexicon van Nederlandse archieftermenvan de Stichting Archief Publikaties, 1983, verbeterde herdruk 1991.1.3 Selectie voor vernietiging en bewaringVoor overbrenging naar het <strong>Gemeente</strong>archief is blok A1960 niet bewerkt, zodat een groot deelkon worden geselecteerd voor vernietiging. Dit is gedaan aan de hand van de Leidraad voorselectie op vernietiging van archiefbescheiden van (inter)gemeentelijke organen, van deBrabantse Archief Selectie Commissie, 1996. Van de 25 meter archief bleek bovendien 11%niet bij deze periode van het Archief van het <strong>Gemeente</strong>bestuur te behoren. Het grootste deel vielonder de voorgaande periode, de rest bij de archieven van het <strong>Gemeente</strong>bestuur 1960-1969,1970-1979 en zelfs 1980-1989. 29% werd geselecteerd ter vernietiging, de overige 60% opbewaring. Het aandeel van het te vernietigen materiaal had groter kunnen zijn als er op stuk- oftabstrookniveau was geselecteerd in plaats van op dossierniveau. In enkele gevallen heeft welstuksgewijze selectie plaatsgevonden, namelijk wanneer een dossier duidelijk kon wordengesplitst in een deel behorend tot het blok en een deel dat er buiten viel, of wanneeromvangrijke gedeelten te vernietigen materiaal werden aangetroffen.3


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>2. Wijze van citerenVerwijzing naar archiefstukken uit dit archief geschiedt door (eerste maal altijd volledig):<strong>Gemeente</strong>archief <strong>Schiedam</strong>, Archief van het <strong>Gemeente</strong>bestuur 1954-1959, inv. nr....: of(verkort) GA <strong>Schiedam</strong>, Gem. Best., 1954-1959, inv. nr....4


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>INVENTARISI. Stukken van algemene aard1. Jaarverslagen en publicaties1-6. Verslagen van de toestand der gemeente, 1954-1959. Gedrukt.6 banden1. 1954.2. 1955.3. 1956.4. 1957.5. 1958.6. 1959.--- <strong>Gemeente</strong>bladen, 1955-1964. Gedrukt.1 band--- 1955-1964.N.B.: Toegangsnummer 542, inv.nr. 456a.1137. Jaarverslagen van de <strong>Gemeente</strong>lijke Havendienst over de jaren 1953-1959.1 omslag1165. Jaarverslagen van Brandweer over de jaren 1954-1959.1 omslag1141. Jaarverslag van het Stedelijk Museum over het jaar 1959.1 stuk2. Agenda’s en notulen2.1 Burgemeester en Wethouders7-18. Notulen van de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders, 1954-1959.12 pakken7. 1954. Eerste halfjaar.8. 1954. Tweede halfjaar.9. 1955. Eerste halfjaar.10. 1955. Tweede halfjaar.11. 1956. Eerste halfjaar.12. 1956. Tweede halfjaar.13. 1957. Eerste halfjaar.14. 1957. Tweede halfjaar.15. 1958. Eerste halfjaar.16. 1958. Tweede halfjaar.17. 1959. Eerste halfjaar.18. 1959. Tweede halfjaar.19-22,584. Leidraden (agenda's) voor de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders,1954-1956, 1958-1959.5 pakken5


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>2.2 <strong>Gemeente</strong>raad584. 1954.19. 1955.20. 1956.21. 1958.22. 1959.23-28. Notulen van vergaderingen, 1954-1959, gedrukt.6 banden23. 1954.24. 1955.25. 1956.26. 1957.27. 1958.28. 1959.29-34. Bijlagen bij de vergaderingen van de Gemeentraad (voorstellen van het Collegevan Burgemeester en Wethouders aan de Raad), 1954-1959. Gestencild.6 banden29. 1954.30. 1955.31. 1956.32. 1957.33. 1958.34. 1959.2.3 Commissies, Diensten en Bedrijven35-36. Notulen van de vergaderingen van de commissies van gemeentelijke Diensten,1954-1957.2 omslagen35. Commissie voor de <strong>Gemeente</strong>lijke Woningdienst, 20 mei 1954-16 oktober1956.36. Commissie voor de <strong>Gemeente</strong>lijke Vervoer- Reinigings- enOntsmettingsdienst, 27 januari 1956-14 november 1957.1158. Notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapscommissie van de<strong>Gemeente</strong>lijke Dienst voor Sociale Zaken, 1955-1959.1 omslagII. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen1. Organisatie en Openbaar Bestuur1.1 Bestuur1223. Stukken betreffende Gemeenschappelijke regelingen, 1950-1959.1 omslag1193. Naamgeving wegen en wateren, 1952-1959.6


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1 omslag1194. Straatnaamgeving algemeen, 1953-1959.1 omslag1176. Verkiezingsuitslagen van de Provinciale Staten 1954 en verkiezingsuitslagen vande Tweede Kamer 1956, 1954-1956.1 omslag1119. Bezoldiging, uitkering en toelagen Wethouders, 1954-1959.1 omslag1121. Representatie, waaronder het aanbieden van jeneverkruikjes, 1954-1959 (1962-1966).1 omslag1118. Overzichten van de samenstelling van raadscommissies, 1955-1959.1 omslag1220. Stukken betreffende het aanvaarden van schenkingen over de jaren 1954-1958 enopgave hiervan aan de gemeenteraad, 1955-1959.1 omslag1226. Delegatie aan Burgemeester en Wethouders tot verhuren, verpachten ofingebruikgeven van gemeente-eigendommen, 1958-1959.1 omslag1.2 Diensten en bedrijven296. Stukken betreffende aanschaf van personenauto’s voor de <strong>Gemeente</strong>lijkeGeneeskundige en Gezondheidsdienst, G.G. & G.D., 1945-1954.37. Stukken betreffende de oprichting van een gemeentelijke dienst voor het inzamelenvan oud papier, in het kader van de werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders,1951-1956.1 omslag38. Plan voor de Bedrijfszelfbescherming van de <strong>Gemeente</strong>lijke Vervoer-ReinigingsenOntsmettingsdienst, 1955.1 stuk39-41. Stukken betreffende de <strong>Gemeente</strong>lijke Technische Bedrijven, G.T.B., 1955-1958.1 omslag en 2 stukken39. Herdenking van het honderdjarig bestaan (1857-1957) van deGasfabriek, 1955-1957. Inliggend het jubileumboekje “Vijf enzeventig-jarig bestaan der <strong>Gemeente</strong>-Gasfabriek te <strong>Schiedam</strong>, 1857-1932” en “Van Vleermuis tot TL-buis, 1857-1957, De Ontwikkelingvan het Gasbedrijf, de Drinkwaterleiding en het Elektriciteitsbedrijf,tezamen vormende de Technische Bedrijven der gemeente <strong>Schiedam</strong>,uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van het Gasbedrijf op 1oktober 1957”.7


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>40. Verslag van de bespreking in de Commissie voor de TechnischeBedrijven betreffende de opheffing van de gasfabriek, 1956 januari31.41. Verslag betreffende de brand op de Gasfabriek in de nacht vanzaterdag 28 op zondag 29 juni 1958 door de Directeur van deTechnische Bedrijven.42. Stukken betreffende de instelling van de afdeling Bedrijfsgeneeskunde bij de<strong>Gemeente</strong>lijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, G.G. en G.D. per 1 januari1957, 1956-1957.1 omslag43. Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op het beheer van hetGrondbedrijf, 1958 december 8, 1957-1959.1 omslag44. Rapport betreffende de uitbreiding van de Stedebouwkundige Dienst, 1958.1 stuk1 omslag1206. Stukken betreffende de samenwerking tussen de Technische Bedrijven en<strong>Gemeente</strong>werken, 1955-1956.1 omslag1.3 Eigendommena. beheer585-586. Alfabetisch kaartsysteem op straatnaam, op eigendommen van de gemeente,verworven in de periode 1824-1959.585. A-L.586. M-Z.587-588. Alfabetisch kaartsysteem op eigenaren, op eigendommen van de gemeente,verworven in de periode 1824-1959.587. A-L.588. M-Z.292-295. Stukken betreffende gebruik van en onderhoud aan dienstgebouwen, alfabetischgeordend op locatie, 1930-1958.4 omslagen292. Appelmarktbrug, de sloop van het brugwachtershuisje en het plaatsenvan een nieuw urinoir, 1953-1956.293. François Haverschmidtlaan 72, de huur van het pand voor de vestigingvan een politiepost, tot de opheffing, 1930-1958.294. Grote Markt, de restauratie van de voorgevel en het dak van hetstadhuis, 1952-1956.295. Nieuwstraat 24, 26, 28 en 30, uitbreiding van de dienstgebouwen ende dienstwoning voor de bode, 1955-1958.549. Stukken betreffende de restauratie van het voormalige Sint Jacobsgasthuis aan de8


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>Hoogstraat en de vestiging van het Stedelijk Museum daarin, 1935-1956.1 pakN.B.: Tot 1940 was het museum gevestigd in de Sint Joris Doele.1171. Restauratie en onderhoud van de klokken en het carillon van de Sint Janstoren,1944-1959.1 omslag1201. Frauderisico-Onderlinge van <strong>Gemeente</strong>n; toetreding, aanhangsels en bijdrage,1944-1959.1 omslag1186. Aanschaf van twee boilers voor het badhuis aan de Eendrachtstraat, vernieuwingvan de ketels en vernieuwing van de dak- en kapconstructie, 1953-1958.1 omslag248. Stukken betreffende de aankoop van grond, afkomstig van het graven van hettweede dok van de N.V. Wilton-Fijenoord en gebruikt voor de ophoging van hetvoor industrieterrein bestemd deel van het Sterrebos, tussen de Kilometerlaan, deAdmiraal de Ruyterstraat en de Westfrankelandsedijk, 1954.1 omslag1167. Subsidie voor restauratie van molen De Drie Korenbloemen aan de Vellevest 3 enonderhoud en verhuur van de ondergrond van de bijbehorende woning, 1956-1958.1 omslag1104. Schadevergoedingen voor oorlogsschade uitgekeerd door het Ministerie vanFinanciën, 1956-1958.1 omslag249. Stukken betreffende de aanleg van een industrieterrein ten noorden van deSchiekade, voor kleinindustrieel gebruik, 1956-1959.1 omslag250. Stukken betreffende het ophogen van gronden achter panden aan de Bellstraat,Daltonstraat en Morsestraat, 1957.1 omslagb. aankoop en onteigening45-169,1105-….Stukken betreffende de aankoop en/of onteigening van panden, percelen grond enwater. Alfabetisch geordend op straatnaam, met achteraan minder specifiekelocatieomschrijvingen, 1951-1960.137 omslagenN.B.: Eigendomsbewijzen, akten van aankoop, onteigening en ruiling, bevindenzich doorgaans niet in deze serie. Zie hiervoor de tweede serie hieronder.45. Achter de Teerstoof nrs. 7a en b en Prinsensteeg nr. 4, van A. van denBerg, en sloop van laatstgenoemd pand, 1959-1960.46-49. Bagijnhof:46. Nr. 6, van C. Barends, en sloop van het pand, 1954-1956.9


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>(VERVOLG)Stukken betreffende de aankoop en/of onteigening van panden, percelen grond enwater. Alfabetisch geordend op straatnaam, 1951-1960.47. Nr. 8, van de erven van weduwe N. Verkade-Wessel, perceelgrond, pand in 1945 gesloopt, 1955-1957.48. Nrs. 10, 14, 18 en 20, percelen braakliggend terrein van A. enC. Martijnse, 1955.49. Nr. 12, perceel grond van C.G. Peereboom, 1954-1955.1105. Bakkershaven 31, 1955-1956.1107. Bakkershaven 43, 1954-1955.1106. Boterstraat 63, 1956.50-52. Broersvest, in het kader van onteigeningsplan “Nieuwland”:50. Nrs. 167a en b, van weduwe H. Marks-Bol en C. Marks, 1951-1956.51. Nrs. 173a en b, van J.D. Clements, 1952-1958.52. Nrs. 175-177, van P. v.d. Most, en sloop, 1951-1952, 1962.53. Buitenhavenweg nrs. 66-84 even, Nieuwsticht Noordzijde nrs. 2-46even, Zuidzijde nrs. 1-41 oneven, Midden nrs. 1-45 en nrs. 2-42,“Nieuwsticht”, 98 woningen van de Vereniging tot het verschaffenvan goede woningen aan minvermogenden te <strong>Schiedam</strong>, en debeëindiging van erfpacht, 1952, 1955.54-55. Burgemeester Verveenstraat, in verband met de uitvoering van hetrioleringsplan “Bijdorp Kethel”:54. Twee percelen van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie vanOnroerende Goederen “Bijdorp”, 1955-1956.55. Percelen van S. van der Marel en anderen, 1957-1958.56. ‘s-Gravelandsestraat, ten noorden van Noord-Vestsingel, van defamilie Van der Burg, in het kader van onteigeningsplan “Nieuwland”,1955-1956.57. ’s-Graveland langs de Schie nr. 155, onteigening en sloop, 1949-1957.58. Grofbaan nrs. 87, 1957, en 89, 1954.59. Herenstraat nrs. 15 en 17, en sloop, 1954-1957, en nr. 21, 1959-1960.--- Hofje van Belois, zie Spinhuispad.60. Hoofdstraat nr. 73 II, en sloop, 1955-1956.61. Hoofdstraat nrs. 221a, b en c, van W.A. Kistemann, ten behoeve vande <strong>Gemeente</strong>lijke Technische Bedrijven, verhuur aan N.V. Oliebedrijf‘OBEHA” en vergunning tot het plaatsen van een televisieantenne,1953-1957.1114. Hoofdstraat 229 en 231, ten behoeven van Technische Bedrijven,1954-1955.62. Kepplerstraat, percelen grond van familie Ris, 1946-1957.63-64. Kethelstraat:63. Nrs. 4a en b, in het kader van onteigeningsplan “Breedstraat,zijlstraat”, 1952-1957.64. Nrs. 5, 7, 9 en 11, 1953-1964, en 31, 1956-1957.1163. Korte Achterweg 19 en Verbrande Erven 3, sectie B no. 3355 groot 80m2 respectievelijk sectie A no. 341 en 342 groot 52 m2, in openbareveiling ten behoeve van doorbraakplannen voor de Nieuwstraat(aankoopakte 23-januari 1954), met stukken betreffende bewoning en10


