BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Jaarverslag 2010


Thefoundersofchangekeep reachingarepeoplelikeyou.www.bnpparibas.com


inhoud02 BERICHTvan de Voorzitter en de CEODe affiche hiernaast en die op hetachterplat van dit document makendeel uit van de wereldwijde corporatecampagne van BNP Paribas,die in 2010 werd gelanceerden in 2011 wordt voortgezet.Het doel van deze campagneis de internationale bekendheidvan de groep te vergroten doorde sterke relatie tussen BNP Paribasen zijn klanten te benadrukken.De campagne loopt in de meestelanden, behalve in Frankrijk, waarde merkbekendheidsgraad vanBNP Paribas al bijna 99% bedraagten de communicatie rond het thema‘Parlons Vrai’ ook het belang vandeze relatie met de klanten op devoorgrond plaatst.06 2010 IN CIJFERS09 HET EXECUTIVE COMMITTEE10 DE RAAD VAN BESTUUR14 BNP PARIBAS EN ZIJN AANDEELHOUDERS24 ACTUALITEIT: ONE BANK FOR CORPORATES IN EUROPE28 RETAIL BANKINGRetail Banking in Frankrijk • 30BNL banca commerciale • 36BeLux Retail Banking • 40Europa-Middellandse Zeegebied • 45BancWest • 47BNP Paribas Personal Finance • 49Equipment Solutions • 5256 INVESTMENT SOLUTIONSBNP Paribas Cardif • 58BNP Paribas Investment Partners • 60BNP Paribas Personal Investors • 62BNP Paribas Real Estate • 64BNP Paribas Securities Services • 66BNP Paribas Wealth Management • 6870 CORPORATE AND INVESTMENT BANKINGCorporate Finance • 72Corporate and Transaction Banking Europe • 74Fixed Income • 75Global Equities & Commodity Derivatives • 77Structured Finance • 7982 KLéPIERRE & BNP PARIBAS PRINCIPAL INVESTMENTsKlépierre • 83BNP Paribas Principal Investments • 8486 HUMAN RESOURCES92 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN108 WOORDENLIJST01


BeriChtHet gediversifieerde economischemodel van BNP Paribas ten dienstevan de reële economie bewees eenste meer zijn doeltreffendheid.Michel Pébereau,VoorzitterBaudouin Prot,CEODE overname van Fortis, die in 2009 doorgevoerd werd, heeft onze groepvanaf 2010 diepgaand gewijzigd. De integratie is nu al een succes.Dankzij het engagement van ieder van ons verliep de integratie volgensde vooropgestelde planning en overtroffen de resultatende verwachtingen. De sleutelfasen van het industrieel planvan BNP Paribas Fortis en BGL BNP Paribas werden snelen precies uitgevoerd in de verschillende businesses en activiteiten.Daardoor konden de synergieën naar boven worden bijgesteld: daar waaruitgegaan werd van een schatting van 900 miljoen euro tegen 2012,zullen de uiteindelijke synergieën 1,2 miljard euro bedragen.De kracht van een gediversifieerd model,ten dienste van de reële economieNa de crisis zonder weerga die het financiële systeem grondigdoor elkaar schudde en de belangrijke verschuivingendie er voor de banksector uit voortvloeiden, bewees hetgediversifieerde economische model van BNP Paribas, datten dienste staat van de reële economie, eens te meer zijndoeltreffendheid. Onze resultaten zijn er het duidelijke bewijsvan, zowel op het vlak van de groep in haar geheel als vanelke kernactiviteit: het nettobankproduct steeg met 9,2% invergelijking met 2009 en het nettoresultaat met meer dan34% tot 7,8 miljard euro. Retail Banking leeft duidelijk opnieuw op;Investment Solutions gaat er verder op vooruit en Corporate& Investment Banking hield goed stand ondanksde moeilijke conjunctuur.Die prestaties waren helemaal niet voor de hand liggendin het sterk vertroebelde klimaat van de bankactiviteiten:de overheidscrisis in Europa, de onzekerheden en spanningenop wereldvlak, de enorme volatiliteit op de markten, de onrustbij de beleggers enzovoort. Onze teams gaven blijk van heelwat vakkennis, doortastendheid en engagement om tot dezebevredigende resultaten te komen vanuit het standpunt vanonze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders.02


Een nieuwe organisatie voor Retail BankingBij Retail Banking – een kernactiviteit die de helft van de inkomstenvan de groep genereert – moet het succes van de nieuwe organisatiedie begin 2010 werd opgezet, zeker worden erkend. De doelstellingwas ambitieus: op een coherente manier de snelle ontplooiingvan ons geïntegreerde productie- en distributiemodel verzekerenen de synergieën bevorderen. De uitdaging werd aangenomen.Kerncijfers 20107,8miljard euronettowinst aandeel van de groep43,9miljard euronettobankproduct17,4miljard eurobrutobedrijfsresultaat12,3%rendement op eigen vermogen2,10 euro*dividend per aandeel* Onder voorbehoud van de goedkeuringdoor de Algemene Vergadering van 11 mei 2011.Onze medewerkers konden onze particuliere klanten, bedrijven enondernemers bij hun projecten begeleiden. In Frankrijk steeg hetuitstaande bedrag aan kredieten bij Retail Banking met 3,6% en stondenonze diensten meer dan ooit in de frontlinie bij de technologische encommerciële innovatie. Gedurende het eerste volledige jaar in de groepkende BeLux Retail Banking een sterke stijging van zijn resultaten.BNL verbeterde zijn operationele doeltreffendheid verder door zijnexploitatiecoëfficiënt opnieuw te doen dalen binnen een contextdie weinig goeds leek te voorspellen. BancWest maakte opnieuw winsten de regio Europa-Middellandse Zeegebied is opnieuw in evenwicht.Gestage groei voor Investment SolutionsDe inkomsten en het resultaat vóór belastingen van InvestmentSolutions (IS) bleven in 2010 aanhoudend stijgen, ondanks het moeilijkemarktklimaat. Bovendien bevestigden de businessunits van IS dat zein staat zijn een hoge rendabiliteit te ontwikkelen. Zo zorgde WealthManagement, de nieuwe leider van de eurozone, voor een organisatiedie past bij zijn ambities; BNP Paribas Investment Partners kendeheel wat belangrijke commerciële successen; de Verzekeringen zettenuitstekende prestaties neer en ook bij Securities Services gingen de zakenweer beter ondanks een moeilijk jaarbegin en een laag transactievolume.Standvastigheid en kracht van de CIB-franchiseCorporate & Investment Banking (CIB) is erin geslaagd om zijn resultaatvóór belastingen in 2010 te doen stijgen met 2,5%, ook al was de marktniet zo gunstig als in 2009. Deze prestatie toont duidelijk de kwaliteit vande CIB-franchise, de kracht van zijn gediversifieerde, klantgerichte modelen zijn capaciteit om weerstand te bieden aan hevige marktschokkenzoals de staatsschuldcrisis. Het niveau van de marktrisico’s is geringgebleven in vergelijking met de concurrenten en de operationeledoeltreffendheid is de beste van de sector. De bijdrage van 50% tothet resultaat vóór belastingen van de Finance-metiers heeft opnieuwhet niveau van voor de crisis bereikt. …Bnp pariBas JaarversLag 201003


We blijven er bij BNP Paribas vanovertuigd dat de functie die wein de maatschappij hebben –de financiering van de economie envan de projecten van onze klanten –meer dan ooit van vitaal belang is.Nettobankproductper kernactiviteit(in miljard euro)Retail Banking: 23,6 (53,8%)Corporate and Investment Banking: 12,0 (27,3%)Investment Solutions: 6,2 (14,1%)Andere activiteiten: 2,1 (4,8%)… Nieuwe reglementaire verplichtingenVoor de banksector sloot 2010 af met de publicatie door het BazelComité van nieuwe eisen die aan de ondernemingen worden opgelegdop het gebied van kapitaal en liquiditeiten. Deze verplichtingen zullennatuurlijk een weerslag hebben op onze activiteiten, waarschijnlijk vanaf2011. We moeten ze inpassen in de dagelijkse praktijk van ons vak,of het nu in de commerciële operaties of in de operationele teams is.Het zal dus cruciaal zijn om het kapitaalbeheer verder gedisciplineerdaan te blijven pakken en dit uit te breiden tot het beheer van de liquiditeiten.Trouw aan de ‘challenger’-spiritDat is verre van de enige uitdaging voor 2011, een jaar dat nual gekenmerkt is door ingrijpende veranderingen en pijnlijkegebeurtenissen op wereldvlak. De regelgevende instanties hebbenvoorlopig eerder het accent gelegd op de kwantitatieve maatregelendan op de noodzakelijke versterking van de mondiale supervisie.Trouw blijvend aan onze ‘challenger’-spirit geven wij voorrang aanorganische groei, aan onze aanpassingscapaciteiten en aan het behoudvan onze waarden en onze knowhow in operationele doeltreffendheiden risicobeheer.04


De waarDen van De groepVooruitziendheid— Snel situatiesen ontwikkelingenkunnen inschatten enkansen en bedreigingenherkennen.— Beslissingen kunnennemen en effectieveacties ondernemen.Creativiteit—Initiatieven en nieuweideeën stimuleren.—Mensen belonen voorhun creativiteit.engagement—Zich tot het uitersteinspannen voorklantenservice en hetwelslagen van het team.— De hoogste gedragsnormenhandhaven.Ambitie—De wil ontwikkelen omuitdagingen aan te gaanen leiderschap te tonen.—Als team samenwerkenom een wedstrijd tewinnen waarin de klantscheidsrechter is.Uitdagingen en ambities voor 2011Onze doelstellingen blijven niet minder ambitieus. Europa is onsgroeiplatform: eind 2010 haalden we 75% van onze inkomsten uitEuropa. We willen dus extra scoren op onze vier thuismarkten: Frankrijk,Italië, België en Luxemburg. Deze robuuste markten waar de privateschuldenlast laag is en de spaargraad hoog, bieden een gunstigeconomisch klimaat voor de ontwikkeling van onze activiteiten en deontplooiing en industrialisatie van ons model. De synergieën verbondenaan de integratie van BNP Paribas Fortis vormen er een groeipool.In 2011 wordt ook het project ‘One Bank for Corporates in Europe’uitgewerkt.Ook de regio Europa-Middellandse Zeegebied blijft een bijkomendegroeipool. Dankzij de investeringsstrategie en ambitieuzeontwikkelingsplannen voor Polen en Turkije, zal Europa-MiddellandseZeegebied vanaf 2011 duidelijk bijdragen tot de winst van de groep.In Italië zal BNL de vernieuwing van zijn netwerk voltooien en zijn aanbodvoor ondernemers opnieuw lanceren. In de Verenigde Staten willenwe gebruik maken van de nieuwe omvang van de groep omer alle mogelijke synergieën uit te halen.Tot slot hebben we ambitieuze doelstellingen voor Latijns-Amerikaen Azië-Pacific, waar we met behulp van de ontwikkelingsplannengelanceerd door Investment Solutions en Corporate & InvestmentBanking, voordeel willen halen uit de aanhoudende economische groei:2011 wordt een sleuteljaar voor de uitvoering van deze plannen.Op een ogenblik waarop het imago van de banken door de financiëlecrisis een ferme deuk lijkt te hebben gekregen, blijven we er bijBNP Paribas van overtuigd dat de functie die we in de maatschappijhebben – de financiering van de economie en van de projecten van onzeklanten – meer dan ooit van vitaal belang is. En die verantwoordelijkheidaankunnen, is voor ons een essentiële doelstelling.Bnp pariBas JaarversLag 2010Bekijk de interviews van hetJaarverslag 2010 op de websitehttp://media.bnpparibas.com/invest/rapports-annuels/ra2010nl/05


2010een dynamisCh Jaar door deaCtieve roL van de groep in deFinanCiering van de eConomieIn 2010 bevestigde BNP Paribas de soliditeit van zijn gediversifieerd en geïntegreerd model datfocust op de behoeften van de klanten. Alle medewerkers van de groep zetten zich enorm in omhun particuliere, zakelijke en institutionele klanten te begeleiden bij hun projecten. De resultatenvan Retail Banking kenden een duidelijke heropleving, die van Investment Solutions gingen er nogop vooruit en Corporate and Investment Banking leverde een even sterke bijdrage als in 2009.43,9miljard euronettobankproduct7,8miljard euronettoresultaat,groepsaandeel12,3%rendement opeigen vermogenNettobankproduct(miljard euro)Brutobedrijfsresultaat(miljard euro)Nettoresultaat, groepsaandeel(miljard euro)43,940,217,416,87,37,87,831,027,9 27,410,912,35,88,93,020062007200820092010200620072008200920102006200720082009201006


Activiteiten (in miljoen euro)31 december 2009 31 december 2010totale balans 2.057.698 1.998.158Deposito's klanten 604.903 580.913Leningen en kredieten bij klanten 678.766 684.686Eigen vermogen van de groep vóór toewijzing 69.501 74.632Internationale solvabiliteitsratio 14,20% 14,50%Tier 1-ratio 10,1% 11,4%Personeelsbestand31 december 2009 31 december 2010Wereld 201.700 205.300Europa(met inbegrip van overzeese gebieden)159.800 162.200langetermijnratingsStandard & Poor’s AA negatieve vooruitzichten rating bevestigd op 9 februari 2011Moody’s Aa2 stabiele vooruitzichten rating herzien op 21 januari 2010Fitch AA – stabiele vooruitzichten rating herzien op 21 juni 2010Nettowinst per aandeel*(euros)Rendement opeigen vermogen* (in %)Beurswaarde(miljard euro)* Aangepast aan de gevolgen van de kapitaalverhogingen metbehoud van het voorkeursrecht in 2006 en 2009.8,25* Het rendement op eigen vermogen wordt berekend als deverhouding van het nettoresultaat van het aandeel van degroep (aangepast aan de rente op achtergestelde obligaties metonbepaalde duur gelijkgesteld met preferente aandelen uitgegevendoor BNP Paribas SA en boekhoudkundig verwerkt als dividend)tot het gemiddelde eigen vermogen van de groep aan het beginen einde van de betreffende periode (na de verdeling en zonderde achtergestelde effecten van onbepaalde duur gelijkgesteldmet preferente aandelen uitgegeven door BNP Paribas SA).76,967,266,27,816,3321,219,657,15,202,9912,310,827,66,6200620072008200920102006200720082009201020062007200820092010Bnp pariBas JaarversLag 201007


ProfielBNP Paribas behoort tot de zes meest solide banken wereldwijd*. Met een aanwezigheid in meer dan 80 landenen met ruim 205.000 medewerkers, waarvan 162.200 in Europa, is BNP Paribas een leidende Europese financiële dienstverlenervan wereldformaat.De groep bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten:Retail Banking / Investment Solutions / Corporate & Investment Banking.De groep heeft vier thuismarkten in Europa: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. BNP Paribas Personal Finance is de Europesenummer één in kredieten aan particulieren. BNP Paribas ontplooit zijn geïntegreerd model ook in de regio Europa-MiddellandseZeegebied en heeft een belangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten.Voor Corporate & Investment Banking en Investment Solutions is BNP Paribas toonaangevend in Europa, beschikt het over eensterke aanwezigheid op het Amerikaanse continent en neemt het een stevige en groeiende positie in Azië in.* AA-rating door Standard & Poor’s, zijnde het 3e ratingniveau op een schaal van 22.AAN UW ZIJDE, OVERAL TER WERELDMEER DAN205.000MEDEWERKERS* AANWEZIG INRUIM80 LANDEN* Personeel op 31.12.2010• EuropA162.200 medewerkerswaarvan 65.400 in Frankrijk19.100 in Italië18.300 in België3.900 in Luxemburg• AMERIKAANSECONTINENT19.500 medewerkerswAArvAN 15.100 in de VerenigdeStaten4.400 in Zuid-Amerika• AZIË11.000 medewerkers• AFRIKA9.800 medewerkers• MIDDEN-OOSTEN2.200 medewerkers• OCEANIË600 medewerkers08


het exeCutiveCommitteeBAudouIn pRotChief Executive OfficerJEAn-LAuREnt BonnAFéChief Operating OfficerGEoRGES ChodRon dE CouRCELChief Operating OfficerphILIppE BoRdEnAVESenior Executive Vice-PresidentChief Financial OfficerJACquES d’EStAISHead of Investment SolutionsALAIn pApIASSEHead of Corporateand Investment BankingFABIo GALLIAHead of BNL bcFRAnçoIS VILLERoy dE GALhAuHead of Retail Banking in FrancemAxImE JAdotHead of BNP Paribas Fortis (*)JEAn CLAmonManaging Director,Head of Compliance and InternalControl CoordinatormIChEL konCzAtyChief Risk OfficerFRédéRIC LAVEnIRHead of Group Human Resources(*) Maxime Jadot is lid van het Executive Committee van BNP Paribas sinds 1 maart 2011.Bnp pariBas JaarversLag 201009


de raadvan BestuurMichelPébereauBelangrijkste functie (1) :Voorzitter vande Raad van Bestuurvan BNP Paribas• Geboren op23 januari 1942• Begin- en einddatumvan het mandaat:13 mei 2009 – AVA 2012• Datum eerste mandaat:14 mei 1993• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :214.260• Werkadres:3, rue d’Antin75002 Paris, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:AXA, Compagnie deSaint‐Gobain, Lafarge, Total,BNP Paribas (Zwitserland)SA, Eads N.V. (Nederland),Pargesa Holding SA(Zwitserland)Lid van de Raadvan Toezicht:Banque Marocainepour le Commerceet l’Industrie (Marokko)Niet-stemgerechtigdbestuurder:Société Anonymedes Galeries LafayetteVoorzitter:European FinancialRound Table, CommissieInvesteringsbank enFinanciële Markten vande Fédération BancaireFrançaise, Directieraadvan het Institut d’ÉtudesPolitiques de Paris,Institut de l’entreprise10Lid:Académie des Sciencesmorales et politiques,Executive Committee van hetMouvement des Entreprisesde Frankrijk, Haut Conseilde l’Éducation, InstitutInternational d’’ÉtudesBancaires, InternationalAdvisory Panel de MonetaryAuthority of Singapore,International Capital MarketsAdvisory Committee vande Federal Reserve Bankof New York, InternationalBusiness Leaders’ AdvisoryCouncil for the Mayorof Shanghaï (IBLAC)PatrickAugusteBelangrijkste functie (1) :VerantwoordelijkeTechnische Dienst• Geboren op 18 juni 1951• Begin- en einddatum vanhet mandaat: verkozendoor het kaderpersoneelvan BNP Paribas voor3 jaar op 22 januari 2009• Datum eerste mandaat:14 december 1993• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 36• Werkadres:20, avenue Georges-Pompidou92300 Levallois-Perret,FrankrijkClaudeBébéarBelangrijkste functie (1) :Erevoorzitter van AXA• Geboren op 29 juli 1935• Begin- en einddatumvan het mandaat:13 mei 2009 – AVA 2012• Datum eerste mandaat:23 mei 2000• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 3.074• Werkadres:25, avenue Matignon,75008 Parijs,FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:AXA Assurances IardMutuelle, AXA AssurancesVie MutuelleLid van de Raadvan Toezicht:VivendiNiet-stemgerechtigdbestuurder:Schneider ElectricVoorzitter:IMS-Entreprendre pourla Cité, Institut MontaigneLid:International AdvisoryPanel van de MonetaryAuthority of SingaporeJean-LouisBeffaBelangrijkste functie (1) :Erevoorzittervan Saint-Gobain• Geboren op11 augustus 1941• Begin- en einddatumvan het mandaat: 13 mei2009 – 19 juli 2010• Datum eerste mandaat:22 oktober 1986• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :15.757• Werkadres:‘Les Miroirs’18, avenue d’Alsace92096 La Défense Cedex,FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Voorzitter:Claude BernardParticipations (SAS),JL2B Conseil (SAS)Vice-voorzitter vande Raad van Toezichtvan het Fonds de réservepour les retraites – FRRLid van de Raad vanBestuur: Compagniede Saint-Gobain (SA),GDF Suez (SA) Frankrijk,Groep Brussel Lambert –GBL (België), Saint-GobainCorporation(Verenigde Staten)Lid van de Raadvan Toezicht:Siemens AG (Duitsland),Le Monde SA, Le Monde& Partenaires Associés (SAS),Société Éditrice du Monde (SA)(1) De cursief gedrukte mandaten maken geen deel uit van de bepalingen van de wet nr. 2001-401 van 15 mei 2001 betreffende de cumul van mandaten.(2) Op 31 december 2010.SuzanneBergerBelangrijkste functie (1) :Hoogleraar politiekewetenschappen aan hetMassachusetts Instituteof Technology, Cambridge,Massachusetts (USA) –Directeur van het MITInternational Scienceand Technology Initiative(MISTI)• Geboren op11 maart 1939• Begin- en einddatumvan het mandaat: 21 mei2008 – AVA 2011• Datum eerste mandaat:8 maart 2007• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 850• Werkadres:30, Wadsworth Street,E53-451, Cambridge,MA 02139-4307Verenigde statenMandaten op31 december 2010 (1)Lid Amerikaanse academievan kunst en wetenschapGast-onderzoekeren lid van het ExecutiveCommittee van het Centerfor European Studiesaan de Universiteitvan Harvard


Jean-LaurentBonnaféBelangrijkste functie (1) :Chief Operating Officervan BNP Paribas• Geboren op 14 juli 1961• Begin- en einddatumvan het mandaat:12 mei 2010 – AVA 2013• Datum eerste mandaat:12 mei 2010• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :14.675 (*)• Werkadres:3, rue d’Antin,75002 Paris, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Carrefour, BNP ParibasPersonal Finance, BancaNazionale del Lavoro (Italië)Voorzitter: Directiecomitéen Executive Committeevan BNP Paribas Fortis(België)Chief Executive Officer:BNP Paribas Fortis (België)Jean-MarieGiannoBelangrijkste functie (1) :Commercieel assistent• Geboren op7 september 1952• Begin- en einddatum vanhet mandaat: verkozendoor het personeel vanBNP Paribas voor 3 jaarop 5 februari 2009• Datum eerste mandaat:15 maart 2004 (Deheer Jean-Marie Giannohad een mandaat alsbezoldigd bestuurder bijde Banque Nationale deParis van 1993 tot 1999)• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 10• Werkadres:21, avenue Jean Médecin06000 Nice, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Lid:Comité des Établissementsde Crédit et des Entreprisesd’Investissements (CECEI),Europese denktank‘Confrontation’FrançoisGrappotteBelangrijkste functie (1) :Erevoorzitter van Legrand,Bestuurder vanvennootschappen• Geboren op 21 april 1936• Begin- en einddatumvan het mandaat:21 mei 2008 – AVA 2011• Datum eerste mandaat:4 mei 1999• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :2.963• Werkadres:128, avenue de-Lattrede-Tassigny87045 Limoges, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Legrand, Legrand FrankrijkLid van de Raadvan Toezicht: MichelinDenisKesslerBelangrijkste functie (1) :Algemeen directeurvan SCOR SE• Geboren op25 maart 1952• Begin- en einddatumvan het mandaat:13 mei 2009 – AVA 2012• Datum eerste mandaat:23 mei 2000• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :2.344• Werkadres:1, avenue duGénéral-de-Gaulle92074 Paris-La DéfenseCedex, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Bolloré, Dassault Aviation,Fonds Stratégiqued’Investissement, InvescoLtd (Verenigde Staten)Lid van de Raadvan Toezicht:Yam Invest N.V. (Nederland)Lid: CommissionÉconomique de la Nation,Raad van Bestuur vanSiècle, Raad van Bestuurvan de Association deGenève, Raad van deFondation pour la RechercheMédicale, Beleidsraadvan het EuropeesVerzekeringscomitéVoorzitter: ReinsuranceAdvisory Board, GlobalReinsurance ForumMeglenaKunevaBelangrijkste functie (1) :Voorzitter van de Raadvan het European PolicyCentre (Brussel)• Geboren op 22 juni 1957• Begin- en einddatumvan het mandaat:12 mei 2010 – AVA 2013• Datum eerste mandaat:12 mei 2010• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2): 10• Werkadres:Ul.’Plachkovica’ – 1Vhod ASofia 1164, BulgarijeMandaten op31 december 2010 (1)Lid: Raad van de AmericanUniversity (Bulgarije)Jean-FrançoisLepetitBelangrijkste functie (1) :Bestuurder vanvennootschappen• Geboren op 21 juni 1942• Begin- en einddatum vanhet mandaat:21 mei 2008 – AVA 2011• Datum eerste mandaat:5 mei 2004• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 8.739• Werkadres:30, boulevard Diderot75572 Parijs Cedex 12,FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Smart Trade TechnologiesSA, Shan SALid: Raad van Bestuur vande QFCRA – Qatar FinancialCenter RegulatoryAuthority – (Doha)LaurenceParisotBelangrijkste functie (1) :Vice-voorzitter van de Raadvan Bestuur van IFOP SA• Geboren op31 augustus 1959• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 13 mei 2009– AVA 2012• Datum eerste mandaat:23 mei 2006• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 360• Werkadres:6/8 rue Eugène-Oudiné75013 Parijs, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Voorzitter: Mouvementdes Entreprises de France(MEDEF)Bestuurder: Coface SALid van de Raadvan Toezicht: Michelin(1) De cursief gedrukte mandaten maken geen deel uit van de bepalingen van de wet nr. 2001-401 van 15 mei 2001 betreffende de cumul van mandaten.(2) Op 31 december 2010.(*) Op basis van het bedrijfsspaarplan bezit de heer Jean-Laurent BONNAFÉ het equivalent van 14.618 BNP Paribas-aandelen.Bnp pariBas JaarversLag 201011


HélènePloixBelangrijkste functie (1) :Voorzitter van PechelIndustries SAS, PechelIndustries Partenaires SASen FSH (SAS)• Geboren op25 september 1944• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 21 mei 2008– AVA 2011• Datum eerste mandaat:21 maart 2003• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 1.609• Werkadres: 162, rue duFaubourg Saint-Honoré75008 Parijs, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Lafarge, Ferring SA(Zwitserland),Completel NV (Nederland),Institut Françaisdes AdministrateursPermanentevertegenwoordiger:van Pechel IndustriesPartenaires in Ypso Holding(Luxemburg)Lid van de Raadvan Toezicht:Publicis GroupeZaakvoerder: Hélène PloixSARL, Hélène Marie JosephSARL, Sorepe Société CivileLid: Investeringscomité vanhet Pensioenfonds van hetpersoneel van de VerenigdeNaties, IndependentExpert Oversight AdvisoryCommittee (IEOAC) van deWereldgezondheidsorganisatie(WGO)BaudouinProtBelangrijkste functie (1) :CEO van BNP Paribas• Geboren op 24 mei 1951• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 21 mei 2008– AVA 2011• Datum eerste mandaat:7 maart 2000• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :137.211• Werkadres: 3, rue d’Antin75002 Parijs, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Pinault-Printemps-Redoute,Veolia Environnement, ErbéSA (België), Pargesa HoldingSA (Zwitserland)Lid: Executive Committeevan de Fédération BancaireFrançaiseLouisSchweitzerBelangrijkste functie (1) :Erevoorzitter van Renault• Geboren op 8 juli 1942• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 12 mei 2010– AVA 2013• Datum eerste mandaat:14 december 1993• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 14.501• Werkadres:8-10, avenue Émile Zola92109 Boulogne‐BillancourtCedex, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Voorzitter van de Raad vanBestuur: AstraZeneca Plc(Groot-Brittannië), AB Volvo(Zweden)Bestuurder: L’Oréal, VeoliaEnvironnement,Lid van het RaadgevendComité: Banque de France,Allianz (Duitsland)Lid van de Raad: FondationNationale des SciencesPolitiques, InstitutFrançais des RelationsInternationales, Muséedu quai BranlyMichelTilmantBelangrijkste functie (1) :Managing Director vanStrafin sprl (België)• Geboren op 21 juli 1952• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 12 mei 2010– AVA 2013• Datum eerste mandaat:12 mei 2010 (de heerMichel Tilmant heeftde functie uitgeoefendvan niet-stemgerechtigdbestuurder van BNPParibas van 4 november2009 tot 11 mei 2010)• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 500• Werkadres: Molenstraat 101310 Ter Hulpen, BelgiëMandaten op31 december 2010 (1)Senior Advisor:Cinven Ltd (V.K.)Bestuurder:Sofina SA (België), GroupeLhoist SA (België), FoyerAssurances SA (Luxemburg),CapitalatWork Foyer GroupSA (Luxemburg), UniversitéCatholique de Louvain(België), Royal AutomobileClub of Belgium (België)EmielVan BroekhovenBelangrijkste functie (1) :Economist, Ereprofessorvan de Universiteit vanAntwerpen (België)• Geboren op 30 april 1941• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 12 mei 2010– AVA 2013• Datum eerste mandaat:12 mei 2010 (De heerEmiel Van Broekhovenheeft de functieuitgeoefend van nietstemgerechtigdbestuurdervan BNP Paribas van4 november 2009 tot11 mei 2010)• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 150• Werkadres: Zand 7–92000 Antwerpen, BelgiëDanielaWeber-ReyBelangrijkste functie (1) :Vennoot bij Clifford Chance,Frankfurt• Geboren op18 november 1957• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 21 mei 2008– AVA 2011• Datum eerste mandaat:21 mei 2008• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit) (2) : 1.136• Werkadres:Mainzer Landstrasse 4660325 – Frankfurt am MainDuitslandMandaten op31 december 2010 (1)Lid: Groep van deskundigen‘Ad Hoc Group of CorporateGovernance Experts forthe Financial Services Area’van de Europese Commissie,Regeringscommissie over deDuitse wetgeving in verbandmet corporate governanceAndere vennootschappelijkemandatarisGeorgesChodron de CourcelBelangrijkste functie (1) :Chief Operating Officervan BNP Paribas• Geboren op 20 mei 1950• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 69.384• Werkadres: 3, rue d’Antin75002 Parijs, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Voorzitter: Compagnied’Investissement de ParisSAS, Financière BNP ParibasSAS, BNP Paribas (Suisse) SAVice-Voorzitter:Fortis Bank NV (België)Bestuurder: Alstom,Bouygues, SociétéFoncière, Financière et deParticipations SA, Nexans,Erbé SA (België), GroepBrussel Lambert (België),SCOR Holding (Switzerland)AG (Zwitserland), SCORGlobal Life RückversicherungSchweiz AG (Zwitserland),SCOR Switzerland AG(Zwitserland), VernerInvestissements SASLid van de Raad vanToezicht: Lagardère SCANiet-stemgerechtigdbestuurder: Exane, Safran,SCOR SE12(1) De cursief gedrukte mandaten maken geen deel uit van de bepalingen van de wet nr. 2001-401 van 15 mei 2001 betreffende de cumul van mandaten.(2) Op 31 december 2010.


