13.07.2015 Views

een vergelijking op hoofdlijnen - Steunpunt taal en rekenen mbo

een vergelijking op hoofdlijnen - Steunpunt taal en rekenen mbo

een vergelijking op hoofdlijnen - Steunpunt taal en rekenen mbo

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus <strong>taal</strong> <strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in het <strong>mbo</strong>: <strong>e<strong>en</strong></strong><strong>vergelijking</strong> <strong>op</strong> <strong>hoofdlijn<strong>en</strong></strong><strong>vergelijking</strong> <strong>op</strong> <strong>hoofdlijn<strong>en</strong></strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in het <strong>mbo</strong>: <strong>e<strong>en</strong></strong>Refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus <strong>taal</strong> <strong>en</strong>1ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 1 23-2-2010 15:31:24


ColofonTitel: Refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in het <strong>mbo</strong>: <strong>e<strong>en</strong></strong> <strong>vergelijking</strong> <strong>op</strong> <strong>hoofdlijn<strong>en</strong></strong>Uitvoering Taal: Piet Litj<strong>en</strong>s <strong>en</strong> Christel Kuijpers (CINOP)Uitvoering Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>: Monica Wijers <strong>en</strong> Vinc<strong>en</strong>t Jonker (Freud<strong>en</strong>thal Instituut)Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schapTekstredactie: Daphne Doemges-Engel<strong>en</strong>Ontwerp: Evert van de Biez<strong>en</strong>Uitgave: CINOP, ’s-Hertog<strong>en</strong>boschFebruari 2010© Ministerie van Onderwijs, Cultuur <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schap 2010Niets uit deze uitgave mag word<strong>en</strong> verm<strong>en</strong>igvuldigd <strong>en</strong>/of <strong>op</strong><strong>en</strong>baar gemaaktdoor middel van druk, fotok<strong>op</strong>ie of <strong>op</strong> welke andere wijze dan ook zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.Postbus 15855200 BP ’s-Hertog<strong>en</strong>boschTel: 073-6800800www.cin<strong>op</strong>.nlEvdB_v01/1002232ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 2 23-2-2010 15:31:25


Refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus <strong>taal</strong> <strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in het <strong>mbo</strong>: <strong>e<strong>en</strong></strong><strong>vergelijking</strong> <strong>op</strong> <strong>hoofdlijn<strong>en</strong></strong>Uitvoering Taal: Piet Litj<strong>en</strong>s<strong>en</strong> Christel Kuijpers (CINOP)Uitvoering Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>: MonicaWijers <strong>en</strong> Vinc<strong>en</strong>t Jonker(Freud<strong>en</strong>thal Instituut)3ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 3 23-2-2010 15:31:25


Inhouds<strong>op</strong>gaveInleiding 5De belangrijkste over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> rijtje — Taal 8De belangrijkste over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> rijtje — Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 11Taal (Nederlands) in het <strong>mbo</strong> 13Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde in het <strong>mbo</strong> 22Bijlage: Inhoud<strong>en</strong> per subdomein 344ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 4 23-2-2010 15:31:25


InleidingOp verzoek van het ministerie van OCW hebb<strong>en</strong> CINOP <strong>en</strong> Freud<strong>en</strong>thalInstituut <strong>e<strong>en</strong></strong> handzame brochure sam<strong>en</strong>gesteld voor het <strong>mbo</strong>-veld dieduidelijk maakt wat <strong>op</strong> <strong>hoofdlijn<strong>en</strong></strong> de over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> zijntuss<strong>en</strong> het Raamwerk Nederlands <strong>en</strong> het Raamwerk Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskund<strong>e<strong>en</strong></strong>erzijds <strong>en</strong> de vastgestelde refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> van deExpertgroep Doorl<strong>op</strong><strong>en</strong>de leerlijn<strong>en</strong> <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Deze brochure isbedoeld voor <strong>taal</strong>- <strong>en</strong> rek<strong>en</strong>doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, vakdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, managers <strong>en</strong>beleidsmedewerkers van <strong>mbo</strong>-instelling<strong>en</strong>.Het doel van deze brochure is om de beide Raamwerk<strong>en</strong> die speciaal voorhet <strong>mbo</strong>-veld ontwikkeld zijn <strong>en</strong> die hun weg naar de praktijk reedsgevond<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> te vergelijk<strong>en</strong> met de definitieve versie van hetRefer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> (versie november 2009).Hieronder gev<strong>en</strong> we allereerst <strong>e<strong>en</strong></strong> korte schets van de rec<strong>en</strong>t versch<strong>en</strong><strong>en</strong>publicaties die voor de sector <strong>mbo</strong> van belang zijn. Vervolg<strong>en</strong>s zett<strong>en</strong> we dekernpunt<strong>en</strong> voor <strong>taal</strong> <strong>en</strong> voor rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> rij. Deze kernpunt<strong>en</strong> word<strong>en</strong>tev<strong>en</strong>s speciaal voor het <strong>mbo</strong>-veld <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> handzame flyer gezet.Daarna gaan we in dezelfde volgorde — eerst <strong>taal</strong> <strong>en</strong> daarna rek<strong>en</strong><strong>en</strong> —dieper in <strong>op</strong> de over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het Raamwerk <strong>en</strong> hetRefer<strong>en</strong>tiekader van de Commissie Meijerink.In het voorjaar van 2008 versch<strong>e<strong>en</strong></strong> het rapport van de Commissie MeijerinkOver de drempels met <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het rapport bestaat uit drie del<strong>en</strong>:<strong>e<strong>en</strong></strong> hoofdrapport, <strong>e<strong>en</strong></strong> deelrapport Taal <strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> deelrapport Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.5ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 5 23-2-2010 15:31:25


Postbus 20417500 CA Enschedewww.<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.nlPostbus 20417500 CA Enschedewww.<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.nlHoofdrapport Deelrapport Taal Deelrapport Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>januari 2008 januari 2008 januari 2008Over de drempelsmet <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Over de drempelsmet <strong>taal</strong>Over de drempelsmet rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Over de drempels met rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Over de drempels met <strong>taal</strong>Over de drempels met <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Hoofdrapport van deExpertgroep Doorl<strong>op</strong><strong>en</strong>de Leerlijn<strong>en</strong>Taal <strong>en</strong> Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>De niveaus voor de <strong>taal</strong>vaardigheidOnderdeel van de eindrapportage van de ExpertgroepDoorl<strong>op</strong><strong>en</strong>de Leerlijn<strong>en</strong> Taal <strong>en</strong> Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Consolider<strong>en</strong>, onderhoud<strong>en</strong>, gebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong> verdiep<strong>en</strong>Onderdeel van de eindrapportage van de ExpertgroepDoorl<strong>op</strong><strong>en</strong>de Leerlijn<strong>en</strong> Taal <strong>en</strong> Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>In het najaar van 2008 zijn voor de sector<strong>en</strong> primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo) <strong>en</strong> middelbaar beroepsonderwijs (<strong>mbo</strong>)verschill<strong>en</strong>de veldraadpleging<strong>en</strong> georganiseerd. In diezelfde periode voerd<strong>en</strong><strong>taal</strong>- <strong>en</strong> rek<strong>en</strong>specialist<strong>en</strong> van CINOP <strong>en</strong> het Freud<strong>en</strong>thal Instituut <strong>e<strong>en</strong></strong>contrastieve analyse uit om te bepal<strong>en</strong> hoe het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> <strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong> (Meijerink) zich verhield tot het in het <strong>mbo</strong> gangbare kader:Raamwerk Nederlands <strong>en</strong> Raamwerk Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde.In 2009 heeft de Commissie Meijerink <strong>e<strong>en</strong></strong> beperkte revisie gepleegd diegerealiseerd <strong>en</strong> toegelicht is in het rapport E<strong>en</strong> nadere beschouwing (juli2009). In november 2009 is <strong>op</strong> de website www.<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.nl <strong>e<strong>en</strong></strong>publieksversie van het Refer<strong>en</strong>tiekader geplaatst.6ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 6 23-2-2010 15:31:27


Postbus 20417500 CA Enschedewww.<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.nlPostbus 20417500 CA Enschedewww.<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.nlofdRapport09.indd 1 08-06-09 14:53E<strong>en</strong> nadere beschouwingDefinitieve versiejuli 2009 oktober 2009E<strong>en</strong> nadere beschouwingRefer<strong>en</strong>tiekader<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Over de drempels met <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>De refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveausHierna zett<strong>en</strong> we de belangrijkste over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong>rijtje tuss<strong>en</strong> het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> (definitieve versie –november 2009) <strong>en</strong> de Raamwerk<strong>en</strong> <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het OCW-beleid is er<strong>op</strong>gericht dat vanaf augustus 2010 het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in hetgehele onderwijs — van primair onderwijs tot <strong>en</strong> met het hoger beroepsonderwijs— het leid<strong>en</strong>de instrum<strong>en</strong>t wordt. Hiertoe wordt in wet- <strong>en</strong>regelgeving vastgelegd dat dit refer<strong>en</strong>tiekader de standaard wordt voorcurricula, kwalificatiedossiers, (diagnostische) toets<strong>en</strong>, exam<strong>en</strong>s <strong>en</strong>onderwijs leerpakkett<strong>en</strong> die vanaf hed<strong>en</strong> voor deze onderwijssector<strong>en</strong>beschikbaar kom<strong>en</strong>.7ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 7 23-2-2010 15:31:28


De belangrijkste over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong><strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> rijtjeTaalDe domeinindeling<strong>en</strong> van het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> <strong>en</strong> het RaamwerkNederlands kom<strong>en</strong> sterk over<strong>e<strong>en</strong></strong>. Onderstaand schema maakt de relatietuss<strong>en</strong> de domeinindeling<strong>en</strong> in beide docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zichtbaar.Schema <strong>vergelijking</strong> Refer<strong>en</strong>tiekader Nederlandse <strong>taal</strong> <strong>en</strong>Raamwerk NederlandsMonde linge<strong>taal</strong>vaardigheidSprek<strong>en</strong>Sprek<strong>en</strong>Refer<strong>en</strong>tiekader Nederlandse TaalLees vaardigheidSchrijf vaardigheidGesprekk<strong>en</strong>voer<strong>en</strong>Luister<strong>en</strong>Lez<strong>en</strong>Schrijv<strong>en</strong>Gesprekk<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>Luister<strong>en</strong>Lez<strong>en</strong>Schrijv<strong>en</strong>Raamwerk Nederlands <strong>mbo</strong>Begripp<strong>en</strong> lijst <strong>en</strong><strong>taal</strong> verzorgingTaal verzorging8ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 8 23-2-2010 15:31:28