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>(VERVOLG)Stukken betreffende de aankoop en/of onteigening van panden, percelen grond enwater. Alfabetisch geordend op straatnaam, 1951-1960.sloop, 1953-1975.1109. Klooster Korte Haven, 1951-1953, 1960.1234. Lange Achterweg 26, 28, 34, 44, 57, 59 sectie B no. 3267, 1037, 1040,1088, 2427 groot totaal 563 m2, met stukken verhuur, 1955-1968.65. Lange Kerkstraat 82 en 86, 1958-1959.66. Lange Nieuwstraat, Nieuwe Haven, Oranjestraat en Westvest,complex woningen, in het kader van onteigeningsplan “Nieuwland”,1956-1957.67-72,1116. Lange Singelstraat, in het kader van onteigeningsplan “NieuwStadhuis”:67. Nr. 12, 1956.68. Nrs. 15a en b, 1956.69. Nr. 23, 1957.70. Nr. 32, 1956.71. Nr. 35, 1955-1956.72. Nr. 37, 1956-1960.1116. Nr. 39, 1956.73. Nieuwe Buurt nrs. 23.1,3 en 5 en pakhuis Roosbeek (aan gelijknamigeweg), 1955-1956.74. Nieuwe Buurt nrs. 5-23, Louronstraat nrs. 12-22, Bagijnhof nrs. 1-7en Korte Kerkstraat nr. 9, te slopen panden van K. Bouwer, 1953-1955.75-76. Nieuwe Haven, ten behoeve van de <strong>Gemeente</strong>lijke TechnischeBedrijven:75. Nr. 17 van H. Roelofsma-van Merwe, 1955.76. Nr. 19, bedrijfspand “De Korenaar” van A. Jurgens, 1953-1955.77-79. Noordvestlaan, in het kader van onteigeningsplan “Nieuwland”:77. Nr. 38, van J.B.C. Beining, en sloop, 1955-1958.78. Nr. 44, herenhuis van P.J.A. Willems, en sloop, 1952-1957.79. Perceel grond van F.W.H. Blok-van Veen en cons., 1956-1957.80. Noordvestsingel nrs. 57 en 71, onteigening van fabriek, pakhuis, erfen weg, van C.H.J. Melchers-Van den Horn van den Bos en cons., inhet kader van onteigeningsplan “Nieuwland”, en sloop, 1956-1957.81. Oosterstraat nr. 10, van M.J.J. van der Meer, 1957-1958. Met driebijlagen: eigendomsbewijzen, 1917, 1928 en 1958; en nr. 12, van H.Ruseler-Eysberg, 1956-1957.82. Otterbuurt nrs. 4-6, van J.C. Bonefaas, 1954-1957; en nrs. 8, 10, 12,van J.G. Janse-Verhoeven, 1957, met als doel sloop panden.83. Oude Kerkhof 20, 1959.84-85. Overschiesestraat, in het kader van onteigeningsplan “Nieuwland”:84. Nrs. 76a en b en Overschiesedwarsstraat nrs. 6 en 8, van S.Bergman, 1952-1954.85. Nrs. 80 en 86, onteigening van J. Spruytenburg en sloop, 1955-1959.86-87. Overschieseweg, percelen industrieterrein:11


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>(VERVOLG)Stukken betreffende de aankoop en/of onteigening van panden, percelen grond enwater. Alfabetisch geordend op straatnaam, 1951-1960.86. Van N.V. J.J. Medder & Zoon, 1947-1955.87. Van C.A.B. Buise (die tegelijkertijd grond aan de Bettoweg inerfpacht krijgt) ten behoeve van bebouwing in de omgevingvan de viaducten van Rijksweg 20 en de spoorlijn Rotterdam-Den Haag, 1955-1959.88. Poldervaart, een strook water van het Hoogheemraadschap Delfland,voor de aanleg van een toegangsweg naar de sportvelden ten westenvan de Poldervaart, 1956-1958.89. Poldervaart, percelen watering ten westen van de, van de vergaderingvan Stemgerechtigde Ingelanden van de Hargpolder in Kethel, in hetkader van het onteigeningsplan “Tuindorp Groenoord”, 1952-1955.90-92. Prinsensteeg, uitvoering saneringsplan binnenstad:90. Nrs. 16 en 18, van C. Martijnse, 1957-1958.91. Nr. 30 (en Herenstraat nrs. 41-2), van A.H. en H.J. Staal, 1959-1960.92. Nrs. 36 en 38, twee percelen onbewoonbaar verklaardewoningen van firma Kofamagazijnen Gebr. Bertels, 1955-1957.--- Prinsensteeg nr. 4, zie Achter de Teerstoof.--- Roosbeek, zie Nieuwe Buurt.93. Rotterdamsedijk 295, van W.J. Bezemer, 1956.94. Rotterdamsedijk, terrein ten noorden van, van het Waterschap “DeDrooggemaakte Polders van Bleiswijk en een gedeelte vanHillegersberg”, 1954-1956.95. Schie 8, onteigening van de kuiperij van N.V. Branderij enDistilleerderij A. Daalmeijer, in het kader van onteigeningsplan“Nieuwland”, 1955.96. Schie, weiland ten westen van de, en ten noorden van de spoorwegRotterdam-Den Haag, van A. Zeeuw, in het kader vanonteigeningsplan “Industrieterrein bewesten de Schie”, 1955-1956.97. <strong>Schiedam</strong>se Schie, gedeelte van deze vaart, van graaf C.A.R.W.G.Avan Aldenburg Bentinck, 1956.98. <strong>Schiedam</strong>sedijk nr. 2a, watermolen en percelen watering van deBabberspolder, van het Bestuur van genoemde polder, in het kadervan onteigeningsplan “Landvreugd”, 1956-1959.99-100. <strong>Schiedam</strong>seweg, in het kader van onteigeningsplan “Landvreugd”:N.B.: Dit is de eerste van vier Onteigeningsplannen betreffende dezeweg. Hierna volgen “Nieuwe Poldervaartbrug”,“<strong>Schiedam</strong>seweg” en “Tuindorp Kethel”.99. Nr. 148, boerderij “Veelust” met erf, weiland, bouwland enwateringen, van J. Kroes-Notenboom (eerder gehuwd met J.van den Berg Janszoon), en sloop, 1957-1959.100. Twee percelen weiland aan de, twee ten westen van dePoldervaart en een in de Hargpolder ten zuiden van de Laanvan Bol’Es, van L. Ritter de Zahony, 1958-1959.101. <strong>Schiedam</strong>seweg nr. 218, in het kader van onteigeningsplan “Nieuwe12


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>(VERVOLG)Stukken betreffende de aankoop en/of onteigening van panden, percelen grond enwater. Alfabetisch geordend op straatnaam, 1951-1960.Poldervaartbrug”, van J.P. Houweling, en sloop, 1957-1959.102. <strong>Schiedam</strong>seweg nr. 119, in het kader van onteigeningsplan“Tuindorp Kethel”, gedeelte voortuin van J. Beekenkamp, 1955-1957.103-134. <strong>Schiedam</strong>seweg, in het kader van onteigeningsplan “<strong>Schiedam</strong>seweg”:103. Nr. 156, huis van A. Lansbergen-Langelaan en anderen, ensloop, 1957-1958.104. Nr. 166, van J. Ham, 1956.105. Nr. 174, voortuin van van A. Kloos, 1954-1956.106. Nr. 176, voortuin en sloot van A.M. Kropmans, 1955-1956.107. Nr. 178, toegangsweg tot, van N.V. Fouragehandel enExpeditieonderneming A.J. van Winden, 1957.108. Nr. 184, voortuin van A.V. Kappelhof, 1954-1956.109. Nr. 186, voortuin K.W. Romijn, 1954-1956.110. Nr. 188, voortuin van weduwe C.E. van Woerkom-Vogelij,1954-1956 en woonhuis, 1956-1957.111. Nr. 190, voortuin van J.A. Olsthoorn, 1954-1956.112. Nr. 202, voortuin en pand van de N.V. Boometal, 1954-1960(het pand in het kader van onteigeningsplan “NieuwePoldervaartbrug”).113. Nr. 204, voortuin en pand met achtertuin van R. Tempelaars,1954, 1957-1960 (het pand in het kader van onteigeningsplan“Nieuwe Poldervaartbrug”).114. Nr. 206, voortuin en woning van M.J.W. Ham, 1954-1956.(woning in het kader van onteigeningsplan “NieuwePoldervaartbrug”).115. Nrs. 208 en 212, voortuinen en panden met achtertuinen vanG.A.L. Weidema-Leyerweert, 1954, 1957-1960 (panden in hetkader van onteigeningsplan “Nieuwe Poldervaartbrug”).116. Nr. 210, woning van C.P. Wagenaar, en sloop, 1954-1959.117. Nr. 213, voortuin van familie Van Winden, 1958.118. Nrs. 215 en 242, drie percelen voortuin van weduwe G.J.Dijkstra-Paardenkooper, 1955-1956.119. Nr. 216, woning en tuin van F. Voogd, 1956-1960 (ook in hetkader van onteigeningsplan “Nieuwe Poldervaartbrug”).120. Nr. 217, voortuin van S.T. Visser-Holsbergen, 1955.121. Nr. 222, woning en erf van E.E. Groeneweg, 1954-1960.122. Nr. 227, voortuin van A.A. van Mil, 1957.123. Nr. 229, voortuin van W. Bijl, 1957.124. Nr. 231, voortuin van weduwe G. Vermeulen-van Gelder,1955.125. Nr. 233, perceel van W.A. Filius en P.J. van Gils, 1955-1956.126. Nr. 234, voortuin van A. Geilvoet, 1954-1956.127. Nr. 235, voortuin van J. de Hoog, 1957.128. Nr. 237, gedeelte voortuin van A.A. van Puffelen, 1955-1956.129. Nr. 238, voortuin en gedeelte sloot van A. de Ridder, 1955-1956.13


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>(VERVOLG)Stukken betreffende de aankoop en/of onteigening van panden, percelen grond enwater. Alfabetisch geordend op straatnaam, 1951-1960.130. Nr. 240, voortuin van M.A. Lanser, 1955-1956.131. z.n., voortuin met gedeelte sloot, van M.J. Vuyk, 1955-1956.132. z.n., voortuin ten westen van, van het Weeshuis derHervormden, 1955-1957.133. <strong>Schiedam</strong>seweg en Burgemeester Verveenstraat, percelen vanF.W. Baartmans, 1957.134. Percelen ten westen van de, en ten oosten van de Poldervaart,van F.Th. Nijman, 1955-1956.135. Schietbaanstraat, percelen grond van de N.V. “Vooruit” Maatschappijtot Exploitatie van Onroerende Goederen, W.J. Bezemer, W. Zonne enJ.A. Neeleman, in het kader van onteigeningsplan “<strong>Schiedam</strong>seweg”,1955.136. Schietbaanstraat, hoek <strong>Schiedam</strong>seweg, voortuin van A. Bonefaas, inhet kader van onteigeningsplan “<strong>Schiedam</strong>seweg”, 1957.137. Singel nr. 64, van weduwe E. Peeters-Heintgens, in het kader vanonteigeningsplan “Nieuw stadhuis”, 1954-1956.1111. Singel 82a-d, ten behoeve van bouw nieuwe Stadhuis, 1955.1117. Singel 102a en 102b, ten behoeve van bouw nieuwe stadhuis, 1958-1959.1124. Singel 182 percelen 2 en 8, 1958-1959.138. Spinhuispad nr. 1, van C.N.G. Reijgersberg, in het kader vanonteigeningsplan “Groenweegje”, 1953, 1957.139-144. Spinhuispad, in het kader van onteigeningsplan “Spinhuispad”:139. Nr. 11, van A. Bijloo, 1955-1956.140. Nr. 13, van P.E. Windhorst-van Slijpe, 1955, 1960.141. Nr. 15, van P. Huyskes, 1955-1959.142. Nr. 17, van I.J. van der Kleij, 1955, 1959-1960.143. Nrs. 19 en 21, van J. Bijloo, 1951-1960.144. Nr. 25 en het Hofje van Belois nrs. 1-3, 7-33, 2-24, van wed.J.M.H. Metzuy-Hack, 1955-1960.145-147. Spoorstraat:145. Nr. 20, woning, 1957-1958.146. Nr. 40, woning, 1956-1960.147. Nr. 42, woning van L. Clements, 1960.148. Stadhouderslaan, het hoofdgebouwtje in het Volkspark van deVereniging tot bestrijding der Tuberculose, 1955-1956.149-150. Tweede Tuinsingel, in het kader van onteigeningsplan “NieuwStadhuis”:149. Nr. 20, van de erven A.P.S. Swartjes, 1958-1959.150. Nr. 22, van J. Oranje, 1954, 1958-1960. Met inliggendeigendomsbewijzen, 1919, 1944, 1952 en 1959.151. Vellevest nr. 8, van A. Sonneveld, in het kader van onteigeningsplan“Vlaardingerstraat”, 1957-1958.152. Vellevestsingel nr. 9, van F. van der Heiden, in het kader vanonteigeningsplan “Nieuwland”, en sloop, 1950-1956.153. Verbrande Erven nr. 3, woning van H. Heybeek, 1953-1958.14