BezoldigingDe tabel hieronder bevat de bruto bezoldiging verschuldigd voor het boekjaar 2010 en de voordelen in natura en dezitpenningen voor 2010.Verschuldigde bezoldigingen in 2010BezoldigingenIn euro Vast (1) Variabel (2) Uitgesteld (3)Michel PÉBEREAU Voorzitter van de Raad van BestuurZitpenningen (4)Voordelenin natura (5)Totalebezoldiging2010 700.000(6) (6)37.160 4.124 741.284(2009) (700.000) (280.000) (280.000) (29.728) (3.598) (1.293.326)Baudouin PROT Chief Executive Officer2010 950.000(6) (6)84.907 4.055 1.038.962(2009) (950.000) (712.500) (712.500) (90.318) (5.212) (2.470.530)Georges CHODRON de COURCEL Chief Operating Officer2010 600.000(6) (6)115.225 3.840 719.065(2009) (600.000) (450.000) (450.000) (112.302) (4.273) (1.616.575)Jean-Laurent BONNAFÉ Chief Operating Officer2010 (door BNP Paribas SA) 600.000(6) (6)52.839 3.333 656.1722010 (door BNP Paribas Fortis) 200.000(6) (6)24.031 - 224.031(2009) (563.172) (633.926) (211.309) (51.638) (3.329) (1.463.374)Totale bezoldiging verschuldigdaan de vennootschappelijke3.379.514mandatarissen voor het boekjaar 2010(voor 2009) (6.843.805)(1) Bezoldiging betaald in 2010.(2) & (3) Deze bedragen stemmen overeen met de variabele bezoldiging verschuldigd voor 2009,respectievelijk 2010.(3) De variabele bezoldigingen die toegekend werden aan de vennootschappelijke mandatarissenvoor 2009 zijn uitgesteld en verdeeld over de boekjaren 2011, 2012 en 2013, met eenverhouding van 50% voor Michel Pébereau, Baudouin Prot, Georges Chodron de Courcel en25% voor Jean-Laurent Bonnafé. De aldus uitgestelde bedragen worden geïndexeerd op basisvan de waarde van het aandeel; de uitbetaling ervan zal ieder jaar onderworpen worden aaneen rendabiliteitsvoorwaarde van het eigen vermogen.(4) Michel Pébereau ontvangt geen zitpenningen voor zijn mandaten bij de bedrijven van degroep, met uitzondering van zijn mandaat van bestuurder bij BNP Paribas SA.Baudouin Prot ontvangt geen zitpenningen voor zijn mandaten bij de bedrijven van de groep,met uitzondering van zijn mandaat van bestuurder bij BNP Paribas SA en de vennootschapErbé. Het bedrag van de zitpenningen die de Chief Executive Officer ontvangt uit hoofde vandat laatste mandaat, wordt in mindering gebracht van zijn variabele bezoldiging.Jean-Laurent Bonnafé ontvangt geen zitpenningen voor zijn mandaten bij de bedrijven van degroep, met uitzondering van zijn mandaat van bestuurder bij BNP Paribas SA, BNP Paribas Fortis,BNL en Personal Finance. Het bedrag van de zitpenningen die Jean-Laurent Bonnafé ontvangtvoor de laatste twee mandaten, wordt in mindering gebracht van zijn variabele bezoldiging.Georges Chodron de Courcel ontvangt geen zitpenningen voor zijn mandaten bij de bedrijvenvan de groep, met uitzondering van zijn mandaat van bestuurder bij BNP Paribas Suisse,de vennootschap Erbé en BNP Paribas Fortis. Het bedrag van de zitpenningen die GeorgesChodron de Courcel ontvangt voor zijn mandaten wordt in mindering gebracht van zijnvariabele bezoldiging.(5) De Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Executive Officer en de Chief OperatingOfficers beschikken allemaal over een bedrijfswagen en een gsm.(6) Op de datum dat dit document werd opgesteld• heeft de Raad van Bestuur van BNP Paribas het variabele gedeelte van de bezoldigingvan de vennootschappelijke mandatarissen voor 2010 nog niet bepaald.• heeft de Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis het variabele gedeeltevan de bezoldiging van de heer Bonnafé voor 2010 nog niet bepaald.De beslissingen van de Raden van Bestuur zullen te zijner tijd worden opgenomenin een geactualiseerde versie van het Referentiedocument en van dit verslag.Bezoldiging van de bestuurders• De externe bestuurders van de groep (1)ontvangen geen enkele andere bezoldigingdan hun zitpenningen.• Nadat de Raad kennis had genomen van eenvergelijkend onderzoek over de zitpenningen,uitgevoerd door een gespecialiseerdkantoor, heeft hij op voorstel van hetBezoldigingscomité de volgende beslissingengenomen:• als het gaat om vergaderingen van de Raadvan Bestuur:- blijft het individuele bedrag van dezitpenningen, berekend op basis van degeprogrammeerde zittingen (7 vergaderingenper jaar) onveranderd op 29.728 euro,waarvan 14.864 euro (50%) vast en2.123,43 euro per geprogrammeerde zitting(7 zittingen per jaar) voor het variabelegedeelte, afhankelijk van de effectieveaanwezigheid op de vergaderingen vande Raad. Als vergoeding voor hun bijkomendekosten krijgen de leden van de Raad die inhet buitenland wonen, de helft extra van hetvast gedeelte van de zitpenning. De Voorzittervan de Raad van Bestuur ontvangt in diehoedanigheid geen bijkomende zitpenning.- ontvangt iedere aanwezige bestuurder op debuitengewone zittingen van de Raad van Bestuureen bijkomende zitpenning verhoogd met 75%;• als het gaat om de gespecialiseerde comités:- wordt het vast gedeelte van de zitpenningentoegekend aan de leden van de comitésbehouden. Dat bedraagt 15.000 euro voor deVoorzitters van het comité Financiële Rekeningenen het comité Interne Controle, Risicobeheeren Compliance en 2.973 euro voor de andereVoorzitters en de leden van de comités,- bedraagt het variabel gedeelte datsamenhangt met hun effectieve aanwezigheidop de vergaderingen van de comités:- 80% van het variabel gedeelte pergeprogrammeerde zitting van de Raad,of 1.698,74 euro per zitting voorde Voorzitters van de comités,- 50% van het variabel gedeelte pergeprogrammeerde zitting van de Raad,of 1.061,71 euro per zitting voor de ledenvan de comités.• Op grond van de bovenstaande bepalingen,heeft de Raad besloten om aan de ledenvan de Raad van Bestuur een bedrag toe tekennen van 753.527 euro in 2010. Het bedragvoor 2009 bedroeg 532.509 euro. In 2010waren er meer bestuurders dan in 2009.• De tabel met de zitpenningen die uitgekeerdzijn aan de leden van de Raad van Bestuurstaat in de nota 8.e als bijlage aan deJaarrekeningen, dat een onderdeel vormt vanhet Referentiedocument en de Jaarrekeningen.(1) Bestuurders werkzaam voor de groep: Patrick Auguste, Jean-Marie Gianno, Michel Pébereau, Baudouin Prot.Bnp pariBas JaarversLag 201013


Bnp pariBasen ZiJn aandeeLhoudersHet maatschappelijk kapitaalOp 31 december 2009 bedroeg het kapitaal van BNP Paribas SA2.368.310.748 euro bestaande uit 1.184.155.374 aandelen.In 2010 werd het aantal gewone aandelen die het maatschappelijkkapitaal vormen, beïnvloed door de volgende vijf transacties:• Creatie van 1.737.512 aandelen door intekeningen in het kader vanoptieplannen;• Creatie van 354 effecten in het kader van de fusie tussen FortisBanque France en BNP Paribas;• Creatie van 9.160.218 effecten als gevolg van de optie die werdaangeboden aan de aandeelhouders om het dividend van hetboekjaar 2009 te betalen in BNP Paribas-aandelen;• Kapitaalvermindering door vernietiging van 600.000 aandelen;• Uitgifte van 3.700.076 effecten in het kader van de kapitaalverhogingvoorbehouden aan de werknemers.Op 31 december 2010 bedroeg het kapitaal van BNP Paribas dus2.396.307.068 euro bestaande uit 1.198.153.534 aandelen met eennominale waarde van elk twee euro (1) .Deze aandelen, die volledig zijn volgestort, zijn aandelen op naam ofaandelen aan toonder, naar keuze van de titularis, onder voorbehoudvan de wettelijke bepalingen die van kracht zijn.Er bestaat geen enkel dubbel stemrecht en ook geen enkelebeperking op het uitoefenen van het stemrecht, noch een recht opeen verhoogd dividend dat gekoppeld is aan deze roerende waarden.Samenstelling vAN hetAANdeelhouderscHAPvAN BNP PariBAsop 31 deceMBer 2010(in stemrechten)Europese institutionele beleggers: 43,8%Niet-Europese institutionele beleggers: 27,3%FPIM: 10,7% Werknemers: 5,8%- Waaronder GBF van de groep: 4,2%- Rechtstreeks bezit: 1,6%Individuele aandeelhouders: 5,5%AXA: 5,2%Groothertogdom Luxemburg: 1,1%Andere en niet-geïdentificeerd: 0,6%(1) Sinds het einde van het maatschappelijk boekjaar, werden 506.622 aandelen gecreëerd doorintekeningen in het kader van optieplannen. Zo bedroeg het kapitaal van BNP Paribasop 17 januari 2011 2.397.320.312 euro bestaande uit 1.198.660.156 aandelen met een nominalewaarde van elk twee euro.14


EVOLUTIE VAN HET AANDEELHouderscHAPGedurende de laatste 3 jaren, evolueerde het kapitaalbezit van de bank op de volgende wijze:AANDEELHOUDERSAantalaandelen(in miljoenen)31 december 2008 31 december 2009 31 december 2010% vanhetkapitaal%van hetstemrechtAantalaandelen(in miljoenen)%van hetkapitaal%van hetstemrechtAantalaandelen(in miljoenen)%van hetkapitaal%van hetstemrechtFPIM (*) - - - 127,75 10,8% 10,8% 127,75 10,7% 10,7%AXA 53,08 5,8% 5,9% 61,63 5,2% 5,2% 61,65 5,1% 5,2%Groothertogdom Luxemburg - - - 12,87 1,1% 1,1% 12,87 1,1% 1,1%Werknemers 57,69 6,3% 6,4% 67,69 5,7% 5,8% 69,63 5,8% 5,8%- waarvan GBF van de groep 42,75 4,7% 4,7% 49,43 4,2% 4,2% 50,84 4,2% 4,2%- waarvan rechtstreeks bezit 14,94 1,6% 1,7% 18,26 1,5% 1,6% 18,79 1,6% 1,6%Sociale mandatarissen 0,43 NS NS 0,48 NS NS 0,47 NS NSEffecten die de groep in handen heeft (**) 5,46 0,6% 3,66 0,3% - 2,99 0,3% -Individuele aandeelhouders 64,36 7,1% 7,1% 63,63 5,4% 5,4% 66,00 5,5% 5,5%Institutionele beleggers 717,75 78,8% 79,2% 780,17 65,9% 66,1% 849,37 70,9% 71,1%(waaronder ‘Maatschappelijkverantwoorde beleggers’)(3,92) (0,4%) (0,4%) (6,00) (0,5%) (0,5%) (4,36) (0,4%) (0,4%)- Europese 484,10 53,1% 53,4% 486,61 41,1% 41,2% 523,08 43,7% 43,8%- Niet-Europese 233,65 25,7% 25,8% 293,56 24,8% 24,9% 326,29 27,2% 27,3%Andere en niet-geïdentificeerde 13,00 1,4% 1,4% 66,27 5,6% 5,6% 7,42 0,6% 0,6%totAAl 911,77 100% 100% 1.184,15 100% 100% 1.198,15 100% 100%(*) Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij: een naamloze vennootschap van openbaar nut die handelt voor rekening van de Belgische Staat.(**) Behalve positie marktenzaal.De aandelenmarktOp de gecombineerde Algemene Vergadering van23 mei 2000 waarin de aandeelhouders beslotentot de fusie tussen BNP en Paribas, werd het effectBNP omgedoopt tot BNP Paribas; de Euroclear‐Francecodebleef onveranderd (13110). Vanaf 30 juni 2003wordt het BNP Paribas-aandeel aangeduid metde ISIN‐code (FR0000131104).Op 18 oktober 1993, de eerste beursnoteringsdag nade privatisering, werden de BNP-aandelen opgenomenin de officiële noteringen van de Beurs van Parijs metonmiddellijke vereffening (contantmarkt); op 25 oktobergingen zij over naar de maandelijkse vereffening(termijnmarkt). Sinds de veralgemening van decontantmarkt op 25 september 2000, is het BNP Paribasaandeelverkrijgbaar via de Dienst voor UitgesteldeVereffening (Service de Règlement Différé). Het effectwordt verhandeld op de Seaq International in Londen,op de beurs van Frankfurt en sinds 24 juli 2006 ook inMilaan op de MTA International. Daarnaast is er sindsde privatisering ook een ADR-programma (AmericanDepositary Receipt) 144A ‘Level 1’ actief in de VerenigdeStaten. JP Morgan Chase treedt daarbij op als bewaarder(1 BNP Paribas-aandeel vertegenwoordigt 2 ADR’s).Om de liquiditeit te verhogen en de zichtbaarheid voorde Amerikaanse beleggers te verbeteren, wordt ADR sinds14 juli 2010 ook verhandeld op de OTCQX InternationalPremier. Om gemakkelijk toegankelijk te blijven voor deindividuele aandeelhouders, werd de nominale waardevan het bankaandeel op 20 februari 2002 door tweegedeeld en vastgesteld op twee euro.BNP behoort tot de bedrijven die de CAC-index vormen sinds17 november 1993. Vanaf 1 november 1999 is BNP ookeen onderdeel van de EuroStoxx50 en het bankeffectmaakt eveneens deel uit van de korf van de Dow JonesStoxx50 sinds 18 september 2000. Sinds 2007 maaktBNP Paribas deel uit van de ‘Global Titans 50’-indexdie de grootste 50 bedrijven ter wereld groepeert. HetBNP Paribas‐aandeel staat ten slotte ook in de voornaamstereferentie-indexen voor duurzame ontwikkeling: AspiEurozone, FTSE4Good (Global en Europe 50), DJSI World,Ethibel. Deze verschillende factoren zijn gunstig voor deliquiditeit en de waardering van het effect omdat het éénvan de noodzakelijke elementen vormt van alle portefeuillesen fondsen die geïndexeerd worden volgens deze indexen.Bnp pariBas JaarversLag 201015


koers vAN Het BNP PAriBAs-AANdeel vAN 31 deceMBer 2007 tot 31 deceMBer 2010Vergelijking met de indexen DJ EURO STOXX BANKS, DJ STOXX BANKS en CAC 40 (indexen gebaseerd op de aandelenkoers)euros10090BNP PAriBAscAc 40dJ stoxx BANkdJ euro stoxx BANkBron: Datastream.8070605040302010031/12/0728/02/0830/04/0830/06/0831/08/0831/10/0831/12/0828/02/0930/04/0930/06/0931/08/0931/10/0931/12/0928/02/1030/04/1030/06/1031/08/1031/10/1031/12/10MAANdgeMiddeldeN eN uiterste MAANdeliJkse slotkoerseN vAN Het BNP PAriBAs-AANdeel siNds JANuAri 2009 (*)28,77 28,0025,4135,85an-09Fe b - 0 9m r t- 0 9A pr - 0 9m e i- 0 9Jun - 0 9Jul - 0 9A u g - 0 9Sep - 0 9o k t- 0 9n ov - 0 9d e c- 0 9a n -1 0F e b- 10m r t -1 0A pr - 1 0m e-1 0Jun - 1 0Jul - 1 0A u g -1 0Sep - 1 0o k t -1 0n ov - 1 0d e c -1 02 822594 0321353123 9,3139284379,,318244284367449,48,044557,0,34145560276 35 65 0 ,72575580,,1857556456265519,6007534 7,9151558,84, 320557,09,793534319135410,3428544,396455469,91625562,11375514,00025445,816 054620575JJi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Bnp pariBas en ZiJn aandeeLhoudershoogsteLaagsteGemiddelde43,94 45,8655,92 55,6753,8656,9953,50 53,96 55,30 55,2652,8950,78 48,0949,0647,12 46,2654,23 52,63 51,86 49,643420,,0728(*) De koersen werden aangepast om rekening te houden met de kapitaalverhoging met behoud van het preferente voorkeursrecht, uitgevoerd tussen 30 september en 13 oktober 2009.16


• Van 31 december 2007 tot 31 december 2010 is de koers van het aandeelgedaald met 33,99%, vergelijkbaar met een daling van 32,23% voorde CAC 40, maar van 60,50% voor de DJ Euro Stoxx Banks (index vande bankwaarden in de eurozone) en 53,73% voor de DJ Stoxx Banks(Europese bankwaarden). Het BNP Paribas-aandeel had te lijden onderhet veralgemeende wantrouwen tegenover de financiële instellingen, datveroorzaakt werd door de kredietcrisis rond de ‘subprimes’ in de VerenigdeStaten. Doordat BNP Paribas echter veel minder werd blootgesteld aandeze financiële crisis in vergelijking met veel van zijn concurrenten, bleefhet aandeel tot oktober 2008 sterk presteren op de bankindexen. Van danaf heeft de afbrokkeling van de markten als gevolg van het faillissementvan Lehman Brothers midden september 2008 een nadeliger invloedgehad op de activiteiten van de groep en bijgevolg ook op de beurskoers.De tot dan toe uiterst sterke prestaties van het aandeel in vergelijking metde bankindexen, werden eind 2008 grotendeels tenietgedaan.Sinds begin 2009 is de trend echter volledig gekeerd. Het BNPParibas-aandeel (47,61 euro op 31 december 2010) werd met 61,94%opgewaardeerd in vergelijking met 31 december 2008 (29,40 euro). Het isdus heel wat gunstiger geëvolueerd dan de CAC 40 (+18,24%), of de DJ EuroStoxx Banks (+8,93%) en DJ Stoxx Banks (+29,91%).Gedurende het jaar 2010, is de koers van het BNP Paribas-aandeel met14,83% gedaald. Dat is een minder gunstige evolutie dan die van deCAC 40 (-3,34%) en benadert die van DJ,Stoxx Banks (-11,57%), maar isduidelijk veel beter dan die van DJ Euro Stoxx Banks (-26,86%). De bankendie deel uitmaken van deze laatste index, kregen namelijk af te rekenenmet de angst van de beleggers voor de schulden van bepaalde landenuit de eurozone en hun beursnotering viel in de lente sterk terug. Zijbereikten hun bodemkoers in de maand juni. De relance van de koersenvanaf september 2010 compenseerde slechts gedeeltelijk de terugval vanhet eerste semester. Verder was er ook nog de negatieve invloed van depublicatie van de voorstellen van het Comité van Bazel om de eisen op hetgebied van solvabiliteit en liquiditeit voor banken veel strenger te maken.Dat heeft duidelijk een negatieve impact gehad op de manier waarop debeleggers de banken taxeerden en bijgevolg op hun beurskoersen.• De beurswaarde van BNP Paribas bedroeg 57 miljard euro op 31 december 2010,waardoor de onderneming op de vijfde plaats belandde in de rangschikking van deCAC 40-index (zoals eind 2009); wat de vrij verhandelbare aandelen betreft, neemtBNP Paribas de derde plaats in op de markt van de Parijse index (zoals eind 2009).Gedurende dezelfde periode was BNP Paribas achtste op de DJ Euro Stoxx 50 voorvrij verhandelbare aandelen (zesde het jaar voordien).BELANGRIJKSTE AANDEELHOUDERSINFORMATIEiN euro 2006 2007 2008 2009 2010Nettowinst per aandeel (1)* 7,81 8,25 2,99 5,20 6,33Netto-actief per aandeel (2)* 48,40 50,93 45,68 51,9 55,6Nettodividend per aandeel * 3,01 3,26 0,97 1,50 2,10 (3)Uitkeringspercentage (in %) (4) 40,3 39,8 33,0 32,3 33,4 (3)KoersHoogste (5)* 86,01 92,40 73,29 58,58 60,38Laagste (5)* 64,78 65,64 27,70 20,08 40,81Einde periode *CAC 40-index op 31 december80,335.541,7672,135.614,0829,403.217,9755,903.936,3347,613.804,78(1) Op basis van het gemiddelde aantal aandelen in omloop gedurende het boekjaar.(2) Vóór dividend. Boekhoudkundig netto-actief voor het aantal aandelen in omloop op het einde van de periode.(3) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 11 mei 2011.(4) Dividend voorgesteld aan de Algemene Vergadering als percentage van de nettowinst per aandeel.(5) Opgetekend gedurende de zitting.* De elementen van de bovenstaande tabel werden aangepast om rekening te houden met de kapitaalverhogingen met behoud van het preferente voorkeursrecht uitgevoerd:• in maart 2006 (aanpassingscoëfficiënt= 0,992235740050131);• van 30 september tot 13 oktober 2009 (aanpassingscoëfficiënt = 0,971895).Bnp pariBas JaarversLag 201017


Bnp pariBas en ZiJn aandeeLhoudersDe creatie van beurswaardeTotaal rendement voor de aandeelhouder (Total shareholder return – tsr):Uitgangspunten van de berekening:• het dividend wordt opnieuw belegd in BNP-aandelen en dan in BNP Paribas-aandelen; het belastingkrediet van 50% is inbegrepentot de opheffing van dit mechanisme in het begin van het boekjaar 2005;• uitoefening van het preferente voorkeursrecht bij de kapitaalverhogingen van maart 2006 en oktober 2009;• het gaat om brutorendementen, voorafgaand aan iedere heffing en makelaarscommissie.Resultaten van de berekening:In de tabel hieronder staat, voor de verschillende vermelde looptijden, de totale rendabiliteit bij het bezit van één aandeelvan BNP en vervolgens één van BNP Paribas, net als het jaarlijkse actuariële rendementspercentage.BezitsduurBeleggingsdatumHistorischeopeningskoersop debeleggingsdatum(in euro)Aantal aandelenop het einde vande berekeningsperiode(31/12/2010)OorspronkelijkebeleggingvermenigvuldigdmetJaarlijksactuarieelrendementspercentagesinds de privatisering 18/10/1993 36,59 3,86 x 5,03 + 9,84%17 jaar 03/01/1994 43,31 3,52 x 3,87 + 8,28%16 jaar 03/01/1995 37,20 3,46 x 4,42 + 9,74%15 jaar 02/01/1996 33,57 3,38 x 4,80 + 11,02%14 jaar 02/01/1997 30,40 3,28 x 5,14 + 12,41%13 jaar 02/01/1998 48,86 3,18 x 3,10 + 9,09%12 jaar 04/01/1999 73,05 3,12 x 2,03 + 6,09%sinds de oprichtingvan BNP Paribas01/09/1999 72,70 3,03 x 1,99 + 6,24%11 jaar 03/01/2000 92,00 3,03 x 1,57 + 4,18%10 jaar 02/01/2001 94,50 2,95 x 1,49 + 4,04%9 jaar 02/01/2002 100,40 2,85 x 1,35 + 3,42%8 jaar 02/01/2003 39,41 1,38 x 1,67 + 6,61%7 jaar 02/01/2004 49,70 1,33 x 1,27 + 3,50%6 jaar 03/01/2005 53,40 1,27 x 1,14 + 2,14%5 jaar 02/01/2006 68,45 1,23 x 0,85 - 3,10%4 jaar 02/01/2007 83,50 1,18 x 0,67 - 9,50%3 jaar 02/01/2008 74,06 1,14 x 0,73 - 9,92%2 jaar 02/01/2009 30,50 1,08 x 1,69 + 30,07%1 jaar 02/01/2010 56,11 1,03 x 0,87 - 12,66%18


Het Verbindingscomitévan de AandeelhoudersVan bij zijn oprichting in 2000 wilde BNP Paribaseen Verbindingscomité van de Aandeelhouders in hetleven roepen dat de bank moet begeleiden bij haarcommunicatie met de individuele aandeelhouder. Het istrouwens ter gelegenheid van de Algemene Vergaderingwaarop de fusie werd goedgekeurd, dat de Voorzittervan BNP Paribas het startschot gaf voor de zoektochtnaar kandidaten, wat eind 2000 leidde tot de oprichtingvan deze organisatie.Het Comité wordt voorgezeten door Michel Pébereauen telt 10 aandeelhouders die gekozen werdenomwille van hun geografische en sociaal-economischerepresentativiteit, samen met twee medewerkers ofoud-medewerkers. Ieder lid wordt benoemd voor 3 jaar.Op het ogenblik dat de leden vervangen worden, wordter een oproep gelanceerd in de pers en/of in financiëledocumenten die door de bank gepubliceerd worden.Iedere aandeelhouder kan zich kandidaat stellen.Op 1 januari 2011 bestond het Verbindingscomité uit:• de heer Michel Pébereau, Voorzitter;• de heer Franck Deleau, uit het departement Lot;• de heer Nicolas Derely, uit de Parijse regio;• de heer Jean-Louis Dervin, uit Caen;• de heer Jacques de Juvigny, uit de Elzas;• de heer André Laplanche, uit Cavaillon;• de heer Jean-Marie Laurent, uit het departement Oise;• mevrouw Dyna Peter-Ott, uit Straatsburg;• de heer Jean-Luc Robaux, uit Nancy;• juffrouw Chantal Thiebaut, uit het departementMeurthe-et-Moselle;• de heer Thierry de Vignet, uit de Dordogne;• mevrouw Odile Uzan-Fernandes, personeelslidvan BNP Paribas;• de heer Bernard Coupez, Erevoorzitter vande aandeelhoudersvereniging van werknemers,gepensioneerde werknemers en voormalige werknemersvan de groep BNP Paribas.In overeenstemming met de bepalingen van hetCharter waartoe alle deelnemers zijn toegetredenen dat geldt als reglement van interne orde, zijn de ledentwee keer samengekomen in 2010: op 19 maart en op24 september. Daarnaast hebben zij ook deelgenomenaan de Algemene Vergadering en waren zij aanwezigop het Salon Actionaria. De voornaamste thema’sdie werden aangekaart, gingen onder andere over:• de kapitaalstructuur van BNP Paribas en de evolutieervan, meer bepaald de component ‘particulierebeleggers’;• de periodieke informatievoorziening in verband metde realisaties en de strategie van de onderneming;• de integratie met Fortis Bank;• het ‘Document de référence’ en het Jaarverslag 2009;• de voorstellingen van de kwartaalcijfers;• de initiatieven genomen in het kader vande voorbereiding van de algemene vergadering;• de vernieuwing van de gids voor de aandeelhouder ende beste manier om regelmatige updates te verzorgen;• de deelname van de bank aan het Salon Actionaria,waarbij bepaalde leden door hun aanwezigheid oponze stand de kans gegrepen hebben om de rol van hetComité verder uit te leggen aan de bezoekers.Het Verbindingscomitévan de Aandeelhoudersop de vergaderingop 18 maart 2011.Bnp pariBas JaarversLag 201021


Bnp pariBas en ZiJn aandeeLhoudersHet dividendDe Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering die doorgaat op 11 mei 2011een dividend voorstellen van 2,10 euro per aandeel (een stijging met 40% in vergelijkingmet 2010). Als de vergadering hiermee akkoord gaat, zal het knippen en het betalenvan de coupon respectievelijk plaatsvinden op 20 mei en 25 mei 2011.Het totale bedrag van de voorgestelde winstuitkering bedraagt 2.517 miljoen euro,tegen 1.778 miljoen euro in 2010 (of een stijging met 41,6%). Het uitkeringspercentagebedraagt 33,4% (1) .Evolutie van het dividend (in euro per aandeel)0,720,851,091,161,161,401,932,533,013,260,971,502,10*AANDELEN OP NAAM BIJ BNP PARIBASHet aantal op naam ingeschreven aandeelhouders bijBNP Paribas bedroeg 37.287 op 31 december 2010.Zuiver op naamAandeelhouders in het bezit van zuiver op naamingeschreven aandelen genieten van:• de systematische ontvangst van alleinformatiedocumenten over de bank bestemdvoor haar aandeelhouders;• het Franse gratis groene nummer (0800 600 700)voor beursorders (2) en alle soorten informatie;• speciale, voordelige makelaarslonen;• een speciale, beveiligde internetsite ‘PlanetShares’(https://planetshares.bnpparibas.com) om hunaantal BNP Paribas-aandelen zuiver op naamen de bewegingen ervan te raadplegen, alsook omhun beursorders (2) door te geven en op te volgen;• de automatische uitnodiging voor de AlgemeneVergaderingen, zonder de verplichting omeen deelnemingsattest op te stellen;• de mogelijkheid om via internet bijeengeroepente worden op de Algemene Vergaderingen;• en altijd, uiteraard, gratis bewaarkosten.1998199920002001200220032004* Onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van 11 mei 2011.De dividenden van de boekjaren 1998 tot 2008 werden aangepast, rekening houdend met:• de halvering van de nominale waarde van het aandeel op 20 februari 2002;• de kapitaalverhogingen met behoud van het preferente voorkeursrecht, uitgevoerd in maart 2006 en van 30 september tot 13 oktober 2009.20052006200720082009De doelstelling van de groep bestaat erin om het dividend te laten evolueren in functievan de wijzigingen van de resultaten en de optimalisering van het beheer van het beschikbare kapitaal.Verjaringstermijn van de dividenden: ieder dividend dat niet wordt opgeëist binnen de vijf jaarna de opeisbaarheid ervan, verjaart volgens de voorwaarden waarin de wet voorziet. De dividenden waarvande betaling niet werd opgevraagd, worden doorgestort aan de Schatkist.2010Het bezit van aandelen zuiver op naam isniet verenigbaar met hun opname in een ASP(Aandelenspaarplan) omwille van de reglementeringen de procedures van toepassing op die plannen.Beheerd op naamBNP Paribas ontwikkelt ook zijn aanbod voorde institutionele aandeelhouders die beheerdeaandelen op naam bezitten. Voor deze categorieaandeelhouders cumuleert het beheer op naamimmers de belangrijkste voordelen van aandelenaan toonder en aandelen zuiver op naam:• verhandeling van aandelen op om het evenwelk ogenblik, via de gebruikelijke makelaarvan de aandeelhouder;• beschikking van de aandeelhouder over ééneffectenrekening, gekoppeld aan een zichtrekening;• systematische rechtstreekse uitnodigingvoor deelname aan en stemming op deAlgemene Vergaderingen, zonder tussenkomstvan een derde partij;• mogelijkheid om via internet te wordenbijeengeroepen en te stemmen op de AlgemeneVergaderingen.(1) Dividend voorgesteld aan de algemene vergadering als percentage van de nettowinst per aandeel. (2) Onder voorbehoud van het voorafgaandelijk (gratis)onderschrijven van een ‘overeenkomst voor beurstransacties’.22


De Algemene Vergadering van AandeelhoudersDe Algemene Vergadering van 2010 was voor BNP Paribas een bijkomendegelegenheid om zijn betrokkenheid in duurzame ontwikkeling en zijnwens om voluit te gaan voor maatschappelijk verantwoord ondernemenopnieuw te bevestigen. De bank wil immers duurzame en zich herhalendewaarde creëren, een kwaliteitsgarantie waarbij niet enkel haar traditionelepartners zoals de aandeelhouders, de klanten en de medewerkersgerespecteerd worden, maar die ook rekening houdt met het leefmilieuen de maatschappij in haar geheel. Het was dus belangrijk dat deteneur van de Algemene Vergaderingen van de groep ook representatiefwas voor deze waarden en principes. Daarom werd in overleg met hetVerbindingscomité van de Aandeelhouders besloten dat er voor iedereaandeelhouder die aanwezig was of die zijn instructies via internethad doorgegeven, een bedrag van 10 euro zou worden besteed aanhet ‘Helping Hand’-programma voor projecten van medewerkers. Datprogramma werd specifiek ontwikkeld door de BNP Paribas Foundationom solidariteitsinitiatieven van algemene aard aan te moedigen waarbijmedewerkers van de bank persoonlijk en vrijwillig betrokken zijn. Hetbedrag dat zo in 2010 werd ingezameld, namelijk 25.210 euro (waarvan6.360 door de stemmen via internet), vormt een aanvulling op de al doorde onderneming toegekende dotatie aan dit programma via de BNP ParibasFoundation, dat zelf onder de bescherming staat van de Fondationde France. Het totaalbedrag van de bijdragen van 2010 werd verdeeldover 70 projecten (62 in 2009), die allemaal werden opgestart doorpersoneelsleden van de bank, terwijl er 88 van de in totaal 98 ingediendedossiers onderzocht werd. De toegekende bedragen (van 1.000 tot4.000 euro per geselecteerd project) variëren volgens het belang en dekwaliteit van de dossiers en natuurlijk de mate waarin de medewerkersgeëngageerd zijn. Door deze subsidies kunnen projecten worden uitgewerktrond opvoeding, internationale samenwerking, gezondheid en handicapsen de strijd tegen armoede en uitsluiting. Bij het oproepingsbericht voorde volgende algemene vergadering wordt trouwens systematisch eensamenvatting gevoegd over het gebruik van de fondsen.De modaliteiten voor de zitting van de Algemene Vergaderingvan BNP Paribas worden bepaald door artikel 18 van de statuten vande onderneming.De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) roept alleaandeelhouders minstens één keer per jaar samen op vraag van de Raadvan Bestuur om te stemmen over een door hem opgestelde dagorde.De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) wordttelkens bijeengeroepen wanneer beslissingen moeten worden genomenover een wijziging van de statuten en meer bepaald een kapitaalverhoging.De beslissingen moeten bij tweederdemeerderheid van de aanwezige ofvertegenwoordigde aandeelhouders worden genomen.De Gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (GAVA)voegt de twee voornoemde vergaderingen (AVA en BAVA) samen opdezelfde dag, in dezelfde oproeping.BNP Paribas houdt zijn volgende GAVA op 11 mei 2011.Bnp pariBas JaarversLag 2010Hoe worden de aandeelhouders uitgenodigd?Voor de Gecombineerde Algemene Vergaderingen van de bank:• ontvangen de aandeelhouders met aandelen op naam, ongeacht hetaantal, automatisch een volledig oproepingsdossier (met in het bijzonderde dagorde en de ontwerpresoluties) en een stemformulier; in 2010is dat voor het eerst via internet kunnen gebeuren nadat de groep,overeenkomstig de wetgeving, het akkoord van sommige aandeelhoudersheeft gekregen: 7% heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt;• worden de aandeelhouders met effecten aan toonder uitgenodigd viainlassingen in de media, vooral de vermogensrechtelijke en financiële pers.Bovendien bezorgt BNP Paribas, bovenop de wettelijke verplichtingen enmet het oog op een grote deelname:• de oproeping en het stemformulier aan aandeelhouders in het bezit van eenbepaald aantal aandelen (in 2010 vastgelegd op 250); diezelfde documentenzijn uiteraard ook voor iedereen beschikbaar op de internetsite;• de nieuwsbrief over de Algemene Vergadering en de deelnamevoorwaarden.In totaal hebben in 2010 bijna 115.000 aandeelhouders van de bank(zijnde ongeveer 20% van de in totaal 590.000 ten tijde van de AlgemeneVergadering) persoonlijk de nodige informatie ontvangen om deel te nemen.In alle verkooppunten van het BNP Paribas-netwerk zijn de medewerkers opde hoogte van de modaliteiten en de uit te voeren formaliteiten.Hoe kunnen zij deelnemen aan de Algemene Vergaderingen?Elke aandeelhouder die zijn aandelen drie beursdagen voor de AlgemeneVergadering heeft ingeschreven, kan eraan deelnemen op de uitdrukkelijkevoorwaarde dat de aandeelhouders met effecten aan toonder een toegangskaartof deelnemingsattest voorleggen.Hoe kunnen zij stemmen?Aandeelhouders die niet deelnemen aan de Algemene Vergadering sturen hetbij de oproeping gevoegde formulier terug naar BNP Paribas.Met dit document kunnen zij:• ofwel stemmen per briefwisseling;• ofwel zich laten vertegenwoordigen door hun partner of door elke anderenatuurlijke persoon of rechtspersoon;• ofwel volmacht geven hetzij aan de Voorzitter van de vergadering hetzijzonder vermelding van de naam van een gevolmachtigde.Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die deelnemen aan de AlgemeneVergadering ontvangen ter plaatse het nodige stemmateriaal. BNP Paribasmaakt immers al sinds de Algemene Vergadering van 13 mei 1998 gebruikvan de mogelijkheid tot elektronisch stemmen.Sinds de vergadering van 28 mei 2004 beschikken de aandeelhoudersook over de mogelijkheid om vóór de Algemene Vergadering alle nodigedocumenten voor deelname eraan door te sturen via een speciaal opgezetteen beveiligde website: https://gisproxy.bnpparibas.com/bnpparibas.pg.23


aCTualiTeiTOne bankFor Corporates in europeOndanks het feit dat er nieuwe economischekampioenen op het wereldtoneel verschenenen heel wat landen en regio’s van onze planeetaan een versnelde groei bezig zijn, blijft Europa –waar BNP Paribas 75% van zijn omzetcijfer haalt– een ongeëvenaarde goudmijn waar 190 van de500 grootste internationale bedrijven (qua omzetcijfer)hun thuishaven hebben. In 2009 bedroeg het bbpvan het continent bijna een derde van het bbp vande wereld. De Europese Unie was de belangrijksteuitvoerder van de planeet en de handelsbetrekkingentussen de lidstaten waren goed voor 2.194 miljard euro.Het spreekt dan ook voor zich dat ondernemingen,grote groepen of multinationals willen investeren inEuropa en zich daar willen ontwikkelen. Om hen daarbijoptimaal te kunnen begeleiden, lanceerde BNP Paribasin februari 2011 ‘One Bank for Corporates in Europe’:een alomvattend geïntegreerd platform dat uniek isvoor het Europese banklandschap en toegang verleenttot de volledige expertise van de groep in 23 landen vanhet continent, via één enkel aanspreekpunt.Reclamecampagne‘One Bank for Corporatesin Europe’ in zes talen15.02.2011 13:46 PDF_QUADRI_300dpi_txvecto24


Met ‘One Bank for Corporatesin Europe’ biedt BNP Paribas zijnbedrijfsklanten een uniek platformmet een geïntegreerd netwerkvan 150 Business Centres verspreidover 23 landen.Een homogeen en kwalitatief dienstenaanbod op het helecontinent via één aanspreekpuntMet ‘One Bank for Corporates in Europe’ biedt BNP Paribas zijnbedrijfsklanten een uniek platform met een geïntegreerd netwerkvan 150 Business Centres verspreid over 23 landen. Een inBelgië gevestigd bedrijf wil zich vestigen in Duitsland, Nederlandof Turkije? Geen bankier meer nodig in elk land! ‘One Bankfor Corporates in Europe’ stelt een continue bankoplossingvoor met een homogeen en kwalitatief dienstenaanbod op hetvolledige continent via één enkel aanspreekpunt, namelijk via éénvan de 150 Business Centres waar ongeveer 1.700 RelationshipManagers ten dienste staan van 160.000 bedrijven.De sterkte van dit platform is een rechtstreeks gevolg van deintegratie van BNP Paribas en Fortis. De twee groepen haddenimmers allebei complementaire banknetwerken met eensterke aanwezigheid in Europa en door hun integratie bevindtBNP Paribas zich in een ongeëvenaarde positie op de marktvan de Europese ondernemingen. Naast de stevige positiein de vier ‘thuislanden’ (Frankrijk, Italië, België, Luxemburg)heeft de groep ook geconsolideerde posities in Turkije en Polen,een uitgebreid netwerk en wereldwijde Competence Centresgevestigd in Brussel. Deze laatste vier – Corporate & TransactionBanking Europe, Global Cash Management, Global Trade Solutionsen Global Factoring – werden begin 2010 opgericht en hebbenhet aanbod aan de bedrijven al gevoelig uitgebreid.De referentiebank bij uitstek worden voor de expansieprojectenvan bedrijven in EuropaMet ‘One Bank for Corporates in Europe’ mikt BNP Paribastegelijk op lokale ondernemingen die zich willen ontwikkelenbinnen Europa, multinationals die zich willen vestigen of willendoorgroeien op het oude continent en dochters van groteondernemingen die in meerdere Europese landen gevestigd zijn.Met sterke ambities: de referentiebank bij uitstek worden voor deexpansieprojecten van bedrijven in Europa, een actieve rol spelenbij de ontwikkeling van de Europese economie door aantrekkelijkeen efficiënte oplossingen aan te reiken en zijn positie verstevigenbij de lokale ondernemingen en multinationals die zich richtenop de Europese markt.Dit netwerk kenmerkt zich zowel door zijn uitgebreidheid alsdoor zijn nabijheid. Naast de onvermijdelijke aanbiedingenvan leningen, financieringen van internationale handel,cashmanagement of vastrentende producten stelt BNP Paribasook leasing- en factoringoplossingen voor en geeft de bank raadbij strategische groeioperaties of bij kapitaalverhogingen(fusies & overnames, herstructureringen, financial engineering).Zoveel metiers waarin de groep al een erkende expertise heeftop internationaal niveau. BNP Paribas is ook de Europesenummer één in de financiering van de internationale handel,leasing en de uitgifte van euro-obligaties. De groep is nummer2 (in leasewagenparkbeheer) voor leasing op lange termijn met‘full service’ van bedrijfswagens (met Arval) en nummer drie incashmanagement. Het aanbod van Corporate and InvestmentBanking (CIB), dat al heel wat onderscheidingen op zijn palmareskon schrijven, is gebaseerd op het mondiale leiderschap in definanciering van ondernemingen, het Europese leiderschap opde kapitaalmarkten en de markten van de afgeleide productenen een dynamische activiteit in Advisory.De groep heeft trouwens een sterk merk dat vierde geklasseerdis op de wereldranglijst van Commercial Banking en de vijfdeplaats inneemt bij Investment Banking.Bnp pariBas JaarversLag 201025


