13.07.2015 Views

Energie en CO2 in de staalindustrie - kivi niria

Energie en CO2 in de staalindustrie - kivi niria

Energie en CO2 in de staalindustrie - kivi niria

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KIVI NIRIA bezoek 7 <strong>de</strong>cember 2010 / Gerard JägersDuurzaam omgaan met <strong>en</strong>ergie<strong>Energie</strong> <strong>en</strong> <strong>CO2</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> staal<strong>in</strong>dustrieTata Steel <strong>in</strong> IJmuid<strong>en</strong> wil voorop lop<strong>en</strong>


Inhoud• Introductie Tata Steel <strong>in</strong> IJmuid<strong>en</strong>• Site IJmuid<strong>en</strong>• Productieproces• IJzerertsreductie, verbruik reductiemid<strong>de</strong>l <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergie• Uitstoot CO 2, <strong>in</strong> mondiaal perspectief <strong>en</strong> <strong>in</strong> IJmuid<strong>en</strong>• Afsprak<strong>en</strong> met <strong>de</strong> overheid• Implem<strong>en</strong>tatie van het beleid bij Tata Steel, resultat<strong>en</strong>• Voorbeeld<strong>en</strong> van <strong>en</strong>ergiebespar<strong>in</strong>g• Gerealiseerd• Plann<strong>en</strong>• Ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> ket<strong>en</strong>• Aandachtspunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> kans<strong>en</strong>2


Tata Steel Europe (voorhe<strong>en</strong> Corus) <strong>in</strong> IJmuid<strong>en</strong>On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van Tata Steel Group• Top staalproduc<strong>en</strong>t <strong>in</strong> Europa• 9.300 fte’s, waaron<strong>de</strong>r 500 researchers• 5,2 miljo<strong>en</strong> ton staal <strong>in</strong> 2009 (7,4 <strong>in</strong> 2007)• Volledig geïntegreerd productieproces• Excell<strong>en</strong>t <strong>in</strong> logistiek op basis van locatie• Diepzeehav<strong>en</strong>, spoor, weg <strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>vaart• Uitstek<strong>en</strong><strong>de</strong> exportpositie <strong>en</strong> achterland met hoge-waar<strong>de</strong>markt<strong>en</strong>• Veel aandacht voor haar omgev<strong>in</strong>g• Milieu, werkgeleg<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis• Bested<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van meer dan € 0,5 mrd <strong>in</strong> <strong>de</strong> regio• Traditie van <strong>in</strong>novatie <strong>en</strong> cont<strong>in</strong>u verbeter<strong>en</strong>• Process<strong>en</strong> <strong>en</strong> product<strong>en</strong>• S<strong>in</strong>ds 2004 ruim € 800 miljo<strong>en</strong> geïnvesteerd <strong>in</strong> state-of-the-art process<strong>en</strong>• Nauwe sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met (<strong>in</strong>ternationale) k<strong>en</strong>nis<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>• Eig<strong>en</strong> opleid<strong>in</strong>gsc<strong>en</strong>trum <strong>in</strong> Vels<strong>en</strong>-Noord• Sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met ROC’s3


Tata Group PurposeImprove the quality of life of thecommunities we serve throughlea<strong>de</strong>rship <strong>in</strong> sectors of nationaleconomic significanceJamsetji Tata,Foun<strong>de</strong>r,Tata Group


Productieproces IJmuid<strong>en</strong>Grondstoff<strong>en</strong> – Hoogov<strong>en</strong> – Staalproductie – Giet<strong>en</strong> – Wals<strong>en</strong> – Bekled<strong>en</strong>


