Gootstukken - Velux

velux.be
  • No tags were found...

Gootstukken - Velux

GootstukkenGeprofileerde dakmaterialen en platte pannenTegelpannenVlakke dakmaterialenVerzonken inbouwKoper- of zinken daken


Blz. 130-139Blz. 140-145Blz. 146-1558Blz. 156-157 Blz. 158-159Blz. 160-163


■ Compatibiliteitstabel gootstukkenED- EB- EK- EF- ET- ETN--W • • • • •--P • • •--J•--L • • • • •--N • • •--E • • •Professioneel2


■ EDWtechnische gegevens3velux.be/professionelen


■ EDWGootstuk - individuele plaatsing in geprofileerde dakmaterialenBeschrijvingGootstuk voor de individuele plaatsing vaneen dakvenster in geprofileerde dakmaterialen(profielhoogte max. 2 mm), platte pannen metsluiting of een rieten dak in dakhellingentussen en °.Het gootstuk in aluminium kleur NCS S N,zorgt voor de perfecte waterdichting rondom hetdakvenster. Bestaat uit boven en zijkantenvoorzien van schuimdichtingen, een onderstegeplisseerde aluminium slab die kan aangepastworden aan het profiel van het dakmateriaalen een afvoergootje, om boven het dakvensterte plaatsen, voor het zijdelinks afwateren vanhet onderdak.Varianten: EDW --- 2 bevat BDX montagekitVoor dakopening zie montageplan DakvenstersEWBij de vervanging van een ouderdakvenster (voor mei 2) dooreen actueel dakvenster laat ditgootstuk toe om debinnenbekleding te behouden.3


■ EBWtechnische gegevens32velux.be/professionelen


■ EBWCombi gootstuk voor dakvensters in geprofileerde dakmaterialenBeschrijvingCombi gootstuk om twee dakvensters vandezelfde afmeting met een tussenafstand van mm en een maximale over meten buitenmaatvan 2 mm te plaatsen in geprofileerdedakmaterialen (profielhoogte max. 2 mm)of platte pannen met sluiting in dakhellingentussen en °.Het aluminium gootstuk, in de kleurNCS S N, zorgt voor de perfectewaterdichting rondom en tussen de dakvensters.Bestaat uit boven en zijkanten voorzien vanschuimdichtingen, een tussenprofiel voorkaderafstand van mm en onderste geplisseerdealuminium slab die kan aangepast worden aanhet profiel van het dakmateriaal.Dit gootstuk dient geplaatst te worden meteen hulpkeeper van mm.Voor dakopening zie montageplan EBW33


■ EKWtechnische gegevensTUSSENAFSTANDENAStandaard (E), 2 (F), (G) en (H) mmMaatwerk min. mm - max. mm ()BStandaard (E) mm en 2 (J) mm (bij gebruik van rolluik)Maatwerkniet mogelijk3velux.be/professionelen


■ EKWCombi gootstuk voor dakvensters in geprofileerde dakmaterialenBeschrijvingCombi gootstuk voor naast elkaar geplaatstedakvensters van dezelfde hoogte en /of bovenelkaar geplaatste dakvensters van dezelfdebreedte te plaatsen in geprofileerde dakmaterialen(profielhoogte max. 2 mm) of platte pannenmet sluiting in dakhellingen tussen en °.De aluminium gootstukken, in de kleurNCS S N, zorgen voor de perfectewaterdichting rondom en tussen de dakvensters.Bestaat uit boven en zijkanten voorzien vanschuimdichtingen, een tussenprofiel in U vorm,kaderafstand mm, en onderste geplisseerdealuminium slabben die aanpasbaar zijn aan hetprofiel van het dakmateriaal.Contacteer ons voor andere tussenafstandenVoor dakopening zie montageplan EKWBij boven elkaar geplaatste dakvenstersvoorzien van een rolluik moet detussenafstand 2 mm zijn.3