De vier niveaus die uitgewerkt word<strong>en</strong> in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> (1F-2F-3F-4F) kom<strong>en</strong> in grote lijn<strong>en</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong> met de vier niveaus in hetRaamwerk Nederlands: A2-B1-B2-C1. In schema:Niveau<strong>vergelijking</strong> Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> – Raamwerk NederlandsNiveaus Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> 1F 2F 3F 4FNiveaus Raamwerk Nederlands A1 A2 B1 B2 C1 C2De uitwerking<strong>en</strong> van de subdomein<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het domein mondelinge<strong>taal</strong>vaardighed<strong>en</strong> (gesprekk<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>, luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> sprek<strong>en</strong>) vanRefer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> kom<strong>en</strong> grot<strong>en</strong>deels over<strong>e<strong>en</strong></strong> met die in hetRaamwerk Nederlands. In sommige gevall<strong>en</strong> is het Raamwerk explicieter,bijvoorbeeld in het beschrijv<strong>en</strong> van de tekstk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>van de luisteraar. In andere gevall<strong>en</strong> is het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong>concreter.Binn<strong>en</strong> het domein mondelinge <strong>taal</strong>vaardighed<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de omschrijving,de aard <strong>en</strong> inhoud van de drie niveaus die voor de sector <strong>mbo</strong>-sectorcruciaal zijn (1F-A2; 2F-B1 <strong>en</strong> 3F- B2) in de beide refer<strong>en</strong>tiekaders ingrote lijn<strong>en</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong>.De uitwerking<strong>en</strong> van het subdomein lez<strong>en</strong> van zakelijke tekst<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>het domein leesvaardigheid van het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> verton<strong>en</strong>voornamelijk over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> met die in het Raamwerk Nederlands. Deomschrijving, aard <strong>en</strong> inhoud van de drie niveaus die voor de <strong>mbo</strong>-sectorcruciaal zijn, kom<strong>en</strong> in de beide refer<strong>en</strong>tiekaders in grote lijn<strong>en</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong>:1F-A2; 2F-B1 <strong>en</strong> 3F-B2.Binn<strong>en</strong> het domein schrijv<strong>en</strong> zijn er ev<strong>en</strong><strong>e<strong>en</strong></strong>s vooral over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong>.De niveaus van schrijfvaardigheid zijn vrijwel hetzelfde. De tak<strong>en</strong> dieb<strong>en</strong>oemd zijn in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> kom<strong>en</strong> vrijwel letterlijkover<strong>e<strong>en</strong></strong> met de subvaardighed<strong>en</strong> die in het Raamwerk Nederlands zijnbeschrev<strong>en</strong>. In het Raamwerk Nederlands vormt de deelvaardigheidspelling <strong>e<strong>en</strong></strong> onderdeel van het domein schrijv<strong>en</strong>. Inhoudelijk kom<strong>en</strong> degeformuleerde eis<strong>en</strong> voor de niveaus 1F-A2, 2F-B1 <strong>en</strong> 3F-B2 over<strong>e<strong>en</strong></strong>.9ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 9 23-2-2010 15:31:28


2F(gek<strong>op</strong>peld aan <strong>mbo</strong>-1-2-3)y2Getal l<strong>en</strong>,hoe veelhed<strong>en</strong>,mat<strong>en</strong>Ruimt<strong>e<strong>en</strong></strong> vormGege v<strong>en</strong>sverwerking,onze kerheidVer band<strong>en</strong>,verandering<strong>en</strong><strong>en</strong>formules3F(gek<strong>op</strong>peld aan <strong>mbo</strong>-4)y2Getal l<strong>en</strong>,hoe veelhed<strong>en</strong>,mat<strong>en</strong>Ruimte Gege-<strong>en</strong> vorm v<strong>en</strong>s-verwer-king,onze kerheidVer band<strong>en</strong>,verandering<strong>en</strong><strong>en</strong>formulesy1 y1 x xx2 x x x x2 x x x xx1 x x x x x1 x x x x2F = x2-x2-x2-x13F = y1-x2-y1-x2In het Refer<strong>en</strong>tiekader Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> zijn de kolomm<strong>en</strong> van het RaamwerkRek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde als volgt herverdeeld:Getall<strong>en</strong>, hoeveelhed<strong>en</strong>, mat<strong>en</strong>: <strong>op</strong>gesplitst in — <strong>en</strong> verdeeld over — desubdomein<strong>en</strong>:— getall<strong>en</strong>: al het ‘rek<strong>en</strong>werk’;— verhouding<strong>en</strong>: alles met verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;— met<strong>en</strong>: alles met mat<strong>en</strong>, met<strong>en</strong>, meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong>hed<strong>en</strong>.Ruimte <strong>en</strong> vorm: blijft intact <strong>en</strong> past in zijn geheel in het subdomeinmet<strong>en</strong> <strong>en</strong> meetkunde. Daarbinn<strong>en</strong> vult deze Raamwerk-kolom all<strong>e<strong>en</strong></strong> demeetkunde.Gegev<strong>en</strong>sverwerking <strong>en</strong> onzekerheid: g<strong>e<strong>en</strong></strong> apart domein in hetRefer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. De inhoud<strong>en</strong> <strong>op</strong> het gebied van gegev<strong>en</strong>sverwerkingkom<strong>en</strong> in het subdomein verband<strong>en</strong>. Subdomein onzekerheid(=kans <strong>en</strong> nauw-keurigheid) komt in het Refer<strong>en</strong>tiekader niet voor. Debetreff<strong>en</strong>de inhoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> toegevoegd word<strong>en</strong> aan het subdomeinverhouding<strong>en</strong> of ev<strong>en</strong>tueel getall<strong>en</strong>.Verband<strong>en</strong>, verandering<strong>en</strong> <strong>en</strong> formules: Valt in zijn geheel onder hetsubdomein verband<strong>en</strong>.12ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 12 23-2-2010 15:31:28


Taal (Nederlands) in het <strong>mbo</strong>Twee refer<strong>en</strong>tiekaders kort gekarakteriseerdRefer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong>Raamwerk Nederlands voor (v)<strong>mbo</strong>Refer<strong>en</strong>tiekader<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>De refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveausBron: www.<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.nlBron: www.<strong>mbo</strong>raad.nl <strong>en</strong> www.cin<strong>op</strong>.nlOver<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de twee refer<strong>en</strong>tiekaders• beide vorm<strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> beschrijvingsstandaard;• beide docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beschrijv<strong>en</strong> inhoud<strong>en</strong> — het wat — in de vorm vanvaardighed<strong>en</strong> of handeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>op</strong>erationaliser<strong>en</strong> die met voorbeeld<strong>en</strong>;• het zijn g<strong>e<strong>en</strong></strong> curricula <strong>en</strong> ook g<strong>e<strong>en</strong></strong> exam<strong>en</strong>programma’s;• doel<strong>en</strong> zijn voorbeeldmatig uitgewerkt ter afgr<strong>en</strong>zing van het niveau;• beide werk<strong>en</strong> met to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate van verfijning <strong>en</strong> concretisering.13ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 13 23-2-2010 15:31:30


Verschill<strong>en</strong>• voor hele onderwijs: van primaironderwijs tot hoger beroepsonderwijs:van po -> vo -> <strong>mbo</strong> -> hbo/wo;• <strong>taal</strong> verdeeld in vier domein<strong>en</strong>:mondelinge <strong>taal</strong>vaardigheid, lez<strong>en</strong>,schrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>taal</strong>verzorging;• <strong>taal</strong> verdeeld in vier niveaus, met elktwee kwaliteit<strong>en</strong>: fundam<strong>en</strong>teel <strong>en</strong>streef.Verschill<strong>en</strong>• specifiek voor het (v)<strong>mbo</strong>;• <strong>taal</strong> in vijf subdomein<strong>en</strong>;• niveauaanduiding<strong>en</strong> <strong>en</strong> –inhoudgebaseerd <strong>op</strong> <strong>en</strong> corresponder<strong>en</strong>d methet Eur<strong>op</strong>ees Refer<strong>en</strong>tiekader voorModerne Tal<strong>en</strong>.ToelichtingHet Raamwerk Nederlands voor (v)<strong>mbo</strong> is in 2007 ontwikkeld <strong>en</strong>gepubliceerd. Het Raamwerk Nederlands biedt daartoe <strong>e<strong>en</strong></strong>beschrijvingskader met vijf domein<strong>en</strong> <strong>en</strong> vijf niveaus waarin per celfunctionele <strong>taal</strong>tak<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>taal</strong>handeling<strong>en</strong> Nederlands zijn getypeerd. HetRaamwerk Nederlands is gebaseerd <strong>op</strong> het Eur<strong>op</strong>ees Refer<strong>en</strong>tiekader (ERK).Met het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> — voortkom<strong>en</strong>d uit het werk van de CommissieMeijerink — is <strong>e<strong>en</strong></strong> <strong>e<strong>en</strong></strong>duidig kader ontstaan voor <strong>taal</strong> (Nederlands) waaraanhet hele onderwijs kan referer<strong>en</strong>. Het richt zich daarbij <strong>op</strong> het heleonderwijs, vanaf de start in het primair onderwijs tot aan het eind van hetonderwijstraject (hbo) <strong>en</strong> dan met name <strong>op</strong> de scharnierpunt<strong>en</strong> (drempels).Er is voor deelnemers <strong>op</strong> de leeftijd van 12, 16 <strong>en</strong> ongeveer 18 jaarvastgelegd wat ze moet<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>. De k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong>zijn in grote mate van detail vastgelegd. Omdat het irreëel is om teverwacht<strong>en</strong> dat alle deelnemers <strong>op</strong> dezelfde leeftijd hetzelfde niveaubereik<strong>en</strong>, zijn er twee differ<strong>en</strong>tiaties aangebracht, die kwaliteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemd. De fundam<strong>en</strong>tele kwaliteit (F), waarbij het acc<strong>en</strong>t ligt <strong>op</strong>functioneel gebruik<strong>en</strong>, hoort — aldus het Refer<strong>en</strong>tiekader — door alledeelnemers gerealiseerd te kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De streefkwaliteit (S), met hetacc<strong>en</strong>t <strong>op</strong> formaliser<strong>en</strong> <strong>en</strong> abstraher<strong>en</strong>, biedt <strong>e<strong>en</strong></strong> ‘uitdag<strong>en</strong>d perspectiefvoor deelnemers die <strong>op</strong> dat mom<strong>en</strong>t meer aankunn<strong>en</strong>’. Elk van de vierrefer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus is verdeeld <strong>en</strong> uitgewerkt in deze twee kwaliteit<strong>en</strong>.14ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 14 23-2-2010 15:31:30


