BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

human resourCesHet ‘Projet Handicap’ bij BNP Paribas SABNP Paribas, Frankfurt.DE DIVERSITEIT BEVORDERENBNP Paribas, Londen.In het kader van het akkoord voor de tewerkstellingvan andersvaliden, dat in 2008 ondertekend werdvoor vier jaar, voert de bank een voluntaristischen duurzaam beleid voor de tewerkstellingen de integratie van andersvaliden, hetzijrechtstreeks hetzij via de gespecialiseerdeinstellingen. De bank werft werknemers meteen handicap aan; eind 2010 werd al 65% vande doelstelling bereikt. Er worden acties opgezetom werknemers met een handicap aan het werkte houden, medewerkers te sensibiliseren eneen beroep te doen op de beschermde sociale sector.Met medewerkers in meer dan 80 landen en ongeveer 170 nationaliteiten, is diversiteiteen realiteit bij BNP Paribas. Het is een wens die omgezet is in daden.Gedeeld beleidBNP Paribas promoot de diversiteit op een actieve wijze, met gelijke toegang tot alle functies,ongeacht nationaliteit, geslacht en afkomst. In 2010 heeft de Chief Executive Officervan de groep zich verbonden tot een doelstelling van minstens 20% vrouwelijke seniormanagers tegen 2012. Bij de Raad van Bestuur van BNP Paribas zijn er 33% vrouwen,waardoor deze één van de meest vervrouwelijkte is in Frankrijk.Ook al blijft de leeftijdspiramide van de groep globaal in evenwicht, toch zijn er duidelijkeverschillen in leeftijdscategorieën. Zo zijn vooral de jongsten goed vertegenwoordigdvoor bepaalde businessunits van de groep en zijn er heel wat senioren werkzaamin het retailnetwerk in West-Europa. In Frankrijk heeft deze situatie ertoe geleid dater een specifiek beleid werd uitgewerkt voor de oudere werknemers.Talrijke lokale actiesIn Frankrijk kreeg BNP Paribas in januari 2009 het diversiteitslabel. Dit label, dat beschouwdwordt als een hefboom voor de diversiteit, dekt heel wat initiatieven. Denk maaraan de bijlage bij het gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen (‘Accord ÉgalitéHommes-Femmes’), de opleiding van alle actoren betrokken bij het rekruteringsproces,de ondertekening in 2010 van het plan ‘Espoir Banlieues’ dat de tewerkstelling bevordertvan jongeren die in economisch zwakkere stadswijken wonen, enz.In België werd er een ambitieus actieprogramma uitgewerkt om de diversiteit in al haar aspectente bevorderen. In Italië maakte BNL van de integratie van werknemers met een handicapeen prioriteit. Uit deze enkele voorbeelden blijkt duidelijk hoe gevarieerd de lokale initiatievenzijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Bahrein, Luxemburg, enz.88

More magazines by this user
Similar magazines