BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

woordenLiJsten zijn sector, of tussen een aandeel ende index, waardoor het vrijwel ongevoeligwordt voor de absolute evolutie van deaandelenmarkt.IASInternational Accounting Standards (nieuweinternationale boekhoudkundige normen).IFRSInternational Financial ReportingStandards (internationale normenvoor financiële verslagen).InschrijvingsrechtRecht om deel te nemen aan eenkapitaalverhoging tegen vergoeding.Institutionele beleggersFinanciële instellingen die, door hun aardof hun statuut, een deel van hun belegdefondsen moeten aanwenden in de vormvan roerende waarden. Bijvoorbeeld: verzekeringsmaatschappijen,pensioenfondsenof deposito- en consignatiekassen.Investment SolutionsKernactiviteit van BNP Paribas met 6metiers: vermogensbeheer, verzekeringen,private banking, effecten, vastgoed, enonlinesparen en -makelaardij.KapitaalverhogingEen van de middelen om de eigenmiddelen van de vennootschap te doentoenemen. Een kapitaalverhoging wordtuitgevoerd ofwel door de verhoging vanhet bestaande aantal aandelen, ofwel doorde uitgifte van nieuwe aandelen afkomstigvan inschrijvingen in speciën, inbrengen innatura of winsten, reserves, uitgiftepremiesof inbreng opgenomen in het kapitaal.Kapitaalverhogingen kunnen wordengerealiseerd met of zonder voorkeurrecht.Zij kunnen nieuwe aandeelhouders in staatstellen deel te nemen aan het kapitaalvan de vennootschap. Zij moeten voorafgoedgekeurd zijn door een BAVA.LiquiditeitVoor een bepaald effect op de beurs komtdit overeen met de verhouding tussenhet verhandelde volume aandelen en hettotaal aantal aandelen van het kapitaal.M&AMergers & Acquisitions = Fusies & Acquisities.Meerwaarde/minwaardePositief/negatief verschil tussen deverkoopprijs van een aandeel en de prijs bijaankoop.Nominaal (nominale waarde)De nominale waarde van eenaandeel is het evenredige deelvan het maatschappelijk kapitaalvertegenwoordigd door dat aandeel.NoteringAan de hand van de notering kan de koersvan een effect bepaald worden, d.w.z. deprijs ervan op de markt op een bepaaldmoment. Dat gebeurt op de continumarktof op de fixingmarkt voor effecten metgeringe liquiditeit. Continue noteringregistreert de hele dag lang (9u - 17.30u)een opeenvolging van prijzen. Het principevan deze markt berust op de uitvoering vande orders in real time en heeft als voordeeldat de marktevolutie van zeer nabij kanworden gevolgd.ObligatieDoorgaans vastrentend effect waarbijde emittent zich ertoe verbindt de aande lener, op een bepaald later tijdstip,een vast bedrag te betalen, net als eenreeks rentebetalingen hetzij halfjaarlijks,hetzij jaarlijks. De rentebetalingen kunnenvariëren tijdens de duur van de obligatie.Openbaar bodEen openbaar bod maakt het mogelijk decontrole te nemen over beursgenoteerdevennootschappen of, voor beursgenoteerdevennootschappen met een breedgecontroleerd aandeelhouderschap,de delisting (openbaar uitkoopbod enverplichte delisting) te vragen.OptieContract dat geldig is tot een voorafbepaalde vervaldatum en dat het rechtgeeft (maar niet de verplichting) om, tegenonmiddellijke betaling van de optieprijs,in de toekomst een effect tegen een voorafbepaalde prijs (uitoefenprijs) te kopen of teverkopen. De optie is de interventievector opde MONEP. Opties kunnen aankoopopties(call) of verkoopopties (put) zijn.110

More magazines by this user
Similar magazines