BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenOpmerkelijke feiten in 2010:p De strijd tegen de uitsluiting• Balans van de acties die BNP Paribas in 2010 ondernamvoor de Franse voorstedenDankzij de betrokkenheid van het kantorennet en de stichtingengageert de bank zich al een vijftiental jaar in de moeilijkestadswijken en draagt ze haar steentje bij om het economischweefsel een nieuw elan te geven, de integratie aan te moedigendoor kennis en positieve initiatieven te ontwikkelen. Zo droegBNP Paribas in 2010 bij aan heel wat concrete acties zoals:• de toekenning van 1.000 microkredieten samen met ADIE(Association pour le Droit à l’Initiative Économique);• de ondersteuning van 114 buurtverenigingen;• de schoolbegeleiding van 10.000 jongeren in moeilijkhedensamen met AFEV (Association de la Fondation étudiantepour la ville);• de organisatie van 202 pedagogische schoolreizen waarvan8.400 middelbare scholieren van het departementSeine-Saint-Denis konden genieten.Ten slotte zorgt de groep BNP Paribas ook voor heel watandere concrete acties waardoor het principe van hetgelijkekansenbeleid, het maatschappelijk ondernemerschap,de ontdekking en het leercontract in de praktijk kunnenworden omgezet. In 2010 waren de acties van hetProjet Banlieues goed voor een budget van 15 miljoen euro.• BNP Paribas Cardif maakt deel uit van de BNP Paribaslabellingvoor diversiteitBNP Paribas is sinds 2009 houder van het AFNOR-diversiteitslabel(Association Française de Normalisation).In 2010 kon de verzekeringsbusinessunit toetreden totde labellingscope van de groep dankzij de manier waaropBNP Paribas Cardif het engagement en de acties ten voordelevan diversiteit aanpakte.• Oprichting van BNP Paribas Fortis Foundation, voor socialeintegratie en solidariteitsprojectenDeze stichting, die in 2010 werd opgericht door BNP ParibasFortis, sluit naadloos aan bij BNP Paribas Foundation,die het mecenaatsbeleid van de groep aanstuurt. De nieuwestichting zal zich vooral toespitsen op twee thema’s:de sociale integratie van minderbedeelden via de opvoedingen de aanmoediging van solidariteitsprojecten ondersteunddoor de medewerkers van de groep in België.• Lancering van de Cetelem Foundation voor budgetopleidingCetelem Foundation besliste in 2010 om zijn actieste concentreren rond een essentiële opdracht:de budgetopleiding van jongeren en volwassenen in precairesituaties. Met de hulp van 4 verenigingen werkte de stichtingopleidingsprogramma’s uit over de opzet en het beheervan een budget en de werking van een zichtrekening.Afev (Associationde la Fondationétudiante pour la ville)Solidarity team Buildinggeorganiseerd doorBnp paribas Fortiswaaraan honderd Belgischemedewerkers deelnamen96

More magazines by this user
Similar magazines