3.000 nieuwe klanten tegen eind 2012Ook al berust het aanbod al op een stevige basis, toch wilBNP Paribas gebruik maken van het platform ‘One Bank forCorporates in Europe’ om het dagelijkse bankaanbod verderte intensiveren, de activa maximaal te exploiteren en nieuwemarktaandelen te verwerven.Wat de flowproducten betreft, wil de groep haar Europees platformvoor cashmanagement consolideren om haar aanbod te versterken,de ontwikkeling en de uitbreiding van oplossingen op het vlak vanwisselkoersen en indekking verder te zetten en de zichtbaarheid teverstevigen voor het segment van de uitgifte van euro-obligatiesmet een hoge opbrengst. Verder wil ze nog factoringdochtersoprichten in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Polen.Qua tools is BNP Paribas van plan zijn leiderschap in SupplyChain Financing te verstevigen via innoverende oplossingen.Om de klanten een Europese klantenondersteuning te kunnenaanbieden, gaat de groep bovendien investeren in het proces,het backoffice en de circuits van Cash Management, met behulpvan technologieën zoals Swift, internet of mobiele telefonie.Globaal hoopt BNP Paribas tegen eind 2012 3.000 nieuwe klantente kunnen aantrekken en zich stevig te verankeren in Duitslanden Nederland, twee markten die onvermijdelijk zijn voor deontwikkeling van de groep op de markt van de ondernemingen.Er zijn voorbeelden te over die de ruime voorsprong van BNP Paribasin de internationale begeleiding van ondernemingen illustreren.Zo bracht de groep bijvoorbeeld een Europese ‘cash pool’tot stand in zes landen voor rekening van een gigant uit devoedingsmiddelenindustrie, inclusief een optimalisatie van hetliquiditeitenbeheer, een harmonisering van de processen en eenthesauriecontrole. Verder sloot ze ook een leasingcontract af voorde Portugese dochter van een in België gevestigde transportfirma,waardoor de leasingvoorwaarden in beide landen geharmoniseerdwerden, en een factoringprogramma in vijf landen voor een producenten verkoper van dranken, samen met een raamakkoord aangepastaan de lokale kenmerken. Allemaal successen waaruit blijkt datBNP Paribas, zelfs vóór de lancering van ‘One Bank for Corporatesin Europe’, zijn Europese ambities die tot het DNA van de groepbehoren sinds de oprichting ervan, alle eer aandeed.BNP Paribas bezet eersterangspositiesin Europa:nr. 1In internationale handelsfinanciering,Leasingen obligatie-emissies in euronr. 2 invoor leasing op lange termijn met servicevoor bedrijfswagensnr. 3in cashmanagementleasewagenparkbeheer26


interviewDe prioriteit van Retail Banking voor 2011bestaat erin om de tweede fase vande integratie met Fortis af te ronden.Jean-lAurentBoNNAféChief Operating OfficerDe operationele entiteitenvan Retail Banking, die alleenal verantwoordelijk zijn voormeer dan de helft van deinkomsten van BNP Paribasin 2010, hebben een nieuweorganisatie opgezet entegelijkertijd de eerste fasevan de integratie met Fortismet succes afgerond.Wat denkt u van de resultatenvan 2010 voor Retail Banking?We hebben uitstekenderesultaten behaald in 2010;het nettoresultaat is bijnaverdubbeld. Gedurende hethele jaar hebben we onzeklanten begeleid bij hunprojecten, hun financieringen,hun spaarkeuzes en daarbijde risicogerelateerdekosten doen dalen. Het wasdus een heel positief jaar.Door de integratie met Fortisis BNP Paribas bovendien eengrote referentiebank gewordenin Europa en op wereldvlak.Waaruit bestaat het projectOne Bank for Corporatesin Europe?We zorgen voor synergie tussenCorporate and InvestmentBanking en de retailmetiers.Door onze gemeenschappelijkebenadering zullen weondernemingen met een sterkeof gemiddelde kapitalisatie,overal in Europa, op eentransversale manier kunnenbedienen. Het netwerkdat 150 Business Centres en1.700 Relationship Managersin 23 landen telt, is bijnauniek in Europa. Onze klanten,die steeds Europeser worden,kunnen nu via gelijk welkpunt van het netwerk metons in contact komen enbediend worden in de landendie hen interesseren.Dit project vormt vooronze groep ook een grootcollectief avontuur omdatwe teams die traditioneel totverschillende omgevingenbehoren, transversaal latensamenwerken.Wat zijn de projecten vanRetail Banking voor 2011?Onze prioriteit bestaat erinom de tweede fase van deintegratie met Fortis af teronden. We gaan ook verderinvesteren in internet,mobiel bankieren en alletechnologieën die de klant dekans bieden om de ‘tastbare’bank beter af te stemmenop de ‘bank op afstand’.Het ‘One Bank for Corporatesin Europe’-project vormt ookeen sleutelproject in 2011,net als de heel belangrijkeontwikkelingsprojecten dietot stand kwamen in Turkijeen Polen, twee landen waaronze activiteiten een nieuweimpuls kregen door deintegratie met Fortis. VoorBancWest zouden we in 2011de eerste resultaten moetenzien van het organischegroeiplan, na een periodevan herstructurering endimensieherziening vanhet commerciële netwerk.Wat is uw strategie voorde gespecialiseerde financiëlediensten?Het consumentenkrediet,de leasing en de financieringvan wagenparken liepenheel goed in 2010. Vooralde risicolast van hetconsumentenkrediet werdopnieuw aanvaardbaar.In 2011 moeten dezeoperationele entiteiten –die allemaal Europese leiderszijn – hun marktaandeelin Europa consolideren doorin te zetten op vernieuwendeproducten en diensten, en zichontwikkelen in een aantalopkomende landen.Bekijk dit interview op de websitehttp://media.bnpparibas.com/invest/rapports-annuels/ra2010nl/Bnp pariBas JaarversLag 201027


etailBankingRetail Banking in Frankrijk • 30BNL banca commerciale • 36BeLux Retail Banking • 40Europa-Middellandse Zeegebied • 45BancWest • 47BNP Paribas Personal Finance • 49Equipment Solutions • 52Bnp paribas realiseerde in 2010 meer dan de helft van zijninkomsten (54%) via retailbankieren en gespecialiseerdefinanciële diensten. De klantenbasis van de banknetwerkenomvat 22 miljoen particulieren, zelfstandigen, beoefenaarsvan vrije beroepen en ondernemers en 200.000 bedrijven,terwijl de gespecialiseerde kredietactiviteiten 13 miljoenactieve klanten tellen. In totaal werken er bij Retail Bankingruim 148.000 mensen in 52 landen, of 72% van het totalemedewerkersbestand van de groep.Retail Banking omvat zowel de kantorennetten (in totaal7.300 kantoren waarvan 6.500 in Europa en rond de MiddellandseZee) als de gespecialiseerde financiële diensten. Het geheelis geconcentreerd rond zeven autonome operationele entiteiten:• Retail Banking in Frankrijk;• BNL bc: Retail Banking in Italië;• BeLux Retail Banking: Retail Banking in België en Luxemburgontstaan uit de integratie van Fortis;• Europa-Middellandse Zeegebied: het kantorennet in CentraalenOost-Europa, het Middellandse Zeegebied en West-Afrika;• BancWest: Retail Banking in de Verenigde Staten;• Personal Finance: gespecialiseerde financieringsactiviteitenaan particulieren, consumentenkrediet en vastgoedkrediet;• Equipment Solutions: uitrustingsfinanciering voor ondernemingen.De originele organisatie van Retail Banking beoogt de transversalesamenwerking tussen de operationele entiteiten te bevorderen.Er zijn 8 transversale functies – Distribution, Markets & Solutions(DMS); IT Transverse; US Pilotage; Development; WealthManagement; Platforms, Operations and Processes (POP); HR;Brand and Communications – die hun expertise doorgevenaan de businessunits en gemeenschappelijke projecten ontwikkelen.In 2010 bleek dat deze organisatie bijzonder doeltreffend werkt,net als het geïntegreerde industriële distributie- en productiemodel.Met Retail Banking is BNP Paribas leider in private banking (1)in de eurozone, leider in consumentenkrediet (2) , cashmanagement (3)en uitrustingsfinanciering aan ondernemingen (4) in Europa.Dankzij de integratie van de netwerken van Retail Banking en CIBis BNP Paribas een toonaangevende bank voor ondernemingendie zich in Europa willen ontwikkelen.Bnp paribas, parijs.(1) Bron: intern onderzoek gebaseerd op door de concurrentie gepubliceerde informatievan 30 september 2010.(2) Bron: jaarverslagen van consumentenkredietverschaffers.(3) Bron: TMI, 2010.(4) Bron: klassement Leaseurope 2009, gepubliceerd in september 2010.28


parijse zetel van deRetail Banking activiteitenBnp pariBas JaarversLag 201029


etaiL Banking in FrankriJkRETAILBANKINGIN FRANKRIJKRetail Banking in Frankrijk (RBF) begeleidt alle klantenbij hun projecten. Het biedt de 6,7 miljoen particuliereklanten en privatebankingklanten, 600.000 zelfstandigen,beoefenaars van vrije beroepen en ondernemers, en22.000 bedrijven en instellingen een uitgebreid gammavan producten en diensten, gaande van een eenvoudigezichtrekening tot de ingewikkeldste constructies op het vlakvan bedrijfsfinanciering of vermogensbeheer.Bnp paribas, parijs30


2010 in heT KorT2.255kantoren in Frankrijk32.000medewerkersOm nog dichter bij de klanten te staan, wordt het netwerk van Retail Banking in Frankrijkjaar na jaar verstevigd. Eind 2010 telde het 2.255 kantoren, waarvan er meer dan1.460 uitgerust zijn met het ‘Ontvangst en Service’-concept, en 5.620 bankautomaten.Voortaan past het dus nog beter in de multichannelorganisatie. Het netwerk van RetailBanking in Frankrijk focust op regio’s met een sterk economisch groeipotentieel, meteen penetratiegraad van maar liefst 18% in Île-de-France (1) . Kenmerkend is voortsde sterke aanwezigheid in de ‘Upper affluent’-segmenten van de particuliere klantenen een eersterangspositie op de ondernemingsmarkt met een penetratiegraad van 38% (2)voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers.De 32.000 medewerkers zijn vooral actief in het BNP Paribas-kantorennetwerk, maar ookbij Banque de Bretagne, het factoringbedrijf BNP Paribas Factor, het groeikapitaalbedrijfBNP Paribas Développement en het telebewakingsbedrijf Protection 24.De rol van de adviseurs die in de kantoren werkzaam zijn, wordt verder versterkt om beterte voldoen aan de verwachtingen van de klanten. Het netwerk is georganiseerd naargelanghet type klant:• 2.255 kantoren voor particulieren en voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepenen ondernemers;• 221 Private Banking Centres: het meest uitgebreide privatebankingnetwerk in Frankrijk (3) ;• een uniek netwerk van 28 Business Centres voor bedrijfsklanten, verspreid over het Fransegrondgebied en twee supportafdelingen: Service Assistance Enterprise (SAE) en CashCustomer Services (CCS);• 32 ondernemershuizen die ondernemers en kmo’s begeleiden bij het beheer van hunvermogensbeheerprojecten of projecten die verband houden met de levenscyclus van hun bedrijf.BNP Paribas, LyonDie organisatie wordt aangevuld met een Client Relations Centre (CRC) en backoffices diebelast zijn met de verwerking van de transacties. Via drie platforms in Parijs, Orléans enRijsel centraliseert het CRC de oproepen naar de kantoren en zorgt het voor de verwerkingvan de e-mails die de klanten sturen. Wat de backoffices betreft, worden de geïntegreerdeIT-systemen over het hele Franse grondgebied aangevuld met Production and Sales SupportBranches die gespecialiseerd zijn volgens het transactietype. Eind 2010 stonden61 productiecentra in voor de verwerking van de transacties.Verder is er op www.bnpparibas.net een specifieke ruimte voor sparen: NetÉpargne. Ze bevatinformatie over spaarproducten en levensverzekeringen en biedt ook de mogelijkheid omop die producten in te tekenen. Het contactcenter ‘Net Crédit Immo’ zorgt er bovendienvoor dat aanvragen voor een vastgoedkrediet binnen de 48 uur worden afgehandeld.Daarnaast breidt RBF zijn bankdiensten aan particulieren verder uit via de multichannelbenaderingmet automaten in de kantoren, raadpleging en beheer van rekeningen via mobiel internet en sms,nieuwe diensten en leningen online en de oprichting van een onlinebank: NET Agence.kantoor Bnp paribas,parijs (La défense)(1) Marktonderzoek 2010 BNP Paribas RBF, percentage inwoners van Île-de-France, grote klanten van BNP Paribas.(2) Marketingstudies 2010 BNP Paribas RBF.(3) Interne bron.Bnp pariBas JaarversLag 201031


etaiL Banking in FrankriJkParticuliere klantenIn een woelig economisch klimaat herbevestigt Retail Banking in Frankrijk dat het er is voor zijnklanten en maakt daarbij gebruik van alle hefbomen van de multichannelbank.In 2010 hadden de adviseurs meer dan 6,2 miljoen afspraken met hun klanten in de kantoren.Via internet identificeerden ruim 2,1 miljoen klanten zich iedere maand. De Contact Centresverwerkten meer dan 19 miljoen inkomende oproepen en voerden 1 miljoen uitgaandegesprekken. De kwalitatief hoogstaande dienstverlening die samengaat met deze mobilisatiewerd erkend als ‘Beste klantenservice van het jaar’ in de categorie ‘Banken’ (1) .2010 in heT KorT6,2miljoen klantenafsprakenin de kantoren2,1miljoen internetverbindingenper maandag19miljoen telefonische oproepenvan klantenPubliciteitscampagne voor jongeren (links) en de voorbereiding op het pensioen (rechts)Retail Banking in Frankrijk begeleidt een verscheidenheid aan projectenvan zijn klanten• Voor de jongeren was de campagne van Retail Banking in Frankrijk na de zomervakantievooral gericht op wonen en gezamenlijk huren. Regisseur Riad Satouff (César van de bestedebuutfilm) werd aangetrokken voor de reclamespot. Hij werkte een webserie uit die allepublieksrecords verpulverde: de serie werd in 6 weken tijd meer dan 6 miljoen keer bekeken.Bij dat programma hoorde ook een solidariteitsluik in samenwerking met de Associationde la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV), een vereniging voor schoolbegeleiding.• Op het vlak van vastgoed en kredieten bood BNP Paribas 118.000 klanten en potentiële klanten dekans om een vastgoedfinanciering aan te gaan. Dat leverde een recordaantal vastgoedkredieten op.• Als voorbereiding op het pensioen werd ‘Avenir Retraite’ gelanceerd. Het vervolledigt hetbestaande gamma en biedt de klanten een innoverend product met een verhoogde waarborg.• Het netwerk van BNP Paribas stond ook klaar om de slachtoffers van de storm Xynthiate helpen. De bank bood hun de kans om de eerste noden te lenigen en families met eenvastgoedkrediet kregen de mogelijkheid om hun vervaltermijnen op te schuiven.• Met het ‘Educare’-programma maakte Retail Banking in Frankrijk zijn klanten via een reeksmini-opleidingsseminars vertrouwd met de wereld van bank en financiën.Retail Banking in Frankrijk manifesteert zich duidelijk als een innovatieve bank• BNP Paribas, dat uitermate actief is op sociaalnetwerksites met bijvoorbeeld de lanceringvan de SAV-klantenservice (Service Après-Vente) op Twitter en ruim 116.000 fansop Facebook, is nu ook de eerste bank op iPad. Voortaan kunnen de klanten ook hunelektronische handtekening gebruiken om via internet in te tekenen op producten.• Het kantoor van BNP Paribas aan de Place de l’Opéra 2 is een Concept Store geworden.Bezoekers wanen er zich nu al in de bank van morgen: de elektronische uitstalramenen het innoverende interieur staan garant voor een nieuwe klantenervaring.(1) Via de Client Relations Centres (CRC) en de website www.bnpparibas.net (Bron: BVA).32De 2 Opéra in Parijs, de eerste concept storevan BNP Paribas, waar de bancaire relatie metde klanten op een nieuwe manier wordt ingevulden nieuwe technologieën worden uitgetest.


BNP Paribas, LyonPubliciteitscampagne van de Private Bank2010 was stimulerend voor de activiteiten en de opbouw van relaties• Er kwamen heel veel relaties tot stand met nieuwe klanten. Gesterkt door de krachtige dynamiekop de jongerenmarkt, de bijdrage van NET Agence – die goed was voor ruim 8.000 nieuweklantenrelaties – en de inbreng van vastgoedfinancieringen, steeg het aantal zichtrekeningen metmeer dan 190.000 per eind december 2010. Parallel daarmee begeleidden de adviseurs van hetnetwerk per eind december meer dan 11.300 nieuwe klanten naar adviseurs van Private Banking.• Deze stimulerende activiteit vertaalde zich in een stijging van het marktaandeel zowel voorde kredieten aan de gezinnen – goed voor een stijging van 9,3% per eind december 2010, hoger dusdan de stijging van de markt – als voor de algemene spaartegoeden van de gezinnen waarvan hetmarktaandeel steeg met 10 basispunten per eind december 2010. Per eind december 2010 telde debank 2 miljoen ‘livrets A’ (spaarboekjes), goed voor een uitstaand bedrag van 6,1 miljard euro.Publiciteitscampagnevoor professionelenen ondernemersZakelijke klanten en ondernemersIn 2010 zette BNP Paribas zich vooral in om het kredietaanbod aan micro-ondernemingen,zeer kleine bedrijfjes en kmo’s te stimuleren.Retail Banking in Frankrijk voerde dan ook commerciële acties zoals ‘BNP Paribas aime tous les créateurs’(‘BNP Paribas houdt van alle ontwerpers’) in februari, ‘Portes ouvertes aux commerçants et artisans’(‘Opendeurdagen voor handelaars en ambachtsmensen’) in april, een deelname aan de ‘Journéesdu micro-crédit’ (‘Microkredietdagen’) georganiseerd door ADIE (Association pour le Droit à l’InitiativeEconomique) in juni en een eerste deelname aan het autosalon ‘Mondial de l’auto’ in september.Retail Banking in Frankrijk blijft ook de kmo’s en hun bedrijfsleiders met raad en daad bijstaan doorspecifieke teams samen te zetten in de ‘Maisons des Entrepreneurs’ (ondernemershuizen).Nog op het vlak van financiering en begeleiding van zeer kleine bedrijfjes en kmo’s bouwdeRetail Banking in Frankrijk een volledig productgamma uit:• Voor de financiering van investeringen werd de doelstelling om, vóór eind 2010, 40.000 projectenbinnen een budget van 5 miljard euro te financieren en een budget van 150 miljoen eurovoor kortetermijnkredieten aan zeer kleine bedrijfjes ter beschikking te stellen, ruimschootsoverschreden met 50.000 projecten voor een bedrag van 6 miljard euro aan kredieten.• Om het eigen vermogen te versterken verhoogde de dochteronderneming BNP ParibasDéveloppement haar beleggingsdoelstelling van 50 miljoen euro naar 150 miljoen euroover 12 maanden.Bnp pariBas JaarversLag 201033


etaiL Banking in FrankriJkRetail Banking in Frankrijk onderscheidde zich ook op innovatievlak door de eerste bankin Frankrijk te worden die via de gsm toegang biedt tot de bedrijfs- en professionele rekeningen.Deze mogelijkheid vervolledigt de internetlancering en -ontwikkeling van kredietverstrekkingaan zakelijke klanten. Al dit engagement weerspiegelt zich in de talrijke trouwe klanten, maar ookin het feit dat 47.000 zakelijke klanten en ondernemers in 2010 bij ons klant zijn geworden.Ondernemingen, instellingen en organisatiesBusiness Centres staan steeds dichter bij de klantDe steeds specifiekere klantenbehoeften zetten BNP Paribas ertoe aan om verschillendecommerciële benaderingen toe te passen naargelang de marktsegmenten van deondernemingen, instellingen en grote organisaties. De groep combineert daarbij expertisemet nabijheid. De 28 Business Centres verspreid over het hele land, waaronder éénBusiness Centre dat volledig gewijd is aan grote organisaties, vormen de kern van dit model.Business Account Officers in de Business Centres en ‘Responsables Grandes Relations’ bijde Regionale Directie begeleiden de middelgrote tot grote bedrijven.Twee professionele supportdiensten, SAE (Service Assistance Enterprises) en Cash CustomerService (CCS), vullen die organisatie aan.2010 in heT KorT47.000nieuwe zakelijke klanten en ondernemersbij BNP Paribas in 201028business centres10kantoren voor ondernemingenRegionale marktenzalenDe zeven regionale marktenzalen begeleiden de grote en middelgrote ondernemingen ende grote organisaties en instellingen zo goed mogelijk bij hun schuldenbeheer, de indekkingtegen wisselkoersrisico’s en bevoorradingskosten voor grondstoffen. De marktenzalen biedenook het volledige gamma beleggingsproducten aan, van de geldmarktfondsen (Instellingenvoor Collectieve Beleggingen in Roerende Waarden) tot gestructureerde producten, om zobeleggingen te optimaliseren voor de volledige looptijd en de onderliggende waarden.Producten- en dienstenaanbod van de hele groepRetail Banking in Frankrijk ontwikkelt zijn commerciële acties voor ondernemingen, instellingenen grote organisaties door de knowhow van alle metiers van de groep te benutten en door metsucces aan cross-selling te doen: wisselkoers- en rentederivaten, beleggingen, internationalehandelstransacties, gespecialiseerde financieringen, Private Banking in het bijzonder.BNP Paribas Cash Management2010 was een scharnierjaar voor BNP Paribas Cash Management. Het gaf immers blijk vanzijn sterke ambities in talrijke projecten, niet enkel om het globale aanbod te versterkenmaar ook om de lokale oplossingen een duwtje in de rug te geven. Denk maar aan:• belangrijke investeringen op Europees vlak, met de creatie van de SEPA-betalingsplatforms(Single Euro Payments Area) Credit Transfer en Direct Debit, die van BNP Paribaseen pionier maken op dit vlak;BNP Paribas, Parijs (La Défense)34


• de creatie van een wereldwijd Competence Centre voor Cash Management gevestigd in Brussel;• de aanwezigheid van ruim 2.500 specialisten in 60 landen;• prachtige innovaties zoals toegang tot rekeningafschriften via gsm (BNP Paribas is de eersteFranse bank die deze dienst aanbiedt aan ondernemingen) of het elektronische proces ome-BAM-rekeningen (Electronic Banking Account Management) te openen en te beheren;• het leiderschap in de Etebac-migratie met Netcash-aanbiedingen en het nieuweSWIFT certificaat;• heel wat successen in reacties op aanbestedingen, vooral met CGGVeritas.BNP Paribas begeleidde trouwens vele klanten bij de uitwerking van projecten via het SWIFTnetwerk,Europese of mondiale poolings of betalingscentrales. Als leider voor de SWIFTNetoplossingenvoor corporates is BNP Paribas de bank met het grootste aantal klantengeconnecteerd met Fileact.De 4e editie van de Cash Management University, onder voorzitterschap van Baudouin Prot,kende veel succes. Ruim 250 deelnemers debatteerden over het thema ‘Home and Away:Making your Cash Work’. Voor de Financieel Directeurs en Thesauriebeheerdersvan internationale groepen was het een gelegenheid om hun ervaringen te delen ende ontwikkelingen in het metier van het thesauriebeheer te volgen. Het evenement vormdevoor BNP Paribas ook een uitstekende opportuniteit om nog dichter bij zijn klanten te staanen ze beter te begeleiden bij hun projecten over de hele wereld.Ten slotte kreeg BNP Paribas Cash Management in 2010 prestigieuze prijzen, zoals‘Best Cash Management Bank in Europe’ van het magazine TMI (Treasury ManagementInternational). Daarnaast haalde de groep ook de Top 5 wereldwijd in het klassementdat Euromoney in oktober 2010 publiceerde.Kantoor BNP Paribas,Parijs (La Défense)BNP Paribas, LyonNaverkoopdienstDe backoffices van Retail Banking in Frankrijk passen zich voortdurend aan de noden van de bankaan en verwerkten in 2010 heel wat kredietaanvragen voor particulieren en ondernemingen.Ze zorgden ook voor de oprichting van SEPA (Single Euro Payments Area) voor betalingenin de eurozone en begeleidden de klanten van Fortis Bank in Frankrijk.De naverkoopdienst (Opérations Après-Vente, OAV) blijft de verbintenissen van BNP Paribasop het vlak van kwalitatieve dienstverlening en klimaat verder versterken: vernieuwing vanhet ‘ISO 9 001’- certificaat voor het Centre de Relations Télématique en voor de activiteitCrédits Documentaires en ‘ISO 14 001’-certificaat voor het nationale Publishing-platform.De Lean Six Sigma-methode mobiliseert nog altijd de 4.500 medewerkers van de naverkoopdienstover het voldoen aan de vraag en de verbetering van de dienstverlening in de 61 Productionand Sales Support Branches (PSSB’s) over heel Frankrijk.Bnp pariBas JaarversLag 201035


etaiL Banking BNL BANCA COMMERCIALEBnLBanCaCommerCiaLeBnL banca commerciale (BnL bc), de zesde grootsteItaliaanse bank wat totale activa (1) en kredietverleningaan klanten (1) betreft, is één van de voornaamste actorenvan het Italiaanse bank- en financiewezen.(1) Bron: interne ramingen gebaseerd op de financiële informatie gepubliceerdop 30 september 2010.BnL, Rome36


BNL bc speelt met een volledig gamma van bank-, verzekerings- en financieringsdienstenin op de behoeften van zijn uitgebreide en gediversifieerde klantenbasis, die bestaat uit:• ongeveer 2,5 miljoen particuliere klanten en meer dan 16.000 privatebankingklanten(geteld per gezin);• meer dan 157.000 kleine ondernemingen (met een omzetcijfer van minder dan 5 miljoen euro);• 27.000 middelgrote en grote ondernemingen, waarbij voorrang wordt gegevenaan de topklanten, een subsegment bestaande uit ongeveer 450 groepenen 1.500 exploitatievennootschappen;• 16.000 lokale overheden en verenigingen zonder winstoogmerk.In Retail and Private Banking is BNL zeer goed gepositioneerd in kredietverlening aan klanten(meer bepaald voor de kredieten voor residentieel vastgoed, met een marktaandeel vanongeveer 7% (1) ) terwijl het ook een goede depositobasis heeft (marktaandeel van ongeveer3,5% (1) ) die beduidend groter is dan zijn penetratiegraad op de markt op basis van het aantalkantoren (2,6% (1) ).BNL, RomeBNL bc doet het ook al jaren uitstekend in het segment van de grote ondernemingenen de lokale overheden waar het respectievelijk een marktaandeel heeft van ongeveer5% en 6% (1) en een erkende knowhow in grensoverschrijdende betalingen, projectfinanciering,gestructureerde financiering en factoring (de gespecialiseerde dochter Ifitalia staat in Italiëop de derde plaats voor uitstaande kredieten (2) en op de tweede plaats op basis vanhet omzetcijfer (2) ).BNL bc is uitgerust met een multichanneldistributiemodel georganiseerd in vijf regio’s(‘direzioni territoriali’) met een specifieke structuur voor Retail and Private Banking enerzijdsen Corporate anderzijds:• 104 retailgroepen (‘distretti’) met meer dan 860 kantoren;• 29 Private Banking Centres;• 20 Business Centres met 52 kantoren die de portefeuilles beheren van de kmo’s, groteondernemingen, lokale overheden en de openbare sector.Verder zijn er in Italië 5 Trade Centres die de ondernemingen een platform van producten,diensten en oplossingen bieden voor hun grensoverschrijdende activiteiten bovenop hetinternationale netwerk van BNP Paribas. Het netwerk van de ‘Italian Desks’, dat de Italiaanseondernemingen bij hun transacties in het buitenland en multinationale groepen bij hunrechtstreekse investeringen in Italië begeleidt, bedient momenteel 10 landen, waarvande meeste in het Middellandse Zeegebied gelegen zijn.Het multichannelaanbod wordt zowel voor particulieren als voor ondernemingen aangevuldmet meer dan 1.900 bankautomaten en 25.000 terminalverkooppunten en met bankdienstenaangeboden via telefoon en internet.De bank steunt verder op gespecialiseerde administratieve diensten op regionaal vlakdie nauw samenwerken met het distributienetwerk om de klantentevredenheid, zowel internals extern, te verbeteren door kwalitatief hoogstaande en doeltreffende diensten te verlenenen door een beter beheer van de operationele risico’s te garanderen.(1) Bron: interne statistische gegevens van Banca d’Italia op 30 september 2010.(2) Bron: interne gegevens en Assifact op 31 december 2010.Bnp pariBas JaarversLag 201037


etaiL Banking BNL BANCA COMMERCIALEUitwerking van de strategie binnen een uitdagende contextIn de tweede helft van 2009 begon de Italiaanse economie stilaan opnieuw op te leven.Dit herstel bleef in 2010 aanhouden onder impuls van de export, ondanks het feit dat deindustriële sector gestaag dynamiek moest prijsgeven en de gezinsconsumptie op een laagpitje bleef.Als antwoord op het uitdagende handelsklimaat en de druk van verscheidene wijzigingen inde reglementering die tijdens het jaar ingevoerd werden, bleef BNL bc zich concentreren opzijn voornaamste bedrijfsdoelstellingen om te komen tot duurzame ontwikkeling, terwijl hettegelijk zorgde voor hoge efficiëntie, risicocontrole en het behoud van aangepaste ratio’s voorhet eigen vermogen:• proactieve businessinitiatieven om de inkomstengroei kracht bij te zetten door detoetredingskosten te beperken en de synergieën met Investment Solutions, Corporate &Investment Banking (CIB) en Personal Finance te optimaliseren;• verdere investeringen in groei: belangrijk programma voor de opening en vernieuwing vankantoren;• vereenvoudiging van bedrijfsprocessen en striktere acties voor kostenbeheersing;• lancering van een Human Resources-plan voor Italië, dat focust op opleiding enmobiliteitsprogramma’s;• specifieke acties om de verslechterende kwaliteit van de activa te controleren en opnieuwop te krikken;• integratie van Fortis Italia en Banca UCB; synergieën met Findomestic benutten;• verbetering van compliance en interne controle om bedrijfsrisico’s structureel te doen dalen.2010 in heT KorT860kantoren29centra voor privébankieren20business centresRetail & Private BankingHet Italiaanse retailbankingsysteem ondervond hinder van de lage rentevoeten,de toegenomen reglementeringsdruk en de concurrentie van agressieve nieuwkomersop de markt. Om de impact van deze ongunstige externe factoren te beperken en de groeiaan te wakkeren, concentreerde BNL bc zich op de volgende prioriteiten:• Stijging van het aantal zichtrekeningen en verbetering van de klantenmix op het vlakvan kwaliteit en waarde:- uitbreiding van het klantenbestand door zichtrekeningen te openen en door het aantalcommerciële overeenkomsten uit te breiden om salarissen op BNL-rekeningen te storten;- toename van cross-selling door de synergiemogelijkheden met Investment Solutionsen Personal Finance optimaal te benutten;- verbetering van de dienstverlening en de klantentevredenheid door te focussen op het‘Affluent’-segment (‘de grote vermogens’).• Verdere ontwikkeling van een multichannelbenadering om de dienstverlening voor alleklantensegmenten te verbeteren en tegelijk de kosten voor de dienstverlening aan het‘Mass’-segment (‘de doorsnee klanten’) te doen dalen.• Verbetering en vereenvoudiging van kredietprocessen voor zakelijke klanten om de termijnin te korten waarbinnen het krediet wordt goedgekeurd, terwijl de focus op de kwaliteitvan de activa blijft liggen.• Afronding van de lancering van de nieuwe beleggingsadviesdiensten:- verbeterde analyse en evaluatie van de beleggingsportefeuilles van klanten wat risicoen rendement betreft;- aanpassing van het model aan een bredere klantenbasis.BNL, Rome38


• Verdere ontwikkeling van een nieuwe strategie voor de structurering en distributievan beleggingsproducten:- vernieuwing van het productaanbod door het te vereenvoudigen en de toetredingskostente beperken;- Lancering van een nieuw flexibel multisupportgamma van bankverzekeringen waarbijtraditionele en ‘unit-linked’ componenten worden samengevoegd en klanten een groterekeuze aan beleggingscategorieën krijgen die passen bij hun risicoprofiel.• Voortzetting van de inspanningen om de distributiecapaciteiten te verbeteren:- opening van 54 nieuwe kantoren in 2010 terwijl de uitvoering van het vernieuwings/herstructureringsplan voor het netwerk op zijn einde loopt;- nieuwe module voor het salesplatform die de gebundelde verkoop van productenvergemakkelijkt: klanten tekenen slechts één contract waardoor ze tijd uitsparenen de procedures vereenvoudigd worden;- lancering van een vooraf goedgekeurd kredietaanbod voor bestaande klanten meteen substantieel kredietverleden bij BNL.Corporate BankingNet als Retail & Private Banking bleef ook Corporate Banking in 2010 kampen meteen moeilijk economische klimaat waarin minder vraag was naar leningen op korte termijnen er meer concurrentie op de kredietmarkten was. De vraag naar leningen op (middel)lange termijn bleef wel stabiel maar eerder door schuldconsolidatie dan door investeringen.De businessstrategie was gericht op een vergroting van het marktaandeel en een hernieuwdenadruk op risicoloze inkomsten en verder op de ontwikkeling van synergieën binnende groep, vooral in de CIB-activiteiten:• Duidelijke trend van toenemend marktaandeel:- stijging van het marktaandeel voor kredieten voor het derde opeenvolgende jaar;- sterkere positie in deposito’s, zelfs op een complexe markt met veel concurrentendie terrein verliezen.• Een groeiende en winstgevendere (middel)langetermijnportefeuille:- stijging van het rendement op de stock leningen;- duidelijke stijging van de uitstaande bedragen;- voor het tweede opeenvolgende jaar meer dan een verdubbeling van de leningenmet overheidsgaranties:- sterke stijging in nieuwe volumes van de leasingactiviteit.• Verbeterde rentabiliteit van cashmanagement en handelskrediet:- groeipercentage van meer dan 10% voor de cashmanagementstromen en rentabiliteitvoor cashmanagement en handelsfinanciering dankzij de gegenereerde provisies;- snelle groei van de provisies op basisdiensten, hoger dan die van de rentemarges.• Verhoogde commerciële activiteiten:- aanhoudend positieve trend in klantenwerving dankzij nieuwe tools en normenvoor het aantrekken van potentiële klanten;- uitbreiding van het productaanbod met nieuwe producten voor de internationalemarkten en de kmo’s;- instandhouding van nauwe relaties tussen de klanten en het management van de bank(ontmoetingen met 1.800 klanten tijdens ruim 40 lokale en nationale evenementen).BNL, RomeBnp pariBas JaarversLag 201039


etaiL Banking BELUX RETAIL BANKINGBeLuxretaiLBankingIn het kader van het integratieplan werden de activiteitenvan Bnp paribas Fortis en BGL Bnp paribas verdeeld overde businessunits en businesses van de groep Bnp paribasen werd een nieuwe operationele entiteit – BeLux RetailBanking – opgericht voor retaildiensten aan particulierenen ondernemingen in België en Luxemburg, twee nieuwethuismarkten van de groep.BGL Bnp parbas, Luxemburg40


