BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

OVERLEG, LUISTERBEREIDHEID, AANDACHT voor MENSENEen hoogstaande sociale dialoogDe sociale dialoog en het respect voor de sociale partners staan centraal in de cultuurvan BNP Paribas. Deze sociale dialoog werd actief gevoerd in 2010, meer bepaald in Frankrijk(60 bedrijfsakkoorden of groepsakkoorden bij BNP Paribas SA en in de belangrijkste 10 Fransedochterbedrijven), in België (9 akkoorden), in Italië (23 akkoorden) en in Luxemburg(uniek statuut).Actief luisteren naar de medewerkers met de Global People SurveyIn 2010 werden, net zoals in 2009, bijna alle medewerkers van de groep (180.000 verstuurdevragenlijsten) anoniem ondervraagd in het kader van de Global People Survey. Deze enquêteis een echt instrument voor het management om de verwachtingen van de werknemerste identificeren, hun prioriteiten te definiëren en actieplannen op te zetten. Ook dit jaarhebben de werknemers gemeld dat zij fier zijn te kunnen werken bij BNP Paribasen vertrouwen hebben in de strategische keuzes van de Algemene Directie. Zij gaan ervanuit dat de onderneming goed gewapend is om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.De gezondheid van de werknemers beschermenHet gezondheidsbeleid van de groep gaat verder dan het zich aanpassen aan de veranderingenin de wetgeving. De belangrijke uitdagingen zijn het voorkomen van psychosociale risico’s.Zo werd er in Frankrijk een ‘Observatoire Médical du Stress, de l’Anxiété en de la Dépression’(OMSAD, een medisch observatorium voor stress, angst en depressie) opgezet met een dubbeledoelstelling: de preventieve identificatie van de organisatorische of managementproblematiekin samenspraak met de sociale partners en de individuele detectie van risicosituatiesvia de arbeidsgeneeskunde.De aanpassing van het bezoldigingsbeleidaan de nieuwe reglementeringenHet variabele bezoldigingsysteem vande marktoperatoren werd in 2008 diepgaandhervormd om competitiviteit en disciplinein crisistijden te verenigen. De nieuwereglementeringen van 2009, die Europeesopnieuw aangepast werden in 2010 (CRD3 richtlijn),hebben BNP Paribas in deze verantwoordedemarche gesterkt. Het bezoldigingsbeleidvan de groep, dat volledig in overeenstemming ismet de geldende teksten, zorgt meer bepaald dankzijeen spreiding van de betaling over verschillendejaren, voor de afstemming van de belangenvan de medewerkers op de langetermijnbelangenvan de onderneming en de aandeelhouders,in het kader van een versterkte governance.Het nieuwe Europees ComitéVanaf 1996 beschikt de groep over een EuropeesComité. Rekening houdend met de Europeseontwikkeling van de groep werd dat Comitédiepgaand hervormd in de bijlage vande bedrijfsovereenkomst van 21 juni 2010.De nieuwe instantie wordt voorgezeten doorde Chief Executive Officer van de groep envertegenwoordigt ongeveer 140.000 medewerkers.Hij bestaat uit 49 vertegenwoordigersuit 20 landen. Hij komt minstens 2 keer per jaarsamen en werkt vanaf nu aan de publicatievan een Europese sociale balans die in 2011 zalgepubliceerd worden en aan het opstellenvan sociale charters voor Europa op drie vlakken:de werkgelegenheid, het stressbeheeren de diversiteit.Bnp paribas, ShanghaiBnp pariBas JaarversLag 201091

More magazines by this user
Similar magazines