Bij de ontwikkeling van het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> — <strong>en</strong> dan met name voorde niveaus 2 <strong>en</strong> 3 die voor het (v)<strong>mbo</strong> relevant zijn — is het RaamwerkNederlands als belangrijke bron gebruikt. Vandaar dat er vooral sprake isvan over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> beide docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Domeinindeling voor <strong>taal</strong>Het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> beschrijft <strong>e<strong>en</strong></strong> longitudinale lijn voorhet <strong>taal</strong>onderwijs van het po via het vo, v<strong>mbo</strong> <strong>en</strong> <strong>mbo</strong> naar het hbo <strong>en</strong> heeftdaarmee <strong>e<strong>en</strong></strong> grotere reikwijdte dan het Raamwerk Nederlands.Het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> b<strong>en</strong>oemt vier domein<strong>en</strong> voor het Nederlands:1 mondelinge <strong>taal</strong>vaardigheid, met de subdomein<strong>en</strong>:— gespreksvaardigheid;— luistervaardigheid;— spreekvaardigheid;2 leesvaardigheid, met de subdomein<strong>en</strong>:— lez<strong>en</strong> van zakelijke tekst<strong>en</strong>;— lez<strong>en</strong> van fictionele <strong>en</strong> literaire tekst<strong>en</strong>;3 schrijfvaardigheid: het producer<strong>en</strong> van creatieve <strong>en</strong> zakelijke tekst<strong>en</strong>;4 begripp<strong>en</strong>lijst <strong>en</strong> <strong>taal</strong>verzorging.Het Raamwerk Nederlands hanteert analoog aan het ERK het volg<strong>en</strong>deformat:1 luister<strong>en</strong>;2 lez<strong>en</strong>;3 gesprekk<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>;4 sprek<strong>en</strong>;5 schrijv<strong>en</strong>.De indeling van het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> wijkt af van de indeling van hetRaamwerk Nederlands. Veel problem<strong>en</strong> levert dit voor het <strong>mbo</strong> niet <strong>op</strong>,omdat bij de ontwikkeling van het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> zorgvuldig gebruikgemaakt is van niveaubeschrijving<strong>en</strong> van het Raamwerk. Hieronder gaan we<strong>op</strong> <strong>hoofdlijn<strong>en</strong></strong> in <strong>op</strong> de over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> beiderefer<strong>en</strong>tie kaders voor de vier domein<strong>en</strong>.15ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 15 23-2-2010 15:31:30


Mondelinge <strong>taal</strong>vaardighed<strong>en</strong>Het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> heeft niveaubeschrijving<strong>en</strong> <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> voor hetdomein mondelinge <strong>taal</strong>vaardigheid <strong>en</strong> onderscheidt daarbij de volg<strong>en</strong>desubdomein<strong>en</strong>:gespreksvaardigheid;luistervaardigheid;spreekvaardigheid.Deze subdomein<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong> met die in Raamwerk Nederlands, all<strong>e<strong>en</strong></strong>is de volgorde anders:luister<strong>en</strong>;sprek<strong>en</strong>;gesprekk<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>.Bij de niveaubeschrijving<strong>en</strong> mondelinge <strong>taal</strong>vaardigheid maakt hetRefer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> vervolg<strong>en</strong>s onderscheid tuss<strong>en</strong> de compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong>:tak<strong>en</strong>: soort gesprok<strong>en</strong> tekst<strong>en</strong>, bijvoorbeeld vraaggesprek, vergadering,debat;k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de taakuitvoering: k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van gesprok<strong>en</strong> tekst<strong>en</strong> <strong>en</strong>k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van het proces, bijvoorbeeld beurt<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>, woord<strong>en</strong>schat<strong>en</strong> woordgebruik, hanter<strong>en</strong> registers <strong>en</strong>zovoort;<strong>en</strong> bij luister<strong>en</strong> ev<strong>en</strong><strong>e<strong>en</strong></strong>s: tekstk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>.Het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> merkt bij het domein mondelinge vaardighed<strong>en</strong>steeds <strong>op</strong> dat de vier beschrev<strong>en</strong> niveaus cumulatief zijn: “<strong>e<strong>en</strong></strong> leerling <strong>op</strong><strong>e<strong>en</strong></strong> hoger niveau beheerst alle deelvaardighed<strong>en</strong> die <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> lager niveaug<strong>en</strong>oemd word<strong>en</strong>”.Belangrijkste bevinding<strong>en</strong> voor het domein mondelinge <strong>taal</strong>vaardighed<strong>en</strong>In grote lijn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de uitwerking<strong>en</strong> van de subdomein<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> hetdomein mondelinge <strong>taal</strong>vaardighed<strong>en</strong> (gesprekk<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>, luister<strong>en</strong> <strong>en</strong>sprek<strong>en</strong>) van Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong> met die in het RaamwerkNederlands. In sommige gevall<strong>en</strong> is het Raamwerk explicieter,bijvoorbeeld in het beschrijv<strong>en</strong> van de tekstk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>van de luisteraar. In andere gevall<strong>en</strong> is het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong>concreter.Vaststelling t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van de niveau<strong>vergelijking</strong> binn<strong>en</strong> het domeinmondelinge <strong>taal</strong>vaardighed<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 1F-A2; 2F-B1 <strong>en</strong> 3F-B2: deomschrijving, aard <strong>en</strong> inhoud van de drie niveaus die voor de <strong>mbo</strong>-sector16ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 16 23-2-2010 15:31:30


cruciaal zijn, kom<strong>en</strong> in de beide refer<strong>en</strong>tiekaders (Meijerink/RaamwerkNederlands) in grote lijn<strong>en</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong>.Lez<strong>en</strong>Voor het <strong>mbo</strong> gaat het om het lez<strong>en</strong> van zakelijke tekst<strong>en</strong> (zie brief vanstaatssecretaris van Bijsterveldt van 7 oktober 2009 (Kamerstuk 2008-2009,31332, nr. 10)Zakelijke tekst<strong>en</strong> lez<strong>en</strong>In grote lijn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de uitwerking<strong>en</strong> van het subdomein lez<strong>en</strong> vanzakelijke tekst<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het domein leesvaardigheid van het Refer<strong>en</strong>tiekader<strong>taal</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong> met die in het Raamwerk Nederlands. De omschrijving,aard <strong>en</strong> inhoud van de drie niveaus die voor de <strong>mbo</strong>-sector cruciaal zijn,kom<strong>en</strong> in de beide refer<strong>en</strong>tiekaders in grote lijn<strong>en</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong>: 1F-A2; 2F-B1 <strong>en</strong>3F-B2.De invulling van de formats in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> is volg<strong>en</strong>s <strong>e<strong>en</strong></strong> anderord<strong>en</strong>ingsprincipe dan in het Raamwerk Nederlands. Het RaamwerkNederlands sluit bij de beschrijving van de niveauaanduiding<strong>en</strong> dichter aanbij het Eur<strong>op</strong>ese Refer<strong>en</strong>tiekader voor moderne tal<strong>en</strong>. Bij <strong>vergelijking</strong> vande refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus <strong>taal</strong> voor lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Raamwerk Nederlands lez<strong>en</strong>vind<strong>en</strong> we inhoudelijk dezelfde informatie binn<strong>en</strong> beide beschrijvingskadersterug. Zij zijn echter wel verschill<strong>en</strong>d geord<strong>en</strong>d.In het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> zi<strong>en</strong> we na <strong>e<strong>en</strong></strong> algem<strong>en</strong>e omschrijving van hetlez<strong>en</strong> van zakelijke tekst<strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> overzicht van de tekstk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> vantekst<strong>en</strong>. Hierin staan per niveau zak<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> die in het RaamwerkNederlands zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> onder dezelfde noemer: tekstk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>. Inbeide refer<strong>en</strong>tiekaders staan k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemd t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van destructuur van <strong>e<strong>en</strong></strong> tekst, sam<strong>en</strong>hang binn<strong>en</strong> de tekst, de informatiedichtheid,de woord<strong>en</strong>schat <strong>en</strong> het woordgebruik. In het RaamwerkNederlands wordt in het subdomein verder de l<strong>en</strong>gte van tekst<strong>en</strong> <strong>en</strong> zinn<strong>en</strong>beschrev<strong>en</strong>, net als de zinsbouw, uiterlijke tekstk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>en</strong> schematischeoverzicht<strong>en</strong>/grafische informatie. In het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> zijn dezeelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in het domein <strong>taal</strong>verzorging.In het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> zijn daarnaast tak<strong>en</strong> per niveau beschrev<strong>en</strong>.Er wordt <strong>e<strong>en</strong></strong> onderverdeling gemaakt in het lez<strong>en</strong> van informatieve tekst<strong>en</strong>,van instructieve <strong>en</strong> van betog<strong>en</strong>de tekst<strong>en</strong>. In het Raamwerk Nederlands zijn17ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 17 23-2-2010 15:31:30


subvaardighed<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>: aanwijzing<strong>en</strong> <strong>en</strong> instructies lez<strong>en</strong>;correspond<strong>en</strong>tie lez<strong>en</strong>; rapport<strong>en</strong>, verslag<strong>en</strong> <strong>en</strong> artikel<strong>en</strong> lez<strong>en</strong>;schematische overzicht<strong>en</strong>, formulier<strong>en</strong> <strong>en</strong> grafische informatie lez<strong>en</strong>.Aanwijzing<strong>en</strong> <strong>en</strong> instructies lez<strong>en</strong> correspondeert met het lez<strong>en</strong> vaninstructieve tekst<strong>en</strong> in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong>. Of de aard vancorrespond<strong>en</strong>tie, rapport<strong>en</strong>, verslag<strong>en</strong> <strong>en</strong> artikel<strong>en</strong> informatief of betog<strong>en</strong>dis, wordt in het Raamwerk Nederlands pas duidelijk door voorbeeld<strong>en</strong> vantekst<strong>en</strong> <strong>en</strong> door de <strong>op</strong>bouw in k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de taakuitvoering van delezer. Vergelijking van voorbeeld<strong>en</strong> die in beide beschrijvingskaders word<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemd, maakt veel over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> zichtbaar.In beide beschrijvingskaders zijn k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de taakuitvoering<strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> onderscheidt techniek <strong>en</strong>woord<strong>en</strong>schat; begrijp<strong>en</strong>; interpreter<strong>en</strong>; evaluer<strong>en</strong>; sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong> <strong>en</strong><strong>op</strong>zoek<strong>en</strong>. Het Raamwerk Nederlands ord<strong>en</strong>t k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van detaakuitvoering in <strong>op</strong>zoek<strong>en</strong>; begrijp<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwerk<strong>en</strong>. Daarnaast word<strong>en</strong> inhet Raamwerk Nederlands strategieën b<strong>en</strong>oemd: oriëntatie <strong>op</strong> de taak;sturing van het proces; evaluatie van de resultat<strong>en</strong>. Dat is <strong>e<strong>en</strong></strong> anderord<strong>en</strong>ingsprincipe. Wie echter de beschrijving<strong>en</strong> per niveau bestudeert <strong>en</strong>vergelijkt, neemt waar dat er binn<strong>en</strong> de niveaubeschrijving<strong>en</strong> inhoudelijkveel over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong> zijn.Opzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong> zijn in grote lijn vergelijkbaar in beide docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Verwerk<strong>en</strong> in het Raamwerk is in grote lijn vergelijkbaar met formulering<strong>en</strong>onder de k<strong>op</strong>jes interpreter<strong>en</strong>, evaluer<strong>en</strong>, sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong> van hetRefer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong>. Evaluer<strong>en</strong> <strong>en</strong> reflecter<strong>en</strong> zijn in het RaamwerkNederlands in elk domein <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> onder de noemer strategieën.In het Raamwerk Nederlands word<strong>en</strong> in de domein<strong>en</strong> per niveau <strong>en</strong>keledim<strong>en</strong>sies apart b<strong>en</strong>oemd: k<strong>en</strong>nis van de wereld <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis van <strong>taal</strong> <strong>en</strong>tekst<strong>en</strong>. Deze zijn in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> niet zo expliciet uitgewerktnaar niveaus.Schrijv<strong>en</strong>Binn<strong>en</strong> het domein schrijv<strong>en</strong> zijn er vooral over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> hetRefer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> <strong>en</strong> Raamwerk Nederlands. De niveaus van schrijfvaardigheidzijn vrijwel hetzelfde. De tak<strong>en</strong> die b<strong>en</strong>oemd zijn in het18ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 18 23-2-2010 15:31:30


Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> kom<strong>en</strong> vrijwel letterlijk over<strong>e<strong>en</strong></strong> met desubvaardighed<strong>en</strong> die in het Raamwerk Nederlands zijn beschrev<strong>en</strong>.De k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> voor de taakuitvoering zijn in beide docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tiek:sam<strong>en</strong>hang;afstemming <strong>op</strong> doel (all<strong>e<strong>en</strong></strong> bij 2F <strong>en</strong> 3F uitgewerkt);afstemming <strong>op</strong> publiek;woordgebruik <strong>en</strong> woord<strong>en</strong>schat;spelling, interpunctie <strong>en</strong> grammatica;leesbaarheid.In het Raamwerk is interpunctie geplaatst onder de k<strong>op</strong> leesbaarheid.Het grootste verschil zit in het onderdeel spelling <strong>en</strong> grammaticalecorrectheid dat in het Raamwerk functioneel is uitgewerkt binn<strong>en</strong> hetdomein schrijv<strong>en</strong>. Taalverzorging is in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> apartdomein, daar waar in het Raamwerk Nederlands deze vaardighed<strong>en</strong>ondergebracht <strong>en</strong> verwerkt zijn binn<strong>en</strong> de (sub)domein<strong>en</strong>. Het ERK — waarhet Raamwerk Nederlands <strong>op</strong> gebaseerd is — k<strong>en</strong>t dit domein niet, omdathet ERK niveaus van functioneel <strong>taal</strong>gebruik beschrijft. Taalbeschouwing <strong>en</strong><strong>taal</strong>verzorging mak<strong>en</strong> daarvan g<strong>e<strong>en</strong></strong> onderdeel uit. Dit betek<strong>en</strong>t echter nietdat het Raamwerk Nederlands g<strong>e<strong>en</strong></strong> uitsprak<strong>en</strong> doet over spelling <strong>en</strong>grammaticale correctheid. Deze zijn echter b<strong>en</strong>oemd in de niveaubeschrijvingvan de vijf vaardighed<strong>en</strong>. Ze zijn wel minder expliciet <strong>en</strong>specifiek geformuleerd. Hieronder gaan we kort in <strong>op</strong> het domein<strong>taal</strong>verzorging dat uitgewerkt is in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong>.TaalverzorgingIn het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> is om diverse red<strong>en</strong><strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong> voor <strong>e<strong>en</strong></strong> apartdomein <strong>taal</strong>verzorging. Allereerst werd er <strong>e<strong>en</strong></strong> duidelijke breukgeconstateerd tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de onderwijstyp<strong>en</strong> bij de bestuderingvan de kerndoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> eindterm<strong>en</strong> voor <strong>taal</strong>beschouwing <strong>en</strong> <strong>taal</strong>verzorging.E<strong>en</strong> ander probleem was de algem<strong>en</strong>e vaagheid waarmee doel<strong>en</strong> <strong>op</strong> hetgebied van <strong>taal</strong>beschouwing <strong>en</strong> <strong>taal</strong>verzorging zijn beschrev<strong>en</strong>. Veel verderdan de constatering dat tekst<strong>en</strong> correct gespeld moet<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> vrij vangrammaticale fout<strong>en</strong>, kwam<strong>en</strong> de meeste doelstelling<strong>en</strong> niet. Zo blek<strong>en</strong>bijvoorbeeld de kerndoel<strong>en</strong> basisonderwijs explicieter te zijn in deformulering van doel<strong>en</strong> voor <strong>taal</strong>beschouwing <strong>en</strong> <strong>taal</strong>verzorging dan deeindterm<strong>en</strong> van de andere onderwijstyp<strong>en</strong>. Het vo <strong>en</strong> <strong>mbo</strong> beschikt<strong>en</strong> over19ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 19 23-2-2010 15:31:31


<strong>e<strong>en</strong></strong> weinig specifiek kader. Dit kader bood in ieder geval onvoldo<strong>en</strong>dehouvast voor oef<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> instructie <strong>en</strong> onvoldo<strong>en</strong>de garantie voorautomatische beheersing.Vandaar dat er in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> voor is gekoz<strong>en</strong> om dezekerndoel<strong>en</strong> nader te specificer<strong>en</strong>. Ook bleek dat de huidige beschrijving<strong>en</strong>van exam<strong>en</strong>programma’s <strong>en</strong> eindterm<strong>en</strong> niet cumulatief geformuleerd zijn.Wat beheerst moet word<strong>en</strong> aan het einde van de basisschool, komt nietmeer terug in curriculumdocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in <strong>op</strong><strong>e<strong>en</strong></strong>volg<strong>en</strong>de schoolsoort<strong>en</strong>.Dit is treff<strong>en</strong>d voor spelling <strong>en</strong> grammatica: all<strong>e<strong>en</strong></strong> aan het einde vande basis school word<strong>en</strong> bepaalde werkwoordspellingregels vereist <strong>en</strong>k<strong>en</strong>nis over grammaticale categorieën als onderwerp <strong>en</strong> persoonsvorm.In het Refer<strong>en</strong>tie kader <strong>taal</strong> is echter het uitgangspunt gekoz<strong>en</strong> dat debeschrijving<strong>en</strong> funder<strong>en</strong>d <strong>en</strong> cumulatief zijn. Hieronder gaan we kort in <strong>op</strong>wat dit betek<strong>en</strong>t voor het <strong>mbo</strong>.Begripp<strong>en</strong>lijst <strong>en</strong> TaalverzorgingIn het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> is allereerst <strong>e<strong>en</strong></strong> lijst met begripp<strong>en</strong> <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>om over <strong>taal</strong> <strong>en</strong> <strong>taal</strong>verschijnsel<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> prat<strong>en</strong>. Het gaat om <strong>e<strong>en</strong></strong>beperkt aantal elem<strong>en</strong>taire begripp<strong>en</strong> <strong>op</strong> het niveau van 1F <strong>en</strong> 2F. Dergelijkebegripp<strong>en</strong> <strong>en</strong> term<strong>en</strong> — zoals werkwoord, meervoud, <strong>en</strong>kelvoud — mak<strong>en</strong> hetonderwijz<strong>en</strong> van de <strong>taal</strong>vaardighed<strong>en</strong> soms makkelijker. Het zijn ev<strong>en</strong><strong>e<strong>en</strong></strong>sde begripp<strong>en</strong> die handig zijn bij het ler<strong>en</strong> van <strong>e<strong>en</strong></strong> moderne vreemde<strong>taal</strong>. Zie voor <strong>e<strong>en</strong></strong> overzicht van deze begripp<strong>en</strong> de publieksversie van hetRefer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> (november 2009).TaalverzorgingBij <strong>taal</strong>verzorging gaat het primair om k<strong>en</strong>nis van regels <strong>en</strong> begripp<strong>en</strong> diet<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste staan van correct <strong>taal</strong>gebruik. Het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> biedt<strong>e<strong>en</strong></strong> overzicht van achtti<strong>en</strong> categorieën van regels voor (werkwoord)spelling<strong>en</strong> interpunctie. Deze spellingcategorieën zijn uitgesplitst naar drie niveaus:1F, 2F <strong>en</strong> 3F.Het uitgangspunt van het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> is dat deze regels voor <strong>e<strong>en</strong></strong>goede <strong>taal</strong>verzorging veel oef<strong>en</strong>ing, instructie <strong>en</strong> leertijd vrag<strong>en</strong>, wil ersprake zijn van automatische beheersing. Het onderwijs in de verschill<strong>en</strong>desector<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t deelnemers in de geleg<strong>en</strong>heid te stell<strong>en</strong> deze regels onder deknie te krijg<strong>en</strong>. Om vervolg<strong>en</strong>s te voorkom<strong>en</strong> dat spellingregels weerwegzakk<strong>en</strong>, is onderhoud nodig. Dit kan inhoud<strong>en</strong> dat deelnemers herstel- ofherhalingsless<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>, waarbij <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> elem<strong>en</strong>tair niveaugestart wordt.20ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 20 23-2-2010 15:31:31


E<strong>en</strong> ander uitgangspunt van het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> is dat 75% van alledeelnemers van <strong>e<strong>en</strong></strong> niveaugroep (1F-2F-3F) 80% van de vereistespellingregels beheerst. Deze norm is vergelijkbaar met de normeringsuitgangspunt<strong>en</strong>die in het Raamwerk Nederlands gehanteerd word<strong>en</strong>.Refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus voor <strong>taal</strong>Over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>Aanvankelijk war<strong>en</strong> er duidelijke verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong>(eerste versie februari 2008) <strong>en</strong> het Raamwerk Nederlands. In de definitiev<strong>e<strong>en</strong></strong> gereviseerde versie van het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> (publieksversi<strong>en</strong>ovember 2009) is m<strong>en</strong> aan deze verschill<strong>en</strong> ruimschoots tegemoetgekom<strong>en</strong>.De vier niveaus die uitgewerkt word<strong>en</strong> in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> (1F-2F-3F-4F) kom<strong>en</strong> in grote lijn<strong>en</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong> met de vier niveaus in het RaamwerkNederlands: A2-B1-B2-C1.Het schema hieronder is geconstrueerd <strong>op</strong> basis van beide refer<strong>en</strong>tiekaders.Niveau<strong>vergelijking</strong> Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> – Raamwerk NederlandsNiveaus Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> 1F 2F 3F 4FNiveaus Raamwerk Nederlands A1 A2 B1 B2 C1 C2Het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> werkt vier niveaus (1F-2F-3F-4F) uit <strong>en</strong> hetRaamwerk Nederlands ev<strong>en</strong><strong>e<strong>en</strong></strong>s: A2-B1–B2 <strong>en</strong> C1. Het A1- <strong>en</strong> het C2-niveauwordt niet uitgewerkt.De conclusie <strong>op</strong> basis van contrastieve analyse voor het onderdeel <strong>taal</strong> is datde vier niveaus die uitgewerkt word<strong>en</strong> in het Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong> (1F-2F-3F-4F), in grote lijn<strong>en</strong> over<strong>e<strong>en</strong></strong> kom<strong>en</strong> met de vier niveaus in het RaamwerkNederlands: A2 -B1-B2-C1.21ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 21 23-2-2010 15:31:31


Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde in het <strong>mbo</strong>Twee refer<strong>en</strong>tiekaders rek<strong>en</strong><strong>en</strong> kort gekarakteriseerdRefer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Raamwerk Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde <strong>mbo</strong>Refer<strong>en</strong>tiekader<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>De refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveausbron: www.<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.nlbron: www.fi.uu.nl/<strong>mbo</strong>Over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de twee refer<strong>en</strong>tiekaders• beide schets<strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> kader;• zijn g<strong>e<strong>en</strong></strong> curricula;• zijn g<strong>e<strong>en</strong></strong> exam<strong>en</strong>programma’s;• doel<strong>en</strong> zijn voorbeeldmatig uitgewerkt ter afgr<strong>en</strong>zing van het niveau;• beide werk<strong>en</strong> met to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate van verfijning <strong>en</strong> concretisering.Verschill<strong>en</strong>• voor alle sector<strong>en</strong> in het onderwijs:van po, vo, <strong>mbo</strong> tot hbo;• rek<strong>en</strong><strong>en</strong> is onderverdeeld in viersubdomein<strong>en</strong> <strong>en</strong> in vier niveaus, metelk twee ‘kwaliteit<strong>en</strong>’: fundam<strong>en</strong>teel(F) <strong>en</strong> streefniveau (S);• grofmazige niveauaanduiding, voor<strong>mbo</strong> geldt 2F of 3F.Verschill<strong>en</strong>• specifiek voor het <strong>mbo</strong>;• rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde is onderverdeeld invier subdomein<strong>en</strong> <strong>en</strong> zes rek<strong>en</strong>niveaus;• fijnmazige niveauaanduiding: x1, x2,y1, y2, z1, (z2) <strong>op</strong> elk van desubdomein<strong>en</strong>.22ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 22 23-2-2010 15:31:31


ToelichtingBeide docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> beschrijv<strong>en</strong> onderwijsinhoud<strong>en</strong> in de vorm vanvaardighed<strong>en</strong> of handeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>op</strong>erationaliser<strong>en</strong> die met voorbeeld<strong>en</strong>.De beschrijving gaat over wat er geleerd/gek<strong>en</strong>d wordt in het onderwijs.Er staan g<strong>e<strong>en</strong></strong> aanwijzing<strong>en</strong> in hoe dat bewerkstelligd moet word<strong>en</strong> interm<strong>en</strong> van (vak)didactiek.De over<strong>e<strong>en</strong></strong>komst is dat beide docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voortkom<strong>en</strong> uit <strong>e<strong>en</strong></strong> behoefte omvoor het onderwijs helder aan te gev<strong>en</strong> wat er <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> bepaald mom<strong>en</strong>t vandeelnemers verwacht wordt aan vaardighed<strong>en</strong> <strong>op</strong> het gebied van rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde <strong>en</strong> aan het vermog<strong>en</strong> om deze vaardighed<strong>en</strong> functioneel in tezett<strong>en</strong> in relevante situaties.Met het Refer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong> (voortkom<strong>en</strong>d uit het werk van deCommissie Meijerink) is <strong>e<strong>en</strong></strong> <strong>e<strong>en</strong></strong>duidig kader ontstaan voor rek<strong>en</strong><strong>en</strong> waaraanhet hele onderwijs kan referer<strong>en</strong>. Er vindt <strong>e<strong>en</strong></strong> <strong>op</strong>bouw plaats vanaf hetbegin van het basisonderwijs tot het eind van de diverse onderwijslo<strong>op</strong>ban<strong>en</strong>,of tot de instroom in het hoger onderwijs.Het Raamwerk Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde <strong>mbo</strong> is <strong>e<strong>en</strong></strong> instrum<strong>en</strong>t dat gebruikt wordtom niveaus voor functioneel gebruik van rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde in het <strong>mbo</strong> vastte stell<strong>en</strong>. Het Raamwerk Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde <strong>mbo</strong> biedt daartoe <strong>e<strong>en</strong></strong>beschrijvingskader met vier domein<strong>en</strong> <strong>en</strong> zes niveaus waarin per celfunctionele rek<strong>en</strong>/wiskundige handeling<strong>en</strong> zijn getypeerd.Domeinindeling voor rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Zowel het Refer<strong>en</strong>tiekader Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> als het Raamwerk rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskundeverdel<strong>en</strong> de inhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> van het domein rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskundeover vier subdomein<strong>en</strong>. Deze vier subdomein<strong>en</strong> zijn echter verschill<strong>en</strong>dgekoz<strong>en</strong>. Het onderstaand schema br<strong>en</strong>gt de sam<strong>en</strong>hang in beeld.Voor de helderheid is in onderstaand schema <strong>e<strong>en</strong></strong> tuss<strong>en</strong>kolom gemaakt (deblokk<strong>en</strong> in de tuss<strong>en</strong>kolom).Zo wordt het <strong>e<strong>en</strong></strong>voudiger om de twee indeling<strong>en</strong> met elkaar te vergelijk<strong>en</strong>.23ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 23 23-2-2010 15:31:31


Getall<strong>en</strong>Getall<strong>en</strong>Getall<strong>en</strong>,hoeveelhed<strong>en</strong>,mat<strong>en</strong>Refer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Verhouding<strong>en</strong>Met<strong>en</strong> <strong>en</strong>meetkundeVerhouding<strong>en</strong>Met<strong>en</strong>MeetkundeVerband<strong>en</strong>statistiekRuimte <strong>en</strong> vormGegev<strong>en</strong>sverwerking<strong>en</strong> onzekerheidRaamwerk rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde <strong>mbo</strong>Verband<strong>en</strong>Verband<strong>en</strong>algebraVerband<strong>en</strong>,verandering<strong>en</strong><strong>en</strong> formulesUit dit schema kan dus <strong>op</strong>gemaakt word<strong>en</strong> dat de vier kolomm<strong>en</strong> van hetRaamwerk Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde als volgt herverdeeld word<strong>en</strong> in hetRefer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong>:Getall<strong>en</strong>, hoeveelhed<strong>en</strong>,mat<strong>en</strong>Ruimte, vormGegev<strong>en</strong>s verwerking<strong>en</strong> onzekerheidVerband<strong>en</strong>,verande ring<strong>en</strong>,formulesSplits<strong>en</strong> in <strong>en</strong>verdel<strong>en</strong> over desubdomein<strong>en</strong>:• getall<strong>en</strong>: al het‘rek<strong>en</strong> werk’;• verhouding<strong>en</strong>:alles met verhouding<strong>en</strong><strong>en</strong>proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>;• met<strong>en</strong>: alles metmat<strong>en</strong>, met<strong>en</strong>,meet instru m<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong>hed<strong>en</strong>.Blijft intact <strong>en</strong>past in zijngeheel in hetsubdomein:met<strong>en</strong> <strong>en</strong>meetkunde.Daarbinn<strong>en</strong>vult dezeRaamwerkkolomall<strong>e<strong>en</strong></strong>de meetkunde.Is g<strong>e<strong>en</strong></strong> apart domein in hetRefer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Deinhoud<strong>en</strong> <strong>op</strong> het gebied vangegev<strong>en</strong>s verwerking kom<strong>en</strong>in het subdomeinverband<strong>en</strong>.Subdomein onzekerheid(=kans <strong>en</strong> nauw-keurigheid)komt in het Refer<strong>en</strong>tiekaderniet voor. De betreff<strong>en</strong>deinhoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> toegevoegdword<strong>en</strong> aan hetsubdomein verhouding<strong>en</strong>.Valt in zijngeheel onderhet subdomeinverband<strong>en</strong>.24ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 24 23-2-2010 15:31:31


Meer detailinformatieOp http://www.fi.uu.nl/<strong>mbo</strong>/raamwerkrek<strong>en</strong><strong>en</strong>wiskunde is aan elkesubvaardigheid (<strong>en</strong> bijpass<strong>en</strong>de voorbeeld<strong>en</strong>) uit het Raamwerk Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde het pass<strong>en</strong>de subdomein uit het Refer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong>toegek<strong>en</strong>d.In bijlage 1 van dit docum<strong>en</strong>t zijn bekn<strong>op</strong>te beschrijving<strong>en</strong> van de inhoudvan de subdomein<strong>en</strong> uit het Raamwerk <strong>en</strong> uit het Refer<strong>en</strong>tiekader<strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.Refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus voor rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Niveaus in het Refer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong>Het Refer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong> k<strong>en</strong>t in to<strong>taal</strong> vier niveaus met elk tweekwaliteit<strong>en</strong>: <strong>e<strong>en</strong></strong> fundam<strong>en</strong>tele kwaliteit (F) <strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong> streefkwaliteit (S). Voorrek<strong>en</strong><strong>en</strong> is dit uitgewerkt in twee substrom<strong>en</strong>: de F-stroom die is gericht <strong>op</strong>het consolider<strong>en</strong>, onderhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> van rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde <strong>en</strong> deS-stroom die gericht is <strong>op</strong> verdiep<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>eraliser<strong>en</strong> <strong>en</strong> abstraher<strong>en</strong>. In hetRefer<strong>en</strong>tiekader zijn voor elk niveau de inhoud<strong>en</strong> per subdomeinbeschrev<strong>en</strong>.Voor het <strong>mbo</strong> zijn de volg<strong>en</strong>de niveaus van toepassing:2F voor <strong>mbo</strong> niveau 1 t/m 3 . Dit is het maatschappelijk gew<strong>en</strong>ste niveau.3F voor <strong>mbo</strong> 4.Hoe zit het met de verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus 2F <strong>en</strong> 3F?Uit Refer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong>:“In het <strong>mbo</strong> moet dit niveau 2F word<strong>en</strong> onderhoud<strong>en</strong> om het burgerschapsniveaute handhav<strong>en</strong> of het wordt verbreed naar refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveau 3F in hetgebruik bij andere vakk<strong>en</strong>, bij praktijksituaties of in de verwerving vanberoepscompet<strong>en</strong>ties.” (p.24)“Dit [3F] is <strong>e<strong>en</strong></strong> gevorderde kwaliteit voor verbreding <strong>en</strong> toespitsing van 2F.”(p.25)3F is dus <strong>e<strong>en</strong></strong> verbreding <strong>en</strong> toespitsing van 2F. Beide niveaus hebb<strong>en</strong>betrekking <strong>op</strong> het ‘[…] In functionele situaties in beroep of maatschappij,met vrucht mobiliser<strong>en</strong> <strong>en</strong> zinvol inzett<strong>en</strong> van de <strong>e<strong>en</strong></strong>maal verworv<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis<strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> […].”25ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 25 23-2-2010 15:31:31


