BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Bnp pariBas en ZiJn aandeeLhoudersHet dividendDe Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering die doorgaat op 11 mei 2011een dividend voorstellen van 2,10 euro per aandeel (een stijging met 40% in vergelijkingmet 2010). Als de vergadering hiermee akkoord gaat, zal het knippen en het betalenvan de coupon respectievelijk plaatsvinden op 20 mei en 25 mei 2011.Het totale bedrag van de voorgestelde winstuitkering bedraagt 2.517 miljoen euro,tegen 1.778 miljoen euro in 2010 (of een stijging met 41,6%). Het uitkeringspercentagebedraagt 33,4% (1) .Evolutie van het dividend (in euro per aandeel)0,720,851,091,161,161,401,932,533,013,260,971,502,10*AANDELEN OP NAAM BIJ BNP PARIBASHet aantal op naam ingeschreven aandeelhouders bijBNP Paribas bedroeg 37.287 op 31 december 2010.Zuiver op naamAandeelhouders in het bezit van zuiver op naamingeschreven aandelen genieten van:• de systematische ontvangst van alleinformatiedocumenten over de bank bestemdvoor haar aandeelhouders;• het Franse gratis groene nummer (0800 600 700)voor beursorders (2) en alle soorten informatie;• speciale, voordelige makelaarslonen;• een speciale, beveiligde internetsite ‘PlanetShares’(https://planetshares.bnpparibas.com) om hunaantal BNP Paribas-aandelen zuiver op naamen de bewegingen ervan te raadplegen, alsook omhun beursorders (2) door te geven en op te volgen;• de automatische uitnodiging voor de AlgemeneVergaderingen, zonder de verplichting omeen deelnemingsattest op te stellen;• de mogelijkheid om via internet bijeengeroepente worden op de Algemene Vergaderingen;• en altijd, uiteraard, gratis bewaarkosten.1998199920002001200220032004* Onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van 11 mei 2011.De dividenden van de boekjaren 1998 tot 2008 werden aangepast, rekening houdend met:• de halvering van de nominale waarde van het aandeel op 20 februari 2002;• de kapitaalverhogingen met behoud van het preferente voorkeursrecht, uitgevoerd in maart 2006 en van 30 september tot 13 oktober 2009.20052006200720082009De doelstelling van de groep bestaat erin om het dividend te laten evolueren in functievan de wijzigingen van de resultaten en de optimalisering van het beheer van het beschikbare kapitaal.Verjaringstermijn van de dividenden: ieder dividend dat niet wordt opgeëist binnen de vijf jaarna de opeisbaarheid ervan, verjaart volgens de voorwaarden waarin de wet voorziet. De dividenden waarvande betaling niet werd opgevraagd, worden doorgestort aan de Schatkist.2010Het bezit van aandelen zuiver op naam isniet verenigbaar met hun opname in een ASP(Aandelenspaarplan) omwille van de reglementeringen de procedures van toepassing op die plannen.Beheerd op naamBNP Paribas ontwikkelt ook zijn aanbod voorde institutionele aandeelhouders die beheerdeaandelen op naam bezitten. Voor deze categorieaandeelhouders cumuleert het beheer op naamimmers de belangrijkste voordelen van aandelenaan toonder en aandelen zuiver op naam:• verhandeling van aandelen op om het evenwelk ogenblik, via de gebruikelijke makelaarvan de aandeelhouder;• beschikking van de aandeelhouder over ééneffectenrekening, gekoppeld aan een zichtrekening;• systematische rechtstreekse uitnodigingvoor deelname aan en stemming op deAlgemene Vergaderingen, zonder tussenkomstvan een derde partij;• mogelijkheid om via internet te wordenbijeengeroepen en te stemmen op de AlgemeneVergaderingen.(1) Dividend voorgesteld aan de algemene vergadering als percentage van de nettowinst per aandeel. (2) Onder voorbehoud van het voorafgaandelijk (gratis)onderschrijven van een ‘overeenkomst voor beurstransacties’.22

More magazines by this user
Similar magazines