BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenDuurzame ontwikkeling integrerenin de werking van de ondernemingVoor BNP Paribas betekent een intern MVO-beleid uitwerken, rekening houden met socialeen ecologische criteria bij de dagelijkse werking.De directe milieu-impact beheersen2010, een referentiejaar2010 werd een overgangsjaar voor de beheersing van de directe milieu-impact waarbijmeer bepaald een speciaal team in het leven werd geroepen dat de milieurapporteringstuurt. Samen met de supportfuncties van de groep en de tussenpersonen voor MVO/Milieuin de businesses en de entiteiten bepaalt en bezielt het team het milieubeleid van de groep.Een uitgebreide milieurapporteringIn 2010 was de milieurapportering representatief voor 82,9% van het totalepersoneelsbestand van de groep. Op basis daarvan kon een extrapolatie gemaakt wordenen beschikken wij over een referentiemeting voor de hele groep. Zo werd de uitstootvan broeikasgassen gemeten door de energie die in de gebouwen en voor professioneleverplaatsingen gebruikt werd, om te zetten in teq CO 2. Op die berekeningsbasis heeftde groep 701.905 teq CO 2uitgestoten of 3,42 teq CO 2/fte in 2010, waarvan 76,3% voorde gebouwen en 23,7% voor professionele verplaatsingen.Doelstellingen voor 2011EIn 2011 zal BNP Paribas zijn beleid voortzetten omde directe milieu-impact verder terug te dringenmet behulp van verscheidene actiemiddelen:• de energie-efficiëntie van het vastgoedparken meer bepaald de voortzetting vande renovatie van de kantoren in Frankrijk in hetkader van het ‘Ontvangst & Service’-concept,waardoor hun verbruik in twee jaar tijd almet 10% verminderd kon worden;• Green IT;• de optimalisatie van verplaatsingen;• de vermindering van het papierverbruik ende vergroting van het aandeel van milieuvriendelijkpapier in het totale papierverbruik.Een versterkt en opgemerkt engagementBNP Paribas ondertekende in 2010 het Manifest voor Energie-efficiëntie in Kantorenvan de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Zo engageertde groep zich voor een globale energie-efficiëntie in de kantoren.De kwaliteit van het CO 2-rapport bood de groep de kans om de Carbon Disclosure LeadershipIndex France, die ontstaan is uit het Carbon Disclosure Project (CDP),te integreren en een CDP-score van 81/100 (tegen 52/100 in 2009) te behalen.Drie nieuwe ISO 14001-certificaten in 2010:• Desktoppublishing voor het retailnet in Frankrijk: afdrukken van de documentendie naar de klanten worden gestuurd;• BNP Paribas Partners for Innovation: beheer van de 3 belangrijkste Data Centresen de meeste arbeidsplaatsen in Frankrijk;• BNP Paribas Personal Finance: vakgebied Automobile & Cofiparc.Kantoor BNP Paribas ‘Ontvangst & Service’ in Parijs (La Défense)In het totaal hebben nu 9 entiteiten van de groep een ISO 14001-certificaat.Ze vertegenwoordigen 11.880 medewerkers.100

More magazines by this user
Similar magazines