Op het gebied van rek<strong>en</strong>inhoud<strong>en</strong> komt er van 2F naar 3F eig<strong>en</strong>lijk nietsnieuws bij, wel zijn de situaties waarin rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde gebruikt wordt <strong>op</strong>niveau 3F complexer van aard <strong>en</strong> zal het vaker zo zijn dat er informatie uitverschill<strong>en</strong>de bronn<strong>en</strong> <strong>en</strong> meerdere rek<strong>en</strong>stapp<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>gecombineerd.Niveaus in het Raamwerk rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskundeIn het Raamwerk rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde word<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de zesniveaus niet all<strong>e<strong>en</strong></strong> bepaald door de rek<strong>en</strong>/wiskundige inhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> maar ook door de ‘complexiteit’ van de situaties. Voor deonderste drie niveaus zijn dit de algem<strong>en</strong>e omschrijving<strong>en</strong>:Niveau X1Voert <strong>e<strong>en</strong></strong>voudige rek<strong>en</strong>/wiskundige handeling<strong>en</strong> uit in concrete, <strong>e<strong>en</strong></strong>duidige <strong>en</strong>vertrouwde situaties:• werk<strong>en</strong> in <strong>e<strong>en</strong></strong>voudige <strong>en</strong> bek<strong>en</strong>de situaties in het persoonlijke, beroepsmatige ofpublieke domein;• inzett<strong>en</strong> van elem<strong>en</strong>taire rek<strong>en</strong>/wiskundige k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong>;• rek<strong>en</strong><strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de situatie in directe relatie tot <strong>e<strong>en</strong></strong> concreet probleem;• <strong>e<strong>en</strong></strong>voudige red<strong>en</strong>ering<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de situatie.Niveau X2Voert rek<strong>en</strong>/wiskundige handeling<strong>en</strong> uit in concrete, <strong>en</strong>igszins complexe maar weloverzichtelijke, <strong>e<strong>en</strong></strong>duidige situaties:• werk<strong>en</strong> in bek<strong>en</strong>de situaties <strong>en</strong> nieuwe soortgelijke situaties;• inzett<strong>en</strong> van elem<strong>en</strong>taire rek<strong>en</strong>/wiskundige k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong>;• <strong>en</strong>kelvoudig concreet handel<strong>en</strong> <strong>en</strong> gevolgtrekking<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>;• zich resultat<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> de resultat<strong>en</strong> controler<strong>en</strong>.Niveau Y1Voert rek<strong>en</strong>/wiskundige handeling<strong>en</strong> uit om <strong>e<strong>en</strong></strong> probleem <strong>op</strong> te loss<strong>en</strong> in <strong>e<strong>en</strong></strong> meerof minder vertrouwde, complexere situatie. Kiest, gebruikt <strong>en</strong> combineert begrep<strong>en</strong><strong>en</strong> helder omschrev<strong>en</strong> procedures:• werk<strong>en</strong> in complexere, of minder vertrouwde maar soortgelijke situaties;• inzett<strong>en</strong> van repertoire aan elem<strong>en</strong>taire rek<strong>en</strong>/wiskundige k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong>;• belangrijke aspect<strong>en</strong> uit de situatie hal<strong>en</strong> <strong>en</strong> combiner<strong>en</strong>;• begrep<strong>en</strong> procedures kiez<strong>en</strong> <strong>en</strong> inzett<strong>en</strong>;• meerdere handeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> procedures combiner<strong>en</strong>;• red<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong>voudige verklaring<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>.26ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 26 23-2-2010 15:31:32


Hoe pass<strong>en</strong> 2F <strong>en</strong> 3F van het Refer<strong>en</strong>tiekader in hetRaamwerk?Om meer zicht te krijg<strong>en</strong> <strong>op</strong> de sam<strong>en</strong>hang tuss<strong>en</strong> de niveaus van hetRefer<strong>en</strong>tiekader <strong>en</strong> die van het Raamwerk, bekijk<strong>en</strong> we eerst hoe de niveaus2F <strong>en</strong> 3F er in het Raamwerk uit kom<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong>. Door het plaats<strong>en</strong> van deinhoud<strong>en</strong> van 2F <strong>en</strong> 3F ontstaan de volg<strong>en</strong>de profiel<strong>en</strong>:Profiel 2FProfiel 3FGetal l<strong>en</strong>,hoe veelhed<strong>en</strong>,mat<strong>en</strong>Ruimt<strong>e<strong>en</strong></strong> vormGege v<strong>en</strong>sverwerking,onze kerheidVer band<strong>en</strong>,verandering<strong>en</strong><strong>en</strong>formulesGetal l<strong>en</strong>,hoe veelhed<strong>en</strong>,mat<strong>en</strong>Ruimte Gege-<strong>en</strong> vorm v<strong>en</strong>s-verwer-king,onze kerheidVer band<strong>en</strong>,verandering<strong>en</strong><strong>en</strong>formulesy2y2y1 y1 x xx2 x x x x2 x x x xx1 x x x x x1 x x x x2F = x2-x2-x2-x13F = y1-x2-y1-x2Hierbij twee <strong>op</strong>merking<strong>en</strong>:1 Omdat het refer<strong>en</strong>tiekader maar één subdomein k<strong>en</strong>t voor verband<strong>en</strong>,bevat dit zowel alles wat statistische verband<strong>en</strong> betreft (in het Raamwerkkolom 3) als dat wat betrekking heeft <strong>op</strong> algebraïsche verband<strong>en</strong> (in hetRaamwerk kolom 4). We kunn<strong>en</strong> dus het hoogste raamwerkniveau lat<strong>en</strong>geld<strong>en</strong> (respectievelijk x2 voor 2F <strong>en</strong> y1 voor 3F).2 In het subdomein ruimte <strong>en</strong> vorm van het Raamwerk blijk<strong>en</strong> 2F <strong>en</strong> 3F <strong>op</strong>hetzelfde niveau (x2) uit te kom<strong>en</strong>. Dit heeft ermee te mak<strong>en</strong> dataanvankelijk in het refer<strong>en</strong>tiekader voor 3F het subdomein met<strong>en</strong>/meetkunde niet was ingevuld, omdat dat te veel richting wiskunde zougaan. In het definitieve refer<strong>en</strong>tiekader is het niveau 2F voor met<strong>en</strong>/meetkunde overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in 3F; dit niveau is wel specifiek voor het <strong>mbo</strong>gepreciseerd.27ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 27 23-2-2010 15:31:32


Hoe pass<strong>en</strong> de rek<strong>en</strong>profiel<strong>en</strong> in het Refer<strong>en</strong>tiekaderrek<strong>en</strong><strong>en</strong>?Vanwege de herverkaveling van inhoud<strong>en</strong> uit het Raamwerk over desubdomein<strong>en</strong> van het Refer<strong>en</strong>tiekader is het niet goed mogelijk om elkwillekeurig rek<strong>en</strong>profiel, gebaseerd <strong>op</strong> het Raamwerk, <strong>op</strong> <strong>e<strong>en</strong></strong>voudige wijzete vertal<strong>en</strong> naar de refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus 2F <strong>en</strong> 3F. We gev<strong>en</strong> twee voorbeeld<strong>en</strong>om dit te illustrer<strong>en</strong>:Pedagogisch werker kinder<strong>op</strong>vang(niveau 4)Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wiskundeZ2Z1Getal l<strong>en</strong>,hoe veelhed<strong>en</strong>,mat<strong>en</strong>Ruimt<strong>e<strong>en</strong></strong> vormGege v<strong>en</strong>sverwerking,onze kerheidVer band<strong>en</strong>,ver andering<strong>en</strong><strong>en</strong>formulesManager <strong>op</strong>slag <strong>en</strong> vervoer(niveau 4)Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wiskundeZ2Z1Getal l<strong>en</strong>,hoe veelhed<strong>en</strong>,mat<strong>en</strong>Ruimte Gege-<strong>en</strong> vorm v<strong>en</strong>s-verwer-king,onze kerheidVer band<strong>en</strong>,ver andering<strong>en</strong><strong>en</strong>formulesY2 Y2 x x xY1 Y1 x x xX2 x x X2 x x x xX1 x x x X1 x x x xRek<strong>en</strong>profiel in Raamwerk = x2-x2-x2-x1Rek<strong>en</strong>profiel in Raamwerk = y1-x2-y1-x228ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 28 23-2-2010 15:31:32


In het subdomein getall<strong>en</strong>/hoeveelhed<strong>en</strong>,mat<strong>en</strong> wordt niveau x2 aangegev<strong>en</strong>. Wewet<strong>en</strong> echter niet in hoeverre het hierom vaardighed<strong>en</strong> <strong>op</strong> alle drie dedeelgebied<strong>en</strong> — getall<strong>en</strong>, verhouding<strong>en</strong><strong>en</strong> met<strong>en</strong> — gaat. We kunn<strong>en</strong> dus nietvaststell<strong>en</strong> wat het niveau is <strong>op</strong> elk vande subdomein<strong>en</strong> getall<strong>en</strong>, verhouding<strong>en</strong><strong>en</strong> met<strong>en</strong>/meetkunde in het Refer<strong>en</strong>tiekaderrek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Bij de laatste tweekolomm<strong>en</strong> van bov<strong>en</strong>staand profiel— gegev<strong>en</strong>sverwerking <strong>en</strong> onzekerheid <strong>en</strong>verband<strong>en</strong>, verandering<strong>en</strong>, formules — is<strong>e<strong>en</strong></strong> <strong>vergelijking</strong> met 3F ook lastig. Hetniveau in de derde kolom is x2;vaardighed<strong>en</strong> uit de vierde kolom kom<strong>en</strong>— gezi<strong>en</strong> het ontbrek<strong>en</strong> van <strong>e<strong>en</strong></strong> niveauindicatie— binn<strong>en</strong> de kerntak<strong>en</strong> <strong>en</strong>werkprocess<strong>en</strong> van dit beroep niet voor.Deze twee kolomm<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> hetsubdomein verband<strong>en</strong> van het Refer<strong>en</strong>tiekader,maar wat wordt daarvan nu hetniveau?Wel kunn<strong>en</strong> we stell<strong>en</strong> dat deze <strong>op</strong>leidinghet niveau 3F niet bereikt via de beroepseis<strong>en</strong>die aan rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde word<strong>en</strong>gesteld. Het is zelfs de vraag of daarmeerefer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveau 2F volledig wordtgedekt.Het profiel van de Manager <strong>op</strong>slag <strong>en</strong>vervoer laat <strong>op</strong> alle subdomein<strong>en</strong> vanhet Raamwerk Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde <strong>e<strong>en</strong></strong>hoog niveau zi<strong>en</strong>. Hierbij moet bedachtword<strong>en</strong> dat het Raamwerk met z2doorgaat tot <strong>en</strong> met het gebruik<strong>en</strong> vanrek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde <strong>op</strong> hbo-niveau.We kunn<strong>en</strong> er in dit geval — met <strong>e<strong>en</strong></strong>redelijke mate van zekerheid — vanuitgaan dat de inhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> het niveauvan rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F, ruimschoots aan bodkom<strong>en</strong> in de beroepscontext van deManager <strong>op</strong>slag <strong>en</strong> vervoer.Uit bov<strong>en</strong>staand voorbeeld zal duidelijk zijn dat, om <strong>e<strong>en</strong></strong> vertaling te kunn<strong>en</strong>mak<strong>en</strong> van de rek<strong>en</strong>/wiskunde profiel<strong>en</strong> (gebaseerd <strong>op</strong> het Raamwerk) naarde refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus 2F <strong>en</strong> 3F, meer informatie nodig is over de onderligg<strong>en</strong>dedeelvaardighed<strong>en</strong> die voorkom<strong>en</strong> in het beroep.Wellicht is <strong>e<strong>en</strong></strong> directe vertaling ook niet nodig, als maar duidelijk wordt <strong>op</strong>welke deelgebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> in welke mate rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde — dat in het kadervan het beroep aan bod komt — bijdraagt aan het vereiste refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveau2F of 3F. Daarbij kan uitgegaan word<strong>en</strong> van de analyses die door dek<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>tra zijn uitgevoerd om voor elke uitstroom in de kwalificatiedossiers2009/2010 <strong>e<strong>en</strong></strong> rek<strong>en</strong>profiel te kunn<strong>en</strong> vaststell<strong>en</strong> in term<strong>en</strong> van het29ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 29 23-2-2010 15:31:32


