Workshop debriefing (.pdf 59.1KB)

intra.iam.hva.nl
  • No tags were found...

Workshop debriefing (.pdf 59.1KB)

3• Probleemstellingen komen met aannames. Schrijfeen lijst met aannames rond de probleemstellingen verifieer deze bij de doelgroep in eenfieldresearch (proof of concept 1)• Opleveren 3: Gezamenlijk een lijst metaannames die getoetst gaan worden bij dedoelgroep


• Plaats de probleemstelling in een brederverband: maakt het probleem onderdeel uitvan een groter probleem? Hoe is hetprobleem ontstaan?4• Opleveren: Een analyse; hoe staat degegeven opdracht in relatie tot de context. Isde opdracht volledig en/of goedgeformuleerd?


5• Verdeel de probleemstelling in een aantalonderdelen? Hoe kan je een groot probleemoplossen in een aantal kleinere. Door tespecificeren krijg je meer inzicht in degewenste aanpak• Opleveren: Een lijst met deelaspecten


6• Bekijk de probleemstelling vanuit meerdereperspectieven. Hoe ervaart de gebruiker ditprobleem maar leg het ook voor aan derden(collega’s, oma & opa, enz.).• Opleveren: Beschrijf de probleemstellingvanuit deze perspectieven zoals bij 1.


7• Vage problemen en aannames zijn nietproductief:• Opleveren: verzamel feiten. Letterlijke feiten(vrnl. desktop) maar ook interviews enenquêtes (vrnl. field research)


Over jou en je team (8)• Wat heb je in huis? Hoe efficiënt kan je werken?Hoe weet je dat (goede werkafspraken maken,bespreek vorige projecten). Hoe ‘goed’ zijn jullie;hoe ambitieus (waaruit blijkt dat)? Passen julliebij elkaar (hoe weet je dat?)• Opleveren : team CV. Geef een sterkte – zwakteanalyse• Opleveren : werkafspraken


9• Leg je team CV naast deopdrachtomschrijving. Blijkt daar al uit hoe jede opdracht zal interpreteren; welke kant jedie opstuurt? Kan je de opdracht aan of zijn eronderdelen waarover je gaat adviseren om dieextern in te kopen?• Opleveren: Conclusie


10• Kijk goed naar de fasering van het project. Hetproduct wordt voor de Kerst opgeleverd.Neem je deze opdracht aan? Onder welkeomstandigheden wél? Kan je al iets zeggenover de meest minimale user requirements?• Opleveren: Conclusie• Opleveren: Vragen die gesteld worden bij jefield research


Opzet field research• Leer de doelgroep kennen door ze op te zoeken.Praat met ze, interviews ze. Stel je open voorideeën en suggesties. Hierdoor ontstaat eengoede basis om je visie op de opdracht teverdedigen.Vooraf:• Locaties (Waarom die? Varieer)• Rolverdeling (interviewer, fotograaf, observator, notulist)• Doelstelling (wat wil je minimaal bereiken)• Camera regelen• Doelgroepen (wie gaan we wat vragen en waar zitten ze?)


Field research• Valideer de aannames uit de probleemstelling (zie 3)• Inventariseer user requirements (match met de opdracht?)• Inventariseer motivaties en gedrag• Sta open voor suggesties en ideeën. Die kan je gebruikenOpleveren:• In welke mate waren de geinterviewden representatief in aantal en kwaliteit(hoe krachtig is je onderbouwing)• Valideer de aannames in de opdrachtformulering of spreek ze tegen• Aanbevelingen


Debriefing• Je hebt nu inzicht in de probleemstelling ende samenstelling van je team. Op basisdaarvan kan je uitspraken doen oververwachting en haalbaarheid.• De gesprekken met de doelgroep vormen deonderbouwing (proof of concept 1) van jeopdrachtanalyse.• Checklist (zie manual)

More magazines by this user
Similar magazines