■ EFWtechnische gegevens3velux.be/professionelen


■ EFWGootstuk voor dakvenster met gevelelement in geprofileerde dakmaterialenBeschrijvingGootstuk om een dakvenster en een gevelelementvan dezelfde breedte met elkaar te combinerenin geprofileerde dakmaterialen (profielhoogtemax.2mm) of platte panen met sluiting,in dakhellingen tussen en °.Enkel te gebruiken bij onderbroken dakgoot.Het aluminium gootstuk, in de kleurNCS S N, zorgt voor de perfectewaterdichting rondom en tussen het dakvensteren het gevelelement. Bestaat uit bovenstuk enzijstukken voor een dakoversteek van maximuméén meter voorzien van schuimdichtingen en eenafvoergoot om het water van het dakvensterzijdelinks af te voeren.Contacteer ons voor combinaties naast enboven elkaar, en plaatsing met doorlopendedakgoot.Voor dakopening zie montageplan gevelelement3


■ ETWtechnische gegevens3velux.be/professionelen


■ ETWETXVerlengstukken voor dakvenster met vast glaselementin geprofileerde dakmaterialenTussenprofielBeschrijvingUittreksel montageplanETWVerlengstukken om een dakvenster en een vastglaselement van dezelfde breedte te combinerenin geprofileerde dakmaterialen (profielhoogte max.2 mm), of platte panen met sluiting indakhellingen tussen en °.De zijkanten in de kleur NCS S N zijnvoorzien van schuimdichtingen en aansluitbaaraan de zijkanten van het gootstuk voor individueleplaatsing van het dakvenster waarmee hetgecombineerd moet worden.ETXTussenprofiel in U vorm, kaderafstand mm,in kleur NCS S N om dakvensters verlengdmet vaste glaselementen naast elkaar tecombineren.Contacteer ons voor andere tussenafstanden3


■ EDPtechnische gegevensvelux.be/professionelen


■ EDPGootstuk - individuele plaatsing in tegelpannenBeschrijvingGootstuk voor de individuele plaatsing van eendakvenster in tegelpannen zonder sluiting, metdubbele dekking van maximum 2 mm dikteen 3 mm lengte, in dakhellingen tussen2 en °.Het gootstuk in aluminium, kleur NCS S N,zorgt voor de perfecte waterdichting rondom hetdakvenster. Bestaat uit een bovenstuk,geprofileerde zijstukken die afwisselend tussen detegelpannen geplaatst worden en een onderstukom over de tegelpannen te plaatsen.Voor dakopening zie montageplan EDP


■ EBPtechnische gegevens2velux.be/professionelen


■ EBPCombi gootstuk voor dakvensters in tegelpannenBeschrijvingCombi gootstuk om twee dakvensters vandezelfde afmeting met een tussenafstand van mm en een maximale over meten buitenmaat van2 mm te plaatsen in tegelpannen zondersluiting, met dubbele dekking van maximum 2mm dikte en 3 mm lengte, in dakhellingentussen 2 en °.Het aluminium gootstuk, in de kleur NCS S N,zorgt voor de perfecte waterdichting rondom entussen de dakvensters. Bestaat uit een bovenstukdat discreet onder de dakmateriaal ligt,L-vormige zijstukken die afwisselend tussen detegelpannen geplaatst worden, een tussenprofielvoor kaderafstand van mm en een onderstukdat over het dakmateriaal komt.Dit gootstuk dient geplaatst te worden met eenhulpkeeper van mm.Voor dakopening zie montageplan EBP3


■ EKPCombi gootstuk voor dakvensters in tegelpannenBeschrijvingCombi gootstuk voor naast elkaar geplaatstedakvensters van dezelfde hoogte en /of bovenelkaar geplaatste dakvensters van dezelfdebreedte te plaatsen met tegelpannen zondersluiting, met dubbele dekking van maximum 2mm dikte en 3 mm lengte, in dakhellingentussen 2 en °.De aluminium gootstukken, in de kleurNCS S N, zorgen voor de perfectewaterdichting rondom en tussen de dakvensters.Bestaat uit bovenstukken die discreet onder hetdakmateriaal liggen, L vorm zijstukken dieafwisselend tussen de tegelpannen geplaatstworden, een tussenprofiel in U vorm, kaderafstand mm, en onderstukken die over hetdakmateriaal komen.Contacteer ons voor andere tussenafstandenVoor dakopening zie montageplan EKPBij boven elkaar geplaatste dakvenstersvoorzien van een rolluik moet detussenafstand 2 mm zijn.