BNP PARIBAS FORTISRetail & Private Banking (RPB)BNP Paribas Fortis staat op de eerste plaats in het segment van de particuliere klantenin België (1) , met 3,7 miljoen klanten en toonaangevende posities in alle bankproducten.Er wordt een multichanneldistributiestrategie gebruikt om de retailklanten te benaderen ente bedienen. Het kantorennet bestaat uit 1.014 kantoren, aangevuld met 650 verkooppuntenvan de joint venture met Bank van de Post en 311 franchises onder de merknaam Fintro (2) .Het platform Client Relationship Management (CRM) van RPB beheert een netwerk van2.300 geldautomaten, alsook de bankdiensten voor PC banking (1,3 miljoen gebruikers),Mobile banking en Phone banking.Met zijn 36 Private Banking Centres is BNP Paribas Fortis een belangrijke speler op deBelgische privatebankingmarkt. Particulieren met activa van meer dan 250.000 euro komenin aanmerking voor deze diensten. Wealth Management bedient ongeveer 1.500 klanten metactiva die meer dan 4 miljoen euro bedragen.2010 in heT KorT3,7miljoen klanten1.014kantoren36Private Banking CentresGoede resultaten en een verbetering van de klantentevredenheidIn 2010 kon BNP Paribas Fortis Retail & Private Banking mooie cijfers voorleggen qua instroomvan nieuw kapitaal. Dat was vooral te danken aan de Online Spaarrekening Premiumdie gelanceerd werd in december 2009. Er werd ook een aanzienlijke stijging vastgesteldvan de professionele kredieten en de hypothecaire leningen, met een toename van hetmarktaandeel. Het nieuwe Private Banking zette een puik resultaat neer voor het eersteactiviteitenjaar en bracht met de Patrimoniale Overeenkomst een volledig aanbod op de markt.De permanente inspanningen om de klantentevredenheid te optimaliseren werden beloond.In vergelijking met juni 2009 gaan de tevredenheidscores bij RPB er duidelijk op vooruit.Vandaag zijn de klanten opnieuw even tevreden als voor de crisis. De bank vertrekt daarbijvan vijf beloften aan de klanten, namelijk: ‘wij zijn een bank die luistert, die toegankelijk is,die duidelijke informatie geeft, die met u meedenkt en die betrokken is’. Die beloften zijndoorgedrongen in alle echelons van de organisatie en worden gesmaakt door de klanten.Er werd een duidelijke vooruitgang geboekt voor de multichanneldiensten met de vernieuwingvan de internetsite, die nu veel gebruiksvriendelijker oogt, en de lancering van MobileBanking. Speciale aandacht ging ook uit naar de kantoren, waarbij extra werd ingezet opde kwaliteit van het advies en het aantal adviseurs. Ook werden er belangrijke initiatievengenomen om de dienstverlening aan zelfstandigen en kmo’s te verbeteren. Zo werden er,naast de specialisten in betalingen en kredieten, nieuwe Professional Bankers in dienstgenomen. Door de versterking van de administratieve support kunnen zij nu meer tijdbesteden aan professioneel advies. Dankzij die structurele aanpassingen kan de bankde klanten in 2011 een volledig uitgebouwde multichanneldienst bieden.Er werden enorme communicatie-inspanningen geleverd om het vertrouwen terug tewinnen en om van BNP Paribas Fortis een sterk merk te maken. De hoekstenen van dezecommunicatie zijn: een positief imago, objectieve informatie en een partner die helderen persoonlijk advies verstrekt.BNP Paribas Fortis,Brussel(1) Bron: studie BNP Paribas Fortis.(2) In december 2010 telde Fintro 1.060 medewerkers, meer dan 336.257 klanten en had het meer dan 10,9 miljard euro aan deposito’s.Bnp pariBas JaarversLag 201041


etaiL Banking BELUX RETAIL BANKINGBNP Paribas Fortis, BrusselKantoor BNP Paribas Fortis,WarschauCorporate & Public Bank, Belgium (CPBB)CPBB biedt een compleet gamma van lokale en internationale financiële dienstenaan Belgische ondernemingen, openbare instellingen en territoriale instanties.Met een klantenbasis van meer dan 450 grote ondernemingen en 34.100 midcapsis CPBB marktleider (1) voor deze twee segmenten en een eersterangs speler op de marktvan Public Banking (1.300 klanten). Dankzij het team van ruim 60 Corporate Bankersen 200 Relationship Managers werkzaam in 22 Business Centres en specialisten metspecifieke competenties kan CPBB zijn klanten van nabij volgen.Een verbeterd aanbod van producten en dienstenDe Relationship Managers van CPBB staan hun bedrijfsklanten altijd zo goed mogelijk bijen denken samen met hen na over groeimogelijkheden, het op een proactieve wijze terbeschikking stellen van oplossingen en het snel oplossen van vragen over financieringsenbetalingsdiensten, de bedrijfsorganisatie en het risicobeheer. Daarbij reiken zij de klantenverbeteringen en nieuwe ideeën aan voor hun dagelijkse transacties. CPBB verbindt zichertoe een vertrouwensrelatie met zijn klanten op te bouwen waarbij het hun strategischeprioriteiten en hun langetermijndoelstellingen wil begrijpen.In 2010 zijn de verkoopsprocessen verbeterd net zoals het Customer RelationshipManagement (CRM) om zo de proactieve aanpak van de klanten te kunnen ondersteunen.Dat leidde tot een verbeterde merktrouw en tot aanbevelingen van klanten die weten hoebelangrijk relatiebeheerders en specialisten zijn.CPBB lanceerde in 2010 zijn dochter BNP Paribas Fortis Factor, nam de diensten van Arvalop in zijn aanbod en bracht nieuwe producten voor Cash Management op de markt zoalsConnexis, EasyCollect en de diensten met een toegevoegde waarde van SEPA Direct Debit.Bovendien worden de diensten van Corporate and Investment Banking (CIB ) op het vlak vanCapital Markets, Corporate en Structured Finance ook aan de klanten aangeboden via CPBB.Het ontwikkelde ook voortdurend initiatieven om de klanten een doeltreffende toegang tegaranderen tot het Europese en internationale netwerk van de groep BNP Paribas.(1) Bron: enquête uitgevoerd door TNS.42


BGL BNP Paribas2010 werd gekenmerkt door de integratie en de uitwerking van het industrieel planvan BNP Paribas in Luxemburg, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BGL BNP Paribas,in overeenstemming met de groepsstrategie. De integratie werd concreet op 1 oktober 2010 doorde fusie-opslorping van BNP Paribas Luxembourg S.A. door BGL BNP Paribas S.A.BGL BNP Paribas is de belangrijkste werkgever uit de financiële sector en de bancairehoofdrolspeler in de Grande Région (1) . Alle businesses van de groep zijn er vertegenwoordigd:Retail Banking, Investment Solutions en Corporate and Investment Banking.Retail and Corporate Banking in LuxemburgRetail and Corporate Banking in Luxemburg stelt particuliere klanten, professionele klantenen ondernemingen een uitgebreid gamma van financiële producten en diensten voor via zijnnetwerk van 37 kantoren.Met 223.000 klanten (of een marktaandeel van 16% (2) ) is BGL BNP Paribas de tweede bankvan het Groothertogdom Luxemburg voor de ingezetenen. Het is de belangrijkste bank voorde ondernemingen met 36.000 klanten (of een marktaandeel van 38% (3) ).Een nieuwe organisatieRetail and Corporate Banking in Luxemburg bleef doorgaan op hetzelfde commerciëleelan en profiteren van het hernieuwd vertrouwen van de klanten. Bij Retail Banking werder in het netwerk een plan ter ontwikkeling van de competenties rond drie evoluerendepijlers uitgewerkt:• de commerciële benadering van de klant;• de evolutiemogelijkheden van de netwerktools;• het aantrekken van klanten.Er werden nieuwe voorzieningen ontwikkeld om de commerciële teams te helpen de dienstverleningaan de klant te optimaliseren. Zo beschikken de regionale directies van Retail Banking nu overeen nieuwe organisatie. Daarenboven was de ontwikkeling van de Competence Centres een pluspuntvoor het net omdat het de klanten een aangepaste deskundigheid biedt en klantenwerving bevordert.Ten slotte werd de netstructuur verstevigd met de oprichting van vier regionale financiële centraen de fusie van drie commerciële entiteiten binnen Corporate Banking.(1) Saarland, Lotharingen, Rijnland-Palts, Wallonië, Luxemburg.(2) Bron: ILRES-studie uitgevoerd in oktober 2010.(3) Bron: ILRES-studie uitgevoerd in november 2010.BGL BNP Paribas, LuxemburgBnp pariBas JaarversLag 201043


etaiL Banking BELUX RETAIL BANKINGWealth Management in LuxemburgOnder de merknaam Wealth Management leveren de commerciële teams de klanten vanPrivate Banking superieure en geïntegreerde oplossingen op maat voor hun financieel beheeren vermogensbeheer. Voor deze klanten met een hoog potentieel wordt een meertalig aanboduitgewerkt met een internationale waaier van aangepaste vermogensbeheerproducten en-oplossingen, waaronder discretionair beheer en verzekeringen. De businessunit WealthManagement van BGL BNP Paribas staat op nummer 1 in Private Banking in Luxemburg (1) .Een versterkte commerciële organisatieDe integratie van de Wealth Management-activiteiten van BGL BNP Paribas en BNP ParibasLuxemburg leidde tot een herdefinitie van de ontwikkelingsstrategie op de lokale markten vooral tot een versterkt partnership met het netwerk.Bovendien werd de commerciële organisatie per markt (2) versterkt om elke klant de besteservice te bieden, die beantwoordt aan zijn persoonlijke en professionele behoeften.Aangezien het om vermogensbeheerdiensten gaat, werden het team van specialistenen het dienstengamma voor discretionair beheer uitgebreid.2010 werd gekenmerkt door de integratie en de uitwerking van het industriële planvan BNP Paribas in Luxemburg, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuurvan BGL BNP Paribas, in overeenstemming met de groepsstrategie. De integratie werdconcreet op 1 oktober 2010 door de fusie-opslorping van BNP Paribas Luxembourg S.A.door BGL BNP Paribas S.A.2010 in heT KorTiN luxeMBurg2 debank voor particulieren met223.000klanten1 stebank voor ondernemingen met36.000klanten1 steprivate bankBGL BNP Paribas, Luxemburg(1) Bron: klassement Euromoney 2010.(2) Frankrijk, Duitsland, Latijns-Amerika, Oost-Europa, Luxemburg enz.44


etaiL Banking EUROPA-MIDDELLANDSE ZEEGEBIEDeuropamiddeLLandseZeegeBiedBnp paribas, WarschauEuropa-middellandse zeegebied (Em) bedienteen vijftiental landen via een netwerk van 2.220 kantoren.zo is de businessunit aanwezig in turkije, Centraal- en oost-Europa (polen en oekraïne), in het zuiden van het middellandsezeegebied (marokko, Algerije, tunesië en Egypte) en in Afrikaten zuiden van de Sahara. Em ontplooit er progressief hetgeïntegreerde retailmodel van de groep Bnp paribas. datbleek immers een succesformule voor Retail Banking op dethuismarkten doordat het de lokale klanten laat profiterenvan de deskundigheid die het sterke punt van de groep vormt(dynamische segmentering van klanten, cashmanagement,handelsfinanciering, multichanneldistributie, gespecialiseerdefinancieringen, private banking…).Bnp pariBas JaarversLag 201045


etaiL Banking europa-middeLLandse ZeegeBiedIn juni 2010 sloten BNP Paribas, de groep Colakoglu (medeaandeelhouder van TEB sinds 2005)en BNP Paribas Fortis een protocolovereenkomst voor de fusie van TEB (Türk Ekonomi Bankasi A.Ş.)en Fortis Bank in Turkije. Over de fusie van de twee entiteiten werd gestemd op de AlgemeneVergaderingen van de twee banken op 25 januari 2011. De juridische fusie kwam tot standop 14 februari 2011.Corporate banking verstevigtOm de ondernemingsactiviteiten uit te bouwen,heeft EM zich uitgerust met een centraal CorporateBanking-team met een uitgebreider takenpakket.Zijn rol: de landen helpen om de strategie vanBNP Paribas op het gebied van cashmanagementen financiering toe te passen, cross-selling tebevorderen en de organisatie en de follow-upvan het commercieel beleid te structureren.Kantoor TEB in IstanboelIn TurkijeTEB en Fortis Bank in Turkije speelden snel in op het Turkse economische herstel,dat gekenmerkt werd door een sterke groei van de kredieten samen met een verlagingvan de interestmarges en een daling van de risicogerelateerde kosten in vergelijking met 2009.In het Middellandse Zeegebied en AfrikaHet netwerk Europa-Middellandse Zeegebied (EM) zette zijn investeringsinspanningenvoort door 45 kantoren te openen. Het geïntegreerde model wordt er verder ontplooidop de volgende manier:• de ontwikkeling van een in de bank geïntegreerde activiteit Personal Finance in Egypte en Tunesië;• de ontplooiing van de multichannelbank in Marokko;• de eerste ervaringen met Mobile Banking in Ivoorkust, Senegal en Mali.In Oost-Europa• vond de verdere herstructurering van de bank in Oekraïne plaats met de overname vande minderheidsaandeelhoudersparticipatie door de groep, de herkapitalisatie vande entiteit en de versterking van het partnership met de EBRD (European Bank forReconstruction and Development). De kredietactiviteit werd selectief opnieuw gelanceerden er was gedurende het hele jaar een gestage instroom van deposito’s.• werd de entiteit Fortis Bank in Polen geïntegreerd in het EM-netwerk. 2010 was een jaar vanconsolidatie met een licht positief resultaat na zware verliezen in 2009 en de structureringvan de commerciële activiteiten volgens het geïntegreerd model van Retail Banking.In beide entiteiten is de risicogerelateerde kost duidelijk afgenomen in vergelijking met 2009.Kantoor BMCI in CasablancaEen ‘multichannel’-retailstrategieDe speerpunt van het BNP Paribas-modelis de multichanneldistributie. Deze wordtin de EM-landen ontwikkeld. Het model werdeind 2009 uitgewerkt in Oekraïne en beschiktal over talrijke tools. Het is voortaan ookoperationeel in Marokko en zal binnenkortontplooid worden in Turkije en Polen.EM is ook duidelijk aanwezig in de vijf Golfstaten en ontwikkelt zich in Aziëvia 2 minderheidsparticipaties in China en Vietnam.Kantoor Bank of Nanjing in Nanking (China)46


etaiL Banking BANCWESTBanCwestde retailactiviteiten in de Verenigde Staten verlopenvia BancWest Corporation, een holding die ontstaanis uit de integratie tussen Bank of the West en Firsthawaiian Bank in 1998, waarvan het kapitaal sinds eind2001 volledig in handen is van Bnp paribas. tot in 2006voerde BancWest een acquisitiebeleid waardoor het zijnfranchise in West-Amerika verder kon ontwikkelen.Bank of the West, Los AngelesBnp pariBas JaarversLag 201047


etaiL Banking BANCWESTBank of the West stelt een uitgebreid gamma van producten en diensten voor aan particuliereklanten, professionele klanten en ondernemingen in 19 staten van het Westen en het Midwestenvan de Verenigde Staten. De bank houdt ook sterke posities aan in bepaalde gespecialiseerdefinancieringsactiviteiten (financiering van boten, vrijetijdsvoertuigen, religieuze gemeenschappen,lage-intrestleningen aan kmo’s, landbouwfinancieringen) overal in de Verenigde Staten.Met een marktaandeel van meer dan 40% wat deposito’s betreft (1) , is First Hawaiian Bankde grootste financiële instelling van de staat Hawaï, waar het een ‘dicht-bij-de-klant’-dienstverlening biedt aan particulieren en ondernemingen.BancWest, dat in totaal 11.300 medewerkers en 769 kantoren telt, heeft nu ongeveer 5 miljoenklantenrekeningen. Per 31 december 2010 bedroeg het balanstotaal circa 73 miljard dollar.Qua deposito’s staat de bank op de zevende plaats (1) van de commerciële banken van hetWesten van de Verenigde Staten.Een bekroonde klantenserviceVoor het derde opeenvolgende jaar werdde kwaliteit van de dienstverlening bekroond.Bank of the West eindigde eerste (2) op het vlakvan klantentevredenheid in het klassementvan de retailbanken uit het westen van deVerenigde Staten.Positieve geconsolideerde resultatenHet herstel van de Amerikaanse economie in 2010 verliep traag en grillig en steundegrotendeels op ondernemingen die hun voorraden opnieuw aanvulden en op de massalebegrotingssteun. De gezinsuitgaven stegen immers slechts licht en de residentiëlevastgoedmarkt kende geen heropleving. De kenmerken en de gematigde omvang van dit herstelleidden dan ook niet tot een daling van de werkloosheid. Die bleef rond 10% schommelen.Hoewel de kredietvraag benedenmaats bleef, kon Bank of the West toch de uitholling van zijnsteun aan de klanten beperken. Bovendien steeg de instroom van deposito’s aanzienlijk.Terwijl het zich begon aan te passen aan de reglementaire verplichtingen in volle evolutie,zette Bank of the West toch ook zijn commerciële en infrastructuurinvesteringen voort.Dat had een positieve weerslag op het aantrekken van nieuwe klanten en op de uitrustingsgraadqua producten en diensten van bestaande klanten.Dankzij deze elementen en de duidelijke daling van de risicolast werd Bank of the Westwinstgevend in 2010.Bank of the West, Los AngelesIn een lokaal verzwakt economisch klimaat zette First Hawaiian Bank ook dit jaar uitstekendecommerciële prestaties neer door zijn marktaandeel te verhogen in deposito’s en zijnleiderspositie in de archipel te versterken. Dankzij de preventieve maatregelen die vroegergenomen werden, behaalde First Hawaiian Bank in 2010 een hoge rentabiliteit, vergelijkbaarmet die van 2009.Globaal genomen kon BancWest, ondanks het aanhoudend moeilijke economische en financiëleklimaat in de Verenigde Staten, zijn commerciële positie versterken. De duidelijke verbeteringvan de kwaliteit van zijn kredietportefeuille, die opvallender was dan bij de concurrentie,en de normalisering van de financiële markten, vertaalden zich in een sterke daling (een afnamemet meer dan de helft) van de risicogerelateerde kosten, zodat de geconsolideerde resultatenopnieuw positief waren.(1) Bron: SNL Financial, 30 juni 2010.(2) Bron: JD Power & Associates.48


etaiL Banking BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEBiJ CeTeleM is HeT HoogsTe PerCeNTageDaT vaN De KlaNTeNTevreDeNHeiDBnp pariBaspersonaLFinanCeBinnen de groep Bnp paribas is Bnp paribaspersonal Finance via zijn consumentenkrediet- envastgoedkredietactiviteiten dé specialist in financieringenaan particulieren. met bijna 29.000 medewerkers in meerdan 30 landen en 4 continenten, is Bnp paribas personalFinance nummer 1 in Frankrijk en Europa (1) .(1) Bron: jaarverslagen van consumentenkredietverschaffers.Bnp pariBas JaarversLag 201049


etaiL Banking BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEBNP Paribas Personal Finance, nummer 1 in Europavoor consumentenkredietBNP Paribas Personal Finance biedt een volledig gamma van consumentenkredieten,dat ofwel toegankelijk is op de verkoopplaats (winkel, autoconcessiehouder), of via zijngemachtigde tussenpersonen (makelaars, vastgoedmakelaars, promotors), of rechtstreeksvia de Client Relations Centres en internet.Verder heeft BNP Paribas Personal Finance van het partnership een volwaardig metiergemaakt, dat steunt op zijn knowhow om alle soorten geïntegreerde kredieten en dienstenaan te bieden aangepast aan de activiteiten en de commerciële strategie van zijn partners.Zo is BNP Paribas Personal Finance een modelpartner voor bekende merken (handelaars,dienstverleners, banken en verzekeringsmaatschappijen).2010 in heT KorTNiN frANr.kri1Jk eN euroPA oP Het geBiedvAN coNsuMeNteNkredieteNVerantwoorde kredietverstrekking staat centraal in debedrijfsstrategieVia de commerciële merken Cetelem en Findomestic zet BNP Paribas Personal Finance zichin voor de ontwikkeling van een verantwoorde kredietverstrekking (Crédit responsable®),zowel in de praktijk, als in de communicatie. Het vindt immers dat het consumentenkredietduurzaam moet bijdragen tot de verbetering van de persoonlijke en sociale levenskwaliteitvan de consument. Daarbij spitst het zich toe op vier belangrijke trends:• een gamma van producten en diensten ontwikkelen dat inspeelt op de klantenbehoeften;• zoveel mogelijk mensen toegang verlenen tot kredieten;• elke klant naargelang zijn persoonlijke situatie begeleiden;• de strijd aangaan met te zware schuldenlasten.In Frankrijk stelt BNP Paribas Personal Finance een informatiedienst overconsumentenkrediet ter beschikking van het publiek via de niet-commerciële website:www.moncreditresponsable.com.Sinds 2007 steunt BNP Paribas Personal Finance de ontwikkeling van het persoonlijkemicrokrediet gewaarborgd door het Fonds de Cohésion Sociale (FCS). Eind 2010 had deonderneming meer dan 200 microkredieten gefinancierd voor een bedrag van 428.111 euro.Nieuwe wereld, nieuwe stand van zakenBNP Paribas Personal Finance vernieuwt zijn businessmodelvoor consumentenkredietenPubliciteitscampagne Findomestic in ItaliëIn 2010 onderging de internationale kredietsector een versnelde, diepgaande veranderingwaarbij nieuwe eisen van consumenten gecombineerd werden met een vernieuwdereglementering en een duidelijke versterking van de nieuwe technologieën binneneen Europese economische context die minder gunstig was dan in het verleden.Om zijn verdere ontwikkeling in dat nieuwe klimaat te waarborgen, stelde BNP ParibasPersonal Finance zich tot taak om de noodzakelijke vernieuwing van zijn businessmodel,die in 2009 van start ging, verder te ontplooien en uit te breiden. Daar kon de ondernemingin 2010 de eerste vruchten van plukken: het nettoresultaat vóór belastingen maakteeen mooie sprong voorwaarts.50


Wat partnerships betreft – een strategische pijler van BNP Paribas Personal Finance– werden er in 2010 drie heel belangrijke overeenkomsten gesloten: in Duitslandmet Commerzbank (1) voor de oprichting van Commerz Finanz, een joint venture voorconsumentenkrediet; in Frankrijk met de groep BPCE (2) voor een langetermijnalliantie;en op Europees vlak met PayPal voor de ontwikkeling van een onlinekredietaanbod.Eersterangsposities in Europa en sterke ontwikkeling in de rest van EuropaIn Italië slaagde Findomestic, één van de toonaangevende spelers in consumentenkrediet,erin om een hogere groei te laten optekenen dan de markt in een steeds stringenterreglementair klimaat.In België is BNP Paribas Personal Finance voortaan een hoofdrolspeler via zijn dochterAlpha Credit – de nummer 1 in autofinancieringen op de verkoopplaats – en ontwikkelt hetbelangrijke bankpartnerships (onder meer met Bank van de Post en BNP Paribas Fortis inBelgië en met BGL BNP Paribas in Luxemburg).In Frankrijk, de traditionele thuismarkt van BNP Paribas Personal Finance, slaagde dezebusinessunit er op alle gebieden in om zijn commerciële activiteiten opnieuw op eendynamische manier te lanceren, na het jaar 2009 dat vooral gericht was op risicobeheersing.Bovendien stelde BNP Paribas Personal Finance zich tot taak zijn aanbod uit te breidenop het vlak van sparen en voorzorg. Zo werden er vijf nieuwe producten gelanceerd,waaronder drie spaarproducten – het Livret A (spaarboekje), de Compte Epargne Cetelem(spaarrekening) en het verzekeringscontract via Cetelem Placement Vie – en tweeverzekeringsproducten: Protexxio Epargne en Protexxio Capital Famille.In het kader van zijn beleid voor verantwoorde kredietverstrekking (crédit responsable®) namBNP Personal Finance twee belangrijke beslissingen: het instellen van een onafhankelijkebedrijfsbemiddelaar ten dienste van de klanten en het heroriënteren van de FondationCetelem op het vlak van budgetopleiding in samenwerking met de voornaamste Franseverenigingen die zich over dit thema buigen. Qua communicatie doet Cetelem zijn intrede bijde actiefste digitale Franse merken alle eer aan: het eindigt eind 2010 in ‘pole position’ vande bankmerken op YouTube, met meer dan 1,5 miljoen bekeken video’s voor het Cetelem-net.Buiten West-Europa, in de landen waar BNP Paribas Personal Finance geen krachtigemerkfranchise heeft en waar BNP Paribas aanwezig is via zijn internationaal netwerk,werd het PF Inside-model ontwikkeld met de oprichting van ‘businessunits voorconsumentenkrediet’ aangestuurd door BNP Paribas Personal Finance. In 2010 integreerdenEgypte, Polen, Oekraïne, Marokko, Tunesië, Algerije (3) en China dit nieuwe businessmodel alvolledig. Het staat borg voor een sterk presterend kredietaanbod voor de klanten van degroep BNP Paribas in die landen.In Turkije, een strategisch land voor de ontwikkeling van de groep BNP Paribas, rondde BNPParibas Personal Finance de integratie van zijn dochter TEB Cetelem (nu voor 80% in handen)af. TEB Cetelem is leider in autofinancieringen op de verkoopplaats.Buiten Europa en het Middellandse Zeegebied vormen Brazilië en Rusland de tweegrote groeipolen van BNP Paribas Personal Finance: twee snelgroeiende landen vanwereldformaat. In 2010 ontwikkelden de activiteiten er zich sterk terwijl de risico’s tochonder controle bleven.Cetelem op YouTube:http://www.youtube.com/user/CETELEM(1) De producten en diensten van BNP Paribas Personal Finance worden in Duitsland uitsluitend verdeeld via Commerz Finanz,de joint venture tussen BNP Paribas Personal Finance en Commerzbank.(2) De groep BPCE via de netwerken van Banque Populaire en Caisse d’Épargne.(3) In afwachting van betere reglementaire voorwaarden, vooral op het vlak van consumentenkrediet.Bnp pariBas JaarversLag 201051


etaiL Banking EqUIPMENT SOLUTIONSequipmentsoLutionsEquipment Solutions biedt ondernemingenen professionele klanten via een multichannelbenadering– direct sales, verkoop op verwijzing of viapartnerships – een reeks leasingoplossingen, gaande vanuitrustingsfinanciering tot outsourcing van het wagenpark.Bnp paribas, Warschau52


2010 in heT KorTEen leasewagenpark van667.458voertuigen voor Arval267.000transacties uitgevoerddoor BNP Paribas LeasingSolutions in 2010Equipment Solutions is gespecialiseerd in vijf internationale vakgebieden waarop het specifiekeleasingoplossingen uitwerkt naargelang het soort activa:• Arval voor personenwagens en lichte vrachtwagens;• Equipment & Logistics Solutions voor leasing van bouw-, landbouw- en transportmaterieel;• Technology Solutions voor technologische activa, telecom-, kantoor- en informatica-uitrusting(hardware, software), medisch materiaal en uitrusting voor de detailhandel;• Specialised Assets Solutions, dat via zijn Competence Centres opereert op gespecialiseerdemarkten voor activa met een grote eenheidswaarde (investeringsvastgoed, vluchtsimulators,zakenjets, haveninfrastructuur…);• Bank Leasing Services, dat leasingdiensten verleend aan klanten van de bank BNP Paribas.Ondanks een broos economisch herstel bleef de businessunit Equipment Solutions eengoede commerciële dynamiek vertonen. Het werd Europees leider in financiering vanuitrustingsgoederen, zowel qua uitstaand bedrag als qua nieuwe productie (1) .Eind 2010 vertoonde de leasingvloot van Arval een belangrijke stijging (+10% tegenover2009), samen met een sterke toename van het aantal voertuigen dat in het verkeer werdgebracht (180.557 voertuigen, of +27% tegenover 2009). Eind 2010 was Arval eigenaar van eenleasewagenpark van in totaal 667.458 voertuigen. Arval is dan ook een belangrijke speler op deEuropese leasingmarkt: qua leasewagenpark staat het op nummer 1 in Frankrijk (2) en in Italië (3) .Om de evolutie van het aanbod naar een uitgebreidere dienstverlening en oplossingen met eenmeerwaarde voor zijn klanten en partners beter te weerspiegelen, veranderde BNP Paribas LeaseGroup de naam van zijn merk in BNP Paribas Leasing Solutions.In 2010 voerde BNP Paribas Leasing Solutions 267.000 transacties uit, wat het totale uitstaandebedrag op 25,6 miljard euro bracht (4) .(1) Bron: klassement Leaseurope 2009, gepubliceerd in september 2010.(2) Syndicat National des Loueurs Véhicules Longue Durée (SNLVLD), Frankrijk, 3 e trimester 2010.(3) FISE ANIASA (Federazione Imprese di Servizi - Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici),Italië, 3 e trimester 2010.(4) Bedrag na transfer servicing.Bnp pariBas JaarversLag 201053


etaiL Banking EqUIPMENT SOLUTIONSSterke heropleving van de commerciële activiteit voor Arval in 2010Bij Arval werd 2010 gekenmerkt door een sterke heropleving van de commerciële activiteiten door externe groei. Zo koos Renault-Nissan Arval als leasingpartner voor zijn netwerk vanconcessiehouders in Spanje. Arval en Daimler gingen akkoord om de portefeuille van DaimlerFleet Management in Polen te kopen en Arval verwierf de autoleasedochter van La Caixa inSpanje. In december 2010 ondertekende Arval in Duitsland een akkoord met Commerzbankom de controle over te nemen van Commerz Real Autoleasing GmbH.2010 stond ook symbool voor innovatie: lancering van Louveo in Frankrijk, aanbodvoor leasing op middellange termijn van tweedehandswagens en oprichting van ‘SME Solutions’,een internationale businessunit die zich via nieuwe distributiekanalen richt op hele kleinebedrijfjes. Arval wordt ook de eerste leasingmaatschappij in Frankrijk die elektrische auto’sbestelt, meer bepaald de Citroën C-Zero. In november viel Arval Analytics, de strategischerapporteringstool, in de prijzen met de ‘International Fleet Industry Award’.Een succesvol jaar voor BNP Paribas Leasing Solutions• Het nieuwe commerciële merk herbevestigde de positionering van de groep: oplossingenaanbieden die een uitstekende dienstverlening combineren met waardecreatie om de bedrijvente helpen zich te ontwikkelen. Dit engagement werd bekroond tijdens de Business Money FactAwards waarbij BNP Paribas Leasing Solutions in het Verenigd Koninkrijk de prijs kreeg voor debeste dienstverlening aangeboden door een financiële dienstverlener.• Het leiderschap in Europa en India en de aanwezigheid in Noord-Amerika en het MiddellandseZeegebied (22 landen) overtuigden heel wat ontwerpers, verdelers en uitgevers van software omeen akkoord te ondertekenen of hun samenwerking te versterken met BNP Paribas Leasing Solutions.Het ging onder meer om Hewlett-Packard, Kion, Doosan Bobcat, Oracle, Térex, JCB en Acer.• Met LeasePark Corporate kaapte BNP Paribas Leasing Solutions een prijs weg tijdenseditie 2010 van de BNP Paribas Innovation Awards, die elk jaar de innovatiefste teamsvan de groep bekronen. Deze pan-Europese oplossing voor het beheer en de evolutieve leasingvan technologische activa werd intussen al overgenomen door verschillende toonaangevendeondernemingen op de markt.Arval, WarschauBNP Paribas, São Paulo54


interviewWe hebben uitstekende resultatenneergezet voor zowel InvestmentSolutions als CIB en zullen al onzeklanten blijven begeleiden.”GEORGES CHODRONDE courcelChief Operating OfficerSteunend op een gediversifieerden evenwichtig economischmodel is Corporate andInvestment Banking eringeslaagd om de wisselvalligemarkten en het aanhoudendebroze economische klimaat hethoofd te bieden. De resultatenvoor 2010 bleven dan ook goed,na het buitengewone jaar 2009.Investment Solutions zette eenpuik resultaat neer in 2010en zorgde ook voor de nodigeliquiditeiten voor de groep.Hoe analyseert u de resultatenvan Corporate and InvestmentBanking in 2010?Na de moeilijke jaren die wein het verleden hebben gekend,zijn we in 2010 geëvolueerdnaar een ietwat stabielereconomisch klimaat. En ondanksde onzekere macro-economischesituatie en enkele vraagtekensbij bepaalde soevereine landen,ben ik van oordeel dat weuitstekende prestaties hebbenneergezet. Zo hebben we deresultaten van de markt- enfinancieringsactiviteiten opnieuwin evenwicht gebracht en zijnwe volledig geslaagd in ons opzetom onze klanten te begeleidenbij hun financieringsbehoeften.Wat zijn de doelstellingen vanCIB in 2011?We willen duidelijk inzettenop het Europese platform enons verder ontplooien in Aziëen Latijns-Amerika waar eruitstekende groeimogelijkhedenzijn. Wat de ondernemingenbetreft, willen we nietenkel deelnemen aan grotestrategische ontwikkelingen,maar ook hun dagelijkse bankierworden. In 2011 moet er ookrekening worden gehouden meteen complexe reglementairecontext en een nog steedstamelijk verstoord marktklimaat,maar we zijn van plan om onzemiddelen te optimaliseren tendienste van onze klanten.Waaruit bestaat de uitdagingvan het project ‘One Bank forCorporates in Europe’ voor CIB?Het is een prachtig projectwaarin we het volste vertrouwenhebben en een perfect voorbeeldvan het succes van de integratievan BNP Paribas en Fortis.De uitdaging voor CIB bestaat ervoornamelijk in om niet alleende financieringsbank te wordenvan Europese corporate klantenen internationale ondernemingenmet expansieplannen in Europa,maar ook hun bank voorflowproducten zodat we kunnenvoorzien in hun dagelijksebehoeften.Hoe staat u tegenover deresultaten van InvestmentSolutions voor 2010?Investment Solutions zette eenpuik resultaat neer in 2010en zorgde ook voor de nodigeliquiditeiten voor de groep.Ter illustratie wil ik graag enkelecijfers meegeven: InvestmentSolutions beheert 900 miljardeuro aan activa voor rekeningvan zijn klanten, een bedrag datmet ongeveer 7% is toegenomenin 2010. Het sterk gestegenresultaat bedraagt bijna2 miljard euro vóór belastingen,terwijl de inkomsten ongeveer6 miljard euro bedragen, wateen echt opmerkelijk resultaat is.Waaruit bestaat het actieplanvoor 2011 voor InvestmentSolutions?2011 zal nauw aansluiten bij2010. Investment Solutions moetverder het voorbeeld blijvengeven door zijn rentabiliteit enmoet voor de nodige liquiditeitenvoor de groep zorgen. Anderzijdsgaan we ook verder degemeenschappelijke activiteitentussen de verschillendebusinessunits van InvestmentSolutions ontwikkelen, maar ooktussen Investment Solutionsenerzijds en Corporate andInvestment Banking en RetailBanking anderzijds. Denk maaraan Prime Brokerage of deontwikkeling van Private Bankingin de thuismarktnetwerken.Bekijk dit interview op de websitehttp://media.bnpparibas.com/invest/rapports-annuels/ra2010nl/Bnp pariBas JaarversLag 201055


