13.07.2015 Views

Nederland schreeuwt om trailertalent - Nederlands Film Festival

Nederland schreeuwt om trailertalent - Nederlands Film Festival

Nederland schreeuwt om trailertalent - Nederlands Film Festival

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K07ADV.indd 2 25-09-2011 17:15:58De beste Nederlandse festivallms, voor iedereenWij houden niet zomaar van lms; wij zijn er gek op. Ook dievan eigen bodem. En we willen dat iedereen kan meegenieten.Daarom zijn we hoofdsponsor van het Nederlands FilmFestival. Zo steunen we de Nederlandse lmindustrie, terwijlwe voor iedereen – ook thuis – een unieke selectie van lmsbereikbaar maken. Sterker nog; de hoogtepunten van hetNederlands Film Festival delen wij al tijdens het festival metonze klanten thuis, via UPC On Demand. Te gek, toch?Geniet mee en kijk voor meer informatie op upc.nl/gekoplmBlack Butterflies: © 2010 A-Film Distribution - Alles Is Liefde: © 2010 A-Film Distribution - De Eetclub: © 2010 Dutch Filmworks. Komt Een Vrouw Bij De Dokter: © 2010 Dutch Filmworks. Het Geheim: © 2010 A-Film Distribution - De Avonden: © 2010 Cine Vista. Kruistocht In Spijkerbroek:© 2010 Dutch Filmworks. Joy: © 2010 A-Film Distribution - Dik Trom: © 2010 Video Film Express. Simon: © 2010 A-Film Distribution - Sonny Boy: © 2010 A-Film Distribution - Mijn Opa De Bankrover: © 2010 A-Film Distribution - De Gelukkige Huisvrouw: © 2010 Dutch Filmworks. Majesteit:© 2010 A-Film Distribution - New Kids Turbo: © 2010 Video Film Express. Paradise Now: © 2010 A-Film Distribution - Alle rechten voorbehouden.


K07ADV.indd 4 25-09-2011 17:16:09Jouw gids voor kunst en cultuurWelke films, concerten, festivals, en muziek mag je niet missen?Met de Volkskrant altijd kunst en cultuur bij de hand.vk.nl/events


K07RED.indd 5 27-09-2011 16:41:56Regisseur Jaap van Eyck en zijn ‘hoofdrolspeelsters’ op de première foto Ramon MangoldAuditant Kiki zingt de longen uit haar lijf om toegelaten te worden tot de Opera-academieDe O-Factor van Jaap van Eyck‘Uiteindelijk doen we allemaal auditie’Gisteren stond een aantal diva’sop het premièrepodium vanDiva’s. Voor regisseur Jaap vanEyck was het maken van dezedocumentaire een feest. ‘Ik wastotaal begeistert door de schoonheidvan de opera.’Van een regisseur die een documentairemaakt over de slopende gang naar hetoperapodium, veronderstel je een groteaffiniteit met het muzikale genre. Nietsis echter minder waar. Tot voor kort hadJaap van Eyck nog nooit een concertgebouwvan binnen gezien, laat staandat hij klassieke muziek in zijn bezit had.‘Als mijn vader tijdens kerst een klassiekstuk opzette, smeekten wij gillend omde Beatles. Ik had er weinig mee op.’Van Eycks documentaire Lost in Music,waarvoor hij studenten van het AmsterdamsConservatorium volgde, brachtdaar verandering in. De fascinatie is totop de dag van vandaag gebleven: ‘Vanalle opleidingen die we voor de documentairefilmden, was die van opera hetkleinst. We sloegen die daarom over.Maar de operawereld liet me niet los: deschoonheid, de dramatiek, het keihardewerken en het doorzettingsvermogen.Ook intrigeerde de exclusiviteit van diewereld me: de Dutch National OperaAcademy ontvangt vanuit de hele wereldhonderden aanmeldingen, terwijl ermaar zes plekken zijn te vergeven. Daarmóest ik een film over maken.’In Diva’s volgt de regisseur vier jongevrouwen op hun zenuwslopende padnaar dat exclusieve operapodium. Drievan hen doen auditie voor de Nederlandseopera-academie, terwijl eentjediezelfde gewilde opleiding juist verlaatvoor een carrière in Zürich. ‘Het warenstuk voor stuk interessante meidendie echt bezeten zijn van opera. Huntoewijding is onvoorstelbaar. Ze gevenalles voor hun droom, maar wordenhelaas niet allemaal beloond met eentoelating. Ik was blij dat ook sommigeafgewezen kandidaten uiteindelijk tochin de film wilden.’Na het maandenlang volgen van vier‘diva’s’ is het kijken naar ‘amateuristischeprutsers’ een moeilijke opgavevoor Van Eyck. Met gekromde tenenkijkt hij naar talentenjachten op tv.‘Mijn zoontje en vriendin zijn fan,helaas. Voor mij is het alsof ik naarde lokale voetbalclub kijk in plaatsvan AC Milan of Manchester United.Operazangers zijn topsporters. Ookmijn eigen vak valt hierbij in het niet.Vergeleken bij operazangers zijn filmmakersluie mietjes.’ Maar de regisseurziet ook parallellen met zijn beroep:‘Uiteindelijk doen we allemaal auditie.Noodgedwongen verkopen we onszelf,omdat ons succes sterk afhangt vanandermans mening.’Frustratie en stress bleven de regisseurniet altijd bespaard. Desondankservaarde Van Eyck het maken vanDiva’s als een feestje, precies zoals hijvan plan was. Van leermeester EddyTerstall, met wie hij als regie-assistentwerkte aan diverse films, kreeg VanEyck een wijze raad mee. ‘Eddy zeialtijd dat film maken een feestje moetzijn. Ik ergerde me daar steeds aan: ikvond dat de lat zo hoog mogelijk moestliggen en deze uitspraak klonk mij telui. Maar hij had gelijk. Je krijgt nietvaak de kans om mooie films en documentaireste maken. Het mag dus besteen vakantie zijn. Zo lang je maar niette vaak een ligbedje opzoekt.’ NJDiva’s – Jaap van Eijckwo28-9 14:00, City 3Regisseur Johannes Sigmond over Il Lombardia en wielrennenMelancholie rond het Como-meerDocumentairemaker Johannes Sigmondmaakte met zijn debuut Il Lombardia eenlofzang op de ‘koers van de vallende bladeren’,oftewel de Ronde van Lombardije. Hijlegt uit dat aanwezig zijn bij die Italiaansekoers meer is dan een middagje sport kijken:het is eerder een religieuze beleving.Waarom moest deze documentaire er komen?‘Ik had een missie. Het is de mooiste koers die erbestaat, maar krijgt weinig aandacht. Zelfs wielerliefhebberslaten de Ronde van Lombardije somslinks liggen. Omdat we er steeds maar drie of vierdagen waren, had ik niet eens de tijd om zelf tefietsen. Wat ik dan wel deed? We volgden bijvoorbeeldde ‘Polenta-man’. Hij wachtte zes uur langsde kant op de renners, met espresso en polenta,een heerlijk streekgerecht. Die man herbergt voormij de ziel van de volger.’Wat is er zo anders in Lombardije?‘Een eerste verschil: in Frankrijk dronk ik langsde kant op de Ventoux bier. De Italianen drinkengrappa, prosecco en espresso. Daarnaast wordtwielrennen in Lombardije geassocieerd methet hogere en wordt de sport met een religieusJohannes SigmundWielrennen wordt in Lombardije met een religieus fanatisme beledenfanatisme beleden. Zelfs de dood speelt een rol.Dood, leven, herfst en wielersport komen samenin Noord-Italië. Zo worden er in de kapel op deGhisallo voor de renners en de overledenen kaarsjesgebrand. Het is bijna een wielertempel: dewielertruien hangen naast de Mariabeelden.’Staan wij nuchtere Nederlanders daar open voor?‘Net als de Vlamingen zien wij wielrennen meerals een ‘middagje sport kijken’. Horen we hiereen helikopter, dan is er iets aan de hand. Maarvoor mij is dat het geluid van de koers, dankomen de renners eraan! Iemand als JohnnyHoogerland beleeft de sport wel op de Italiaansemanier. Hij baalde zelfs van zijn selectie voorhet wereldkampioenschap, want daardoor konhij niet bij de première van mijn film zijn. Nietiedereen begrijpt dat. Maar ik vind dat ik nietalles uit hoef te leggen, dat gaat ten koste van demagische sfeer van die koers.’Je bent ook muzikant, onder de naamBlaudzun. Zijn muziek en wielrennengescheiden werelden?‘Ja, dat hou ik gek genoeg ook liever zo!Misschien zwaar en pathetisch, maar ik maakliedjes over het leven zelf. Wielrennen isuiteindelijk alleen maar een metafoor voor datleven. Ik haal inspiratie uit het wielrennen, maarhet klopt in mijn hoofd niet om daarover tezingen. Het is niet mijn stiel, al geniet ik wel vanandermans muziek over deze sport. Het nummerIk ben een renner van Alex Roeka bijvoorbeeld isprachtig. Het was niet vanzelfsprekend dat ik desoundtrack zou maken voor Il Lombardia. Maaromdat ik al in mijn hoofd had welke sfeer de filmmoest uitdragen, heb ik het uiteindelijk tochgedaan.’ MKIl Lombardia – Johannes Sigmondwo28-9 16:15 City 3Zus & zoEen van onze beste exportproducten opacteergebied heet Famke Beumer. Correctie:Janssen. Na haar dijenverpulverendedebuut in de Bond-film GoldenEye ensuccesvolle Hollywood-rollen als eenX-Woman, vond ze het tijd voor de volgendestap. Vanavond gaat haar regiedebuutBringing up Bobby in première.Net als de hoofdpersoon uit Bringing up Bobbywoont Famke Janssen in een ander land dan waarze is geboren. De Amsterdamse resideert al weerjaren in New York. Rond haar twintigste vertrokze als fotomodel naar de Verenigde Staten. Daarnam ze acteerlessen en volgde ze een literatuur- enschrijfopleiding. Ze switchte met succes van modelnaar actrice, maar dat was niet het enige wat zeveranderde. Vanwege het risico dat haar echteachternaam haar carrière zou saboteren – op zijnAmerikaans klinkt ‘Beumer’ al snel als ‘bummer’ –verhollandste ze hem tot Janssen.Ze is overigens niet de enige regisseur in defamilie. Zus Antoinette regisseerde namelijk Degelukkige huisvrouw en dit jaar de Nederlandseremake van Loft. Om Bringing up Bobby te kunnenmaken, laste Janssen een acteersabbatical vantwee jaar in. Of ze nu de smaak te pakken heeft?We weten het niet. Voorlopig keert ze terug naarhaar oude métier, want volgend jaar maakt ze alsüberheks het leven van Hansel and Gretel zuur. IVBringing up Bobby – Famke Janssenwo28-9 21:00 Stadsschouwburg, do29-9 19:30 City 1FILMFESTIVAL.NL VOOR MEER INFORMATIE EN KAARTVERKOOP28 SEPTEMBER 2011 DAGKRANT NEDERLANDS FILM FESTIVAL 5


