Eindcolloquium 1 2 3 - Technische Universiteit Eindhoven

w3.bwk.tue.nl
  • No tags were found...

Eindcolloquium 1 2 3 - Technische Universiteit Eindhoven

Aanleiding onderzoekAanleiding onderzoekSandwich gevelelementenObservatie verwerkingsmethode Combinatie prefab elementen Tweede generatie prefab Masterproject 4 ‘t Hoge Veen Afstudeerproject Maasstad Ziekenhuis Kwaliteit Korte bouwtijd3 tot 8 Elementen per dag Steigerloos monteren Ter vergelijking:16 holle wanden per dag (MA1)AanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleiding onderzoekDoelstellingProbleemgebiedFormuleren doelstellingVerwerking Spreiding in montagetijden Langere montagetijd dan noodzakelijkOorzaken: Excentrische ligging zwaartepunt Massa oplopend tot 20 ton Kritieke punten op het buitenbladKraaninzet Onnodig lang Spreiding Indirect productiefHet De ontwikkeling ontwerpen van een aanpikmethode verwerkingsmethode waarbij waarbij de kraantijd de kraantijd zodoende metwordt 50% wordt gereduceerd gereduceerd. dat een totale kraancyclus van 15 minuten perelement kan worden bereikt.Voortschrijdend inzicht: Onderzoek Verwerkingsmethode- Totale verwerkingsmethode niet haalbaar Ontwerp Aanpikmethode- Afbakening voor voldoende diepgangAANPIKKEN EN WEGWEZENAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOnderzoeksopzetOnderzoeksopzetOnderzoekOnderzoekslocatieProbleemstellingHoe worden de sandwich gevelelementen op het Maasstad Ziekenhuisverwerkt en welke kraaninzet en montagekosten treden hierbij op? Maasstad Ziekenhuis- Gevelconstructie- 1200 elementen Verwerkingsmethode VerwerkingstijdenNulsituatie VerwerkingskostenAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusie2


OntwerpopzetOntwerpopzetReferentie elementOntwerprichtingenelement ExtreemAfmetingen element Referentie Uitgangswaarden Lengte bij ontwerpen 7168 mm 7168 mmBreedte 542 mm 542 mmHoogtePositie - Standaard zwaartepunt element3838 mm 3838 mmLangsrichting X 3684 mm 4086 mmDiepterichting Z- Extreem elementHoogterichting Y2561980mmmm2551986mmmmHoekverdraaiingLangsrichting 0,513° 15,18°Diepterichting 4.37° 4.3°Horizontale evenwichtssituatieVerlenging langsrichting 60,18 mm 711 mmVerlenging diepterichting 4.37° afh. Hijsv. 4.37° afh. Hijsv.Krachten in hijsankersHijsanker 1 Verticaal 78,17 kN 83,1 kNHorizontaal 75,49 kN 83,01 kNDiagonaal 108,67 kN 117,39 kNHijsanker 2 Verticaal542mmHorizontaal75,4475,44kNkN113,182,96kNkNDiagonaal 106,7 kN 140,34 kN7168mm3838mm1. Elementgebonden voorzieningen- Productie element2. Hijsvoorzieningen- Onafhankelijk van elementAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp elementgebonden voorzieningenOntwerp elementgebonden voorzieningenElementgebonden voorzieningenType hijsanker Ontwerpmethode: selectie uit bestaande oplossingen Ontwerprichting Hijsankers- Type- Positionering- Hijssleutels / afpikken Hulsanker €25,00 Spreidanker €24,00 Kogelkopanker €16,00 Gebogen kogelkopanker €32,00 Gebogen spreidanker €48,00- Element bij hijsen te loodAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp elementgebonden voorzieningenOntwerp elementgebonden voorzieningenPositionering hijsankersHijssleutels1. Element waterpas Type hijsanker bepaald hijssleutel- Zwaartepunt onder de hijslijn Ontwikkeling hijssleutel2. Positie hijslijnXX-Niet haalbaar door veiligheidseisen- Midden tussen hijsankers Selectie afstand bedienbare ringkoppeling3. Hijsankers positioneren- Hijslijn boven zwaartepuntXXAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusie5