BNP Paribas Cardif • 58BNP Paribas Investment Partners • 60BNP Paribas Personal Investors • 62BNP Paribas Real Estate • 64BNP Paribas Securities Services • 66BNP Paribas Wealth Management • 68investmentsoLutionsBNP Paribas Investment Solutions biedt een uniekgamma van oplossingen die inspelen op de behoeftenvan zowel actuele als toekomstige institutionelebeleggers, bedrijven en particuliere beleggers:• vermogensbeheer (BNP Paribas Investment Partners);• verzekeringen (BNP Paribas Cardif);• private banking (BNP Paribas Wealth Management);• onlinesparen en -makelaardij(BNP Paribas Personal Investors);• effecten (BNP Paribas Securities Services);• vastgoed (BNP Paribas Real Estate).In 2010 nemen alle metiers van Investment Solutionseen toonaangevende positie in op hun markt.De metiers zijn vertegenwoordigd in 68 landen en tellen in totaal bijna30.000 medewerkers van meer dan 70 verschillende nationaliteiten.De internationale ontwikkeling van de metiers van InvestmentSolutions zet zich voornamelijk in Europa, Azië, Latijns-Amerikaen het Midden-Oosten voort met nieuwe vestigingen, overnames,joint ventures of partnershipovereenkomsten.De specialisten van Investment Solutions stellen de klanten voortdurendproducten en diensten voor die het best beantwoorden aan hunverwachtingen op het vlak van transparantie, prestaties en veiligheiden die voldoen aan de strengste normen van duurzame ontwikkeling.Bnp paribas, Frankfurt56


Atrium van het vastgoedproject Bergère (parijs),gerealiseerd door Bnp paribas Real EstateBnp pariBas JaarversLag 201057


investment soLutions BNP PARIBAS CARDIFBnp pariBasCardiFBnp paribas Cardif verzekert personen, hun familie en hungoederen. het ontwerpt spaar- en verzekeringsproductenen -diensten en heeft partnerovereenkomsten met 35 vande 100 grootste banken ter wereld, grootwinkelbedrijvenen tal van financiële instellingen.Bnp paribas, Londen58


BNP Paribas Cardif biedt een breed gamma van producten en diensten aan:• Op het vlak van sparen brengt BNP Paribas Cardif individuele en collectievepensioenspaarovereenkomsten op de markt.• Op verzekeringsgebied stelt het een groot gamma producten voor: kredietnemersverzekeringen,uitbreiding van waarborg, beveiliging van betaalmiddelen, verzekering van facturen, aanvullendeautoverzekeringen (1) , individuele en collectieve voorzorgsverzekeringen, schadeverzekeringenen gezondheidsverzekeringen.BNP Paribas Cardif heeft drie grote distributiekanalen:• de retailbank van BNP Paribas (in Frankrijk, Italië, België, Luxemburg, Turkije, Oekraïne enz.);• de banken, financiële instellingen en grootwinkelbedrijven;• de netwerken van onafhankelijke vermogensbeheeradviseurs en ‘technologische’ netwerkenzoals telemarketing of internet.BNP Paribas Cardif bekleedt sterke posities op drie continenten: Europa, Azië en Latijns-Amerika.Het is één van de wereldleiders in kredietnemersverzekeringen (2) en behoort tot de 15 grootsteverzekeringsmaatschappijen in Europa (2) .Een sterke partnershipscultuurDe kracht en het specifieke karakter van BNP Paribas Cardif steunen in de eerste plaats op zijnvermogen om:• producten op maat te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van de verschillende partners;• een belangrijk winstcentrum te vormen voor zijn partners;• te voldoen aan de vereisten van zijn klanten qua kwaliteit van de dienstverlening en transparantievia zijn ‘Customer Centric Program’.2010, een jaar vol ontwikkelingenTaiwan: officiële bekrachtiging van BNP Paribas Cardif TCB Life Insurance CompanyDe joint venture die TCB (Taiwan Cooperative Bank) en BNP Paribas Cardif in Taiwan aangingen, werdin april officieel bekrachtigd. De start was veelbelovend: de activiteit leverde vanaf de eerste maandenal een zeer grote instroom op.Ontwikkeling van BNP Paribas Cardif in TurkijeBNP Paribas Cardif nam Fortis Emeklilik voor 100% over en sloot een exclusiviteitsovereenkomst voorde distributie van pensioenfondsen en voorzorgsverzekeringsproducten via de netwerken van TEB enFortis Bank in Turkije.BNP Paribas Cardif financiert de leerstoel ‘Chaire d’excellence Management de la modélisation’van de universiteit Claude Bernard Lyon 1BNP Paribas Cardif wil de ontwikkeling van het academisch onderzoek naar het management vande modelvorming bevorderen, een domein dat als doel heeft algoritmen en beslissingsprocessenin verzekeringsmaatschappijen in overeenstemming te brengen met het oog op een aanpassingaan veranderingen.Het certificeringsbureau AFNOR erkent de diversiteitbevorderende acties van BNP Paribas CardifBNP Paribas Cardif sloot aan bij de labeling van BNP Paribas op het vlak van diversiteit. Dat labelwaardeert het engagement van de onderneming om discriminatie te voorkomen, gelijke kansen na testreven en diversiteit te promoten.BNP Paribas Cardif zet zich in voor de gezondheid van de seniorenBNP Paribas Cardif verbeterde de waarborgen van het contract ‘BNP Paribas Protection Santé’ voor senioren.BNP Paribas Assurance wordtBNP Paribas CardifBNP Paribas Assurance wordt BNP Paribas Cardif enkondigt zijn naamsverandering aan ter gelegenheidvan de inauguratie van haar nieuwe maatschappelijkezetel in Frankrijk.BNP PARIBAS CARDIF, UNE MARQUE UNIQUEBNP Paribas Cardif begeleidtinternetgebruikers bij de voorbereidingvan hun pensioenBNP Paribas Cardif lanceerde de pedagogischesite www.la-retraite-en-clair.frdie de internetgebruikers op de hoogte wilbrengen van de werking van het pensioenstelselen de verschillende verzekeringsproductenwaarmee zij hun inkomsten kunnen aanvullen.BNP Paribas Cardif lanceertwww.credit-assurance.comPRESSE QUOT Format Exé : 287 x 435 mm FUQDBNP PARIBAS - SUPERPO 220% - CARDIF - Français - LE MONDE V0 100 %BNP Paribas Cardif unifie ses marqueset rassemble 3300 collaborateursà NanterreBNP Paribas Assurance devient BNP Paribas Cardif. Ce changement de nom correspondà une volonté d’unifier ses marques et symbolise la solidité du groupe BNP Paribas associéeà l’expertise reconnue de Cardif. Acteur mondial en assurance des personnes,BNP Paribas Cardif est un des leaders mondiaux en assurance des emprunteurset se positionne parmi les 15 premiers assureurs européens.L’EMPLOI AU CŒUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT3 e employeur de la ville de Nanterre, BNP Paribas Cardif poursuitson développement en prévoyant près de 400 recrutementsen France en 2011. Avec plus de 8500 collaborateurs dansle monde, BNP Paribas Cardif a doublé ses effectifs depuis 2004.UN NOUVEAU SIÈGE POUR BNP PARIBAS CARDIFEn mai prochain, BNP Paribas Cardif emménage à Nanterre avec l’ensembledes 3300 collaborateurs. Rassembler toute ses équipes permetà BNP Paribas Cardif d’accroître son efficacité opérationnelle afin d’offrirencore plus de services et de réactivité à ses clients.UN ACTEUR ENGAGÉ ET RESPONSABLEÊtre l’assurance d’un monde qui change, c’est s’engager pour :- l’environnement, avec un siège labellisé THPE (Très Haute PerformanceÉnergétique) permettant jusqu’à 30 % de réduction des consommations énergétiques ;- la diversité, avec l’obtention du label Afnor ;- ses clients, en leur proposant des produits et service socialement responsables ;- les partenaires locaux et la ville de Nanterre, en signant la charted’engagemen territorial pour l’emploi, le logement, l’enfance et l’environnement.Découvrez le film 3D de l’immeublesur http://goo.gl/IuQ9wBNP Paribas Cardif stelde een site gewijdaan de kredietnemersverzekeringenter beschikking van het grote publiek.assurance.bnpparibas.com287_435_CARDIF_FUQ_78453.indd 1 04/04/11 20:00(1) Aanvullende autoverzekering voor diefstal en schade.(2) Bron: intern onderzoek gebaseerd op door de concurrentie gepubliceerde informatie.Bnp pariBas JaarversLag 201059


investment soLutions BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERSBnp pariBasinvestmentpartnersBnp paribas Investment partners (Bnpp Ip) isde vermogensbeheerder van de groep Bnp paribas enbestaat uit een uniek netwerk van 26 gespecialiseerdepartners wereldwijd.Bnpp Ip biedt wereldwijd beleggingsoplossingen aan enomvat drie verschillende groepen beleggingsexpertise:• Veelzijdige beleggingsmogelijkheden: BNP Paribas AssetManagement, de grootste partner, heeft de belangrijksteactivaklassen met beleggingsteams die actief zijn opalle grote markten.• Gespecialiseerde beleggingspartners: specialisten in eenbepaalde activaklasse of domein (vooral alternatievebeleggingsstrategieën en multimanagerfondsen)die opereren als gespecialiseerde structuren.• Verstrekkers van lokale en regionale oplossingen:lokale vermogensbeheerders die werken in een specifiekgeografisch gebied en/of met een bepaald clientèle,vooral op de opkomende markten.Bnp paribas, parijs (Bergère)60


Met een beheerd vermogen van ruim 546 miljard euro (1) (730 miljard dollar) en 3.800 medewerkersin 44 landen, biedt BNPP IP zowel institutionele klanten als distributeurs wereldwijd een volledigewaaier van vermogensbeheerdiensten.BNPP IP is aanwezig in de grootste financiële centra ter wereld, waaronder Hongkong, Londen,New York, Parijs en Tokio. Het is ook sterk aanwezig op een groot aantal opkomende markten– zoals China, Rusland, Brazilië, Indonesië, India en Turkije – met lokale teams die over eenuitstekende kennis van zaken beschikken zodat het zijn aanbod kan aanpassen aan de lokalebehoeften van elke markt. Daarom kan BNPP IP beschouwd worden als zowel een wereldwijdeinvesteerder als een lokale partner.De fusie in 2010 met Fortis Investments had ook een positief effect op de positie van BNPP IPin de rankings. Op basis van het beheerd vermogen op 31 december 2010 is BNPP IP de vijfdegrootste Europese vermogensbeheerder (2) .BNP Paribas Investment Partners combineert de soliditeit, het distributienetwerk ende focus op compliance van het moederbedrijf met de vooruitziendheid, de specialisatieen de ondernemersgeest van gespecialiseerde effectenhuizen.2010 in heT KorT546miljard euro beheerd vermogenNr. 5in Europa3.800medewerkers in 44 landen2010, een jaar in het teken van de integratie van Fortis InvestmentsVoor BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) was 2010 het jaar van de integratiemet Fortis Investments.In januari lanceerden de twee entiteiten hun eerste gezamenlijke productcampagne voorBNP Paribas Wealth Management in Hongkong en Singapore, waarbij ze vlaggenschipfondsenvan beide vermogensbeheerders aanboden.In april vond de juridische fusie plaats en onderging het verenigde nieuwe BNPP IP een rebrandingwaarbij het een heel nieuwe ‘look and feel’ kreeg. Het ratingbureau Fitch Ratings, dat bijzonderpositief was over de manier waarop de fusie tot stand was gekomen, bevestigde zijn ‘M2+ AssetManager’-rating voor BNPP IP. Om de succesvolle fusie officieel te maken, organiseerde het bedrijfopmerkelijke evenementen voor zijn klanten in Parijs, Hongkong en Londen.Om de nieuwe entiteit te promoten, werd BNPP IP eind juni één van de vier hoofdsponsors van hetvermaarde FundForum International in Monaco.In juli organiseerde BNPP IP samen met Erik Orsenna, schrijver, econoom en lid van de AcadémieFrançaise, de eerste van vier conferenties voor institutionele beleggers over MaatschappelijkVerantwoord beleggen (MVB), duurzame ontwikkeling en de gevolgen ervan voor de beleggers.In augustus werd BNP Paribas Clean Energy Partners de 26 ste toegewijde partner van BNPPIP, met een focus op beleggingen in wind-, zonne-, en biomassa-energie en kleinschaligewaterkrachtcentrales die schone energie genereren.In september kondigde BNPP IP een nieuwe bestuurstructuur aan en introduceerde het eenExecutive Committee ter vervanging van zijn Integration Management Committee. De MVB-fondsenvan BNPP IP kregen met het Novethic Label een erkenning voor hun kwaliteit. In diezelfde maandbereikte Antin Infrastructure Partners de ‘final closing’ van zijn beleggingsfonds met vast kapitaalen een looptijd van tien jaar. Er werd een bedrag van 1,1 miljard euro aangetrokken.In oktober lanceerde het bedrijf een drie maanden durende campagne om de merkbekendheidin Nederland te vergroten. De vele media-aandacht moest de Nederlandse retailklanten en hunadviseurs er bewust van maken dat BNPP IP in Nederland marktleider in gemeenschappelijkebeleggingsfondsen is.Als vaste partner van het EDHEC-Risk Institute sponsorde BNPP IP in december de EDHEC RiskInstitutional Days in Monaco en stelde het een gemeenschappelijk witboek over Liability DrivenInvestments voor.(1) Inclusief vermogen onder advies.(2) Interne bron.BNP Paribas, ParijsBnp pariBas JaarversLag 201061


investment soLutions BNP PARIBAS PERSONAL INVESTORSBnp pariBaspersonaLinvestorsGeojit Bnp paribas, new delhiBnp paribas personal Investors wil particuliere klantenonafhankelijk financieel advies geven en hun een bredewaaier van beleggingsproducten aanbieden. het bundeltde krachten van drie spelers:• Cortal Consors, de nummer 1 voor onlinesparen en-makelaardij voor particulieren in Europa (1) , biedt meerdan één miljoen klanten beleggingsadvies op maaten onlinetradingdiensten in Duitsland, Frankrijk enSpanje. Cortal Consors stelt zijn ervaring op het vlakvan financieel advies ter beschikking van zijn klantenvia verscheidene kanalen (internet, telefoon en face toface). Het brede aanbod van onafhankelijke productenen diensten omvat oplossingen voor beleggingen opkorte termijn, instellingen voor collectieve beleggingenin effecten (ICBE’s) en levensverzekeringsproducten.• B*capital is een beleggingsmaatschappij die zichgespecialiseerd heeft in advies op maat metbetrekking tot effecten en afgeleide producten,raadgevend beheer en actief portefeuillebeheer voorvermogende klanten. B*capital biedt zijn klantendirecte toegang tot alle markten, financiële analysesen diensten op het vlak van portefeuilleadviesen -beheer in het kader van een bevoorrechtebegeleiding. B*capital is meerderheidsaandeelhoudervan de beleggingsmaatschappij Portzamparc, diegespecialiseerd is in kleine en middelgrote kapitalisaties.• Geojit BNP Paribas is één van de belangrijkstemakelaars voor particuliere beleggers in India. Geojitbiedt makelaarsdiensten voor aandelen, afgeleideinstrumenten en producten voor financieel sparen(fondsen en levensverzekeringen) via telefoon, interneten een netwerk van meer dan 500 kantoren. GeojitBNP Paribas is ook aanwezig in de Verenigde ArabischeEmiraten, Saoedi-Arabië, Oman, Bahrein en Koeweitwaar het zich vooral richt tot de niet-ingezeteneIndische klanten.(1) Bron: intern onderzoek gebaseerd op door de concurrentie gepubliceerde informatie.62


In Luxemburg en Singapore biedt BNP Paribas Personal Investors diensten en beleggingenvoor internationale klanten en expats.Op 31 december 2010 telde BNP Paribas Personal Investors (1) 1,7 miljoen klanten met een beheerdvermogen van 33 miljard euro, dat verspreid is over 39% beursactiva, 38% spaarproducten of ICBE’sen 23% liquiditeiten. BNP Paribas Personal Investors telt 4.100 medewerkers.BNP Paribas Personal Investors wil zijn leiderspositie niet alleen versterken in Europa,maar ook op de opkomende markten die een sterk spaarpotentieel vertegenwoordigen.Innovatie & ontwikkelingCortal Consors Frankrijk lanceerde www.hopee.frCortal Consors Frankrijk lanceerde www.hopee.fr, het eerste sociale beursnetwerk in Frankrijkdat de prestaties van de beursaanbevelingen van zijn leden noteert.In Duitsland en Frankrijk lanceerde Cortal Consors de eerste tradingapplicatie op iPhone waarmeeje via de gsm kunt beleggen op de beurs en aandelenkoersen in realtime kunt volgen.Geojit BNP Paribas was het eerste lid van de National Stock Exchange (NSE) dat in India tradingin realtime via de gsm voorstelde.In India sloegen Geojit BNP Paribas en de Federal Bank de handen in elkaar om niet-ingezeteneIndiërs een portefeuillebeheersysteem en faciliteiten om op de beurs te beleggen aan te bieden.BNP Paribas Personal Investors Luxemburg lanceerde www.thebankforexpats.com dat een vollediggamma diensten speciaal voor expats aanbiedt.Dankzij de integratie met Fortis kan Cortal Consors Spanje nieuwe diensten voorstellen aan zijncorporate klanten: elektronische orderrouting, liquiditeitsbeheer en clearingagent op de MercadoAlternativo Bursatil.OnderscheidingenCortal Consors Duitsland werd door Börse am Sonntag verkozen tot beste onlinemakelaaren kreeg de Innovatieprijs van bankenversicherungen.de in de categorieën: ‘Beste Mobiele Bank’en ‘Beste Webapplicatie 2.0’.Cortal Consors ontving voor het tweede opeenvolgende jaar de ‘Prix de l’Innovation du Forumde l’Investissement’ voor www.hopee.fr, het eerste sociale beursnetwerk in Frankrijk. In 2009 kreeghet de prijs voor zijn vernieuwende product ‘Online-aankoop van fysiek goud’.De lezers van MoneyWeek, een Frans financieel weekblad, verkozen Cortal Consors Frankrijktot tweede beste onlinemakelaar.Maatschappelijk verantwoord ondernemenIn 2010 werd de site www.investissons-utile.fr gelanceerd die initiatieven voor duurzameontwikkeling van de entiteiten van Personal Investors groepeert en een link wil leggen tussende financiële belegging en het nut ervan.Er werden voor het eerst drie ‘Investir Utile’-programma’s voor nuttig beleggen gelanceerd indrie landen (Duitsland, Frankrijk en Luxemburg) om de klanten ertoe aan te zetten aan voordeligevoorwaarden te beleggen en tegelijkertijd milieuprojecten te financieren.Cortal Consors lanceerde in Duitsland het eerste ‘peer to peer’-krediet dankzij de samenwerkingmet Smava, het eerste onlineplatform voor microkredieten tussen particulieren.Cortal Consors Frankrijk publiceerde zijn 2 de editie van ‘Notation Verte des fonds’ waarin meerdan 400 Europese aandelenfondsen naargelang hun CO 2-uitstoot zijn opgenomen.2010 in heT KorTCortal consorsNr. 1In online sparen en makelaardijin Europa1,7miljoen klantenen 33miljard euro beheerd vermogenvoor BNP Paribas Personal Investors(1) Met Geojit inbegrepen aan 34,33%, uitgezonderd voor het aantal klanten (100%).Bnp pariBas JaarversLag 201063


investment soLutions BNP PARIBAS REAL ESTATEBnp pariBasreaL estatemet zijn 3.300 medewerkers is Bnp paribas Real Estatede nummer 2 in advies over bedrijfsvastgoed (1) in Europaen één van de grootste spelers op de residentiëlevastgoedmarkt in Frankrijk (2) .Bnp paribas Real Estate biedt een uniek aanbod, zoweldoor zijn uitgebreide geografische dekking als door deverscheidenheid van zijn vakgebieden. het richt zich toteen clientèle van bedrijven, beleggers, lagere overheden,promotoren en particulieren.(1) Bron: Property Week, juni 2010.(2) Bron: Classement des Promoteurs (Rangschikking van de vastgoedpromotoren),Innovapresse, september 2010.Bnp paribas Real Estate, Frankfurt64


iNTerNaTioNaal NeTWerKOp het vlak van bedrijfsvastgoed kan BNP Paribas Real Estate zijn klanten begeleiden in 30 landen:- waarvan 15 via zijn directe vestigingen:• In Europa: Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Jersey, Luxemburg,Polen, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Roemenië.• In India en de Golfregio.- en 15 andere landen via zijn ‘allianties’ met lokale partners.In de sector van het residentieel vastgoed is BNP Paribas Real Estate voornamelijk actief in Frankrijk.Een positief 2010 voor alle vakgebieden2010 was een jaar van herstel, ook al verliep dat eerder langzaam op de vastgoedmarkten.− Wat het residentieel vastgoed betreft, was het een uitzonderlijk jaar: het beste sindsvier jaar. Door zijn uitstekende commerciële dynamiek kon BNP Paribas Real Estate zijnbouwwerkzaamheden met 75% uitbreiden en 3.200 kavels op de markt brengen. Hetjaar 2010 werd ook gekenmerkt door de lancering van de exploitatie van de eerste twee‘Hipark’-verblijven voor zakenmensen in Grenoble en Nice.− Bij de bedrijfsvastgoedpromotie viel in 2010 vooral de dynamiek van de commerciëlereserveringen op, met meer dan 100.000m 2 kantoren die vooraf verkocht of verhuurdwaren, of een omzet van bijna 500 miljoen euro, waaronder de verkoop van het nieuwehoofdkantoor van BNP Paribas Real Estate in Issy-les-Moulineaux en die van driegebouwen van de zogenaamde ‘Zone d’aménagement concerté’ (ZAC) Claude Bernard(in het 19 de arrondissement van Parijs). Verder stelde BNP Paribas Real Estate zijn lijstvan projecten opnieuw samen waardoor er vanaf 2011 ruim 200.000m 2 op de markt kanworden gebracht, waaronder 35.000m 2 in Milaan.− De adviesactiviteiten (Transacties, Consultancy, Waardebepaling) gingen er ook op vooruitdankzij de heropleving van de markten in Frankrijk en Duitsland. Bij de grote transacties moetenwe zeker de verkoop van het SONY-gebouw in Berlijn vermelden (150.000m 2 ) en de verkoopvan de Triangulo Princesa in Madrid (twee hotels van 4 & 5 sterren, kantoren, handelszaken...).− Wat het vastgoedbeheer betreft, breidde de beheerde bedrijfsvastgoedportefeuille uitmet bijna 1 miljoen m 2 , dankzij nieuwe mandaten en de overname van drie bedrijvenin Oost-Europa (Polen, Hongarije en Tsjechië).− Qua beleggingsbeheer steeg de waarde van het beheerd vermogen met bijna 2 miljardeuro dankzij de integratie van de activa die door Fortis werden beheerd, de stijging vande beheerde fondsen, en de oprichting van nieuwe vehikels waaronder drie nieuwefondsen in Italië en twee nieuwe ‘Next Estate’-fondsen die door BNP Paribas REIS werdengelanceerd en de volgende vier jaar 1 miljard euro activa zullen beheren.Een vastgoedaanbod via zesaanvullende vakgebiedenVastgoedpromotie• 50.000m 2 bedrijfsvastgoed en 3.200 woningenwerden in 2010 op stapel gezet.• Een van de grootste vastgoedpromotorenin Frankrijk (1) .Transacties• Bedrijfsvastgoed: in 2010 werd ongeveer7,7 miljoen m 2 aan bedrijfsvastgoed (kantoren,bedrijfsgebouwen, handelspanden…) geplaatst;nummer 1 in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (2) .• Residentieel vastgoed: in 2010 werden meerdan 3.950 nieuwe woningen op de markt gebracht.Consultancy• Advies aan de klanten over de uitwerking vanhun vastgoedprojecten en de optimaliseringvan hun vastgoedpatrimonium.Waardebepaling• In 2010 vonden er 84.000 taxatiesvan allerhande vastgoed (kantoren,handelspanden, hotels, opslagruimten,gronden...) plaats. Nummer 1 in Frankrijk (2) .Vastgoedbeheer• Bedrijfsvastgoed: 30 miljoen m2 in beheer;nummer 1 in Frankrijk, België en Luxemburg (2) .• Residentieel vastgoed: ruim 6.000 kavelsin beheer binnen het segment studentenflatsen verblijven voor zakenmensen.Beleggingsbeheer• Bijna 11 miljard euro aan vastgoedactiva in beheerin Frankrijk, Italië, Luxemburg, het VerenigdKoninkrijk en België. Een van de belangrijkstebeheerders van burgerlijke vennootschappenvoor onroerende beleggingen in Frankrijk (2) .BNP Paribas Real Estate heeft zijn maatschappelijk engagement in 2010 voortgezet en verderuitgewerkt:• Verbintenissen voor duurzame ontwikkeling, meer bepaald in het vakgebiedVastgoedpromotie (gebouwen met de labels ‘Haute Qualité Environnementale’, ‘Habitat etEnvironnement’, ‘Bâtiment Basse Consommation’…) en in het vakgebied Vastgoedbeheer.• Verbintenissen op architectuurgebied (3 de editie van de ‘Prix BNP Paribas Real Estate desEspoirs de l’Architecture’…).BNP Paribas Real Estate behaalde in 2010 de ‘Grand Prix du SIMI’ (Salon voor Bedrijfsvastgoed)voor de renovatie van de Grands Moulins de Pantin.(1) Bron: Classement des Promoteurs (Rangschikking van de vastgoedpromotoren), Innovapresse, september 2010.(2) Interne bron.BNP Paribas, ParijsBnp pariBas JaarversLag 201065


investment soLutions BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESBnp pariBasseCuritiesserviCesBnp paribas Securities Services behoort tot deinternationale top 5 van effectendienstverleners (1) .het aantal activa in bewaring steeg in 2010met 12,9% ten opzichte van 2009, tot 4.641 miljard euro.het aantal beheerde activa nam met 5,8% toetot 771 miljard euro en het aantal fondsen steeg met0,7% tot 6.329. het aantal verwerkte transacties daaldemet 5,1% tot 47 miljoen door een sterke daling vande activiteit op de financiële markten.(1) Bron: Cijfers van BNP Paribas Securities Services op 31 december 2010 voor de activain bewaring; tabellen van globalcustody.net voor de activa in bewaring bij de concurrentie,op 2 februari 2011.Bnp paribas,parijs (Grands moulins de pantin)66


BNP Paribas Securities Services stelt aan alle spelers van de beleggingscyclus – sell-side,buy-side en emittenten – geïntegreerde oplossingen voor.• Voor zakenbanken, brokers-dealers, banken en marktinfrastructuren worden oplossingenop maat uitgewerkt voor uitvoerende diensten, clearing van afgeleide producten, lokale englobale clearing, vereffening/levering en wereldwijde bewaring van alle onshore en offshoreactivaklassen. BNP Paribas Securities Services biedt ook oplossingen voor de uitbesteding vanmiddle- en backofficeactiviteiten;• Institutionele beleggers (vermogensbeheerders, alternatieve fondsen, staatsfondsen,verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, distributeurs en promotors van fondsen)hebben toegang tot een waaier van diensten, zoals wereldwijde bewaring, depositobank- entrusteediensten, transferagentservices en ondersteuning bij de fondsendistributie, fondsenbeheeren uitbesteding van het middleoffice, beleggingsrapportering en prestatie- en risicometing;• Emittenten (originators, arrangers en corporates) hebben toegang tot een brede waaier vancorporate trustoplossingen: diensten op het vlak van securitisatie en gestructureerde financiering,incassobureauservices, emittentenadvies, aandelenoptie- en personeelsaandelenplannen, dienstenvoor aandeelhouders en beheer van de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders.• Voor alle types van klanten wordt voorzien in markt- en financieringsdiensten. Het gaat hier omlening en ontlening van effecten, valutahandel, krediet- en onderpandbeheer en cashfinanciering.Verscheidene prijzenBNP Paribas Securities Services wonverscheidene uitmuntendheidsprijzen vanThe Asset (Asia), Global Finance, Global Investor,Global Custodian, International Custody & FundsAdministration (ICFA) en Systems in the City.2010 in heT KorT32 lANdeNeN Alle coNtiNeNteNBNP Paribas Securities Services versterkt zijn positie in 2010BNP Paribas Securities Services zette zijn bedrijfsstrategie in 2010 voort door zijn positie in Europate versterken. Het breidde eveneens zijn wereldwijde aanwezigheid uit, vooral in Azië, maar ookin Amerika, en is nu lokaal aanwezig in 32 landen op zes continenten waar het beschikt over eenwereldwijd netwerk voor effectenbewaring dat ruim 100 markten, waarvan 30 eigen locaties,bedient. Het is een van de meest uitgebreide netwerken in de sector.Na de integratie van BGL BNP Paribas Securities Services werd het bedrijf in Luxemburg de grootstespeler voor fondsenbeheerdiensten (volgens het aantal fondsen). Bovendien verwierf BNP ParibasSecurities Services de depositobankdiensten van Banca Popolare di Milano waardoor het de tweedegrootste dienstverlener op de Italiaanse effectenmarkt is geworden.Om de wereldwijde ambities van de klanten te bevorderen, richtte BNP Paribas Securities Serviceszijn expansie vooral op sterke groeilanden en daarom opende het nieuwe kantoren in São Paoloen Peking. In China biedt het institutionele beleggers en staatsfondsen een brede waaier vanoplossingen om hun wereldwijde beleggingen te ondersteunen. BNP Paribas Securities Services wastrouwens één van de eerste dienstverleners die vereffenings- en bewaringsdiensten aanbood voor inrenminbi uitgedrukte obligaties in Hongkong, en kon in september de eerste overeenkomsten sluiten.BNP Paribas Securities Services consolideerde zijn positie op het vlak van corporate trust metde overname van Arlis, de dochteronderneming van Lagardère. Arlis levert gespecialiseerdeeffectenregisterdiensten en aanverwante services aan al dan niet beursgenoteerde bedrijven.Als antwoord op de uitdagingen van de toenemende globalisering van bedrijven werd het bedrijfleider met Planetshares®, een nieuwe webtool die Human Resources-afdelingen een oplossing biedtvoor de mobiliteitstracering van hun medewerkers rekening houdend met de fiscale regimes,om zo de aandelenplannen voor personeelsleden op een doeltreffende manier te kunnen beheren.Om op een positieve manier te kunnen bijdragen tot de samenleving en het milieu steundeBNP Paribas Securities Services een brede waaier van projecten in Europa, Amerika en India.Het bedrijf voerde een nieuw beleid in dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beter wilintegreren in de bedrijfscultuur en businessactiviteiten.BNP Paribas, ParijsBnp pariBas JaarversLag 201067


investment soLutions BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENTBnp pariBasweaLthmanagementBNP Paribas Wealth Management omvat alle activiteitenvan Private Banking binnen BNP Paribas. De globalebenadering van de klantenrelatie biedt de klant niet alleenzekerheid, maar laat hem ook profiteren van de capaciteitvan BNP Paribas Wealth Management om vernieuwendeen geavanceerde producten en diensten voor te stellen.BNP Paribas Wealth Management biedt producten endiensten met een sterke meerwaarde, die precies afgestemdzijn op de verwachtingen van de veeleisende klanten.Het aanbod omvat:• diensten op het vlak van vermogensstructurering: meerbepaald vermogensplanning, advies over het houderschapvan activa;• financiële diensten: meer bepaald advies over detoekenning van activa, de keuze van beleggingsproducten,effecten, discretionair beheer;• advies door deskundigen op specifieke gebieden zoalskunst, vastgoed of liefdadigheid.Bnp paribas, Frankfurt68


Binnen een context waarin heel wat nieuwe reglementeringen tot stand kwamen, wordt deactiviteit nu georganiseerd in 4 geografische zones: de thuismarkten (behalve Luxemburg),Luxemburg, Europa-Internationaal, (met inbegrip van het Midden-Oosten en Latijns-Amerika)en Azië-Pacific. De nieuwe organisatie beantwoordt aan de volgende doelstellingen:• de ontwikkeling van de privatebankingactiviteiten begeleiden in die landen waar de groepal retailklanten heeft;• de posities innemen of verstevigen via een nauwe samenwerking met Corporate& Investment Banking en via partnerships of overnames;• de transversale samenwerking tussen de zones en de supportfuncties verbeteren.Deze vier zones steunen op de deskundigheid van de transversale teams van het metier,zowel qua beleggingen en portefeuillebeheer, als qua diversificatie. Om deze diensten aan tebieden kan Wealth Management een beroep doen op de andere businessunits van de groep(Investment Partners, Securities Services, Verzekeringen, Corporate Finance, Fixed Income,Equity Derivatives) en op een selectie van externe leveranciers van producten en diensten.Om ook de grootste internationale vermogens (‘Ultra High Net Worth Individuals’) verderte kunnen blijven aantrekken en adviseren, laat BNP Paribas Wealth Management zichbijstaan door een Key Client Group team, dat belast is met de wereldwijde bediening vandit segment. Met een beheerd vermogen van circa 255 miljard euro in 2010 en meer dan6.100 professionals in bijna 30 landen staat BNP Paribas Wealth Management zesde op dewereldranglijst en tweede in de West-Europese rangschikking voor Private Banking (1) .In Frankrijk is het nummer 1 met een beheerd vermogen van 69 miljard euro.2010, een jaar van groeiEen verbeterde zichtbaarheid en rentabiliteitDe vermogensbeheermarkt staat voor grote uitdagingen: de ontwikkelingsperspectievenzijn belangrijk voor de volgende jaren en de invoering van nieuwe reglementeringen leidtnoodgedwongen tot een aanpassing. BNP Paribas Wealth Management wist zijn modelsnel aan te passen en daarbij zijn strategische koers te bepalen:• oprichting van een verenigde Governance om de transversale samenwerking tussende geografische zones en de supportfuncties te benadrukken;• afronding van de overdracht van de activiteiten in Panama en op de Bahama’s aan RBC;• focus op de internationale markten/sites met een kritieke omvang en aantrekkelijkegroeimogelijkheden;• voortzetting van het beleid gericht op een strikte beheersing van risico’s, kosten en eigen vermogen.Succes van de integratie van Fortis-BGL• Geslaagde integratie van alle Wealth Management-teams van BNP Paribas en Fortis-BGLin de loop van 2010.• Een duidelijk sterkere aanwezigheid en een uitgebreider aanbod op de Europese thuismarkten(Frankrijk, België, Italië, Luxemburg) en in de grote, internationale financiële centra(Zwitserland, Azië en Londen), en meer bepaald:- de geleidelijke invoering van het geïntegreerde Wealth Management-model voor RetailBanking in België, dat bij de klanten al heel wat succes heeft;- de versterkte dynamiek van de platforms in Azië, zowel in Singapore als in Hongkong.BNP Paribas, RomeOntwikkeling van producten en diensten• Productinnovatie en versterking van hetvastgoedaanbod, de maatschappelijkverantwoorde en filantropische beleggingenen het vermogensrechtelijk aanbod;• Versteviging van het toezicht op productrisico’s;• Sterke transactie-activiteit vooral voor aandelenen gestructureerde producten.• Behoud van de penetratiegraad van hetdiscretionair beheer in de globale uitstaandebedragen door innovatie om zich aan te passenaan de klantenbehoeften.• Ontwikkeling en ontplooiing van een nieuweinternetsite voor de klanten in Zwitserland(pilotsite).Ontwikkeling van de klantenbasisen de markten• Aanpassing van de commerciële organisatie om:- de klanten de beste knowhow te bieden doorversterkte synergieën en samenwerkingen metalle businessunits van de groep;- de ontwikkeling te versnellen op de doelmarkten –zowel de Europese thuismarkten als de opkomendemarkten – door gestructureerde benaderingswijzente ontwikkelen voor de verschillende territoria;- oplossingen op maat te leveren voor de meestvermogende en veeleisende klanten door devorming van gespecialiseerde en toegewijde teams.(1) Bron: klassement Euromoney 2010.Bnp pariBas JaarversLag 201069