K07ADV.indd 6 25-09-2011 17:20:30LANGE SPEELFILMBRINGINGUP BOBBYR Famke JanssenS Famke JanssenP Rinkel Film, FuWorks, DutchCODE BLUETilt FilmR Urszula AntoniakS Urszula AntoniakP IDTV Film, Family AffairFilms, ZentropaProductionsONE NIGHT STANDMIJN MARKOR Sara VerweijS Evianne LammeP Waterland FilmLANG ZAL ZE LEVENR Mannin de WildtS Nynke de JongP Waterland FilmALLE FILMMAKERSGEFELICITEERD METHUN PREMIÈRE TIJDENSHET NEDERLANDS FILMFESTIVAL 2011!Deze films kwamen tot stand met een bijdrage van hetNederlands Filmfonds, www.filmfonds.nl. Kijk voorvertoningstijden en data op www.filmfestival.nlR = regisseur, S = scenarist, P = producentDE OVERSTEEK170 HZR Joost van GinkelS Joost van GinkelP Column Film››ME & MR JONES ONNATALEE ISLANDR Paul RuvenS Marian Batavier,Paul RuvenP Talent United Film & TvONDER ONSR Marco van GeffenS Jolein Laarman,Marco van GeffenP Lemming FilmDE BENDE VAN OSSR André van DurenS André van Duren,Paul Jan NelissenP Sigma Pictures, KasanderFilm, De Bende van OssFilmfondsVASTR Rolf van EijkS Bastiaan TichlerP LEV PicturesVg Vg Vg Vg Vg Vg Vg Vg Vg i è !MET DONKER THUISR Joeri HolsheimerS Jaap Peter EnderleP LEV PicturesENTRE NOSOTROSR Paloma AguileraValdebenitoS Paloma AguileraValdebenitoP IJswater FilmsLOTUSR Pascale SimonsS Philip DelmaarP IJswater Films, RevolverMedia ProductionsBENNIE STOUTR Johan NijenhuisS Pieter Bart Korthuis,Maarten Lebens,Wijo KoekP Johan Nijenhuis & Co,Farmhouse TV & FilmMIDZOMERNACHTR Hiba VinkS Arjen LubachP IJswater FilmsKORT!DAGR Tamar van den DopS Esther DuyskerP IJswater FilmsISABELLER Ben SombogaartS Marieke van der PolP IDTV Film, Samsa FilmDAGEN VAN GRASR Tomas KaanS Philip HuffP Circe FilmsBROEDERSR Bobby BoermansS Jelle LeeksmaP Kemna & Zonen,ALP MediaSNELLOKETBABY PEGGY,THE ELEPHANTIN THE ROOMR Vera IwereborS Vera IwereborP Noye ProductionsNINA SATANAR Bram SchouwS Urszula AntoniakP Circe FilmsTER OBSERVATIER Eché JangaS Sammy ReijnaertP IJswater FilmsBUMBLEFUCK, USAR Aaron Douglas JohnstonS Aaron Douglas Johnston,Cat SmitsP Double Life Productions,LLC, Stichting Small TownLANGE DOCUMENTAIREMOCROSR Roy DamesS Miek HehenkampP Roaring FilmsKLEINR Sanne VogelS Sanne VogelP IDTV FilmEXPERIMENTELE FILMMY LONGDISTANCE FRIENDR Carina Molier, Maria MokS Carina Molier, Maria MokP SNG FilmHOU ME VAST -DE DIJKR Suzanne RaesS Suzanne RaesP IDTV DocsALL INCLUSIVER Billy PolsS Luuk Frank van Heerde,Martijn HullegieP Hazazah Pictures, OrangeFilmORIGINR Lin de MolS Lin de MolP Lin de MolTIMES LIKE DEESER Maarten Schmidt,Thomas DoebeleS Maarten Schmidt,Thomas DoebeleP Stichting Zig ZagBROERR Sacha PolakS Gerry de HooghP Lemming FilmTHE STORY OFJOHN MULER Orly NuranyS Orly NuranyP LEV PicturesANIMATIE55 SOKKENR Co HoedemanS Co Hoedeman,Ad van LiemptP Coconino, MusiVisionFATA MORGANAR Frodo KuipersS Rudi BrekelmansP il Luster ProductiesAN EXERCISEIN DYINGR Lotte van den BergS Lotte van den BergP Keyman Film, StichtingOmskTHE MONSTEROF NIXR RostoS RostoP Studio Rosto A.D, CinéTébvba, Autour De MinuitSTILTE NA DESTORMR Harrie VerbeekS Tjyying LiuP Armadillo FilmWILDCARDS KORTE DOCUMENTAIREWAT DE KAT ZIETR Kim BrandS Kim BrandP KeyDocsEEN OGENBLIKGEDULDALSTUBLIEFT...R Maarten KoopmanS Maarten KoopmanP Musch & TinbergenTITTENR Eddy TerstallS Theodor HolmanP The FilmersWHEN THEWAR ENDSR Thijs SchreuderS Thijs SchreuderP ZEST moving stories,n u fi l mOEDIPUSR Paul DriessenS Paul DriessenP ONF/ NFB, il LusterProductiesBROKEN PROMISER Wiam Al-ZabariS Tim SnijdersP Corrino Media GroupON THE STRING OFFORGETFULNESSR Aboozar AminiS Aboozar AminiP SubmarineTHE SPIRIT OFNECROPOLISR Jan WoudenbergS Jan Woudenberg,Jane WaltmanP Zig Zag FilmDE EERSTE SNEER Tallulah H. SchwabS Cecilie LevyP Shooting StarFilmcompanyIK BEN NIET DOOD,IK SLAAPR Juan Sebastian LopezMaasS Juan Sebastian LopezMaasP Volya Films


K07RED.indd 7 27-09-2011 16:41:37Bezige Bijeenkomst: Het boek is beter!?Knielen voor eenonverbiddelijk mediumFrans’ FavorietenProducent Frans van Gestelmocht als Gast van het Jaar eenaantal favoriete films uit binnenénbuitenland op het programmazetten. Hij koos onder andere voorLes Valseuses. Van Gestel legt uitwaarom.Jan Siebelink, wiens bestseller Knielen opeen bed violen nu eindelijk wordt verfilmd,schuift samen met drie collega-auteursmorgen aan bij het debat Het boek is beter!?Ook Ben Sombogaart, zijn ‘verfilmer’, isvan de partij.Van Knielen op een bed violen zijn 600.000 exemplarenover de toonbank gegaan en er is al een succesvolletheaterbewerking. Waar blijft die verfilming?‘In 2005 kwam acteur Dolf de Vries na afloop van eenlezing naar me toe. Hij was helemaal weg van het boek,dat toen net was verschenen, en bracht het onder deaandacht bij Paul Verhoeven. Die ontmoette ik vervolgensop een bijeenkomst op zijn oude middelbareschool. Een erg prettig gesprek: hij had al heel concreteideeën voor zijn verfilming. Over een halfjaar is die filmer, dacht ik toen nog. Later hoorde ik dat hij uit hetproject stapte toen hij en zijn vaste scenarist GerardSoeteman het niet eens konden worden. Jammer dathij me niet zelf heeft opgebeld. Waarom Knielen op eenbed violen al weer vijf jaar in de wacht staat? Ik hoopdat het debat mij daar meer inzicht in geeft; als schrijverken ik de filmwereld niet zo goed. Ik weet wel datde aanvraag is ingediend bij het Filmfonds en dat eracteurs zijn gepolst. Nu is het wachten op groen licht.’Nu gaat Ben Sombogaart de film regisseren.Die maakt natuurlijk een andere film dan Verhoeven.‘Matthijs van Nieuwkerk vroeg mij in De WereldDraait Door of ik überhaupt wel wil dat mijn boekwordt verfilmd. Waarom zou je toestaan dat eenregisseur gaat rommelen aan iets wat al helemaal afis? Goed punt. Ik wist toen niets anders uit te brengendan dat ik me gevleid voelde. Nu denk ik: ik had meerad rem moeten zijn. De lezer vult het boek toch ookin? Natuurlijk zijn er wel een paar harde afspraken.De titel en de namen van de personages staan contractueelvast en ik krijg het scenario ter inzage. Ik heb ookvertrouwen in Sombogaart, die eerder De Tweeling vanTessa de Loo verfilmde. Zijn nieuwste, Isabelle, heb iknog niet gezien. Nee, ik loop geen enkel risico, ook nietfinancieel. Zelfs als de film zou floppen, geloof ik dathet boek in staat is om overeind te blijven.’Wat is een absoluut onverfilmbare passage?‘Knielen op een bed violen laat zich niet eenvoudignaar het witte doek vertalen. Het is een boek overJan Siebelink foto Paul Levittoneen mysterie, het bestaan van God. Hoe maak je datexpliciet zonder de nuance te verliezen? Lastig wordtde scène waarin de hoofdpersoon de stem van Godhoort, het moment van inkeer. Dat is zijn subjectievebeleving. Hoe verbeeld je zoiets? Het wordt snel teplat. Ik ben benieuwd hoe ze dat zullen oplossen. Eengeslaagde verfilming is een film die het boek aanvult.Jos Stellings Mariken van Nieumeghen is een goedvoorbeeld. Omgekeerd mag en moet film ook dingenweglaten. Wat dat betreft is het een onverbiddelijkmedium.’ LvdRHet boek is beter?! - Debat met auteurs en regisseurswo28-9 14:30 Stadsschouwburg, vrije toegang‘Als je het over film maken hebt,gaat het soms gewoon heel erg overenergie. Les Valseuses van BertrandBlier is zo’n film vol energie. Hetis één grote uitspatting van poëzie,vrijheid, seks en humor. Bovendiengeeft het een goed tijdsbeeld vanhet Frankrijk uit de jaren zeventig.Een klassieker die nooit mag wordenvergeten! Ik denk er wel een paarkeer per jaar aan terug.Het is mijn streven om de NederlandseLes Valseuses anno nu temaken. Soul Kitchen van Fatih Akinvond ik niet eens zo’n goede film,maar hij heeft wel eenzelfde soortdrang en drive om een verhaal tevertellen. Die vitaliteit vind ik ergaanstekelijk. Als je een film als LesValseuses maakt, moet je ontzettendveel zelfvertrouwen hebben. Jemaakt dit niet als eerste film, maarals tweede of derde met het gevoel:nu ga ik los! Dit soort films ontstaatvaak uit een soort groepsdynamiek,dat voel je terug. Ik streef er altijdnaar met dezelfde makers meerderefilms te doen. Het is een teamsporten hoe langer je samenspeelt,hoe beter het team op elkaar isingespeeld.’ GFLes Valseuses – Bertrand Blierwo28-9 22:15 City 2Zoeken naar EileenIn de tweedelige tv-serie Eileensluit een studente Spaans zichaan bij de Colombiaanse FARC.Komt dit je bekend voor? Goedmogelijk, het drama is namelijkgeïnspireerd op het verhaal vanTanja Nijmeijer.Vorig jaar vertoonde het NFF de documentaireDichter bij Tanja, dit jaarstaat een gefictionaliseerde versie ophet programma. Het verhaal van hetTwentse meisje dat zich aansloot bijeen gewelddadige guerrillabewegingen door een gevonden dagboek enopzienbarende videofragmenten de wereldpershaalde, is uiteraard geweldigbasismateriaal voor een film.Wie kan die beter regisseren dan HanroSmitsman? Hij nam voor zijn eerderefilms immers ook waargebeurdeverhalen als uitgangspunt voor eenfictieve vertelling: van Skin en De punttot Schemer van vorig jaar. De regisseur,die beweert geen interesse in ‘dewaarheid’ te hebben, laat in Eileen welduidelijk herkenbare elementen terugkomen,zoals het dagboek, de Engelselessen en het afstuderen in Nederland.De film is grotendeels in Ecuador,maar ook in Tanja’s nieuwe ‘vaderland’Colombia opgenomen. Ook de titelis een rechtstreekse verwijzing, wantde bijnaam van Tanja was Eileen. Indecember brengt de VPRO de serie opde buis, maar vanavond gaat in Utrechtde speciaal gemonteerde filmversie inpremière. IvFotografische bekentenissenEileen – Hanro Smitsmanwo28-9 19:30 City 1, do29-9 22:00 City 1Eileen voelt zich thuis in de jungleFoto Pieter HenketDe in New York woonachtige Nederlandse fotograafPieter Henket kreeg voor zijn Interrogation Project22 Gouden Kalf-winnaars voor de lens. De serie wordttijdens het festival in de Stadsschouwburg geëxposeerd.In de Dagkrant vind je elke dag een portret métanekdote van de maker.‘Ik ben opgegroeid met de generatie van Renée Soutendijk,Jeroen Krabbé en Monique van de Ven. Die mensen móest ikdus hebben voor dit project. Monique en Renée zijn bijnaroyalty, de oude garde. Daarom heb ik Halina en Carice bewustheel kwetsbaar neergezet, maar Monique en Renée alsde godmothers van de Nederlandse acteerwereld.Monique is een onvervalste power vixen. Nederlandse acteurszijn niet zo met hun uiterlijk bezig als hun Amerikaansecollega’s. Dat levert sterkere beelden op. Welke Hollywoodgroothedener nog op mijn verlanglijstje staan? Meryl Streepen Anthony Hopkins: van die mooie, ouwe koppen.’FILMFESTIVAL.NL VOOR MEER INFORMATIE EN KAARTVERKOOP28 SEPTEMBER 2011 DAGKRANT NEDERLANDS FILM FESTIVAL 7