Ontwerp elementgebonden voorzieningenOntwerp hijsvoorzieningenSelectie Elementgebonden voorzieningenOntwerp hijsvoorzieningen Type hijsankers- Spreidanker gebogen element te lood Positioneren hijsankers- Organisatorisch (nog) niet haalbaar Modellering hijsvoorziening- Middel: driesprong- Actuator: kettingtakels- Sensor: waterpas Afpikken- Op afstand bedienbare ringkoppelingBLACKBOXSensorInputMiddelOutputActuatorAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp hijsvoorzieningenOntwerp hijsvoorzieningenDeeloplossingen hijsvoorzieningMiddel Actuator SensorDeeloplossingen hijsvoorzieningMiddel Actuator Sensor Directe verbinding-Tweesprong (diagonaal) Verplaatsen element t.o.v. de hijslijn- ref.element 502mm Verplaatsen aanpikpunt Indirecte verbinding- Hijsbalk (haaks)- ref.element 502mm Verlengen afstand elementtot hijsvoorziening- ref.element 60mmAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp hijsvoorzieningenOntwerp hijsvoorzieningenDeeloplossingen hijsvoorzieningMiddel Actuator SensorZoekgebieden deeloplossingen Kraantijdreductie Meten van de afwijking- Ref.element 0,5°αF1F1 = F2F2- Minimaal aantal handelingen- Volledig zelfstandig werkende hijsvoorziening Zoekgebieden Meten horizontale krachtenin de aanpikpunten- Ref.element 75,44kN- Hydraulische componenten- Mechanische constructies- Krachtstroom componenten- Handbediende componentenAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusie6


S an d wichg ev elelem en tH ijsv oo rzien in g1 K ra an m ach in ist1 A an p ik kelete urE lem e n ttyp eIns ch u if sign aalK raa nC o m m u n ica tieH ijsvo orz ien in gb ove n e le m en t1 A an p ik kelete ur M ixe rW erk in g h ijssleu te ls1 K raa n m ach in ist1 A a n pikk ele teu rK raa nC o m m u n ica tieE lem e nta an g ep ik tW e rk in g a u to leve lle r1 A an pikk ele teu r A u to le ve llerH ijsv oo rzien in gg ein st allee rd1 K ra an m ach in ist1 A an pikk elet eu rK ra anC o m m u n icatieH oe kv erd ra aiin gZ elfn iv elleren d etw e es pron gE lem en t h o rizo n taalE le m e n t schu inin lu ch tK ali br atie asH e lli ng sh oekZelfn iv e l le e run itH oekverdr aa iingS tuu rv e n tielC ili nd e r(s)E le m e nt re chtge ste ldG e ope nd stu ur ve ntie lH or izo nt aal signaalh ijsvoorzie n in gG e slo te n v e ntie lH ijsvoo rzie nin gE le m e nt re chtZelfn iv e l le e run itE le m e nt ge re e dv oor n e e rzette nOntwerp hijsvoorzieningenDeeloplossingen hijsvoorzieningOntwerp hijsvoorzieningenStelboutBatterij Zelfnivellerende ACTUATOR tweesprongSensor Middel: tweesprong Actuator: hydraulische cilindersLaser Sensor: Cilinder auto levellerAuto levellerDrukvatHendel ontgrendelenStuurventielAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp hijsvoorzieningenOntwerp hijsvoorzieningenZelfnivellerende tweesprongZelfnivellerende tweesprongEle m e ntAa n pikken1.E le m e n tN iv e lle re nH ijs ha akzw e n ken h een 1 .1In s ch uive nC ilin de rs 1.2H ijs s leu telsA an ko ppe len1 .3A u to le velle rP la ats en1.4Ele m e nt0,5m H ijs en1 .4E le m en tN ive lle re n1.5H oe kv erd raa iin gM ete n 1 .5 .1S tu u rv e ntielIn ste lle n1 .5 .2S tu u rv e n tie lS lu ite n 1 .5 .3C ilin de rC ilin de rV a st1 .5 .3U itsch uive n 1 .5 .3AanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp hijsvoorzieningenOntwerp hijsvoorzieningenWerking sensorOverzicht kraantijd Monteren Zwenken heen57 seconden- Boven op hoek element Instellen- Laser uitlijnen met zijkant- Instellen met stelboutLaser Pen90°Gekalibreerde as+X Hijssleutels aankoppelen Element 0,5 meter hijsen Element nivelleren Totale aanpiktijd100 seconden36 seconden80 seconden273 seconden Meting waterpasstand- Gekalibreerde as- Afwijking +X of -XAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusie7