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>(VERVOLG)Stukken betreffende de aankoop en/of onteigening van panden, percelen grond enwater. Alfabetisch geordend op straatnaam, 1951-1960.N.B.: Zie ook Korte Achterweg.154-156. Vlaardingerstraat, in het kader van het onteigeningsplan“Vlaardingerstraat”:154. Nr. 10, van weduwe J.G. Janse-Verhoeven, 1956-1958.155. Nrs. 14a en b en 16, van N.V. Bouw- en ExploitatieMaatschappij “Amicitia <strong>Schiedam</strong>”, 1958.156. Nrs. 18, 20 en 22, 22a, van H. Eijgenraam, 1956-1957.157-161. Vlaardingseweg in Kethel, in het kader van onteigeningsplan“Tuindorp Groenoord”:157. Percelen huis, weiland en boomgaard ten oosten van de, vanweduwe M. Verkade-van den Berg, 1954-1955158. Percelen weiland ten oosten van de, van C.P.M. Lansbergen enanderen, 1954-1956.159. Percelen watering (sloot) ten oosten van de, van J. van denBerg-Notenboom, 1954-1955. samenvoegen160. Percelen weiland, weg en watering (sloot) ten oosten van de, enten noorden van de Laan van Bol’Es, van C. en P. Dirkzwager,1954.161. Percelen huizen en boomgaard, van N. van Schie-de Jong,1958.162-163. Vlaardingseweg in Kethel, in het kader van andereonteigeningsplannen:162. Percelen weiland ten oosten en ten westen van de, van C. en P.Dirkzwager, in het kader van “Landvreugd”, 1957-1959.163. Percelen weiland, bouwland, boomgaard, erf en water tenzuiden en westen van de, en ten oosten van de <strong>Schiedam</strong>seweg,van W.C. en T.M. van der Eijk, in het kader van “TuindorpKethel”, 1954-1956.1115. Warande 177, 1958-1959.164. Westmolenstraat nr. 24, schoolgebouw van de St. Willibrordusstichting,1956- 1958.165-166. Westpolderstraat, in het kader van onteigeningsplan“<strong>Schiedam</strong>seweg”:165. Nr. 1, voortuin, aan de <strong>Schiedam</strong>seweg, van J. en P. van derEnde, 1955-1956.166. Perceel van weduwe D.C. Kool-van der Sar, 1955-1957.167. Westvest nr. 39, herenhuis tegenover Korte Haven, en sloop, 1956-1957.168. Nrs. 98 en 99. Percelen grond ten zuiden van de spoorweg Rotterdam-Hoek van Holland van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, in verbandmet woningbouw, 1956-1957.169. Percelen weiland en water ten zuiden van de kruising tussen despoorweg Rotterdam-Hoek van Holland en de <strong>Schiedam</strong>seweg van deVergadering van Stemgerechtigde Ingelanden van de NieuwlandsePolder, in het kader van het onteigeningsplan “Nieuwland”, 1954-1955.15


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>170-186. Akten van aankoop, overdracht en ruiling, en vonnissen van onteigening vanpercelen grond en water, 1954-1959. Alfabetisch geordend op straatnaam.9 pakken en 8 omslagenN.B.: Zie ook het alfabetische kaartsysteem, inv. nrs. 585-588.170. Achter de Teerstoof.7, 23 (en Prinsensteeg 4, 22).171. Bagijnhof 1-7 oneven (en Korte Kerkstraat 9, Louronstraat 12-22,Nieuwe Buurt 5-23), 2-6 en z.n., Bakkershaven 31 en 43, Boterstraat31, 63a-b (en Herenstraat z.n.), Broersveld 95 en omgeving z.n.,Buitenhavenweg 178-180 en z.n., Burgemeester Verveenstraat z.n.172. Eerste Tuinsingel 14, ’s-Graveland 55, ’s-Gravelandsepolder en ’sGravelandsestraat z.n., Grofbaan 3/4, 8/2, 87.173. Hargpolder, Herenstraat 15-17, 21, 41/2-4 (en Prinsensteeg 30),Hoflaanstraat 2-10, 21-27 (en Overschiesestraat 8),Holierhoeksepolder, Hoofdstraat 67, 73/11, 229-231.174. Julianalaan z.n.175. Kerkweg z.n., Kethelstraat 13a-b, 25, 31.176. Laan 6, Lange Achterweg 26, 28, 34, 44, 57, 59, 61, Lange Haven129, Lange Kerkstraat 82, Lange Singelstraat 8, 9a-b, 12, 15a-b, 32,35, 37, 39.177. Nieuwe Buurt 23/1-5 (en pakhuis aan de Roosbeek), Nieuwe Haven17, 19 en z.n., Nieuwland polder, Noordeinde z.n., Noordmolenstraat10-12 (en Noordvest 71-75), Noordvestlaan 18/2-4, 38 en z.n.,Noordvestsingel z.n.178. Otterbuurt 2, 3 (en Kreupelstraat 17-19), 4-12, Oosterstraat 12,Oudedijk 99-105, Oude Hargwetering, Oude Kerkhof 3 (en SintJanshofje 2), 9a-b, 11, 20, Overschieseweg z.n. (en Parallelweg z.n.)179. Prinsensteeg 16-18 en z.n., Poldervaart, bewesten (en Hargpolder).180. Roosbeek 11, 17, Rotterdamsedijk 295 en z.n.181. <strong>Schiedam</strong>se Schie en <strong>Schiedam</strong>seweg 82, 148, 156, 166, 174 (en 186,188, 234), 184, 188, 204, 206, 208 (en 212), 210, 213, 216, 218, 229.182. <strong>Schiedam</strong>seweg, zonder huisnummers.183. Schietbaanstraat z.n., Singel 52, 54/1-5, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 82a-d,102a-b, Sint Pieterssteeg 3, Spinhuispad 11, 13, 15, 17, 25 (en hetHofje van Belois 1-3, 7-33, 2-24), Spoorlijn Rotterdam-Hoek vanHolland, ten zuiden van, Spoorstraat 20 (en Grofbaan 67), 40, 48,Stationsstraat 63, 65, 85/1, van Swindensingel (en de Singel, tussen).184. Vellevest 8, 14, 16, 18 (en Kethelstraat 27, 29), Vlaardingerstraat 2, 4(en Kethelstraat 1, 3a-b), 10, 12, 18, 20, 22, 22a, Vlaardingerweg z.n.(in Holierhoekse polder en Babberspolder).185. Warande 177, Westmolenstraat 24, Westpolderstraat z.n., Westvest39, 50.186. Akten waarin geen andere locatieaanduidingen genoemd worden dande kadastrale gegevens.1120. Onteigening algemeen, 1955-1959.1 omslagc. verkoopN.B.: Voor verkoop grond voor de bouw van scholen, zie: Onderwijs.187-223,16


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1110. Stukken betreffende de verkoop van panden, percelen grond en water, 1930-1959.Alfabetisch geordend op straatnaam.38 omslagen187-188. Prins Bernhardlaan, ten behoeve van woningbouw:187. z.n. aan Th.J.M. Scheerder (en doorverkocht aan J. van Roon),1952-1954.188. z.n. aan C.W. Visser, 1953-1954.189-190. Broersvest:189. Nrs. 45, 47 en 49 (onteigende panden) en nabijgelegen pandenaan het Broersveld, aan Brood- en Banketbakkerij M.J. Vlug,voor de bouw van een winkel en etagewoningen, 1956-1959.190. z.n. aan P. Kuypers, voor woningbouw, 1952-1955.191. Buitenhavenweg, strook grond aan N.V. Vereenigde Glasfabrieken<strong>Schiedam</strong>, 1957-1958.192. Burgemeester van Haarenlaan z.n. perceel grond aan de firma L. Punt& M. Woudenberg Bouwkundigen, voor de bouw van een complexvan 80 woningen en teruggave van een kleine strook grond aan degemeente voor straataanleg, 1955-1959.193-194. Burgemeester Honnerlage Gretelaan:193. Grond aan de Stichting Pensioenfonds Wilton Fijenoord, voorde bouw van 50 woningen, 1958-1959.194. Grond aan de Nederlands Hervormde <strong>Gemeente</strong> voor de bouwvan een kerk (de Opstandingskerk), 1956-1957.195. Buys Ballotsingel, westzijde, grond ten noorden van de PrinsesBeatrixschool, aan N.V. Aannemingsbedrijf v.d. Wetering & v. Dalen,1955-1957.196. Gerrit Verboonstraat (Lange Nieuwstraat, Westvest), driehoek grondaan de N.V. Amsterdamse Bank, voor bouw kantoor, 1952-1955.197. Hoofdstraat nr. 201b, onbewoonbaar verklaarde woning, aan de firmaJ. Mak & zoon (eigenaresse van omliggende panden) met als doelsloop, 1958-1959.198. Hoogstraat nr. 137, aan J.J. van Waart, 1945-1955.199. Julianalaan, hoek Rubenslaan, aan firma Van Omme & De Groot,voor woningbouw (o.a. nr. 28), 1930-1954.200. Komiezenlaan, industrieterrein in Nieuw-Mathenesse aan de N.V.Terreinen Exploitatie Maatschappij, 1948-1959.201. Korte Kerkstraat nr. 9, sloop van het pand en verkoop van het perceelvoor nieuwbouw aan F. Willemse, 1955-1959.202. Lorentzlaan, Fahrenheitstraat en Morsestraat, aan N.V.Aannemingsbedrijf v.d. Wetering & v. Dalen, voor de bouw van 31woningen en 3 winkels, 1955.203-204. Meeuwensingel, in Tuindorp Kethel, voor woningbouw:203. Grond aan W.J. van Uden, 1954-1957.204. Grond aan N.V. Aannemingsbedrijf v.d. Wetering & v. Dalen,(7 woningen, nrs. 84-96 even), 1955-1957.1110. Meeuwensingel, ten Oosten van, verkoop 2337 m grond, 1958-1959.205-206. Molensingel, Populierenlaan, Iepenlaan en Kamperfoelielaan, grondomgeven door, in Tuindorp Kethel:205. Aan H. v.d. Kraan voor de bouw van 152 woningen, 1952-1956.206. De eerste 56 van 152 te bouwen woningen in dit gebied17


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>(Bouwplan Kethel, H. v.d. Kraan), aan de toekomstigebewoners, 1954.207. Dr. Noletstraat, hoek Sonderdanckstraat, aan J.A. Keizer, voorwoningbouw, 1954-1956.208. Noordvest nrs. 18-20, aan Handelsonderneming IMKO vooruitbreiding, 1956.209. Noordvestsingel, voor een oprit ten behoeve van de te bouwen N.V.<strong>Schiedam</strong>se Cartonnagefabriek, 1956-1957.210. Rotterdamsedijk, grond in Nieuw-Mathenesse, aan deAannemerscombinatie S.S.N. (Smits, Schotel en Noordzij) voor debouw van 217 woningen, 1947-1954. Met akte van verkoop, 1954maart 30.211-216. <strong>Schiedam</strong>seweg, grond voor woningbouw:211. Ten westen van, aan M.P. Kloppers en Zoon, 1954-1958.212. Ten westen van, aan H. Hooghart en Zoon, 1955-1958.213. Ten westen van, en aan de Hargsingel, de Ligusterlaan en deGouden Regenlaan, ten zuiden van het rioolgemaal, aan D.Moerman, 1956-1957.214. Ten westen van, tegenover de Dr. Sauerstraat, aan deverbindingsweg naar de Vlaardingerweg, aan P. Rodenburgvoor woningbouw, 1957-1959.215. Ten oosten van, en ten noorden van het rioolgemaal, aan A.C.Bouwens, 1954-1955.216. Ten oosten van, en ten zuiden van het rioolgemaal, aan H. v.d.Kraan, 1954-1957.217. Sonderdanckstraat, hoek dr. Noletstraat, aan J.A. van Reeuwijk, voorwoningbouw, 1953-1955.218. Sonderdanckstraat, aan W.J. van Uden (die ook grond overnam vanJ.A. van Reeuwijk en de Vereenigde Glasfabrieken <strong>Schiedam</strong> aangenoemde straat), voor woningbouw, 1949-1957.219-220. Stadhouderslaan:219. Nrs. 55-105 oneven (uitgezonderd nrs. 75, 95 en 97), grondachter de tuinen, aan de bewoners/eigenaren, 1950-1956.220. z.n., aan B.K.A. Kappelhof, voor woningbouw, 1933-1954.221. Villastraat nr. 3, grond achter woning, aan G. Verkade, vooruitbreiding, 1954-1955.222. Vijgensteeg, strook grond, terugverkocht aan W.H. van den Toorn’sIndustriële Ondernemingen N.V. In het kader van Onteigeningsplan“Ooievaarssteeg” waren in 1954 door genoemd bedrijf percelen aande Vijgensteeg aan de gemeente verkocht om te worden gesloopt,1956.223. Warande z.n., aan W.J. van Uden, voor woningbouw, 1956-1957.d. verhuur en verpachting1238. Erfpacht percelen grond en water langs en in de Wilhelminahaven; Processtukkenbetreffende de verplaatsing van dokken in de Wilhelminahaven en de daaruitvoortvloeiende wijziging van de erfpachtstukken ten name van de RotterdamseDroogdok mij. / Scheepsbouwmij. Nieuwe, 1949-1957.1 omslag18


245. Akten van verhuur, verpachting en erfpacht, 1954-1955.1 omslagTOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>246. Register houdende chronologische opgave van verpachting of verhuur van gronden percelen, nrs. 1587-1654, 1954 juli 24-1955 april 2.1 deel.N.B.: Perceelnummer 1654 heeft een datering die niet aansluit op voorgaandenummers, namelijk 1954 december 24.1232. Verordening 1958 regeling uitgifte in erfpacht van grond ten behoeve van handelen nijverheid, 1958.1 omslag247. Bericht van Burgemeester en Wethouders aan de Directeur van de <strong>Gemeente</strong>lijkeWoningdienst, dat zij de huuropzegging van panden die gesloopt moeten worden,voortaan zelf aan de huurders zullen melden, en niet meer via genoemde Dienst,1959 december 30.1 stuke. ruiling224-232,1218. Stukken betreffende ruiling van grond en water, 1948-1960. Alfabetisch geordendop naam van de locatie die eigendom wordt van de gemeente.9 omslagen224. Kerkweg, grond met J.A. Vlugman, in het kader van hetonteigeningsplan “Tuindorp Kethel”, 1956-1957.225. Schie, Vijgensteeg, Groenweegje en Sint Anna Zusterstraat, perceelbegrensd door, grondcorrectie met N.V. Wenneker & Co., 1953-1955.227. Noordeinde, hoefstal (travalje) van P. Schellekens, voor een strookgrond achter zijn smederij aan het Noordeinde voor een toegang naarde Vlaardingerweg, 1955-1956.228. Noordvestlaan nrs. 18-4 en 38 en Noordvestsingel nrs. 37 en 47, gronden gebouwen met de N.V. <strong>Schiedam</strong>se Cartonnagefabriek, in hetkader van de onteigeningsplannen “Nieuwland” en “Nieuwland II”,1948-1960.1218. Noordvestsingel, percelen grond met N.V. Distilleerderij J.J. MelchersWz. in het kader van het onteigeningsplan Nieuwland II, 1956-1957.229. <strong>Schiedam</strong>seweg nr. 109, grond met M. Poot, in het kader van hetonteigeningsplan “Tuindorp Kethel”, 1955-1956.230. <strong>Schiedam</strong>seweg nr. 117, grond met A. Breugem-Poot, in het kader vanhet onteigeningsplan “Tuindorp Kethel”, 1955-1956.231. Sterrebos, grond aan de noordkant van de Kilometerlaan, van N.V.Dok- en Werfmaatschappij Wilton Feijenoord, voor grond nabij deJulianalaan, 1955.232. Vlaardingseweg nr. 27, woning van G.J. Beekenkamp, in het kadervan het onteigeningsplan “Tuindorp Kethel”, voor een terrein aan deKerklaan voor de bouw van een huis met garage, 1958-1960.f. onteigeningsplannen19