K07RED.indd 11 27-09-2011 16:41:06‘En?’ Webcam, maandag 26 september, 16:15 uur#NFF2011wwikkerinkNet bij bende van oss op#nff2011. Mooie film metluguber begin. Ben blij dat ikmn brabants al getraind heb bijtonproat’n in #LuyksgestelEveline Haverlag (18),student Open Studio‘Ontzettend origineel! Ik vond het knap dat ze echtewebcams gebruikten voor de opnames. Ik moest hethardst lachen om de scène, waarin de vrouw via dedakgoot naar het huis van haar buurman sloop. Daarbetrapte ze haar echtgenoot in bed met een ander.Stond ze daar, huilend en schreeuwend in de dakgoot.Zelf zal ik niet zo snel een webcam aanzetten. Eenvriend van mij logde een keer in op de chatroulette,maar kreeg al na een paar seconden een vieze oudevrouw in beeld!’Winnen!Het einde van het NFF komt langzaam inzicht, maar dat hoeft niet te betekenen datde filmpret is afgelopen. Zet het festivalin je eigen huiskamer voort met veertig(!)Nederlandse klassiekers. Ja, die verlotenwij! In het pakket vind je de mooiste arthouse-en korte films, de fijnste familiefilms,de indrukwekkendste documentairesen allerbeste kaskrakers. Je maakt kans opdeze enorme stapel dvd’s door de GoudenKalf-winnaars van dit jaar te voorspellen opwww.facebook.com/nederlandsfilmfestival.Door de pagina te liken doe je mee.Winnaars krijgen automatisch bericht.De favoriete locatievolgensRogier Kramer (20),student Filmacademie‘Leuk concept! Ik heb het niet meer zo op webcamsna een schokkende chatroulette-ervaring. Ik deeddat een keer voor de gein met wat vrienden. Wezagen twee jochies van tien of elf met Holland-shirts,dus wij begonnen te juichen. Tot ze ineens hun shirtsuittrokken! Dat doe ik dus nooit meer.’De kwestieElke dag op facebook.com/nederlandsfilmfestival eennieuwe stelling of vraag en elke dag het resultaat van devox populi op deze pagina.Sarah van Vuuren (20),student Open Studio en serveerster‘Superleuke film, pakkend en anders. Vooral omdat ‘iehelemaal met een webcam gedraaid leek. De boodschapkomt goed over. Ik heb geen webcam, ga er ooknooit een kopen. Ik begrijp wel dat sommige mannener dol op zijn: zo’n Russisch webcamgrietje ziet er mooiuit en vertelt je precies wat je wilt horen. Mocht ik zo’nbuurman als uit de film hebben, dan houd ik die opafstand hoor. Klinkt misschien stom, maar het lijkt meecht eng. Die is bij mij aan het verkeerde adres om zijneenzaamheid te verdrijven!’Dag, hap!Jasmijn Schrofer (19),student Filmacademie‘Je merkt meteen dat de film met webcams isopgenomen, het beeld is hard. Mij lijkt het niet erggezellig om via de computer met iemand te praten.Het is meer iets voor wie webcamgirls wil ontmoeten.Die Russische meid was goed: ze droeg eerst steedsdezelfde oude beha en toen ze meer geld verdiende,zag haar kleding er beter uit.’ RA&MKMeer dan filmhonger alleen? Komt goed uit, want inhet Festivalpaviljoen staat vandaag tussen 17:30 en21:00 uur op het menu:✔ Lamstajine✔ Biefstuk met pepersaus✔ Tonijnsteak mettomaten-basilicumsaus✔ Oosterse frittata mettomatensaus✔ Couscous met groenten✔ DollarchipsBeroep: Production Designer✔ Gegrilde venkel✔ Gestoofde sperziebonenHoofdgerecht €13,50Dessert €3, -peterdejZo, ik heb mij weer druk genoeggemaakt vandaag, nu dagje vanhet #nff2011 genieten.BeckyAluoch#Claustrofobia op het #nff2011was leuk! Grappig om weer tezien! Gillende moeder naast mewas toch wel bevestiging vanspannend;) @Snoooeptussenpozende film “Tussen stilte & duisternis”was indrukwekkend. Hebhem met man en vijf vriend(inn)en bekeken. En ik heb de dvdgekregen! #nff2011NFF_MaartjeThuis na een grappige avondin het vrijwilligershonk van#NFF2011, waar ik een ‘TostiOnmogelijk’ at: kaas met Marsjes!pic.twitter.com/oeP9S9aaJanDoenseWow, Isolde Hallensleben zatvanavond in de zaal bij RU-MOER! #nff2011 #fbReneMiochStel je vraagt je af: Kunnen zeacteren in Nederland? Ga naarLotus van Pascale Simons.Een sterrencast en ALLEMAALprachtig! #nff2011vjpublicemilyAAAHHHH NFF WILDCARDGEWONNEN! :O Zo trots opSaartje! Echt niet te geloven!#nff2011 t.co/mDOcxsImMarjoleinLindaMonic Hendrickx is ook een helegoeie actrice #nff2011GVerbaanEyeliner laat zich niet zetten,althans niet zelfde als rechts.Wallen worden erger als ik eriets over heen smeer en ik hebgeen schoenen.GVerbaan#premierestress #lotusHoofdredactieAnton HQ DamenRedactieRuben Festivalpaviljoen AllersmaSandra Redactiehok Ekkelboom(eindred.)Guido Festivalpaviljoen FrankenLinde Die 5 minuten aan de eettafelJaarsveld (eindred.)Noa Westergas JohannesMatthijs Springhaver KuipersKim LHC van der MeulenMarit Festivalpaviljoen OverbeekLinda Stadsschouwburg van der RestJan Bioscoopzaal van HoutenImmy Neude VerdonschotAngela Bar Festivalpaviljoen VerleunBijdragenLilian NFF Studio van OoijenFotografieBram Kelder van de Winkel BelloniLucia Winkel van Sinkel GuglielmettiFelix De Doelen KalkmanNadine Neude MaasRamon Rembrandt MangoldOpmaakJan Pieter Kelder van de Winkel EkkerDruk & advertentie-acquistitiede Volkskrant/NFFDe verbouwing van een vervallen winkelpandBeroep: Production DesignerNaam: Gert BrinkersEerste film: Mariken van Nieumeghen (1974)Gouden Kalf voor: Lepel (2005)Nu bezig met: Het Meisje & de Dood (2012)‘Voor een production designer zijn er twee manieren waaropje bij een project betrokken kunt raken. De eerste is eengoede, persoonlijke band met de maker. Met Jos Stellingbijvoorbeeld werk ik al sinds zijn eerste film (Mariken vanNieumeghen, red.) samen. Als hij bezig is met een nieuwefilm, word ik al in de ontwikkelingsfase bij het projectbetrokken. Daarnaast sturen producenten je scenario’s toemet de vraag of je geïnteresseerd bent de film te gaan doen.Dat is de meest gangbare manier. Bij Lepel ging het ook zo.Vervolgens spreek je met zowel producent als regisseur af enkijk je of de ideeën die je hebt, overeenkomen met wat henvoor ogen staat. Samen probeer je er dan uit te komen.Het kostte bij Lepel veel moeite om de locatie van het warenhuiste vinden. Uiteindelijk troffen we een leeg, vervallenwinkelpand in Gera, voormalig Oost-Duitsland. De grootsteuitdaging was om het te transformeren tot een bruisendwarenhuis. Ik ontwierp zes soorten kasten, die ik vanuitNederland met drie lange vrachtwagens liet overkomen.Daarmee oogde het in elk geval wat levendiger.Voor één scène zochten we een ijzeren rolluik. Ons wasverteld dat we daar geen enkel exemplaar zouden vinden. Erheerste na de oorlog zo’n armoede, dat rolluiken geen enkelnut hadden: er viel toch niks te jatten. De enige oplossingwas om een spiksplinternieuw model uit Nederland te bestellen.Omdat een elektrisch motortje te duur was, moesten wehet geval eigenhandig met een fietswiel en touwen open endicht trekken. Zwaar!’ GFBasvProoijenLekker slapen! Morgen weer#NFF2011!!!!! Lekkah! Goodnight!!Loveyouall!AchmedAkkabiMorgen zal ik de hele dag open voor het #Nff2011 tweeten.Ik wil niet verantwoordelijkgehouden worden voor mntweetgedrag.123_sophieIk ben toe aan mijn laatste filmvan vandaag #nff2011 hËhËLaurensVerwijs#nff2011 @Anne_meijer zou jeeen keer naar de film willen :)thomfrissenLekker op #nff2011, president!Ik ben benieuwd!hanimatieOk, nog 1 blokje animatie dan#nff2011amies_wMijn debuut op het witte doek!#nff2011FILMFESTIVAL.NL VOOR MEER INFORMATIE EN KAARTVERKOOP28 SEPTEMBER 2011 DAGKRANT NEDERLANDS FILM FESTIVAL 11