Ontwerp hijsvoorzieningenOntwerp hijsvoorzieningenActuator SensorZelfnivellerende evenaarDrukvatWerking sensor - stuurventielCilinder Middel: evenaarStuurventiel Actuator: hydraulische cilinders Sensor: stuurventiel LoopkatHaakF1F2 Horizontale druk op cilinders Ventiel -Genereert is doorlaat hydraulische naar drukvatin ventiel- Grootste druk bepaald stand ventiel- Ventiel open cilinder met laagste druk stroomt leeg Principe:DrukvatDrukvat- F1 = F2 = evenwichtDruk cilinder 1 Druk cilinder 2Cilinder 1 = Cilinder 2Cilinder 1 < Cilinder 2AanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp hijsvoorzieningenOntwerp hijsvoorzieningenWerking zelfnivellerende evenaarOverzicht kraantijd Hijssleutels aankoppelen Zwenken heen57 seconden Hijsen 0,5meter druk ongelijk:F1 F2 Hijssleutels aankoppelen Element 0,5 meter hijsen59 seconden36 secondenElementNivelleren 1.5 Element nivelleren50 secondenCilinder metgrootste drukStuurventiel Totale aanpiktijd202 secondenElement schuinin luchtOpenen 1.5.1ZelfnivelleerunitOpen stuurventielCilinderInschuiven1.5.2StuurventielCilinder(s)Schuif stuurventielin het middenStuurventielSluiten 1.5.3Element horizontaalStuurventielCilindersAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp hijsvoorzieningenSensor ActuatorSchaarevenaar Middel: evenaarscharnierende balk Actuator: hydraulische cilinder Sensor: slingerPotentiometerStuurventielSlingerCilinderOntwerp hijsvoorzieningenWerking sensor – potentiometer & slinger Potentiometer- Verdraaiing as wordt gemeten als weerstand- Bij meting weerstand cilinder open- Slinger loodrecht geen verdraaiing cilinder dichtAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusie8