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>234-244. Onteigeningsplannen, 1945-1959. Alfabetisch geordend op naam van de locatie.11 omslagenN.B.: Voor de uitvoering, zie ook hierboven bij Aankoop en onteigening en bijruiling.234. Havendijk, voor de bouw van flatwoningen, 1953-1957.235. Kepplerstraat I en II, voor uitbreidingsplan, 1947-1956.236. Landvreugd, ten westen van Kethel, onder meer voor woningbouw,sportvelden en een begraafplaats, 1956-1959.237-240. Ooievaarssteeg:237. Algemeen plan, 1945-1948.238. Uitvoering onteigening, betreffende woningen in Boterstraat,Groenweegje, Ooievaarssteeg en Spinhuispad, 1948-1952.239. Uitvoering onteigening, betreffende woningen inOoievaarssteeg, Raam, Schie, Spinhuispad, St. AnnaZusterstraat, 1948-1951.240. Uitvoering betreffende W.H. van den Toorn’s IndustriëleOndernemingen N.V. aan de Vijgensteeg, 1947-1956.241. Poldervaart, ten westen van, voor de aanleg van sportvelden, 1950-1960.242. Poldervaartbrug (Sportparkbrug), voor de aanleg van de toegangswegvanaf de <strong>Schiedam</strong>seweg naar de te bouwen brug, 1958-1960.243. Spinhuispad, 1951-1954.244. Stadhuis, nieuw, eerste plan (niet doorgegaan), 1953-1956.1.4 Financiën251-256. Algemene begrotingen van inkomsten en uitgaven, met memories van toelichtingen begrotingen van de gemeentelijke bedrijven, diensten en instellingen, 1954-1959.6 pakken251. 1954.252. 1955.253. 1956.254. 1957.255. 1958.256. 1959.257-267. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de begroting:Begrotingsdossiers, bijlagen en verdelingsstaten en door de Gedeputeerde Statengoedgekeurde wijzigingen van de begroting, 1954-1959.11 pakkenN.B.: Bij de goedgekeurde wijzigingen gaat het bij de zwarte nummers om deAlgemene Dienst en bij de rode B-nummers om de Bedrijven.257. 1954, bijlagen, verdelingsstaten, toelichtingen en stukken betreffendebegrotingswijzigingen.258-259. 1955.258. Begrotingsdossier en bijlagen.259. Goedgekeurde begrotingswijzigingen.260-261. 1956.260. Begrotingsdossier en bijlagen.261. Goedgekeurde begrotingswijzigingen.20


262-263. 1957.262. Begrotingsdossier en bijlagen.263. Goedgekeurde begrotingswijzigingen.264-265. 1958.264. Begrotingsdossier en bijlagen.265. Goedgekeurde begrotingswijzigingen.266-267. 1959.266. Begrotingsdossier en bijlagen.267. Goedgekeurde begrotingswijzigingen.268-279. Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1954-1959.12 delen268. Inkomsten 1954.269. Uitgaven 1954.270. Inkomsten 1955.271. Uitgaven 1955.272. Inkomsten 1956.273. Uitgaven 1956.274. Inkomsten 1957.275. Uitgaven 1957.276. Inkomsten 1958.277. Uitgaven 1958.278. Inkomsten 1959.279. Uitgaven 1959.TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>280-285. <strong>Gemeente</strong>rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1954-1959. Met bijlagen.6 delen280. 1954.281. 1955.282. 1956.283. 1957.284. 1958.285. 1959.286-287. Bijlagen bij de gemeenterekening, 1954-1959.1 pak en 1 omslag286. 1959: Uitloting 4% lening 1952 (burgerzinlening), 1958 december 18.N.B.: Omslag gesloten met vier zegels.287. Van het Algemeen Leningfonds, 1954-1959, vastgesteld door deGedeputeerde Staten van Zuid-Holland.288-291. Vastgestelde rekeningen van <strong>Gemeente</strong>lijke bedrijven en instellingen, opalfabetische volgorde, 1954-1959.3 pakken en 1 omslag288. Stukken betreffende de rekening van de <strong>Gemeente</strong>lijke Fondsen,1954, 1955 en 1956, de laatste in verband met de liquidatie, 1 januari1957.289. Stukken betreffende de rekening van de <strong>Gemeente</strong>lijke TechnischeBedrijven, G.T.B. (Gasfabriek, Waterleiding en Electriciteitsbedrijf),1953-1959.290. Grondbedrijf, 1954-1959.21


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>291. Woningbedrijf, 1954-1958.1225. Stukken Bank voor Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n, betreffende de verzilvering vandividendbewijzen, effectendepot en bonusaandelen en deelneming inaandelenkapitaal, 1955-1959.1 omslag1202. Begrotings- en rekeningsvoorschriften 1931 en wijzigingen, 1955-1959.1 omslag1148. Verordening betreffende de controle op het financieel beheer (ex art. 265bis e.v.der gemeentewet) "Controleverordening", 1956.1 omslag1205. Stukken betreffende vaste geldleningen aan derden, 1953-1957.1 omslag1.5 Administratie en archief297. Stukken betreffende de invoering van de nieuwe spelling (Koninklijk Besluit 1947maart 19) in ambtelijke stukken, inclusief de standaardisering van wat facultatiefis, 1947-1955.1 omslag1151. Stukken betreffende het beheer van overgebrachte archieven door het<strong>Gemeente</strong>archief en de inspectie van niet overgebrachte gemeentelijke archieven,1954-1959.1 omslag1.6 Verkiezingen314. Stukken betreffende de afwijzing van het verzoek tot instelling van een wijkraadvoor Kethel, 1955-1956.1 omslag315. Stukken betreffende een nieuwe indeling van de stemdistricten in verband met demechanisatie van het bevolkingsregister, 1955-1958.1 omslag316. Stukken betreffende de verkiezingen voor de gemeenteraad op 28 mei 1958, 1958.1 omslag1.7 Koninklijk bezoek317. Stukken betreffende het bezoek van koningin Juliana aan <strong>Schiedam</strong> op 18november 1953, 1951-1953.1 omslag1.8 Personeel318. Stukken betreffende een tijdelijke uitbreiding van het politiekorps, om de22


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>werkzaamheden op te vangen, verbonden met de voorbereiding van de Politie ophaar taak in oorlogstijd ter bescherming van de bevolking, 1952-1955.1 omslag319. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de Uitkeringsverordeningvoor het personeel, 1952-1962.1 omslag320. Stukken betreffende de aanstelling van M.J. Stoppel tot onbezoldigdgemeenteveldwachter, na ontslag als politieagent en aanstelling als gemeentebode,1953.3 stukken1207. Voorschriften geldende voor het gemeentepersoneel dat door ziekte of ongevalverhinderd is dienst te verrichten, 1953-1955.1 omslag1216. Uitkeringsregeling pensionering, 1953-1958.1 omslag1209. Verordening interim-regeling ziektekosten ambtenaren, 1953-1959.1 omslag321. Stukken betreffende de vaststelling en wijzigen van deArbeidsovereenkomstenverordening voor het personeel, 1953-1960.1 omslag322. Stukken betreffende de toekenning van een toeslag boven het vastgestelde loon aanpersoneel dat huishoudelijke diensten verricht op zaterdag en zondag, 1954-1955.1 omslag323. Stukken betreffende de verlening van een vaste aanstelling aanarbeidscontractanten, naar aanleiding van een verzoek van de Algemene Bond vanAmbtenaren, 1954 november 18 en een onderzoek van de gemeentebegroting 1955,1954-1956.1 omslag324. Stukken betreffende de invoering van het algemeen gebruik van prikklokken doorhet personeel van de <strong>Gemeente</strong>lijke Technische Bedrijven, volgens besluit vanburgemeester en Wethouders, 1954 mei 25, 1954-1957.1 omslag299. Stukken betreffende het beleid betreffende taakanalyse en functiebeschrijvingbinnen de organisatie, 1954-1958.1 omslag300-313. Stukken betreffende de beschrijving van functies binnen de organisatie, 1954-1958.Alfabetische geordend op naam van de afdeling, dienst of bedrijf.1 pak en 13 omslagen300. Belastingen.301. Bevolking, Verkiezingen, Burgerlijke Stand en Militaire Zaken23


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>(Afdeling B).302. Financiën en Personeelszaken.303. <strong>Gemeente</strong>ontvanger.304. <strong>Gemeente</strong>werken: Administratie en Weg- en Waterbouw.305. G.G. en G.D. (<strong>Gemeente</strong>lijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst).306. G.T.B. (<strong>Gemeente</strong>lijke Technische Bedrijven): Gas- enWaterdistributie, Elektriciteitsdistributie, Administratie en eenvergelijking tussen de administratieve functies bij de G.T.B. en deafdelingen Bevolking en Huisvesting.307. Huisvesting.308. Onderwijs.309. Openbaar Slachthuis: Administratie.310. Politie: Administratie.311. Sociale Zaken.312. Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst.313. Ziekenhuis.1211. Stukken betreffende Vakantieverlof, de regeling vakantieverlof en het minimumaantal dagen vakantieverlof, 1954-1958.1 omslag1190. Stukken betreffende de paraatheid van het politiekorps en voorschriften, richtlijnenen verslagen, 1954-1959.1 omslagN.B.: Niet openbaar.1210. Stukken betreffende verlof op zon-, feest- en gedenkdagen en vrijaf op 5 mei,1955.1 omslag325. Stukken betreffende de toekenning van een vergoeding (in afwijking van degeldende verordening) voor de opleiding van chauffeur aan personeel van de<strong>Gemeente</strong>lijke Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst en aan de fitters vande <strong>Gemeente</strong>lijke Technische Bedrijven die zijn aangewezen voor debinnendienstauto, 1955-1956.1 omslag1215. Regeling en verordening tot toekenning van een vakantietoelage, 1955-1957.1 omslag1208. Richtlijnen en voorschriften voor bevorderingen, 1955-1958.1 omslag1217. Stukken betreffende bezoldiging en gemeenteclassificatie, 1955-1959.1 omslag1212. Stukken betreffende overwerkvergoedingen, 1955-1959.1 omslag1213. Stukken betreffende toelagen en vergoedingen en vuilwerkvergoeding, 1955-1959.1 omslag24


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>326. Verzoek van Burgemeester en Wethouders aan de hoofden van dienst, een strafbaarfeit gepleegd door een ambtenaar te melden aan het college van B & W, 3 juli1956.1 stuk1214. Stukken betreffende reis- en verblijfkosten dienstreizen en vergoeding voorlunches en maaltijden, 1956-1957.1 omslag512. Stukken betreffende de vaststelling van de Verordening tot voorziening in depensioenuitzichten (pensioenverordening) van de leerkrachten bij het gesubsidieerdbijzonder kleuteronderwijs, 1956-1959.1 omslag327. Stukken betreffende de algemene toelageverordening voor gepensioneerden,vastgesteld door de Raad, 28 juni 1957.1 omslag328. Stukken betreffende de benoeming van burgemeester mr. J.W. Peek tot ridder in deOrde van de Heilige Gregorius de Grote, 1958-1959.1 omslag1139. Toekenningen van "Vrijwilligersmedailles" aan politiepersoneel, 1958-1959.1 omslag2. Belastingen337. Wijzigingen van de verordening tot heffing van een belasting op vermakelijkheden(1935, <strong>Gemeente</strong>blad nr. 4), van 1938 maart 11 tot en met 1957 februari 22.1 omslag336. Stukken betreffende de vantoepassingverklaring van belastingverordeningen ingebieden die op 1 april 1953 aan de gemeente zijn toegevoegd, volgensRaadsbesluit 1955 januari 21, 1950-1955.1 omslag329. Vrijstellingen van heffing van Vermakelijkhedenbelasting, verleend aan deChristelijke en de Katholieke Film Actie, 1954-1956.1 omslag330-335. Staten houdende opgaven van bijeenkomsten, voorstellingen, feesten en anderevermakelijkheden, 1954-1959.6 delen330. 1954.331. 1955.332. 1956.333. 1957.334. 1958.335. 1959.25


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1195. Bekendmakingen betreffende de aanslagregeling Hondenbelasting, 1956-1959.1 omslag3. Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingN.B.: Volgens de Basis Archief Code die in 1954-1960 werd gebruikt viel 'Ruimtelijkeordening' onder Volksgezondheid. In 2004 ligt die indeling niet meer voor de hand.Daarom is afgeweken van de oude ordening.3.1 Volkshuisvesting algemeen345. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening AangifteWoongelegenheid (Woonruimteverordening), en de vantoepassingverklaringdaarvan in de gebieden die in 1953 vanuit Rotterdam aan <strong>Schiedam</strong> zijntoegevoegd, 1948-1959.1 omslag346. Stukken betreffende de vaststelling van de Bouwverordening, ter vervanging vande verordening uit 1944, en de vantoepassingverklaring daarvan in de gebieden diein 1953 vanuit Rotterdam aan <strong>Schiedam</strong> zijn toegevoegd, 1950-1954.1 omslag1128. Verslagen van vergaderingen met woningbouwverenigingen, 1953-1959. Metcorrespondentie.1 omslag1132. Stukken betreffende woningbouw in Kethel, 1954-1958.1 omslag1131. Circulaires en correspondentie betreffende de financiering van woningwetbouw,1954-1959.1 omslag1204. Verslag van het Gemeenschappelijk Fonds Volkshuisvesting over de jaren 1955-1959, 1957-1960.1 omslag350. Stukken betreffende de uitvoering van de Algemene Woningtelling 1956 juni 30,waaronder de uitkomsten voor <strong>Schiedam</strong> van het Centraal Bureau voor deStatistiek, 1956.1 pak1222. Rapport aanbestedingwezen en prijsvorming in de woningbouw, 1958.1 omslag3.2 Uitbreidingsplannen338-340. Stukken betreffende werkzaamheden in het kader van Uitbreidingsplan “HetHoofd”, 1951-1959.1 pak en 2 omslagen338. Aanleg van de Maasboulevard, 1951-1959.339. Aanleg van een jachthaven en bouw van een restaurant ter voltooiing26