■ EDLtechnische gegevensvelux.be/professionelen


■ EBLtechnische gegevensvelux.be/professionelen


■ EBLCombi gootstuk voor dakvensters in vlakke dakmaterialenBeschrijvingCombi gootstuk om twee dakvensters vandezelfde afmeting met een tussenafstand van mm en een maximale over meten buitenmaatvan 2 mm te plaatsen in vlakke dakmaterialentot mm (2 x mm) in dakhellingen tussen en °.Het aluminium gootstuk,in de kleurNCS S N,zorgt voor de perfectewaterdichting rondom en tussen de dakvensters.Bestaat uit een bovenstuk dat discreet onderde dakmateriaal ligt, L-vormige zijstukken dieafwisselend tussen de leien geplaatst worden,een tussenprofiel voor kaderafstand van mmen een onderstuk dat over het dakmateriaal komt.Dit gootstuk dient geplaatst te worden meteen hulpkeeper van mm.Voor dakopening zie montageplan EBL


■ EKLtechnische gegevensTUSSENAFSTANDENAStandaard (E), 2 (F), (G) en (H) mmMaatwerk min. mm - max. mm ()BStandaard (E) mm en 2 (J) mm (bij gebruik van rolluik)Maatwerkniet mogelijkvelux.be/professionelen


■ EKLCombi gootstuk voor dakvensters in vlakke dakmaterialenBeschrijvingCombi gootstuk voor naast elkaar geplaatstedakvensters van dezelfde hoogte en/of bovenelkaar geplaatste dakvensters van dezelfdebreedte te plaatsen in vlakke dakmaterialen,tot mm (2 x mm) dikte, in dakhellingentussen en °.De aluminium gootstukken, in de kleurNCS S N, zorgen voor de perfectewaterdichting rondom en tussen de dakvensters.Bestaat uit bovenstukken die discreet onder hetdakmateriaal liggen, L-vormige zijstukken dieafwisselend tussen de leien geplaatst worden, eentussenprofiel in U vorm, kaderafstand mm, enonderstukken die over het dakmateriaal komen.Contacteer ons voor andere tussenafstandenVoor dakopening zie montageplan EKLBij boven elkaar geplaatste dakvenstersvoorzien van een rolluik moet detussenafstand 2 mm zijn.


■ EFLtechnische gegevens2velux.be/professionelen


■ EFLGootstuk voor dakvenster met gevelelement in vlakke dakmaterialenBeschrijvingGootstuk om een dakvenster en een gevelelementvan dezelfde breedte met elkaar te combineren invlakke dakmaterialen, tot mm (2x mm) indakhellingen tussen en °. Enkel te gebruikenbij onderbroken dakgoot.Het aluminium gootstuk,in de kleurNCS S N, zorgt voor de perfectewaterdichting rondom en tussen het dakvensteren het gevelelement. Bestaat uit bovenstuk enL-vormige zijstukken die afwisselend tussen deleien geplaatst worden, voor een dakoversteek vanmaximum één meter en een afvoergootje om hetwater van het dakvenster zijdelinks af te voeren.Contacteer ons voor combinaties naast enboven elkaar, en plaatsing met doorlopendedakgoot.Voor dakopening zie montageplan gevelelement3


■ ETLtechnische gegevensvelux.be/professionelen


■ ETLETXVerlengstukken voor dakvenster met vast glaselementingebouwd in vlakke dakmaterialenTussenprofielBeschrijvingUittreksel montageplanETLVerlengstukken om een dakvenster en een vastglaselement van dezelfde breedte te combinerenin vlakke dakmaterialen tot mm (2 x mm) indakhellingen tussen en °.De L-vormige zijstukken, in de kleurNCS S N, verlengen deze van het gootstukvoor individuele plaatsing van het dakvensterwaarmee het gecombineerd wordt.ETXTussenprofiel in U vorm, kaderafstand mm, inkleur NCS S N om dakvensters verlengdmet vaste glaselementen naast elkaar tecombineren.Contacteer ons voor andere tussenafstanden