Corporate Finance • 72Corporate and Transaction Banking Europe • 74Fixed Income • 75Global Equities & Commodity Derivatives • 77Structured Finance • 79Corporate& investmentBankingBNP Paribas Corporate and Investment Banking (CIB)kende in 2010 een positieve evolutie: dankzij zijnlangetermijnstrategie gebaseerd op een evenwichtigen klantgericht businessmodel drong het doortot de eredivisie van de sector. Het is klaar omde kansen te grijpen die zich in de toekomst binnende business en op de markten zullen aandienen.Bnp paribas, São pauloIn Europa, waar CIB nu al toonaangevend is in veel van zijn activiteiten,werkt het aan de uitbreiding van zijn marktaandeelin Investment Banking om tot de top 5 van Europese investeringsbankente kunnen behoren. Om dit te realiseren, zal CIB zich concentrerenop een select aantal klanten aan wie CIB als investeringsbankeen meerwaarde kan bieden. CIB zal ook zijn activiteit CorporateFinance in Europa opwaarderen en met Exane BNP Paribas simultaanen parallel hiermee een upgrade van zijn ‘cash equity’-platform(platform voor liquide portefeuille-activa) doorvoeren. BNP Paribasheeft ook de ambitie om ‘dé bank voor ondernemingen in Europa’te worden met het ‘One Bank for Corporates in Europe’-initiatiefdankzij zowel het meest uitgebreide productgamma als hetgrootste geïntegreerde netwerk in Europa voor corporate klanten.In samenwerking met Retail Banking neemt BNP Paribas CIB actiefdeel aan dit initiatief. De groeiplannen van CIB in de rest van dewereld zitten goed op schema. In Noord-Amerika gebruikt CIB zijnzeer rendabele activiteiten als hefboom voor de versterking vanzijn klantenfranchise en distributiecapaciteit naar institutioneleinvesteerders. CIB heeft ook ambitieuze plannen in Latijns-Amerika,het Midden-Oosten en Afrika. De ambitieuze ontwikkelingsplannenvan CIB in Azië staan nu op punt en hebben tot doel om in de regiode Europese investeringsbank bij voorkeur te worden.Met zijn succes in 2010 toont CIB dat het in staat is zowel voorzichzelf als voor zijn klanten complexe uitdagingen te overwinnen.Hoewel bezorgdheid over de Bazel III-hervormingen op het vlak vanregelgeving, over liquiditeit en volatiliteit van de markt tijdens hetjaar zwaar doorwogen, wendde CIB zijn capaciteiten in het beherenvan complexiteit en verandering aan om zijn eigen groei en die vanzijn klanten te bestendigen. Daarbij verloor CIB nooit het belang vanhet succes van zijn klanten uit het oog. CIB reikt hun de financiëleoplossingen aan die ze nodig hebben om de toekomst met vertrouwentegemoet te zien.70


Bnp paribas, new yorkBnp pariBas JaarversLag 201071


Corporate & investment Banking CORPORATE FINANCECorporate FinanCeBNP Paribas, São PauloGrensoverschrijdende groei bevorderenNa een sterke daling van de marktvolumes in Mergers & Acquisitions (fusies en overnames)in 2009, hielden de bedrijven zich in Europa op de achtergrond tijdens de eerste helft van 2010.Maar na een periode van herstructureringen, snoeien in kosten en kapitaaluitgaven begonnensommige bedrijven te zoeken naar doorgroeimogelijkheden, gedreven door kostensynergieënof door hun zoektocht naar expansie in andere gebieden. Daarvoor hadden bedrijven noodaan een toegewijde bankier die hen kon begeleiden bij hun groeiambities.BNP Paribas begeleidde zijn klanten bij verschillende belangrijke deals door hun eenalomvattende oplossing aan te bieden waaronder financiering (door de financieringscapaciteitenvoor corporate acquisities van de bank) en advies waardoor ze belangrijke groeimogelijkhedenkonden benutten:In Europa:• Adviseur van GDF Suez bij de overname van International Power;• Adviseur van Sanofi/Aventis bij het aangekondigde en ingediende tenderbod van Genzymeen Mandated Lead Arranger (MLA)/Bookrunner van de kredietfaciliteit van 15 miljard dollar;• Adviseur van EDF bij de verkoop van zijn distributienetwerk in het Verenigd Koninkrijk;• Adviseur van ACCOR bij de opsplitsing in Edenred en MLA/bookrunner van het termijnkredietvan 900 miljoen euro;• Adviseur van Vivendi bij de overname van GVT.Azië was geen uitzondering. Bedrijven gingen op zoek naar grensoverschrijdendegroeimogelijkheden en een financiële partner die hen kon begeleiden over de hele wereld. Zospeelde BNP Paribas bijvoorbeeld een sleutelrol in de verkoop van de Afrikaanse tak van Zain,de gsm-operator uit Koeweit, aan de Indische groep Bharti Airtel (deal van 10,7 miljard dollar).Deze verkoop steunde op drie pijlers: advies aan Zain bij de verkoop, financieringsverstrekkervoor de overnemer, Bharti Airtel, door een MLA-rol voor het termijnkrediet in vreemde valuta terwaarde van 7,5 miljard dollar en ten slotte Facility & Cash Management Bank voor de afrondingvan deze transactie, gemandateerd door beide partijen.BNP Paribas begeleidde ook twee andere Aziatische klanten die groeimogelijkheden zochtenin het buitenland.• Adviseur voor het Chinese WISCO bij de deal met MMX, de Braziliaanse producent van ijzerertsen ruwijzer;• Adviseur voor het Chinese overheidsbedrijf CRCC (1) en de Tongling Group bij het tenderbodvan 680 miljoen Canadese dollar op Coriente Resources, dat aan de TSX/NYSE genoteerd is.BNP Paribas,Hongkong(1) China Railway Construction Corporation, een Chinees staatsbedrijf.72


BNP Paribasbegeleidde zijn klanten bijverschillende belangrijkedeals in 2010.BNP Paribas, BahreinWat Equity Capital Markets betreft, vormden de omstandigheden om kapitaal bijeen te brengeneen heuse uitdaging voor de Europese klanten in 2010 (volatiele markten, laagste secundairevolumes sinds 2003 die vooral een invloed hadden op de markt van de beursintroducties). Door zijninnovatieve capaciteiten en het vermogen om ook in moeilijke omstandigheden grote transactiestot een goed einde te brengen, slaagde BNP Paribas erin velen onder hen te helpen bij het aanborenvan de aandelenmarkt, hetzij door aandelen, hetzij door aan aandelen verbonden obligaties.Enkele voorbeelden: een claimemissie van converteerbare obligaties van Banco Popolarevan 1 miljard euro, een omwisselbare obligatie van Artemis/PPR van 690 miljoen euro,een converteerbare obligatie van Steinhoff van 390 miljoen euro (eerste bookrunnersrolvoor een converteerbare obligatie voor BNP Paribas in Zuid-Afrika), een omwisselbare obligatievan Parpublica / Galp van 886 miljoen euro (eerste bookrunnersrol voor een converteerbareobligatie voor BNP Paribas in Portugal), Tullow Oil Accelerated Book Building (Verenigd Koninkrijk)van 925 miljoen Brits pond, een claimemissie van Norsk Hydro van 10 miljard Noorse kroon,een claimemissie van 1,2 miljard euro van Michelin en een claimemissie van 1,1 miljard eurovan Continental.In Azië hielp BNP Paribas klanten voordeel te halen uit de heropleving op de aandelenmarkten(+40%) door hen bij te staan bij hun beursintroducties – Huiyin Household Appliances, ChaoweiPower, Shirble Department Store op de markt van Hongkong, en Mewah op de markt vanSingapore – of in hun claimemissies, optredend als Bookrunner voor de tranche van H-aandelenvan de claimemissie van Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), één van de tweeinternationale banken in deze rol. Daaruit blijkt duidelijk het groeiende privilege van BNP Paribasom Aziatische klanten te bedienen.Bnp pariBas JaarversLag 201073


Corporate & investment Banking CORPORATE AND TRANSACTION BANKING EUROPECorporate and transaCtionBanking europeEen uniek netwerk van specialistenDe oprichting van CTBE brengt verschillende belangrijke voordelen mee voor de huidige ennieuwe bedrijfsklanten van BNP Paribas, waar ze zich ook bevinden. Om te beginnen breidtCTBE zijn productaanbod uit met flowbankingdiensten in 18 Europese landen en dat is iets waarde bedrijfsklanten van BNP Paribas zeker voordeel uit zullen kunnen halen. Bovendien zullende bedrijven een beroep kunnen blijven doen op hun toegewijde Relationship Managers,of ze nu deel uitmaken van het CTBE-netwerk of niet. Uiteindelijk zijn deze relatiebeheerders erom de bedrijfsklanten door de doolhof van wetgevingen in elk van deze 18 landen te loodsen.De bedrijven staan eigenlijk centraal in een doeltreffend en homogeen systeem dat uitgewerkt werdom hun belangen te verdedigen. Elk land is zichzelf in het centrum van het BNP Paribas-netwerk envoorziet in een toegangskanaal voor topproducten en -diensten voor alle bedrijfsklanten.Klanten halen al voordeel uit dit unieke netwerk van specialisten die hen helpen bij het beherenvan hun complexe grensoverschrijdende business. Zo leende CTBE bijvoorbeeld zijn expertise omeen ‘trade guarantee solution’ te vinden voor een wereldwijd geïntegreerd technologiebedrijf datgevestigd is in Europa en een project opstart in de Golf. Een van de grootste kleinhandelaars terwereld uit de modewereld deed een beroep op CTBE voor handelsfaciliteiten en documentairekredieten om zijn zaken te beheren. Dankzij het CTBE-netwerk kon een Europese groep, eenleider in de voedingsindustrie, zijn thesaurie efficiënter vereenvoudigen en controleren op zesbelangrijke markten op het continent.Om zijn klanten te bedienen waar ze ook gaan, bleef CTBE zijn geografische dekking uitbreiden.In 2010 werden er twee nieuwe Business Centres geopend in Amsterdam en Rotterdam en in 2011zijn er nog twee gepland in Utrecht en Eindhoven.BNP Paribas, Londen74


Fixed inComeDe klanten door de schulden- en valutacrisis loodsenIn 2010 was er onzekerheid troef over de perifere overheidsschuldencrisis in verschillendeEuropese landen en dat kenmerkte ook de volatiliteit op de wereldwijde Fixed Incomemarkten.Voor de klanten vormden de omstandigheden een uitdaging en ze wendden zichdan ook tot BNP Paribas om tussen de klippen door te zeilen. Fixed Income verstevigde zijnreputatie wereldwijd als verstrekker van uitstekende oplossingen voor emittenten, beleggersen Liability Managers dankzij zijn steeds sterker wordende kerncapaciteiten op de wereldwijdenieuwe emissiemarkt: in dit klimaat loodste BNP Paribas in 2010 een waaier van klanten naarde markt. Daarbij behield de bank haar eerste plaats als bookrunner qua marktaandeel van alleeuro-obligaties terwijl de bank voor gewaarborgde obligaties naar de eerste plaats schootin de ranking van Thomson Reuters, in vergelijking met de achtste plaats het jaar voordien.Gedurende het hele jaar betraden een aantal prominente niet-Europese emittenten de euromarkt– zowel overheden als bedrijven – en speelde BNP Paribas een doorslaggevende rol bij hunsucces. Denk maar aan de eerste Canadese eurotransactie, de terugkeer van Mexico naarde euromarkt na een afwezigheid van vijf jaar, de eerste eurotransactie van het Braziliaansemijnbouwconcern Vale – de eerste Braziliaanse emittent die deze markt aanboorde sinds 2006.Andere emittenten keken naar de USD-markt en ook hier speelde BNP Paribas in 2010 opnieuween sleutelrol door Amerikaanse high profile bedrijfsemittenten zoals Kraft Foods, Oracle,Dow Chemical en PepsiCo te helpen bij het succesvol op de markt brengen van hun transactiesdie in de miljarden dollars liepen. Emittenten uit het Midden-Oosten bleven actief met eendebuut van 1,5 miljard dollar van Qatar National Bank (de grootste obligatie ooit van eenbank uit het Midden-Oosten), een eerste 144A van het Koninkrijk Bahrein (1) en de uitgifte van1,2 miljard dollar van de Republiek Libanon. In Latijns-Amerika mandateerde het ChileenseENAP BNP Paribas voor de tweede keer voor zijn uitgifte van 500 miljoen dollar, terwijl hetBraziliaanse Telemar Norte Leste een 144A/RegS-uitgifte van 1 miljard dollar op de marktbracht samen met een oefening in Liability Management.BNP Paribas, Hongkong(1) Onder artikel 144A van de US Securities and Exchange Act zijn emittenten niet verplicht om een emissie volledig te registrerenbij de SEC. Hierdoor kunnen zij aan institutionele beleggers in de VS die daarvan op de hoogte zijn, effecten aanbieden of verkopenzonder bij de SEC een gedetailleerde informatienota te hebben ingediend.Bnp pariBas JaarversLag 201075


Corporate & investment Banking FIXED INCOMEDichter bij huis was de obligatietransactie van 3,2 miljard euro van Merck KGaA, bestaande uit drietranches, de grootste obligatie uitgedrukt in euro die in 2010 aangeboden werd door een bedrijf.Deze transactie had tot doel de overname van Milipore te herfinancieren. BNP Paribas ontwikkeldeals Global Coordinator en Joint Bookrunner een pakket oplossingen via een goedgeplandestrategische coördinatie van andere teams binnen Fixed Income en daarbuiten, waaronder zowelacquisitiefinanciering, ratingadvies en hedging als de uitgifte van de obligatie zelf.Elders zochten klanten naar een financiële partner die hen een hele reeks uitdagingen konhelpen aannemen en hielp BNP Paribas hen hun grenzen te verleggen op het gebied vansleutelproducten. In Liability Management zochten bedrijven zoals Air Liquide, PSA PeugeotCitroën en EDF naar manieren om hun kapitaalstructuren te optimaliseren, terwijl hybridebedrijfskapitaal een heropleving van de activiteiten kende en de bank emittenten eninvesteerders bijstond om voordeel te halen uit nieuwe ratingsystemen. Dankzij nieuwerichtlijnen zoals Solvency II en Bazel III namen klanten hun toevlucht tot Fixed Income op zoeknaar gestructureerde oplossingen, waaronder hedgingoplossingen die voldoen aan de IFRS.BNP Paribas, New YorkDe aanhoudende onzekerheid en het onderzoek van de toezichthouders verminderden decapaciteiten van BNP Paribas om de belangen van zijn klanten te behartigen op de krediet-,rentevoet- en valutamarkten niet in 2010. De activiteit Fixed Income van de bank bleef zijnwereldwijde profiel uitbreiden en vernieuwende capaciteiten tonen in het voordeel van deklanten, ongeacht de marktvolatiliteit. Fixed Income kreeg daarvoor erkenning van de hele sector:het won onder meer de prijs voor het beste Europese ‘FX House’ en ‘Interest Rates House’ van hetmagazine Structured Products en volgens The Banker was het ‘Most Innovative in FX’.BNP Paribas, Shanghai76


gLoBaL equities & Commodity derivativesKlanten helpen om de uitdagingen van de markt aan te nemenIndividuele en institutionele beleggers, retailnetwerken en bedrijven werden in 2010 geconfronteerdmet heel wat uitdagingen en de businessunit Global Equities & Commodity Derivatives (GECD)van BNP Paribas CIB kon hun de gepaste oplossingen aanbieden om hun doel te bereiken.Individuele beleggers vroegen steeds meer naar eenvoudige producten met kapitaalgarantieen als antwoord bood GECD hun eenvoudige gestructureerde producten aan via de retail- enverzekeringsnetwerken. De marktturbulentie baarde deze beleggers natuurlijk heel wat zorgen.Daarom ontwikkelde GECD een nieuwe generatie dynamische producten met regelbare blootstellingaan de markt die zich aanpassen aan plotse koersschommelingen. Zo werd bijvoorbeeld voor eenaantal producten een vernieuwend mechanisme gebruikt met een dagelijkse volatiliteitscontrole.Deze producten kenden veel succes, vooral in Europa. Naast hun bezorgdheid over marktvolatiliteitwaren klanten ook gevoelig voor het risico van potentiële wanbetalers bij de emittenten vangestructureerde producten. Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelde GECD vernieuwendeoplossingen waardoor de belegger kon kiezen aan welke tegenpartij hij blootgesteld wilde worden.BNP Paribas, FrankfurtInstitutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en hedgefondsenkregen in 2010 te maken met verschillende uitdagingen. Eerst en vooral kregen deverzekeringsmaatschappijen te kampen met een nieuw regulerend klimaat. Door de Solvency IIrichtlijndie toepasbaar is vanaf 2010 en kapitaalvereisten oplegt, wordt het bezit van aandelenminder strategisch voor verzekeringsmaatschappijen. GECD biedt verzekeringsmaatschappijeneen waaier van aandelenoplossingen, met waarborgen die beantwoorden aan de vereistenvan Solvency II. Hedgefondsen zagen hun zaken ook evolueren. Om hun groei te verzekeren,vertrouwden de hedgefondsen in 2010 op de Prime Brokerage-teams om hen in contact te brengenmet kwaliteitsbeleggers. In mei 2010, toen de volatiliteit het grootst was, konden de – vooralAziatische - institutionele klanten de volatiliteitsmechanismen die GECD had ontworpen,enorm appreciëren.Bnp pariBas JaarversLag 201077


Corporate & investment Banking GLOBAL EqUITIES & COMMODITy DERIVATIVESOok corporate klanten behoorden tot de prioriteiten van GECD in 2010. GECD speelde eensleutelrol in het beantwoorden van hun financieringsbehoeften met emissies van converteerbareobligaties en was daardoor voor het tweede opeenvolgende jaar ‘Number 1 Arrangerof Convertible Bonds in Europe’ (Dealogic). Klanten uit de energiesector verwelkomdende risicohedgingexpertise van GECD. Dat bleek uit de toekenning van de ‘Award for Excellencein the Energy Markets’ van Commodities Now. Diezelfde klanten wilden hun transactieszo transparant mogelijk afronden en GECD zorgde dus voor de clearingdiensten: zo werdde transparantie geoptimaliseerd en de risico’s geminimaliseerd.Wetende dat beleggers eerst en vooral de producten waarin ze beleggen willen begrijpen enbeheren, bood GECD zijn klanten gedurende het jaar educatieve seminars en conferenties aan.BNP Paribas, São PauloBNP Paribas, New York78


struCtured FinanCeBNP Paribas,ShanghaiEen toonaangevende wereldwijde verstrekker van financieringsoplossingenTerwijl de kredietmarkt heropleefde in 2010, hadden klanten meer dan ooit nood aan eenbetrouwbare financiële partner die hun remmingen en hun marktsituatie begreep en die hun dejuiste financieringsoplossingen kon verstrekken voor hun ontwikkeling, beleggingen, acquisities,exportproducten, projecten, cashmanagement en tradingbehoeften in allerhande sectoren zoalsenergie & grondstoffen, transport, media & telecom en vastgoed. Met dit sterke engagementvoor zijn klanten droeg Structured Finance (SF) bij tot de financiering van de wereldeconomie.Ondanks het feit dat het klimaat nogal volatiel was, de banken minder als kredietverlenersoptraden en de concurrentie opleefde, bleef SF zijn klanten toch financieringsoplossingenbieden die aangepast waren aan hun steeds wisselende behoeften, van effecten tot nieuwefinancieringsbronnen. De onderstaande transacties illustreren hoe SF zijn klanten hunuitdagingen voor 2010 hielp bereiken:• Virgin Media (1,925 miljard GBP): Senior Secured Financing samen met de uitgiftevan Senior Secured Notes om de kapitaalstructuur van het bedrijf te herdefiniëren.Deze twee producten waren een benchmark om een complementair duo schuldproductenop de Europese markt in te stellen.• Merck (6,99 miljard USD): Financiering van de overname van Milipore Corp,via een ‘bridge-to-bond’- kredietfaciliteit en 2 termijnkredieten. Merck gaf een obligatieuit om het overbruggingskrediet op korte termijn snel uit het schuldenpakket te halen.SF-klanten moesten afrekenen met verschillende uitdagingen afhankelijk van hun locatieen globalisatieniveau.Door de economische vertraging in Europa en de Golf zochten klanten omwille vanbijkomende beperkingen naar ontwikkelingsmogelijkheden. SF hielp hen door verschillendeproductoplossingen te leveren:• Sunrise Communications (3,3 miljard CHF): M&A Advisor voor CVC Capital Partners,Coordinator en Bookrunner voor de financiering van obligaties en leningen om CVCte steunen bij de overname van Sunrise van TDC. Grootste schuldfinanciering vooreen Europese bedrijfsovername in de laatste twee jaar.BNP Paribas, São PauloBnp pariBas JaarversLag 201079


Corporate & investment Banking STRUCTURED FINANCEBNP Paribas, Londen• BASF (3,1 miljard EUR): Financiering van de overbruggingsfaciliteit, ratingadvies, advies overde herstructurering van de schuld van Cognis en ook een M&A-mandaat van BASF en Bookrunnervoor de kredietfaciliteit.• Exeltium (2 miljard EUR): Mandated Lead Arranger (MLA, gemachtigde leidende bank),Bookrunner, Hedging & Account Bank om elektriciteit voor het stroomnet te garanderen voorenergieverslindende Franse bedrijven die elektriciteit willen aankopen tegen een competitieveen stabiele prijs.• MASP (Ma’aden Aluminium Smelter Project, 8 miljard USD): Advisor voor Alcoa voor definanciering van fase 1 van zijn joint venture voor bauxiet/aluminiumoxide/aluminiummet Ma’aden in Saoedi-Arabië en MLA van de aluminiumsmelterij.In Azië zochten bedrijven naar grensoverschrijdende groeimogelijkheden en begeleidde SF henbij verschillende belangrijke deals door hen allesomvattende, vernieuwende oplossingen aan tebieden zodat ze zich grensoverschrijdend kunnen ontwikkelen.• China Southern Airline (520 miljoen USD): MLA voor een Franse geoptimaliseerde leasing,gefinancierd door Europees exportkrediet en een overbruggingsfinanciering gewaarborgd doorECGD (Export Credits Guarantee Department (1) ) om 10 luchtvaartuigen te financieren. Eersteexportkrediet voor CSA zonder Chinese bankgarantie.• Zain Bharti (10,7 miljard USD): Advisor voor Zain, de gsm-operator uit Koeweit, bij de verkoopvan zijn Afrikaanse tak aan de Indische groep Bharti Airtel gebaseerd op drie pijlers: advies aanZain bij de verkoop, financieringsverstrekker voor de overnemer, Bharti Airtel, door een MLArolvoor het termijnkrediet in vreemde valuta ter waarde van 7,5 miljard dollar en ten slotteFacility & Cash Management Bank voor de afronding van deze transactie, gemandateerd doorbeide partijen.• MediaTek (110 miljoen USD): Innovatieve 90 dagen lange risicobescherming voor de uitstaandevorderingen van Media Tek bij zijn grootste klant. Eerste Supply Chain Management-transactieafgesloten voor een technologiebedrijf in Taiwan en het eerste niet-geconsolideerde programmain Azië.BNP Paribas, Bahrein(1) Het Export Credits Guarantee Department is de exportkredietinstelling van het Verenigd Koninkrijk.80


BNP Paribas, LondenNa een moeilijk 2009 gingen Noord-Amerikaanse bedrijven opnieuw investeren en SF hielp bijde financiering. In het zuiden vormde Latijns-Amerika een steeds grotere groeipool waar SFklanten steunde bij de uitbreiding van hun business. Door haar innoverende capaciteiten en haarvermogen om zelfs in moeilijke omstandigheden grote transacties te begeleiden, slaagde de bankerin velen onder hen te helpen:• Kraft (7,1 miljard GBP): Lead Arranger van het gewaarborgde overbruggingskrediet omhet cashaandeel voor de overname van Cadbury te dekken. Bookrunner in de gerelateerdepermanente schuldfinanciering, een obligatie van 9,5 miljard USD bestaande uit vier tranchesnaast een Corporate Finance-mandaat door de combinatie Kraft-Cadbury.• Citgo (2,1 miljard USD): Administrative Agent en Bookrunner bij de gewaarborgde doorlopendekredietfaciliteit en de obligatie met hoge opbrengst in de raffinagesector. De bank verhoogde deoorspronkelijke doorlopende kredietfaciliteit en plaatste een nieuw termijnkrediet om fondsen inte zamelen om de financiering te vervolledigen.• Embraer (1 miljard USD): Coordinator en Bookrunner bij de herfinanciering van de doorlopendekredietfaciliteit in verschillende tranches, de financiering van de export en het bedrijfskapitaalin de straalvliegtuigensector.Op een markt die sterk beïnvloed is door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)moedigde SF zijn klanten aan deze business te ontwikkelen en daarom kreeg de bankeen ‘Excellence in CSR Award’, de prijs voor uitmuntendheid in MVO.• Yeong Yang Wind Park: Project voor hernieuwbare energie, geregistreerd bij de Verenigde Natiesonder het Clean Development Mechanism. BNP Paribas is de enige commerciële bankdie 3 windparken financiert, wat overeenkomt met 64% van de totale windcapaciteitvan Zuid-Korea.• Energy 21: Financiering van de bouw, werking en het onderhoud van maar liefst 11 fotovoltaïscheenergiecentrales op Tsjechische grond.• Terra-Gen Power Company, LLC (TGP): leasingoperatie geoptimaliseerd voor de geothermischecentrale Dixie Valley van 67 Mwatt gelegen in Churchill County, Nevada.BNP Paribas, ShanghaiBnp pariBas JaarversLag 201081


kLépierre &Bnp pariBasprinCipaLinvestmentsklépierre, société d’investissements immobiliers cotée(SIIC), is een grote vastgoedbeleggingsmaatschappij diezich gespecialiseerd heeft in winkelcentra in continentaalEuropa. de maatschappij heeft een constante ontwikkelinggekend met partnerships en overnames in Spanje en Italië(2000), Centraal-Europa (2004) en Scandinavië (2008).het bedrijfsvermogen heeft op 31 december 2010 een waardevan 15.114 miljoen euro.Bnp paribas principal Investments is belast met hetportefeuillebeheer, voor rekening van Bnp paribas,van beursgenoteerde en niet-genoteerde deelnemingenen van overheidsleningen in groeilanden.Bnp paribas, Londen82


KLÉPIERREKlépierre is tegelijk eigenaar, beheerder en projectontwikkelaar van winkelcentra en biedtgrote internationale merken een uniek platform voor hun ontwikkeling op het Europesevasteland met 356 winkelcentra in beheer, waarvan er 273 eigendom van Klépierre zijn.De groep is aanwezig in 13 Europese landen, waaronder Frankrijk, België, Noorwegen,Zweden, Denemarken, Italië en Spanje. Ségécé en Steen & Strøm, dochterondernemingenvan Klépierre, zijn respectievelijk de grootste beheerders van winkelcentra op het Europesevasteland en in Scandinavië (1) .Via zijn dochteronderneming Klémurs biedt Klépierre ook oplossingen op het vlakvan vastgoeduitbesteding (‘sale and leaseback’) in winkels in Franse stadsbuitenwijkenen -centra. Verder bezit en beheert Klépierre een portefeuille van kantoorgebouwen,vooral in de belangrijkste zakenwijken van Parijs en in de dichtstbijzijnde voorsteden(3,6% van het vermogen op 31 december 2010).Op 31 december 2010 werd het bedrijfsvermogen van Klépierre gewaardeerd op15.114 miljoen euro (exclusief belastingen) en telde het bedrijf 1.500 medewerkers.Klépierre en Klémurs, die allebei het statuut hebben van een Société d’InvestissementImmobilier Cotée (SIIC) of vastgoedbeleggingsmaatschappij, zijn genoteerd in compartimentA en compartiment C van Euronext Parijs TM .2010 in heT KorTde groeP kléPierre iN euroPA*aanwezig in 13landen1.500medewerkers15,1miljard euro aan bedrijfsvermogen(exclusief belastingen)273winkelcentra in bezit356winkelcentra in beheerVernieuwing van het commercieel aanbodIn een nog onzeker consumptieklimaat getuigde de inkomstengroei van Klépierre in 2010 vande kwaliteit van zijn portefeuille en het permanente werk van de beheerteams om het klimaataantrekkelijker te maken voor de consumenten. Denk maar aan de ontplooiing van het USEonthaalprogrammaen de USE-diensten (Unique Shopping Experience®), de vernieuwing vanhet commerciële aanbod door de ondertekening van bijna 2.000 huurcontracten en de vestigingvan sterke concepten (H&M, Zara), maar ook van innovatieve merken dankzij de Europeseaanwezigheid (Kiko of Hema in Frankrijk, Jack & Jones of Vero Moda in Scandinavië enz.).Dankzij al deze acties kon Klépierre een hoge bezettingsgraad behouden (97,1% eind 2010).Klépierre investeerde bijna 430 miljoen euro in 2010, vooral in uitbreidingen en renovaties.Naast de geslaagde opening van de centra in Noisy-Arcade (Frankrijk), Sollentuna (Zweden),of nog Pescara-Noord (Italië) lanceerde Klépierre in 2010 de uitbreiding van Claye-Souilly(in de omgeving van Parijs). Verder staan er een aantal projecten op stapel voor de bouw van grotewinkelcentra, zoals het station Saint-Lazare in Parijs en Le Millénaire in Aubervilliers, die tot degrootste Franse projecten voor winkelcentra behoren, of nog het Emporia-project (Malmö, Zweden),dat in 2010 van start ging.Project Emporia,Malmö, ZwedenOm zijn portefeuille te optimaliseren, verkocht Klépierre meerdere kantoorgebouwen en winkelcentravoor een bedrag van 320 miljoen euro.Project Le Millénaire, Aubervilliers, Frankrijk(1) Interne bron. * Gegevens op 31 december 2010.Bnp pariBas JaarversLag 201083


BNP PARIBAS PRINCIPAL INVESTMENTSBNP Paribas Principal Investments beheert de portefeuille van genoteerde en niet-genoteerdeparticipaties en overheidsleningen aan opkomende landen van de groep BNP Paribas.Genoteerde participatiesHet Beheer van Genoteerde Participaties neemt minderheidsparticipaties in beursgenoteerdeondernemingen en zorgt voor het beheer ervan voor rekening van de groep. Er wordt meestalgeïnvesteerd in grote vennootschappen met een brede kapitalisatie en de portefeuille bestaatgrotendeels uit Franse vennootschappen. Het doel daarbij is de activa op middellangetermijn op te waarderen.Niet-genoteerde participatiesHet Beheer van Niet-genoteerde Participaties staat in voor het beheer van de portefeuille vanniet-beursgenoteerde participaties van de groep (rechtstreekse of onrechtstreekse participatiesvia fondsen). Dit metier identificeert en analyseert dus de beleggingsmogelijkheden,structureert de operaties, staat in voor het beheer van de participaties om ze op te waarderenop middellange termijn en organiseert de overdracht van historische lijnen.Overheidsleningen aan opkomende landenDit team zorgt voor:• De follow-up voor rekening van de groep van de herstructurering van onbetaaldeoverheidsleningen of leningen in moeilijkheden aan opkomende landen en de deelnameaan schuldeisercomités (Club van Londen), of het voorzitten ervan, als die comitésworden opgericht.• Het beheer van de overheidsschuldportefeuille van opkomende markten is toevertrouwdaan Principal Investments, om dit op te waarderen op middellange termijn.BNP Paribas, Parijs84


interviewDe vier managementprincipeshebben tot doel een inspiratiebronte zijn voor het dagelijkse gedragvan onze managers en de manierwaarop ze hun teams leiden.frédéric lAveNirHead of Group HumanResourcesTalenten rekruteren, carrièresstimuleren, de diversiteitbevorderen: naast dezefundamentele uitdagingen,bestaat de menselijkeuitdaging van BNP Paribaser op dit ogenblik in om ineen steeds internationalerwordende groep, de cohesierond een gemeenschappelijkecultuur verder teversterken via gedeeldemanagementmethoden.Wat zijn de uitdagingenvoor Human Resources?We worden geconfronteerdmet de uitdagingen vaneen groep in expansie.In een moeilijke conjunctuurheeft BNP Paribas zich delaatste jaren ingezet om zichverder te ontwikkelen,de internationale toer op tegaan en dus te diversifiëren.Onze belangrijkste uitdagingbestaat erin om voordeelte halen uit deze diversiteiten daarbij de cohesie en hetgroepsgevoel verderte versterken.Hoe halen we voordeel uitdeze diversiteit?Vooral door de gelijkheidvan kansen te bevorderenvia een krachtdadigloopbaanbeheerbeleid,gebaseerd op duidelijke,meetbare doelstellingen.Maar dit is niet enkel een zaakvan regels en procedures:het draait vooral ommanagement. Daarom willenwe de gemeenschappelijkecultuur en voorbeeldigemanagementmethoden bijalle managers van de groepverstevigen. Het topmanagementvan BNP Paribas, en dan vooralhet Executive Committee,heeft zich dan ook volledigen persoonlijk ingezet voordit project.Wat zijn de concreteuitdagingen?Enkele jaren geledenbeschikten de managers, in eenminder gediversifieerde groep,over een gemeenschappelijkeachtergrond en culturelebagage die hen in staat steldeom te communiceren envan gedachten te wisselenzonder dat er uitleg ofverduidelijkingen nodigwaren. Vandaag werkt datniet meer zo goed. Onzemanagementprincipes moetenvoortaan veel explicieter zijnzodat wij ze voor de hele groepkunnen gebruiken, ongeachtde culturele of taalkundigeverschillen. Het ExecutiveCommittee heeft daar hethele jaar 2010 aan gewerkt.Dat bood ons ook de kans omna te denken over wat we zijnen wat we willen bereiken.Wat zijn de nieuwemanagementprincipes?Er zijn er vier: klantgerichteactie, risicobewustondernemen, zorg voormensen en leadership byexample. Ze hebben tot doeleen inspiratiebron te zijnvoor het dagelijkse gedragvan de managers en demanier waarop ze hun teamsleiden. Het spreekt voor zichdat het management vanHuman Resources daarbijtools ter beschikking steltom de ontplooiing ervan tebevorderen. De uitdagingbestaat erin de managerservan te overtuigen datdeze vier principes eenkrachtig hulpmiddel zijnvoor de ontwikkeling vandoeltreffende, motiverendeen differentiërendemanagementmethoden: eenessentiële voorwaarde voor deontwikkeling en het succes vande groep in de volgende jaren.Bekijk dit interview op de websitehttp://media.bnpparibas.com/invest/rapports-annuels/ra2010nl/Bnp pariBas JaarversLag 201085


