BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

De Algemene Vergadering van AandeelhoudersDe Algemene Vergadering van 2010 was voor BNP Paribas een bijkomendegelegenheid om zijn betrokkenheid in duurzame ontwikkeling en zijnwens om voluit te gaan voor maatschappelijk verantwoord ondernemenopnieuw te bevestigen. De bank wil immers duurzame en zich herhalendewaarde creëren, een kwaliteitsgarantie waarbij niet enkel haar traditionelepartners zoals de aandeelhouders, de klanten en de medewerkersgerespecteerd worden, maar die ook rekening houdt met het leefmilieuen de maatschappij in haar geheel. Het was dus belangrijk dat deteneur van de Algemene Vergaderingen van de groep ook representatiefwas voor deze waarden en principes. Daarom werd in overleg met hetVerbindingscomité van de Aandeelhouders besloten dat er voor iedereaandeelhouder die aanwezig was of die zijn instructies via internethad doorgegeven, een bedrag van 10 euro zou worden besteed aanhet ‘Helping Hand’-programma voor projecten van medewerkers. Datprogramma werd specifiek ontwikkeld door de BNP Paribas Foundationom solidariteitsinitiatieven van algemene aard aan te moedigen waarbijmedewerkers van de bank persoonlijk en vrijwillig betrokken zijn. Hetbedrag dat zo in 2010 werd ingezameld, namelijk 25.210 euro (waarvan6.360 door de stemmen via internet), vormt een aanvulling op de al doorde onderneming toegekende dotatie aan dit programma via de BNP ParibasFoundation, dat zelf onder de bescherming staat van de Fondationde France. Het totaalbedrag van de bijdragen van 2010 werd verdeeldover 70 projecten (62 in 2009), die allemaal werden opgestart doorpersoneelsleden van de bank, terwijl er 88 van de in totaal 98 ingediendedossiers onderzocht werd. De toegekende bedragen (van 1.000 tot4.000 euro per geselecteerd project) variëren volgens het belang en dekwaliteit van de dossiers en natuurlijk de mate waarin de medewerkersgeëngageerd zijn. Door deze subsidies kunnen projecten worden uitgewerktrond opvoeding, internationale samenwerking, gezondheid en handicapsen de strijd tegen armoede en uitsluiting. Bij het oproepingsbericht voorde volgende algemene vergadering wordt trouwens systematisch eensamenvatting gevoegd over het gebruik van de fondsen.De modaliteiten voor de zitting van de Algemene Vergaderingvan BNP Paribas worden bepaald door artikel 18 van de statuten vande onderneming.De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) roept alleaandeelhouders minstens één keer per jaar samen op vraag van de Raadvan Bestuur om te stemmen over een door hem opgestelde dagorde.De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) wordttelkens bijeengeroepen wanneer beslissingen moeten worden genomenover een wijziging van de statuten en meer bepaald een kapitaalverhoging.De beslissingen moeten bij tweederdemeerderheid van de aanwezige ofvertegenwoordigde aandeelhouders worden genomen.De Gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (GAVA)voegt de twee voornoemde vergaderingen (AVA en BAVA) samen opdezelfde dag, in dezelfde oproeping.BNP Paribas houdt zijn volgende GAVA op 11 mei 2011.Bnp pariBas JaarversLag 2010Hoe worden de aandeelhouders uitgenodigd?Voor de Gecombineerde Algemene Vergaderingen van de bank:• ontvangen de aandeelhouders met aandelen op naam, ongeacht hetaantal, automatisch een volledig oproepingsdossier (met in het bijzonderde dagorde en de ontwerpresoluties) en een stemformulier; in 2010is dat voor het eerst via internet kunnen gebeuren nadat de groep,overeenkomstig de wetgeving, het akkoord van sommige aandeelhoudersheeft gekregen: 7% heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt;• worden de aandeelhouders met effecten aan toonder uitgenodigd viainlassingen in de media, vooral de vermogensrechtelijke en financiële pers.Bovendien bezorgt BNP Paribas, bovenop de wettelijke verplichtingen enmet het oog op een grote deelname:• de oproeping en het stemformulier aan aandeelhouders in het bezit van eenbepaald aantal aandelen (in 2010 vastgelegd op 250); diezelfde documentenzijn uiteraard ook voor iedereen beschikbaar op de internetsite;• de nieuwsbrief over de Algemene Vergadering en de deelnamevoorwaarden.In totaal hebben in 2010 bijna 115.000 aandeelhouders van de bank(zijnde ongeveer 20% van de in totaal 590.000 ten tijde van de AlgemeneVergadering) persoonlijk de nodige informatie ontvangen om deel te nemen.In alle verkooppunten van het BNP Paribas-netwerk zijn de medewerkers opde hoogte van de modaliteiten en de uit te voeren formaliteiten.Hoe kunnen zij deelnemen aan de Algemene Vergaderingen?Elke aandeelhouder die zijn aandelen drie beursdagen voor de AlgemeneVergadering heeft ingeschreven, kan eraan deelnemen op de uitdrukkelijkevoorwaarde dat de aandeelhouders met effecten aan toonder een toegangskaartof deelnemingsattest voorleggen.Hoe kunnen zij stemmen?Aandeelhouders die niet deelnemen aan de Algemene Vergadering sturen hetbij de oproeping gevoegde formulier terug naar BNP Paribas.Met dit document kunnen zij:• ofwel stemmen per briefwisseling;• ofwel zich laten vertegenwoordigen door hun partner of door elke anderenatuurlijke persoon of rechtspersoon;• ofwel volmacht geven hetzij aan de Voorzitter van de vergadering hetzijzonder vermelding van de naam van een gevolmachtigde.Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die deelnemen aan de AlgemeneVergadering ontvangen ter plaatse het nodige stemmateriaal. BNP Paribasmaakt immers al sinds de Algemene Vergadering van 13 mei 1998 gebruikvan de mogelijkheid tot elektronisch stemmen.Sinds de vergadering van 28 mei 2004 beschikken de aandeelhoudersook over de mogelijkheid om vóór de Algemene Vergadering alle nodigedocumenten voor deelname eraan door te sturen via een speciaal opgezetteen beveiligde website: https://gisproxy.bnpparibas.com/bnpparibas.pg.23

More magazines by this user
Similar magazines