Raamwerk rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. In bijlage 2 <strong>e<strong>en</strong></strong> beschrijving van de werkwijze diedaarbij gevolgd zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.Van rek<strong>en</strong>profiel naar refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveauT<strong>en</strong> behoeve van het <strong>op</strong>nem<strong>en</strong> van <strong>e<strong>en</strong></strong> rek<strong>en</strong>/wiskunde profiel voor elkeuistroom in de kwalificatiedossiers 2009/2010, voerd<strong>en</strong> de k<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>tra(ver<strong>en</strong>igd in COLO) analyses uit om rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde uit de kerntak<strong>en</strong> <strong>en</strong>werkprocess<strong>en</strong> in beeld te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze te referer<strong>en</strong> aan het Raamwerk.Met behulp van de zo ontstane lijst<strong>en</strong> van de aan het beroep verbond<strong>en</strong>rek<strong>en</strong>/wiskundige k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> kan nagegaan word<strong>en</strong> in hoeverreaan 2F of 3F wordt voldaan.Door:van elk ‘k<strong>en</strong>nis- of vaardigheidselem<strong>en</strong>t’ te bepal<strong>en</strong> in welk subdomeinvan het refer<strong>en</strong>tiekader dit past;<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s per subdomein de mate van complexiteit van het gebruikvan rek<strong>en</strong>/wiskunde te bepal<strong>en</strong> (gebruikmak<strong>en</strong>d van de niveauaanduiding<strong>en</strong>uit het Raamwerk) <strong>en</strong> deze te relater<strong>en</strong> aan die van 2F(onder andere <strong>e<strong>en</strong></strong>duidige, vertrouwde situatie, <strong>en</strong>kelvoudige berek<strong>en</strong>ing)of 3F (onder andere complexe situatie, combinaties van rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde handeling<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>).VoorbeeldDe rek<strong>en</strong>/wiskundige handeling<strong>en</strong> in onderstaande tabel uit deel D van hetkwalificatiedossier word<strong>en</strong> gelabeld met het pass<strong>en</strong>de subdomein van hetrefer<strong>en</strong>tiekader.30ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 30 23-2-2010 15:31:32


Uitwerking rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde voor het kd PWRek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde in het kwalificatiedossier Pedagogisch WerkWerkprocesOmschrijving voorbeeld van gebruik rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde1.1 Inv<strong>en</strong>tariseert de situatie <strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van het kind/dejongere• Observer<strong>en</strong>, onderzoek<strong>en</strong>, observatiesystematiekgebruik<strong>en</strong>:— lez<strong>en</strong>, invull<strong>en</strong>, interpreter<strong>en</strong> van tabell<strong>en</strong>/statistiek<strong>en</strong>/scorelijst<strong>en</strong>1.2 Stelt <strong>e<strong>en</strong></strong> activiteit<strong>en</strong>programma <strong>op</strong>• Dagplanning, jaarplanning, planning van grotereactiviteit<strong>en</strong>:— mak<strong>en</strong> van <strong>e<strong>en</strong></strong> planning, in schema zett<strong>en</strong>2.1 2.1 Biedt het kind/de jongere <strong>op</strong>vang• Houdt zicht <strong>op</strong> kinder<strong>en</strong>/jonger<strong>en</strong> in de groep:— in één oog<strong>op</strong>slag aantal kinder<strong>en</strong>/jonger<strong>en</strong> tell<strong>en</strong>• Leert kinder<strong>en</strong>/jonger<strong>en</strong> omgaan met financiën:— rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met geld— inkomst<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong> inzichtelijk <strong>en</strong> overzichtelijkmak<strong>en</strong>2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging• Flesvoeding, drink<strong>en</strong>:— werk<strong>en</strong> met inhoudsmat<strong>en</strong>, verhouding<strong>en</strong>— gebruikershandleiding lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> toepass<strong>en</strong>• Zelfzorgmedicatie:— werk<strong>en</strong> met inhoudsmat<strong>en</strong>, verhouding<strong>en</strong>— bijsluiters lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> toepass<strong>en</strong>2.3 Draagt zorg voor de ruimte <strong>en</strong> huishoudelijkewerkzaamhed<strong>en</strong>• Toetst leefruimte <strong>op</strong> geschiktheid, veiligheid <strong>en</strong> pastdeze — indi<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>st — aan:— werk<strong>en</strong> met mat<strong>en</strong>, <strong>op</strong>pervlakte— ruimtelijk inzicht t.b.v. werkbare indeling van deruimte, overzicht, veiligheid• Voert huishoudelijke tak<strong>en</strong> uit - schoonmak<strong>en</strong>:— werk<strong>en</strong> met inhoudsmat<strong>en</strong>, verhouding<strong>en</strong>— productinformatie <strong>en</strong> handleiding<strong>en</strong> bij material<strong>en</strong><strong>en</strong> middel<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> toepass<strong>en</strong>• Voert huishoudelijke tak<strong>en</strong> uit - maaltijd<strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong>:— werk<strong>en</strong> met inhoudsmat<strong>en</strong>, gewicht<strong>en</strong>, verhouding<strong>en</strong>— productinformatie <strong>en</strong> bereidingswijze lez<strong>en</strong> <strong>en</strong>toepass<strong>en</strong>Domein<strong>en</strong>Refer<strong>en</strong>tiekaderverband<strong>en</strong>verband<strong>en</strong>getall<strong>en</strong>verhouding<strong>en</strong>met<strong>en</strong>/meetkundemet<strong>en</strong>/meetkundeverhouding<strong>en</strong>met<strong>en</strong>/meetkundegetall<strong>en</strong>,verhouding<strong>en</strong><strong>en</strong> met<strong>en</strong>/meetkunde31ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 31 23-2-2010 15:31:32


2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichteactiviteit<strong>en</strong> aan• Activiteit<strong>en</strong> <strong>op</strong> het gebied van sport <strong>en</strong> spel,creativiteit, techniek, kok<strong>en</strong>:— tell<strong>en</strong>, met<strong>en</strong>, weg<strong>en</strong>, inhoudsmat<strong>en</strong>— productinformatie <strong>en</strong> handleiding<strong>en</strong> bij material<strong>en</strong><strong>en</strong> middel<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> toepass<strong>en</strong>— in één oog<strong>op</strong>slag aantal deelnemers/groepjes tell<strong>en</strong>— deelnemers in groepjes verdel<strong>en</strong>— voor kok<strong>en</strong> zie wp 2.3 bij Verzorg<strong>en</strong> van maaltijd<strong>en</strong>3.4(PW4KO)3.7(PW4KO)Voert coördiner<strong>en</strong>de tak<strong>en</strong> uit• Verdeling mak<strong>en</strong> van de werkzaamhed<strong>en</strong>, ziet toe <strong>op</strong>continuïteit van de <strong>op</strong>vang:— afstemm<strong>en</strong> van werkzaamhed<strong>en</strong>, activiteit<strong>en</strong>plann<strong>en</strong>Voert beheertak<strong>en</strong> uit• Zakelijk beheer, bijvoorbeeld do<strong>en</strong> van bestelling<strong>en</strong>,bijhoud<strong>en</strong> van material<strong>en</strong>:— in één oog<strong>op</strong>slag voorraad material<strong>en</strong>/middel<strong>en</strong>inschatt<strong>en</strong>— zorgvuldig bestelbonn<strong>en</strong> invull<strong>en</strong>— berek<strong>en</strong><strong>en</strong>/controler<strong>en</strong> van bedrag<strong>en</strong>• Budget bewak<strong>en</strong> voor activiteit<strong>en</strong>, financiëlerapportages lever<strong>en</strong>:— snel (globaal) overzicht over financiën— ‘kasboek’ bijhoud<strong>en</strong>— financiële rapportage <strong>op</strong>stell<strong>en</strong>met<strong>en</strong>/meetkundegetall<strong>en</strong>getall<strong>en</strong>,verhouding<strong>en</strong>,verband<strong>en</strong>PW3 KO = Pedagogisch Werker 3 Kinder<strong>op</strong>vangPW4 KO = Pedagogisch Werker 4 Kinder<strong>op</strong>vangPW4 JZ = Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg32ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 32 23-2-2010 15:31:32


