BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

interviewWe hebben uitstekende resultatenneergezet voor zowel InvestmentSolutions als CIB en zullen al onzeklanten blijven begeleiden.”GEORGES CHODRONDE courcelChief Operating OfficerSteunend op een gediversifieerden evenwichtig economischmodel is Corporate andInvestment Banking eringeslaagd om de wisselvalligemarkten en het aanhoudendebroze economische klimaat hethoofd te bieden. De resultatenvoor 2010 bleven dan ook goed,na het buitengewone jaar 2009.Investment Solutions zette eenpuik resultaat neer in 2010en zorgde ook voor de nodigeliquiditeiten voor de groep.Hoe analyseert u de resultatenvan Corporate and InvestmentBanking in 2010?Na de moeilijke jaren die wein het verleden hebben gekend,zijn we in 2010 geëvolueerdnaar een ietwat stabielereconomisch klimaat. En ondanksde onzekere macro-economischesituatie en enkele vraagtekensbij bepaalde soevereine landen,ben ik van oordeel dat weuitstekende prestaties hebbenneergezet. Zo hebben we deresultaten van de markt- enfinancieringsactiviteiten opnieuwin evenwicht gebracht en zijnwe volledig geslaagd in ons opzetom onze klanten te begeleidenbij hun financieringsbehoeften.Wat zijn de doelstellingen vanCIB in 2011?We willen duidelijk inzettenop het Europese platform enons verder ontplooien in Aziëen Latijns-Amerika waar eruitstekende groeimogelijkhedenzijn. Wat de ondernemingenbetreft, willen we nietenkel deelnemen aan grotestrategische ontwikkelingen,maar ook hun dagelijkse bankierworden. In 2011 moet er ookrekening worden gehouden meteen complexe reglementairecontext en een nog steedstamelijk verstoord marktklimaat,maar we zijn van plan om onzemiddelen te optimaliseren tendienste van onze klanten.Waaruit bestaat de uitdagingvan het project ‘One Bank forCorporates in Europe’ voor CIB?Het is een prachtig projectwaarin we het volste vertrouwenhebben en een perfect voorbeeldvan het succes van de integratievan BNP Paribas en Fortis.De uitdaging voor CIB bestaat ervoornamelijk in om niet alleende financieringsbank te wordenvan Europese corporate klantenen internationale ondernemingenmet expansieplannen in Europa,maar ook hun bank voorflowproducten zodat we kunnenvoorzien in hun dagelijksebehoeften.Hoe staat u tegenover deresultaten van InvestmentSolutions voor 2010?Investment Solutions zette eenpuik resultaat neer in 2010en zorgde ook voor de nodigeliquiditeiten voor de groep.Ter illustratie wil ik graag enkelecijfers meegeven: InvestmentSolutions beheert 900 miljardeuro aan activa voor rekeningvan zijn klanten, een bedrag datmet ongeveer 7% is toegenomenin 2010. Het sterk gestegenresultaat bedraagt bijna2 miljard euro vóór belastingen,terwijl de inkomsten ongeveer6 miljard euro bedragen, wateen echt opmerkelijk resultaat is.Waaruit bestaat het actieplanvoor 2011 voor InvestmentSolutions?2011 zal nauw aansluiten bij2010. Investment Solutions moetverder het voorbeeld blijvengeven door zijn rentabiliteit enmoet voor de nodige liquiditeitenvoor de groep zorgen. Anderzijdsgaan we ook verder degemeenschappelijke activiteitentussen de verschillendebusinessunits van InvestmentSolutions ontwikkelen, maar ooktussen Investment Solutionsenerzijds en Corporate andInvestment Banking en RetailBanking anderzijds. Denk maaraan Prime Brokerage of deontwikkeling van Private Bankingin de thuismarktnetwerken.Bekijk dit interview op de websitehttp://media.bnpparibas.com/invest/rapports-annuels/ra2010nl/Bnp pariBas JaarversLag 201055

More magazines by this user
Similar magazines