BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Het Verbindingscomitévan de AandeelhoudersVan bij zijn oprichting in 2000 wilde BNP Paribaseen Verbindingscomité van de Aandeelhouders in hetleven roepen dat de bank moet begeleiden bij haarcommunicatie met de individuele aandeelhouder. Het istrouwens ter gelegenheid van de Algemene Vergaderingwaarop de fusie werd goedgekeurd, dat de Voorzittervan BNP Paribas het startschot gaf voor de zoektochtnaar kandidaten, wat eind 2000 leidde tot de oprichtingvan deze organisatie.Het Comité wordt voorgezeten door Michel Pébereauen telt 10 aandeelhouders die gekozen werdenomwille van hun geografische en sociaal-economischerepresentativiteit, samen met twee medewerkers ofoud-medewerkers. Ieder lid wordt benoemd voor 3 jaar.Op het ogenblik dat de leden vervangen worden, wordter een oproep gelanceerd in de pers en/of in financiëledocumenten die door de bank gepubliceerd worden.Iedere aandeelhouder kan zich kandidaat stellen.Op 1 januari 2011 bestond het Verbindingscomité uit:• de heer Michel Pébereau, Voorzitter;• de heer Franck Deleau, uit het departement Lot;• de heer Nicolas Derely, uit de Parijse regio;• de heer Jean-Louis Dervin, uit Caen;• de heer Jacques de Juvigny, uit de Elzas;• de heer André Laplanche, uit Cavaillon;• de heer Jean-Marie Laurent, uit het departement Oise;• mevrouw Dyna Peter-Ott, uit Straatsburg;• de heer Jean-Luc Robaux, uit Nancy;• juffrouw Chantal Thiebaut, uit het departementMeurthe-et-Moselle;• de heer Thierry de Vignet, uit de Dordogne;• mevrouw Odile Uzan-Fernandes, personeelslidvan BNP Paribas;• de heer Bernard Coupez, Erevoorzitter vande aandeelhoudersvereniging van werknemers,gepensioneerde werknemers en voormalige werknemersvan de groep BNP Paribas.In overeenstemming met de bepalingen van hetCharter waartoe alle deelnemers zijn toegetredenen dat geldt als reglement van interne orde, zijn de ledentwee keer samengekomen in 2010: op 19 maart en op24 september. Daarnaast hebben zij ook deelgenomenaan de Algemene Vergadering en waren zij aanwezigop het Salon Actionaria. De voornaamste thema’sdie werden aangekaart, gingen onder andere over:• de kapitaalstructuur van BNP Paribas en de evolutieervan, meer bepaald de component ‘particulierebeleggers’;• de periodieke informatievoorziening in verband metde realisaties en de strategie van de onderneming;• de integratie met Fortis Bank;• het ‘Document de référence’ en het Jaarverslag 2009;• de voorstellingen van de kwartaalcijfers;• de initiatieven genomen in het kader vande voorbereiding van de algemene vergadering;• de vernieuwing van de gids voor de aandeelhouder ende beste manier om regelmatige updates te verzorgen;• de deelname van de bank aan het Salon Actionaria,waarbij bepaalde leden door hun aanwezigheid oponze stand de kans gegrepen hebben om de rol van hetComité verder uit te leggen aan de bezoekers.Het Verbindingscomitévan de Aandeelhoudersop de vergaderingop 18 maart 2011.Bnp pariBas JaarversLag 201021

More magazines by this user
Similar magazines