Sam<strong>en</strong>gevat leidt dit tot het volg<strong>en</strong>de niveau voor Pedagogisch Werkerniveau 4:Getall<strong>en</strong>: komt voor in de diverse werkprocess<strong>en</strong>, in bek<strong>en</strong>de <strong>en</strong> relatief<strong>e<strong>en</strong></strong>duidige situaties: tell<strong>en</strong>, voorraadbeheer, rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met geld<strong>en</strong>zovoort. Niveau 2F.Verhouding<strong>en</strong>: komt in <strong>e<strong>en</strong></strong> beperkt aantal werkprocess<strong>en</strong> voor, vaak incombinatie met getall<strong>en</strong>. Het gaat om bijvoorbeeld omrek<strong>en</strong><strong>en</strong> vanhoeveelhed<strong>en</strong> bij voeding. Onduidelijk is of perc<strong>en</strong>tages voorkom<strong>en</strong> in definanciële rapportages. Niveau waarschijnlijk onder 2F.Met<strong>en</strong>/meetkunde: vaardighed<strong>en</strong> <strong>op</strong> het gebied van onder andere werk<strong>en</strong>met inhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewicht<strong>en</strong> in de context van voeding. Wat meetkundebetreft: inschatt<strong>en</strong> van <strong>op</strong>pervlakte <strong>en</strong> <strong>en</strong>ig ruimtelijk inzicht in bek<strong>en</strong>desituaties. Niveau waarschijnlijk onder 2F.Verband<strong>en</strong>: in het kader van planning<strong>en</strong> (organisatorisch <strong>en</strong> financieel)moet<strong>en</strong> numerieke gegev<strong>en</strong>s (ook uit tabell<strong>en</strong>) word<strong>en</strong> gecombineerd,geïnterpreteerd <strong>en</strong> verwerkt. Dit is zeker niveau 2F, mogelijk zelfs 3F. Omdit te bepal<strong>en</strong> zijn meer details nodig over wat het gebruik van rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde in dit verband exact inhoudt.33ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 33 23-2-2010 15:31:32


Bijlage 1 <strong>en</strong> 2:Inhoud<strong>en</strong> per subdomeinInhoud<strong>en</strong> uit het Refer<strong>en</strong>tiekader rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 1Getall<strong>en</strong> Verhouding<strong>en</strong> Met<strong>en</strong> & meetkunde Verband<strong>en</strong>A Notatie, <strong>taal</strong> <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is• Uitspraak, schrijfwijze <strong>en</strong>betek<strong>en</strong>is van getall<strong>en</strong>,sy<strong>mbo</strong>l<strong>en</strong> <strong>en</strong> relaties• Wiskunde<strong>taal</strong> gebruik<strong>en</strong>A Notatie, <strong>taal</strong> <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is• Uitspraak, schrijfwijze <strong>en</strong>betek<strong>en</strong>is van getall<strong>en</strong>,sy<strong>mbo</strong>l<strong>en</strong> <strong>en</strong> relaties• Wiskunde<strong>taal</strong> gebruik<strong>en</strong>A Notatie, <strong>taal</strong> <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is• Mat<strong>en</strong> voor l<strong>en</strong>gte,<strong>op</strong>pervlakte, inhoud <strong>en</strong>gewicht, temperatuur• Tijd <strong>en</strong> geld• Meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>• Schrijfwijze <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>isvan meetkundige sy<strong>mbo</strong>l<strong>en</strong><strong>en</strong> relatiesA Notatie, <strong>taal</strong> <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is• Analyser<strong>en</strong> <strong>en</strong> interpreter<strong>en</strong>van informatie uit tabell<strong>en</strong>,grafische voorstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong>beschrijving<strong>en</strong>• Veel voorkom<strong>en</strong>dediagramm<strong>en</strong> <strong>en</strong> Grafiek<strong>en</strong>B Met elkaar in verbandbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>• Getall<strong>en</strong> <strong>en</strong> getalrelaties• Structuur <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hangB Met elkaar in verbandbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>• Verhouding, proc<strong>en</strong>t, breuk,decimaal getal, deling,‘deel van’ met elkaar inverband br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>B Met elkaar in verbandbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>• Meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>• Structuur <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hangtuss<strong>en</strong> maat<strong>e<strong>en</strong></strong>hed<strong>en</strong>• Verschill<strong>en</strong>derepres<strong>en</strong>taties, 2D <strong>en</strong> 3DB Met elkaar in verbandbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>• Verschill<strong>en</strong>de voorstellingsvorm<strong>en</strong>met elkaar inverband br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>• Gegev<strong>en</strong>s verzamel<strong>en</strong>,ord<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> weergev<strong>en</strong>• Patron<strong>en</strong> beschrijv<strong>en</strong>C Gebruik<strong>en</strong>• Berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong> metgehele getall<strong>en</strong>, breuk<strong>en</strong> <strong>en</strong>decimale getall<strong>en</strong>C Gebruik<strong>en</strong>• In de context vanverhouding<strong>en</strong> berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>uitvoer<strong>en</strong>, ook metproc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> verhouding<strong>en</strong>C Gebruik<strong>en</strong>• Met<strong>en</strong>• Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in de meetkundeC Gebruik<strong>en</strong>• Tabell<strong>en</strong>, diagramm<strong>en</strong> <strong>en</strong>grafiek<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> bij het<strong>op</strong>loss<strong>en</strong> van problem<strong>en</strong>• Rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong>gebruik<strong>en</strong>1 Deze beschrijving<strong>en</strong> zijn tekst<strong>en</strong> uit hoofdstuk 5 van Over de drempels met rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.34ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 34 23-2-2010 15:31:32


Inhoud<strong>en</strong> uit het Raamwerk Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>/wiskunde <strong>mbo</strong>Getall<strong>en</strong>,hoeveelhed<strong>en</strong>, mat<strong>en</strong>Ruimte <strong>en</strong> vorm Gegev<strong>en</strong>sverwerking <strong>en</strong>onzekerheidIn het dagelijks lev<strong>en</strong> <strong>en</strong>in de beroepspraktijkkom<strong>en</strong> regelmatigsituaties voor waaringerek<strong>en</strong>d of gemet<strong>en</strong>moet word<strong>en</strong>. In dit soortsituaties gaat het vaak omberek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> metverhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong>proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, ook rek<strong>en</strong><strong>en</strong>met tijd <strong>en</strong> geld <strong>en</strong>omgaan met mat<strong>en</strong> komtveel voor. Gek<strong>op</strong>peldhieraan zijn onder meerschatt<strong>en</strong>d rek<strong>en</strong><strong>en</strong>,inzicht in het getalsysteem<strong>en</strong> hetontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>van maatk<strong>en</strong>nis vanbelang.Daarbij word<strong>en</strong> ondermeer de volg<strong>en</strong>devaardighed<strong>en</strong> insam<strong>en</strong>hang gebruikt:• Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in situaties;• Met<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> metmat<strong>en</strong>;• Basisbewerking<strong>en</strong>inzett<strong>en</strong>De driedim<strong>en</strong>sionalewerkelijkheid wordt vaak‘plat’ (tweedim<strong>en</strong>sionaal)weergegev<strong>en</strong>, d<strong>en</strong>k daarbijbijvoorbeeld aan kaart<strong>en</strong>,plattegrond<strong>en</strong>, uitslag<strong>en</strong> <strong>en</strong>werktek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Het is inmaatschappelijke <strong>en</strong>beroepssituaties van belangom hiermee om te kunn<strong>en</strong>gaan.Er hor<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> bij als:plaatsbepal<strong>en</strong>, naviger<strong>en</strong> <strong>en</strong>oriënter<strong>en</strong>, construer<strong>en</strong>,berek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Er zijnvaardighed<strong>en</strong> nodig als:• Object<strong>en</strong>, situaties <strong>en</strong>afbeelding<strong>en</strong> daarvanbeschrijv<strong>en</strong> (in <strong>e<strong>en</strong></strong>meetkundig begripp<strong>en</strong>kader),mak<strong>en</strong>, interpreter<strong>en</strong><strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>;• Schatt<strong>en</strong>, met<strong>en</strong> <strong>en</strong>berek<strong>en</strong><strong>en</strong> van onderandere l<strong>en</strong>gte,<strong>op</strong>pervlakte, inhoud;• Plaatsbepal<strong>en</strong> <strong>en</strong>oriënter<strong>en</strong> in de ruimtebijvoorbeeld de wegvind<strong>en</strong> <strong>en</strong> beschrijv<strong>en</strong>Veel informatie, zowel inmaatschappelijke als inberoepsspecifieke situaties, wordt(geord<strong>en</strong>d) weergegev<strong>en</strong> intabell<strong>en</strong> <strong>en</strong> grafiek<strong>en</strong> ofdiagramm<strong>en</strong>. Daarnaast spel<strong>en</strong>statistische gegev<strong>en</strong>s, informati<strong>e<strong>en</strong></strong> onzekerheid (meetfout<strong>en</strong>, (on)nauwkeurigheid, patron<strong>en</strong> invariatie <strong>en</strong> kans) <strong>e<strong>en</strong></strong> belangrijkerol bij het nem<strong>en</strong> van beslissing<strong>en</strong>.Vaardighed<strong>en</strong> in dit domein zijnonder meer:• Interpreter<strong>en</strong>, gebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong>beoordel<strong>en</strong> van numeriekeinformatie uit tabell<strong>en</strong> <strong>en</strong>diagramm<strong>en</strong>;• Numerieke gegev<strong>en</strong>sverzamel<strong>en</strong>, ord<strong>en</strong><strong>en</strong>,sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>, combiner<strong>en</strong>,analyser<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>;• Werk<strong>en</strong> met onzekerheid,variatie, onnauwkeurigheid <strong>en</strong>kans (zowel kwalitatief alskwantitatief);• Opzett<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong> van <strong>e<strong>en</strong></strong>(statistisch) onderzoek <strong>en</strong> deempirische cyclus k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>Verband<strong>en</strong>, verandering<strong>en</strong>,formulesIn veel situaties is het van belang tebegrijp<strong>en</strong> hoe groothed<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong><strong>en</strong> verander<strong>en</strong>, d<strong>en</strong>kbijvoorbeeld aan kost<strong>en</strong> afhankelijkvan tijd of aantal; kapi<strong>taal</strong>groeiafhankelijk van kapi<strong>taal</strong> <strong>en</strong> r<strong>en</strong>te;dosering afhankelijk van lichaamsgewicht;<strong>op</strong>pervlakte afhankelijk vanl<strong>en</strong>gtemat<strong>en</strong> <strong>en</strong>zovoort.Dit soort verband<strong>en</strong> wordt vaakbeschrev<strong>en</strong> met tabell<strong>en</strong>, grafiek<strong>en</strong> <strong>en</strong>formules of vuistregels. Herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>,beschrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> van patron<strong>en</strong><strong>en</strong> regelmaat is hierbij van belang. Hetgaat in dit domein om vaardighed<strong>en</strong>als:• Herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> vanpatron<strong>en</strong> <strong>en</strong> verband<strong>en</strong> in tabell<strong>en</strong>,grafiek<strong>en</strong> <strong>en</strong> situaties;• Werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met vuistregels<strong>en</strong> formules;• Aflez<strong>en</strong>, interpreter<strong>en</strong>, <strong>en</strong>gebruik<strong>en</strong> van <strong>e<strong>en</strong></strong> breed spectrumaan tabell<strong>en</strong> <strong>en</strong> grafiek<strong>en</strong>.35ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 35 23-2-2010 15:31:32


36ref-niv_<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>_folder.indd 36 23-2-2010 15:31:32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!