BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

BeriChtHet gediversifieerde economischemodel van BNP Paribas ten dienstevan de reële economie bewees eenste meer zijn doeltreffendheid.Michel Pébereau,VoorzitterBaudouin Prot,CEODE overname van Fortis, die in 2009 doorgevoerd werd, heeft onze groepvanaf 2010 diepgaand gewijzigd. De integratie is nu al een succes.Dankzij het engagement van ieder van ons verliep de integratie volgensde vooropgestelde planning en overtroffen de resultatende verwachtingen. De sleutelfasen van het industrieel planvan BNP Paribas Fortis en BGL BNP Paribas werden snelen precies uitgevoerd in de verschillende businesses en activiteiten.Daardoor konden de synergieën naar boven worden bijgesteld: daar waaruitgegaan werd van een schatting van 900 miljoen euro tegen 2012,zullen de uiteindelijke synergieën 1,2 miljard euro bedragen.De kracht van een gediversifieerd model,ten dienste van de reële economieNa de crisis zonder weerga die het financiële systeem grondigdoor elkaar schudde en de belangrijke verschuivingendie er voor de banksector uit voortvloeiden, bewees hetgediversifieerde economische model van BNP Paribas, datten dienste staat van de reële economie, eens te meer zijndoeltreffendheid. Onze resultaten zijn er het duidelijke bewijsvan, zowel op het vlak van de groep in haar geheel als vanelke kernactiviteit: het nettobankproduct steeg met 9,2% invergelijking met 2009 en het nettoresultaat met meer dan34% tot 7,8 miljard euro. Retail Banking leeft duidelijk opnieuw op;Investment Solutions gaat er verder op vooruit en Corporate& Investment Banking hield goed stand ondanksde moeilijke conjunctuur.Die prestaties waren helemaal niet voor de hand liggendin het sterk vertroebelde klimaat van de bankactiviteiten:de overheidscrisis in Europa, de onzekerheden en spanningenop wereldvlak, de enorme volatiliteit op de markten, de onrustbij de beleggers enzovoort. Onze teams gaven blijk van heelwat vakkennis, doortastendheid en engagement om tot dezebevredigende resultaten te komen vanuit het standpunt vanonze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders.02

More magazines by this user
Similar magazines