Koolstofverbruik van <strong>de</strong> ijzerertsreductieKoolstof is nodig voor het reducer<strong>en</strong> van ijzererts, als grondstof <strong>en</strong> niet(alle<strong>en</strong>) als <strong>en</strong>ergiedrager• “I<strong>de</strong>ale” reactie:• 2 Fe 2O 3+ 3C + <strong>en</strong>ergie => 4Fe + 3CO 2• Hoogov<strong>en</strong>proces:• xFe 2O 3+ yC + zO 2=> aFe + bCO 2+ cCO• De kwaliteit van <strong>de</strong> procesbeheers<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>en</strong> geïntegreerd staalbedrijf<strong>en</strong> met name <strong>in</strong> <strong>de</strong> hoogov<strong>en</strong> bepaalt <strong>in</strong> sterke mate <strong>de</strong> CO 2uitstoot.Daarbij is <strong>de</strong> hoeveelheid CO 2als gevolg van <strong>de</strong> pure reductie <strong>in</strong>her<strong>en</strong>taan het proces <strong>en</strong> niet te beperk<strong>en</strong>


Uitstoot van CO 2<strong>in</strong> mondiaal perspectiefMondiale ruw staalproductieCh<strong>in</strong>a34%EU (25)16%RoW14%Japan9%Brazil2%Ukra<strong>in</strong>e3%India3%South Korea4%Russia6%USA8%Mondiale CO 2-emissies doorstaal<strong>in</strong>dustrieCh<strong>in</strong>a51%Row17%EU (25)12%USA5%Russia7%Japan8%Mondiale staalproductie <strong>en</strong> CO 2-uitstoot <strong>in</strong> 20067


Tata Steel IJmuid<strong>en</strong> positie• 1990• Productie van CO 29,8 miljo<strong>en</strong> ton• Productie van staal (OSF1 + OSF2) 5,2 miljo<strong>en</strong> ton• CO 2per ton staal 1,9 ton• 2007• Productie van CO 211,1 miljo<strong>en</strong> ton• Productie van staal 7,4 miljo<strong>en</strong> ton• CO 2per ton staal 1,5 ton• E<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g per ton staal van 20% s<strong>in</strong>ds 1990• De staal<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a produceert gemid<strong>de</strong>ld meer dan 2,5 ton CO 2per ton staalStaal uit IJmuid<strong>en</strong> wordt gemaakt met e<strong>en</strong> relatief lage CO 2-uitstoot; uitoogpunt van het CO 2vraagstuk is staalproductie <strong>in</strong> IJmuid<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> zaak!8


<strong>Energie</strong> effici<strong>en</strong>cy:Afsprak<strong>en</strong> met <strong>de</strong> overheidTata Steel <strong>in</strong> IJmuid<strong>en</strong> heeft overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> met <strong>de</strong> rijksoverheid over <strong>en</strong>ergiebespar<strong>in</strong>g s<strong>in</strong>ds1989.1989 - 1999 MJA (Meerjar<strong>en</strong>afsprak<strong>en</strong>)- 2% jaarlijkse <strong>en</strong>ergie effici<strong>en</strong>cy verbeter<strong>in</strong>g2000 - 2012 B<strong>en</strong>chmark overe<strong>en</strong>komst- Verb<strong>in</strong>t<strong>en</strong>is om tot <strong>de</strong> top 10% van <strong>de</strong> wereld <strong>in</strong> <strong>de</strong> sector te behor<strong>en</strong> op het gebied van<strong>en</strong>ergie-efficiëntie2009 - 2020 Meerjar<strong>en</strong>afspraak <strong>en</strong>ergie-effici<strong>en</strong>cy ETS-bedrijv<strong>en</strong>- Opvolger/vervang<strong>in</strong>g van B<strong>en</strong>chmark overe<strong>en</strong>komst- Bijdrage lever<strong>en</strong> aan <strong>en</strong>ergie-efficiëntie door:- On<strong>de</strong>rzoek <strong>en</strong>ergiebespar<strong>in</strong>g pot<strong>en</strong>tieel voor <strong>de</strong> lange termijn- Implem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> kost<strong>en</strong>effectieve maatregel<strong>en</strong> (15% of terugverdi<strong>en</strong>tijd