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>van de Maasboulevard, 1956-1959.340. Plan voor de bouw van restaurant Europoort aan de Maasboulevard,waarin de gemeente financieel deelnam, 1951-1959.1 omslag341. Stukken betreffende de aanleg van een recreatieterrein aan de Vlaardingerdijk,hoek Burgemeester van Haarenlaan, 1952-1958.1 omslag1237. Uitbreidingsplan Wilhelminahaven e.o.; vaststelling 16 januari 1953 engedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in Hoofdzaak (1944), 1953.1 omslag342. Stukken betreffende de gedeeltelijke intrekking van Uitbreidingsplan in onderdelen“Oud-Mathenesse III” (noodzakelijk na grenswijziging met de gemeenteRotterdam in 1953), betreffende het perceel begrensd door de Rotterdamsedijk, deHogenbanweg en de Boylestraat. Met wijziging van de bebouwingsvoorschriftenen vaststelling van de voorgevelrooilijnen, 1953-1956.1 omslag343. Stukken betreffende de vaststelling van het Aanvullend Uitbreidingsplan inhoofdzaak (“Spaanse Polder”) als gevolg van de grenswijziging tussen <strong>Schiedam</strong>en Rotterdam, 1955.1 omslag1233. Berekening over het gehele uitbreidingsplan Nieuwland, 1957-1958.1 omslag344. Stukken betreffende de afstemming met plannen van de gemeente Rotterdambetreffende het Uitbreidingsplan in hoofdzaak (“Oost-Abtspolder”), 1957-1958.1 omslag3.3 Afbraak, sloop en verbetering en verhuur1235. Stukken betreffende 34 woningen en 1 waterstokerij aan de Parallelweg, waaronderde Rijksbijdrage voor oorlogschade, huurverhoging, jaarlijkse rijksbijdrage enverbeteringen aan de woningen, 1948-1966.1 omslag351. Stukken betreffende het slopen van de panden aan de Laan ons Genoegen in hetkader van het Plan tot krotopruiming en sanering van de complexen Laan onsGenoegen en Noordvestlaan, 1950-1957.1 omslag349. Stukken betreffende het ter beschikking stellen van woonruimte aan werknemersvan buiten de gemeente (migratie-contingent) ten behoeve van de N.V. Dok- enWerfmaatschappij Wilton-Fijenoord, N.V. Nederlandse Spoorwegen en N.V. DeJong, Scheepswerf en machinefabriek (Vlaardingen), 1954-1956.1 omslag360-361 Stukken betreffende de vaststelling van de huur van woningwetwoningen en andere27


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>gemeentewoningen, 1954-1955, 1957.2 omslagen360. Verhogingen per 1954 januari 1 en 1955 september 1.361. Verhogingen per 1957 augustus 1.352-359. Stukken betreffende de onbewoonbaarverklaring van panden, 1954-1959.8 omslagen352. Achter de Teerstoof nr. 26, 1954-1957.353. Broersveld nr. 72, 1955.354. Herenstraat nrs. 41-2, 1958-1959.355. Hoofdstraat nrs. 149-6, 8, 10, 12 en 14, 1957-1958.356. Hoofdstraat nrs. 201-7 en 8, 1958.357. Kreupelstraat nr. 42 (onderdeel van nrs. 38-44, waarvoor de verklaringuiteindelijk niet werd afgegeven), 1954-1955.358. Noordmolenstraat nrs. 54a en b, 1958-1959.359. Roosbeek nr. 9/16, 1955-1956.1129. Periodieke opgaven van onttrekking van woningen aan de bestemming, 1957-1959.1 omslag3.4 Stichten van woningena. door de <strong>Gemeente</strong>370. Stukken betreffende de uitvoering van de bouw van 47 woningen aan deDaltonstraat, Fahrenheitstraat en Morsestraat in Oud-Mathenesse, 1946-1956.1 pak377-380. Stukken betreffende de bouw van de flat Nieuwland (172 woningen) en dekoningin Emmaflat in de polder Nieuwland (omgeving Vlaardingerdijk) tenbehoeve van bejaarden, door Aannemerscombinatie S.S.N. (Smits, Schotel enNoordzij), 1947-1957.1 pak en 3 omslagen377. Bestekken en voorwaarden, aanbesteding en gunningen, 1948.378. Tekeningen, behorend bij de gunning van het bouwkundig gedeelte,1947-1948.379. Tekeningen, behorend bij de gunning van de aanleg van de centraleverwarming, warmwatervoorziening en brandleiding, 1948.380. Voorbereiding en uitvoering, 1947-1957.373. Stukken betreffende de bouw van 80 woningen aan de Lorentzlaan doorAannemingsbedrijf Gebroeders Kwaaitaal, 1948-1957.1 pak390. Stukken betreffende de bouw van 102 woningen volgens het systeem Airey(montagebouw) in Tuindorp Kethel door N.V. Nederlandse Maatschappij voorVolkshuisvesting (NEMAVO), 1949-1957.1 pak391. Stukken betreffende de bouw van 178 woningen aan de Vlaardingerdijk, doorAannemerscombinatie S.S.N. (Smits, Schotel en Noordzij), 1951-1955.28


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1 omslag381-388. Stukken betreffende de bouw van 700-800 woningen in de polder Nieuwland, doorN.V. Muijs & de Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf, 1951-1959.1 pak en 7 omslagen381. Stukken betreffende het bouwplan voor 996 woningen in de polderNieuwland (respectievelijk 412, 318 en 266 woningen), waaronder het700- en het 900 woningenplan, 1955-1958.382. Het plan in het algemeen, voorbereiding en uitvoering en tekeningen,1951-1955.383. 12 woningen, 1951-1955.384. 128 woningen met bestek en voorwaarden en contract van aanneming,1951-1959.385. 124 woningen, 1952-1959.386. 184 woningen, 1952-1959.387. 9 winkels en 9 garages, 1952-1956.388. 152 woningen, 1953-1959.371. Stukken betreffende de bouw van 168 woningen aan de Goeman Borgesiuslaan ende P.J. Troelstralaan, door N.V. Bredero’s Bouwbedrijf, 1952-1954.1 omslag365-367. Stukken betreffende de bouw van 202 woningen aan de Burgemeester vanHaarenlaan, Prof. Treubplein, Dr. Wibautplein en P.J. Troelstralaan, door N.V.Muijs & de Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf, 1952-1956.3 omslagen365. Voorbereiding en uitvoering, 1952-1956.366. Bestek en voorwaarden, gunning en contract van aanneming, 1954-1956.367. Tekeningen, 1952.392. Stukken betreffende de uitvoering van de bouw van 61 woningen aan de Dr.Zamenhofstraat door N.V. Brederode’s Bouwbedrijf, 1952-1958.1 omslag375-376. Stukken betreffende de bouw van 479 woningen tussen de Nieuwe Damlaan en hetDr. Wibautplein, door N.V. Muijs & de Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf,1953-1958.1 pak en 1 omslag375. Contract van aanneming, voorbereiding en uitvoering, 1954-1958.376. Tekeningen, 1953-1955.372. Stukken betreffende de bouw van flats aan de Havendijk, door N.V. Bouw- enAannemingsbedrijf Van Omme & De Groot, in het kader van Uitbreidingsplan“Havendijk”, 1954-1955.1 pak368-369. Stukken betreffende de bouw van 228 woningen aan de Burgemeester vanHaarenlaan, Van Hoogendorpstraat, Van Limburg-Stirumstraat en Van der Duynvan Maasdamstraat, door N.V. Muijs & de Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf,1954-1957.29


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>2 omslagen368. Voorbereiding en uitvoering, 1954-1957.369. Bestek en voorwaarden, gunning en contract van aanneming, 1955-1956.374. Stukken betreffende de bouw van 412 woningen ten oosten van de NieuweDamlaan (Colijnstraat en Piersonstraat), bestek en voorwaarden en tekeningen,1956.1 omslag389. Stukken betreffende de bouw van 294 woningen, de Spieringshoekflat inVijfsluizen en de Wilhelminaflat bij de Burgemeester van Haarenlaan enVlaardingerdijk, door N.V. Muijs & de Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf,1956.1 omslag1191. Stukken betreffende de Spieringshoeksflat, de Vijfsluizenflat en de Wilhelminaflat,aangaande de bezetting van de dienstwoningen, de naamgeving van de flats, dewijziging van de indeling flatwoning Vlaardingerdijk 486, het verbruik van de cv,de aanschaf van een industriestofzuiger en diverse klachten, 1956-1959.1 omslag362-364. Stukken betreffende de financiering van woningbouw door het Woningbedrijf,1956-1959 (1964).3 omslagen362. Complex van 497 of 479 (aantallen door elkaar gebruikt) woningen endrie complexen van totaal ca. 900 woningen in Nieuwland, ten oostenvan de Nieuwe Damlaan, volgens continubouwcontract, 1956-1962.363. Complex van 454 woningen in Nieuwland, ten noorden van deBurgemeester van Haarenlaan, volgens continubouwcontract, 1957-1959.364. Complex van 1000 woningen in het kader van het vijfjarencontractmet Muijs & De Winter Bouw- en Aannemingsbedrijf N.V. uitRotterdam en voor de bouw van een complex Goignet-woningen inNieuwland Oost, 1958-1964.b. door Woningbouwverenigingen en particulieren393. Stukken betreffende de bouw van 28 woningen aan de Lekstraat, Complex E, doorwoningbouwvereniging “Eendracht”, 1950-1955.1 omslag1166. R.K. Ziekenhuis-Dr. Noletstichting en R.K. vereniging voor ziekenverpleging:stukken betreffende de bouw van het verpleegsterhuis aan de Juliana vanStolbergstraat, met bouwvergunning en stukken betreffende de verbouwing van dezolder, 1953-1956.1 omslag394. Stukken betreffende de bouw van 31 woningen en 3 winkels aan de Lorentzlaan,door Bouw- en Aannemingsbedrijf v.d. Wetering & van Dalen, 1955-1956.1 omslag30


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>395. Stukken betreffende de bouw van 10 vrije middenstandswoningen aan de<strong>Schiedam</strong>seweg door H. v.d. Kraan, 1955-1956.1 omslag396. Stukken betreffende de aankoop van grond en de bouw van een bankgebouw metwoning, <strong>Schiedam</strong>seweg 36, hoek Zwaluwlaan en 4 woningen aan de<strong>Schiedam</strong>seweg 38, 40, 50a en b, door D. Baron, 1956-1959.1 omslag1130. Afgewezen verzoeken voor de bouw van een houten woning, 1957-1959.1 omslag3.5 Groenvoorzieningen en landschapsschoon1135. Stukken betreffende het tegengaan van ontsiering door reclame in beschermdlandschap, 1957-1959.1 omslag1187. Verzoek van bewoners van de <strong>Schiedam</strong>seweg om een strook grond langs dePopulierenlaan te bebossen om de achtergelegen woonbuurt aan het uitzicht teonttrekken, 1958.1 omslag3.6 Bestrating1219. Vergunningen voor inritten aan de Cleefstraat, Meeuwensingel, NieuweMathenesserstraat, Prins Bernhardlaan, Strickledeweg en Willem de Zwijgerlaan,1955-1959.1 omslag1144. Vergunningen voor het hebben van een inrit bij verschillende bedrijven aan deKommiezenlaan, 1956-1958.1 omslag1184. Ontheffing van het verbod voor het aanleggen en hebben van een inrit bij depanden Warande nrs. 99, 125, 131 en 154, 1956-1959.1 omslag1178. <strong>Schiedam</strong>se weg; omlegging van de <strong>Schiedam</strong>seweg in verband met de bouw vaneen school, de aanleg van een voetpad, de kredietverstrekking voor riolering enverbreding, de verbetering van de verlichting en de ontheffing van het verbod voorhet aanleggen en hebben van een inritten huisnummers 69, 71, 72, 74, 80, 82, 84,94, 96, 106,108, 118, 120 en 246, 1956-1960.1 omslag1185. Ontheffing van het verbod voor het aanleggen en hebben van een inrit bij depanden Westpolderstraat nrs. 2 en 6, 1957.1 omslag1160. Verlenging van de Meeuwensingel tot de aan de Kerklaan, 1959.1 omslag31


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1161. Kredietverstrekking voor de verlening en de aanleg van een spoorwegovergang opde Nieuwe Damlaan, overeenkomst met de N.V. Nederlandsche Spoorwegen,1959.1 omslag4. Openbare orde en zedelijkheid1103. Stukken betreffende verzoeken tot het verlenen van vergunningen voor het makenvan muziek aan de openbare weg, 1953-1955.1 omslag397. Stukken betreffende de inrichting en verbetering van het woonwagenkamp aan deOude Dijk, 1953-1959.1 omslag405. Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op het verstrekken vansterke drank in het klein op de openbare weg, 1932 en de vantoepassingverklaringdaarvan in de gebieden die in 1953 vanuit Rotterdam aan <strong>Schiedam</strong> zijntoegevoegd, 1954.1 omslag572-577. Stukken betreffende verleende, gewijzigde, vervallen verklaarde en ingetrokkenvergunningen en verloven voor alcoholhoudende drank (verlof A) en alcoholvrijedrank (verlof B), 1954-1959.1 pak en 5 omslagen572. 1954.573. 1955.574. 1956.575. 1957.576. 1958.577. 1959.408. Stukken betreffende het houden van een gratis voetbalpool, zonder vergunning opgrond van de Loterijwet, omdat de opbrengst van de kaartverkoop ten goede komtaan de vakantieschool van de <strong>Schiedam</strong>se Gemeenschap, 1955.1 omslag1175. Advies betreffende bumperspelen, 1955.1 omslag1228. Stukken betreffende de vondst van goederen in <strong>Schiedam</strong> van verongelukteschepen, 1955-1956.1 omslag407. Stukken betreffende de verlening van ontheffing van het verbod op de openbareweg paarden te voorzien van oogkleppen (Algemene Politieverordening 1950, art.66), 1955-1959.1 omslag409. Stukken betreffende de afwijzing van een aanvraag door de Nederlandse32