K07ADV.indd 12 26-09-2011 10:24:52KWALITEITSFILMVOORNU BIJVKSHOP.NL●KIES UIT 10 GESELECTEERDE TITELS 1 DVD*● GELDIG T/M 1 OKTOBER 2011* (exclusief verzendkosten) kijk voor de voorwaarden op www.vkshop.nlBinnen 24 uurgeleverdSlechts € 1,95per bestellingVKshop.nl® is de officiële webwinkel van


K07RED.indd 13 27-09-2011 16:42:26Locaties1 Festivalpaviljoen (NFF Studio, Foyer, Filmcafé)Neude2 Stadsschouwburg Utrecht & Zindering SSULucas Bolwerk 243 Rembrandt Theater RE 1 t/m 3Oudegracht 734 Wolff City CIT 1 t/m 3Voorstraat 895 Louis Hartlooper Complex LHC 1 t/m 4Tolsteegbrug 16 Filmtheater ‘t Hoogt HO 1 t/m 3Hoogt 47 Grand Hotel Karel V & HFM Industry OfficeSpringweg / Geertebolwerk 18 Talent&Pro FilmboulevardVinkenburgstraat9 Winkel van SinkelOudegracht 15810 JanskerkJanskerkhof 2611 StadhuisKorte Minrebroederstraat 212 Centraal MuseumAgnietenstraat 213 Tivoli OudegrachtOudegracht 24514 Museum SpeelklokSteenweg 6Sponsors15 Het Utrechts ConservatoriumMariaplaats 2816 Holland Casino (parkeerplaats)Overste den Oudenlaan 217 Café VoortuinVoorstraat 40ParkerenA Hoog Catherijne(ma t/m zo, 24 uur open)B Springweg(ma t/m zo, 24 uur open)C La Vie(ma t/m zo, 24 uur open)D Kruisstraat(ma t/m zo, 24 uur open)TicketsDe centrale kassa’s in het Festivalpaviljoen op de Neude zijn geopend van 09:00 tot 22:00 uur.Via filmfestival.nl kunnen tot twee uur voor aanvang van de voorstelling kaarten worden gekocht.Bestelde kaarten kunnen worden opgehaald in het Festivalpaviljoen of bij de locaties.De online transactiekosten bedragen €0,50 per kaartje. Bestelde kaarten dienen in één keeren uiterlijk één uur voor aanvang te worden opgehaald. Dat kan bij de centrale kassa in hetFestivalpaviljoen of aan de loketten van de deelnemende bioscopen. Vanaf één uur voor aanvangvan de voorstelling zijn kaarten alleen te koop en op te halen bij de betreffende bioscoop.Voor online bestelde kaarten is het tonen van een bevestigingsmail bij de kassa noodzakelijk.Met meer dan honderd premières biedt het NFF voldoende reden om zo mooi of verrassend mogelijk voor de dag te komen.Dat geldt helemaal voor de rode loper-premières in de Stadsschouwburg. Zo maakten Monic Hendrickx en Gaite Jansen, die inLotus moeder en dochter spelen, zeer toepasselijk hun entree in een vlammend rode Lotus. Een paar dagen geleden moest dekleine hoofdrolspeler van Bennie Stout met een heel wat primitiever vervoersmiddel genoegen nemen: een trapauto. We zijnbenieuwd of Famke Janssen, van wie Bringing up Bobby vanavond zijn première beleeft, ook gaat stunten. MKEvenementenFestivalpaviljoen - NFF Studio10:00-17:30 Beeldenstorm - DIY TrackDoor de nieuwste ontwikkelingen ishet Do It Yourself maken, distribueren,financieren en promoten van nobudgetproductiesin principe heel eenvoudig.Maar hoe zet je de eerste stap?18:00-19:00 SmaakmakersVanavond met Eva van der Gucht.22:30-23:30 De TalkshowClaudia de Breij spreekt onder anderenmet Eva van der Gucht, de winnaarsvan de NOFF-prijzen en de publieksprijsvoor animatie. Vrije toegang.Stadsschouwburg - Hekmanfoyer10:30-12:30 De Bezige BijNetwerkbijeenkomstKennismaking met vier vooraanstaandeauteurs: Oscar van den Boogaard,Peter Buwalda en Jan Siebelink.Vooraf inschrijven.14:30-15:30 De Bezige Bij DebatteertFelix Rottenberg in debat met regisseursen auteurs zoals Oscar vanden Boogaard, Peter Buwalda en JanSiebelink. Vrije toegang.Centraal Museum11:00-17:00 Expositie re:visieSander Veenhof daagt het publiek uitmet zijn Frustrator, geflankeerd doorhet werk Pose van Kay Schuttel.17:00-20:30 Performance avond -re:visieBart Hess, van wie Lady Gaga in haarlaatste clip een slijmjurk droeg, zal eenunieke slijmperformance geven in dekapel van het Centraal Museum. Ookmet The Singing Chair. Vrije toegang.NeudeLED SchermLevendig programma op een groot ledschermop de Neude. Fictie, documentairesen animaties wisselen af metinteractieve projecten.StorylinesStorylines verandert het centrum vanUtrecht in een 3D-surround-filmset.Download de Layar-app en zoek op ‘nff’.09:00-20:00 Bum StoriesInstallatie over privacy. Hoe privé is hetals je hele netwerk kan meekijken?’t Hoogt CaféVernacular of File FormatsExpositie met werk van Rosa Menkmanover het falen en toeval binnen digitalemedia. Vrije toegang.Voortuin23:30-03:00 NFF NachtcaféIn het NFF Nachtcafé is iedereenwelkom om een glas te drinken en totdiep in de nacht na te praten over deNederlandse film. Vrije toegang.Foto Felix kalkmanAMPCOFLASHLIGHTMet dank aan: 4 Tops Casting, BeamSystems, BDO, CommITment, Corio, FestivalTickets, Filmtechniek bv, Jean Mineur Mediavision, MK2, Rabobank Utrecht, The Security Company, Transmedia Learning Network.org, Wefilm, Woedend! communicatiedingen, YellowSubmarineSubsidiëntenFondsenHolland Film MeetingHGIS-CultuurmiddelenMet dank aan: MEDIA DESK Nederland, Binger Filmlab, Kodak Netherlands BV, Cineco, EYE International, Nederlandse Verenigingvan Speelfilmproducenten, Irish Film Board, EAVE, Nedcipro, Holland Subtitling, Versteeg Wigman Sprey Advocaten, FilmmoreMet dank aan: Provincie Utrecht – Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd, CoBO fonds, Fentener van Vlissingen Fonds,Stichting Kees Eijrond Fonds, HUMAN, Rotterdam Media Fonds