S an dw ic hge v ele le m e ntH ijsv oorzie ning1 K ra an m a ch in is t1 Aanp ik k ele te urE le m e ntty peIns c huif s igna a lKra a nC om m un ic a tieH ijs voorz ie ningbov e n e le m e ntW e rk ing hijs sle utels1 K ra a n m ac h inist1 A an pik ke leteu rK ra anCom m u nica tieEle m en ta an ge piktE le m e nt s c hu inin luc ht1 K ra an m a ch in is t1 Aanp ik k ele te urCilind e r m e tgrootste d rukKra a nCom m u nica tieZe lfn ive lle e ru nitO pe n s tuu rv en tielDru k in c ilind ers2 Cilinde r4 - 3 S tu urv en tie lStuu rve n tie lC ilin de r(s )Sch uif s tu urv e ntie lin h et m idde nE le m e n t h orizon ta alStuu rv en tie lC ilin de rsEle m e nt horizonta alOntwerp hijsvoorzieningenOntwerp hijsvoorzieningenWerking schaarevenaarOverzicht kraantijdElement Zwenken heen57 secondenKalibratie asHellingshoekNivelleren 1.5 Hijssleutels aankoppelen59 secondenHoekverdraaiingElement schuin Metenin lucht1.5.1HoekverdraaiingHorizontaal signaal Element 0,5 meter hijsen36 secondenZelfnivelleerunitStuurventielInstellen1.5.2 Element nivelleren90 secondenStuurventielCilinder(s)Element rechtgesteldStuurventielSluiten 1.5.4 Totale aanpiktijd273 secondenhijsvoorzieningGesloten ventielCilinderVast1.5.5Element gereedvoor neerzettenGeopend stuurventielCilinderUitschuiven 1.5.3Element rechtZelfnivelleerunitHijsvoorzieningAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp hijsvoorzieningenOntwerp hijsvoorzieningenSelectie hijsvoorzieningSelectie hijsvoorziening Toetsing aan PvE Toetsing - Zelfnivellerende kraantijd tweesprong Knelpunten: - Zelfnivellerende evenaarZelfnivellerende tweesprongSchaarevenaarZelfnivellerende evenaarOverzicht toetsing PvE Montage klem autoleveller Tijd Werkt in Kosten éénrichting Massa Hoogte HoogteZelfnivellerende tweesprong 273 sec €3157,- 300kg 3800mm Fragiel Zelfnivellerende door autolevellerevenaar 202 Grootste sec €4826,- massa 600kg 5000mmSchaarevenaar 242 sec €5344,- 750kg 4500mm StroomvoorzieningEisen 300 sec €5000,- 1000kg 5000mm Zelfnivellerende evenaar- Zelfstandig waterpas- Minimaal aantal bewerkingen- Geen voeding- DegelijkAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieOntwerp aanpikmethodeOntwerp aanpikmethodeOverzicht aanpikmethode Hijsankers- Spreidanker gebogen element te lood Afpikken- Afstand bedienbare ringsleutel HijsvoorzieningWerking aanpikmethodeH ijsh aa kz w en ken h een 1.1Ins chu iv enC ilin ders 1.21 Aanp ik k ele te ur M ix e rH ijss le utelsA a nk opp elen1.3Ele m e ntA a npikk en1.Ele m e ntH ijs en1.4Aanpiktijd 202 secondenE le m entN ivelleren1.5- Zelfnivellerende evenaar element waterpasS tu urve ntie lO p ene n 1 .5.1C ilinde rInsch uiven1.5.2S tuu rv entielS luite n 1.5.3AanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusie9


Ontwerp aanpikmethodeConclusieKosten aanpikmethode Kosten per element- over 1000 elementen €50,84Conclusie Ontwikkelde aanpikmethode- Aanpiktijd 202 seconden voldoet- Tweede generatie aanpikmethodeOverzicht kosten Aanpikmethode Baten per elementMaterieel Hoev.h. Ehd. Ehd. Prijs Begroot TotaalHijsanker - 2D spreidanker gebogen 2 st. 96,00 48,00 €48,00- Verkorte montagetijdHijssleutel – ringkoppeling afst.b. 2 st. 0,50 - €0,50Hijsvoorziening 1 st. 4,80 2,46 €2,34- Kraantijd verkort (50%)€50,84 Kraantijd gereduceerd- Montagetijd verkort- Kraan eerder beschikbaarAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusieConclusieConclusie Aanbevelingen- Hijsvoorziening doorontwikkelen- Geleidelijke implementatie- Ontwikkelen totale verwerkingsmethode Procesevaluatie- Zelfstandige uitvoering goed leerprocesBedankt voor uw aandacht!- Omslag van verwerkingsmethode naar aanpikmethodeAanleidingDoelstellingOnderzoekOntwerpConclusie10

More magazines by this user
Similar magazines