BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Comité Consultatif des Actionnaires(Adviescommissie van Aandeelhouders)Een aantal aandeelhouders (‘natuurlijkepersonen’) gekozen door bepaaldebedrijven-emittenten om hen advies tegeven betreffende hun communicatiebeleidvoor de individuele aandeelhouders.BNP Paribas richtte zijn koepelcomitévan aandeelhouders op gedurende heteerste semester van 2000, op het momentvan de fusie.CouponDe coupon vertegenwoordigt het rechtvan de eigenaar van een effect om een somte ontvangen die overeenstemt met deuitgekeerde opbrengst van dat effectvoor een bepaald boekjaar.DekkingWaarborgsom die door een tussenpersoonwordt geëist om de op termijn uitgevoerdetransacties door de klant te dekken. Diewaarborg kan in speciën of in effectenworden gegeven. Voor de SRD (Servicede Règlement Différé - Dienst vooruitgestelde vereffening) bijv. moet datbedrag ten minste 20% bedragen inliquide middelen, schatkistbons of MFI’s(monetaire financiële instellingen), of zelfs25% als het vertegenwoordigd wordt doorbeursgenoteerde obligaties, verhandelbareschuldinstrumenten of obligatie-ICBE’s. Datpercentage wordt opgetrokken tot 40% alsde dekking uit beursgenoteerde aandelenbestaat, of uit ICBE’s die hoofdzakelijkin aandelen belegd zijn. In de praktijkwordt deze verhouding overgelatenaan de beoordeling van de financiëleBnp pariBas JaarversLag 2010tussenpersoon. Hij kan die percentagesverhogen volgens zijn eigen beoordelingen zelfs een volledige dekking vande aankoop vragen.DividendDeel van de door de vennootschapgerealiseerde winst dat de algemenevergadering, op voorstel van de raadvan bestuur, beslist uit te keren aande aandeelhouders. Het vertegenwoordigtde opbrengst van het aandeel en hetbedrag kan elk jaar variëren afhankelijkvan de resultaten en het beleid vande vennootschap.DPS (Voorkeurrecht)Bij kapitaalverhogingen in speciën heeftiedere aandeelhouder een voorkeurrechtom in te tekenen op een aantal nieuweaandelen in verhouding tot het aantalaandelen dat hij al bezit. Dat recht isverhandelbaar op de beurs. De wet biedtde vennootschappen de mogelijkheidom hun aandeelhouders, verenigd inalgemene vergadering, te vragen afte zien van hun voorkeurrecht om deuitvoering van bepaalde transacties tevergemakkelijken of de toetreding vannieuwe aandeelhouders mogelijk te maken.EONIAEuro OverNight Index Average.EUREXEen derivatenbeurs.EURIBOR(EURopean InterBank Offered Rate)Meest verspreide rentetarief in de eurozone.EuroclearEx-Sicovam: beheert de operaties inzakevereffening-levering van verhandelbarewaarden.GBF (Gemeenschappelijkbeleggingsfonds)Gemeenschappelijke eigendom (zonderrechtspersoonlijkheid) van verhandelbarewaarden en bedragen belegd op kortetermijn. De GBF’s, net zoals de Beveks,zijn instrumenten voor collectief beheervan effecten. Doorgaans hebben zij eenbescheidenere omvang, wat hun beheersoepeler maakt. Aangezien zij aan eenminder dwingende reglementering zijnonderworpen, kunnen ze gespecialiseerderzijn. FCPE: Fonds Commun de Placementd’Entreprise (Gemeenschappelijkbeleggingsfonds).Hedge FundEngelse term die ‘dekkingsfonds’ betekent;gebruikt om een organisme aan te duidenwaarvan de rol erin bestaat een marktrisicoaf te schermen. Beleggingsfonds dat een‘alternatief’ of ‘gedecorreleerd’ beheeruitvoert om niet van de absolute prestatievan een activa te profiteren, maar van derelatieve prestatie ten opzichte van eenander. Dit maakt een dekking mogelijktegen de absolute evoluties van de activa.Een Hedge Fund belegt niet in een aandeelmaar in een arbitrage tussen een aandeel109

More magazines by this user
Similar magazines