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken voor een jaarlijksesubsidie en toekenning van een eenmalige subsidie voor het vervangen van eenreclamebord, 1956.1 omslag399. Handtekeningenlijst van bewoners van de Nieuwe Maasstraat tegen overlast doorrolschaatsers, gevolgd door verbod van Burgemeester en Wethouders terolschaatsen op genoemde straat met ingang van 14 april 1956.3 stukken1172. Vuurwapenvergunning voor A.L.A. Peute, 1958.1 omslag5. Bevolking603-605. Woningkaarten, kaartsysteem houdende opgave van hoofdbewoners per adresinclusief woonschepen, grotendeels alfabetisch op straatnaam, ca. 1937-1955.3 pakken603. 1937-1955.604. idem605. idem400. Stukken betreffende de huur van een brandvrije kluis in het gebouw van devoormalige Loopuyts Bank N.V., Lange Nieuwstraat 133a (later 197), alsarchiefruimte voor de bevolkingskaarten en registers van de Burgerlijke Stand,1942, 1944, 1957.1 omslag1108. Stukken betreffende het gebruik van de Citograafmachine en het onderzoek naarde mechanisatie van het bevolkingsregister, 1952-1959.1 omslag347. Lijsten houdende opgave van personen die in 1953 vanuit <strong>Schiedam</strong> naarVlaardingen zijn verhuisd, 1953-1954.1 omslag348. Lijsten houdende opgave van aantallen ingeschrevenen bij Bureau Huisvesting envan personen aan wie verhuisvergunningen zijn afgegeven, met reden vanverhuizing, 31 december 1953-30 december 1959.1 pak401. Bevolkingsstatistiek, maandoverzichten met aansluitend een jaaroverzicht, 1954-1959.1 omslag1127. Vergunningen en ontheffingen voor ligplaatsen voor woonschepen, 1954-1959.1 omslag402. Stukken betreffende huisnummering en -vernummering, 1954 februari 25-1960februari 15.1 omslag33


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>403. Stukken betreffende onderzoek door de vreemdelingendienst van degemeentepolitie naar de identiteit van Notius Johannes Pool, oorspronkelijkafkomstig uit Indonesië en in 1955 verhuisd van Rotterdam naar <strong>Schiedam</strong>, 1955-1956. (Werkelijke identiteit Soepeno Raden).1 omslag404. Stukken betreffende onderzoek door de vreemdelingendienst van degemeentepolitie naar de identiteit van Martin Palijama, in verband met deverstrekking van een verblijfsvergunning, 1956-1957. (Ambonees, in 1951 uitIndonesië naar Nederland gekomen, daarna uit woonoord Lunette te Vught naar<strong>Schiedam</strong>, Lekstraat 51b. Weigert Indonesisch paspoort aan te vragen omdat hij hetgezag van Indonesië over Ambon niet erkent).1 omslag6. Gezondheidszorg6.1 Voeding410. Stukken betreffende overeenkomsten met destructiebedrijf Overschie, N.V. Gekro,betreffende de vernietiging van vee en vlees, 1935-1959.1 omslag411. Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de keuring van waren,1936 en de vantoepassingverklaring daarvan in het gebied Kethel, dat in 1941 aan<strong>Schiedam</strong> is toegevoegd, en de gebieden die in 1953 vanuit Rotterdam zijntoegevoegd, 1936, 1947, 1954.1 omslag414-420,1174. Stukken betreffende het Openbaar Slachthuis, 1938-1959.7 omslagen en 3 stukken414. Vaststelling van de verordening op de Keuringsdienst van vee envlees, 1938, wijzigingen en de vantoepassingverklaring daarvan in degebieden die in 1953 vanuit Rotterdam aan <strong>Schiedam</strong> zijn toegevoegd,1938-1939, 1943, 1954-1956.415. Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering vanrechten ten behoeve van de Keuringsdienst van vee en vlees, 1955,september 23, ter vervanging van de in 1950 vervallen en in 1945vastgestelde vorige verordening, 1945-1959.416. Wijzigingen van het Algemeen Reglement van het OpenbaarSlachthuis, 1947-1957.417. Vaststelling van de verordening, regelende het gebruik van hetOpenbaar Slachthuis, 1949 juni 21, en wijziging 1958 augustus.418. Instelling van de Slachthuiscontactcommissie, met als doel een goedcontact tussen de groepen georganiseerde gebruikers en het hoofd vande Keuringsdienst van vee en vlees (directeur Slachthuis), 1954.419. Vaststelling van de verordening op de verkoop van buitenlands vleesen paardenvlees, als aanvulling op de verordening op deKeuringsdienst van vee en vlees, 1954-1956.420. Instructies voor het personeel van de Keuringsdienst van vee en vlees,34


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>vastgesteld 1954, juli 30 en wijzigingen, 1954-1958.1174. Notulen van de vergaderingen van de Commissie vanMedezeggenschap, 1954-1959.412. Stukken betreffende de vaststelling van de verordening op de inrichtingen tot hetverbruiken van eet- en drinkwaren, wijzigingen en vantoepassingverklaring opgebieden die vanuit Rotterdam aan <strong>Schiedam</strong> zijn toegevoegd, 1939-1940, 1942,1954, 1958.1 omslag413. Stukken betreffende de drinkwatervoorziening in <strong>Schiedam</strong>-West, 1954-1958,1 omslag6.2 Ziekten, ongevallen en verpleging1203. Stukken betreffende bevolkingsonderzoek naar tuberculose en andere ziekten doorde stichting Tuberova, 1950-1957.1 omslag421. Verordening ter voorkoming van besmettelijke ziekten in scholen enkinderbewaarplaatsen (Jeugdverordening besmettelijke ziekten), vastgesteld 1947november 21 en vantoepassingverklaring op aan <strong>Schiedam</strong> toegevoegde gebieden,1954.1 omslag1126. Stukken betreffende inentingen, waaronder invoering van de immunisatiekaart,informatie betreffende kinderverlamming-, polio- en pokkeninentingen en statenvan verrichte vaccinaties, 1955-1959.1 omslag1153. Verpleegtarieven voor het <strong>Gemeente</strong>ziekenhuis en "kwestie Noorse stuurman",1955-1959.1 omslag1152. Notulen van de medezeggenschapscommissie <strong>Gemeente</strong>ziekenhuis, 1956-1959.1 omslag1155. Verkeersongevallen overkomen aan personeel van Dok- en werf-maatschappijWilton Fijenoord N.V., 1957.1 omslag1229. Beschrijving van het landelijk ent-administratie-systeem en de invoering hiervan in<strong>Schiedam</strong>, 1959.1 omslag6.3 Lijken422. Stukken betreffende wijzigingen van de verordening op de heffing vanbegrafenisrechten op de Algemene Begraafplaats (<strong>Gemeente</strong>blad 1900, nr. 36),1922-1959.1 omslag35


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>N.B.: In deze verordening is ook het onderhoud van de graven geregeld.423. Stukken betreffende de uitbreiding van de (Nieuwe) Algemene Begraafplaats,tussen de Poldervaart en de Burgemeester van Haarenlaan, 1952-1956.1 omslag1230. Algemene Begraafplaats. Stukken betreffende de Algemene Begraafplaats,waaronder de afschaffing van het klassenstelsel, de plaatsing van grafstenen en deomplanting van de begraafplaats, 1955-1959.1 omslag6.4 Milieuhygiëne424. Electromotoren-verordening (als aanvulling op de Hinderwet), vastgesteld 1936maart 17, vantoepassingverklaring op aan <strong>Schiedam</strong> toegevoegde gebieden, 1954en wijziging, 1934, 1936, 1954.1 omslag406. Stukken betreffende de bestrijding van reigers op diverse plaatsen in de gemeente,1946-1958.1 omslag298. Stukken betreffende het leggen van twee afvalwaterleidingen van het terrein van deGasfabriek naar de Nieuwe Haven, ter voorkoming van stankoverlast in deomgeving van de Willemskade, 1950-1958.1 omslag425-434. Stukken betreffende de aanleg van rioleringen, 1952-1957.10 omslagen425. Noordmolenstraat en St. Anna Zusterstraat, 1952-1954.426. Tussen het gemaal aan de Stadhouderslaan en de Penninglaan, eennevenriool, 1953-1954.427. Achter de Vlaardingerstraat, 1953-1955.428. Noordvest, 1954-1955.429. Met straataanleg, in Kethel, een weg ten oosten van de<strong>Schiedam</strong>seweg en ten westen daarvan de verbindingsweg met deVlaardingseweg, 1954-1955.430. Voor het gebied langs de Buitenhavenweg, en de bouw van eenrioolgemaal aan dezelfde weg (met aankoop en ruil van grond), 1954-1957.431. In Bijdorp en <strong>Schiedam</strong>seweg, 1955-1956.432. <strong>Schiedam</strong>seweg, tussen het gemaal en Kethel, 1955-1956.433. Oude Maasstraat en Beijerlandsestraat (vervanging), 1955-1957.434. Hoofdriolering bij gemaal Nieuwland, 1959.1231. Stukken betreffende de verwerking van huisvuil door de VAM, een klacht overstankoverlast en de verwerking van huisvuil van Maassluis en Overschie in<strong>Schiedam</strong>, 1953-1955.1 omslag435-437. Stukken betreffende het onderhoud van rioleringen, met name het ophalen36


(repareren van verzakkingen), 1953-1957.3 omslagen435. Tuindorp Kethel, 1953-1956.436. Fabriplein en Oud-Mathenesse, 1954-1955.437. Vriendschapstraat en Mariastraat, 1956-1957.TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1177. Kredietverlening voor de aanleg van riolering in het oude dorp Kethel, 1954.1 omslag578-583. Stukken betreffende verleende, gewijzigde en ingetrokkenHinderwetvergunningen, 1954-1959. (Nader toegang nr. 243)6 pakken578. 1954.579. 1955.580. 1956.581. 1957.582. 1958.583. 1959.1227. Stukken betreffende de vervuiling van de stad, 1956.1 omslag1173. Stukken betreffende de verontreiniging door stof op de Lange Haven, rook op deEmmastraat en het Groenweegje en onderzoek naar bodem- enluchtverontreiniging, 1956-1958.1 omslag438. Stukken betreffende de financiële ondersteuning (via een lidmaatschap met ingangvan 1960), van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw enPlantkunde, 1959.1 omslag7. Openbare veiligheid7.1 Bescherming Bevolking (B.B.)439. Stukken betreffende de vorming en bijeenkomsten van een plaatselijke commissievan het Nationaal Instituut “Steunt Wettig Gezag”, 1948-1958.1 omslagN.B.: Het Nationaal Instituut S.W.G. werd in 1948 bij het begin van de KoudeOorlog opgericht als verbindingsorgaan tussen de regering en Nederlandersdie als vrijwilligers steun aan het wettig gezag willen verlenen. In 1958 werdhet Instituut opgeheven.440. Stukken uit het Beschermings- en Organisatieplan van de Dienst BeschermingBevolking, A-Kring Rotterdam, <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen, voor wat betreft deopbouw van de organisatie in <strong>Schiedam</strong>, met documentatie, 1949-1951.1 omslag441. Stukken betreffende het waarschuwingssysteem (Sireneplan) in <strong>Schiedam</strong> van deDienst Bescherming Bevolking, A-Kring Rotterdam, <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen,37


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1952-1956.1 omslag1112. Beschikbaarstelling van wervingslokalen ten behoeve van de BeschermingBevolking en later Brandweer, 1952-1959 ( 1960).1 omslag442. Stukken betreffende ambtenaren die een leidinggevende functie hebben gehad in deDienst Bescherming Bevolking, A-Kring Rotterdam, <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen,1952-1959.1 pak met 23 omslagen1. Algemeen: voordracht personeel, in dienst 1952 september 1.2. Bijl. M., plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 11, geboren 1897 januari26.3. Bruin, P. Jr., plaatsvervangend wijkgroepscommandant, wijken 5-8,geboren 1912 april 20.4. Crama, J., plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 8, geboren 1925november 23.5. Hofman, F., plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 5, geboren 1928 maart15.6. Hollander, G. den, wijkhoofd, wijk 10, geboren 1899 mei 25.7. Huijskes, P., plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 7, geboren 1889januari 4.8. Huijzer, C., plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 9, geboren 1906 juni17.9. Jung, O.M., plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 9, geboren 1896 maart17.10. Kemp, J., wijkhoofd, wijk 7, geboren 1894 november 18.11. Kooijman, M., plaatsvervangend wijkgroepscommandant, wijken 9-11, geboren 1902 januari 21.12. Mak, P., wijkgroepscommandant, wijken 5-8, geboren 1894 april 23.13. Mulder, A.A., wijkhoofd, wijk 8, geboren 1906 maart 28.14. Oosten, P.W. van, wijkhoofd, wijk 9, geboren 1917 oktober 23.15. Putten, J.M. van, Wijkgroepscommandant, wijken 9-11, geboren 1889augustus 18.16. Schilt, H. wijkhoofd, wijk 11, geboren 1909 oktober 16.17. Segboer, S.J.C., wijkhoofd, wijk 5, geboren 1909 februari 18.18. Sonneveld, J., wijkhoofd, wijk 6, geboren 1904 december 11.19. Teerds, A., plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 10, geboren 1902december 18.20. Vaandrager, W., plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 10, geboren 1887februari 11.21. Vries, M. de, plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 8, geboren 1920 juli7.22. Wijsbroek, H.T.J.M., plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 5, geboren1911 mei 15.23. Wolff, F.A. de, plaatsvervangend wijkhoofd, wijk 6, geboren 1912december 19.443. Stukken betreffende oefeningen en oefenterreinen in <strong>Schiedam</strong> ten behoeve van deDienst Bescherming Bevolking, A-Kring Rotterdam, <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen,38


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1953-1959.1 omslag444. Stukken betreffende panden in <strong>Schiedam</strong> in gebruik door de Dienst BeschermingBevolking, A-Kring Rotterdam, <strong>Schiedam</strong> en Vlaardingen, 1954-1958.1 omslag7.2 Brandweer445. Stukken betreffende de aan- en verkoop van vervoermiddelen, 1953-1954.1 omslag446. Stukken betreffende de verordening betreffende de organisatie en het beheer van degemeentelijke brandweer, vastgesteld door de Gedeputeerde Staten der provincieZuid-Holland, 1957 april 18.1 omslag550. Stukken betreffende de brandbeveiliging van het Stedelijk Museum, 1958-1959.1 omslag7.3 Overige veiligheidsmaatregelen447. Stukken betreffende de vaststelling en wijzigingen van de verordening op de liften,1950-1957.1 omslag1122. Bliksembeveiliging gemeentegebouwen, 1955.1 omslag8. Waterstaat448-449. Stukken betreffende de opheffing (ontpoldering) van polders en overname vanonderhoudsverplichtingen door de gemeente, 1943-1959.2 omslagen448. Polder Oud-Mathenesse, 1943-1954.449. Klein-Babberspolder, 1954-1959.1140. Vergunningen voor werken of voorwerpen in of langs waterwegen, 1943-1961.1 omslag1162. Vernieuwen van de kademuur langs de Lange Haven nabij de Bokkensteeg, 1952-1955.1 omslag450-452. Stukken betreffende verbeteringen, aangebracht aan de West-Frankelandsedijk,1952-1954, 1957.3 omslagen450. Wijziging van de buitenberinging, 1952-1954.451. Versterking nabij de zweminrichting, 1953.452. Spuisluisvoorziening na ontmanteling van de zweminrichting tenbehoeve van werken aan de Wilhelminahaven, 1957.N.B.: Zie ook inv. nr. 455 betreffende de vernieuwing van de39