HumanResourcesIn een steeds internationalere groep, die bijna 170 nationaliteiten telt in meerdan 80 landen, zorgt de functie Human Resources van BNP Paribas voor de samenhangvan de medewerkers rond de waarden en de managementprincipes, bevordert hetde diversiteit en stimuleert het de fierheid om tot de groep te behoren.HET GROEPSGEVOEL ONTWIKKELEN2010 was een scharnierjaar, dat vooral gekenmerkt werd door de integratie van Fortis,het benadrukken van de internationale dimensie van de groep en de instabiliteitvan de economische en reglementaire omgeving. In die context zijn de cohesievan de groep en de fierheid om tot de groep te behoren vanuit gedeelde waarden –creativiteit, vooruitziendheid, ambitie, engagement - een belangrijke troef.Het management van BNP Paribas wil dit dan ook nog verder versterken en heefter een strategische prioriteit van gemaakt. Via een actieplan dat in 2010 is uitgewerkt,wordt de managementcultuur van de groep verder verspreid. In 2011 zal dat wordenontplooid rond vier managementprincipes:- Klantgerichte actie;- Risicobewust ondernemen;- Zorg voor mensen;- ‘Leadership by example’.In 2010 heeft BNP Paribas het initiatief ‘Groepsacademiën’ gelanceerd, een ideale manier omde managementcultuur te verspreiden, essentiële opleidingen te verstrekken en groepen tebezielen. De Risk Academy is er de eerste van, de Management Academy zal het licht zien in 2011.De toetreding van de groep tot de basisbeginselen van Global Compact van de VerenigdeNaties en zijn internationale en lokale beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemenbewijzen duidelijk de wil van BNP Paribas om de trots van de medewerkers als behorendtot een groep met een collectief en duurzaam maatschappelijk engagement te verankeren.Lancering van de Risk AcademyBNP Paribas was altijd sterk bezig met de cultuurvan het risicobeheer. De Risk Academy pastin een evoluerende en participerende aanpakwaarin alle businessunits en functiesvan BNP Paribas worden betrokken. Zij moetde risicocultuur van de groep voortdurendversterken en verspreiden, de opleidingen de professionele ontplooiing betreffendehet risicobeheer stimuleren, de community’sover risicobeheer begeleiden en de kennis delen.Verantwoord innoverenBNP Paribas plaatst de innovatie centraalin zijn strategie. Sinds 2007 erkent het ‘Spirit ofInnovation’-programma innovatie daadwerkelijkvia prijzen die jaarlijks aan de medewerkersworden uitgereikt. In de editie 2010 heeft degroep de verantwoorde innovatie gestimuleerddoor twee nieuwe criteria toe te voegen:‘maatschappelijke betrokkenheid’ en ‘leefmilieu’.Er werden bijkomende punten toegekend aanprojecten die een gunstige impact hebbenop het leefmilieu of die uiting geven aande maatschappelijke betrokkenheid van de groep.86


Bnp paribas, parijsBnp pariBas JaarversLag 201087


human resourCesHet ‘Projet Handicap’ bij BNP Paribas SABNP Paribas, Frankfurt.DE DIVERSITEIT BEVORDERENBNP Paribas, Londen.In het kader van het akkoord voor de tewerkstellingvan andersvaliden, dat in 2008 ondertekend werdvoor vier jaar, voert de bank een voluntaristischen duurzaam beleid voor de tewerkstellingen de integratie van andersvaliden, hetzijrechtstreeks hetzij via de gespecialiseerdeinstellingen. De bank werft werknemers meteen handicap aan; eind 2010 werd al 65% vande doelstelling bereikt. Er worden acties opgezetom werknemers met een handicap aan het werkte houden, medewerkers te sensibiliseren eneen beroep te doen op de beschermde sociale sector.Met medewerkers in meer dan 80 landen en ongeveer 170 nationaliteiten, is diversiteiteen realiteit bij BNP Paribas. Het is een wens die omgezet is in daden.Gedeeld beleidBNP Paribas promoot de diversiteit op een actieve wijze, met gelijke toegang tot alle functies,ongeacht nationaliteit, geslacht en afkomst. In 2010 heeft de Chief Executive Officervan de groep zich verbonden tot een doelstelling van minstens 20% vrouwelijke seniormanagers tegen 2012. Bij de Raad van Bestuur van BNP Paribas zijn er 33% vrouwen,waardoor deze één van de meest vervrouwelijkte is in Frankrijk.Ook al blijft de leeftijdspiramide van de groep globaal in evenwicht, toch zijn er duidelijkeverschillen in leeftijdscategorieën. Zo zijn vooral de jongsten goed vertegenwoordigdvoor bepaalde businessunits van de groep en zijn er heel wat senioren werkzaamin het retailnetwerk in West-Europa. In Frankrijk heeft deze situatie ertoe geleid dater een specifiek beleid werd uitgewerkt voor de oudere werknemers.Talrijke lokale actiesIn Frankrijk kreeg BNP Paribas in januari 2009 het diversiteitslabel. Dit label, dat beschouwdwordt als een hefboom voor de diversiteit, dekt heel wat initiatieven. Denk maaraan de bijlage bij het gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen (‘Accord ÉgalitéHommes-Femmes’), de opleiding van alle actoren betrokken bij het rekruteringsproces,de ondertekening in 2010 van het plan ‘Espoir Banlieues’ dat de tewerkstelling bevordertvan jongeren die in economisch zwakkere stadswijken wonen, enz.In België werd er een ambitieus actieprogramma uitgewerkt om de diversiteit in al haar aspectente bevorderen. In Italië maakte BNL van de integratie van werknemers met een handicapeen prioriteit. Uit deze enkele voorbeelden blijkt duidelijk hoe gevarieerd de lokale initiatievenzijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Bahrein, Luxemburg, enz.88


MEDEWERKERS BEGELEIDEN IN HUN ACTIEVE ROL OM DE GROEPTE ONTWIKKELEN EN TE VERANDERENTOTAAL PERSONEELSBESTAND*:205.300 PERSONENEen groep die aanwerftOndanks de moeilijke conjunctuur heeft de groep in 2010 24.500 nieuwe medewerkersin dienst genomen, waarvan bijna 4.000 in Frankrijk. BNP Paribas blijft een uiterstaantrekkelijke werkgever, zoals blijkt uit de opiniepeilingen en het stijgende aantalkandidaten. De tweede editie van het online game Ace Manager kende een enorm succesen kon 8.133 studenten (twee keer meer dan in 2009) uit 98 landen boeien.In Frankrijk wordt de opleiding van de jongeren in de onderneming als een prioriteit gezien.De groep heeft 1.358 nieuwe alternerende banen gecreëerd (of 29% meer dan in 2009)en heeft 52% van die alternerende banen omgezet in een contract van bepaalde of onbepaaldeduur. In Italië kreeg BNL in oktober de prijs ‘Beste universitair project 2010’ voor het origineleproject waarbij men, in samenwerking met de studenten psychologie van de universiteitLa Sapienza, op zoek ging naar talent.Een ontvangst- en integratiesysteem voor nieuwe medewerkersIn 2010 heeft de groep ingezet op integratie en opleiding om zowel de kwaliteit van deontvangst als het effectieve kennismaken met de cultuur, de waarden en de strategie vanBNP Paribas te kunnen garanderen.Een gestage inspanning om de competenties te ontwikkelenHet opleidings- en ontwikkelingsbeleid van de competenties van de medewerkers dient omhen te valoriseren en te binden aan het bedrijf, om de cultuur en de strategische boodschappenvan de groep over te brengen, het prestatieniveau van de medewerkers op te krikken en huninzetbaarheid in de onderneming te verhogen om hun loopbaan en mobiliteit te bevorderen.Zo heeft het opleidingscentrum van BNP Paribas in Louveciennes (Frankrijk) in 201025.000 medewerkers verwelkomd voor opleidingen of seminaries, in een functioneleen heel gastvrije omgeving.Langetermijnbeheer van de werkgelegenheidVerdeling van werknemersover geografische zonesFrankrijk: 32%Italië: 9%België: 9%Luxemburg: 2%Europa (zonder thuismarkten): 27%Noord-Amerika: 7%Azië: 5%Afrika: 5%Zuid-Amerika: 2%Midden-Oosten: 1%Oceanië: NSVerdeling van werknemersover activiteitsdomeinenHet aantal personeelsleden van BNP Paribas is op vijf jaar tijd bijna verdubbeld. De groepkon de evolutie van de tewerkstelling goed inschatten door haar prognoses van de effectenvan de organische groei, de productiviteitswinst en de leeftijdspiramide. De middelendie daarvoor worden ingezet, staan ten dienste van een verantwoord beleid dat voorranggeeft aan opleiding en interne mobiliteit.Retail Banking: 72,1%Investment Solutions: 14,5%Corporate and Investment Banking: 9,7%Groepsfuncties & Andere: 3,7%* Cijfers op 31 december 2010.Bnp pariBas JaarversLag 201089


human resourCesBMCI, Casablanca.BNP Paribas Fortis, Warschau.MEDEWERKERS BINDEN EN MOTIVEREN OP LANGE TERMIJNHet beheer van de individuele loopbaanDoor zijn dynamische mobiliteitsbeleid, wordt het beheer van de individuele loopbaan bijBNP Paribas op een gedecentraliseerde wijze verzekerd, waarbij de medewerkers nauwgezetvan nabij gevolgd worden. Door het circuleren van informatie via speciale tools voorde mobiliteit en de gecentraliseerde opvolging van bepaalde groepen kunnen de loopbanenbedrijfsbreed gevolgd worden, om zo de ontwikkeling van de groep te begeleidenen in te spelen op de verwachtingen van de medewerkers. Dit is de geest van de nieuweIRKR-aanpak (International Retail Key Resources) die werd uitgewerkt binnen Retail Banking.Het identificeert en begeleidt de medewerkers met een sterke metierexpertise die ineen multiculturele omgeving kunnen en willen werken en internationale ambities hebben.Het valoriseren van talenten dankzij een doelgericht beleidOm de opvolging van de strategische functies te garanderen en de medewerkers aan zichte binden, is de identificatie van talenten van cruciaal belang voor de groep. Dat is het doelvan het Talent Development Program dat gebruik maakt van speciale opleidingen, bezielingvan community’s en een loopbaanplanning die het accent legt op praktische ervaring enmultidisciplinariteit.Een competitief bezoldigingsbeleid conform de internationale regelsDe integratie van BNP Paribas en Fortisin België en Frankrijk• In België had het integratieplan heel watverschuivingen van personeel en talententot gevolg. Ondanks belangrijke synergieënin bepaalde metiers, maar dankzij meerbepaald een aantal investeringen in anderebusinessunits (bijvoorbeeld Private Banking),werden er in 2010 in totaal 1.230 mensenaangeworven met een contract van onbepaaldeduur. Daarnaast droeg ook het Mobility Centreduidelijk bij om de interne arbeidsmarktde nodige flexibiliteit te geven.• In Frankrijk is de interne verschuivingvan werknemers die werkten in de verschillendestructuren van Fortis in Frankrijk, zo’n1.600 personen, praktisch rond. Bij FortisBanque France, dat alleen al meerdan 1.200 werknemers telde, werd 95% vande medewerkers eind 2010 individueel begeleiden werd 90% van de voorstellen vooreen nieuwe functie aanvaard.Het bezoldigingsbeleid van de groep steunt op de principes van gelijkheid en transparantie,die worden omgezet in een uniek wereldwijd jaarproces en een strak overdrachtsysteem.De bezoldiging en de prestaties worden verder aangevuld met tools zoals het aandeelhouderschapvoor werknemers, de collectieve winstdeling, de voorzorgsverzekering en de voorbereiding op hetpensioen. Zij vertolken een verantwoorde langetermijnvisie van de arbeidsrelatie.90


OVERLEG, LUISTERBEREIDHEID, AANDACHT voor MENSENEen hoogstaande sociale dialoogDe sociale dialoog en het respect voor de sociale partners staan centraal in de cultuurvan BNP Paribas. Deze sociale dialoog werd actief gevoerd in 2010, meer bepaald in Frankrijk(60 bedrijfsakkoorden of groepsakkoorden bij BNP Paribas SA en in de belangrijkste 10 Fransedochterbedrijven), in België (9 akkoorden), in Italië (23 akkoorden) en in Luxemburg(uniek statuut).Actief luisteren naar de medewerkers met de Global People SurveyIn 2010 werden, net zoals in 2009, bijna alle medewerkers van de groep (180.000 verstuurdevragenlijsten) anoniem ondervraagd in het kader van de Global People Survey. Deze enquêteis een echt instrument voor het management om de verwachtingen van de werknemerste identificeren, hun prioriteiten te definiëren en actieplannen op te zetten. Ook dit jaarhebben de werknemers gemeld dat zij fier zijn te kunnen werken bij BNP Paribasen vertrouwen hebben in de strategische keuzes van de Algemene Directie. Zij gaan ervanuit dat de onderneming goed gewapend is om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.De gezondheid van de werknemers beschermenHet gezondheidsbeleid van de groep gaat verder dan het zich aanpassen aan de veranderingenin de wetgeving. De belangrijke uitdagingen zijn het voorkomen van psychosociale risico’s.Zo werd er in Frankrijk een ‘Observatoire Médical du Stress, de l’Anxiété en de la Dépression’(OMSAD, een medisch observatorium voor stress, angst en depressie) opgezet met een dubbeledoelstelling: de preventieve identificatie van de organisatorische of managementproblematiekin samenspraak met de sociale partners en de individuele detectie van risicosituatiesvia de arbeidsgeneeskunde.De aanpassing van het bezoldigingsbeleidaan de nieuwe reglementeringenHet variabele bezoldigingsysteem vande marktoperatoren werd in 2008 diepgaandhervormd om competitiviteit en disciplinein crisistijden te verenigen. De nieuwereglementeringen van 2009, die Europeesopnieuw aangepast werden in 2010 (CRD3 richtlijn),hebben BNP Paribas in deze verantwoordedemarche gesterkt. Het bezoldigingsbeleidvan de groep, dat volledig in overeenstemming ismet de geldende teksten, zorgt meer bepaald dankzijeen spreiding van de betaling over verschillendejaren, voor de afstemming van de belangenvan de medewerkers op de langetermijnbelangenvan de onderneming en de aandeelhouders,in het kader van een versterkte governance.Het nieuwe Europees ComitéVanaf 1996 beschikt de groep over een EuropeesComité. Rekening houdend met de Europeseontwikkeling van de groep werd dat Comitédiepgaand hervormd in de bijlage vande bedrijfsovereenkomst van 21 juni 2010.De nieuwe instantie wordt voorgezeten doorde Chief Executive Officer van de groep envertegenwoordigt ongeveer 140.000 medewerkers.Hij bestaat uit 49 vertegenwoordigersuit 20 landen. Hij komt minstens 2 keer per jaarsamen en werkt vanaf nu aan de publicatievan een Europese sociale balans die in 2011 zalgepubliceerd worden en aan het opstellenvan sociale charters voor Europa op drie vlakken:de werkgelegenheid, het stressbeheeren de diversiteit.Bnp paribas, ShanghaiBnp pariBas JaarversLag 201091


Het MVO-Rapport is beschikbaar ophttp://media.bnpparibas.com/rse/rapport2010nl/MaatschappelijkVerantwoordOndernemenMeer informatie over MVO bij BNP ParibasIn het verslag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen2010 van BNP Paribas staan de voornaamste realisatiesvan het jaar. U vindt de duurzame elementen vande MVO-benadering van BNP Paribas in de rubriek‘Duurzame Ontwikkeling’ op de internetsite van de groep,www.bnpparibas.com, en nog meer actualiteiten opde externe blog: www.pourunmondequichange.com.In het referentiedocument van BNP Paribas, onlinete vinden op www.bnpparibas.com, worden bijkomendeprestatie-indicatoren gepubliceerd.De visie van BNP Paribasop duurzame ontwikkelingDe leiderspositie van BNP Paribas op het vlak van financiëledienstverlening gaat gepaard met een verhoogde verantwoordelijkheid.De activiteiten van de groep beïnvloeden die van de betrokken partijen:particuliere klanten, ondernemingen of instellingen, beleggers,medewerkers, en de hele samenleving. De duurzame ontwikkelingbinnen de groep BNP Paribas verder uitbouwen, betekent eigenlijkeen duurzame ontwikkeling van de hele samenleving bevorderen.Deze visie, die volledig aansluit bij de slagzin van BNP Paribas,‘De bank voor een wereld in verandering’, komt tot uiting doorde integratie van duurzame ontwikkeling in de missie van de groep.Op economisch vlak betekent handelen als maatschappelijkverantwoorde bank voor BNP Paribas: de middelen krijgen omzijn financieringsrol te spelen in de reële economie. Zo wordttwee derde van de winst al enkele jaren opnieuw geïnvesteerdin de onderneming om haar eigen vermogen te verstevigenen haar capaciteit om kredieten te verstrekken, te vrijwaren.Op sociaal vlak en op milieuvlak heeft BNP Paribas in 2010twee prioritaire uitdagingen bepaald: de strijd met deklimaatverandering aanbinden en uitsluiting bestrijden.Daarbij heeft BNP Paribas twee prioriteiten voor ogenin de onderneming zelf, bij de uitoefening van zijn financiëlemetiers en in de relaties met zijn omgeving.Op die manier kan BNP Paribas een visie voor duurzameontwikkeling en een actieplan dat opgebouwd is rond vierdoelstellingen ontplooien:- de verantwoordelijkheidscultuur van BNP Paribas verstevigen:deze op sterke verbintenissen gebaseerde cultuur verlooptniet enkel via een verantwoorde lobbying, een complianceopvattingdie verder gaat dan de wettelijke en reglementairevereisten maar ook door de medewerkers op te leidenin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hunbetrokkenheid bij initiatieven die duurzame ontwikkelingbevorderen aan te moedigen;- duurzame ontwikkeling in de werking van de ondernemingintegreren, enerzijds door een verantwoord en geëngageerdbeleid van de medewerkers en anderzijds door de beheersingvan de directe en indirecte milieu-impact van de groep;- Rekening houden met de maatschappelijke en ecologischegevolgen in de dagelijkse uitoefening van de metiers vande groep;- Via mecenaatsacties deelnemen aan de economische en socialeontwikkeling van de landen waarin wij een vestiging hebben.92


Bnp paribas begeleidt het Afev(Association de la Fondationétudiante pour la ville),dat strijdt tegen sociale en cultureleongelijkheid bij kinderenuit achtergestelde buurtenBnp pariBas JaarversLag 201093


maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenSTRUCTURERENDE VERBINTENISSENOPENBARE, ERKENDE EN GERICHTE VERBINTENISSENBNP Paribas zet zich niet alleen in voor duurzame ontwikkeling, maar kiest ookvoor vlaggenschipinitiatieven in de banksector.• Climate Principles: BNP Paribas besloot in 2010 de Climate Principles te ondertekenen.Zo voegt het zich bij een groep financiële instellingen die vastbesloten zijn om eenactieve rol te spelen in de strijd tegen de klimaatverandering door hun vak als adviseur,kredietverstrekker, investeerder of verzekeraar uit te oefenen.• Equator Principles: BNP Paribas trad in 2009 toe tot het stuurcomité van de EquatorPrinciples die een referentie vormen voor de identificatie, de evaluatie en het beheervan de maatschappelijke en ecologische risico’s van projecten van meer dan 10 miljoenAmerikaanse dollar.• Principes voor Verantwoord Beleggen: BNP Paribas Investment Partners heeft dezeprincipes van de Verenigde Naties ondertekend om de ecologische en maatschappelijkebelangen en de problematiek rond deugdelijk bestuur beter te integreren inde beleggingsbeslissingen.• Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC): BNP Paribas Investment Partnerszorgt ervoor dat er ook bij beleggingsbeslissingen beter rekening gehouden wordt metde klimaatverandering.• Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN): BNP Paribas is lid van CIAN en heefthet Charter over duurzame ontwikkeling goedgekeurd.BNP Paribas neemt bovendien deel aan initiatieven met een groter draagvlak om deduurzame ontwikkeling op verschillende niveaus en op verschillende vlakken te respecterenen te promoten.• Wereldpact van de Verenigde Naties: de tien basisbeginselen zijn een essentieel onderdeelvan de actieprincipes van de groep geworden.• Entreprises pour les Droits de l’Homme (EDH): BNP Paribas draagt bij aan de activiteitenvan de vereniging rond het respect voor de mensenrechten in de onderneming.• Carbon Disclosure Project: BNP Paribas sloot zich van bij het begin aan bij dit Britseinitiatief dat de CO 2-afdruk van de grootste internationale groepen in cijfers wil omzetten.• Sida-Entreprises: wil de ondernemingen helpen om de problemen aan te pakken bijchronische ziekten voor hun medewerkers, families en de gemeenschappen in Afrikawaar zij gevestigd zijn.‘Onze verbintenissen voor het milieu’ in 2011BNP Paribas zal in 2011 een herziening publiceren van zijn globale milieubeleid. Daarbijengageert de groep zich op vier vlakken:• haar directe impact op het milieu doen dalen;• rekening houden met het milieu bij de begeleiding van de klanten;• een sterke verbintenis voor de strijd tegen de klimaatverandering aangaan;• concrete acties in de hele groep en een daadkrachtig beleid rond verschillende thema’s voeren.94


een organisatie die voLop gaatvoor duurZame ontwikkeLingIn 2010 werd de Delegatie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen versterkt om degroep de kans te geven haar organisatie, die volledig in het teken staat van expertise en hetsturen van de benadering, te consolideren.De verantwoordelijkheid van het Executive CommitteeJean Clamon, Managing Director, Head of Compliance and Internal Control Coordinator,zorgde ervoor dat het Executive Committee verantwoordelijk werd voor het MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen van de groep. Hij legt de Algemene Directie de trends en de actiesvan de groep voor op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en brengtze op de hoogte van alle zaken die hiermee verband houden.Laurence Pessez: Hoofd vande MVO-delegatie van de groepLaurence Pessez, die al 8 jaar werkzaamis bij de groep waaronder 4 jaar als DirecteurCommunicatie en Maatschappelijk VerantwoordOndernemen van BNP Paribas Assurance, kwambegin 2010 aan het hoofd van de delegatie te staan.In het kader van die nieuwe functie moet ze,onder leiding van Jean Clamon, de ontplooiing vande groepsstrategie op het vlak van MVO sturen ende dialoog met alle betrokken partijen coördineren.Een versterkt team voor Maatschappelijk Verantwoord OndernemenIn 2010 kreeg dit team er vijf mensen bij, zodat het nu 8 medewerkers telt. Er werdenbemiddelingsfuncties gecreëerd of versterkt in de businesses, businessunits en supportfunctieszoals bij BNP Paribas Fortis dat een team van 4 medewerkers heeft of in de business Corporateand Investment Banking waar 2 medewerkers verantwoordelijk zijn voor MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen.Naast de rechtstreekse banden met alle managementniveaus, bezielt de MVO-delegatieeen netwerk van deskundigen en tussenpersonen in de groep.Oprichting van het Climate Change Steering CommitteeHet Climate Change Steering Committee, dat werd opgericht in 2010, bestaat uitvertegenwoordigers van alle businessunits en supportfuncties die een rol zouden kunnenspelen in de strijd tegen de klimaatverandering binnen de groep. Het stuurt 9 terreinenaan die als prioritair bestempeld werden, zodat BNP Paribas een actieve rol kan spelenin de overgang naar een CO 2-arme economie: Onderzoek, Vermogensbeheer, Retail Banking,Verzekeringen, Corporate and Investment Banking, Rechtstreekse Emissies, Communicatie,Risico’s en Leveranciersrelaties.Bnp pariBas JaarversLag 201095


maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenOpmerkelijke feiten in 2010:p De strijd tegen de uitsluiting• Balans van de acties die BNP Paribas in 2010 ondernamvoor de Franse voorstedenDankzij de betrokkenheid van het kantorennet en de stichtingengageert de bank zich al een vijftiental jaar in de moeilijkestadswijken en draagt ze haar steentje bij om het economischweefsel een nieuw elan te geven, de integratie aan te moedigendoor kennis en positieve initiatieven te ontwikkelen. Zo droegBNP Paribas in 2010 bij aan heel wat concrete acties zoals:• de toekenning van 1.000 microkredieten samen met ADIE(Association pour le Droit à l’Initiative Économique);• de ondersteuning van 114 buurtverenigingen;• de schoolbegeleiding van 10.000 jongeren in moeilijkhedensamen met AFEV (Association de la Fondation étudiantepour la ville);• de organisatie van 202 pedagogische schoolreizen waarvan8.400 middelbare scholieren van het departementSeine-Saint-Denis konden genieten.Ten slotte zorgt de groep BNP Paribas ook voor heel watandere concrete acties waardoor het principe van hetgelijkekansenbeleid, het maatschappelijk ondernemerschap,de ontdekking en het leercontract in de praktijk kunnenworden omgezet. In 2010 waren de acties van hetProjet Banlieues goed voor een budget van 15 miljoen euro.• BNP Paribas Cardif maakt deel uit van de BNP Paribaslabellingvoor diversiteitBNP Paribas is sinds 2009 houder van het AFNOR-diversiteitslabel(Association Française de Normalisation).In 2010 kon de verzekeringsbusinessunit toetreden totde labellingscope van de groep dankzij de manier waaropBNP Paribas Cardif het engagement en de acties ten voordelevan diversiteit aanpakte.• Oprichting van BNP Paribas Fortis Foundation, voor socialeintegratie en solidariteitsprojectenDeze stichting, die in 2010 werd opgericht door BNP ParibasFortis, sluit naadloos aan bij BNP Paribas Foundation,die het mecenaatsbeleid van de groep aanstuurt. De nieuwestichting zal zich vooral toespitsen op twee thema’s:de sociale integratie van minderbedeelden via de opvoedingen de aanmoediging van solidariteitsprojecten ondersteunddoor de medewerkers van de groep in België.• Lancering van de Cetelem Foundation voor budgetopleidingCetelem Foundation besliste in 2010 om zijn actieste concentreren rond een essentiële opdracht:de budgetopleiding van jongeren en volwassenen in precairesituaties. Met de hulp van 4 verenigingen werkte de stichtingopleidingsprogramma’s uit over de opzet en het beheervan een budget en de werking van een zichtrekening.Afev (Associationde la Fondationétudiante pour la ville)Solidarity team Buildinggeorganiseerd doorBnp paribas Fortiswaaraan honderd Belgischemedewerkers deelnamen96


p De strijd tegen de klimaatverandering• Een uitstekend cijfer voor het Carbon Disclosure ProjectHet Carbon Disclosure Project (CDP) evalueert ieder jaarof de ondernemingen bij hun activiteiten en bij het beheersenvan hun broeikasgassen, ook rekening houden met deklimaatveranderingen. In 2010 kreeg het CO 2-rapport vanBNP Paribas een score van 81/100, tegenover 52/100 in 2009.De groep wordt dan ook de best geklasseerde ondernemingvan de Franse financiële sector op dit vlak en de enige Fransebank die tot de financiële top 10 van de wereld behoort.• Zonne-energie: TEB mikt op zonnepanelenIn 2010 opende TEB in Istanboel het eerste Turkse bankkantoormet zonnepanelen en de eerste mobiele geldautomaat op zonneenergie.TEB behaalde het ISO 14001-attest voor de kwaliteit vanzijn milieubeheer waaruit duidelijk blijkt dat de bank het milieuwil beschermen.2010 in heT KorT81/100het cijfer dat het Carbon DisclosureProject in 2010 aan BNP Paribastoekende voor het CO 2-rapport 2009van BNP Paribas.het windturbineparkyeong yang in zuid-korea• BNP Paribas financiert windenergie in Zuid-KoreaBNP Paribas stond mee in voor de financiering van de bouwen de werking van het windturbinepark Yeong Yang in Zuid-Korea.Dit windturbinepark met een capaciteit van 61,5 MW is het derdedoor BNP Paribas gefinancierde park in Zuid-Korea. Op die manierkan de groep haar leiderspositie versterken in de financieringvan windenergie in het land, aangezien ze voor 64% participeertin de financiering van de totale windenergiecapaciteit in Zuid-Korea.• MVO-beleid voor palmolieBNP Paribas zette een beleid op dat zijn activiteit begeleidt ineen sector met enorme ecologische en sociale uitdagingen:palmolie waarvan de intensieve teelt kan leiden tot ontbossing,het verlies van de biodiversiteit, de ontregeling van het klimaaten de destabilisatie van de plaatselijke gemeenschappen.Dit beleid wordt toegepast op de financieringen en beleggingenvan BNP Paribas wereldwijd.Bnp pariBas JaarversLag 201097


maatsChappeLiJk verantwoord ondernemende verantwoordeLiJkheidsCuLtuurverstevigenBNP Paribas is zich ervan bewust dat de groep zich op een duurzame manier kan ontwikkelendankzij de betrokkenheid van 205.000 medewerkers. Daarom kiest de groep voor eenverantwoorde bedrijfscultuur als speerpunt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.DE MEDEWERKERS BETREKKEN BIJ HET MAATSCHAPPELIJKVERANTWOORD ONDERNEMENDoor de medewerkers te betrekken bij MVO, kan het MVO-beleid zich verder ontplooienbinnen de groep en beantwoordt het zo ook aan een sterke vraag van de medewerkersvan de bank die in de Global People Survey 2010 MVO uitriepen tot de belangrijkste hefboomvoor het engagement van de groep.De medewerkers van de groep sensibiliseren voor MVOIn april 2010 lanceerde BNP Paribas een online-opleidingsformule om alle medewerkers vande groep bewust te maken van de uitdagingen van MVO en het beleid van BNP Paribas op ditvlak. In deze e-learningmodule, die voor alle medewerkers toegankelijk is via het intranet,worden aan iedere deelnemer zes taken toevertrouwd ter illustratie van de aandachtspuntenvan de MVO-strategie van de groep.In het verlengde van deze opleiding werden lokale bewustmakingsacties voor het milieu opgezet.Informeren en de dialoog bevorderenDe medewerkers van BNP Paribas worden ook op de hoogte gehouden van nieuweMVO-initiatieven en worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de nieuweuitdagingen en acties van de groep op dit vlak.BNP Paribas Fortis lanceert ‘Go Green’BNP Paribas Fortis ontwierp een interactieveonline-opleiding rond milieubescherming inde onderneming: ‘Go Green’. Via deze moduleworden de medewerkers uitgenodigd omeen aantal vragen te beantwoorden over hungewoonten. Op basis van zijn antwoordenontvangt iedere deelnemer een grafischevoorstelling van zijn persoonlijke milieuafdrukop het werk en een geïndividualiseerde lijstmet doelstellingen die bereikt moeten wordenom de afdruk te verkleinen.Op de hoogte brengen van MVO-nieuwighedenIn 2010 werden er specifieke communicatietools gecreëerd om de medewerkers op de hoogtete brengen van het MVO-beleid van de groep:• het MVO-intranet dat de voornaamste MVO-acties van BNP Paribas groepeert• ‘The Basics of CSR’, een blad dat het MVO-beleid van de groep in 9 punten samenvat.Het woord geven aan de medewerkersDe groep bevordert de uitwisselingen over ecologische en maatschappelijke thema’s tussende medewerkers. Ter gelegenheid van Wereldmilieudag organiseerde BNP Paribas in juni 2010een chatsessie tussen de medewerkers van de bank en Jean Jouzel (Nobelprijs voor de Vrede2007 met het Intergovernmental Panel on Climate Change). Gedurende deze chatsessie kondende medewerkers al hun vragen in verband met de klimaatverandering aan Jean Jouzel stellen.98


DE INITIATIEVEN VAN DE MEDEWERKERS STEUNENBNP Paribas moedigt zijn medewerkers aan om een actieve rol te spelen bij de uitwerkingvan het MVO-beleid, zowel binnen de onderneming als in haar omgeving.Projecten voorstellen aan medewerkers die zich willen inzetten:het vrijwilligerswerk via competentiesTwee verenigingen stellen actieve en gepensioneerde medewerkers van de bank voorom zich in te zetten voor vrijwilligerswerk via competenties.De vereniging MicroFinance sans Frontières (MFSF) stelt vrijwilligerswerk via competentiesvoor aan microfinancieringsinstellingen in de opkomende landen om hun de kans te biedente profiteren van de competenties en de kwalificaties op bancair vlak van actieveen gepensioneerde medewerkers van BNP Paribas.De vereniging Bénévolat de Compétences et Solidarité (BCS) staat in voor de begeleidingvan actieve en gepensioneerde medewerkers die als vrijwilliger aan de slag willen gaanbij verenigingen die in twee richtingen werken: solidaire financiering en minderbedeeldekinderen. Ze wordt gerund door een twaalftal vrijwilligers die al 150 vrijwilligers (waarondereen veertigtal in 2010) in contact gebracht hebben met partnerverenigingen.De verenigingBénévolat de Compétenceset Solidarité wordtgerund door een twaalftalvrijwilligers.Bnp pariBas JaarversLag 201099


maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenDuurzame ontwikkeling integrerenin de werking van de ondernemingVoor BNP Paribas betekent een intern MVO-beleid uitwerken, rekening houden met socialeen ecologische criteria bij de dagelijkse werking.De directe milieu-impact beheersen2010, een referentiejaar2010 werd een overgangsjaar voor de beheersing van de directe milieu-impact waarbijmeer bepaald een speciaal team in het leven werd geroepen dat de milieurapporteringstuurt. Samen met de supportfuncties van de groep en de tussenpersonen voor MVO/Milieuin de businesses en de entiteiten bepaalt en bezielt het team het milieubeleid van de groep.Een uitgebreide milieurapporteringIn 2010 was de milieurapportering representatief voor 82,9% van het totalepersoneelsbestand van de groep. Op basis daarvan kon een extrapolatie gemaakt wordenen beschikken wij over een referentiemeting voor de hele groep. Zo werd de uitstootvan broeikasgassen gemeten door de energie die in de gebouwen en voor professioneleverplaatsingen gebruikt werd, om te zetten in teq CO 2. Op die berekeningsbasis heeftde groep 701.905 teq CO 2uitgestoten of 3,42 teq CO 2/fte in 2010, waarvan 76,3% voorde gebouwen en 23,7% voor professionele verplaatsingen.Doelstellingen voor 2011EIn 2011 zal BNP Paribas zijn beleid voortzetten omde directe milieu-impact verder terug te dringenmet behulp van verscheidene actiemiddelen:• de energie-efficiëntie van het vastgoedparken meer bepaald de voortzetting vande renovatie van de kantoren in Frankrijk in hetkader van het ‘Ontvangst & Service’-concept,waardoor hun verbruik in twee jaar tijd almet 10% verminderd kon worden;• Green IT;• de optimalisatie van verplaatsingen;• de vermindering van het papierverbruik ende vergroting van het aandeel van milieuvriendelijkpapier in het totale papierverbruik.Een versterkt en opgemerkt engagementBNP Paribas ondertekende in 2010 het Manifest voor Energie-efficiëntie in Kantorenvan de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Zo engageertde groep zich voor een globale energie-efficiëntie in de kantoren.De kwaliteit van het CO 2-rapport bood de groep de kans om de Carbon Disclosure LeadershipIndex France, die ontstaan is uit het Carbon Disclosure Project (CDP),te integreren en een CDP-score van 81/100 (tegen 52/100 in 2009) te behalen.Drie nieuwe ISO 14001-certificaten in 2010:• Desktoppublishing voor het retailnet in Frankrijk: afdrukken van de documentendie naar de klanten worden gestuurd;• BNP Paribas Partners for Innovation: beheer van de 3 belangrijkste Data Centresen de meeste arbeidsplaatsen in Frankrijk;• BNP Paribas Personal Finance: vakgebied Automobile & Cofiparc.Kantoor BNP Paribas ‘Ontvangst & Service’ in Parijs (La Défense)In het totaal hebben nu 9 entiteiten van de groep een ISO 14001-certificaat.Ze vertegenwoordigen 11.880 medewerkers.100


