Mariakapel Klein-Haasdal - theobakker.net

theobakker.net
  • No tags were found...

Mariakapel Klein-Haasdal - theobakker.net

Mariakapel Klein-HaasdalDe nieuwekapel, boven inKlein-Haasdal,was vanaf hetbegintoegewijd aanO.L.Vrouw,Hulp derChristenen. Hetinitiatief tot debouw isuitgegaan vande gezustersMaria enAgnes Frissen.Zij woonden inbij AlbertFrissen diegetrouwd wasmet LiesFrissen-Bouwens, inhet huis bovende berg. Ook alnamen dezusters hetinitiatief,Albert verzettehet meestewerk. In allestilte en in ’tdiepste geheim(er mocht geenruchtbaarheidaan gegevenworden) lietAlbert door eenarchitect de tekening maken, zorgde voor een bouwvergunning en zorgde voor het stukjegrond waar de kapel nu op staat. Dit laatste ging niet vanzelf! De grond was eigendom van deheren Lemmens, broers en geestelijken. Vie Lemmens op zijn beurt had deze grond van zijnbroers in pacht.In 1950 (??) werd de kapel gebouwd. Werker van het eerste uur, metselaar Pie Gijzen hadzoveel moeite met het uitmetselen van het gewelf dat vakkundige krachten uit Sittard erbijwerden gehaald.Het beeld van O.L.Vrouw werd geschonken door Leonie Vroemen-Dols uit de Torenstraat.Het smeedijzeren herkwerk werd vervaardidg door smederij Sjo Timmers uit Oensel. Debuitengewoon mooie gebrandschilderde ramen werden ontworpen door Jos Stassen en WimSuermondt en in 1951 uitgevoerd in het atelier van Mestrum. De totale bouwkostenbedroegen ±ƒ5000,-.


Nog in het jaar 1951 zegende pastoor Eugène Lemmens de kapel in, in het bijzijn van destichteressen, familie en buurtgenoten.De kapel werd verschillende keren als rustaltaar voor de bronk-processie gebruikt.St. Hubertuskapel Groot-HaasdalBlijkens eengevelsteen in detopgevel werd deSt.Hubertuskapel in1931 gesticht (ofgerenoveerd) enin 1945gerestaureerd. In1982-3 werddoorbuurtverenigingGroot-Haasdalnog eens eenrenovatieondernomenwaarvanonderstaand eenverslag.Op eenvergadering vanbuurtverenigingGroot-Haasdalin 1981 werdgesproken overweer eenopknapbeurtvoor de kapel.Er werd eenrenovatiecommissiein hetleven geroepenondervoorzitterschapvan LeoLucassen. In een zeer korte periode van rond 10 weken was de St. Huberstuskapel weer in eennieuw jasje gestoken. De financiële middelen kwamen in hoofdzaak uit een huis-aanhuiscollecte,schenkingen, disco’s en een rommelmarkt. Vakmensen uit de buurt hebbenontzettend geholpen met sloopwerk en wederopbouw.Op 17 mei 1981 werd de kapel onder grote belangstelling opnieuw ingezegend door onzepastores Op ’t Veld en Van Oss. Door alle inspanning is onze kapel een pronkstuk langs deprovinciale weg en de oogappel van Groot-Haasdal.


Op 9 juli 1983 werd een begin gemaakt metde installatie van een nieuw luidklokje datvolautomatisch geluid wordt om 7 uur ’smorgens, 12 uur het angelus en om 6 uur ’savonds. Het klokje luidde voor ’t eerst op 2augustus, nadat men van het overlijden vanbuurtgenoot Charles Eyck (sinds 1938wonende aan het Ravensbos) hoorde.Leo Lucassen

More magazines by this user
Similar magazines