BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Overwaarde (of goodwill)Ook ‘positief aanschaffingsverschil’:verschil tussen de aanschaffingsprijsvan een onderneming en haar nettoboekhoudkundig actief.Primaire marktFinanciële markt waarop effecten wordenaangeboden bij de uitgifte ervan.QuorumOpdat een algemene vergadering geldigzou kunnen beraadslagen, moeten deaandeelhouders die een totaal minimumaantal aandelen bezitten (quorum),aanwezig of vertegenwoordigd zijn.Het quorum bedraagt:• voor een gewone algemene vergaderingvan aandeelhouders (AVA) bij de eerstebijeenroeping: 1/4 van de aandelenmet stemrecht;• voor een AVA bij de tweede bijeenroeping:geen enkel quorum vereist;• voor een buitengewone algemenevergadering (BAVA) bij de eerstebijeenroeping: 1/3 van de aandelenmet stemrecht;• voor een BAVA bij de tweedebijeenroeping: 1/4 van de aandelenmet stemrecht;• voor een gemengde AVA: deze diversequorums zijn vereist naargelangvan de resoluties.Rating/RatingkantorenDe rating is de beoordeling van het risicoop wanbetaling van een kredietnemer,met een directe invloed op het tariefBnp pariBas JaarversLag 2010waartegen die vennootschap fondsenzal kunnen verkrijgen. Wijzigingen inratings hebben een niet te verwaarlozeninvloed op de beurskoers. De belangrijksteratingkantoren zijn Standard & Poor’s,Moody’s en Fitch-IBCA.RendementOnmiddellijke indicator van de rentabiliteitvan de belegging, uitgedrukt in percentage:voor aandelen is het de verhouding tussenhet laatst uitgekeerde dividend en delaatste beurskoers.Retail BankingRetail Banking omvat 7 entiteiten: RetailBanking in Frankrijk, BNL bc, Belux RetailBanking, BancWest, het netwerk vanEuropa-Middellandse Zeegebied, PersonalFinance, Equipment Solutions.Secundaire marktFinanciële markt waarop de effectendie al circuleren worden verhandeld.SolvabiliteitsratioMeet het vermogen van een ondernemingom haar schulden op middellangeen lange termijn te betalen.SRD (Service de Règlement Différé –Settlement op het einde van de maand)Markt waarop de aandelen van debelangrijkste Franse en buitenlandsevennootschappen worden verhandeld.De aandelen of obligaties die metuitgestelde vereffening worden gekocht,worden bijgevolg op krediet betaald. Bij eendergelijke transactie moet de koper de prijsbetalen en de verkoper de effecten leverenop de volgende vervaldag, tenzij de ene ofde andere partij vraagt om de transactietot de vervaldag van de volgende maanduit te stellen (‘report’).StemrechtStelt iedere aandeelhouder in staatom te stemmen of zich te latenvertegenwoordigen op een algemenevergadering.ToekenningsrechtRecht om kosteloos deel te nemen aan eenkapitaalverhoging (uitgevoerd bijvoorbeelddoor opname van de reserves). Het recht isbeursgenoteerd.TSRTotal Shareholder Return - Totaalrendement voor aandeelhouders:rendement op belegd kapitaal, rekeninghoudend met de geïnde dividendenen de waardebepaling van een aandeel.VolatiliteitVerwijst naar het koersverloop met snelleen omvangrijke koersschommelingen vaneen kapitaalmarkt of een roerend goed.WarrantAutonoom of van een andere roerendewaarde (aandeel, obligatie) geknipt effect,dat het recht geeft om in te schrijvenop effecten (aandeel, obligatie).111

More magazines by this user
Similar magazines