PROG+BLOK.indd 26 27-09-2011 11:18:19ProgrammaSSu - DE ZAAL09:00 TONy - EEN OBSErVATIE IN HET PIETEr BAAN CENTrum(TE/540’) Studiedag naar aanleiding van Tony - Een observatie in hetPieter Baan Centrum van Ditteke Mensink. Een forum- en zaaldiscussiemet deskundigen en (in)direct betrokkenen na vertoning van dedocumentaire. Op inschrijving.20:30 BrINGING uP BOBBy D Famke Janssen (TE/91’) De Oost-Europese Olive heeft haar leven op charmante manier bij elkaar heeftgelogen en bedrogen. Met haar zoontje Bobby van elf probeert ze inhet religieuze Oklahoma een nieuw leven op te bouwen.SSu - BLAuWE ZAAL22:30 VPrO SPECIAL: HET NEDErLANDS FILm FESTIVAL (TE/60’)Daphne Bunskoek gaat in de Blauwe Zaal van Stadsschouwburg Utrechtin gesprek met de hoofdrolspelers van het Nederlands Film Festival.Vrije toegang.rEmBrANDT 114:00 PENNy’S SHADOW BSteven de Jong (JO/100’) De zeventienjarigeLisa beleeft met haar moeder en zusje een bijzondere zomerop Ameland, waar Lisa besluit te werken met een getraumatiseerdehengst. Eigenaar Kai is daar niet zo gelukkig mee. Waarom niet?16:15 mIJN VADEr IS EEN DETECTIVE: DE WET VAN 3 BWill Wissink(JO/80’) Nieuw avontuur van de onhandige privédetective Max en dekinderen die hem weer moeten redden. Spanning en magie in eenalternatief kunstenaarsdorp waar het na een raadselachtige vermissingschijnt te spoken.19:30 55 SOKKEN Co Hoedeman (JO/9’) Vier vrouwen breien 55 sokkenvan een uitgehaalde sprei. Stopmotionanimatie van Co Hoedemannaar het boek van Maria Jacobs, brengt de ontberingen van de TweedeWereldoorlog terug tot de essentie. ✺ VoorgesprekISABELLE BBen Sombogaart (JO&FG/97’) Psychologische thriller,gebaseerd op de gelijknamige novelle van Tessa de Loo, over vertrouwenen bedrog. Wanneer de mismaakte kunstenares Jeanne de beeldschoneactrice Isabelle ontvoert, ontstaat een bloedstollende strijd. ✺ Met eeninleiding over de production desgin van de film en een nagesprek.22:00 uLTrAKOrT - OVErLAST Han Hoogerbrugge (JO/3’) Animatiefilmover het verval van de heer O. Verlast, die in korte, absurdistische ensoms wrede scènes duidelijk maakt dat de scheidslijn tussen lasthebben en overlast geven heel dun is.rABAT BJim Taihuttu, Victor Ponten (JO/102’) Roadmoviewaarin drie vrienden een taxi van Amsterdam naar Rabat rijden. Terwijlnieuwe werelden aan hen voorbij trekken, staan vriendschap, familie,volwassen worden en mooie ontmoetingen centraal.rEmBrANDT 213:00 BrIEFGEHEIm BSimone van Dusseldorp (JO/80’) Na Eva’s besluitom weg te lopen vanwege alle ruzies thuis, treft de elfjarige in de tuinvan de buurman een brief aan die haar wereld volledig op z’n kop zet. Ishaar vader wel wie hij zegt te zijn?15:30 BrANCHEBIJEENKOmST NVB/NVF Branchemiddag NVB en NVF,samen met EYE Film Instituut Nederland met de lancering van TRAI-LERPARK en vertoning van De tijden veranderen (niet…), een film vanLeonore Wijsmuller voor en over Robbert Wijsmuller. Op uitnodiging.19:30 SmAAKmAKErS - EVA VAN DEr GuCHT: ALLES IS LIEFDE JoramLürsen (TE/120’) Romantische komedie met melancholiek tintjeweeft verschillende verhaallijnen vloeiend dooreen tegen het decorvan Amsterdam in de sinterklaastijd.22:15 KOrTE FICTIEFILmS: AuDIOTOur Stephane Kaas (JO/3’) Eenjonge vrouw brengt een bezoek aan een museum voor zeventiendeeeuwsekunst en besluit de audiotour te doen. Tot haar grote verbazingbegint de audiotour een eigen leven te leiden.DIAmOND DANCErS Quirine Racké, Helena Muskens (JO/9’) Opde Amsterdamse Dam strijkt plots een groep line dancers neer vooreen flashmob. Hun verrassingsoptreden in vol ornaat verraadt eenenorm plezier van de groep relatief oude, maar fanatieke dansers.OLIFANTENVOETEN BDan Geesin (JO/13’) In de dagelijkse wereldis het nachtelijk benzinestation een plek waar zich vreemde dingenafspelen. Pompbediende Thomas laat zich langzaam meeslepen in dedreigende sfeer, die zich misschien voornamelijk in zijn hoofd afspeelt.LuWTE Naäma Palfrey (JO/19’) Twee zussen met tegengesteldkarakter moeten de boerderij van hun gestorven moeder leeghalen.De herinnering aan hun moeder brengt hen in deze moeilijke periodeuiteindelijk dichter tot elkaar. ✺ NagesprekmIJN VELD Jos Meijers (JO/17’) Een nieuwsgierig jong meisje valtletterlijk en figuurlijk binnen bij een zonderlinge man. Hij verzorgt haarwonden, maar gaat niet in op haar vragen. Langzaam bouwt zich eenonverdraaglijke spanning op.NA u Danyael Sugawara (JO/15’) Marc en Irene willen samen uithet leven stappen. Zij is ongeneeslijk ziek, hij wil zonder haar nietverder. Een vileine draai voor de injectie stelt hun liefde op de proef inharde en liefdevolle film.rEmBrANDT 314:00 TuSSENSTOP A Jan van Gorkum (JO/16’) Automobilist raakt ingewetensnood wanneer hij tijdens een korte pauze hoort hoe in hettoiletblok een man een vrouw aftuigt op de dames-wc. Ingrijpen of niet?Naar kort verhaal van horrorauteur Stephen King. ✺ VoorgesprekNEW KIDS TurBO BSteffen Haars, Flip van der Kuil (JO/87’)Na de internet- en tv-hype maken de beruchte brabo’s uit Maaskantjeook het witte doek onveilig. Humor met een zachte G, ‘lachuh, kut!’ Metinleiding over de production desgin van deze film.16:00, 18:00, 20:00 en 22:00 48 HOur FILm PrOJECT - PrESENTATIEIn het 48 Hour Film Project gaan beginnende en ervaren filmmakerssamen de strijd aan om te kijken wie binnen 48 uur de mooiste kortefilm maakt.WOLFF CITy 116:15 KEN VAN DEr SAr - THE ArT OF FLyING Johan Kramer (JO/9’)Ken wil graag vliegen. Vliegen als de beste keeper ter wereld. Daarombelt hij een beroemde keeper op. Een vermakelijk sprookje datuitkomt, gefilmd in de korrelige kleuren van een amateur-smalfilm.BENNIE STOuT BJohan Nijenhuis (JO/91’) Feelgoodfilm die zichafspeelt in de crisisjaren van de vorige eeuw. Tegen een klassieksinterklaasdecor ontdekken we waarom stoute kinderen niet meer inde zak van Sinterklaas naar Spanje hoeven.19:30 EILEEN BD Hanro Smitsman (JO&FG/103’) Een vrolijke, sociaalbewogen jonge vrouw loopt stage in Bogotá, Colombia en wordtgeraakt door het onrecht dat daar heerst. Losjes gebaseerd op hetverhaal van Tanja Nijmeijer, de studente die zich aansloot bij FARC.22:00 LIFE IS BEAuTIFuL BMark de Cloe, Jeroen Berkvens (JO/5’)Dertigdelige tv-serie met korte films over dromen, leven en liefde. Elkfilmpje heeft een adagium van Erasmus als uitgangspunt.TImES LIKE DEESE BMaarten Schmidt, Thomas Doebele(JO/88’) Met de blues als barometer onderzoeken filmmakers in,waar anders, de Mississippidelta na de verkiezing van de eerste zwartepresident van de Verenigde Staten de stemming onder oude en jongezwarte muzikanten.WOLFF CITy 211:45 BEELDENSTOrm: JENNy Willy van Hemert (BDS/98’) Eerste Nederlandsespeelfilm in kleur waarin een meisje zwanger raakt, terwijlde aanstaande vader niet wil trouwen. De film bevat fraaie opnamenvan de gevels, de bruggen en het uitgaansleven van Amsterdam.14:00 uLTrAKOrT - Nu KEN JE HET TOCH AL Bastiaan Schravendeel(JO/3’) Kleurrijke animatie over een klein meisje dat op Koninginnedaghaar zelfverzonnen verhaaltjes probeert te verkopen. Tijdens hetvertellen komen de hoofdpersonen tot leven.DIK TrOm BArne Toonen (JO/83’) Vrolijke familiefilm waarinde familie Trom na een verhuizing van het gezellige Dikkedam naarDunhoven ontdekt dat hun nieuwe, sportieve buren niet van lekker etenhouden. ✺ Met inleiding over de production desgin van deze film.16:15 SINTErKLAAS EN HET PAKJES mySTErIE Martijn van Nellestijn(JO/85’) Derde deel over perikelen van de goedheiligman en zijnPieten, waarin de jaarlijkse intocht op het spel staat als Sinterklaastijdens een tussentijdse inspectie in zomers Nederland ontdekt datzijn pakjesvoorraad mist.20:00 LOTuS BPascale Simons (JO/94’) Een mozaïekfilm over eenzaamheiden de onmogelijkheid te communiceren. De film speelt zich af inanderhalve dag en schetst vier situaties in de grote stad - in dit gevalRotterdam. CDeze vertoning is geschikt voor doven en slechthorenden.Doventolk aanwezig en zaal is voorzien van Phonak FM.22:15 FAVOrIETEN VAN FrANS VAN GESTEL: LES VALSEuSESBertrand Blier (FG/150’) Schokkend tijdsdocument uit de nadagenvan het hippietijdperk waarin twee losgeslagen jongemannen op hetFranse platteland niets en niemand ontzien in hun zoektocht naarvrouwen en genot. Doorbraak van de Franse filmmaker Bertrand Blier.