Implem<strong>en</strong>tatie van beleid <strong>in</strong> IJmuid<strong>en</strong>Actieve rol bij duurzaamheidS<strong>in</strong>ds 1989 is “IJmuid<strong>en</strong>” actief <strong>in</strong> <strong>en</strong>ergiebespar<strong>in</strong>g op basis vanafsprak<strong>en</strong> met <strong>de</strong> overheidTata Steel neemt <strong>de</strong>el aan EU ETSTata Steel b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> het Duurzaamheidsakkoord 2007• Nem<strong>en</strong> van maatregel<strong>en</strong> <strong>in</strong> lijn met b<strong>en</strong>chmark waardoor we <strong>in</strong> <strong>de</strong> top10 van meest <strong>en</strong>ergie-efficiënte staalbedrijv<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>• 1% <strong>en</strong>ergie-effici<strong>en</strong>cy verbeter<strong>in</strong>g per jaar• Inspann<strong>in</strong>gsverplicht<strong>in</strong>g om te on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong> of 2% haalbaar is• Internationale sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g aan doorbraak-technologie: Ulcos (50%reductie per ton staal <strong>in</strong> 2050)In 2008 is het project YmGre<strong>en</strong> ® van start gegaan10


<strong>Energie</strong> <strong>en</strong> CO 2; YmGre<strong>en</strong> ®• Trias <strong>en</strong>ergetica:• Terugdr<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van onnodig <strong>en</strong>ergieverbruik, bijvoorbeeld<strong>en</strong>ergiebespar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> vorm van goe<strong>de</strong> warmte isolatie;• Voor <strong>de</strong> rester<strong>en</strong><strong>de</strong> behoefte zoveel mogelijk duurzame <strong>en</strong>ergie <strong>in</strong>zett<strong>en</strong>,bijvoorbeeld w<strong>in</strong>d, zon, biomassa of aardwarmte;• Zu<strong>in</strong>ig <strong>en</strong> efficiënt gebruik mak<strong>en</strong> van fossiele bronn<strong>en</strong>, als duurzame<strong>en</strong>ergie niet volstaan. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te mak<strong>en</strong> van<strong>de</strong> CO 2-arme elektriciteit van e<strong>en</strong> afvalverbrand<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stallatie.• Opslaan van CO 2?• Mobilisatie <strong>en</strong> communicatie


Voorbeeld : het gietwalsproces bij <strong>de</strong> DirectSheet Plant (DSP)Gietmach<strong>in</strong>ePlakdikte: 70 mmGietsnelheid 5 tot 6 m/m<strong>in</strong>Het gietwalsproces <strong>in</strong>tegreert <strong>de</strong>process<strong>en</strong> van giet<strong>en</strong> <strong>en</strong> warmwals<strong>en</strong>waardoor e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijke<strong>en</strong>ergiebespar<strong>in</strong>g gerealiseerd wordt7 stands walsUittree dikte 1 tot 3 mmDun e<strong>in</strong>dmateriaal door cont<strong>in</strong>u wals<strong>en</strong><strong>en</strong> dunne <strong>in</strong>kom<strong>en</strong><strong>de</strong> plakCarrouselOpwikkel<strong>en</strong>na cont<strong>in</strong>u wals<strong>en</strong>Tunnelov<strong>en</strong>Homog<strong>en</strong>iseert <strong>de</strong> plaktemperatuurPlak hoeft niet opgewarmd te word<strong>en</strong>Ultra snelle koel<strong>in</strong>g06 oktober 2010 12


Voorbeeld :TRUST<strong>Energie</strong>voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g op eig<strong>en</strong> terre<strong>in</strong>• Door efficiëntieverbeter<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> fabriek<strong>en</strong> van Tata Steel <strong>in</strong> IJmuid<strong>en</strong> neemthet gasaanbod van productiegass<strong>en</strong> (hoogov<strong>en</strong>gas, kooksgas, oxygas) toe• De bestaan<strong>de</strong> capaciteit, b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> Tata Steel, kan <strong>de</strong>ze to<strong>en</strong>ame nietverwerk<strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r waar<strong>de</strong>vol productiegas af te fakkel<strong>en</strong>. Met TRUST wordtaffakkel<strong>en</strong> gem<strong>in</strong>imaliseerd• Warmtekrachtc<strong>en</strong>trale• Netto elektrisch vermog<strong>en</strong> van 525MW• DeNO x-<strong>in</strong>stallatie• Milieueffect<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re• M<strong>in</strong><strong>de</strong>r CO 2-uitstoot per ton geproduceerd staal• Sterke verm<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>g emissies NO x• Door verdwijn<strong>en</strong> transport van productiegas buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van <strong>de</strong> sit<strong>en</strong>em<strong>en</strong> <strong>de</strong> externe veiligheidsrisico’s af• Op dit mom<strong>en</strong>t bev<strong>in</strong>dt het project zich <strong>in</strong> e<strong>en</strong> fase van value <strong>en</strong>g<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g,me<strong>de</strong> op basis van <strong>de</strong> uitgangspunt<strong>en</strong>13