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>Spuisluis.453. Stukken betreffende het herstel, na de watersnoodramp van 31 januari op 1 februari1953, van de Havendijk tussen de Rijnstraat en de Hoofdstraat, 1953.1 omslag1221. Reglement van het Hoogheemraadschap van Schieland, 1953-1955.1 omslag454. Stukken betreffende de bouw van een nieuw gemaal, voor de West-Abtpolder ende Hargpolder, in verband met het maken van een recreatiegebied ten oosten vande Poldervaart, 1953-1956.1 omslag1197. Stukken betreffende verschillende werkzaamheden aan de kademuren aan de Schie,1953-1959.1 omslag455. Stukken betreffende de vernieuwing van de Spuisluis bij de Wilhelminahaven,tussen de Havendijk en de West-Frankelandsedijk, 1953-1959.1 pak1123. Aanwijzing en benoemingen (plaatsvervangend) hoofdingelandenHoogheemraadschap van Schieland, 1954-1959.1 omslag456. Stukken betreffende de verhoging van de buitenwaterkeringen, 1954-1959.1 omslag1159. Vernieuwen van de kademuur langs de Buitenhavenweg tegenover de Hooikade ennabij de Glasfabriek, 1954-1959.1 omslag457. Stukken betreffende de vernieuwing van de Buitensluis, tussen de Buitenhaven ende Voorhaven, 1955.1 omslag1164. Vernieuwen van de kademuur langs de Nieuwe Haven ter hoogte van deSchoolstraat tot aan de Westerhaven, 1955-1956.1 omslag1224. Ontwerpwijzigingen en aanvulling Delflands keur Hoogheemraadschap vanDelfland, 1955-1957.1 omslag1136. Vergunningen van het Hoogheemraadschap Delfland en het bestuur Polder Oost-Abt voor afwateringsbuizen, rioleringen door dijken en aanleg van kaden, 1955-1959.1 omslag1196. Stukken betreffende de verontreiniging van zeewater, waaronder, internationale40


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>overeenkomst, uitvoering door Tankercleaning en correspondentie met degemeenten Dordrecht en Vlaardingen, 1955-1961.1 omslag458. Stukken betreffende een niet ingewilligd verzoek van Machinefabriek Van der Bor& Co. en anderen, maatregelen te nemen tegen overstromingsgevaar in deHoofdstraat en omgeving, 1956.1 omslag9. Verkeer9.1 Wegen1200. Recht van overpad van Warande 125 naar Nassaulaan en betreffende de VanRuysdaellaan 35, 1950-1957.1 omslag459-470. Stukken betreffende straataanleg, 1952-1960. Alfabetisch geordend op naam vanlocatie.12 omslagen459. Burgemeester Van Haarenlaan, in verband met de bouw vanflatwoningen (met name betreffende de kredietverlening), 1954-1955.460. Burgemeester Van Haarenlaan, Honnerlage Gretelaan en Damlaan,1955.461. Damlaan, ten oosten van de, 1956-1958.462. Hogenbanweg en Rotterdamsedijk, 1955-1956.463. In de Klein Babberspolder in verband met de bouw van 178woningen, 1955.464. Noordvestsingel, ten noorden van de, 1956-1957.465. Poldervaart, aanleg van voet- en rijwielpaden en -bruggen langs enover de, 1955-1956.466. Poldervaartbrug, toegangswegen naar de, 1958-1960.467. Prof. Kamerlingh Onneslaan, doortrekken tot aan deOverschiessestraat, 1959.468. <strong>Schiedam</strong>seweg, ten oosten van de, 1955-1956.469. In proefvlakken van de <strong>Schiedam</strong>seweg naar het uitbreidingsplan“Landvreugd”, 1959.470. Vlaardingerdijk, afrit naar de Burgemeester Honnerlage Gretelaan,1952-1959.9.2 Bruggen en ponten471-475. Stukken betreffende de nieuwbouw of vervanging van bruggen, 1949-1959.Alfabetisch geordend op naam van locatie.1 pak en 4 omslagen471. Overneming van het Hoogheemraadschap Delfland van de brug overde Poldervaart bij de Halve Maan en de bouw van de Blauwe Brug,1949-1955.472. Bouw van de Noordvestbrug, 1950-1959.473. Vervanging van de Korte Havenbrug, 1954-1959.474. Groot onderhoud aan de elektrisch bewogen ophaalbrug over de41


Varkenssluis, de Hoofdbrug, 1955-1957.475. Bouw van een brug bij de Vijfsluizen, 1955-1959.TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>476. Stukken betreffende de pontverbinding over de Noordvestgracht (1875, 1934-1935,1938-1939), 1953-1954, 1957-1960.1 omslagN.B.: De pont verdween in 1960 na de ingebruikneming van de nieuwe brug overde Noordvest.1188. Stukken betreffende de Koemarktbrug, 1955-1956.1 omslag9.3 Spoorwegen477. Stukken betreffende de verbreding en beveiliging van de spoorwegovergangOverschiessestraat-Overschiesseweg, 1951-1957.1 omslag478-480. Stukken betreffende de bouw van onderdoorgangen, 1954-1959.2 omslagen en 3 tekeningen478. In het verlengde van de Hogenbanweg, spoorlijn <strong>Schiedam</strong>-Rotterdam, 1955-1959.479. Het slaan van de eerste paal voor de onderdoorgang van Rijksweg 20onder de spoorlijn <strong>Schiedam</strong>-Delft, 1957.480. Laanslootseweg en verhoging van perrons in het kader van deuitbreiding van het emplacement <strong>Schiedam</strong>, ca. 1954, 3 tekeningen481-483. Stukken betreffende het maken van overbruggingen nabij hetspoorwegemplacement <strong>Schiedam</strong>, 1955-1957.3 omslagen481. Onteigening van percelen grond ten name van de N.V. NederlandseSpoorwegen ten behoeve van de bouw van overbruggingen van deOverschiesseweg en de <strong>Schiedam</strong>se Schie, 1955.482. Bouw van overbrugging van de ’s-Gravelandse Kade, 1955-1957.483. Bouw van overbrugging van de <strong>Schiedam</strong>se Schie, 1956-1957.484. Stukken betreffende de bouw van een onderstation aan de ’s-Gravelandse Kade, inde lijn Rotterdam-Amsterdam door N.V. Spoorwegopbouw, 1956-1957.1 omslag485. Stukken betreffende de overneming van de onderhoudsplicht van die delen van deKerklaan en de Joppelaan die grenzen aan de overgang van de spoorlijnAmsterdam-Rotterdam, van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, volgensraadsbesluit 1959 april 24, 1958-1959.1 omslag9.4 Waterwegen486-489. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van regelingen betreffende hetverkeer in de havens van <strong>Schiedam</strong>, 1923-1959.4 omslagen42


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>486. Havenreglement en vantoepassingverklaring op gebieden die aan<strong>Schiedam</strong> zijn toegevoegd, 1923, 1935, 1947, 1954-1955, 1957-1959.487. Verordening houdende bepalingen betreffende het verstrekken vanproviand en andere goederen aan boord van schepen envantoepassingverklaring van op gebieden die aan <strong>Schiedam</strong> zijntoegevoegd, 1947-1948, 1954.488. Verordening op de heffing en op de invordering van een belastingonder de naam van Havenloodsgeld, 1952-1959.489. Aanwijzing van de Nieuwe Haven tegenover de Schoolstraat alsligplaats voor schepen, voor het lossen van zand en grind, 1952-1954.1154. Verordening kadegeld, 1952-1958.1 omslag1198. Aanleg van een jachthaven in de Spuihaven (Balkengat), overleg metwatersportverenigingen, opspuiting Balkengat en aanbrengen basaltglooiing langsde Jachthaven, 1953-1958.1 omslag1199. Wilhelminahaven: baggerwerk en opspuiten Balkengat, vernieuwen en plaatsenvan dukdalven en oevervoorzieningen, 1954-1959.1 omslag9.5 Communicatie1189. Telefooncellen: ontheffingen ten name van de P.T.T. (Plaatselijke TelefoondienstRotterdam), 1954-1958.1 omslag10. Economie10.1 Handel en industrie490. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de verordening tot regelingvan de opkoperij en vantoepassingverklaring daarvan op gebieden die aan degemeente zijn toegevoegd, 1940-1941, 1951-1952, 1954.1 omslag1157. Verordening regelende de heffing van marktgeld, 1951-1957.1 omslag491. Stukken betreffende de sanering van het melkhandelbedrijf, 1951-1958.1 omslag492. Stukken betreffende de garandering van geldleningen ten behoeve van de vestigingvan bedrijven op het industrieterrein ten westen van de Schie, 1954-1956.1 omslag1168. Opgaven van de voorlopige raming van de oogst 1954 ten behoeve van hetCentraal Bureau voor de Statistiek en herinneringspublicatie naar aanleiding van deopheffing van de commissie van bijstand voor de landbouwstatistiek, 1954-1956.43


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1 omslag1192. Verordening tot regeling van de opkoperij in de gemeente <strong>Schiedam</strong>, 1959.1 omslag10.2 Energievoorziening493. Stukken betreffende de opwekking van elektriciteit met behulp van de windmolens“De Vrijheid” en “De Walvisch”, 1951-1954.494. Stukken betreffende de uitvoering van de overeenkomst en een conflict met degemeente Rotterdam betreffende de levering van elektriciteit, 1952-1955. Met eenexemplaar van de overeenkomt, 1938.1 omslag1170. Stukken betreffende het aanbrengen en verbeteren van verlichting op diverselocaties en de ombouw van gaslantaarns naar elektrische verlichting, 1952-1959.1 omslag1147. Gemeenschappelijke gasvoorziening Zuid-Holland: gemeenschappelijke regelingen leden algemene raad, 1953-1959.1 omslag495. Stukken betreffende de bijdrage van <strong>Schiedam</strong> aan de Nationale EnergieManifestatie E-55, 1954-1955.1 omslag496. Basisrapport betreffende de gasvoorziening, van de directeur van de <strong>Gemeente</strong>lijkeTechnische Bedrijven, en het vervolg van het Basisrapport, 1954, 1956.2 stukken1113. Door GS verleende vergunningen voor elektriciteitsvoorziening <strong>Schiedam</strong>-West enWilton Feijenoord en grondoverdracht, 1954-1959.1 omslag398. Stukken betreffende de aanleg van een bovengrondse hoogspanningslijn 150 kVtussen <strong>Schiedam</strong> en Delft door de N.V. Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, 1954-1959.1 omslag497. Stukken betreffende de levering van elektriciteit aan de grote industrieën aan deBuitenhavenweg, rechtstreeks vanuit Schakelstation <strong>Schiedam</strong>-Oost, 1957.1 omslag498. Stukken betreffende de aanleg van hoogspanningskabels van schakelhuis<strong>Schiedam</strong>-West naar de in aanbouw zijnde blokken van 545 en 900 woningen inNieuwland, 1957.1 omslag10.3 Kabels en leidingen44


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>1181. Vergunningen verleend door de provincie Zuid-Holland voor het (ver)leggen enhebben van kabels en leidingen van de Dienst Technische Bedrijven van degemeente <strong>Schiedam</strong>, op diverse locaties, 1950-1959.1 omslag1183. Vergunningen verleend door de N.V. Nederlandse Spoorwegen voor het(ver)leggen en hebben van kabels en leidingen van de Dienst Technische Bedrijvenvan de gemeente <strong>Schiedam</strong>, op diverse locaties onder de spoorlijn Amsterdam-Rotterdam, locatie Parallelweg, 1954-1959.1 omslag1236. Stukken betreffende de aanleg van de NATO-pijpleiding Ypenburg-Woensdrecht,1955-1956.1 omslag1180. Vergunningen verleend door de besturen Hargpolder, Noord-Kethelpolder,Nieuwlandsepolder, Oost-Abtspolder en Rijkswaterstaat voor het (ver)leggen enhebben van kabels en leidingen van de Dienst Technische Bedrijven van degemeente <strong>Schiedam</strong>, op diverse locaties, 1956-1959.1 omslag1179. Vergunningen verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland voor het(ver)leggen en hebben van kabels en leidingen van de Dienst Technische Bedrijvenvan de gemeente <strong>Schiedam</strong>, op diverse locaties, 1959.1 omslag1182. Vergunningen verleend door de N.V. Nederlandse Spoorwegen voor het(ver)leggen en hebben van kabels en leidingen van de Dienst Technische Bedrijvenvan de gemeente <strong>Schiedam</strong>, op diverse locaties onder de spoorlijn <strong>Schiedam</strong>-Hoekvan Holland, 1959.1 omslag11. Welzijn499. Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van een nieuw<strong>Gemeente</strong>ziekenhuis, 1947-1950, 1958-1959.1 pakN.B.: Voor de eigenlijke bouw zie <strong>Gemeente</strong>bestuur 1960-1969.500-507. Stukken betreffende de toekenning van subsidie aan organisaties, werkzaam op hetterrein van welzijn, 1949-1960.8 omslagen500. Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, 1929, 1931, 1955-1957.501. Kruisverenigingen, subsidieregeling vastgesteld 1956 januari 13,1949-1956.502. Samenwerkende verenigingen “Het Groene Kruis en het Wit-GeleKruis, afdeling Kethel”, 1954-1960.503. Stichting Voor- en Nazorg Geesteszieken, afdeling Zuid-Holland,1954 (oprichting en eerste subsidie)-1959.504. R.K. Zeemanshuis “Stella Maris”, 1954-1955.505. Stichting “De Zonnebloem” voor het gebied van de gemeenten45