De leveranciers van BNP Paribas bij MVO betrekken en begeleidenDe Aankoopdienst integreert sinds 2009 de MVO-competenties om systematisch rekening te houdenmet de sociale en ecologische uitdagingen in de relaties met de leveranciers.In 2010 leidde die benadering tot heel wat concrete realisaties• Bij de tenderaanvragen van het centrale Aankoopteam wordt sinds 2010 een vragenlijstover de sociale en ecologische prestaties van de leveranciers gevoegd. Dat gebeurtvia het platform eSourcing. Deze vragenlijst zal vanaf 2011 progressief geharmoniseerden veralgemeend worden voor alle Aankoopteams in de groep.• het modellastenboek dat gebruikt wordt voor de tenderaanvragen, wordt momenteelherzien om de MVO-eisen van de leverancier erin op te nemen. Zo gaan we systematischop zoek naar de ‘best in class’ in energie-efficiëntie voor tenderaanvragen van IT-uitrusting(pc, servers, printers enz.).• Er werd een gids met ecolabels verdeeld zodat de groene producten met een ad-hoclabelgemakkelijk herkend kunnen worden.• In 2010 werd er een opleiding voor ‘Duurzaam Aankopen’ opgezet om het tachtigtalaankopers (periode 2010-2011) van de groep de kans te bieden beter rekening te houdenmet de MVO-uitdagingen in het aankoopbeleid.• De groep ondertekende in 2010 het ‘Charter van de 10 Verbintenissen voor VerantwoordeAankopen’ dat bepaald werd door de Médiation du Crédit en de Compagniedes Dirigeants et Acheteurs de France (CDAF). Dit charter wil het engagementvan BNP Paribas benadrukken om een weloverwogen en degelijk aankoopbeleidte respecteren, vooral dan ten overstaan van kmo’s.BNP Paribas, ParijsBnp pariBas JaarversLag 2010101


maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenrekening houden met de maatsChappeLiJkeen eCoLogisChe gevoLgen vande BankaCtiviteitenDe voornaamste hefbomen van BNP Paribas om mee te werken aan de duurzameontwikkeling van de samenleving liggen in de uitoefening van haar metiers op het gebiedvan Retail Banking, Corporate and Investment Banking en Investment Solutions.VERANTWOORDE PRODUCTEN EN DIENSTEN voor PARTICULIEREN EN KMO’SVoor Retail Banking komt de verantwoordelijkheid van BNP Paribas even goed tot uiting in de productendie aan de klanten worden voorgesteld als in de manier waarop zij verkocht worden. Dat geldt vooralle opeenvolgende fasen van de klantenrelatie, van de voorafgaande informatie tot de evaluatievan de klantentevredenheid.De klanten op een verantwoorde manier begeleidenVoor het Franse net zette BNP Paribas een commerciële benadering op die beter aangepast isaan de behoeften van de klant:• duidelijk leesbare tarievenlijst die vergelijkbaar is met de andere financiële instellingen (formaatPauget-Constans);• vooraf wordt er een aansporingswerkwijze overeengekomen tussen adviseur en klant;• aanstelling van klantenadviseurs, gespreid in de tijd, waarbij wordt uitgegaan van de behoeften vande klant om objectief advies te garanderen;• meten van de klantentevredenheid via een gebruiksbarometer van het product door de klant,3 maanden na de verkoop.Twee nieuwe MVO-beleidslijnen op hetvlak van financieringen en beleggingenIn 2010 zorgde BNP Paribas ervoor dat zijn beleidvoor financieringen en beleggingen geformaliseerdwerd in twee sectoren waarin er op ecologischen sociaal vlak heel wat op het spel staat:defensie en de palmolieproductie. Dit beleid kanworden geraadpleegd in de rubriek ‘DuurzameOntwikkeling’ op de internetsite van de groepwww.bnpparibas.comBNP Paribas stelt groene producten voor met een positieve maatschappelijke impact. Samen metEDF maakte Domofinance van Cetelem (handelsmerk van BNP Paribas Personal Finance) in 2010de financiering mogelijk van ongeveer 50.000 leningen voor de verbetering van de energieprestatiesvan woningen. Sinds 2010 kan BNP Paribas Cardif aan zijn klanten die getroffen worden dooreen verlamming veroorzaakt door een ongeval, gunstigere tarieven aanbieden waardoor zij zichkunnen verzekeren om te kunnen lenen tegen de beste voorwaarden.Op de opkomende markten, die de grootste concentratie van mensen zonder bankrekening hebben,ontwikkelde BNP Paribas aangepaste diensten en producten:• In Oekraïne stelt ‘BaLi’ (‘Banque Light’) toegankelijke diensten voor aan mensen met een laagof gemiddeld inkomen;• In Frankrijk kan de klant via ‘Home Cash’ geld versturen naar een naaste in Marokko zonderdat er een bankrekening nodig is;• In Ivoorkust, Senegal, Mali en Madagaskar kunnen 1,4 miljoen klanten via ‘Orange Money’beveiligde bankverrichtingen en transacties doen via hun gsm.In Frankrijk kan de klant via ‘Home Cash’ geldversturen naar een naaste in Marokko zonderdat er een bankrekening nodig isDe kmo’s ondersteunenSteun aan de lokale economie ligt BNP Paribas na aan het hart en sinds de financiële crisis staat debank nog meer voor ze klaar in alle landen waar ze actief is.• In Frankrijk lanceerde BNP Paribas een operatie zonder voorgaande en financierde het in 15 maandentijd 49.881 projecten van kmo’s, ambachtslui en handelaars voor een bedrag van 6 miljard euro.• In België werden 75.000 professionele kredieten afgesloten voor de financiering van projecten vankleine en middelgrote ondernemingen, ambachtslui en handelaars.102


2010 in heT KorTHet engagement van BNP Paribas op het vlak van microfinancieringDe toegang van alle klanten tot basisfinancieringsdiensten is een essentieel onderdeelvan de ontwikkeling en de groei van zowel de rijpe als de opkomende markten. De steunvan BNP Paribas en zijn medewerkers aan de microfinancieringsinstellingen werd nogversterkt in 2010.Ontwikkelde markten: een oplossing om banen te scheppenAls historische partner van ADIE verleent de groep BNP Paribas al meer dan 15 jaar steunaan de vereniging als mecenas en als bankier. In 2010 besliste het bankennet in Frankrijk omde kredietlijn die toegekend was aan ADIE te verhogen tot 9 miljoen euro per jaar (tegenover8 miljoen euro in 2009). 11.263 leningen werden gefinancierd gedurende de laatste 6 jaar.In opkomende markten45,5miljoen eurotoegekende leningen in lokalemunteenheden eind 201018microfinancieringsinstellingengefinancierd in 8 landen:India, Indonesië, Brazilië, Egypte, Marokko,Tunesië, Mali en Guinee243 eurogemiddeld bedrag van het microkrediet127.000klanten gefinancierd,van wie 88%vrouwen636.000mensenonrechtstreeks betrokkenIn 2010 leidde de samenwerking tussen BNP Paribas Fortis, ADIE en het EuropeseInvesteringsfonds tot de oprichting van twee MicroStart-kantoren in België. Deze kantorenstellen microkredieten van 1.000 tot 10.000 euro voor aan mensen die geen bankkredietkrijgen en een kleine zelfstandige activiteit willen opzetten of ontwikkelen.Opkomende markten: de sociale prestaties van de microfinancieringspartnersliggen ons na aan het hartBNP Paribas zette zijn financieringsactiviteiten aan microfinancieringsinstellingenin opkomende landen voort. In 2010 ontwikkelde het microfinancieringsteam van BNP Paribaseen tool om de sociale en ecologische prestaties van de microfinancieringspartners te metenzodat het de instellingen zou kunnen selecteren die het best scoren op sociaal vlak en hen bijte staan en te begeleiden bij hun zoektocht naar constante verbetering.Onze klanten de kans bieden te beleggen in microfinancieringDe klanten van BNP Paribas kunnen ook kiezen om microfinancieringsinstellingen te steunendoor te beleggen in specifieke fondsen: ObliEtheis voor retailkanten en ResponsAbilityvoor privatebankingklanten.Bnp pariBas JaarversLag 2010103


maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenDe milieu-impact van de financieringen beheersen en de overgangnaar een CO 2-arme economie ondersteunenBNP Paribas Corporate & Investment Banking (CIB) verankert MVO in zijn activiteitenop het gebied van Advisory & Capital Markets en Finance.Een ereplaats geven aan de financiering van de groene economieDe financiering van de groene infrastructuurBNP Paribas, dat zich enorm inzet voor de strijd tegen de klimaatverandering, is al meer dan tienjaar een belangrijke belegger in de sector van de hernieuwbare energie, zowel via de financieringvan projecten, de exportfinanciering of via de gespecialiseerde teams van fixed income.BNP Paribas CIB financiert en adviseert wereldwijd acht à tien grote windturbine- of zonneenergieprojectenper jaar.De ontwikkeling van instrumenten die gunstig zijn voor de groene economieDe teams Equity Derivatives van BNP Paribas CIB ontwikkelen regelmatig een reeks indexendie beleggers de kans bieden om hun spaartegoeden in de groene economie te beleggen.Deze indexen die een positieve invloed hebben op het milieu of de samenleving hebbenbijvoorbeeld als thema: water, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, afvalverwerkingof de 100 ondernemingen met de laagste CO 2-uitstoot.De markt voor de emissie van broeikasgassen en de rol van BNP ParibasBNP Paribas speelt een hoofdrol op de markten voor de uitstootrechten van broeikasgassenen heeft een speciaal Carbon Team dat ten dienste staat van de klanten. Het Carbon Teamwil ervoor zorgen dat alle metiers effectief rekening houden met de doelstellingen die opgelegdworden door de internationale verdragen en verklaringen. Deze zullen immers een duurzameinvloed hebben op de structuur van de gefinancierde activa en moeten worden ingepast in definancieringsbeslissingen.BNP Paribas neemt voor eigen rekening of voor die van zijn klanten actief deel aan de EU-ETS(European Union Emissions Trading Scheme) en speelt een hoofdrol op de CO 2-markten.Zorgen voor een degelijke controle van de milieurisico’sBNP Paribas integreert de ecologische en sociale risico’s en die rond deugdelijk bestuurin de analyse van de kredietrisico’s en de operationele risico’s:• Beslissingen over de financiering van operaties of complexe of delicate markten op MVO-gebiedworden besproken in de ‘Transaction Acceptance Committees’;• Exportfinancieringen van grote projecten die belangrijke MVO-uitdagingen vormen,zijn het voorwerp van een voorafgaande onafhankelijke audit;• Financieringen van projecten van meer dan 10 miljoen Amerikaanse dollar (70 transactiesin 2010) worden geanalyseerd volgens de Equator Principles om ervoor te zorgen dat de socialeen ecologische normen van de Wereldbank worden nageleefd.104


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN ONTWIKKELEN EN BEVORDERENEen maatschappelijk verantwoorde beleggingskeuze houdt niet enkel rekening met financiëlecriteria maar ook met drie extrafinanciële dimensies: de ecologische en maatschappelijkebelangen en die rond deugdelijk bestuur, de zogenaamde ESG-criteria.De maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen, die enkele jaren geleden nog weiniggekend waren bij het grote publiek, zijn vandaag spectaculair in opmars in de portefeuillesvan de Europese spaarders.De informatie verbeteren en de klanten sensibiliseren voor maatschappelijkverantwoord beleggen (MVB)Ongeacht of het nu om privépersonen of institutionele beleggers gaat, moeten de beleggersbegeleid worden wanneer zij verantwoord gaan beleggen. De eerste Nationale Week rondMaatschappelijk Verantwoord Beleggen, die plaatsvond van 4 tot 10 oktober 2010,was een uitstekende gelegenheid voor BNP Paribas om de bewustmakingsactie bij het grotepubliek aan te scherpen. Op de stand op het Forum de l’Investissement kregen de beleggerseen antwoord op hun vragen en werd het volledige MVB-aanbod van de groep voorgesteld.Ook de netwerken zetten zich in voor MVB door videoanimatie voor te stellenin 1.500 kantoren, de verkopers te sensibiliseren en een opleidingskit ter beschikkingte stellen van de financieel adviseurs.De ESG-criteria overal in het beheer integrerenNaast de promotie voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij de klanten verbindtBNP Paribas er zich ook progressief toe om de extrafinanciële criteria daadkrachtigte integreren in het traditionele beheer. Zo nam BNP Paribas Assurance de ESG-criteria op inhet beheer van zijn eurofonds van 700 miljard: de beheerders hielden systematisch rekeningmet de extrafinanciële criteria bij de selectie van de beleggingen. In 2010 publiceerde CortalConsors in Frankrijk de tweede editie van zijn groene ratings van meer dan 400 Europesefondsen om de klanten te helpen die bij hun beleggingsbeslissingen ook rekening willenhouden met het milieu.Het MVB-aanbod verrijkenBNP Paribas Investment Partners kreeg het Novethic-label voor 11 van zijn MVB-fondsenmet de speciale vermelding ‘ESG-indicatoren’ voor 6 ervan. Deze labels zijn een erkenningvan de inspanningen die BNP Paribas Investment Partners levert voor de transparantievan het beheerproces en de samenstelling van de maatschappelijk verantwoordebeleggingsfondsen, en voor het innoverende karakter van de extrafinanciële rapportering.BNP Paribas Wealth Management is de enige bank die het PhiTrustfonds verdeelt.Dit bijzonder innovatieve product verenigt de sociale impact met de financiële prestaties.Door te beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen die de levensomstandighedenvan achtergestelde bevolkingsgroepen willen verbeteren, kunnen de klanten de socialeen/of milieu-impact van hun belegging meten.Bnp pariBas JaarversLag 2010BNP Paribas, São Paulo.BNP Paribas, Istanboel.105


maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenBNP PARIBAS CORPORATE PHILANTHROPY:HET MECENAAT VOOR EEN WERELD IN VERANDERINGOm zijn engagement op mecenaatsgebied te consolideren, creëerde de groep in 2010BNP Paribas Corporate Philanthropy dat, onder leiding van BNP Paribas Foundation,zorgt voor de samenhang tussen de mecenaatsprogramma’s wereldwijd op vijf vlakken:solidariteit, cultuur, opvoeding, medisch onderzoek en milieu.Het netwerk van BNP Paribas Corporate Philanthropy omvat tien stichtingen wereldwijd:in Frankrijk, België, Brazilië, Bulgarije, Italië, Luxemburg, Marokko, Polen en Zwitserland plusde stichting van het merk Cetelem. Er werden ook programma’s opgezet in de andere grotewereldregio’s via de dochters en businessunits van BNP Paribas ter plaatse.Solidariteit: strijden tegen uitsluitingHet mecenaat van BNP Paribas focust vooral op integratie via economische ontwikkelingen op vertrouwensrelaties. Denk maar aan de historische steun aan belangrijke actorenop het gebied van microfinanciering (zoals ADIE – Association pour le Droit à l’InitiativeEconomique – in Frankrijk en in België) en de talrijke acties voor kansarme wijken maarook rond specifieke problemen (zoals handicaps, kindersterfte en integratie via de sport).In Mali, een globaal solidariteitsinitiatiefBNP Paribas Foundation en BICIM (BanqueInternationale pour le Commerce et l’Industrieau Mali, dochter van BNP Paribas in Mali)vernieuwden in 2010 hun partnership metde hulpverleningsorganisatie Samusocial in Mali.Via dit partnership beschikt de vereniging overmeer middelen in de strijd tegen de uitsluitingvan kansarme kinderen en jongeren.BNP Paribas besteedt ook bijzonder veel aandacht aan solidariteitsacties van zijn medewerkers(zoals het Helping Hand-programma/Help2Help, de Solidarity Days en de Téléthon).Cultuur: het patrimonium bewaren en de artistieke expressie aanmoedigenDankzij de voortrekkersrol die BNP Paribas Foundation sinds 1984 speelt, is BNP Paribasalgemeen erkend als een mecenas die het patrimonium van musea kent en wil behouden.De stichting richt zich daarbij op 3 gebieden: restauratie van museumstukken, publicatievan werken over het patrimonium en partnerships met grote musea.Dans en hedendaags circus, klassieke muziek en jazz: BNP Paribas Foundation trektook volop de kaart van de creatieve ondersteuning. Deze aandacht voor de artistiekeexpressie in Europa en elders verloopt via partnerships met grote culturele instellingen.Het Byzantijnse en Christelijke Museumvan AtheneTien fresco’s uit de XVde eeuw, die in dit museumbewaard worden, kregen in 2010 weer hun prachten praal terug dankzij de steun van BNP ParibasFoundation en van BNP Paribas in Griekenland.106


2010 in het korthet totale budgetvan de mecenaatsprogramma’sdie zijn uitgevoerd in 2010bedraagt wereldwijd20,8miljoen euroDe Internationale KoninginElisabethwedstrijd van BelgiëBNP Paribas Fortis is al bijna 20 jaar partnervan deze prestigieuze wedstrijd die jonge musici,zangers of componisten bekroont. In 2010 kreegBNP Paribas Fortis voor zijn historische steunaan deze wedstrijd de speciale prijs vande jury in het kader van de Caïus-prijsvoor het cultureel mecenaat.Opvoeding: onderwijzen en kennis overbrengenVoor BNP Paribas is opvoeding een belangrijk draagvlak voor de socio-economischeontwikkeling. In Frankrijk werkte BNP Paribas Foundation programma’s uit die culturele enschoolse ongelijkheid bestrijden (Afev – Association de la Fondation étudiante pour la ville –een vereniging die zorgt voor schoolbegeleiding, Odyssée Jeunes – een programmavan BNP Paribas Foundation en het Franse departement Seine-Saint-Denis dat middelbarescholen in dit departement financiële steun verleent voor de organisatie van excursies).En het aantal initiatieven in de groep breidt gestaag uit: India (Read India), Polen (Szansa/Pomagaj),Hongkong (Artists in Residence), Verenigde Staten (Financial Literacy Courses) enzovoort.Medisch onderzoek: programma’s financieren in geavanceerde sectorenDe Pasteur- en Curie-instituten, de Fondation pour la Recherche Médicale (het Fonds voor MedischOnderzoek in Frankrijk): via zijn stichting is BNP Paribas partner van organisaties waarvande expertise erkend is door de wetenschappelijke gemeenschap in Frankrijk en in het buitenland.Milieu: de weg effenen voor bespiegelingen over milieu-uitdagingenEind 2010 lanceerde BNP Paribas een wetenschappelijk mecenaatsprogramma dat bijdraagttot de strijd tegen de klimaatverandering. Dit initiatief was een steuntje in de rug voor de talrijkesensibilisatiecampagnes die de groep op dit vlak al heeft opgezet.Het programma ‘Pionniers de la Recherche’(Pioniers van het Onderzoek)BNP Paribas Foundation besloot in 2010 omhet ‘Pionniers de la Recherche’-programma vande Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)te steunen rond het thema ‘Interface Hersenen/Machine’. De stichting verleent zo steun aanvorsers die onderzoek doen naar experimentelebenaderingswijzen van het herstel vande locomotorische functie.Bnp pariBas JaarversLag 2010107


WoordenlijstAandeelEen aandeel is een verhandelbaar effectdat door de aandeelhouder op rekeninggeboekt is bij de uitgevende vennootschapof bij een bevoegde tussenpersoon. Hetvertegenwoordigt een deel van het kapitaalvan een naamloze vennootschap of vaneen commanditaire vennootschap opaandelen. Sinds de dematerialisatie vanroerende waarden worden de aandelengeboekt op een rekening van hun eigenaar,hetzij in de boeken van de vennootschap(‘op naam’), ofwel bij een bevoegdetussenpersoon (‘aan toonder’).Afgeleide productenFinanciële instrumenten die zijn afgeleidvan een effect of een ‘onderliggende’index die een makelaar in staat stellentransacties op de toekomst te realiserenom zich tegen de verschillen in tedekken of om er voordeel uit te halen.AMF (Autorité des Marchés Financiers- Autoriteit Financiële Markten)De AMF die werd opgericht door de wetFinanciële Zekerheid van 17 juli 2003,is ontstaan uit de fusie van de COB(Commission des Opérations de Bourse) ende CMF (Conseil des Marchés Financiers).Haar taken bestaan uit de taken van dietwee instellingen, nl. de reglementen vande financiële markten uitwerken, metname van de Effectenbeur- zen, toezienop de bescherming van de spaartegoedenbelegd in effecten, toezicht houden op definanciële informatie die aan de beleggerswordt verschaft, en ten slotte maatregelenvoorstellen die ernaar streven om degoede werking van de markten, met nameop internationaal vlak, te verbeteren. Dewet vertrouwde ook twee namen taken toeaan de AFM: de regulering van financiëlebeleggingsadviseurs en de controle vanratingkantoren en financiële analisten.ASP (Aandelenspaarplan)Bestemd om de particulieren ertoe aante zetten het deel van hun spaartegoedendat in aandelen belegd is, uit te breiden.Dit beleggingsproduct, in aandelen vanvennootschappen met zetel in een lidstaatvan de EU, of in GBF’s die in aanmerkingkomen voor een aandelenspaarplan,is vrijgesteld van inkomsten- enmeerwaardenbelasting indien ergedurende vijf jaar geen enkele opvragingwordt uitgevoerd; het blijft onderworpenaan de sociale heffingen.Het beleggingsplafond bedraagt120.000 euro per natuurlijke persoon.BeurskapitalisatieWaarde die door de Beurs aan eenvennootschap wordt toegekend. Diewaarde wordt verkregen door het aantalbestaande aandelen te vermenigvuldigenmet de koers van het aandeel.BEVEK (Beleggingsvennootschapmet veranderlijk kapitaal)Vennootschap, met een afzonderlijkerechtspersoonlijkheid, die tot doel heeft eencollectieve effectenportefeuille te beherenvoor rekening van haar aandeelhouders dieelke dag op aandelen kunnen intekenen ofdie waarop ze hebben ingetekend, kunnenlaten terugbetalen. BEVEK-aandelen zijnniet op de beurs genoteerd, maar hun reëlewaarde (liquidatiewaarde) verschilt elkedag in functie van de koers vande effecten die de portefeuille vormen.BewaarrechtVergoeding die de financiële tussenpersoonontvangt voor het bewaren en beherenvan de op rekening ingeschreven effecten.De bewaarrechten worden jaarlijks envan tevoren geïnd. Zij blijven verworvenvoor elk begonnen jaar; de effectendie in de loop van het jaar in bewaringworden gegeven, zijn vrijgesteld vanbewaarrechten voor het lopende jaar.BSP (Bedrijfsspaarplan)Dit is een collectief spaarplan datde werknemer de kans biedt om,met behulp van zijn onderneming,een effectenportefeuille samen te stellen.De stortingen en interestenzijn vrijgesteld van inkomstenbelasting,op voorwaarde dat de rekening waaropze gebeuren gedurende vijf jaargeblokkeerd blijft (en behalve specifiekegevallen van voortijdige opneming).Ze blijven wel onderworpen aande sociale heffingen. Dat geldt ookvoor de opbrengsten bij uittreding.CIBCorporate & Investment Banking.Kernactiviteit van BNP Paribas,bestaande uit adviesdiensten, activiteitenbetreffende de kapitaalmarktenen financieringsactiviteiten.108


Comité Consultatif des Actionnaires(Adviescommissie van Aandeelhouders)Een aantal aandeelhouders (‘natuurlijkepersonen’) gekozen door bepaaldebedrijven-emittenten om hen advies tegeven betreffende hun communicatiebeleidvoor de individuele aandeelhouders.BNP Paribas richtte zijn koepelcomitévan aandeelhouders op gedurende heteerste semester van 2000, op het momentvan de fusie.CouponDe coupon vertegenwoordigt het rechtvan de eigenaar van een effect om een somte ontvangen die overeenstemt met deuitgekeerde opbrengst van dat effectvoor een bepaald boekjaar.DekkingWaarborgsom die door een tussenpersoonwordt geëist om de op termijn uitgevoerdetransacties door de klant te dekken. Diewaarborg kan in speciën of in effectenworden gegeven. Voor de SRD (Servicede Règlement Différé - Dienst vooruitgestelde vereffening) bijv. moet datbedrag ten minste 20% bedragen inliquide middelen, schatkistbons of MFI’s(monetaire financiële instellingen), of zelfs25% als het vertegenwoordigd wordt doorbeursgenoteerde obligaties, verhandelbareschuldinstrumenten of obligatie-ICBE’s. Datpercentage wordt opgetrokken tot 40% alsde dekking uit beursgenoteerde aandelenbestaat, of uit ICBE’s die hoofdzakelijkin aandelen belegd zijn. In de praktijkwordt deze verhouding overgelatenaan de beoordeling van de financiëleBnp pariBas JaarversLag 2010tussenpersoon. Hij kan die percentagesverhogen volgens zijn eigen beoordelingen zelfs een volledige dekking vande aankoop vragen.DividendDeel van de door de vennootschapgerealiseerde winst dat de algemenevergadering, op voorstel van de raadvan bestuur, beslist uit te keren aande aandeelhouders. Het vertegenwoordigtde opbrengst van het aandeel en hetbedrag kan elk jaar variëren afhankelijkvan de resultaten en het beleid vande vennootschap.DPS (Voorkeurrecht)Bij kapitaalverhogingen in speciën heeftiedere aandeelhouder een voorkeurrechtom in te tekenen op een aantal nieuweaandelen in verhouding tot het aantalaandelen dat hij al bezit. Dat recht isverhandelbaar op de beurs. De wet biedtde vennootschappen de mogelijkheidom hun aandeelhouders, verenigd inalgemene vergadering, te vragen afte zien van hun voorkeurrecht om deuitvoering van bepaalde transacties tevergemakkelijken of de toetreding vannieuwe aandeelhouders mogelijk te maken.EONIAEuro OverNight Index Average.EUREXEen derivatenbeurs.EURIBOR(EURopean InterBank Offered Rate)Meest verspreide rentetarief in de eurozone.EuroclearEx-Sicovam: beheert de operaties inzakevereffening-levering van verhandelbarewaarden.GBF (Gemeenschappelijkbeleggingsfonds)Gemeenschappelijke eigendom (zonderrechtspersoonlijkheid) van verhandelbarewaarden en bedragen belegd op kortetermijn. De GBF’s, net zoals de Beveks,zijn instrumenten voor collectief beheervan effecten. Doorgaans hebben zij eenbescheidenere omvang, wat hun beheersoepeler maakt. Aangezien zij aan eenminder dwingende reglementering zijnonderworpen, kunnen ze gespecialiseerderzijn. FCPE: Fonds Commun de Placementd’Entreprise (Gemeenschappelijkbeleggingsfonds).Hedge FundEngelse term die ‘dekkingsfonds’ betekent;gebruikt om een organisme aan te duidenwaarvan de rol erin bestaat een marktrisicoaf te schermen. Beleggingsfonds dat een‘alternatief’ of ‘gedecorreleerd’ beheeruitvoert om niet van de absolute prestatievan een activa te profiteren, maar van derelatieve prestatie ten opzichte van eenander. Dit maakt een dekking mogelijktegen de absolute evoluties van de activa.Een Hedge Fund belegt niet in een aandeelmaar in een arbitrage tussen een aandeel109


woordenLiJsten zijn sector, of tussen een aandeel ende index, waardoor het vrijwel ongevoeligwordt voor de absolute evolutie van deaandelenmarkt.IASInternational Accounting Standards (nieuweinternationale boekhoudkundige normen).IFRSInternational Financial ReportingStandards (internationale normenvoor financiële verslagen).InschrijvingsrechtRecht om deel te nemen aan eenkapitaalverhoging tegen vergoeding.Institutionele beleggersFinanciële instellingen die, door hun aardof hun statuut, een deel van hun belegdefondsen moeten aanwenden in de vormvan roerende waarden. Bijvoorbeeld: verzekeringsmaatschappijen,pensioenfondsenof deposito- en consignatiekassen.Investment SolutionsKernactiviteit van BNP Paribas met 6metiers: vermogensbeheer, verzekeringen,private banking, effecten, vastgoed, enonlinesparen en -makelaardij.KapitaalverhogingEen van de middelen om de eigenmiddelen van de vennootschap te doentoenemen. Een kapitaalverhoging wordtuitgevoerd ofwel door de verhoging vanhet bestaande aantal aandelen, ofwel doorde uitgifte van nieuwe aandelen afkomstigvan inschrijvingen in speciën, inbrengen innatura of winsten, reserves, uitgiftepremiesof inbreng opgenomen in het kapitaal.Kapitaalverhogingen kunnen wordengerealiseerd met of zonder voorkeurrecht.Zij kunnen nieuwe aandeelhouders in staatstellen deel te nemen aan het kapitaalvan de vennootschap. Zij moeten voorafgoedgekeurd zijn door een BAVA.LiquiditeitVoor een bepaald effect op de beurs komtdit overeen met de verhouding tussenhet verhandelde volume aandelen en hettotaal aantal aandelen van het kapitaal.M&AMergers & Acquisitions = Fusies & Acquisities.Meerwaarde/minwaardePositief/negatief verschil tussen deverkoopprijs van een aandeel en de prijs bijaankoop.Nominaal (nominale waarde)De nominale waarde van eenaandeel is het evenredige deelvan het maatschappelijk kapitaalvertegenwoordigd door dat aandeel.NoteringAan de hand van de notering kan de koersvan een effect bepaald worden, d.w.z. deprijs ervan op de markt op een bepaaldmoment. Dat gebeurt op de continumarktof op de fixingmarkt voor effecten metgeringe liquiditeit. Continue noteringregistreert de hele dag lang (9u - 17.30u)een opeenvolging van prijzen. Het principevan deze markt berust op de uitvoering vande orders in real time en heeft als voordeeldat de marktevolutie van zeer nabij kanworden gevolgd.ObligatieDoorgaans vastrentend effect waarbijde emittent zich ertoe verbindt de aande lener, op een bepaald later tijdstip,een vast bedrag te betalen, net als eenreeks rentebetalingen hetzij halfjaarlijks,hetzij jaarlijks. De rentebetalingen kunnenvariëren tijdens de duur van de obligatie.Openbaar bodEen openbaar bod maakt het mogelijk decontrole te nemen over beursgenoteerdevennootschappen of, voor beursgenoteerdevennootschappen met een breedgecontroleerd aandeelhouderschap,de delisting (openbaar uitkoopbod enverplichte delisting) te vragen.OptieContract dat geldig is tot een voorafbepaalde vervaldatum en dat het rechtgeeft (maar niet de verplichting) om, tegenonmiddellijke betaling van de optieprijs,in de toekomst een effect tegen een voorafbepaalde prijs (uitoefenprijs) te kopen of teverkopen. De optie is de interventievector opde MONEP. Opties kunnen aankoopopties(call) of verkoopopties (put) zijn.110


Overwaarde (of goodwill)Ook ‘positief aanschaffingsverschil’:verschil tussen de aanschaffingsprijsvan een onderneming en haar nettoboekhoudkundig actief.Primaire marktFinanciële markt waarop effecten wordenaangeboden bij de uitgifte ervan.QuorumOpdat een algemene vergadering geldigzou kunnen beraadslagen, moeten deaandeelhouders die een totaal minimumaantal aandelen bezitten (quorum),aanwezig of vertegenwoordigd zijn.Het quorum bedraagt:• voor een gewone algemene vergaderingvan aandeelhouders (AVA) bij de eerstebijeenroeping: 1/4 van de aandelenmet stemrecht;• voor een AVA bij de tweede bijeenroeping:geen enkel quorum vereist;• voor een buitengewone algemenevergadering (BAVA) bij de eerstebijeenroeping: 1/3 van de aandelenmet stemrecht;• voor een BAVA bij de tweedebijeenroeping: 1/4 van de aandelenmet stemrecht;• voor een gemengde AVA: deze diversequorums zijn vereist naargelangvan de resoluties.Rating/RatingkantorenDe rating is de beoordeling van het risicoop wanbetaling van een kredietnemer,met een directe invloed op het tariefBnp pariBas JaarversLag 2010waartegen die vennootschap fondsenzal kunnen verkrijgen. Wijzigingen inratings hebben een niet te verwaarlozeninvloed op de beurskoers. De belangrijksteratingkantoren zijn Standard & Poor’s,Moody’s en Fitch-IBCA.RendementOnmiddellijke indicator van de rentabiliteitvan de belegging, uitgedrukt in percentage:voor aandelen is het de verhouding tussenhet laatst uitgekeerde dividend en delaatste beurskoers.Retail BankingRetail Banking omvat 7 entiteiten: RetailBanking in Frankrijk, BNL bc, Belux RetailBanking, BancWest, het netwerk vanEuropa-Middellandse Zeegebied, PersonalFinance, Equipment Solutions.Secundaire marktFinanciële markt waarop de effectendie al circuleren worden verhandeld.SolvabiliteitsratioMeet het vermogen van een ondernemingom haar schulden op middellangeen lange termijn te betalen.SRD (Service de Règlement Différé –Settlement op het einde van de maand)Markt waarop de aandelen van debelangrijkste Franse en buitenlandsevennootschappen worden verhandeld.De aandelen of obligaties die metuitgestelde vereffening worden gekocht,worden bijgevolg op krediet betaald. Bij eendergelijke transactie moet de koper de prijsbetalen en de verkoper de effecten leverenop de volgende vervaldag, tenzij de ene ofde andere partij vraagt om de transactietot de vervaldag van de volgende maanduit te stellen (‘report’).StemrechtStelt iedere aandeelhouder in staatom te stemmen of zich te latenvertegenwoordigen op een algemenevergadering.ToekenningsrechtRecht om kosteloos deel te nemen aan eenkapitaalverhoging (uitgevoerd bijvoorbeelddoor opname van de reserves). Het recht isbeursgenoteerd.TSRTotal Shareholder Return - Totaalrendement voor aandeelhouders:rendement op belegd kapitaal, rekeninghoudend met de geïnde dividendenen de waardebepaling van een aandeel.VolatiliteitVerwijst naar het koersverloop met snelleen omvangrijke koersschommelingen vaneen kapitaalmarkt of een roerend goed.WarrantAutonoom of van een andere roerendewaarde (aandeel, obligatie) geknipt effect,dat het recht geeft om in te schrijvenop effecten (aandeel, obligatie).111


UW PARTNERSInvestor Relations en Financiële informatieIndividuele aandeelhoudersGroen nummer (Frankrijk): 0 800 600 700(voor aandeelhouders op naam*)E-mail: relations.actionnaires@bnpparibas.comTel.: +33 (0)1 42 98 21 61Financiële analisten en institutionele beleggersE-mail: investor.relations@bnpparibas.comTel.: +33 (0)1 40 14 63 58PersrelatiesE-mail: pressoffice.paris@bnpparibas.comTel.: +33 (0)1 40 14 40 02+33 (0)1 57 43 79 95UW AFSPRAKEN IN 2011**Woensdag 4 meiPublicatie van de resultaten van het eerste kwartaal van 2011Woensdag 11 meiAlgemene Vergadering van AandeelhoudersDinsdag 2 augustusPublicatie van de resultaten van het tweede kwartaal van 2011Woensdag 9 novemberPublicatie van de resultaten van het derde kwartaal van 2011* Onder voorbehoud van de voorafgaandelijke afsluiting van een (gratis) brokerage overeenkomst.** Onder voorbehoud van latere wijziging.BNP PARIBASMAATSCHAPPELIJKE ZETEL: 16, boulevard des Italiens, 75009 Parijs (Frankrijk)Tel: +33 1 40 14 45 46RCS Paris 662 042 449Naamloze vennootschap met kapitaal van 2.397.320.312 eurowww.bnpparibas.com112


Het Jaarverslag 2010 van BNP Paribas kuntu raadplegen, downloaden of bestellen ophttp://media.bnpparibas.com/invest/rapportsannuels/ra2010nl/Ref. C2DR11.012010 REGISTRATION DOCUMENT AND ANNUAL FINANCIAL REPORTAndere publicaties te verkrijgen op www.bnpparibas.com2010REGISTRATION DOCUMENTAND ANNUAL FINANCIAL REPORTHet Document de référenceen financieel verslag 20102010CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY REPORT2011 IN HET KORTFilm 2011waarin de groep wordt voorgesteldInterviews methet managementHet MVO-verslag 20102011 in het kort?Voor meer informatie, raadpleeg onze site: invest.bnpparibas.com. Abonneer u om financieel nieuws over de Groepte ontvangen: persberichten, publicatie van de resultaten, investor days, enzovoort.Concept en redactieBrand, Communications and Quality – BNP ParibasAdvies, ontwerp en productieFotoverantwoordingCOMPagencedeANY – Pascal Dolémieux, Grégoire Korganow, Jean-Érik Pasquier,photographesStéphane Remael, Stéphanie Tétu en Gérard Uféras, Amélie Laurin, Philippe Couette.Getty Images, Shutterstock.Coverfoto: Kantoren van BNP Paribas Securities Services te Parijs(Grands Moulins de Pantin), gerealiseerd door BNP Paribas Real Estate.LaCompany/Gérard UférasJaarverslag gedrukt op FSC-gecertifieerd papier.


Greatnessstartssomewhere...keep reachingBNP Paribas,the world’stennis sponsorsince 1974.Réf. C4AR11.01bnpparibas.com

More magazines by this user
Similar magazines