BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

EVOLUTIE VAN HET AANDEELHouderscHAPGedurende de laatste 3 jaren, evolueerde het kapitaalbezit van de bank op de volgende wijze:AANDEELHOUDERSAantalaandelen(in miljoenen)31 december 2008 31 december 2009 31 december 2010% vanhetkapitaal%van hetstemrechtAantalaandelen(in miljoenen)%van hetkapitaal%van hetstemrechtAantalaandelen(in miljoenen)%van hetkapitaal%van hetstemrechtFPIM (*) - - - 127,75 10,8% 10,8% 127,75 10,7% 10,7%AXA 53,08 5,8% 5,9% 61,63 5,2% 5,2% 61,65 5,1% 5,2%Groothertogdom Luxemburg - - - 12,87 1,1% 1,1% 12,87 1,1% 1,1%Werknemers 57,69 6,3% 6,4% 67,69 5,7% 5,8% 69,63 5,8% 5,8%- waarvan GBF van de groep 42,75 4,7% 4,7% 49,43 4,2% 4,2% 50,84 4,2% 4,2%- waarvan rechtstreeks bezit 14,94 1,6% 1,7% 18,26 1,5% 1,6% 18,79 1,6% 1,6%Sociale mandatarissen 0,43 NS NS 0,48 NS NS 0,47 NS NSEffecten die de groep in handen heeft (**) 5,46 0,6% 3,66 0,3% - 2,99 0,3% -Individuele aandeelhouders 64,36 7,1% 7,1% 63,63 5,4% 5,4% 66,00 5,5% 5,5%Institutionele beleggers 717,75 78,8% 79,2% 780,17 65,9% 66,1% 849,37 70,9% 71,1%(waaronder ‘Maatschappelijkverantwoorde beleggers’)(3,92) (0,4%) (0,4%) (6,00) (0,5%) (0,5%) (4,36) (0,4%) (0,4%)- Europese 484,10 53,1% 53,4% 486,61 41,1% 41,2% 523,08 43,7% 43,8%- Niet-Europese 233,65 25,7% 25,8% 293,56 24,8% 24,9% 326,29 27,2% 27,3%Andere en niet-geïdentificeerde 13,00 1,4% 1,4% 66,27 5,6% 5,6% 7,42 0,6% 0,6%totAAl 911,77 100% 100% 1.184,15 100% 100% 1.198,15 100% 100%(*) Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij: een naamloze vennootschap van openbaar nut die handelt voor rekening van de Belgische Staat.(**) Behalve positie marktenzaal.De aandelenmarktOp de gecombineerde Algemene Vergadering van23 mei 2000 waarin de aandeelhouders beslotentot de fusie tussen BNP en Paribas, werd het effectBNP omgedoopt tot BNP Paribas; de Euroclear‐Francecodebleef onveranderd (13110). Vanaf 30 juni 2003wordt het BNP Paribas-aandeel aangeduid metde ISIN‐code (FR0000131104).Op 18 oktober 1993, de eerste beursnoteringsdag nade privatisering, werden de BNP-aandelen opgenomenin de officiële noteringen van de Beurs van Parijs metonmiddellijke vereffening (contantmarkt); op 25 oktobergingen zij over naar de maandelijkse vereffening(termijnmarkt). Sinds de veralgemening van decontantmarkt op 25 september 2000, is het BNP Paribasaandeelverkrijgbaar via de Dienst voor UitgesteldeVereffening (Service de Règlement Différé). Het effectwordt verhandeld op de Seaq International in Londen,op de beurs van Frankfurt en sinds 24 juli 2006 ook inMilaan op de MTA International. Daarnaast is er sindsde privatisering ook een ADR-programma (AmericanDepositary Receipt) 144A ‘Level 1’ actief in de VerenigdeStaten. JP Morgan Chase treedt daarbij op als bewaarder(1 BNP Paribas-aandeel vertegenwoordigt 2 ADR’s).Om de liquiditeit te verhogen en de zichtbaarheid voorde Amerikaanse beleggers te verbeteren, wordt ADR sinds14 juli 2010 ook verhandeld op de OTCQX InternationalPremier. Om gemakkelijk toegankelijk te blijven voor deindividuele aandeelhouders, werd de nominale waardevan het bankaandeel op 20 februari 2002 door tweegedeeld en vastgesteld op twee euro.BNP behoort tot de bedrijven die de CAC-index vormen sinds17 november 1993. Vanaf 1 november 1999 is BNP ookeen onderdeel van de EuroStoxx50 en het bankeffectmaakt eveneens deel uit van de korf van de Dow JonesStoxx50 sinds 18 september 2000. Sinds 2007 maaktBNP Paribas deel uit van de ‘Global Titans 50’-indexdie de grootste 50 bedrijven ter wereld groepeert. HetBNP Paribas‐aandeel staat ten slotte ook in de voornaamstereferentie-indexen voor duurzame ontwikkeling: AspiEurozone, FTSE4Good (Global en Europe 50), DJSI World,Ethibel. Deze verschillende factoren zijn gunstig voor deliquiditeit en de waardering van het effect omdat het éénvan de noodzakelijke elementen vormt van alle portefeuillesen fondsen die geïndexeerd worden volgens deze indexen.Bnp pariBas JaarversLag 201015

More magazines by this user
Similar magazines