■ EDJ --- 2000technische gegevensvelux.be/professionelen


■ EDJ --- 2000Gootstuk met aangepaste isolatie – verzonken inbouw in geprofileerde dakmaterialenBeschrijvingGootstuk voor de verzonken ( mm) individueleplaatsing van een dakvenster in geprofileerdedakmaterialen (profielhoogte max. mm) enplatte pannen met sluiting in dakhellingen tussen2 en °.Het gootstuk in aluminium, kleur NCS S N,zorgt voor de perfecte waterdichting rondom hetdakvenster. Bestaat uit boven en zijkantenvoorzien van schuimdichtingen, een onderstegeplisseerde aluminium slab die kan aangepastworden aan het profiel van het dakmateriaal.Bevat polyethyleen isolatiestroken die rondom hetvaste kader bevestigd worden en zorgen voor dedichting tussen het vaste kader van hetdakvenster en de dakopbouw.Onderdakkraag in micro geperforeerdepolipropyleen voor de aansluiting met hetonderdak.Uitschuifbare afvoergoot met klemsysteem, omboven het dakvenster te plaatsen, voor hetzijdelinks afwateren van het onderdak.Voor dakopening zie montageplan EDJSCL manueel rolluik kan niet gebruikt wordenbij verzonken inbouw.


■ EDN --- 2000technische gegevensvelux.be/professionelen


■ EDN --- 2000 Gootstuk - verzonken inbouw in vlakke dakmaterialenETN TussenprofielBeschrijvingEDNGootstuk voor de verzonken ( mm) individueleplaatsing van een dakvenster in vlakkedakmaterialen, tot mm (2 x mm) dikte,in dakhellingen tussen 3 en °.Het gootstuk in aluminium, kleur NCS S N,zorgt voor de perfecte waterdichting rondom hetdakvenster. Bestaat uit een bovenstuk dat discreetonder het dakmateriaal ligt, L-vormige zijstukkendie afwisselend tussen de leien geplaatst wordenen een onderstuk over het dakmateriaal.Voor dakopening zie montageplan EDNBevat polyethyleen isolatie stroken die rondom hetvaste kader bevestigd worden en zorgt voor dedichting tussen het vaste kader van hetdakvenster en de dakopbouw.Onderdakkraag in micro geperforeerdepolipropyleen voor de aansluiting met hetonderdak.Uitschuifbare afvoergoot met klemsysteem, omboven het dakvenster te plaatsen, voor hetzijdelinks afwateren van het onderdak.SCL manueel rolluik kan niet gebruikt wordenbij verzonken inbouw.ETNBijkomend aluminium tussenprofiel, kleurNCS S N, van mm voor de plaatsingvan meerdere dakvensters van dezelfde hoogtenaast mekaar in verzonken inbouw.


■ EDEtechnische gegevensvelux.be/professionelen


■ EDEGootstuk individuele plaatsing in koper of zinken dakBeschrijvingGootstuk in koper of titanium zink voor deindividuele plaatsing van een dakvenster in eenkoper of zinken dak met staande naad of rooflat,in dakhellingen tussen ° en °.Het koperen of titanium zinken gootstuk zorgtvoor de perfecte waterdichting rondom hetdakvenster. Bovendeel, zijkanten en onderstukworden aangewerkt aan het dakmateriaalVoor dakopening zie montageplan EDE


■ EKEtechnische gegevensTUSSENAFSTANDENAStandaard (E), 2 (F), (G) en (H) mmMaatwerk min. mm - max. mm ()BStandaard (E) mm en 2 (J) mm (bij gebruik van rolluik)Maatwerkniet mogelijk2velux.be/professionelen


■ EKECombi gootstuk voor inbouw in koper of zinken dakBeschrijvingCombi gootstuk voor naast elkaar geplaatstedakvensters van dezelfde hoogte en/of bovenelkaar geplaatst met dezelfde breedte in eenkoper of titanium zinken dak met staande naad ofrooflat, in dakhellingen tussen en °.Het koperen of titanium zinken gootstuk met eentussenprofiel in U vorm, kaderafstand mm,zorgt voor de perfecte waterdichting rondom entussen de dakvensters. Bovendeel, zijkanten enonderstuk worden aangewerkt aan hetdakmateriaalContacteer ons voor andere tussenafstandenBij boven elkaar geplaatste dakvenstersvoorzien van een rolluik moet detussenafstand 2 mm zijn.3

More magazines by this user
Similar magazines