✺ Met een inleiding van Gast van het Jaar Frans van Gestel en regisseurJohan Timmers (o.a. Vreemd Bloed)WOLFF CITy 309:30 HOmELAND George Sluizer (JO/90’) Met zijn vierde documentaireover twee Palestijnse families brengt George Sluizer het groteIsraëlisch-Palestijnse conflict terug tot menselijke proporties - maarhet maakt hem er niet minder kwaad om.11:45 BISCuITS Gabriel Bauer (JO/5’) Een man wil op een terrasje genietenvan zijn koffie, z’n krantje en koekjes, maar wordt dwarsgezetendoor een onbekende kerel. Korte, humoristische ‘western’ met een paktheebiscuitjes als inzet.HALLELuJAH, TuSSEN STOrm EN STILTE Kees Brouwer (JO/85’)Documentaire over het Urker Mannenkoor, dat al honderd jaar actiefis. Brouwer volgt diverse koorleden in hun dagelijks leven, terwijl zevertellen over het geloof, hun werk en dorpsproblematiek.14:00 mET ExTrA LIEFDE BPaul Cohen, Martijn van Haalen (JO/48’)Een muzikaal portret van het Orkest van de Achttiende Eeuw en leidersFrans Brüggen en Sieuwert Verster dat belicht hoe Brüggen de klankbereikt die het orkest wereldberoemd heeft gemaakt. ✺ VoorgesprekDIVA’S Jaap van Eyck (JO/53’) Vier jonge vrouwen worden gevolgdop hun weg naar een carrière als operazangeres. Ze doen auditie, vooreen felbegeerde plek op de Dutch National Opera Academy.16:15 IL LOmBArDIA A Johannes Sigmond (JO/48’) Nederlandsedeelnemers van nu, zoals Robert Gesink, en helden van vroeger, zoalsJo de Roo, spreken gepassioneerd over de laatste zware wielerklassiekervan het seizoen, de Ronde van Lombardije.DE AArDAPPELETErS Arno Hagers (JO/52’) Gestileerd portretvan een snackbardynastie in Bezuidenhout, waar de familie Gillisseal twee generaties Nico’s Snackbar bestiert. Daarnaast is de film eenlofzang op de friet.20:00 WINCKEL 213 A Jan Scholte (JO/33’) Documentaire over één vande laatste fourniturenzaken in Amsterdam, waar Corrie van Dijk (1932)en haar collega’s al decennia de boel bestieren. Maar tot ieders spijtmoet de bijzondere winkel sluiten.KAFomguitvariumnog22:15 VEGin IJsReykdie nDE Lsteppmissin eesjamLOuIS HA14:00 BLIJhechderenhen16:15 DE SLuukvadeMan22:00 KOruitlazij habinneDAGcamenis vhoudBrOtweeveranals hFATAlimobewauitbaKLEIkendnogfarmDE EoverTijdeoverStads-schouwburgDE ZaalSSUDStadsschouwburgBlauwe ZaalSSUBRembrandt 1RE1Rembrandt 2RE2Rembrandt 3RE3Wolff City 1CIT1Wolff City 2CIT2Wolff City 3CIT3LouisHartlooperComplex 1LHC1LouisHartlooperComplex 2LHC2LouisHartlooperComplex 3LHC3LouisHartlooperComplex 4LHC4Hoogt 1HO1Hoogt 2HO2Hoogt 3HO309:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00Tony - een observatie in het Pieter Baan CentrumEen forensische klinische rapportage in breder perspectief. Op inschrijving.Voor meer informatie www.efp.nl/studiedag-documentaire-pieter-baan-centrumHomelandGeorge Sluizer (JO/90’)Lijn 32BMaarten Treurniet (JO/8x50’)BeeldenstormJennyWilly van Hemert (BDS/98’)Biscuits Gabriel Bauer (JO/5’)Hallelujah, tussen stormen stilteKees Brouwer (JO/85’)Life is Beautiful BDe Cloe, Berkvens (JO/5’)Dochters van malakehHomoet, Manesh (JO/78’)Harry SparnaayHamelberg, De Leeuw (JO/35’)GenadeloosEllen Blom (JO/54’)BriefgeheimBSimone van Dusseldorp(JO/80’)Penny’s ShadowBSteven de Jong (JO/100’)Tussenstop AJan van Gorkum (JO/16’)New Kids TurboBHaars, Van der Kuil (JO/87’)ultrakort - Nu ken je hettoch al Schravendeel (JO/3’)Dik TromBArne Toonen (JO/83’)met extra liefdeBCohen, Van Haalen (JO/48’)Diva’sJaap van Eyck (JO/53’)Blijf!Lourens Blok (JO/86’)EindexamenfilmsAKV St Joost,WdKA, KABK(NL/79’)Hollandse meestersin de 21e eeuw (JO/15’)Silent SnowJan van den Berg (JO/71’)Animatie Holland -België 1(ANI/70’)Hollandse meestersin de 21e eeuw (JO/15’)Surprising EuropeRogier Kappers (JO/67’)Wildcards - Wat de katzietB Kim Brand (JO/18’)Liever de lucht inAndré Kloer (JO/67’)mijn vader is eendetective: De wetvan 3BWill Wissink (JO/80’)BranchebijeenkomstNVB/NVF Professionaliseringtrailerproductie. Aanmeldenvia info@nvbbureau.nl48 Hour Film Project -Presentatie Vertoning van de 48Hour Film Projecten die tijdens hetfestival in 48 uur gemaakt zijn.Animatie Holland -België 2(ANI/70’)Ken van der Sar - The Artof Flying Johan Kramer (JO/9’)Bennie StoutBJohan Nijenhuis (JO/91’)Sinterklaas en hetpakjes mysterieMartijn van Nellestijn(JO/85’)Il Lombardia AJohannes Sigmond (JO/48’)De aardappeletersArno Hagers (JO/52’)De sterkste man vanNederlandBMark de Cloe (JO/80’)EindexamenfilmsHKu 3(NL/80’)Hollandse meestersin de 21e eeuw (JO/15’)Hoy como ayerBernie IJdis (JO/68’)BoefErna Slotboom (JO/13’)The Day I DisappearedGhiasabadi (JO/61’)Gold runners DAllan Miller (TE/50’)Brutal KillersMarjolein Duermeijer (TE/50’Animatie in de liftDebat over de animatiefilm inNederland. Vrije toegang.48 Hour Film Project -Presentatie Vertoning van de 48Hour Film Projecten die tijdens hetfestival in 48 uur gemaakt zijn.Hollandse meestersin de 21e eeuw (JO/15’)marskramers van GodBHans Heijnen (JO/67’)Stand van de sterrenBLeonard Retel Helmrich (JO/111’)C55 SokkenCo Hoedeman (JO/9’)IsabelleBBen Sombogaart (JO&FG/97’)Smaakmakers –Eva van der GuchtAlles is liefdeJoram Lürsen (TE/120’)Bringing up Bobby DFamke Janssen (TE/91’)48 Hour Film Project -Presentatie Vertoning van de 48Hour Film Projecten die tijdens hetfestival in 48 uur gemaakt zijn.Eileen DBHanro Smitsman (JO&FG/103’)LotusBPascale Simons (JO/94’)CWinckel 213 AJan Scholte (JO/33’)Kaffeefahrt ins KrematoriumBSergej Kreso (JO/55’)EindexamenfilmsHKu 1(NL/76’)Korte Dansfilms(JO/70’)Beeldenstorm - De favoriete onlineavond van Alexander KlöppingPresentatie Isolde Hallensleben.Met de uitreiking van de NOFF-prijzen.rO TV 2 - De geur van ...BKramer (JO/30’) rO TV 2 - Deopvolger Van der Hout (JO/30’) rOTV 2 - Nazaat Van der Hout (JO/35’)Van feest komt feestDavid Blitz (JO/40’)Het zwijgen van Loe deJong Simonka de Jong (JO/55’)09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00VPrO special: hetNederlands FilmFestival Daphne Bunskoek.Vrije toegang.ultrakort - OverlastHan Hoogerbrugge (JO/3’)rabatBTaihuttu, Ponten (JO/102’)Korte Fictiefilms(JO/76’)48 Hour Film Project -Presentatie Vertoning van de 48Hour Film Projecten die tijdens hetfestival in 48 uur gemaakt zijn.Life is BeautifulBDe Cloe, Berkvens (JO/5’)Times Like DeeseBSchmidt, Doebele (JO/88’) e.g.Favorieten van Fransvan GestelLes ValseusesBertrand Blier (FG/150’)Vegleysa (Wegloos) AViktor van der Valk (JO/40’)De leegte en het woordFloris-Jan van Luyn (JO/60’)Kort! (JO/95’) Vertoning van elfNTR Kort!-films.EindexamenfilmsHKu 2(NL/80’)Wildcards - Ik ben nietdood, ik slaap Maas (JO/45’)Een zoon van PortoAnnelotte Verhaagen (JO/53’)Korte Jaaroverzicht 2(JO/76’)Ode aan de rivierGodfried van Run (TB/50’)SaamakaKarel Doing (TB/50’)Van God los - Onder dwangLourens Blok (JO/47’)Van God los - KortsluitingBRitaHorst (JO/54’)LegendaSymbolen/tekens/afkortingenBGouden Kalf CompetitieA Debuut CompetitieD In premièreC Geschikt voor doven enslechthorendene.o. Engels ondertitelde.g. Engels gesproken✺ Voor- of nagesprekProgrammaonderdelenJaaroverzichtJONederlandse film in de vollebreedteBeeldenstorm BDSFilm en digitale beeldcultuurFocus | Gast van het Jaar F GFrans van GestelFocus | Vakspecial VSProduction designFocus | Nieuwe Lichting NLFilmmakers van de toekomstFocus | Spiegel v Holland SHNederland in documentairefilmFocus | Animatie ANIEigenzinnig en grensverleggendFocus | Vlaamse Cinema VLOver de landsgrenzenTerugblikTBSchatkamer van de cinemaTalkshows & evenementen TEBeleef het festival van binnenuitTarievenLosse kaarten9,00 (6,50 metvoordeelpas)Los kaartje tot 12 jaar6,50 (voor jeugdvoorstellingen)CJP/studenten6,50 (voorstellingenvoor 17:00 uur opwerkdagen)14 28 SEPTEMBER 2011 DAGKRANT NEDERLANDS FILM FESTIVALVOOR MEER INFORMATIE EN KAARTVERKOOP FILMFESTIVAL.NLFILMFE