06 oktober 2010 14


Voorbeeld: ULCOSULCOS project (September 2004 - 2009):• 50% reductie van CO 2uitstoot bereik<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> productie van staal uit ijzererts <strong>in</strong> 2050,<strong>in</strong>clusief CCS• € 60 miljo<strong>en</strong>• 48 Europese bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisatiesULCOS project (2010-2015):• Framework 7 <strong>de</strong>monstratieproject• Ontwerpfase, bouwfase <strong>en</strong> er zull<strong>en</strong> semicommerciële pilotplants <strong>in</strong> productie word<strong>en</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> rond 2010• Kost<strong>en</strong>: € 200-300 Miljo<strong>en</strong>15


Hisarna project b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> ULCOSOntwikkel<strong>in</strong>g nieuwe technologie ijzerproductiehoogov<strong>en</strong>s<strong>in</strong>terijzerertskookskol<strong>en</strong>Vloeibaar ijzerDirecte <strong>in</strong>zet van kol<strong>en</strong> <strong>en</strong> ertsGe<strong>en</strong> kooksfabriek <strong>en</strong> s<strong>in</strong>terfabriek nodigHIsarna16


Aanvoer <strong>en</strong> plaats<strong>in</strong>g van het reactorvat (31/08/2010)17


Voorbeeld: Product<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> ket<strong>en</strong>Automotive• Hoge sterkte stal<strong>en</strong> / advanced high str<strong>en</strong>gth steels• Lage wrijv<strong>in</strong>g <strong>en</strong>g<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g steels voorversnell<strong>in</strong>gsbakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> mach<strong>in</strong>esBouw• Light-framed staal hous<strong>in</strong>g• Carbon neutral hous<strong>in</strong>g, susta<strong>in</strong>able construction<strong>Energie</strong>• Offshore / onshore w<strong>in</strong>d turb<strong>in</strong>es• Photovoltaic coat<strong>in</strong>gs.18


Aandachtspunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> kans<strong>en</strong>• Noodzaak voor “level play<strong>in</strong>g field”• Ge<strong>en</strong> hel<strong>de</strong>rheid toekomstige regelgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong>ergie <strong>en</strong> CO 2• Onzekerheid over ontwikkel<strong>in</strong>g CO 2prijs• Hoge prijs <strong>en</strong> lage beschikbaarheid duurzame <strong>en</strong>ergie• Stimulans van <strong>de</strong> overheid voor CCS <strong>en</strong> goe<strong>de</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g op CCS gebied (RCI,CATO2)• <strong>Energie</strong>bespar<strong>in</strong>g per ton staal door nieuwe <strong>in</strong>stallaties:DSP, dompelverz<strong>in</strong>klijn 3, nieuwe panov<strong>en</strong> <strong>in</strong> oxystaalfabriek 2, nieuwe zuurstoffabriek• Ver<strong>de</strong>r bespar<strong>en</strong> met warme <strong>in</strong>zet bij <strong>de</strong> warmbandwalserij <strong>en</strong> eig<strong>en</strong> optimale<strong>en</strong>ergievoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g op site IJmuid<strong>en</strong>• Ontwikkel<strong>en</strong> van ULCOS process<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re toekomst, zoals HIsarnaTata Steel <strong>in</strong> IJmuid<strong>en</strong> werkt hard aan staalproductie met zo laagmogelijke specifiek <strong>en</strong>ergiegebruik <strong>en</strong> <strong>CO2</strong>-uitstoot, daarbijon<strong>de</strong>rsteund door het moe<strong>de</strong>rbedrijf Tata Steel Group19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!