BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

maatsChappeLiJk verantwoord ondernemende verantwoordeLiJkheidsCuLtuurverstevigenBNP Paribas is zich ervan bewust dat de groep zich op een duurzame manier kan ontwikkelendankzij de betrokkenheid van 205.000 medewerkers. Daarom kiest de groep voor eenverantwoorde bedrijfscultuur als speerpunt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.DE MEDEWERKERS BETREKKEN BIJ HET MAATSCHAPPELIJKVERANTWOORD ONDERNEMENDoor de medewerkers te betrekken bij MVO, kan het MVO-beleid zich verder ontplooienbinnen de groep en beantwoordt het zo ook aan een sterke vraag van de medewerkersvan de bank die in de Global People Survey 2010 MVO uitriepen tot de belangrijkste hefboomvoor het engagement van de groep.De medewerkers van de groep sensibiliseren voor MVOIn april 2010 lanceerde BNP Paribas een online-opleidingsformule om alle medewerkers vande groep bewust te maken van de uitdagingen van MVO en het beleid van BNP Paribas op ditvlak. In deze e-learningmodule, die voor alle medewerkers toegankelijk is via het intranet,worden aan iedere deelnemer zes taken toevertrouwd ter illustratie van de aandachtspuntenvan de MVO-strategie van de groep.In het verlengde van deze opleiding werden lokale bewustmakingsacties voor het milieu opgezet.Informeren en de dialoog bevorderenDe medewerkers van BNP Paribas worden ook op de hoogte gehouden van nieuweMVO-initiatieven en worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de nieuweuitdagingen en acties van de groep op dit vlak.BNP Paribas Fortis lanceert ‘Go Green’BNP Paribas Fortis ontwierp een interactieveonline-opleiding rond milieubescherming inde onderneming: ‘Go Green’. Via deze moduleworden de medewerkers uitgenodigd omeen aantal vragen te beantwoorden over hungewoonten. Op basis van zijn antwoordenontvangt iedere deelnemer een grafischevoorstelling van zijn persoonlijke milieuafdrukop het werk en een geïndividualiseerde lijstmet doelstellingen die bereikt moeten wordenom de afdruk te verkleinen.Op de hoogte brengen van MVO-nieuwighedenIn 2010 werden er specifieke communicatietools gecreëerd om de medewerkers op de hoogtete brengen van het MVO-beleid van de groep:• het MVO-intranet dat de voornaamste MVO-acties van BNP Paribas groepeert• ‘The Basics of CSR’, een blad dat het MVO-beleid van de groep in 9 punten samenvat.Het woord geven aan de medewerkersDe groep bevordert de uitwisselingen over ecologische en maatschappelijke thema’s tussende medewerkers. Ter gelegenheid van Wereldmilieudag organiseerde BNP Paribas in juni 2010een chatsessie tussen de medewerkers van de bank en Jean Jouzel (Nobelprijs voor de Vrede2007 met het Intergovernmental Panel on Climate Change). Gedurende deze chatsessie kondende medewerkers al hun vragen in verband met de klimaatverandering aan Jean Jouzel stellen.98

More magazines by this user
Similar magazines