BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

BezoldigingDe tabel hieronder bevat de bruto bezoldiging verschuldigd voor het boekjaar 2010 en de voordelen in natura en dezitpenningen voor 2010.Verschuldigde bezoldigingen in 2010BezoldigingenIn euro Vast (1) Variabel (2) Uitgesteld (3)Michel PÉBEREAU Voorzitter van de Raad van BestuurZitpenningen (4)Voordelenin natura (5)Totalebezoldiging2010 700.000(6) (6)37.160 4.124 741.284(2009) (700.000) (280.000) (280.000) (29.728) (3.598) (1.293.326)Baudouin PROT Chief Executive Officer2010 950.000(6) (6)84.907 4.055 1.038.962(2009) (950.000) (712.500) (712.500) (90.318) (5.212) (2.470.530)Georges CHODRON de COURCEL Chief Operating Officer2010 600.000(6) (6)115.225 3.840 719.065(2009) (600.000) (450.000) (450.000) (112.302) (4.273) (1.616.575)Jean-Laurent BONNAFÉ Chief Operating Officer2010 (door BNP Paribas SA) 600.000(6) (6)52.839 3.333 656.1722010 (door BNP Paribas Fortis) 200.000(6) (6)24.031 - 224.031(2009) (563.172) (633.926) (211.309) (51.638) (3.329) (1.463.374)Totale bezoldiging verschuldigdaan de vennootschappelijke3.379.514mandatarissen voor het boekjaar 2010(voor 2009) (6.843.805)(1) Bezoldiging betaald in 2010.(2) & (3) Deze bedragen stemmen overeen met de variabele bezoldiging verschuldigd voor 2009,respectievelijk 2010.(3) De variabele bezoldigingen die toegekend werden aan de vennootschappelijke mandatarissenvoor 2009 zijn uitgesteld en verdeeld over de boekjaren 2011, 2012 en 2013, met eenverhouding van 50% voor Michel Pébereau, Baudouin Prot, Georges Chodron de Courcel en25% voor Jean-Laurent Bonnafé. De aldus uitgestelde bedragen worden geïndexeerd op basisvan de waarde van het aandeel; de uitbetaling ervan zal ieder jaar onderworpen worden aaneen rendabiliteitsvoorwaarde van het eigen vermogen.(4) Michel Pébereau ontvangt geen zitpenningen voor zijn mandaten bij de bedrijven van degroep, met uitzondering van zijn mandaat van bestuurder bij BNP Paribas SA.Baudouin Prot ontvangt geen zitpenningen voor zijn mandaten bij de bedrijven van de groep,met uitzondering van zijn mandaat van bestuurder bij BNP Paribas SA en de vennootschapErbé. Het bedrag van de zitpenningen die de Chief Executive Officer ontvangt uit hoofde vandat laatste mandaat, wordt in mindering gebracht van zijn variabele bezoldiging.Jean-Laurent Bonnafé ontvangt geen zitpenningen voor zijn mandaten bij de bedrijven van degroep, met uitzondering van zijn mandaat van bestuurder bij BNP Paribas SA, BNP Paribas Fortis,BNL en Personal Finance. Het bedrag van de zitpenningen die Jean-Laurent Bonnafé ontvangtvoor de laatste twee mandaten, wordt in mindering gebracht van zijn variabele bezoldiging.Georges Chodron de Courcel ontvangt geen zitpenningen voor zijn mandaten bij de bedrijvenvan de groep, met uitzondering van zijn mandaat van bestuurder bij BNP Paribas Suisse,de vennootschap Erbé en BNP Paribas Fortis. Het bedrag van de zitpenningen die GeorgesChodron de Courcel ontvangt voor zijn mandaten wordt in mindering gebracht van zijnvariabele bezoldiging.(5) De Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Executive Officer en de Chief OperatingOfficers beschikken allemaal over een bedrijfswagen en een gsm.(6) Op de datum dat dit document werd opgesteld• heeft de Raad van Bestuur van BNP Paribas het variabele gedeelte van de bezoldigingvan de vennootschappelijke mandatarissen voor 2010 nog niet bepaald.• heeft de Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis het variabele gedeeltevan de bezoldiging van de heer Bonnafé voor 2010 nog niet bepaald.De beslissingen van de Raden van Bestuur zullen te zijner tijd worden opgenomenin een geactualiseerde versie van het Referentiedocument en van dit verslag.Bezoldiging van de bestuurders• De externe bestuurders van de groep (1)ontvangen geen enkele andere bezoldigingdan hun zitpenningen.• Nadat de Raad kennis had genomen van eenvergelijkend onderzoek over de zitpenningen,uitgevoerd door een gespecialiseerdkantoor, heeft hij op voorstel van hetBezoldigingscomité de volgende beslissingengenomen:• als het gaat om vergaderingen van de Raadvan Bestuur:- blijft het individuele bedrag van dezitpenningen, berekend op basis van degeprogrammeerde zittingen (7 vergaderingenper jaar) onveranderd op 29.728 euro,waarvan 14.864 euro (50%) vast en2.123,43 euro per geprogrammeerde zitting(7 zittingen per jaar) voor het variabelegedeelte, afhankelijk van de effectieveaanwezigheid op de vergaderingen vande Raad. Als vergoeding voor hun bijkomendekosten krijgen de leden van de Raad die inhet buitenland wonen, de helft extra van hetvast gedeelte van de zitpenning. De Voorzittervan de Raad van Bestuur ontvangt in diehoedanigheid geen bijkomende zitpenning.- ontvangt iedere aanwezige bestuurder op debuitengewone zittingen van de Raad van Bestuureen bijkomende zitpenning verhoogd met 75%;• als het gaat om de gespecialiseerde comités:- wordt het vast gedeelte van de zitpenningentoegekend aan de leden van de comitésbehouden. Dat bedraagt 15.000 euro voor deVoorzitters van het comité Financiële Rekeningenen het comité Interne Controle, Risicobeheeren Compliance en 2.973 euro voor de andereVoorzitters en de leden van de comités,- bedraagt het variabel gedeelte datsamenhangt met hun effectieve aanwezigheidop de vergaderingen van de comités:- 80% van het variabel gedeelte pergeprogrammeerde zitting van de Raad,of 1.698,74 euro per zitting voorde Voorzitters van de comités,- 50% van het variabel gedeelte pergeprogrammeerde zitting van de Raad,of 1.061,71 euro per zitting voor de ledenvan de comités.• Op grond van de bovenstaande bepalingen,heeft de Raad besloten om aan de ledenvan de Raad van Bestuur een bedrag toe tekennen van 753.527 euro in 2010. Het bedragvoor 2009 bedroeg 532.509 euro. In 2010waren er meer bestuurders dan in 2009.• De tabel met de zitpenningen die uitgekeerdzijn aan de leden van de Raad van Bestuurstaat in de nota 8.e als bijlage aan deJaarrekeningen, dat een onderdeel vormt vanhet Referentiedocument en de Jaarrekeningen.(1) Bestuurders werkzaam voor de groep: Patrick Auguste, Jean-Marie Gianno, Michel Pébereau, Baudouin Prot.Bnp pariBas JaarversLag 201013

More magazines by this user
Similar magazines