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong><strong>Schiedam</strong>, Vlaardingen en Maassluis, 1955-1960.506. Commissie voor Huishoudelijke- en Gezinsvoorlichting <strong>Schiedam</strong>,1955-1960.507. Stichting Bureau voor Rechtsbijstand aan on- en minvermogenden teRotterdam, 1955-1958.508. Stukken betreffende de zorg voor de getroffenen van de watersnoodramp van 31januari op 1 februari 1953 in <strong>Schiedam</strong>, 1953-1955.1 pak509. Stukken betreffende de vaststelling van de vergoeding aan de R.K. Verenigingvoor Ziekenverpleging “Dr. Noletstichting”, voor de verpleging vanminvermogende patiënten, 1953, 1956.1 omslag1149. Stukken betreffende de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, 1953-1959.1 omslag510. Notulen van de vergaderingen van de Commissie Bejaardenzorg, 1954 januari 21-mei 4.1 omslag511. Stukken betreffende de hulp aan vluchtelingen, 1954-1957.1 omslag1169. Stukken betreffende de hulpverlening aan gerepatrieerden uit Indonesië en Nieuw-Guinea, 1955-1972.1 omslag1156. Stukken betreffende de instelling van de Plaatselijke Coördinatie Commissie voorhet Woonwagenwerk te <strong>Schiedam</strong>, 1959.1 omslag12. Onderwijs12.1 Organisatie513-519. Schoolgeldkohieren, 1953/1954-1959/1960.7 pakken513. Bijzonder Uitgebreid Lager Onderwijs (U.L.O.), 1953/54-1959/1960.514. Openbaar Uitgebreid Lager Onderwijs (U.L.O.), 1953/54-1959/1960.515. Nijverheids Avond Onderwijs, 1954/55-1959/1960.516. R.K. Middelbare Handels Avondschool, 1954/55-1959/1960.517. Gymnasium, 1954/55-1959/1960.518. Kleuteronderwijs, 1957/58-1959/1960, met inliggend voor 1957/58het tweede, derde en vierde kohier, voor 1958/1959 het tweede enderde kohier en voor 1959/1960 het tweede kohier.519. <strong>Gemeente</strong>lijke Middelbare Handels Avondschool, 1954/55-1959/1960.520. Stukken betreffende toekenning van subsidie aan de Stichting School-46


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>tandverzorging <strong>Schiedam</strong> (opgericht in 1949), 1953/1954-1959/1960.1 omslag521. Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de Verordening op de heffingen invordering van schoolgeld voor de gemeentelijke kleuterscholen, 1956-1958.1 omslag12.2 Schoolgebouwena. openbaarKleuter- en Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.)522. Stukken betreffende de stichting van een schoolbuitenhuis ofschoolvakantiecentrum in Oosterhout, voor het Openbaar Onderwijs te <strong>Schiedam</strong>,1953-1959.1 pak528. Stukken betreffende de inrichting van de oude school voor G.L.O. aan de<strong>Schiedam</strong>seweg in Kethel als kleuterschool, 1954.1 omslag523-525. Stukken betreffende de bouw van een tweede school voor G.L.O. in Nieuwland, deA.H. Gerhard-school op de hoek van de Burgemeester van Haarenlaan en de<strong>Schiedam</strong>seweg en direct daarnaast een kleuterschool op de hoek van de<strong>Schiedam</strong>seweg en de (Nieuwe) Damlaan, 1955-1959.3 pakken523. A.H. Gerhardschool, 1955-1959 en stukken betreffende beideschoolgebouwen.524. Kleuterschool, 1955-1957.525. Bouw van schoolgebouw en gymnastieklokaal en naamgeving, 1955-1957.526-527. Stukken betreffende de bouw van een derde Openbare School voor G.L.O. (14klassen) en een kleuterschool (4 klassen) in Nieuwland, de Prof. Dr. J.H.Gunningschool, Burgemeester van Haarenlaan 871, 1956, 1958-1960.2 omslagen526. G.L.O. school, 1956, 1959.527. Kleuterschool, 1956, 1958-1960.529. Stukken betreffende de bouw en eerste inrichting van een openbare kleuterschoolin het gebouw van de “Finse school” aan de Fahrenheitstraat en het Lorentzplein,1956-1957.1 omslagVoortgezet Onderwijs530. Stukken betreffende de herdenking van het 75-jarig bestaan van het StedelijkGymnasium, 1954.1 omslag47


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>b. Protestant-ChristelijkKleuter- en Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.)531. Stukken betreffende de bouw en uitbreiding van de Koningin Julianaschool voorG.L.O., Vlaardingseweg nr. 23, door de Vereniging voor ChristelijkVolksonderwijs in Kethel, 1948-1957.1 pak532. Stukken betreffende de bouw van de “Prinses Marijke”-school voor G.L.O. met 8klassen aan de Dr. De Visserlaan in Nieuwland, door de Vereniging totbevordering van het Christelijk onderwijs, 1952-1956.1 pak533. Stukken betreffende de bouw van de Prins Bernhardschool voor G.L.O. aan deBurgemeester van Haarenlaan in Nieuwland, door de Vereniging tot bevorderingvan Christelijk Onderwijs, 1955-1958.1 omslag534. Stukken betreffende de bouw van een school met 7 klassen voor G.L.O. inNieuwland, door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, de JohannesCalvijnschool aan de Nieuwe Damlaan, 1956-1958.1 omslagVoortgezet Onderwijs535. Stukken betreffende de verkoop van grond aan de Burgemeester Honnerlage-Gretelaan in Nieuwland, aan de Vereniging van Christelijke Nijverheidsscholenvoor de bouw van een Ambachtsschool (ook wel Technische of Nijverheidsschoolgenoemd), 1952-1954.1 omslag536. Stukken betreffende de restauratie en uitbreiding van het gymnastieklokaal van deRehobothschool voor Uitgebreid Lager Onderwijs (U.L.O.), Tuinlaan nr. 64, doorde Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, 1955-1957.1 omslagc. Rooms-KatholiekKleuter- en Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.)537. Stukken betreffende de bouw van de St. Martinusschool voor G.L.O., Iepenlaan nr.45 in Kethel, door de St. Willibrordusstichting, 1951-1956.1 omslag538. Stukken betreffende de bouw van een school voor G.L.O. in Nieuwland West, aande Schaepmansingel, door de Sint Willibrordusstichting voor Rooms-Katholiekonderwijs, 1952-1955, 1959.1 omslag539. Stukken betreffende de bouw van (de tweede) R.K. School voor G.L.O. met 848


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>klassen, in Kethel-Noord door de St. Willibrordusstichting, 1954-1958.1 omslag540. Stukken betreffende de bouw van een kleuterschool aan de Perenlaan nr. 5 inKethel, door de St. Willibrordusstichting, 1957-1961.1 omslag<strong>541</strong>. Stukken betreffende de bouw van de R.K. Kleuterschool in Nieuwland-Oost, Mgr.Nolenslaan, in de R.K. noodkerk, 1958-1964.1 omslagVoortgezet Onderwijs542. Stukken betreffende de verkoop van grond aan de Burgemeester van Haarenlaan inNieuwland, aan de Stichting voor Katholiek Nijverheidsonderwijs voor Meisjes“St. Liduina” voor de bouw van de St. Liduina Huishoud- en Industrieschool,1949-1956.1 omslag543. Stukken betreffende de bouw en eerste inrichting van de R.K. School voorUitgebreid Lager Onderwijs (U.L.O.), met 8 klassen in Nieuwland-Oost, Mgr.Nolenslaan nr. 99, door de St. Willibrordusstichting, 1951-1958.1 pak544. Stukken betreffende de reservering van een terrein voor de bouw van de R.K.Lagere Technische school, Mgr. Nolenslaan nr. 99, 1955-1957, 1959.1 omslag13. Kunst en cultuur1142. Vaststelling van de verordening en bevoegdheden Commissie voor het StedelijkMuseum, 1950-1959.1 omslag545. Stukken betreffende het gebruik, onderhoud en afbraak van de muziektent aan dePerenlaan in Tuindorp Kethel, 1952-1959.1 omslag551. Stukken betreffende de commissie van onderzoek naar de mogelijkheden voor eenMuziekschool in <strong>Schiedam</strong> (ingesteld 1953 januari 5), 1953-1955.1 omslag1133. Bruikleenovereenkomsten voor het lenen van kunstvoorwerpen van het Rijk, 1953-1959.1 omslag552. Stukken betreffende de toekenning van subsidie aan de Stichting <strong>Schiedam</strong>seToonkunst Muziekschool, 1953-1960.1 omslag546. Stukken betreffende de steunverlening aan de uitgave en verkoop van “<strong>Schiedam</strong>seMiniaturen”, een reeks monografieën over de geschiedenis van <strong>Schiedam</strong>, verzorgd49


door De <strong>Schiedam</strong>se Gemeenschap, 1954-1955.1 omslagTOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>548. Stukken betreffende de aanwijzing door het College van Burgemeester enWethouders van C.L. Moerman als secretaris van de Stichting Natuurbescherming<strong>Schiedam</strong>, op voordracht van de stichting, 1955-1956.1 omslag233. Afdruk van de akte van schenking van de heer A. de Groot te <strong>Schiedam</strong> aanburgemeester J.W. Peek ten behoeve van de kas van het <strong>Schiedam</strong>s Politie MuziekGezelschap, ter waarde van 665 gulden per jaar, voor de periode van 1955-1958,1955 december 27.1 stuk553. Stukken betreffende de fusie tussen Muziekschool “Centraal” (Stichting<strong>Schiedam</strong>se Muziek- en Balletschool) en het Toonkunst Muzieklyceum tot ééngesubsidieerde gemeentelijke Muziekschool, 1955-1956.1 omslag1134. Stukken betreffende optredens en het nieuw instrumentarium van het <strong>Schiedam</strong>sPolitie Muziek Gezelschap, 1955-1958.1 omslag14. Gemeenschapsopbouw en religie554. Stukken betreffende de uitvoering van de nieuwe zondagswet, 1953-1957.1 omslag555. Stukken betreffende de bouw van een buurthuis, aan het Dr. Wibautplein, tenbehoeve van de nieuwe wijk, gebouwd in de polder Nieuwland, 1954-1957.1 pak.1138. Rapport betreffende de toekomstige kerkelijke voorzieningen in <strong>Schiedam</strong> van hetResearch-Centrum en Planbureau Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut, 1956.1 omslag556. Stukken betreffende de verlening van een tijdelijke bouwvergunning voor 10 jaarvoor een Gereformeerde noodkerk, ten westen van de <strong>Schiedam</strong>seweg,Zwaluwlaan 103 in Tuindorp Kethel, 1957.1 omslag557. Stukken betreffende de bouw van een R.K. noodkerk aan de Mgr. Nolenslaan, tenbehoeve van Nieuwland-Oost, 1958.1 omslag15. Sport en recreatie558. Stukken betreffende het beheer en onderhoud van zwemplaatsen in de open lucht,1946-1957.1 pak50


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>559. Stukken betreffende de aanleg van sportvelden aan de Oudedijk, 1947-1956 en metname 1959-1960 ten zuiden van Sportpark “Thurlede” voor voetbalverenigingS.V.D.P.W. dat het terrein aan de Laanslootseweg/Parallelweg moet verlaten.1 omslag560. Stukken betreffende de bouw van openlucht zwembad Bad Groenoord in TuindorpKethel, 1952-1957.1 pak561. Stukken betreffende Sportpark “Harga”, ten westen van de Poldervaart en tennoorden van de spoorlijn Hoek van Holland-Rotterdam, 1952-1959.1 pak562-564. Stukken betreffende de verlening van subsidie en materiële steun aan organisaties,actief op het gebied van sport, 1952-1959.3 omslagen562. <strong>Schiedam</strong>se Footbal- en Athletic-Club D.H.S., verstrekte geldleningvan 7000 gulden volgens raadsbesluit 1953 mei 29, 1952-1958.563. Voetbal- & Honkbalvereniging “<strong>Schiedam</strong>”, verstrekte geldlening van5000 gulden volgens raadsbesluit 1959 januari 16, 1958-1959.564. Sportbeoefening in de jeugdafdelingen van de plaatselijkeverenigingen, 1958-1960.565. Stukken betreffende de aanleg van een sportveld aan de Laanslootseweg(omgeving Rijksweg 20, inmiddels verdwenen), 1954-1955.1 omslag566. Stukken betreffende de bouw van een houten jeugdrecreatiegebouw op de hoek vande Nieuwe Damlaan en de Burgemeester Honnerlage Gretelaan, en verplaatsingnaar elders in de als tweede genoemde straat, 1954-1958.1 omslag567. Stukken betreffende het beschikbaar stellen van sportterreinen voor de zomeravondStraatvoetbalcompetitie voor 12-21 jarige jongens, 1957-1959.1 omslagN.B.: De eerste competitie was in 1951, de laatste in 1958.1143. Huishoudelijk reglement voor de sportraad, 1958.1 omslag16. Landsverdediging1150. Stukken betreffende de klaprooskranslegging ter herdenking van de gevallenen uitde Tweede Wereldoorlog (Remembrance Day), 1953-1959.1 omslag1146. Subsidie aan de Nederlandse Militaire Bond Pro Rege, 1953-1960.1 omslag568. Correspondentie met het Ministerie van Oorlog, Directoraat Personeel, AfdelingDienstplicht en het Ministerie van Marine betreffende de inlijving in Militaire51


Dienst van bepaalde schepelingen, 1954-1956.1 omslagTOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>547. Stukken betreffende de viering van de nationale feestdag 5 mei, Bevrijdingsdag,1954-1958.1 omslag1145. Subsidie aan de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen, 1955-1959.1 omslagIII. Documentatie569. Teksten over de <strong>Schiedam</strong>se havens, foto’s van de werven Wilton-Fijenoord enGusto, en pagina’s 3-10 uit Wilton-Fijenoord Nieuws van oktober 1953, bedoeldvoor de publicatie “The Netherlands Seaports-De Nederlandse Zeehavens”, 1953.1 omslagIV. Gedeponeerd archief1. Archief van de financiële commissie, 1954-1959N.B.: De Financiële Commissie is de raadscommissie die de rekening beoordeelt na deaccountant en de <strong>Gemeente</strong>raad daarover adviseert.570-571. Notulen van de vergaderingen, 1954 februari 17-1959.2 pakken570. 1954 februari 17-1956 oktober 31.571. 1957-1959.52


TOEGANGSNUMMER <strong>541</strong>BIJLAGENConcordansOud 'aanvulling op het archief'Nieuw589 1103-1113590 1114-1119, 1121-1124591 1120, 1126-1132592 1133-1140593 1141-1153594 1154-1166595 1167-1176596 1177-1186597 1187-1193598 1194-1202599 1203-1211600 1212-1222601 1223-1232602 1233-123853

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!