PROG+BLOK.indd 27 27-09-2011 11:18:49Nellestijnen zijninterklaastdekt datr eenzaamzichaf inn dit gevalchthorenden.ESnadagenn op hett naarrand Blier.en regisseurumentaireroteties - maarrasje geniersgezetenmet een paker (JO/85’)jaar actief, terwijl zen (JO/48’)en leidersde klankorgesprekn gevolgduditie, voory.ndseoeger, zoalsielerklasportrete Gillissede film eener één vanDijk (1932)eders spijts/Competitiepetitier doven endenrtiteldrokenesprekrdelende volleJOBDSdcultuurhet Jaar F GalVSichting NLoekomstHolland SHentairefilmANIverleggendCinema VLnTBinemaementen TEan binnenuittpas)jaargdingen)lingen0 uur open)KAFFEEFAHRT INS KREmATORIum BSergej Kreso (JO/55’) Deomgang met de dood ontkomt niet aan modernisering. Een Duitseuitvaartverzorger organiseert wervende busreisjes naar een crematoriumin Venlo. Maar zo pragmatisch als hij is, zijn vaders dood zit hemnog dwars.22:15 VEGLEySA (WEGLOOS) A Viktor van der Valk (JO/40’) Roadmoviein IJsland. Snorri ziet de kans aan zijn dorp te ontsnappen door inReykjavik te gaan studeren in rook opgaan. Een ontmoeting met Anna,die naar Reykjavik moet, brengt hen beide naar de hoofdstad.DE LEEGTE EN HET WOORD Floris-Jan van Luyn (JO/60’) Desteppen van Mongolië zijn het laatste onontgonnen gebied voormissionarissen en zendelingen. Ze proberen hun geloof te verspreidenin een land dat na decennia communisme zijn boeddhistische ensjamanistische roots herontdekt.LOuIS HARTLOOPER COmPLEx 114:00 BLIJF! Lourens Blok (JO/86’) De elfjarige Lieke en Milad zijn al jarenhecht bevriend. Als Milad en zijn Iraanse familie na jarenlang procederenhet land uit gezet dreigen te worden, doet Lieke er alles aan omhen te helpen.16:15 DE STERKSTE mAN VAN NEDERLAND BMark de Cloe (JO/80’)Luuk (twaalf) woont bij zijn moeder, die hem vertelt dat zijn afwezigevader de sterkste man van Nederland is. Tijdens een lokale SterksteMan-competitie denkt Luuk zijn vader te hebben gevonden.22:00 KORT!: TITTEN Eddy Terstall (JO/4’) Een oudere man die zijn honduitlaat in het Vondelpark, vindt een mobieltje van een meisje. Voordatzij haar telefoon komt afhalen, ziet de man nog een prikkelend sms’jebinnenkomen.DAG BTamar van den Dop (JO/10’) Jongetje laat via zijn handheldcamera, die hij weigert uit te zetten, zien hoe volwassenen de begrafenisvan zijn vader beleven - en hoe hij de werkelijkheid op afstandhoudt.BROEDERS BBobby Boermans (JO/10’) Als op oudejaarsavondtwee ambulancebroeders worden opgeroepen na een geweldsdelict,veranderen de rollen van dader, slachtoffer en hulpverlener even snelals het vuurwerk ontploft.FATA mORGANA Frodo Kuipers (JO/5’) Animatiefilm over eenlimonadeverkoper in de woestijn, die zijn laatste flesje limonadebewaart voor een potentiële klant. Als die eindelijk arriveert, komt deuitbater voor een duivels dilemma te staan.KLEIN BSanne Vogel (JO&FG/7’) Tedere verkenning van ontluikendeseksualiteit bij twaalfjarig meisje, dat in meerdere opzichtennog klein is en zich dat tijdens haar eerste massage in een beautyfarmook realiseert.DE EERSTE SNEE Tallulah Hazekamp Schwab (JO/10’) Korte filmover een beslissend moment in het leven van een jonge chirurge.Tijdens een operatie komen jeugdherinneringen boven die alles zeggenover haar aarzeling om in de patiënt te snijden.– advertentie –STILTE NA DE STORm Harrie Verbeek (JO/9’) Hartverscheurendeverbeelding van dat ene vreselijk moment dat iemand hoort dat haargeliefde iets overkomen is en gevoel, herinneringen en de werkelijkheidhaar in een overweldigende maalstroom meesleuren.TER OBSERVATIE BEché Janga (JO/10’) Een gescheiden vaderen moeder treffen elkaar aan het ziekenhuisbed van hun zoontje. Hijmoet een nachtje in het ziekenhuis blijven ter observatie.BROKEN PROmISE Wiam Al-Zabari (JO/10’) Sfeervolle nachtwandelingdoor een Nederlandse stad van twee illegale Afghanen, diegevangen zitten tussen hun armoedige westerse werkelijkheid en dehooggespannen verwachtingen van het thuisfront. ✺ NagesprekBROER Sacha Polak (JO/10’) Lauren (11) blijft met haar broer Wout(16) en zus Marit (14) een weekend thuis zonder ouders. Dan ontdektze dat Wout en Marit in een magische wereld verkeren die noggesloten is voor de benjamin.ALL INCLuSIVE Billy Pols (JO/10’) Misdaadkomedie in negenminuten over twee Hollandse jongens die hun vakantiegeluk eens ineen Oost-Europees land beproeven en verheugd een koele schoonheidvolgen.LOuIS HARTLOOPER COmPLEx 214:00 EINDExAmENFILmS AKV ST JOOST, WDKA, KABK: HET OP DEGROEI GEKOCHTE EINDE Elise Kommer (NL/1’) A HISTORy OFTHE TITLE SEquENCE Jurjen Versteeg (NL&ANI/3’) COLLINSKOSmOS Nick Aberson (NL/10’) mETA Jurriën Boogert (NL/3’)COGITATIO-CREO Niels de Haar (NL/4’) FAKE LIGHT Lewis van derWerf (NL/4’) THE GRAVITy OF THE SITuATION Sunil Sital (NL/5’)ONE PAST TWO Aimée de Jongh (NL/6’) mIx TAPE Jeroen Houben(NL/10’) BROERTJE Marèl Jap-Sam (NL/12’) DE POSTBODE DIENOOIT POST KREEG Marloes Kiezebrink (NL/5’) SPIEGELING RyemmaStoop (NL/5’) mAKING NOISE Eveline Nieuwveld (NL/11’)16:15 EINDExAmENFILmS HKu 3: PHASES Dennie van Dijk (NL/3’)BLIK Bastiaan Schravendeel (NL&ANI/8’) HALF Janneke Rood(NL/19’) ✺ Nagesprek VALS PLAT Justin Krul (NL/25’) ✺ NagesprekyANA Marnix van Wijk (NL/25’)20:00 EINDExAmENFILmS HKu 1: IK VIND DIT LEuK Anna van ‘t Hek,Alette van Zwieten, Merijn Scholte Albers (NL/15’) STAAT VANANGST Nicky Maas (NL/13’) ✺ Nagesprek TuSSEN TIJD Kees-JanHusselman (NL/27’) ✺ Nagesprek HEEN EN TERuG Renko Douze(NL/21’) ✺ Nagesprek22:00 EINDExAmENFILmS HKu 2: BROmmER OP zEE Diede van Vree(NL/9’) LIquID SuN Diede van Vree (NL/11’) STERK Yim Brakel(NL/25’) HERAuT Rosanne Pel (NL/35’) ✺ NagesprekLOuIS HARTLOOPER COmPLEx 314:00 HOLLANDSE mEESTERS IN DE 21E EEuW (JO/15’) Reeks kortegefilmde portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars..SILENT SNOW Jan van den Berg (JO/71’) De Inuit zijn het slachtoffervan de opwarming van de aarde en de vervuiling van spilziekeeconomieën elders. Pipaluk Knudsen-Ostermann maakt een ontluisterendereis langs de veroorzakers op vele continenten.MET CULTURA 24OP DE EERSTE RANG!NU THUIS OOK NFF? DAT KAN MET CULTURA24!Tijdens het NFF kunt u bij Cultura24 acht dagen achterelkaar terecht voor films van filmproducent Frans van Gestel:In Oranje, De Poolse Bruid, Phileine zegt Sorry, Amnesia ennog vele anderen!FILM FILM ENNOG MEER FILMElke zaterdagvanaf 21.00uurop Cultura24Cultuur wanneer u dat wilt 24 uur per dag 7 dagen per week!Cultura 24 is is het non stop themakanaal voor kunst en cultuur van de Nederlandse Publieke Omroep, tebekijken op digitale TV en op www.cultura.nl.24 uur per dag, 7 dagen per week oude en nieuwe programma’s op het gebied van kunst en cultuur. Voorieder wat wils: literatuur, kunst, theater, architectuur, popmuziek, klassieke muziek, jazz en film!UPC - kanaal 317 | Ziggo - kanaal 222 | KPN - kanaal 170 | DELTA - kanaal 40 | Caiway - kanaal 30 | KabelNoord - kanaal 58 | Zie ook: www.cultura.nl16:15 HOLLANDSE mEESTERS IN DE 21E EEuW (JO/15’) Reeks kortegefilmde portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars.HOy COmO AyER Bernie IJdis (JO/68’) Een dag uit het leven vande hoogbejaarde Juan Carlos Godoy, vanaf het moment dat hij zichklaarmaakt voor een optreden, tot zijn terugkeer naar huis. In langaangehouden scènes, met vaste camerastandpunten.20:00 HOLLANDSE mEESTERS IN DE 21E EEuW (JO/15’) Reeks kortegefilmde portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars in hunatelier of op hun werkplek.KORTE DANSFILmS: PRéLuDE à LA mER Thierry de Mey (VL/20’)Dansfilm gebaseerd op de Prélude à l’après-midi d’un faune, vanDebussy naar een tekst van Stéphane Mallarmé. De choreografie vanAnne Teresa De Keersmaeker is gefilmd rond het verdroogde Aralmeer.EEN OEFENING IN STERVEN Lotte van den Berg (JO/9’) Depijnlijke en eenzame doodsstrijd van een meisje wordt gadegeslagendoor een netgeklede jonge man. Het roept de vraag op wat en of je inzo’n situatie iets kunt doen.COuP DE GRâCE BClara van Gool (JO/26’) Korte, filmischebewerking van de voorstelling Ölelés, waarin twee heren, jeugdvrienden,al dansend, ongewapend duelleren. Hun virtuoze krachtmeting toont eenbreed scala aan emoties. ✺ Nagesprek22:15 WILDCARDS - IK BEN NIET DOOD, IK SLAAP Juan SebastianLopez Maas (JO/45’) Sfeervolle bespiegeling over de dood en over deezel, tegen de achtergrond van het weidse berglandschap van Peru,waar men gelooft dat de ziel van een overledene terugkomt in de vormvan het lastdier.EEN zOON VAN PORTO Annelotte Verhaagen (JO/53’) Documentairewaarin een Nederlands-Molukse vader en zijn zoon afreizen naarhet land van hun voorouders. Op zoek naar het deel van zichzelf dat ze inHolland (nog) niet hebben kunnen vinden. ✺ NagesprekLOuIS HARTLOOPER COmPLEx 411:00 mARATHONVERTONING: LIJN 32 BMaarten Treurniet(JO&FG/8x50’) Buslijn 32 vult zich met reizigers alvorens hij bij derechtbank ontploft. Pleegde