BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

interviewDe vier managementprincipeshebben tot doel een inspiratiebronte zijn voor het dagelijkse gedragvan onze managers en de manierwaarop ze hun teams leiden.frédéric lAveNirHead of Group HumanResourcesTalenten rekruteren, carrièresstimuleren, de diversiteitbevorderen: naast dezefundamentele uitdagingen,bestaat de menselijkeuitdaging van BNP Paribaser op dit ogenblik in om ineen steeds internationalerwordende groep, de cohesierond een gemeenschappelijkecultuur verder teversterken via gedeeldemanagementmethoden.Wat zijn de uitdagingenvoor Human Resources?We worden geconfronteerdmet de uitdagingen vaneen groep in expansie.In een moeilijke conjunctuurheeft BNP Paribas zich delaatste jaren ingezet om zichverder te ontwikkelen,de internationale toer op tegaan en dus te diversifiëren.Onze belangrijkste uitdagingbestaat erin om voordeelte halen uit deze diversiteiten daarbij de cohesie en hetgroepsgevoel verderte versterken.Hoe halen we voordeel uitdeze diversiteit?Vooral door de gelijkheidvan kansen te bevorderenvia een krachtdadigloopbaanbeheerbeleid,gebaseerd op duidelijke,meetbare doelstellingen.Maar dit is niet enkel een zaakvan regels en procedures:het draait vooral ommanagement. Daarom willenwe de gemeenschappelijkecultuur en voorbeeldigemanagementmethoden bijalle managers van de groepverstevigen. Het topmanagementvan BNP Paribas, en dan vooralhet Executive Committee,heeft zich dan ook volledigen persoonlijk ingezet voordit project.Wat zijn de concreteuitdagingen?Enkele jaren geledenbeschikten de managers, in eenminder gediversifieerde groep,over een gemeenschappelijkeachtergrond en culturelebagage die hen in staat steldeom te communiceren envan gedachten te wisselenzonder dat er uitleg ofverduidelijkingen nodigwaren. Vandaag werkt datniet meer zo goed. Onzemanagementprincipes moetenvoortaan veel explicieter zijnzodat wij ze voor de hele groepkunnen gebruiken, ongeachtde culturele of taalkundigeverschillen. Het ExecutiveCommittee heeft daar hethele jaar 2010 aan gewerkt.Dat bood ons ook de kans omna te denken over wat we zijnen wat we willen bereiken.Wat zijn de nieuwemanagementprincipes?Er zijn er vier: klantgerichteactie, risicobewustondernemen, zorg voormensen en leadership byexample. Ze hebben tot doeleen inspiratiebron te zijnvoor het dagelijkse gedragvan de managers en demanier waarop ze hun teamsleiden. Het spreekt voor zichdat het management vanHuman Resources daarbijtools ter beschikking steltom de ontplooiing ervan tebevorderen. De uitdagingbestaat erin de managerservan te overtuigen datdeze vier principes eenkrachtig hulpmiddel zijnvoor de ontwikkeling vandoeltreffende, motiverendeen differentiërendemanagementmethoden: eenessentiële voorwaarde voor deontwikkeling en het succes vande groep in de volgende jaren.Bekijk dit interview op de websitehttp://media.bnpparibas.com/invest/rapports-annuels/ra2010nl/Bnp pariBas JaarversLag 201085

More magazines by this user
Similar magazines