13.07.2015 Views

download de uitgebreide workshopbeschrijving (pdf)

download de uitgebreide workshopbeschrijving (pdf)

download de uitgebreide workshopbeschrijving (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.mevolution.netDe Nationale Rattenvanger BVLisdod<strong>de</strong>laan 611087 KB Amsterdaminformatie via Tom Oosterhuis+31 6 2 951 6 941tom@me-volution.netKvK Mid<strong>de</strong>n Ne<strong>de</strong>rland 30166630Btw nummer 8090.22.473.B01Rabobank 3799.65.445


www.mevolution.netDe Nationale Rattenvanger BVLisdod<strong>de</strong>laan 611087 KB Amsterdaminformatie via Tom Oosterhuis+31 6 2 951 6 941tom@me-volution.netKvK Mid<strong>de</strong>n Ne<strong>de</strong>rland 30166630Btw nummer 8090.22.473.B01Rabobank 3799.65.445


Kin<strong>de</strong>ren leren Sociaal Ontwerpen met <strong>de</strong> 3 O's(On<strong>de</strong>rzoeken, Ontwerpen, On<strong>de</strong>rnemen)Zeer geachte Jenaplan collega's,Graag wil ik jullie in <strong>de</strong>ze workshop meenemen in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijsvisie en didactiek die ik in <strong>de</strong> afgelopen14 jaar heb ontwikkeld: Sociaal Ontwerpend Leren. Het sluit goed aan bij het thema van <strong>de</strong> conferentie:"Kin<strong>de</strong>ren zijn on<strong>de</strong>rnemers in <strong>de</strong> dop." Ik ben het daar zeer mee eens. Ze hebben van nature al eenon<strong>de</strong>rzoeken<strong>de</strong> houding. Tot hun 7<strong>de</strong> jaar ongeveer kunnen ze magisch <strong>de</strong>nken: het onmogelijkemogelijk <strong>de</strong>nken. Daarin lijken kin<strong>de</strong>ren op uitvin<strong>de</strong>rs, kunstenaars en on<strong>de</strong>rnemers. Maar voor je hetweet hebben we het <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren afgeleerd. De moraal die we al snel op ze leggen is: "Doe normaal,gedraag je, pas je aan, hou je in, <strong>de</strong>nk logisch." Impulscontrole vin<strong>de</strong>n we heel belangrijk. En dat is opzich een goe<strong>de</strong> zaak, maar het is maar <strong>de</strong> helft van wat nodig is voor Sociaal Ontwerpen:"On<strong>de</strong>rzoeken, Ontwerpen en On<strong>de</strong>rnemen, samen met elkaar om <strong>de</strong> wereld mooier te maken voorie<strong>de</strong>reen." Je hebt er creativiteit, inlevingsvermogen en daadkracht voor nodig. Voor het be<strong>de</strong>nken vannieuwe i<strong>de</strong>eën moet je flexibel kunnen omgaan met <strong>de</strong> structuur in <strong>de</strong> hersenen die gaat overimpulscontrole: impulscontrole moet je leren áán- maar vooral ook úítzetten. We moeten eigenlijk lerenom onze hersenen te gebruiken zoals improviseren<strong>de</strong> jazzmusici dat doen. Ik heb daar verschillen<strong>de</strong>hersenwetenschappers over gesproken en het is opwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> informatie die volgens mij van invloed zoumoeten zijn op ons on<strong>de</strong>rwijs. Graag <strong>de</strong>el ik <strong>de</strong>ze inzichten met jullie. Maar we gaan ook concreet aan<strong>de</strong> slag.De bijeenkomst bestaat uit 2 <strong>de</strong>len. Het eerste uur maak je kennis met <strong>de</strong> visie Sociaal OntwerpendLeren, met "<strong>de</strong> 12 vermogens van ik en wij" en met het e-portfolio www.mevolution.net.Tij<strong>de</strong>ns het twee<strong>de</strong> uur gaan we in ontwerpteams aan <strong>de</strong> slag om op ie<strong>de</strong>rs school een begin te makenmet <strong>de</strong> 3 O's: On<strong>de</strong>rzoeken, Ontwerpen, On<strong>de</strong>rnemen.Ik verheug om jullie te ontmoeten,hartelijke groeTom OosterhuisTom Oosterhuis is van huis uit theatermaker en filmmaker. In <strong>de</strong> afgelopen 14 jaar werkte hij alson<strong>de</strong>rwijsontwerper op vrijwel alle soorten on<strong>de</strong>rwijsinstellingen in Ne<strong>de</strong>rland. De afgelopen 3 jaar gafhij me<strong>de</strong> vorm aan het TOP-programma van <strong>de</strong> pabo Edith Stein in Hengelo, waar Sociaal OntwerpenLeren <strong>de</strong> opleidingsdidactiek is.meer informatie: www.mevolution.netwww.mevolution.netDe Nationale Rattenvanger BVLisdod<strong>de</strong>laan 611087 KB Amsterdaminformatie via Tom Oosterhuis+31 6 2 951 6 941tom@me-volution.netKvK Mid<strong>de</strong>n Ne<strong>de</strong>rland 30166630Btw nummer 8090.22.473.B01Rabobank 3799.65.445

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!