BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

WoordenlijstAandeelEen aandeel is een verhandelbaar effectdat door de aandeelhouder op rekeninggeboekt is bij de uitgevende vennootschapof bij een bevoegde tussenpersoon. Hetvertegenwoordigt een deel van het kapitaalvan een naamloze vennootschap of vaneen commanditaire vennootschap opaandelen. Sinds de dematerialisatie vanroerende waarden worden de aandelengeboekt op een rekening van hun eigenaar,hetzij in de boeken van de vennootschap(‘op naam’), ofwel bij een bevoegdetussenpersoon (‘aan toonder’).Afgeleide productenFinanciële instrumenten die zijn afgeleidvan een effect of een ‘onderliggende’index die een makelaar in staat stellentransacties op de toekomst te realiserenom zich tegen de verschillen in tedekken of om er voordeel uit te halen.AMF (Autorité des Marchés Financiers- Autoriteit Financiële Markten)De AMF die werd opgericht door de wetFinanciële Zekerheid van 17 juli 2003,is ontstaan uit de fusie van de COB(Commission des Opérations de Bourse) ende CMF (Conseil des Marchés Financiers).Haar taken bestaan uit de taken van dietwee instellingen, nl. de reglementen vande financiële markten uitwerken, metname van de Effectenbeur- zen, toezienop de bescherming van de spaartegoedenbelegd in effecten, toezicht houden op definanciële informatie die aan de beleggerswordt verschaft, en ten slotte maatregelenvoorstellen die ernaar streven om degoede werking van de markten, met nameop internationaal vlak, te verbeteren. Dewet vertrouwde ook twee namen taken toeaan de AFM: de regulering van financiëlebeleggingsadviseurs en de controle vanratingkantoren en financiële analisten.ASP (Aandelenspaarplan)Bestemd om de particulieren ertoe aante zetten het deel van hun spaartegoedendat in aandelen belegd is, uit te breiden.Dit beleggingsproduct, in aandelen vanvennootschappen met zetel in een lidstaatvan de EU, of in GBF’s die in aanmerkingkomen voor een aandelenspaarplan,is vrijgesteld van inkomsten- enmeerwaardenbelasting indien ergedurende vijf jaar geen enkele opvragingwordt uitgevoerd; het blijft onderworpenaan de sociale heffingen.Het beleggingsplafond bedraagt120.000 euro per natuurlijke persoon.BeurskapitalisatieWaarde die door de Beurs aan eenvennootschap wordt toegekend. Diewaarde wordt verkregen door het aantalbestaande aandelen te vermenigvuldigenmet de koers van het aandeel.BEVEK (Beleggingsvennootschapmet veranderlijk kapitaal)Vennootschap, met een afzonderlijkerechtspersoonlijkheid, die tot doel heeft eencollectieve effectenportefeuille te beherenvoor rekening van haar aandeelhouders dieelke dag op aandelen kunnen intekenen ofdie waarop ze hebben ingetekend, kunnenlaten terugbetalen. BEVEK-aandelen zijnniet op de beurs genoteerd, maar hun reëlewaarde (liquidatiewaarde) verschilt elkedag in functie van de koers vande effecten die de portefeuille vormen.BewaarrechtVergoeding die de financiële tussenpersoonontvangt voor het bewaren en beherenvan de op rekening ingeschreven effecten.De bewaarrechten worden jaarlijks envan tevoren geïnd. Zij blijven verworvenvoor elk begonnen jaar; de effectendie in de loop van het jaar in bewaringworden gegeven, zijn vrijgesteld vanbewaarrechten voor het lopende jaar.BSP (Bedrijfsspaarplan)Dit is een collectief spaarplan datde werknemer de kans biedt om,met behulp van zijn onderneming,een effectenportefeuille samen te stellen.De stortingen en interestenzijn vrijgesteld van inkomstenbelasting,op voorwaarde dat de rekening waaropze gebeuren gedurende vijf jaargeblokkeerd blijft (en behalve specifiekegevallen van voortijdige opneming).Ze blijven wel onderworpen aande sociale heffingen. Dat geldt ookvoor de opbrengsten bij uittreding.CIBCorporate & Investment Banking.Kernactiviteit van BNP Paribas,bestaande uit adviesdiensten, activiteitenbetreffende de kapitaalmarktenen financieringsactiviteiten.108

More magazines by this user
Similar magazines