BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

HumanResourcesIn een steeds internationalere groep, die bijna 170 nationaliteiten telt in meerdan 80 landen, zorgt de functie Human Resources van BNP Paribas voor de samenhangvan de medewerkers rond de waarden en de managementprincipes, bevordert hetde diversiteit en stimuleert het de fierheid om tot de groep te behoren.HET GROEPSGEVOEL ONTWIKKELEN2010 was een scharnierjaar, dat vooral gekenmerkt werd door de integratie van Fortis,het benadrukken van de internationale dimensie van de groep en de instabiliteitvan de economische en reglementaire omgeving. In die context zijn de cohesievan de groep en de fierheid om tot de groep te behoren vanuit gedeelde waarden –creativiteit, vooruitziendheid, ambitie, engagement - een belangrijke troef.Het management van BNP Paribas wil dit dan ook nog verder versterken en heefter een strategische prioriteit van gemaakt. Via een actieplan dat in 2010 is uitgewerkt,wordt de managementcultuur van de groep verder verspreid. In 2011 zal dat wordenontplooid rond vier managementprincipes:- Klantgerichte actie;- Risicobewust ondernemen;- Zorg voor mensen;- ‘Leadership by example’.In 2010 heeft BNP Paribas het initiatief ‘Groepsacademiën’ gelanceerd, een ideale manier omde managementcultuur te verspreiden, essentiële opleidingen te verstrekken en groepen tebezielen. De Risk Academy is er de eerste van, de Management Academy zal het licht zien in 2011.De toetreding van de groep tot de basisbeginselen van Global Compact van de VerenigdeNaties en zijn internationale en lokale beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemenbewijzen duidelijk de wil van BNP Paribas om de trots van de medewerkers als behorendtot een groep met een collectief en duurzaam maatschappelijk engagement te verankeren.Lancering van de Risk AcademyBNP Paribas was altijd sterk bezig met de cultuurvan het risicobeheer. De Risk Academy pastin een evoluerende en participerende aanpakwaarin alle businessunits en functiesvan BNP Paribas worden betrokken. Zij moetde risicocultuur van de groep voortdurendversterken en verspreiden, de opleidingen de professionele ontplooiing betreffendehet risicobeheer stimuleren, de community’sover risicobeheer begeleiden en de kennis delen.Verantwoord innoverenBNP Paribas plaatst de innovatie centraalin zijn strategie. Sinds 2007 erkent het ‘Spirit ofInnovation’-programma innovatie daadwerkelijkvia prijzen die jaarlijks aan de medewerkersworden uitgereikt. In de editie 2010 heeft degroep de verantwoorde innovatie gestimuleerddoor twee nieuwe criteria toe te voegen:‘maatschappelijke betrokkenheid’ en ‘leefmilieu’.Er werden bijkomende punten toegekend aanprojecten die een gunstige impact hebbenop het leefmilieu of die uiting geven aande maatschappelijke betrokkenheid van de groep.86

More magazines by this user
Similar magazines