een passagier de aanslag? Dramaserie overde groeiende intolerantie en onverschilligheid in onze maatschappij.HOOGT 114:00 ANImATIE HOLLAND - BELGIë 1: CHAy ABAH Sander Alt(ANI/5’) FLuEx Niels Rawoens (ANI/7’) 529 (FIVE TO NINE) NiekCastricum, Maarten de With (ANI/7’) FLATLIFE Jonas Geirnaert(ANI/11’) BWAP! Marlies van der Wel (ANI/6’) TELERIFICVOODOO Paul Jadoul (ANI/4’) VOLGENS DE VOGELS Linde Faas(ANI/6’) WOLLEN HONDEN Emma de Swaef (ANI/9’) BOOmKRuI-PER Dries Bastiaensen (ANI/5’) zACHTE PLANTEN Emma deSwaef (ANI/11’)15:30 ANImATIE HOLLAND - BELGIë 2: HET mISVERSTAND Menno deNooijer (ANI/3’) RuImTE Menno de Nooijer (ANI/3’) GROETENVAN HET NOORDzEESTRAND Marie José van der Linden (ANI/4’)LAByRINTH Sjaak Meilink (ANI/9’) THE WHITE COWBOy Martin-Jan van Santen (ANI/15’) DEuS x mACHINA Arno Coenen, RenéBosma (ANI/15’) SuPER NOVA - uN LEADED Manu Roig (ANI/7’)ELASTIC BOmBASTIC Michael Schelfthout (ANI/5’) L’ ARmE DuCROCODILE Eric Blésin (ANI/6’) CONCERN Marc Roels (ANI/3’)WINTERSLEEPER David Geertsma (ANI/4’)17:00 ANImATIE IN DE LIFT (ANI/90’) Animatie is booming en zit ook inNederland enorm in de lift. Met de huidige voorgenomen bezuinigingenop cultuur worden die ontwikkelingen mogelijk gestagneerd. Tijd vooreen debat. Vrije toegang.19:30 BEELDENSTORm: DE FAVORIETE ONLINE AVOND VAN ALExAN-DER KLöPPING (BDS/120’) Zelfverklaard nieuwe media-nerdAlexander Klöpping, toont filmpjes die absolute internethits werden.22:00 KORTE FILmS 2: AuDITIE Udo Prinsen (JO/7’) Korte animatiefilmwaarin een trompet spelend jongetje auditie gaat doen bij hetkamporkest. Een troostrijke fantasiewereld ontstaat bij zijn eerstetonen. Daarna volgt de barre werkelijkheid.FONTANEL BA Finn Szumlas (JO/13’) De dag, en daarmee zijnkindertijd, ontspoort als Koen op een ochtend tevergeefs in zijn ijshockeytenueop zijn vader en moeder wacht om hem weg te brengen. ✺VoorgesprekONDERSTROOm BDiede in ‘t Veld (JO/10’) Maud (38) wil nietsliever dan een kind. Het is zo’n sterk gevoel dat het haar levenletterlijk bepaalt. Toch moet ze leren accepteren dat ze geen kinderenkan krijgen.CORPS ACCORDS A Feike Santbergen (JO/14’) Een Nederlands-Frans liefdesverhaal, dat zich afspeelt tegen de zowel romantische alsdreigende achtergrond van de bergen. De liefde wordt gecompliceerddoor het af en toe opduikende verleden.THE STORy OF JOHN muLE BOrly Nurany (JO/32’) De professionelebelangstelling van regisseur John Mule voor zijn actrice slaat,naarmate zijn filmproject vordert, om in obsessie. Langzaam vervaagtde grens tussen spel en werkelijkheid.HOOGT 212:00 LIFE IS BEAuTIFuL BMark de Cloe, Jeroen Berkvens (JO/5’)Dertigdelige tv-serie met korte films over dromen, leven en liefde.DOCHTERS VAN mALAKEH Jet Homoet, Sharog Heshmat Manesh(JO/78’) De huwelijkse voorwaarden in de strenge islamitische wet,stelt de 45-jarige Maryam voor de vraag of ze wel in het huwelijk wiltreden. ✺ Nagesprek14:00 HOLLANDSE mEESTERS IN DE 21E EEuW (JO/15’) Reeks kortegefilmde portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars.SuRPRISING EuROPE Rogier Kappers (JO/67’) De Oegandesemigrant Ssuuna Golooba ontdekte dat voor illegalen het leven inEuropa keihard is. Nu wil hij zijn landgenoten waarschuwen. ‘Bezinteer ge begint!’, is zijn boodschap, die weinig populair blijkt.16:00 BOEF Erna Slotboom (JO/13’) De elfjarige Colin wordt gevolgd aande vooravond van zijn officiële aanvraag tot naamsverandering. Hij wilde naam van zijn vader niet meer dragen omdat hij geen contact meermet hem heeft.THE DAy I DISAPPEARED Atousa Bandeh Ghiasabadi (JO/61’) Eenpoëtisch reis in found footage door het innerlijk van een voormaligIraanse vluchtelinge. Van het afscheid van haar ouders tot de aankomstin haar nieuwe land en haar veranderde identiteit. ✺ Nagesprek18:00 HOLLANDSE mEESTERS IN DE 21E EEuW (JO/15’) Reeks kortegefilmde portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars.mARSKRAmERS VAN GOD BHans Heijnen (JO/67’) Documentaireover tien jonge Karmelieten die in de jaren 1950 als zendeling naarBrazilië werden gestuurd. Vier van hen komen aan het woord over hunleven, hun worstelingen met het celibaat en de strikte hiërarchie vande kerk.20:00 RO TV 2 - DE GEuR VAN BRANDEND RuBBER BPieter Kramer(JO/30’) Michel van Klaveren moet voorkomen na een illegale straatrace.Hij krijgt een taakstraf van zestig uur in een verpleegtehuis. Erbloeit iets op tussen hem en een oude dame die van snelle auto’shoudt.RO TV 2 - DE OPVOLGER - DISSONANTEN TuSSEN VADER ENzOON André van der Hout (JO/30’) Een keuze tussen shredder enviool. Pablo Simonsz is de zoon van een scheepssloper. Zijn vader gaatervan uit dat hij de zaak zal overnemen, maar Pablo is een getalenteerdviolist en componist.RO TV 2 - NAzAAT André van der Hout (JO/35’) Henk van Alen,technisch tekenaar en hoedenmaker, is nazaat van William van Alen,de ontwerper van het Chrysler Building in New York. Henk wil in diensgeest Rotterdam een historisch landmark geven.22:15 ODE AAN DE RIVIER Godfried van Run (TB/50’) Het water is inde loop der jaren een onuitputtelijke inspiratiebron gebleken voorfilmmakers die daarmee tevens een beeld gaven van de moderniseringvan Nederland in de afgelopen eeuw.SAAmAKA Karel Doing (TB/50’) Bewerking van een film uit 1928over een reis door Suriname en de cultuur van de Marrons. Karel Doingmaakte in 2010 een soundtrack voor de film, samengesteld uit reactiesvan de bevolking en muziek. ✺ NagesprekHOOGT 312:00 HARRy SPARNAAy Andras Hamelberg, Minou de Leeuw (JO/35’)Met die ongewone muziek en een vreemd instrument heeft hij tochheel wat opgebouwd, meent Harry Sparnaay, wereldberoemd pionierop de basklarinet. Hij heeft er nog steeds een jongensachtig plezierin.GENADELOOS Ellen Blom (JO/54’) Gijs Hendriks (1938) speeltsinds zijn zeventiende jazz. De geïmproviseerde muziek is zijn leven.Filmmaker Ellen Blom filmde ook sessies met collega-musici.14:00 WILDCARDS - WAT DE KAT zIET BKim Brand (JO/18’) Kortedocumentaire over een hele normale huis-tuin-en-keuken-kater diedagelijks voor de deur van een ziekenhuis zit. Hij vormt opmerkelijkgezelschap en biedt troost aan de bezoekers en patiënten. ✺ VoorgesprekLIEVER DE LuCHT IN André Kloer (JO/67’) Zes persoonlijke portrettenvan straatbewoners tekenen in vogelvlucht de AmsterdamseVan Speijkstraat, met 47 nationaliteiten. Ze verstaan elkaar niet, defilmbeelden vertellen nu elkaar hun verhaal.16:00 GOLD RuNNERS D Alan Miller (TE/50’) De strijd om het bestaanop de Afrikaanse steppen van een groep jakhalzen. Op zoek naar voedselvoor hun jongen deinzen ze er niet voor terug de grotere gieren engevlekte hyena’s aan te vallen.BRuTAL KILLERS (TE/50’) Twee dominante leeuwen op zoek naareen groep in Tanzania’s Serengeti National Park zijn even medogenloostegen hun eigen soort als tegen cheeta’s en hyena’s.18:00 STAND VAN DE STERREN BLeonard Retel Helmrich (JO/111’)De Indonesische familie Sjamsudin, als meeslepende metafoor voorhet leven in Indonesië, worstelt met corruptie, religieuze conflicten,de generatiekloof en het groeiende verschil tussen arm en rijk. Deze vertoningis geschikt voor doven en slechthorenden. Ondertiteling aanwezigen zaal is voorzien van Phonak FM.20:00 VAN FEEST KOmT FEEST David Blitz (JO/40’) Zoektocht naar debeweegredenen van vijftig Joodse overlevers van de Tweede Wereldoorlogom de gezelligheidsvereniging Van feest komt feest op terichten. Was het een poging de Shoah te verwerken?HET zWIJGEN VAN LOE DE JONG Simonka de Jong (JO/55’)Historicus Loe de Jong (1914-2005) deelde zijn kennis over het bezetteNederland in W.O.II met iedereen, maar over zijn eigen oorlogservaringenzweeg hij. Kleindochter De Jong vraagt zich af waarom. ✺ Nagesprek22:15 VAN GOD LOS - ONDER DWANG Lourens Blok (JO/47’) Hamidis verliefd op Meriban, maar zij is al beloofd aan haar neef. Om defamilie-eer te redden wordt Meribans broer op pad gestuurd omHamid te laten verdwijnen. Geïnspireerd op ware gebeurtenissen.VAN GOD LOS - KORTSLuITING BRita Horst (JO/54’) Wanneereen tiener probeert haar onveilige thuissituatie te ontvluchten,ontketenen haar plannen een reeks aan confrontaties die uitlopen opeen gruwelijk drama. Geïnspireerd op ware gebeurtenissen.FilmroutesBEELDENSTORMJenny (CIT2 11:45)De favoriete online avond van Alexander Klöpping (HO1 19:30)FAVORIETEN VAN FRANS VAN GESTELLes Valseuses (CIT2 22:15)ROUTE VAN DE DAG: VOLKSVERMAAKDik Trom (CIT2 14:00)De sterkste man van Nederland (LHC1 16:15)Bringing up Bobby (SSUD 20:30; feestelijke première!)Kort! (LHC 1 22:00)IVAL.NL FILMFESTIVAL.NL VOOR MEER INFORMATIE EN KAARTVERKOOP28 SEPTEMBER 2011 DAGKRANT NEDERLANDS FILM FESTIVAL 15


K07ADV.indd 16 25-09-2011 17:17:29FILM1 WENST U EEN ONGESTOORDNEDERLANDS FILM FESTIVAL TOEFilm1 is sponsor van het Nederlands Film Festival.www.film1.nl/nff

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!